UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2014

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

 

 

 

Banach Barbara: Oznakowanie dróg wewnętrznych. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3-4, s.14-22, fot. 4, rys. 6, bibliogr. poz. 5.

 

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących znaków i sygnałów drogowych: wprowadzenie pojęcia „strefa ruchu” do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Definicja strefy ruchu D52/53 i strefy zamieszkania D40/41. Pojęcie „droga wewnętrzna”; kary za wadliwe oznaczenie drogi wewnętrznej; obowiązki właściciela drogi wewnętrznej. Stanowisko Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dookreślenia pojęcia „droga wewnętrzna”.

Dyka Mariusz: Mosty, rowy i przepusty w świetle wymagań Prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3-4, s.23-29, fot. 4, bibliogr. poz. 5.

Analiza zagadnień legalizacji i warunków funkcjonowania rowów, przepustów i mostów w rejonie dróg. Definicja urządzenia wodnego. Zasady legalizacji wykonania i przebudowy urządzeń wodnych. Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania rowów, przepustów i mostów; wymóg ochrony przyrody ożywionej. Przepisy regulujące powyższe zagadnienia.

 

Mrozińska- Ząbek Ewelina: FIDIC w konkretach: Czerwona Książka FIDIC. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3-4, s.42-47, fot. 2,

Analiza poszczególnych klauzul ogólnych warunków kontraktowych zalecanych przez FIDIC dla prac budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego; obowiązki zamawiającego, inżyniera, wykonawcy i podwykonawcy; warunki zatrudnienia; sposoby wykonania i harmonogram robót; odbiór robót przez zamawiającego; odpowiedzialność za wady; zmiany i korekty projektu; rozwiązanie/zawieszenie kontraktu; ubezpieczenie; roszczenia i spory.

 

Rosłon- Szerzyńska Edyta: Nowe technologie i aktualne tendencje w zakładaniu zieleni przydrożnej. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3-4, s.58-63, fot. 4, rys. 3, bibliogr. poz. 6.

 

Rozwiązania technologiczne poprawiające stan roślinności przy drogach: technologie dla trawników i drzew. Współczesne rozwiązania technologiczne budowy poboczy z uwzględnieniem zieleni przydrożnej.

 

Sochacki Tomasz: Projektowanie ulic. Część II Konstrukcje nawierzchni ulic miejskich. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3-4, s.48-57, fot. 5, rys. 7,

 

Projektowanie konstrukcji nawierzchni ulic w zależności od kategorii ruchu drogowego. Elementy determinujące wybór typu konstrukcji nawierzchni jezdni: krawężniki, ścieki uliczne, ciągi pieszo-jezdne, ulice KR1-KR2, KR3-KR6. Analiza warunków gruntowo-wodnych.

 

DROGOWNICTWO

 

Mistewicz Marek: Most przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1939 – 1945. Drogownictwo 2014, nr 4, s.130-136, fot.13, bibliogr.poz.17.

 

Rola przepraw mostowych w koncepcji obronnej II RP. Plan działań wojskowych w obliczu rozpoczęcia wojny w 1939 r.: zburzenie mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie; wykorzystanie ocalałych elementów mostu jako tymczasowej przeprawy dla ludności cywilnej. Przebieg demontażu zniszczonego mostu na tle działań wojennych w rejonie Wyszogrodu w latach 1939 – 1945.

 

Mistewicz Marek: Przedwojenne dzieje mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie . Drogownictwo 2014, nr 3, s.101-105, fot. 11, bibliogr. poz. 10.

 

Historia mostu drogowego w Wyszogrodzie w latach 1916-1939; montaż mostu pontonowego przez Wisłę w czasie I wojny światowej; budowa mostu stalowego na drewnianych podporach; eksploatacja mostu zwodzonego. Konstrukcja i parametry wyszogrodzkiego mostu; naprawa uszkodzeń z powodu pochodu lodów w 1924 r. i powodzi w 1934 r.; zakres przebudowy i modernizacji mostu w latach 20. XX wieku.

 

Stańczyk Andrzej: Mosty nad jeziorem Kunming – ostatnie mosty cesarskich Chin. Drogownictwo 2014, nr 4, s.137-140, rys.1; fot.20, bibliogr.poz.1.

 

Konstrukcja i architektura zabytkowych mostów nad jeziorem Kunming, na terenie dawnego cesarskiego kompleksu pałacowo-parkowego na obrzeżach Pekinu.

