UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 05/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2014

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

RANSPORT SAMOCHODOWY

 

AUTOBUSY

 

Kołodziejski Hubert, Wyszomirski Olgierd: Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej. Autobusy 2014, nr 4, s.24-30, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.15.

Uwarunkowania rozwoju systemów transportu miejskiego w polskich miastach. Podział środków z funduszy strukturalnych na programy operacyjne Unii Europejskiej w Polsce w latach 2007-2013. Strategie zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej; przykłady zrealizowanych projektów. Rozwój sieci tramwajowej w Gdańsku. Rozwój sieci trolejbusowej w Gdyni. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

 

Rusak Zbigniew: Polski rynek autobusowy w 2013 roku – stabilizacja na najniższym poziomie. Autobusy 2014, nr 4, s.10-15, fot.10, tab.2, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka rynku autobusowego w Polsce w 2013 r. Wyniki analizy popytu na nowe autobusy. Czynniki determinujące zmiany zapotrzebowania na tabor autobusowy w różnych segmentach rynku. Statystyki: wielkość sprzedaży autobusów w latach 2003-2013; sprzedaż autobusów w 2013 r. wg producentów; wielkość sprzedaży autobusów w podziale na poszczególne segmenty oraz sprzedaż autobusów miejskich w latach 2001-2013; struktura rynku autobusowego w Polsce w 2013 r. z podziałem na producentów.

 

Szczerbaciuk Zdzisław: Publiczny transport drogowy uwarunkowania i prognozy funkcjonowania. Autobusy 2014, nr 4, s.16-22, fot.3, bibliogr.poz.8.

Opis przemian w sektorze autobusowych usług transportowych poza obszarami miejskimi w latach 1990-2013. Ocena wpływu licznych zmian ustawowych na funkcjonowanie tego sektora. Problemy wdrażania rozporządzenia UE nr 1370/2007 w regionalnej komunikacji autobusowej. Propozycje rozwiązań niezbędnych do poprawy funkcjonowania sektora transportu autobusowego; perspektywy tej branży.

 

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

 

Dyka Mariusz: Jak powstrzymać bobry? Część I. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3, s.46-50, fot. 3, bibliogr. poz. 6.

Status prawny zwierząt objętych ochroną gatunkową. Ograniczenia i zakazy postępowania wobec zwierząt chronionych; działania dozwolone w obliczu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problematyka odszkodowań za szkody i zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

 

Krawczyk Marcin: Zajęcie pasa drogowego – kto i kiedy ma do tego prawo oraz kary za nielegalne zajęcie pasa. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3, s.24-30, fot. 1, bibliogr. poz. 12.

Regulacje prawne określające zasady dostępu do pasa ruchu drogowego. Wymagania dotyczące wniosku o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Prawne i finansowe skutki zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Kwestie administracyjno-prawne związane z umieszczaniem reklam w pasie drogowym. Obowiązki zarządcy drogi.

 

Rosłon- Szeryńska Edyta: Jak zaradzić zarastającym rowom i pasom przydrożnym. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3, s.51-55, fot. 6,

Zasady prawidłowego utrzymania zieleni przydrożnej: cięcie drzew, karczowanie krzewów i samosiewów z poboczy, koszenie roślin zielnych. Specjalistyczny sprzęt i maszyny do prac pielęgnacyjnych.

 

Sochacki Tomasz: Projektowanie dróg zamiejskich. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 3, s.56-63, fot. 5; rys. 5,

Autorskie propozycje rozwiązań projektowych dla dróg zamiejskich. Uwarunkowania doboru parametrów przekroju dróg zamiejskich. Zalecenia techniczne w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni.

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

 

Budziński Bartosz: Kształtowanie roślinności na terenie miejsc obsługi podróżnych. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 5, s.31-35, fot. wiele, bibliogr. poz. 5.

Rola roślinności w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Polskie wytyczne dotyczące roślinności w strefach obsługi podróżnych; sposoby wykorzystywania roślinności w zależności od stref MOP: strefa roślinności izolacyjnej, strefa rekreacji, strefa roślinności zacieniającej.

 

Buttler Iwona, Krystek Ryszard: V Forum Bezpieczeństwa Transportu Alkohol w ruchu drogowym – polski problem? Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 3, s.?, fot.2,

Omówienie zagadnień prezentowanych na V Forum Bezpieczeństwa Transportu, które odbyło się 30.01.2014 r. w Instytucie Transportu Samochodowego. Problem alkoholu w populacji i w ruchu drogowym. Statystyki ofiar śmiertelnych w wypadkach związanych z alkoholem. w 2009 r. Niewykorzystane środki prewencji antyalkoholowej w polskim systemie prawnym. Problem nietrzeźwości w społeczeństwach obywatelskich na przykładzie Kanady. Propozycje form prewencji antyalkoholowej wśród użytkowników dróg proponowane przez ITS.

 

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. II Układ komunikacyjny Capital Internetional Airport w Pekinie. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 4, s.29-39, fot. wiele, bibliogr. poz. 13.

