UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (7/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2017

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

MOSTY

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

TSL BIZNES

WSPÓLNOTA

 

AUTOBUSY

Abramek Karol F., Regulski Paweł: Ocena funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej w Szczecinie. Autobusy 2017, nr 3, s.24-27, fot.1, bibliogr.poz.10.

Wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Abramowicz Andrzej: Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.. Autobusy 2017, nr 1-2, s.23-25, bibliogr.poz.11.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011. Przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa w 2010 r.

Hawlena Joanna, Osuch Paulina: Organizacja turystycznej komunikacji autobusowej w Kapsztadzie. Autobusy 2017, nr 1-2, s.14-22, fot.19, bibliogr.poz.24.

Geneza komunikacji autobusowej. Charakterystyka transportu autobusowego w Kapsztadzie. Sieć połączeń turystycznych w Kapsztadzie.

Kobos Witold, Chudzik Piotr: Dostarczanie energii do autobusu elektrycznego. Autobusy 2017, nr 1-2, s.48-52, rys.5; fot.3, bibliogr.poz.8.

Metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Charakterystyka dwóch rodzajów ładowarek – szybkich i wolnych wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej. Autobusy 2017, nr 3, s.16-22, tab.10, bibliogr.poz.15.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Północnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Autobusy 2017, nr 1-2, s.40-46, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.16.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych autobusami i autokarami.

Orzeł Artur, Stepaniuk Róża: Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Autobusy 2017, nr 1-2, s.37-39, fot.1, tab.3, bibliogr.poz.12.

Najważniejsze założenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Plan działań w procesie kreowania nowoczesnej infrastruktury transportowej ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej. Plan finansowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Raczyńska-Buława Ewa: Osoby starsze a miejski transport publiczny. Problemy i bariery mobilności. Autobusy 2017, nr 1-2, s.26-36, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.17.

Charakterystyka problemu zapewnienia dostępności transportu publicznego dla osób starszych. Charakterystyka wiekowa grupy. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Stan zdrowia i inne bariery w dostępie do komunikacji publicznej; działania na rzecz zwiększenia dostępności.

Rusak Zbigniew: Solaris podsumowuje jubileuszowy rok 2016. Autobusy 2017, nr 3, s.10-15, fot. wiele, bibliogr.poz.8.

Wyniki rynkowe firmy Solaris w 2016 r. Statystyki. Nowości produktowe firmy Solaris.

Selwon Adam, Roman Kamil: Wpływ Inteligentnych Systemów Transportowych na redukcję kongestii w miastach. Autobusy 2017, nr 3, s.28-32, rys.1; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.16.

Istota funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS w komunikacji miejskiej w Polsce. Metodyka badań ankietowych funkcjonowania ITS w Polsce.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Innowacyjne połączenie ekranów akustycznych z fotowoltaiką. Projekt Neuötting. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.42-43, fot.3,

Efektywność zastosowania instalacji fotowoltaicznych na drogowych ekranach akustycznych na przykładzie doświadczeń niemieckich.

Kopta Tadeusz: Planowanie infrastruktury rowerowej – praktyczne porady. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.32-41, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.10.

Zasady i wytyczne projektowania dróg rowerowych w miastach. Planowanie przebiegu tras rowerowych. Wymagania dotyczące gęstości sieci i parametrów dróg rowerowych. Wskaźniki charakteryzujące bezpieczeństwo, funkcjonalność i atrakcyjność systemu rowerowego.

 

EUROLOGISTICS

Wiśniewska Kinga: Modernizacja głównych polskich portów morskich. Eurologistics 2017, nr 3, s.56-59, fot.3,

Inwestycje infrastrukturalne w polskich portach morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, planowane do realizacji w latach 2017 – 2020. Zakres i koszty inwestycji obejmujących m.in.: modernizację infrastruktury przeładunkowej i nabrzeży, dostęp drogowy i kolejowy do portów, pogłębienie kanałów portowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Gładyga Maciej: ‚Ustawa ocenowa’ – przepisy obowiązują od dawna, ale czy przyjęły się w praktyce?. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.22-24, fot.1,

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; podsumowanie dotychczasowych efektów obowiązywania regulacji ustawowych oraz ich wpływu na efektywność ekonomiczną i ekologiczną inwestycji kolejowych

Gładyga Maciej: Jak obniżyć koszty intermodalu na stałe?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.50-52, fot.1,

Instrumenty finansowe wsparcia rozwoju transportu intermodalnego w polityce transportowej państwa. Kształtowanie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewoźników intermodalnych oraz warunki uzyskania przez nich ulgi w opłacie podstawowej.