 

 

EUROLOGISTICS

 

Netka Kazimierz: Statkiem nie można sterować siedząc na lądzie. Narodowa Platforma ds. Polityki Morskiej RP. Eurologistics 2014, nr 1, s.74-77, fot.2,

 

 

Tezy i wnioski z dyskusji na temat rządowego projektu polityki morskiej do 2020 r., przedstawione na seminarium w Gdyni (16.01.2014 r). Główne problemy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Stanowisko Polskiego Klastra Morskiego wobec projektu polityki morskiej państwa. Koncepcja utworzenia Narodowej Platformy do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wojcieszak Andrzej: Puste kontenery. Lądowo-morskie łańcuchy transportowe. Eurologistics 2014, nr 1, s.70-72, fot.4, tab.2,

 

 

Koszty transportu pustych kontenerów w przewozach lądowo-morskich. Statystyka liczby transportowanych pustych kontenerów oraz przepływów towarowych na głównych trasach morskich w latach 1995 – 2012. Innowacyjne projekty konstrukcji kontenerów składanych w celu poprawy efektywności ich przewozu i składowania.

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA

 

Maciejewski Andrzej, Rzeźniewski Przemysław: System tworzony transparentnie. Infrastruktura 2014, nr 1-2, s.32-36, fot. 3,

 

Koncepcja i plan realizacji do 2020 r. Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) – zintegrowanej, wieloletniej strategii wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS), opracowanej przez GDDKiA. Architektura i funkcje KSZR; zadanie systemu w zakresie zarządzania ruchem pojazdów i informowania o sytuacji na drogach; technologie komunikacji z pojazdami. Elementy infrastruktury ITS w budownictwie drogowym. Perspektywy finansowania projektu z funduszy UE.

 

Michalski Wacław: Drogi w 21. stuleciu – wizja niemiecka. Infrastruktura 2014, nr 3, s.28-34, fot. 4,

 

Zakres kompetencji niemieckiego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miast. Cele i założenia programu rozwoju infrastruktury drogowej w Niemczech „Drogi w 21. stuleciu”: bezpieczne, niezawodne, inteligentne, energooszczędne, drogi jako część środowiska naturalnego, inwestycje na lata i nośnik innowacji.

 

 

 

 

KURIER KOLEJOWY

 

Brzozowski Adam: Nowe koło zamachowe. Kurier Kolejowy 2014, nr 6, s.14-18, fot.9, tab.2,

 

Rola i wpływ kolei na rozwój ekonomiczny Polski. Konkurencyjność i uwarunkowania rozwoju poszczególnych sektorów rynku kolejowego: przewozów pasażerskich i towarowych, producentów i zakładów naprawczych taboru kolejowego. Efektywność zarządzania i zatrudnienie w przedsiębiorstwach Grupy PKP. Polityka inwestycyjna w zakresie infrastruktury kolejowej i jej wpływ na stan polskiej kolei. Statystyki: długość linii kolejowych w Polsce w latach 1920 – 2014; zatrudnienie w PKP w latach 1919 – 2013. Kondycja polskich producentów taboru kolejowego.

 

Jezierski Przemysław B.: Kawiarnia w piętrusach. Kurier Kolejowy 2014, nr 6, s.30-31, fot.4,

 

Oferta przewozowa i wyposażenie piętrowych pociągów IC 2000, eksploatowanych przez koleje szwajcarskie w ruchu dalekobieżnym. Trasy obsługiwane przez pociągi IC 2000 w Szwajcarii. Charakterystyka wnętrz i wyposażenia piętrowych wagonów pasażerskich; usługi gastronomiczne w pociągu; uruchomienie mobilnej kawiarni we współpracy ze Starbucks.

 

Jurewicz Agnieszka: Przetasowania na polskich torach. Kurier Kolejowy 2014, nr 7, s.16-17, rys.2; fot.1,

 

Charakterystyka rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2013 r. na podstawie danych publikowanych przez UTK. Udział przewoźników kolejowych w rynku transportu intermodalnego w latach 2012 – 2013 wg przewiezionych TEU i wykonanej pracy przewozowej. Struktura przewozów intermodalnych wg rodzaju jednostek i rodzaju połączeń. Tendencje zmian stawek opłat za dostęp do infrastruktury dla operatorów intermodalnych w 2013 r.; warunki ulg udzielanych przez PKP PLK dla pociągów z jednostkami intermodalnymi; wpływ wysokości opłat infrastrukturalnych na rentowność przewozów. Średnie stawki opłaty dla pociągów towarowych oraz dla pociągów z udzieloną ulgą intermodalną w latach 2010 – 2014.