Uwarunkowania rozbudowy portu lotniczego w Pekinie. Charakterystyka układu komunikacyjnego wokół pekińskiego lotniska. Inwestycje uzupełniające dotychczasową sieć dróg dojazdowych do lotniska; projekty nowych węzłów komunikacyjnych; specyficzne zasady projektowania. Organizacja dojazdu do lotniska z centrum miasta (metro, transport drogowy). Pasy startowe i układ drogowy na lotnisku.

 

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. III Terminal 3 na Capital International Airport w Pekinie. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 5, s.37-45, fot. wiele, bibliogr. poz. 11.

Charakterystyka nowego terminala 3 porcie lotniczym Capital International w Pekinie. Główne elementy terminala; zasady projektowania obiektu, konstrukcja i materiały budowlane, systemy oświetlenia, estetyka wnętrza, środki komunikacji wewnętrznej. Specyfika architektoniczna terminala 3.

 

Sołowczuk Alicja: Intrygujące porty lotnicze na świecie. Cz. I Projekty rozbudowy portu lotniczego i Terminalu 3 w Pekinie. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 3, s.31-40, fot. liczne, bibliogr.poz.9.

Opis Międzynarodowego portu lotniczego w Pekinie. Etapy projektowania i historia przetargu na budowę Terminalu 3. Charakterystyka zgłoszonych do przetargu projektów rozbudowy lotniska i nowego terminalu; wady i zalety 7 projektów. Wybór firmy NACO Foster Arup JV.

 

INFRASTRUKTURA

 

Michalski Wacław, Danowski Marek: Drogi w 21. stuleciu. Rozwiązania mniej znane oraz innowacyjne. Infrastruktura 2014, nr 4, s.42-46, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.1.

Projekty badawcze realizowane w ramach programu „Drogi w 21. stuleciu. Innowacyjne budownictwo drogowe w Niemczech”. Przedmiot badań i przykłady wdrożeń projektów dotyczących: bezpieczeństwa ruchu w tunelach drogowych; technologii podgrzewania nawierzchni mostów energią geotermalną; powłok fotokatalitycznych zmniejszających emisję tlenków azotu. Etapy i instrumenty realizacji programu badawczego w latach 2011 – 2030; nowoczesne metody i techniki wdrażania innowacji. Systemy zarządzania mobilnością i informacji drogowej wykorzystujące Komunikacyjną Technikę Informacyjną.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

 

Antonowicz Mirosław: Nowe elementy na rynku operatorów transportu kolejowego. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.9-12, rys.4,

Analiza struktury podmiotowej i konkurencyjności polskiego rynku kolejowego transportu towarowego. Udział kolei w rynku transportowym wg wykonanej pracy przewozowej. Dynamika wzrostu rynku usług intermodalnych. Wpływ stawek opłat za użytkowanie infrastruktury na koszty i konkurencyjność przewoźników kolejowych na rynku przewozów towarowych. Przewidywane korzyści z prywatyzacji PKP Cargo Logistics. Statystyki: liczba licencjonowanych przewoźników kolejowych w latach 2003 – 2012; wskaźnik Herfindahla- Hirschmana (HHI) dla polskiego rynku towarowego transportu kolejowego w latach 2003 – 2012; odległości przewozów intermodalnych w Europie.

 

Gradowski Paweł: Narzędzia symulacyjne ERTMS jako element zapewnienia bezpieczeństwa kolejowego – cz. II. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.36-39, rys.5, bibliogr.poz.22.

Zakres zastosowań symulatorów ERTMS/ETCS w kolejnictwie. Narzędzia i przykłady stosowania symulacji systemów ERTMS/ETCS w badaniach i działalności szkoleniowej zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego: marketing i promocja technologii, analiza wpływu systemu na zachowanie maszynisty, testy robocze i weryfikacja systemu, szkolenie użytkowników urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

Kampczyk Arkadiusz, Bort Tomasz: Diagnostyka nawierzchni i podtorza kolejowego – przepisy a praktyka zawodowa – cz. II. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.16-20, rys.2, bibliogr.poz.10.

Praktyczne problemy stosowania przepisów instrukcji branżowych w diagnostyce technicznej nawierzchni i rozjazdów kolejowych. Utrudnienia w realizacji procesu diagnostycznego wynikające z jednoczesnego stosowania techniki cyfrowej i technik manualnych. Parametry techniczne i eksploatacyjne uwzględniane w dokumentacji badań technicznych. Procedura analizy wyników i tworzenia raportów pomiarowych oraz propozycja automatyzacji diagnostyki torów kolejowych z wykorzystaniem systemu Ewidencji Ograniczeń Prędkości i ich Rozliczania (POSEOR). Wymiary właściwe dla podstawowych typów rozjazdów.

 

Matusiewicz Maria: Nowoczesne rozwiązania z zakresu city logistics w europejskich miastach o historycznej zabudowie. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.40-43, rys.5, bibliogr.poz.5.

