UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Przegląd Prasy Technicznej 04/19

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2019

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

ENERGETYKA WODNA

INFRASTRUKTURA

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POJAZDY SZYNOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

Aktualny układ karty charakterystyki. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.20-36,

Opis karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 132 z 29.5.2015).

Bezpieczeństwo w operacjach transportowych towarów niebezpiecznych. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.45-51, rys.1; fot.1, tab.2,

Ocena stanu bezpieczeństwa transportu drogowego i kolejowego w Polsce w 2017 r. Zagadnienia teoretyczne związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem w transporcie. Analiza etapów zarządzania ryzykiem. Oszacowanie ryzyka w procesie transportowym.

Statystyka zdarzeń z towarami niebezpiecznymi w 2017 roku – czy jest bardzo źle?. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.52-54, tab.4,

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w wypadkach z udziałem substancji niebezpiecznych w 2017 r.; rodzaje i wielkość zdarzeń oraz statystyka wypadków w drogowym i kolejowym transporcie ładunków niebezpiecznych.

Szkolenie kierowców zawodowych – wpływ metod szkolenia na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w Logistyce 2018, nr 2, s.37-40, tab.2,

Organizacja i program szkoleń kierowców samochodów ciężarowych i autobusów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; zasady i procedura szkolenia w wersji elektronicznej (elearning). Statystyka szkoleń kierowców oraz wypadkowości w Polsce w latach 2014 – 2017.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Bek Konrad: Kierowcą być…w czeskiej grupie ČSAD. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.26-31, fot.7,

Organizacja pracy kierowców w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej grupy 3ČSAD w Czechach. Struktura rodzajowa eksploatowanego taboru autobusowego oraz udział pojazdów z napędem alternatywnym. Planowanie czasu pracy kierowców. Nowoczesne technologie zastosowane w systemie łączności i wzajemnej komunikacji między środkami transportu.

Dąbrowski Józef: Ładowanie zasobników autobusów elektrycznych. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.40-46, fot.6, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka pracy układu napędowego autobusów elektrycznych. Własności funkcjonalne i parametry zasobników energii stosowanych w pojazdach elektrycznych; charakterystyka podstawowych typów zasobników litowych. Dobór zasobnika i współpraca zasobników energii z układem napędowym pojazdu elektrycznego. Wymagania dotyczące liczby i mocy stacji ładowania zainstalowanych na zajezdni autobusów elektrycznych.

Gromadzki Marcin: Wdrażanie elektromobilności w transporcie miejskim w Polsce. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.13-16, rys.1,

Warunki wdrażania elektromobilności w miastach w Polsce na podstawie regulacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawowa definicja autobusu zeroemisyjnego. Model eksploatacji autobusów elektrycznych oraz źródła finansowania inwestycji dotyczących wymiany taboru. Analiza kosztów i korzyści zastosowania autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej w Wejherowie.

Merk Tomasz: Szczecinek: duże możliwości średnich miast. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.23-25 , fot.3,

Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru transportu miejskiego w Szczecinku. Działania przedsiębiorstwa Komunikacja Miejska w Szczecinku mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności komunikacji miejskiej. Przebieg realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, dotyczących wymiany autobusów spalinowych na elektryczne oraz kompleksowego systemu wypożyczania rowerów (Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich).

Michalski Maciej: Tramwaj NF6D – wdrożenie do eksploatacji w MPK-Łódź. Geneza powstania rodziny tramwajów N/MGT6. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.14-18, rys.1; fot.3, tab.1,

Charakterystyka konstrukcji, podstawowe dane techniczne i rozplanowanie wnętrza niskopodłogowego tramwaju NF6D (MGT6D). Przystosowanie pojazdów do ruchu liniowego oraz doświadczenia z eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź sp. z o.o. Planowany zakres modernizacji NF6D.

Perkuszewska Maria: Rekordowa kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2018 roku w Polsce. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 150, s.35-39, rys.4; fot.1,

Przebieg prac nad opracowaniem i wdrożeniem strategii zrównoważonego rozwoju transportu  prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury (MI); działania edukacyjno-informacyjne programowane i realizowane przez MI w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) w 2018 r. Udział samorządów lokalnych w kampanii ETZT; dane dotyczące liczby polskich miast uczestniczących w ETZT w latach 2009 – 2018.