 

Pieriegud Jana: Przewozy intermodalne w Europie. Kurier Kolejowy 2014, nr 7, s.14-15, rys.2; fot.2, tab.2,

 

Statystyka drogowo-kolejowych przewozów intermodalnych zrealizowanych w 2013 r. przez europejskich operatorów z UIRR; liczba przesyłek przewiezionych przez członków UIRR w latach 2004 – 2013 wg rodzaju komunikacji i jednostek intermodalnych. Rozwój połączeń i wielkość przewozów Kombiverkehr i Hupac w 2012 i 2013 r.

 

 

LOGISTYKA

 

Andrzejewski Leszek, Fechner Ireneusz: Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne terminali kontenerowych w Polsce. Logistyka 2014, nr 1, s.59-64, rys. 4, tab.1, bibliogr. poz. 6.

 

Organizacja kontenerowych przewozów intermodalnych z udziałem terminalu morskiego i terminali lądowych. Charakterystyka procesu przewozu, przeładunku, składowania i monitoringu kontenerów; odprawa celna i dostawa kontenera z terminalu do docelowego miejsca odbioru; zarządzanie pustymi kontenerami. Funkcje i usługi terminali kontenerowych jako ogniwa transportu intermodalnego. Podstawowe dane o terminalach kontenerowych w Polsce i ich lokalizacja wg stanu na 2013 r. Definicje pojęć: transport intermodalny, transport kombinowany, terminal kontenerowy, intermodalna jednostka transportowa (ITU), pociąg kontenerowy, pociąg blokowy.

 

Grzelakowski Andrzej S.: Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE. Logistyka 2014, nr 1, s.8-15, rys. 1, bibliogr. poz. 8.

 

Koncepcja komodalności zintegrowanych systemów transportowych UE i jej rola w budowie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Transportowej (Single European Transport Area – SETA). Rozwój i deregulacja rynków transportowych. Zasady zrównoważonego i optymalnego rozwoju transportu i europejskiej przestrzeni logistycznej; powiązania i współzależności między systemem transportowym i makrosystemem logistycznym UE. Znaczenie zastosowanych narzędzi zarządzania logistycznego w ramach unijnej polityki transportowej w zakresie SETA.

 

Grzybowski Marek: Polskie porty morskie – prywatyzacja, inwestycje i dywersyfikacja usług. Logistyka 2014, nr 1, s.65-67, rys. 1, bibliogr. poz. 7.

 

 

Rozwój i dywersyfikacja usług terminali przeładunkowych w polskich portach morskich. Ocena wpływu polityki marketingowej, integracyjnej i prywatyzacyjnej na poprawę zdolności przeładunkowej i efektywności pracy terminali. Statystyki przeładunków w polskich portach w latach 2000-2013 (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście).

 

 

Hentschel Bernd, Pawlak Zbyszko, Górski Karol: Logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebezpiecznych w węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych. Logistyka 2014, nr 1, s.48-54, rys. 9, tab.2, bibliogr. poz. 7.

 

Źródła i rodzaje zagrożeń atakiem terrorystycznym w węzłach transportowych obszarów zurbanizowanych. Projekt logistycznego systemu zarządzania zagrożeniami terrorystycznymi typu CBRN (C – atak chemiczny, B – biologiczny, R – radiologiczny, N – nuklearny). Działanie i narzędzia informatyczne procesu monitoringu, automatycznej identyfikacji, obserwacji i wyodrębniania spośród podróżnych osoby stwarzającej zagrożenie CBRN. Poziomy alarmowania i możliwe scenariusze postępowania interweniujących służb bezpieczeństwa.

 

 

LOTNICTWO

 

Krajowe porty lotnicze 2013. Lotnictwo 2014, nr 4, s.28-34, fot.14, tab.2,

 

Statystyka działalności polskich portów lotniczych w 2013 r.: obsługa połączeń lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym, przewoźnicy i główne kierunki przewozów regularnych i nieregularnych (czarterowych), przewozy pasażerskie i towarowe, praca lotnisk regionalnych. Dynamika wzrostu ruchu pasażerskiego w portach lotniczych w Polsce w latach 1983 – 2013. Podsumowanie działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w 2013 r.