Kierunki rozwoju mobilności w europejskich miastach. Koncepcja logistyki miejskiej w zarządzaniu transportem pasażerskim i towarowym. Założenia i realizacja projektów z zakresu logistyki w miastach o zabudowie historycznej w Norwegii, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii: ENCLOSE – rozwój zrównoważony logistyki miejskiej (Lucca, Trondheim); PERHT – zarządzanie przestrzenią parkingową (Treviso); CIVITAS – Cleaner and Better Transport in Cities (Gdańsk, Norwich). Organizacja i usługi przyjaznego dla środowiska centrum dystrybucji Luccaport. Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki dystrybucji uwzględniające: zastosowanie pojazdów z napędem ekologicznym, ograniczenie ruchu w centrach miast i emisji zanieczyszczeń, rozwój komunikacji zbiorowej.

 

Wojdygowski Zdzisław: Ekonomiczno-społeczne aspekty zamykania linii kolejowych w Polsce. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.50-53,

Przesłanki i koszty optymalizacji sieci kolejowej w Polsce. Wpływ likwidacji linii kolejowych na utrudnienia w transporcie w ocenie przewoźników. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszone przez PKP PLK i proponowane metody ich bilansowania. Wskaźniki stosowane do oceny stopnia rentowności linii kolejowych i ich rola w planowaniu strategii zarządzania siecią kolejową. Polityka cenowa dotycząca wysokości opłat za dostęp do infrastruktury i ich udziału w finansowaniu PKP PLK. Cele i kierunki rozwoju europejskiej sieci kolejowej w polityce transportowej Polski i UE.

 

Zamkowska Stanisława, Mężyk Anna: Rola i funkcje transportu w obsłudze systemów logistycznych. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.57-61, bibliogr.poz.7.

Trendy rozwoju oferty usług transportowych i logistycznych uwarunkowane m.in. zmianami technologii i struktury przemysłu. Wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa w transporcie towarowym. Wpływ transportu na parametry jakościowe obsługi logistycznej. Przesłanki wyboru środka transportu i przewoźnika oraz organizacja procesu przewozowego. Postulowany wzrost udziału kolei w logistycznych łańcuchach dostaw z wykorzystaniem technologii transportu intermodalnego w kontekście priorytetów polityki transportowej UE. Cele i zadania europejskiego projektu „Shift2Rail” w zakresie badań i działalności innowacyjnej dotyczącej rozwoju transportu kolejowego.

 

Zielaskiewicz Henryk: Wpływ rozwoju logistyki na towarowy transport kolejowy. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.54-56, rys.1,

Rola i zadania transportu w systemie logistycznym. Kryteria wyboru środka transportu z punktu widzenia jego efektywności w łańcuchu logistycznym. Znaczenie i udział różnych czynników w podejmowaniu decyzji o wyborze między transportem drogowym i kolejowym. Ocena przystosowania kolei do potrzeb przewozowych rynku TSL, m.in. pod względem poziomu obsługi klienta, wydajności i elastyczności. Propozycje działań w zakresie poprawy konkurencyjności i wzrostu towarowych przewozów kolejowych. Porównanie udziału przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych w kwartałach I-III w 2012 i 2013 r.

 

Świątecki Piotr: Czwarty pakiet kolejowy. Infrastruktura Transportu 2014, nr 1, s.44-46,

Główne cele i zakres projektowanych zmian prawa UE w ramach IV pakietu kolejowego: rozporządzenie Parlamentu i Rady uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej UE, uchylające rozporządzenie (WE) nr 881/2004; rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w części dotyczącej otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego; nowelizacja dyrektywy 2012/34/UE z 12.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; dyrektywa w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE; dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei.

 

LOGISTYKA

 

Antonowicz Mirosław, Dziekoński Paweł: Prawno-kryminalistyczna problematyka bezpieczeństwa komunikacyjnego w logistyce miejskiej w aspekcie wypadków komunikacyjnych z uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (cz. 1) . Logistyka 2014, nr 2, s.23-25,

Działania UE na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cele logistyki miejskiej w zakresie brd; analiza prawa karnego związanego z wypadkami w komunikacji miejskiej. Zagrożenia zdrowia i życia użytkowników dróg w Polsce; statystyki dotyczące wypadków drogowych. Polska polityka w zakresie poprawy brd. Ocena zdarzeń z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżnych.

 

Grygiel Karol: Najpopularniejsze ładunki w transporcie krajowym i międzynarodowym. Logistyka 2014, nr 2, s.65-66,

Charakterystyka typów ładunków najczęściej przewożonych w Polsce według badań przeprowadzonych przez serwis Oferteo. Statystyki dotyczące ciężaru transportowanych ładunków w ruchu krajowym oraz w imporcie i eksporcie. Czas realizacji transportu w zależności od typu ładunku.

 

Grzelakowski Andrzej S.: Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy. Logistyka 2014, nr 2, s.13-22, tab.4, bibliogr. poz. 17.