Gójski Ireneusz: Transport kontenerów koleją rośnie, ale wciąż za wolno. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.34-40, rys.2; fot.4, tab.3,

Wskaźniki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010 – 2016. Plany i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego oraz kolejowej; mapa terminali kontenerowych w Polsce. Założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczące transportu intermodalnego. Rola i znaczenie transportu kolejowego w łańcuchu logistycznym dla przewozu kontenerów do portów morskich; porównanie odległości i czasów przewozu towarów transportem samochodowym i kolejowym do portu w Gdyni.

Jezierski Przemysław B.: Klaustrofobiczne metro w Glasgow. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.58-59, fot.3,

Charakterystyka sieci metra w Glasgow: rys historyczny, infrastruktura techniczna, organizacja i praktyka funkcjonowania metra.

Jezierski Przemysław B.: Kolej parkowa ‚Sztandar Pokoju’. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.71, fot.1,

Historia i oferta przewozowa wąskotorowej kolei parkowej „Sztandar Pokoju” w mieście Płowdiw w Bułgarii.

Jezierski Przemysław B.: Przez Szkocję z biletem FIP. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.68-70, fot.5,

Oferta przewozowa szkockich kolei pasażerskich oraz możliwości wykorzystania bezpłatnych biletów FIP na terenie Szkocji i Wielkiej Brytanii.

Kuś Łukasz: Aglomeracje z miliardami na kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.30-35, rys.1; fot.3,

Plany i realizacja inwestycji kolejowych w polskich aglomeracjach: Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Szczecin, Rzeszów.

Kuś Łukasz: Budownictwo pasywne wkracza do kolejnictwa. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.26-27, fot.1,

Przesłanki i korzyści z zastosowania technologii energooszczędnego budownictwa pasywnego na dworcach kolejowych; przykłady innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. systemów oświetlenia i klimatyzacji dworców w Polsce i na świecie.

Kuś Łukasz: Kolej wchodzi w erę gospodarki bezemisyjnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.16-19, fot.3,

Kierunki rozwoju ekologicznych technologii napędowych i trakcyjnych w transporcie kolejowym na świecie. Plany i perspektywy wdrożenia innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii kolejowych w Polsce.

Kuś Łukasz: Polskie porty morskie potrzebują spójnej sieci intermodalnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.28-29, rys.2; fot.1,

Uwarunkowania infrastrukturalne i dynamika wzrostu transportu intermodalnego w Polsce. Statystyka kolejowych przewozów intermodalnych w latach 2007 – 2016. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego z funduszy europejskich.

Litwin Michał: Nikt nie zawalczył o kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Priorytety polityki kolejowej państwa przedstawione w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do 2020 r.; wnioski dotyczące strategii inwestowania w zakresie infrastruktury kolejowej.

Pieriegud Jana: Czy kolej w Polsce sprosta wyzwaniom rewolucji cyfrowej?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.56-58, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju technologii cyfrowych w transporcie kolejowym w Polsce. Strategia cyfryzacji kolei europejskich opracowana przez organizacje branżowe (CER, CIT, EIM, UIC) i przedstawiona w dokumencie pt.: „A Roadmap for Digital Railways”. Praktyka wdrażania technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa kolejowego na przykładzie DB Cargo. Wnioski dla Polski.

Wilgusiak Rafał: Bezpieczeństwo to cel wykluczający półśrodki. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.45-47, rys.3; fot.2,

Cele i zasady szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych. Projektowanie baz danych i konfiguracja wirtualnych tras na potrzeby szkolenia.

Wilgusiak Rafał: Intermodal musi wjechać na wyższy poziom. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.34-38, rys.4; fot.2,

Rola i zadania państwa w strategii rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Planowane i realizowane inwestycje dotyczące dostosowania kolejowej infrastruktury do potrzeb przewozów intermodalnych. Porównanie opłat infrastrukturalnych w transporcie kolejowym do portów morskich w latach 2014 – 2017.

Wilgusiak Rafał: Na drodze do wspólnotowej kolei. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.62-63, fot.1,

Perspektywy i proces realizacji zmian w funkcjonowaniu kolei europejskich, wprowadzonych przez regulacje prawne czwartego pakietu kolejowego.

Wilgusiak Rafał: Niewykorzystany potencjał eksportowy. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.18-21, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju produkcji taboru kolejowego w Polsce. Możliwości zwiększenia konkurencyjności polskich producentów taboru na rynku europejskim.