 

Szopa Maciej: W-3WA VIP w komplecie. Lotnictwo 2014, nr 4, s.55-57, fot.9,

 

Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia śmigłowców W-3Wa Sokół, przeznaczonych do przewozu osób o szczególnym statusie (VIP), pełniących ważne funkcje w administracji cywilnej i wojskowej. Śmigłowce w zasobach 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na lotnisku Okęcie. Wyposażenie techniczne i wnętrza oraz osiągi nowych W-3WA Sokół PZL- Świdnik.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

 

Karkowski Michał: Wpływ systemów ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Magazyn Autostrady 2014, nr 3, s.86-88,

Znaczenie ITS w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Systemy ITS wspomagające bezpieczeństwo ruchu drogowego: bierne (systemy pomiarowe i rejestrujące) i czynne (systemy sterowania ruchem: sygnalizacja świetlna, znaki i tablice o zmiennej treści, sterowanie użytkowaniem pasów; urządzenia nadzoru: fotoradary, fotorejestratory, system ważenia pojazdów, system rozpoznawania pojazdów).

 

Kluba Anna: S3 – priorytetowa droga zachodniej Polski. Magazyn Autostrady 2014, nr 3, s.56-59, fot. 2,

Etapy budowy drogi ekspresowej S3; charakterystyka eksploatacyjna poszczególnych odcinków trasy. Zasady wyłaniania wykonawców i ogłaszania przetargów na budowę S3; wielkość i źródła jej finansowania. Planowane inwestycje w ramach rozbudowy trasy.

 

Ostatnie lata polskich dróg w liczbach. Magazyn Autostrady 2014, nr 3, s.78-79, fot. 1,

 

Statystyki dotyczące polskich dróg w latach 2007-2013; inwestycje inżynierskie w infrastrukturze drogowej. Obiekty zrealizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego ostatnich lat.

 

Systemy ITS w Polsce. Magazyn Autostrady 2014, nr 3, s.82-85, fot. 1,

Uwarunkowania rozwoju inteligentnych systemów transportu. Systemy budowane w ramach projektów państwowych. Systemy ITS o zasięgu krajowym (Elektroniczny System Poboru Opłat – viaTOLL, Krajowy System Zarządzania Ruchem, eCall) oraz o zasięgu regionalnym (Zintegrowany System Zarządzania Ruchem – Tristar, System Sterowania Ruchem SCATS, Inteligentny System Transportowy). Inne systemy ITS realizowane w Polsce (System preselekcyjnego ważenia pojazdów, System Informacji Autostradowej, System Monitoringu Wizyjnego Stanu Nawierzchni).

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

 

Frankowski Piotr: [Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce – raport]. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 6, s.9-12, fot. 5,

Prognozy wzrostu przewozów frachtowych i rozwoju rynku transportu morskiego w 2014 r. Statystyki przewozów i floty towarowej polskich armatorów w 2013 r.: Polska Żegluga Morska, Euroafrica Linie Żeglugowe, Unibaltic, Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok, Żegluga Gdańska, Polskie Linie Oceaniczne, POL-Euro, Unity Line, Polska Żegluga Bałtycka. Oferta przewozowa i inwestycje flotowe przedsiębiorstw żeglugowych. Usługi zarządzania flotą oferowane przez polskie firmy branży ship management.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

 

Bednarz Katarzyna: Polski rynek budownictwa kolejowego w 2014 r. wart 5 mld zł. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 2, s.16-17, fot. 3,

 

Program inwestycyjny w zakresie budownictwa kolejowego w Polsce do 2020 r.; planowane nowe odcinki sieci kolejowej. Kondycja rynku budownictwa kolejowego w 2014 r. Budżet inwestycyjny kolei. Bariery w realizacji inwestycji kolejowych.

 

Flaga Kaziemierz: XIX Europejska Wyprawa Mostowa. Rumunia, Ukraina, Słowacja. Cz. 3 . Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 2, s.72-82, fot. wiele, bibliogr. poz. 7.

 

Relacja i dokumentacja fotograficzna z podróży specjalistów ds. mostownictwa po 11 krajach europejskich. Część 3 poświęcona mostom rumuńskim, ukraińskim i słowackim.

 

Łagoda Grażyna, Łagoda Marek: Obiekty mostowe w obszarach miejskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 2, s.64-67, fot. wiele, bibliogr. poz. 3.