Łochowicz Łukasz: Tunele tramwajowe. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.19-22, fot.6,

Budowa tunelu tramwajowego w ciągu trasy do Zajezdni Franowo w Poznaniu. Wymagania formalno-prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego tunelu. Rozwiązania techniczne w zakresie systemów bezpieczeństwa, monitoringu i łączności alarmowej oraz przygotowanie służb ratunkowych.

Żabicki Marcin: Dialog społeczny w sektorze publicznego transportu zbiorowego. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2019, nr 151, s.32-34, fot.2,

Podsumowanie i wnioski z dyskusji na temat warunków prowadzenia dialogu społecznego w sektorze transportu publicznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, przedstawione na spotkaniu warsztatowym w Warszawie, w dn.30-31.01.2019 r. Sytuacja transportu publicznego w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii; główne problemy polityki zatrudnienia kierowców. Regulacje dotyczące europejskiego dialogu społecznego w dokumentach i prawie UE.

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja, Gardas Przemysław: Strefa Tempo-30 w centrum Szczecina. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 2, s.42-45, rys.3; fot.8, tab.1, bibliogr.poz.4.

-Wpływ organizacji stref ograniczonej prędkości Tempo-30 na poprawę warunków ruchowych w miastach. Analiza i porównanie parametrów ruchowych przed i po przebudowie ul. Księcia Bogusława X we Wrocławiu oraz wprowadzeniu strefy Tempo-30.

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Skuteczność stosowania szykan na przejściu przez wieś (cz.II – szykany jednostronne). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2018, nr 2, s.34-41, rys.11; fot.12, bibliogr.poz.3.

Analiza warunków ruchu i bezpieczeństwa drogowego we wsi, w której zastosowano szykany jednostronne w strefach wjazdowych i we wsi. Wyniki pomiarów prędkości pojazdów w strefie wjazdowej oraz ocena wpływu szykan na uspokojenie ruchu drogowego.

DROGOWNICTWO

Rosłon-Szeryńska Edyta, Gajowniczek Artur, Gawłowska Agnieszka: Bezpieczeństwo ruchu drogowego a drzewa przydrożne na przykładzie powiatu mińskiego. (Road safety and roadside trees on the example of Mińsk county.) Drogownictwo 2019, nr 3, s.74-81, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.12.

Statystyki dotyczące zdarzeń drogowych związanych z najechaniem na drzewo w Polsce i w powiecie mińskim w latach 2003 – 2017. Analiza ryzyka zdarzenia drogowego związanego z drzewami przydrożnymi na podstawie danych o wypadkach.

ENERGETYKA WODNA

Gróbarczyk Marek: Rozwój żeglugi śródlądowej sprzyja produkcji czystej energii. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.3, fot.1,

Założenia programu rozwoju infrastruktury dróg wodnych Odry i Wisły realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Projekty budowy nowych piętrzeń na Odrze oraz stopnia wodnego i elektrowni wodnej Siarzewo na Wiśle.

Komisja Europejska wspiera plany rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.5, rys.1,

Projekt połączenia wodnego śródlądowego Świnoujście/Szczecin – Berlin w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Plan inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury i poprawy warunków żeglugowych na Odrze. Schemat sieci polskich dróg wodnych na tle transeuropejskich korytarzy transportowych.

Kowalski Piotr: Dolna Wisła od Włocławka do ujścia – podejście zrównoważone. Energetyka Wodna 2018, nr 3, s.46-49, rys.1; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.9.