Analiza rynku przewozów intermodalnych w Polsce; statystyki w zakresie pracy przewozowej. Udział przewoźników w transporcie intermodalnym w latach 2011-2012. Bariery systemowe w rozwoju transportu intermodalnego. Problemy funkcjonowania terminali intermodalnych (suche porty). Efekty braku dostatecznie rozwiniętej sieci centrów logistycznych i polityki taryfowej w przewozach kontenerowych. Analiza rynku portowych obrotów kontenerowych. Formy wspierania rozwoju polskiego rynku przewozów intermodalnych.

 

Kulińska Ewa, Rut Joanna: Ograniczenie zjawiska kongestii z wykorzystaniem elastycznych pasów ruchu. Logistyka 2014, nr 2, s.26-34, rys. 13, tab.1, bibliogr. poz. 15.

Rozwiązania usprawniające ruch drogowy w miastach. Koncepcja elastycznych pasów ruchu: przykładowe warianty wykorzystania pasów elastycznych, schemat działania, oznakowanie. Wyniki badań w zakresie możliwości zastosowania elastycznych pasów ruchu; proponowane rozwiązania na przykładzie Opola. Źródła finansowania i koszty przebudowy infrastruktury drogowej przy wprowadzaniu elastycznych pasów ruchu.

 

Stokłosa Józef, Liscak Stefan: Ewolucje technologii przeładunkowych jako narzędzie zwiększające efektywność przewozów intermodalnych. Logistyka 2014, nr 2, s.57-78, bibliogr. poz. 14.

Technologie przeładunku w przewozach intermodalnych. Typy wagonów platform do przewozu kontenerów, nadwozi i naczep; porównanie stopnia wykorzystania pociągów intermodalnych. Przewóz pojazdów samochodowych w systemach przeładunku poziomego; analiza technologii Modalohr, Flexiwagon i Ro- La. Zalety technologii przeładunku poziomego.

 

Wojcieszak Andrzej: Infrastruktura transportowa (drogowa) w Republice Białorusi. Logistyka 2014, nr 2, s.35-39, tab.5, bibliogr. poz. 2.

Rola transportu w gospodarce Białorusi. Praca przewozowa transportu samochodowego. Charakterystyka sieci drogowej; białoruskie odcinki tras w systemie paneuropejskiej sieci transportowej. Statystyki dotyczące infrastruktury drogowej, pojazdów samochodowych i wypadków drogowych.

 

Wojewódzka-Król Krystyna: Problemy dostosowania transportu ładunków w Polsce do współczesnych standardów UE. Logistyka 2014, nr 2, s.8-12,

Ocena procesu dostosowania polskiego transportu do standardów UE. Zmiany w stanie nawierzchni dróg krajowych w Polsce. Problemy rozwoju transportu zrównoważonego. Inwestycje w polskich portach, rozbudowa terminali kontenerowych. Połączenia kolejowe z portami. Kontrowersyjne wybory kierunków rozwoju transportu; udział transportu śródlądowego w transporcie towarowym.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

 

Machelski Czesław: Elementy architektoniczne mostowych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych. Magazyn Autostrady 2014, nr 4, s.61-64, fot.30, bibliogr.poz.3.

Budowa i funkcje komunikacyjne drogowych obiektów gruntowo-powłokowych z blach falistych. Zasady projektowania i cechy konstrukcji elementów architektonicznych: ścian czołowych, gzymsów, skarp umocnionych i naturalnych. Materiały stosowane w celu uzyskania estetycznego wyglądu elewacji.

 

Przejścia dla zwierząt – typy konstrukcyjne. Magazyn Autostrady 2014, nr 4, s.56-59, fot.8, tab.2,

Zalecenia konstrukcyjne projektowania różnych typów drogowych przejść dla zwierząt: po powierzchni drogi, mostu krajobrazowego, przejścia górnego dla dużych zwierząt, dolnego pod estakadą, dla płazów, dolnego w formie wiaduktu lub przepustu pod drogą. Maksymalne odległości pomiędzy przejściami i ich przydatność dla zwierząt wg rodzaju przejścia i obszaru, na którym się znajduje.

 

Słyś Daniel: Przejścia i przepusty dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym. Magazyn Autostrady 2014, nr 4, s.53-55, rys.1; fot.3, bibliogr.poz.8.

Krajowe i międzynarodowe źródła prawa dotyczącego ochrony zwierząt w budownictwie drogowym. Rodzaje przejść drogowych dla zwierząt ze względu na ich lokalizację i rozmiary; systemowy podział przejść i przepustów ekologicznych. Zasady projektowania oraz materiały i rozwiązania konstrukcyjne stosowane do budowy przejść i przepustów.

 

NOWY PRZEMYSŁ

 

Stefaniak Piotr: Ofensywa na torach. Nowy Przemysł 2014, nr 5, s.68-72, fot.2,

Konkurencja międzygałęziowa na polskim rynku przewozów towarowych oraz uwarunkowania poprawy jakości i wydajności transportu kolejowego. Rola logistyki i technologii transportu intermodalnego w zwiększeniu efektywności przewozów kolejowych. Wpływ wzrostu inwestycji i kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej na konkurencyjność przewoźników. Postęp technologiczny i organizacyjny w towarowym transporcie kolejowym w Polsce i w Europie.