 

Uwarunkowania techniczne, estetyczne oraz czynniki pozatechniczne projektowania i budowy mostów miejskich.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

 

Kajda Janusz: Transport rzeczny w Polsce prawie nie istnieje. NIK o żegludze śródlądowej. Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 17, s.3, fot.1,

Ocena i wnioski dotyczące stanu żeglugi śródlądowej w Polsce na podstawie kontroli przeprowadzonej przez NIK. Ocena funkcjonowania transportu rzecznego w latach 2011 – 2013. Działalność organów administracji państwowej w zakresie prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych i ich finansowania. Stan techniczny dróg śródlądowych i obiektów hydrotechnicznych. Wykorzystanie środków z funduszy UE na finansowanie żeglugi śródlądowej.

Konwicki Jerzy: Przed PKP Cargo rok wyzwań. Spółka opublikowała wyniki finansowe za 2013 r.. Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 12, s.5, fot. 1,

Wynik finansowy i wskaźniki efektywności PKP Cargo w 2013 r.; wielkość przewozów różnych grup ładunków i wykonana praca przewozowa. Plany PKP Cargo w zakresie rozwoju działalności przewozowej i inwestycji w 2014 r.

Nietz Franciszek: Transeuropejska sieć transportowa po nowemu, 26,25 mld euro na TEN- T. Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 15, s.3, rys.1,

Plan finansowania ze środków CEF inwestycji infrastrukturalnych w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) w Polsce. Inwestycje kolejowe współfinansowane z CEF; schemat kolejowej sieci TEN- T w Polsce; zakres i przewidywane koszty inwestycji.

 

POLSKIE DROGI

[Infrastruktura rowerowa]. Polskie Drogi 2014, nr 3, s.74-99, fot. wiele, bibliogr. poz. 11.

 

Wytyczne projektowania infrastruktury rowerowej w mieście. Opinie w sprawie typowych nawierzchni dróg rowerowych (asfalt, kostka brukowa); porównanie funkcjonalności, kosztów budowy, utrzymania i trudności technicznych. Ścieżki rowerowe w Trójmieście (asfalt barwiony); zalety kolorowej nawierzchni asfaltowej. Polityka rowerowa władz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Spójna polityka rowerowa na przykładzie systemu roweru publicznego w Krakowie; ocena kosztów i efektów organizacji systemu.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dybowski Piotr: Czy lokomotywa Vectron spełnia oczekiwania polskich przewoźników kolejowych?. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.56-57, fot.2, tab.1,

Charakterystyka techniczna i wyniki prób eksploatacyjnych lokomotywy Vectron (Siemens), przeprowadzonych przez przewoźników w Polsce.

Malinowski Łukasz, Lis Robert: KDP w Rosji. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.40-45, rys.4; fot.4, tab.2,

Projekt budowy kolei dużych prędkości (KDP) w Rosji. Schemat rozwoju KDP i szybkiej kolei Federacji Rosyjskiej do 2030 r. Założenia i etapy budowy linii KDP Moskwa – Kazań do 2018 r.; parametry linii i potoki pasażerskie prognozowane do 2050 r.; planowane taryfy na odcinku Moskwa – Kazań. Perspektywy finansowania KDP w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Przewidywane koszty i korzyści ekonomiczne i społeczne realizacji sieci KDP w Rosji.

Pastor Łukasz: KDP w Wielkiej Brytanii: budować czy nie?. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.48-49, fot.1,

Analiza kosztów i korzyści budowy linii kolejowej Londyn – Birmingham – Leeds – Manchester (High Speed 2). Planowane czasy podróży oraz sieć połączeń między brytyjskimi miastami z udziałem linii High Speed 2. Opinie społeczeństwa i ekspertów na temat efektywności inwestycji.

 

Piech Ryszard: Nowe pojazdy szynowe do pasażerskich przewozów miejskich w 2013 r. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.64-66, fot.2, tab.4,

Inwestycje przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce w zakresie taboru szynowego; dostawy taboru tramwajowego i metra w 2013 r. oraz przetargi w toku i oczekiwane; struktura rynku wg producentów taboru.

 

Wyszyński Robert: ‚Proteza łowicka’ – szukamy pozytywów (cz. I). Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.50-53, fot.2,

Analiza porównawcza wariantów inwestycji infrastrukturalnych przedstawionych we „Wstępnym studium wykonalności zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu przejazdu w ciągu Warszawa Zachodnia – Kutno”. Opcje inwestycyjne obejmujące modernizację istniejącej i budowę nowych linii, m.in. w korytarzu planowanej linii kolei dużych prędkości; porównanie założeń i zadań do wykonania w ramach poszczególnych wariantów inwestycji; prognozowane czasy przejazdu w relacji Warszawa – Poznań.