Koncepcja zagospodarowania drogi wodnej Wisły na odcinku od stopnia wodnego we Włocławku do ujścia do Zatoki Gdańskiej. Stan zabudowy hydrotechnicznej oraz uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury rzeki; analiza wariantów budowy ostróg i stopni wodnych. Plan inwestycji infrastrukturalnych mających na celu ochronę przed wodami powodziowymi

INFRASTRUKTURA

Gubański Krzysztof: Rowery do zadań specjalnych. Infrastruktura 2019, nr 3-4, s.38-41, fot.4,

Kierunki rozwoju i doświadczenia z eksploatacji rowerów towarowych (cargo) w miastach europejskich. Przebieg procesu wdrażania transportu rowerowego w logistyce miejskiej. Założenia i realizacja programu promocji rowerowego transportu towarowego w Gdyni w ramach unijnego projektu CoBiUM (Cargo Bikes in Urban Mobility).

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. Infrastruktura 2019, nr 3-4, s.34-37, fot.1, tab.1,

Podsumowanie wyników Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych, opracowanego przez firmę Arcadis w 2018 r. Klasyfikacja ogólna miast według obszarów zrównoważonego rozwoju (społeczeństwo, środowisko, gospodarka).

MAGAZYN AUTOSTRADY

Mężyk Bogdan: Oświetlenie przejść dla pieszych. Magazyn Autostrady 2019, nr 1-2, s.42-44, fot.2,

Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych na podstawie Wytycznych Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla Pieszych, opracowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. Zasady doboru oprawy oświetleniowej i klasy oświetlenia drogi; wymagania dotyczące stosowania opraw LED. Warunki oszczędzania energii poprzez zmniejszenie poziomu oświetlenia przejścia. Standardy bezpieczeństwa i kontrola parametrów oświetlenia.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Absurdalny pomysł czy szansa na rozwój?. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.16-18,

Opinie na temat projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; koszty i efektywność oraz przewidywany wpływ inwestycji na funkcjonowanie portu w Elblągu.

Bałtycka stabilizacja. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 4, s.9-11, tab.2,

Analiza rynku żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim w 2018 r.: oferta serwisów promowych, struktura rodzajowa i tonaż floty. Statystyka promowych przewozów pasażerskich i towarowych na Bałtyku w latach 2017 – 2018.

Borkowski Maciej: Nadspodziewanie udany rok. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 3, s.9-14, rys.8; fot.3, tab.2,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych i drobnicy w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w latach 2008 – 2018; struktura obrotów portów według grup towarowych oraz według terminali.

Czyżyk Rafał, Radosz Łukasz: Piractwo morskie w świetle Konwencji UNCLOS. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 2, s.20-21, fot.1,

Definicja piractwa morskiego według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r. (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS). Dane statystyczne dotyczące liczby i miejsca ataków piratów na statki morskie w 2018 r. Zasady zwalczania piractwa zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym (UNCLOS).

Dla portów środkowego Wybrzeża. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.12-13, fot.1,

Inwestycje infrastrukturalne zrealizowane w portach w Łebie i Ustce oraz w Mielnie, współfinansowane z funduszy UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Program Operacyjny ‚Rybactwo i Morze’): rozbudowa umocnień brzegowych w Mielnie; przebudowa wejścia do portu Ustka; przebudowa nabrzeża i umocnienie dna wzdłuż falochronu w Łebie.

Marciniak Radosław: Rynek ładunków okrętowych – drewno naturalne. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 3, s.28-29, fot.1,

Charakterystyka światowego rynku morskich przewozów drewna naturalnego. Organizacja czynności ładunkowych i transportu drewna drogą morską. Przeładunki drewna w polskich portach (Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście) w latach 2015 – 2018.

Pod znakiem nowych technologii. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 2, s.9-12, fot.1,

Trendy rozwoju technologii budownictwa okrętowego w polskich stoczniach. Przykłady realizacji cywilnych i wojskowych statków morskich, w których zastosowano innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne.

Portowy dostęp od strony wody. Namiary na Morze i Handel 2019, nr 1, s.9-11, fot.2,

Zakres rzeczowy i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich w Gdańsku i Gdyni: modernizacja toru wodnego do Portu Północnego oraz przebudowa nabrzeża w Gdańsku; pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Projekt budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Błażejowski Krzysztof, Wójcik-Wiśniewska Marta, Baranowska Wiktoria: Asfalty w polskich warunkach klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 3, s.6-12, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.25.