 

Stefaniak Piotr: Publiczne i konkurencyjne?. Nowy Przemysł 2014, nr 5, s.62-66, rys.2; fot.2, tab.1,

Wielkość i struktura popytu na usługi transportu publicznego w Polsce i w Europie. Porównanie konkurencyjności oferty przewozowej kolei, komunikacji autobusowej i linii lotniczych w Polsce. Kryteria oceny atrakcyjności usług kolei i innych środków transportu z punktu widzenia podróżnych. Strategie konkurowania przewoźników na rynku publicznych przewozów pasażerskich. Statystyki dotyczące Polski: liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w latach 1980 – 2012; przewozy pasażerskie koleją w latach 2000 – 2013 oraz komunikacją publiczną w 2005 i 2012 r.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

 

Sulima Czesław: Cennik stawek za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Koleje Mazowieckie uważają go za odstąpienie od obiecanej przez PLK stabilizacji cen. Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 18, s.5, fot.1,

Analiza zmian opłat infrastrukturalnych wg projektu „Cennika stawek opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. obowiązującego od 14 grudnia 2014 r.” Wpływ polityki cenowej PKP PLK na koszty ponoszone przez przewoźników i rentowność przewozów.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

 

Fojcik Edward: Kierunki rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 1, s.27-32, bibliogr.poz.6.

Przesłanki rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla usprawnienia przewozów kolejowych w relacjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne modelowania zrównoważonego węzła kolejowego; możliwości uzupełnienia infrastruktury kolejowej węzła poprawiające obsługę aglomeracji miejskiej transportem kolejowym. Propozycje linii metropolitalnych w centralnych regionach aglomeracji wrocławskiej. Kierunki kształtowania krajowych i międzynarodowych połączeń węzła wrocławskiego liniami dużych prędkości.

 

Gorlewski Bartłomiej, Czerwonka Monika: Niezawodność czasu podróży a decyzje użytkowników transportu – ujęcie teoretyczne. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 3, s.11-16, tab.1, bibliogr.poz.15.

Rola niezawodności czasu przejazdu w ekonomice transportu. Teoretyczne modele wartościujące wahania czasu podróży opracowane przez Jacksona- oraz Smalla. Wyniki badań przeprowadzonych wśród użytkowników transportu; wnioski.

 

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek: Zarządzanie jakością usług pasażerskich przewozów kolejowych – podejście systemowe. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 3, s.6-7, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.17.

Rola zarządzania jakością usług w transporcie kolejowym. Jakość usług pasażerskich przewozów kolejowych a wymagania prawne – podejście interdyscyplinarne. Monitorowanie jakości w transporcie pasażerskim – zarządzanie wynikami. Relacja systemów zarządzania jakości a system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

 

Kaperczak Krzysztof: Parkuj i jedź przyjazny niepełnosprawnym. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 1, s.6-11, fot.10, bibliogr.poz.7.

Problem korzystania z systemu Parkuj i Jedź przez osoby niepełnosprawne. Przyczyny niewielkiego zainteresowania osób niepełnosprawnych powyższym systemem (parkowaniem). Opis przystosowania parkingu Parkuj i Jedź dla osób niepełnosprawnych w celu kształtowania ich mobilności.

 

Książek Arkadiusz, Richter Matthias: Metodyka optymalizacji nawigowania pojazdów elektrycznych. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 2, s.16-20, rys.1;fot.1, bibliogr.poz.20.

Charakterystyka pojazdów elektrycznych; specyfika nawigacji dla pojazdów elektrycznych. Opis prowadzonego w Saksonii projektu, który ma na celu stworzenie narzędzia umożliwiającego optymalną nawigację pojazdów elektrycznych. Metodyka badania wpływu natężenia ruchu na zapotrzebowanie energetyczne ze strony samochodu elektrycznego.

 

Maciejewski Michał, Piątkowski Bartłomiej, Walerjańczyk Waldemar: Od makroskopowego modelu popytu na podróże do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 2, s.27-31, bibliogr.poz.15.

Problematyka przejścia od makroskopowego modelu popytu na podróż do całodobowej mikroskopowej symulacji przepływu ruchu na przykładzie aglomeracji poznańskiej. Makroskopowy model popytu na podróże. Całodobowa mikroskopowa symulacja ruchu; mikroskopowy model sieci drogowej i rozkład przestrzenny miejsc aktywności; wnioski.

 

Maleda Renata: Europejski rynek usług szkoleniowych w obszarze transportu szynowego – doświadczenia Instytutu Kolejnictwa. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 1, s.12-15, tab.2, bibliogr.poz.5.

Wybrane, współczesne programy kształcenia personelu w krajach europejskich oraz metody i formy kształcenia stosowane w ramach szkoleń w Instytucie Kolejnictwa. Analiza problemów związanych z doskonaleniem zawodowym kadry zatrudnionej w obszarze transportu szynowego w Polsce; wnioski.

 

Szymalski Wojciech: Prawo Lewisa- Mogridge’a w warszawskich inwestycjach. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 3, s.26-31, tab.5, bibliogr.poz.9.