 

Wyszyński Robert: Rewitalizacje postępu – cz. II. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.32-35, fot.1,

Projekty budowy i rewitalizacji infrastruktury kolejowej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013/2015: budowa łącznic kolejowych; prace modernizacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego linii; plany robót związanych z poprawą bezpieczeństwa na przejazdach i rozjazdach kolejowych.

[Inwestycje i rynek kolejowy w Polsce]. Rynek Kolejowy 2014, nr 4, s.11-23, rys.6; fot.9, tab.3,

Zakres rzeczowy i stan realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w 2013 r.; statystyki dotyczące wykonanych prac i nakładów na inwestycje w latach 1999 – 2014. Problemy i uwarunkowania rozwoju rynku kolejowego w Polsce; wielkość przewozów i struktura rynku wg udziałów przewoźników pasażerskich i towarowych w 2012 i 2013 r. Potrzeby inwestycyjne dotyczące infrastruktury kolejowej w Sandomierzu. Działalność Zakładu Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu w zakresie infrastruktury, taboru i przewozów kolejowych. Inwestycje i rozwój infrastruktury transportu szynowego w Poznaniu.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Przełomowy rok Eurolotu. Skrzydlata Polska 2014, nr 4, s.28, fot.1,

Planowany rozwój oferty połączeń i inwestycje przedsiębiorstwa Eurolot w 2014 r. Perspektywy współpracy Eurolotu z PLL LOT w ramach umowy code- share. Strategia optymalizacji kosztów i poprawy rentowności spółki w 2014 r.

Sobczak Grzegorz: Tajemnica lotu MH370. Skrzydlata Polska 2014, nr 4, s.4-9, rys.4; fot.11,

Okoliczności zaginięcia w dn. 8.03.2014 r. i przebieg poszukiwań samolotu Boeing 777-200 Malaysian Airlines, odbywającego lot z Kuala Lumpur do Pekinu.

 

ŚWIAT KOLEI

Etmanowicz Andrzej: Pierwsze wagony restauracyjne PKP standardu Z1 typu 406A. Świat Kolei 2014, nr 3, s.14-19, fot. wiele, tab.1, bibliogr.poz.6.

Geneza powstania polskich wagonów restauracyjnych standardu Z1 o szybkości 200km/h. Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne wagonów restauracyjnych typu Z1AWR/406A.

 

Halor Jakub: Linia 3: Mikulczyce – Zabrze – Makoszowy. Świat Kolei 2014, nr 4, s.46-51, rys.1; fot.15, tab.1, bibliogr.poz.5.

Projekt i budowa linii tramwajowej nr 3: Mikulczyce – Zabrze – kopalnia Guido – Makoszowy od lat 30. XX w.; kalendarium 1934 – 2013 dla linii 3, 3bis i PB. Organizacja i funkcjonowanie komunikacji tramwajowej w Zabrzu; schemat linii tramwajowych w okolicach Zabrza w latach 1935 – 1940. Problemy rozbudowy i eksploatacji linii nr 3 po II wojnie światowej; inwestycje w zakresie infrastruktury po 2000 r. Obiekty o walorach turystycznych na trasie linii nr 3.

 

Halor Jakub: Rozwój komunikacji tramwajowej w Stanach Zjednoczonych. Świat Kolei 2014, nr 3, s.50-57, fot.15, bibliogr.poz.5.

 

Historia miejskiej komunikacji tramwajowej w Stanach Zjednoczonych. Powstanie pierwszej miejskiej linii tramwajowej New York and Harlem Railroad’s Fourth Avenue Line w 1832 r. i jej rozbudowa. Rozwój transportu szynowego od końca XIX w. do lat 20-tych XX wieku; technika i eksploatacja taboru tramwajowego.

 

Keller Dawid: Problemy Polskich Kolei Państwowych w okresie międzywojennym. Świat Kolei 2014, nr 4, s.14-21, fot.13, tab.2, bibliogr.poz.10.