Metody klasyfikacji asfaltów drogowych w Polsce i w USA. Wpływ warunków klimatycznych na dobór właściwości asfaltów. Podział stref klimatycznych Polski w odniesieniu do rodzajów funkcjonalnych PG lepiszczy asfaltowych.

Ołdakowska Ewa: Konkurencja technologii – konkurencja kosztów. Nawierzchnie Asfaltowe 2016, nr 4, s.7-11, rys.6, tab.12,

Analiza porównawcza kosztów realizacji górnych warstw nawierzchni drogowych o typowej konstrukcji: nawierzchni podatnej (typ: A1, A2, B), nawierzchni półsztywnej (typ C), nawierzchni sztywnej (typ: I, II).

Pszczoła Marek, Ryś Dawid, Jaskuła Piotr: Dobór rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 2, s.4-10, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.27.

Metodyka i wyniki analiz obliczeniowych dotyczących wyznaczania temperatur pracy lepiszczy asfaltowych w polskich warunkach klimatycznych. Podział stref klimatycznych na terytorium Polski wyznaczonych na podstawie temperatur nawierzchni. Klasyfikacja asfaltów w oparciu o rodzaj funkcjonalny PG oraz sposoby wyznaczania maksymalnych i minimalnych temperatur według metody Superpave (Superior Performing Asphalt Pavements).

Szyller Andrzej, Król Jan, Bańkowski Wojciech: Współczesne doświadczenia ze stosowania recyklingu na gorąco w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce. Nawierzchnie Asfaltowe 2017, nr 1, s.12-19, rys.6; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.15.

Prawne i techniczne uwarunkowania stosowania technologii recyklingu mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Przykłady realizacji inwestycji drogowych z wykorzystaniem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych metodą recyklingu na gorąco: modernizacja drogi krajowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Katowice; modernizacja autostrady A4 na odcinku Kraków – Katowice; budowa autostrady A4 na odcinku Przylesie – Bielany Wrocławskie; wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 81 Katowice – Wisła; budowa autostrady A2 na odcinku Pruszków – Konotopa; remont nawierzchni Lotniska Chopina w Warszawie; budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów – granica województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Produkcja mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym przez firmę Budimex w latach 2011 – 2014.

[Utrzymanie nawierzchni asfaltowych]. Nawierzchnie Asfaltowe 2018, nr 4, s.1-15, rys.4; fot.12,

Ocena efektywności zarządzania pracami utrzymaniowymi na polskiej sieci drogowej. Cele i przesłanki wprowadzenia proaktywnych działań w utrzymaniu dróg. Nowe technologie utrzymania dróg jako temat obrad XXXIX. Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, które odbyło się w dn.24-26.10.2018 r. w Miedzeszynie pod Warszawą. Koszty i korzyści ze stosowania technologii recyklingu w budowie i modernizacji dróg. Zasady utrzymania nawierzchni o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni i warstw porowatych. Kontrola prawidłowego utrzymania nawierzchni metodą badania wodoprzepuszczalności warstwy in situ. Uwarunkowania doboru technologii utrzymania zimowego. Wyniki badań dotyczących wykorzystania technologii na ciepło (dodatki WMA) w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym.

POJAZDY SZYNOWE

Markowska Katarzyna: Problemy decyzyjne odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków. (Decision-making problems of recipients of railway freight transport outsourcing services.) Pojazdy Szynowe 2019, nr 1, s.50-55, rys.3, bibliogr.poz.9.

Charakterystyka pojęcia outsourcingu oraz motywy podejmowania decyzji o outsourcingu w transporcie. Najczęstsze problemy w realizacji usług outsourcingowych. Korzyści i przesłanki stosowania outsourcingu w przewozach kolejowych. Podsumowanie wyników badań empirycznych dotyczących problemów decyzyjnych odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków, przeprowadzonych na Politechnice Śląskiej w latach 2012 – 2013. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Banasiak Cezary: Do optymizmu ciągle jeszcze daleko. Raport o transporcie i mobilności miejskiej. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.1,5, fot.1,

Ocena funkcjonowania transportu publicznego w polskich miastach na podstawie raportu ‚Transport i Mobilność Miejska’, opracowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Oferta przewozowa oraz konkurencyjność usług komunikacji zbiorowej wobec indywidualnego transportu samochodowego. Cele i zakres działań podejmowanych przez samorządy na rzecz promocji transportu publicznego. Rola i znaczenie kolei w rozwoju systemu transportu miejskiego.