Wilgusiak Rafał: Polska musi wykorzystać strategiczne położenie. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48,

Rola i znaczenie transportowe Polski wynikające z jej położenia geostrategicznego w Europie. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju transgranicznych przewozów intermodalnych przez Polskę. Analiza przebiegu międzynarodowych korytarzy transportowych i możliwości rozwoju intermodalnej sieci transportowej.

 

MOSTY

Furtak Kazimierz: Beton w budownictwie mostowym – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. (Concrete in bridge engineering – the past, present and future.) Mosty 2017, nr 3-4, s.33-36, fot.2, bibliogr.poz.28.

Historia i współczesne zastosowanie betonu w budownictwie mostowym. Parametry i właściwości betonów zwykłych i wysokowartościowych: fibrobeton, betony ze zbrojeniem niemetalicznym, betony geopolimerowe, beton lekki kruszywowy, beton samozagęszczony, betony architektoniczne, betony samoobsługowe.

Stankiewicz Beata: Bariery ochronne mostu drogowego w Tczewie zrealizowane w I etapie remontu. (Crash barriers for the Tczew Bridge constructed during the first stage of its rehabilitation.) Mosty 2017, nr 3-4, s.84-86, fot.5, bibliogr.poz.7.

Historia i charakterystyka techniczna mostu drogowego w Tczewie. Projekt i realizacja odnowy konstrukcji mostu. Funkcje i parametry drogowych barier ochronnych zamontowanych na moście.

 

POLSKIE DROGI

Czy czeka nas zwiększenie ilości CO2 w atmosferze?. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.42-47, rys.3; fot.2,

Schemat naturalnego obiegu węgla w przyrodzie. Naturalne i antropogeniczne źródła emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Porównanie wielkości dwutlenku węgla emitowanych podczas ruchu pieszego oraz podczas transportu: rowerowego, samochodowego, lotniczego.

[Transport rowerowy]. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.24-28, fot.7,

Rola i zadania Polski w realizacji europejskiej sieci dróg rowerowych – EuroVelo; przebieg tras Eurovelo

w Europie (EV1 – EV15). Relacja z turystycznej wyprawy polskich rowerzystów do Danii w 2000 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dąbrowski Józef: Systemy ochrony przed prądami błądzącymi i ich monitoringu oraz ochrona przeciwporażeniowa na II linii metra w Warszawie. (Systems of protection against stray currents and their monitoring and protection against shock on the II line of the metro in Warsaw.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 6, s.28-35, rys.5, bibliogr.poz.17.

Zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego systemu trakcyjnego metra. Identyfikacja zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na II linii metra w Warszawie. Charakterystyka systemu ochrony przed prądami błądzącymi – Monitoring Prądów Błądzących.

Gisterek Igor: Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia. (Matching the platform edge placement to rolling stock in existing tram systems on the example of Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.10-16, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.18.

Zalety komunikacji tramwajowej jako środka transportu publicznego. Efektywność poprawy parametrów jakościowych komunikacji tramwajowej na przykładzie Drezna. Propozycje rozwiązań technicznych nowego taboru tramwajowego dla Wrocławia, mających na celu dopasowanie progu tramwaju do krawędzi peronu.

Makuch Jacek: Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. (Proposal of city tram-train line for Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.2-9, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.8.

Rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji tramwajów dwusystemowych na świecie. Projekt nowej trasy tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia, łączącej istniejące pętle tramwajowe z wykorzystaniem linii kolejowej nr 292.

 

RYNEK KOLEJOWY

Adamczyk Andrzej: Przewozy Regionalne wychodzą na prostą. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.10-11,

Rozmowa z ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem, na temat perspektyw rozwoju kolei regionalnych i kolei dużych prędkości. Poprawa wyników działalności przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. Warunki realizacji projektu kolei dużych prędkości.

Antonowicz Mirosław: O żegludze śródlądowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.75-77, fot.1, bibliogr.poz.2.

Rola i znaczenie żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski. Założenia rządowej strategii rozwoju transportu śródlądowego z kwietnia 2016 r. Perspektywy i uwarunkowania integracji przewozów towarowych realizowanych transportem kolejowym i żeglugą śródlądową.

Dolecki Leonard: Rekordowy rok w polskiej gospodarce morskiej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.35-37, fot.2,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w 2016 r. Zdolność przeładunkowa polskich terminali kontenerowych na rynku przewozów bałtyckich. Stan i perspektywy rozwoju połączeń komunikacyjnych portów z zapleczem lądowym.

Dybalski Jakub: Unia funduje tramwaje. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.32-35, fot.1,

Inwestycje dotyczące transportu tramwajowego w polskich miastach, współfinansowane w ramach funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.