Główne problemy funkcjonowania polskich kolei w latach 20. i 30. XX w. Analiza trudności i niepowodzeń występujących w działalności PKP w okresie międzywojennym, dotyczących: komercjalizacji przedsiębiorstwa, polityki inwestycyjnej, zarządzania taborem, wpływu grup interesów na pracę firmy, systemu organizacji i zarządzania, finansów, bezpieczeństwa i jakości przewozów pasażerskich. Statystyki: regularność ruchu pociągów pasażerskich w latach 1930 – 1933; wypadki kolejowe w latach 1931 – 1932.

 

Stankiewicz Ryszard: Kolej Lokalna Lwów – Janów – Jaworów (2). Świat Kolei 2014, nr 4, s.22-27, rys.7; fot.2, tab.2,

Historia Kolei Lokalnej Lwów – Janów – Jaworów (LLJan) od końca XIX w. do 1994 r. Charakterystyka taboru eksploatowanego na LLJan; konstrukcja i dane techniczne parowozów i wagonów kolejowych. Organizacja i działalność spółki zarządzającej LLJan. Organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego. Eksploatacja linii w czasie I i II wojny światowej, pod zarządem PKP a następnie kolei Ukrainy.

 

Stankiewicz Ryszard: Kolej lokalna Lwów- Janów- Jaworów (1). Świat Kolei 2014, nr 3, s.20-28, fot. wiele; rys. wiele, tab.5,

Historia budowy linii kolejowej ze Lwowa do Janowa. Opis trasy Rzęsna Polska-Janów Lwowski i odcinka Janów Lwowski-Jaworów. Niezrealizowany odcinek Jaworów-Bobrówka. Struktura przewozów pasażerskich w latach 1898-1913. Wyniki finansowe; struktura wpływów i wydatków spółki LLJan w latach 1898-1913.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (3). Świat Kolei 2014, nr 4, s.42, tab.1,

 

Wykaz przepisów i instrukcji z zakresu służby trakcji i wagonów PKP, wydanych w latach 1951 – 1997 (M32 – Mtp 32).

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Czernek Dorota: Dwie warszawskie nitki i co dalej?. Transport i Komunikacja 2014, nr 2, s.22-28, fot. 4, bibliogr. poz. 10.

Uwarunkowania budowy metra w miastach polskich; niezrealizowane plany. Najpopularniejsze technologie budowy tuneli i stacji metra. Trudności i przeciwności w budowie metra. Problemy budowy metra w zabytkowych częściach miasta. Przykłady ciekawych rozwiązań podziemnej kolei na świecie.

Gościniarek Sebastian: Strategiczne wyzwania przed transportem lotniczym w Polsce. Transport i Komunikacja 2014, nr 2, s.38-39, fot. 3,

Znaczenie transportu lotniczego dla Polski. Sytuacja ekonomiczna PLL LOT; relacje z przewoźnikami. Polityka innowacyjności w polskim transporcie lotniczym.

Miklaszewski Piotr: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE nie zatrzyma błędnego koła w polskiej kolei. Transport i Komunikacja 2014, nr 2, s.4-8, fot. 6, bibliogr. poz. 2.

Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej stosowanych przez PKP PLK. Polityka taryfowa PKP PLK; efekty wprowadzenia nowego cennika (obniżenie opłat); ocena ze strony przewoźników. Reakcja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i przewoźników na wyrok TSUE. Potencjalne skutki ubiegania się przez przewoźników o odszkodowania za dotychczas zawyżane opłaty za dostęp do torów.

 

Specjalski Michał: Rozwój nowoczesnego transportu kolejowego w Maroko. Transport i Komunikacja 2014, nr 2, s.50-54, fot. 2, tab.2,

Uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Maroku. Struktura geohistoryczna kolei marokańskich. Okres francuskiego kolonializmu w transporcie kolejowy (1911-1956). Nacjonalizacja systemu kolejowego. Modernizacja przewozów pasażerskich w latach 80. Odnowa centralnej części sieci kolejowej. Polityka rozwoju transportu w Maroku; strategiczne projekty kolejowe, program inwestycyjny w latach 1980-1992.

 

Transport w Polsce – przegląd statystyczny 2013. Transport i Komunikacja 2014, nr 2, s.43-49, tab.1,

Dane statystyczne 2013 r. dotyczące wskaźników przewozowych w kolejowym transporcie pasażerskim i towarowym, intermodalnym, lotniczym i morskim. Wielkość ruchu kolejowego, praca przewozowa, udziały rynkowe przewoźników pasażerskich; wielkość przewozów towarowych wg masy i jednostek ładunków. Dynamika ruchu pasażerskiego w portach lotniczych. Przeładunki towarów masowych, drobnicowych i kontenerów. Infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego; sieć dróg krajowych i autostrad, wydatki na infrastrukturę drogową; wypadki i poszkodowani na drogach

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bąkowski Wojciech: Metodyka badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym – ujęcie modelowe. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 3, s.4-8, bibliogr.poz.8.