Grzybowski Marek: Dziesięć największych flot. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.7, fot.1, tab.1,

Wielkość i struktura floty na światowym rynku żeglugowym w 2018 r. Trendy i kierunki rozwoju taboru pływającego eksploatowanego przez armatorów na świecie i w Polsce; tonaż i liczba statków wg regionów świata w 2013 i 2018 r.

Grzybowski Marek: W Gdyni powstanie nowy Terminal Promowy. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 10-11, s.1-2, fot.1,

Założenia projektu budowy terminala promowego w Gdyni; parametry terminalu oraz infrastruktura towarzysząca (m.in. galeria z ruchomym łącznikiem, zapewniająca sprawne przemieszczanie się pasażerów pomiędzy promem a galerią).

Hryniewicz Hubert: CPK – ruszyły uzgodnienia z partnerami. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 16-17, s.3,9,

Ustalenia dotyczące planu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przyjęte na spotkaniu forum interesariuszy dn.15.04.2019 r. Wstępny model systemowy infrastruktury CPK. Opinie na temat przewidywanej efektywności inwestycji. Założenia do opracowania planu generalnego (masterplanu) realizacji CPK.

Janiszewski Janusz: Jesteśmy europejskim liderem w punktualności lotów. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 14-15, s.10, fot.1,

Strategia rozwoju oraz inwestycje infrastrukturalne planowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), w tym m.in. inwestycje w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ocena jakości i konkurencyjności usług PAŻP w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

Konwicki Jerzy: Tunel kolejowy w Łodzi na koniec 2021 r. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 10-11, s.6, rys.1,

Plan i przebieg realizacji budowy kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi.

Konwicki Jerzy: UE nie żałuje euro. Polska Gazeta Transportowa 2019, nr 14-15, s.1, rys.1,

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Rozwój usług logistycznych w transporcie kolejowym. (Development of logistics services in rail transport.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 3, s.10-13, tab.2,

Analiza konkurencji międzygałęziowej na rynku przewozów towarowych w Polsce; porównanie udziału transportu samochodowego i kolejowego w przewozach ładunków w latach 2016 – 2017. Rozwój oferty logistycznej jako element strategii konkurencji przedsiębiorstw kolejowych; koncepcja integracji i usieciowienia usług towarowego transportu kolejowego.

Dyrcz jakub, Pashkevich Anton: Analiza ruchu lotnictwa ogólnego w portach lotniczych Polski Południowej do roku 2015. (Air traffic analysis of General Aviation in the airports of the South Poland by 2015.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 2, s.10-19, rys.11, tab.6, bibliogr.poz.29.

Definicja i znaczenie lotnictwa ogólnego (General Aviation) w komunikacji lotniczej na świecie i w Polsce. Przedsiębiorstwa działające w segmencie lotnictwa ogólnego w Polsce. Dane dotyczące obsługi General Aviation w portach lotniczych w latach 2010 – 2015: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, Port Lotniczy Wrocław-Strachowice, Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

Dzido Hanna: Analiza ryzyka w procesie nadzoru. (Risk analysis in the supervision process.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 1, s.14-20, rys.2, bibliogr.poz.13.

Podstawy prawne i system zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w UE. Zadania ICAO i EASA oraz instytucji krajowych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem. Cele i realizacja europejskich programów bezpieczeństwa lotniczego oraz Krajowego Planu Bezpieczeństwa w Polsce (na lata 2018 – 2021).  Organizacja i zasady nadzoru opartego na ocenie ryzyka (Risk Based Ovesight – RBO). Funkcje i zadania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS).

Fazowy charakter kosztów bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. (The phase nature of safety costs in civil aviation.) Przegląd Komunikacyjny 2019, nr 2, s.20-25, rys.2, bibliogr.poz.15.