Analiza inwestycji w miejską infrastrukturę drogową w kontekście prawa Lewisa- Mogridge’a (zwiększanie się natężenia ruchu drogowego do momentu wypełnienia całej dostępnej przepustowości nowej lub zmodernizowanej drogi) na przykładzie inwestycji przeprowadzonych w Warszawie w latach 2000-2012. Porównanie parametrów inwestycji drogowych w transport publiczny. Wnioski dla polityki transportowej obszarów miejskich.

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Dybalski Jakub: TEN- T, czyli Polska w korytarzach. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.54-56, rys.2; fot.1,

Przebieg i infrastruktura kolejowych korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) w Polsce; schematy transportowej i pasażerskiej sieci kolejowej w ramach korytarzy TEN- T. Plany dotyczące rozwoju sieci TEN- T w latach 2014 – 2020 oraz finansowania inwestycji z funduszu CEF.

 

Jasiński Rafał: Hałas a linie kolejowe. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.60-61, fot.1, tab.1,

Emisja hałasu i uciążliwość akustyczna linii kolejowych biegnących w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Wpływ metod redukcji hałasu kolejowego na klimat akustyczny terenów przyległych do linii kolejowych. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ograniczaniu uciążliwości hałasu na obszarach kolejowych i objęciu ich ochroną akustyczną.

 

Jurczak Marcin: Ile zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Poznaniu?. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.68-69, fot.1,

Charakterystyka obiektów komunikacyjnych i handlowych wchodzących w skład Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Poznaniu, oddanych do eksploatacji w latach 2012 – 2013. Skomunikowanie dworców kolejowego i autobusowego z transportem miejskim Poznania. Ocena informacji pasażerskiej dla osób korzystających z usług Centrum.

 

Kostecka Anna: Pracownik pilnie poszukiwany. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.26-30, rys.3; fot.2, tab.3,

Analiza wielkości i struktury zatrudnienia w spółkach Grupy PKP w latach 2008 – 2012; wiek i kwalifikacje oraz staż pracy pracowników kolei. Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w procesie reformy PKP. Polityka kadrowa i metody optymalizacji zatrudnienia, m.in. poprzez systemowe tworzenie stanowisk wielozadaniowych oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia. Strategie rekrutacji nowych pracowników.

 

Rydzyński Paweł: Jak poprawić dostęp transportem kolejowym do trójmiejskich portów?. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.57-59, rys.1; fot.1,

Plany poprawy jakości kolejowych połączeń towarowych z portami morskimi w Gdańsku i w Gdyni; odcinki linii kolejowych o ograniczonej przepustowości. Wpływ realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i zwiększonego ruchu pasażerskiego na przepustowość kluczowych połączeń portów z zapleczem. Potrzeby transportu towarowego uwarunkowane wzrostem przeładunków w portach; zmiana wskaźników przeładunków w portach Gdynia i Gdańsk w latach 2003 – 2013. Propozycje modernizacji i rewitalizacji wybranych odcinków linii kolejowych w celu zwiększenia ich przepustowości.

 

Wsół Edyta: Jak Rail Baltica wpłynie na funkcjonowanie Mazowsza?. Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.20-24, fot.2,

Założenia i etapy realizacji międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica w Polsce. Przebieg trasy Rail Baltica na terenie województwa mazowieckiego. Wpływ inwestycji na rozwój sieci transportowej, potencjał ekonomiczny i system logistyczny Mazowsza; poprawa jakości i efektywności przewozów kolejowych oraz intermodalnych. Wnioski i zalecenia dotyczące wdrożenia projektu na podstawie „Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim”.

 

Wyszyński Robert: ‚Proteza łowicka’ – analiza wstępnego studium wykonalności (cz. II). Rynek Kolejowy 2014, nr 5, s.62-65, fot.1, tab.6,

Zakres analizy i kryteria oceny efektywności budowy linii kolejowej Jaktorów – Niedźwiada Łowicka. Prognozy podaży, popytu i czasów jazdy dla drugiego wariantu inwestycji wg „Wstępnego studium wykonalności zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu przejazdu w ciągu Warszawa Zachodnia – Kutno”. Analiza ruchowa i przewozowa dla poszczególnych odcinków linii; prognoza wyczerpania przepustowości teoretycznej odcinków linii (2020 – 2050). Ocena wpływu inwestycji na utrudnienia w ruchu kolejowym. Metodyka obliczeń i wyniki analiz: finansowej, wielokryterialnej, ryzyka.

 

SKRZYDLATA POLSKA

 

Geise Piotr: Czartery po niemiecku. Skrzydlata Polska 2014, nr 5, s.28-32, fot.5, tab.1,

Rozwój oferty lotniczych przewozów turystycznych w Niemczech. Obsługa połączeń czarterowych przez międzynarodowe i regionalne porty lotnicze; liczba pasażerów obsłużonych na lotniskach średniej wielkości i regionalnych w latach 2012 – 2013. Koszty ograniczenia ruchu lotniczego w porze nocnej. Konkurencja przewoźników czarterowych i niskokosztowych w zakresie turystyki lotniczej; jakość i atrakcyjność oferty przewozowej.