Specyfika popytu i podaży w miejskim transporcie zbiorowym. Założenia badawcze do ustalenia popytu przemieszczania się osób po mieście. Segmenty rynku generujące popyt przemieszczania się osób po mieście. Interpretacja wynikająca z modelu popytu.

 

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra, Nosal Katarzyna: Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka podróży na przykładzie Krakowa. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 3, s.9-15, tab.6, bibliogr.poz.10.

Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór transportu publicznego i transportu indywidualnego w Krakowie na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. Preferencje użytkowników transportu indywidualnego w zakresie cech jakości usług transportu publicznego.

 

Hebel Katarzyna: Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.10-14, fot. 1, tab.5, bibliogr. poz. 1.

Wyniki badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni, przeprowadzone w 1996, 2002, 2008, 2013 r. Uwarunkowania zmian, jakie dokonały się w analizowanym okresie; hierarchia postulatów przewozowych zgłaszanych przez mieszkańców. Sposób realizacji podróży miejskich. Determinanty wyboru sposobu podróżowania po mieście; struktura celów podróży. Ocena społeczna gdyńskiego transportu zbiorowego.

Kołodziejski Hubert: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jako uczestnik integracji taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.46-52, fot. 4, tab.6, bibliogr. poz. 1.

Koncepcja integracji taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej; obszar oddziaływania i gminy tworzące MZKZG. Przebieg integracji taryfowo-biletowej; rodzaje i ceny biletów metropolitalnych; dynamika i struktura sprzedaży biletów w latach 2008-2013. Polityka organizatorów transportu miejskiego w zakresie ujednolicania taryf lokalnych.

 

Krych Andrzej, Rychlewski Jeremi: Sieć buchananowska a teorie optymalizacji sieci drogowej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 3, s.23-31, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.25.

Badania weryfikujące zasadność tez Raportu Buchanana dotyczących optymalnej sieci transportowej w środowisku miejskim. Analiza architektury sieci ulic wybranych miast europejskich i Poznania. Teorie i możliwe rozwiązania zadań optymalizacji miejskiej sieci transportowej; morfologia, pojemność i wydajność sieci.

 

Mendryk Aleksandra, Wyszomirski Olgierd: Strategia marketingowa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.32-37, fot. 3, bibliogr. poz. 4.

Założenia strategii marketingowej w zakresie usług przewozowych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Uwarunkowania realizacji strategii; spodziewane rezultaty i zagrożenia w jej wprowadzaniu.

 

Staszak-Winkler Justyna: Promocja usług miejskiego transportu zbiorowego w Gdyni w warunkach polityki zrównoważonego rozwoju. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.38-45, fot. 4, bibliogr. poz. 14.

Cele i sposoby promocji gdyńskiej polityki zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego. Programy edukacyjne jako element promocji miejskiego transportu. Źródła finansowania programów edukacyjnych. Instrumenty promocji transportu miejskiego w Gdyni; polityka informacyjna władz miasta w zakresie popularyzacji transportu publicznego.

 

Wołek Marcin: Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.20-25, fot. 3, tab.1, bibliogr. poz. 13.

Etapy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni; stan obecny gdyńskiej sieci trolejbusowej. Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców. Oczekiwania względem transportu trolejbusowego kierowane do władz Gdyni; perspektywy rozwoju tego transportu. Podaż usług przewozowych i struktura wiekowa taboru.

 

Wyszomirski Olgierd: Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego – przykład Gdyni. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 4, s.4-9, fot. 5, tab.4, bibliogr. poz. 2.

Czynniki determinujące popyt na usługi transportu zbiorowego w Gdyni. Zadania organizatora miejskiego transportu zbiorowego; dostosowanie podaży do popytu. Struktura systemu biletowego. Linie i praca eksploatacyjna; komunalni i prywatni operatorzy; eksploatowany tabor. Dodatkowe usługi gdyńskiego transportu miejskiego. Kierunki kształtowania oferty przewozowej; kategoryzacja sieci transportowej. Integracja usług miejskiego transportu zbiorowego.