Pojęcie oraz klasyfikacja kosztów w cywilnym transporcie lotniczym. Zadania i znaczenie analizy kosztów bezpieczeństwa lotniczego; statystyka liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w lotnictwie komercyjnym na świecie w latach 1946 – 2017. Czynniki kosztotwórcze oraz działania podejmowane w poszczególnych fazach zarządzania kosztami bezpieczeństwa w transporcie lotniczym: projektowanie, produkcja, eksploatacja, całkowita amortyzacja. Wnioski dotyczące wpływu fazowego modelu zarządzania kosztami na poprawę bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

ŚWIAT KOLEI

Buzowski Emil: Kolej Wschodniochińska – polityka na torach (2). Świat Kolei 2019, nr 3, s.22-33, rys.5; fot.25, bibliogr.poz.16.

Historia Kolei Wschodniochińskiej – linii kolejowej przebiegającej przez północno-wschodnie Chiny (Mandżurię). Organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego. Działalność Kolei Wschodniochińskiej w okresie wojny polsko-rosyjskiej oraz wojen światowych. Schematy: plan portu i stacji Dalnyj; profil podłużny Kolei Wschodniochińskiej z najważniejszymi stacjami; Tunel Chingański; plan zagospodarowania Harbinu na tle istniejącej sieci wsi chińskich; przykład wykorzystania dolin rzecznych do trasowania linii.

Etmanowicz Andrzej: Tabor obcych kolei na polskich torach i jego modele. Wagony sypialne DB serii WLABmh174/175.5 typu ‚U-Hansa’. Świat Kolei 2019, nr 3, s.54-59, fot.18, tab.4, bibliogr.poz.8.

Konstrukcja i dane techniczne wagonów sypialnych serii WLABmh eksploatowanych przez koleje niemieckie (DB) i polskie (PKP). Wymiary modeli wagonów sypialnych DSG serii WLABmh.

Malczewska Maria: Portugalia – ostatnia taka kolej. Część 1 – Od Espinho (Vouga) do Sernada do Vouga. Świat Kolei 2019, nr 3, s.40-43, rys.2; fot.10,

Przebieg trasy i infrastruktura wąskotorowej linii kolejowej Linha do Vouga na odcinku Espinho (Vougha) – Sernada do Vouga (Portugalia). Mapa schematyczna sieci kolejowej w północnej Portugalii.

Rusak Ryszard: Spalinowe zespoły trakcyjne VT 11.5 kolei DB (1). Świat Kolei 2019, nr 3, s.34-39, rys.1; fot.12, tab.1,

Historia eksploatacji spalinowego taboru trakcyjnego kolei niemieckich (DB) od 1949 r. Konstrukcja i parametry techniczne spalinowych zespołów trakcyjnych VT 10.5 i VT 11.5; przekrój poprzeczny wagonu silnikowego VT 11.5.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Rudnicki Andrzej: Przyczynek do dyskusji nad problemami rozwoju szynowego transportu zbiorowego w dużych miastach – casus Krakowa. (Contribution to the discussion on the problems of the development of rail public transport in big cities – the Krakow case.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 4, s.18-26, rys.3,

Uwarunkowania rozwoju systemu transportu szynowego w miastach na przykładzie Krakowa. Porównanie efektywności środków transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, tramwaj szybki, metro, szybka kolej miejska). Działania na rzecz rozwoju sieci tramwajowej oraz przesłanki budowy metra w Krakowie.

Wolański Michał: Zmiany w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. (Amendments to the Law on public collective transport.) Transport Miejski i Regionalny 2019, nr 4, s.3-10, rys.5, bibliogr.poz.11.

Przyczyny regresu transportu publicznego na obszarach wiejskich w Polsce. Charakterystyka istniejącego modelu organizacji i finansowania pozamiejskiej komunikacji zbiorowej. Rola i zadania samorządów terytorialnych jako organizatorów transportu publicznego. Analiza dotychczasowych i projektowanych zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz autorska propozycja nowelizacji ustawy.

Komentowanie wyłączone.d.