 

ŚWIAT KOLEI

 

Ciesielski Marek: Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?. Świat Kolei 2014, nr 5, s.12-15, fot.7, bibliogr.poz.2.

Historia parowozowni w Wolsztynie od lat 90. XX w. do chwili obecnej. Parowozy eksploatowane w ruchu pasażerskim i prezentowane na uroczystościach; pojazdy przekazane do Wolsztyna po likwidacji skansenów w Jaworzynie Śląskiej i Choszcznie. Projekt reorganizacji i wznowienia działalności parowozowni Wolsztyn jako instytucji kultury pod zarządem PKP Cargo i instytucji samorządowych województwa wielkopolskiego.

 

Malczewski Marek: Turystycznym przez Żuławy. Świat Kolei 2014, nr 5, s.40-45, fot.17,

Przewozy turystyczne pociągiem Jantar-Express wykonywane przez wąskotorową Gdańską Kolej Dojazdową od lat 70. XX w. do 1996 r.; statystyka przewozów pasażerskich w latach 1978 – 1995. Reaktywacja ruchu pociągów turystycznych w 2003 r. przez Żuławskie Koleje Dojazdowe (ŻKD) pod zarządem Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych (PTMKŻ); renowacja taboru i infrastruktury linii z Nowego Dworu Gdańskiego do Prawego Brzegu Wisły i Sztutowa oraz Lisewa. Postępowanie administracyjne w sprawie rozbiórki odcinka trasy Nowy Dwór Gdański – Ostaszewo oraz konsekwencje wpisania linii do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Sprawozdanie z okazjonalnej podróży na trasie Nowy Dwór Gdański – Tuja, zorganizowanej przez PTMKŻ w dn. 15.03.2014 r.

 

Stankiewicz Ryszard: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (4). Świat Kolei 2014, nr 5, s.46, tab.1,

Wykaz przepisów i instrukcji służby mechanicznej z zakresu służby trakcji i wagonów PKP wydanych w latach 1929 – 2000 (Mtp 32-36).

 

Tomasik Piotr: KTM-5: najpopularniejsze tramwaje świata?. Świat Kolei 2014, nr 5, s.48-53, fot.21, tab.2, bibliogr.poz.3.

Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacja tramwajów serii KTM-5 (71-605) produkowanych od 1963 r. w Fabryce Tramwajów im. Kirowa w Ust’- Katawiu (Rosja). Wyposażenie i stan techniczny tramwajów KTM-5 współcześnie eksploatowanych w miastach byłego ZSRR.

 

Tucholski Zbigniew: Wojskowa kolej wąskotorowa na poligonie w Zielonce i Rembertowie. Część 2 – okres powojenny. Świat Kolei 2014, nr 5, s.16-23, rys.2; fot.14, tab.5, bibliogr.poz.20.

Odbudowa i eksploatacja od 1952 r. wojskowej kolei wąskotorowej w Zielonce. Organizacja przewozów żołnierzy i pracowników Zakładu Naukowo-Badawczego Broni i Amunicji. Transport ładunków wojskowych oraz eksploatowany tabor; dane dotyczące użytkowanych pojazdów (parowozy, spalinowe pojazdy trakcyjne, wagony osobowe i towarowe). Charakterystyka infrastruktury linii wąskotorowej i bocznicy normalnotorowej; schematy kolejki polowej i bocznicy. Likwidacja kolei i zastąpienie jej transportem samochodowym.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

Engelhardt Juliusz: Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu zachodnim. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 1-2, s.23-27, tab.4, bibliogr. poz. 6.

Definicja korytarza transportowego. Charakterystyka korytarza zachodniego w sieci transportowej Polski; uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w korytarzu; planowane inwestycje do 2020 r. Główne projekty kolejowe, drogowe, morskie i śródlądowe w Dokumencie Implementacyjnym „Korytarz Zachodni” (koszt, źródła finansowania, wkład UE). Rozporządzenie UE dotyczące rozwoju TEN- T; polskie odcinki sieci transeuropejskiej. Polityka inwestycyjna UE w zakresie rozbudowy europejskiej infrastruktury transportowej.

 

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (2) Elitarna turystyka kolejowa w Europie. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 1-2, s.28-37, fot. wiele, tab.2, bibliogr. poz. 29.

Geneza rozwoju turystyki kolejowej w Europie; pierwsze turystyczne połączenia kolejowe; europejska sieć kolejowa w 1898 r. Początek rozwoju sieci Orient Express; historyczna i aktualna trasa przejazdu Orient Express. Oferta luksusowych pociągów w Hiszpanii (Alandulas Express) i Wlk. Brytanii (Royal Scotsman). Koszty podróży pociągami luksusowymi; oferowane przez przewoźników usługi pozatransportowe.

 

Karbowiak Henryk, Barański Sławomir, Bergiel Katarzyna: Polskie systemy SOP bezpiecznego prowadzenia pociągu na linii metra. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 1-2, s.52-56, fot. 3; schem. 1, bibliogr. poz. 1.