Janduła Martyn: Jak Polska wydaje unijne pieniądze z obecnej perspektywy?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.24-26, fot.1,

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy UE w Polsce w 2016 r. Projekty i wydatkowane środki w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach.

Jasiński Rafał: Magistrala Wschodnia. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.54-57, fot.2, tab.2,

Projekt utworzenia na modernizowanych liniach kolejowych ciągu komunikacyjnego – Magistrali Wschodniej, łączącej miasta wojewódzkie makroregionu Polski Wschodniej. Inwestycje infrastrukturalne na Magistrali Wschodniej planowane do realizacji do 2023 r. Odcinki sieci kolejowej wchodzące w skład Magistrali Wschodniej oraz ich podstawowe parametry.

Lebda Dominik: Co czeka małopolską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48, fot.1,

Plany inwestycji kolejowych w woj. małopolskim: budowa i modernizacja linii kolejowych na trasie Kraków – Katowice i Kraków – Zakopane; remonty linii pomiędzy Skawiną i Suchą Beskidzką oraz połączenia Tarnów – Krynica; przebudowa linii średnicowej w Krakowie.

Madrjas Jakub, Janduła Martyn: Grupa PKP podsumowała rok. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Cele i założenia nowej strategii Grupy PKP. Proponowane zmiany w strukturze zarządzania, polityce inwestycyjnej i taborowej spółek: PLK, PKP Cargo, PKP Intercity.

Polaczek Jerzy: Szerokim torem aż do śląskich portów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.38-39, rys.1; fot.1,

Projekt przedłużenia szerokotorowej linii kolejowej LHS do portów śródlądowych w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu. Przewidywane korzyści i znaczenie transportowe proponowanej inwestycji.

Rydzyński Paweł: Piekielnie trudny temat. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.43-45, rys.1; fot.1,

Założenia projektu budowy linii kolejowej ‚Podłęże – Piekiełko’ w woj. małopolskim; planowane inwestycje infrastrukturalne oraz ich wpływ na poprawę przepustowości i optymalizację prędkości na sieci kolejowej w Małopolsce.

Rydzyński Paweł: Polskie wąskotorówki u progu likwidacji?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.46-47,

Warunki funkcjonowania i przesłanki ekonomiczne likwidacji wybranych linii kolei wąskotorowych w Polsce.

Sawicki Jerzy: Inwestycje kolejowe w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB). Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.88-90, fot.1,

Projekt regulacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB) w zakresie budownictwa kolejowego. Aktualny stan prawa dotyczącego realizacji inwestycji kolejowych oraz proponowane przez KUB przepisy zastępujące dotychczas obowiązującą specustawę kolejową: inwestycje kolejowe jako rodzaj inwestycji strategicznych, lokalizacja inwestycji strategicznych, inwestycje celu publicznego, decyzja środowiskowo- lokalizacyjna jako nowy rodzaj decyzji administracyjnej.

Szymajda Michał: Jak pieniądze z CEF zmienią polską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.30-31, fot.1,

Plany i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej, współfinansowanych z funduszu CEF.

Szymajda Michał: NIK krytycznie o inwestycjach kolejowych w ubiegłych latach. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.27-29, fot.2,

Ocena realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w latach 2011 – 2015 na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK: efektywność wydatkowania środków finansowych oraz dodatkowe koszty inwestycji.

Urbanowicz Witold: Polski rynek tramwajowy. W tym roku zakup 393 wozów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.57-60, fot.4, tab.1,

Zamówienia na tabor tramwajowy dla polskich miast w perspektywie finansowej do 2023 r.

Urbanowicz Witold: Velostrada obok mostu. Ciekawe warianty przebudowy linii średnicowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.54-56, fot.1,

Koncepcja przebudowy kolejowej linii średnicowej w Warszawie. Proponowane warianty przebudowy infrastruktury przystankowej i układu torowego. Modernizacja dworców kolejowych Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Wschodnia. Plan realizacji drogi rowerowej przebiegającej w ciągu linii kolejowej (velostrady).

Wołek Marcin: Mnogość operatorów regionalnych – atut czy wada?. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.84-87, rys.3, tab.1,

Analiza procesu usamorządowienia kolei regionalnych w Polsce. Rola i zadania samorządu województwa w organizacji kolejowych przewozów pasażerskich od 2001 r. do chwili obecnej. Etapy procesu tworzenia kolejowych operatorów samorządowych. Istota i znaczenie relacji właścicielskich pomiędzy samorządem i przedsiębiorstwem kolejowym.