Uwarunkowania rozwoju polskiego systemu SOP (samoczynne ograniczenie prędkości) dla bezpiecznego prowadzenia pociągów metra. Charakterystyka SOP – działanie systemu, jego zadania. Struktura urządzeń SOP.

 

Massel Andrzej: Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 1-2, s.15-22, fot. 8 , tab.1, bibliogr. poz. 5.

Stan infrastruktury kolejowej w Polsce; przyczyny jej dzisiejszej degradacji. Statystyki dotyczące wymiany torów; bilans prędkości na sieci PKP PLK w latach 2000-2013. Polityka inwestycyjna; działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury kolejowej; zakres prac remontowo-utrzymaniowych i odtworzeniowych. Ocena stanu infrastruktury na sieci PKP PLK. Najważniejsze prace modernizacyjne do wykonania.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

Gis Wojciech, Kordel Zdzisław, Waśkiewicz Jerzy: Przyszłość samochodów elektrycznych – zakres europejskiego projektu badawczego. Transport Samochodowy 2013, nr 4, s.89-95,

Przesłanki prowadzenia badań w zakresie rozwoju motoryzacji elektrycznej w Europie. Cele i zadania europejskiego projektu ” Elektromobilność – scenariusze potencjalnego rozwoju rynku oraz polityczne wyzwania” (eMAP), realizowanego w latach 2012 – 2015 w ramach programu Electromobility+ z udziałem Instytutu Transportu Samochodowego. Szczegółowe zadania dotyczące budowy scenariuszy rozwoju samochodów elektrycznych w latach 2025 – 2030.

 

Leśnikowska- Matusiak Ida: Podstawy edukacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Samochodowy 2013, nr 3, s.41-64, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.22.

Charakterystyka podstawowych pojęć z zakresu edukacji. Główne nurty filozofii europejskiej i ich związek z wychowaniem od starożytności do czasów współczesnych; wpływ postmodernizmu na pedagogikę. Rola i znaczenie edukacji w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Budowa modelu systemu brd i koncepcje systemowego podejścia do zagadnień brd w polityce transportowej UE („Zrównoważone Bezpieczeństwo”, „Wizja Zero”).

 

Ucińska Monika, Odachowska Ewa, Dobrzyńska Marta: Psychologiczne uwarunkowania prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu w kontekście teorii ryzyka. Transport Samochodowy 2013, nr 4, s.55-87, rys.22, tab.5, bibliogr.poz.33.

Polskie regulacje prawne dotyczące prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) powodowane przez nietrzeźwych kierowców; statystyka wypadków z udziałem nietrzeźwych w 2012 r. Wpływ alkoholu na sprawność kierowcy wg badań przeprowadzonych w ramach europejskiego projektu DRUID oraz badań Instytutu Transportu Samochodowego w latach 2001 – 2010. Skłonności do podejmowania ryzyka przez kierowców będących pod wpływem alkoholu. Oddziaływanie stanu nietrzeźwości na osobowość i zachowania kierowców istotne z punktu widzenia brd, m.in.: stan emocjonalny, wrażliwość sensoryczną, czas reakcji na bodźce dźwiękowe i wzrokowe, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.

 

Waśkiewicz Jerzy, Chłopek Zdzisław: Prognoza zapotrzebowania nośników energii przez polski park samochodów użytkowych w latach 2015 – 2030. Transport Samochodowy 2013, nr 4, s.5-22, rys.13, tab.3, bibliogr.poz.9.

Prognozy wzrostu liczby samochodów ciężarowych, specjalnych i autobusów w Polsce do 2030 r. wg rodzajów nośników energii. Przewidywany popyt na przewozy transportem samochodowym i zużycie eksploatacyjne paliw silnikowych w latach 2010 – 2030; średnie roczne przebiegi samochodów użytkowych; zapotrzebowanie na biokomponenty paliw płynnych.

 

Waśkiewicz Jerzy, Chłopek Zdzisław: Projekcja zapotrzebowania nośników energii przez polski park samochodów osobowych w latach 2015 – 2030. Transport Samochodowy 2013, nr 3, s.5-16, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.14.

Prognozy wzrostu liczby samochodów osobowych w Polsce do 2030 r. wg rodzaju nośników energii. Perspektywy rozwoju motoryzacji elektrycznej. Średnie roczne przebiegi oraz zużycie eksploatacyjne paliw przez samochody osobowe w latach 2010 – 2030. Przewidywany wzrost udziału biokomponentów w paliwach płynnych.

 

Wnuk Aneta: Ewaluacja programu edukacyjnego ‚Klub Pancernika Gustawa’. Transport Samochodowy 2013, nr 3, s.65-77, rys.9, tab.1, bibliogr.poz.4.

Cele i zadania programu Klub Pancernika Gustawa dotyczące kształcenia dzieci w wieku 4-12 lat w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Materiały edukacyjne i organizacja kampanii społecznej na rzecz brd w ramach programu. Ocena realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie opinii respondentów.