[Kolej przyszłości]. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.28-53, rys.14; fot.16,

Kierunki rozwoju techniki kolejowej na świecie. Historia i ewolucja technologii pasażerskich przewozów dużych prędkości: Maglev, Shinkansen, Hyperloop. Charakterystyka projektowanego systemu kolei pneumatycznej Hyperloop w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Innowacje w polskim przemyśle taboru kolejowego (PESA, Newag).

[Przewozy kolejowe w 2016 r.]. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.20-34, rys.2; fot.4, tab.2,

Charakterystyka polskiego rynku kolejowego w 2016 r.: wielkość i struktura przewozów pasażerskich i towarowych, udział w rynku i konkurencyjność przewoźników kolejowych, podsumowanie działalności przewozowej kolei aglomeracyjnych na Mazowszu. Udział przedsiębiorstwa Bombardier w realizacji projektu kolei dużych prędkości.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

Giedryś Alina: Dworzec Łódź Fabryczna jako multimodalny dworzec centralny. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.63-77, fot.11; rys.9, bibliogr.poz.34.

Założenia projektowe oraz rozwiązania funkcjonalne multimodalnego dworca centralnego w Łodzi; historia planowania, układ funkcjonalny. Strategia integracji transportu pasażerskiego w mieście, aglomeracji i województwie. Integracja taryfowa w aglomeracji łódzkiej. Kalendarium głównych etapów budowy dworca Łódź Fabryczna.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.16-26, fot. wiele; rys.4, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka sieci kolejowej na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim; rys historyczny i stan obecny.

Hondius Harry: Coraz mniej zamówień na zatłoczonym rynku. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.35-45, fot. wiele; rys.4, tab.8,

Analiza rynku tramwajowego Unii Europejskiej w latach 2015-2016; nowości w branży, technologia, niezależne koła, innowacje Avenio, wagony wieloprzegubowe, bez trakcji w Doha, polskie i czeskie produkty eksportowe. Perspektywy rynkowe.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Centralnej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.10-13, tab.6, bibliogr.poz.12.

Analiza ofert przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.18-23, tab.4, bibliogr.poz.11.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Analiza rozwoju przewozów pociągami dużej prędkości; poprawa konkurencyjności kolei na rynku transportowym.

Raczyńska-Buława Ewa: Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.24-34, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.21.

Struktura populacji wg grup wiekowych w Unii Europejskiej w latach 2015-2080. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Bariery w dostępie do komunikacji publicznej. Działania na rzecz zwiększenia dostępności transportu publicznego dla osób starszych.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz: Kierunki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.46-61, rys.18, bibliogr.poz.33.

Charakterystyka koncepcji w zakresie kierunków rozwoju węzła łódzkiego, także w skali województwa łódzkiego oraz plany dotyczące jego lepszego włączenia w system kolejowy Polski w dalszej perspektywie.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie przebiegającej wzdłuż linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.14-15, fot.1, tab.2, bibliogr.poz.7.

Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin Główny – Police. Metodyka i analiza badań. Wnioski.

 

TSL BIZNES

Dziewicka Katarzyna: W 12 godzin Los Angeles. TSL Biznes 2017, nr 6, s.60-62, fot.4,

Kierunki rozwoju współpracy gospodarczej i transportowej między Polską i USA. Rozwój i dywersyfikacja oferty przewozowej PLL LOT SA; usługi połączeń lotniczych z lotniska Chopina w Warszawie do Los Angeles. Inwestycje taborowe PLL LOT w ramach współpracy z amerykańską firmą leasingową Air Lease Corporation.

Nietz Franciszek: Przetargowy ‚wysyp’. TSL Biznes 2017, nr 6, s.63-65, fot.4,

Stan i perspektywy realizacji wydatków z funduszy unijnych na inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Modernizacja infrastruktury kolejowej w latach 2016 – 2017. Założenia planu wydatkowania środków unijnych do 2023 r.

 

WSPÓLNOTA

Koszty i korzyści smart city. Wspólnota 2017, nr 12, s.52-53, fot.1,

Koncepcja wykorzystania przez samorządy innowacji technologicznych do tworzenia ‚inteligentnego miasta’ – smart city. Przykłady rozwiązań dotyczących interakcji przestrzeni miejskiej i systemów informacji opartych telefonii mobilnej.

Krzysztofowicz Dominik: Elektrobusy z polskim rodowodem. Wspólnota 2017, nr 13, s.20-23, fot.2, tab.1,

Cele i założenia programu rozwoju elektromobilności, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju; założenia i perspektywy uruchomienia produkcji autobusów elektrycznych w Polsce (e-Bus). Charakterystyka techniczna i doświadczenia z eksploatacji autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 Electric.

 

Komentowanie wyłączone.d.