UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2014

 

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

POLSKIE DROGI

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

 

DROGOWNICTWO

Karaś Sławomir: Mosty w Turcji – od antyku do współczesności. Drogownictwo 2014, nr 5, s.147-156, rys.3; fot.32, tab.1, bibliogr.poz.7.

Konstrukcja i parametry techniczne mostów w Turcji: antyczne mosty kamienne; współczesne mosty łukowe, podwieszone i wiszące; mosty w Istambule; mosty przez cieśninę Bosfor; projekt budowy wiszącego mostu nad zatoką morza Marmara.

 

EUROLOGISTICS

Rapkiewicz Maciej, Styś Tomasz: Ręcznie czy elektronicznie. Optymalizacja poboru opłat za korzystanie z autostrad w Polsce. Eurologistics 2014, nr 2, s.54-58, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.1.

Koszty i efektywność realizacji systemów poboru opłat za przejazd autostradami w Polsce – manualnego i elektronicznego; odcinki autostrad objęte manualnym i elektronicznym poborem opłat. Kryteria decyzyjne i problem optymalizacji kosztów manualnego systemu realizowanego przez GDDKiA. Wpływ inwestycji związanych z wdrażaniem Krajowego Systemu Poboru Opłat na stan finansów publicznych; przychody i zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2012 – 2013. Koszty i potencjalne korzyści implementacji otawrtego elektronicznego systemu poboru opłat (MLFF).

[Multimodalna Europa- raport]. Eurologistics 2014, nr 2, s.69-110, rys.22; fot.32, tab.5,

Sprawozdanie z konferencji „Multimodalna Europa 2014”, która odbyła się 20.03.2014 r. w Warszawie. Priorytety i założenia polityki transportowej Polski ujęte w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020roku (z perspektywą do 2030 roku)”. Korytarze lądowe, śródlądowe i morskie Transeuropejskiej Sieci Transportowej w Polsce. Finansowanie inwestycji transportowych z funduszy unijnych, w tym instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Ranking państw UE w dziedzinie transportu. Kierunki i bariery rozwoju transportu towarowego w Polsce. Organizacja i infrastruktura kolejowych i drogowych przewozów intermodalnych. Infrastruktura logistyczna i połączenia kolejowe transportu intermodalnego w Polsce i w Europie. Rozwój bałtyckich autostrad morskich, m.in. projekt BAC (Baltic – Adriatic Corridor). Rynek europejsko-azjatyckich przewozów morskich i tendencje konsolidacji armatorów. Działalność i przeładunki polskich portów kontenerowych. Usługi polskich i zagranicznych przedsiębiorstw sektora TSL. Elektroniczna platforma handlu morskiego – Inttra.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Antonowicz Mirosław: Rola infrastruktury transportowej w sprawnych przewozach towarowych koleją. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.14-17, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.7.

Rola i funkcje infrastruktury w systemie transportu kolejowego. Stan i jakość infrastruktury kolejowej w Polsce na tle innych państw europejskich wg danych za lata 2010 – 2012. Strategia rozwoju i plany inwestycyjne do 2023 r. w zakresie budowy i modernizacji sieci kolejowej i terminali intermodalnych.

Kornaszewski Mieczysław: Wykorzystanie komunikacji mobilnej GSM- R do sterowania ruchem pociągów w Polsce – cz. I. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.42-46, rys.5; fot.1, bibliogr.poz.14.

Funkcjonalność systemu ERTMS/ETCS w zakresie sterowania ruchem pociągów i komunikacji kolejowej. Założenia interoperacyjności kolei europejskich i projekt Europejskiego Systemu Kolejowego. Schemat rozmieszczenia kolejowych systemów sygnalizacyjnych w Europie. Architektura i funkcje systemu kolejowej komunikacji ruchomej GSM- R. Projekty ETCS i GSM- R na polskiej sieci kolejowej w perspektywie finansowej do 2015 r. (mapy).

Trzoński Karol: Uprawnienia budowlane w kolejnictwie. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.56-58,

Regulacje polskiego prawa w zakresie uprawnień budowlanych w budownictwie kolejowym w latach 1928 – 2006. Zasady i procedury nadawania uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej; postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uprawnienia budowlane.

Wspólna platforma sprzedaży biletów korzyścią dla pasażera. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.32-34, fot.1, bibliogr.poz.2.

Koszty i problemy organizacji kolejowych przewozów pasażerskich wynikające ze zróżnicowania systemów sprzedaży biletów przez poszczególnych przewoźników. Koncepcja utworzenia wspólnej platformy sprzedaży biletów dla wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce; przewidywane korzyści z wdrożenia projektu oraz przykłady integracji systemów biletowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Świątecki Piotr: Dostęp do infrastruktury kolejowej w świetle prawa kolejowego. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.52-54,

Warunki udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. Wymóg opracowania przez zarządcę infrastruktury regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras. Ustalanie planu transportowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich. Zawarcie umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy zarządcą i przewoźnikiem. Zasady udostępniania infrastruktury do przewozu osób niemającego charakteru użyteczności publicznej, przewozów międzynarodowych i okazjonalnych. Rola prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w postępowaniu dotyczącym udzielenia dostępu do infrastruktury.

 

POLSKIE DROGI

Ruch kontrolowany w Trójmieście. Polskie Drogi 2014, nr 4, s.17-20, fot.3,

Budowa i funkcje inteligentnego systemu sterowania ruchem w Trójmieście – TRISTAR. Elementy systemu i realizacja projektu TRISTAR w Gdyni. Sterowanie ruchem na poziomie obszarowym (Balance) i lokalnym (EPICS). Nadzór i planowanie ruchu. Uprzywilejowanie pojazdów komunikacji zbiorowej w ruchu miejskim. Systemy informacji pasażerskiej i parkingowej. Identyfikacja pojazdów i monitorowanie zdarzeń drogowych.

[Zarządzanie drogami – inteligentne systemy transportowe]. Polskie Drogi 2014, nr 4, s.24-35, rys.1; fot.15,

Zadania, organizacja i funkcjonowanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem w polskich miastach: Bydgoszczy, Białymstoku, Wrocławiu. Założenia i realizacja projektu Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem w Małopolsce. Inteligentne technologie monitorowania i pozyskiwania danych o ruchu drogowym na przykładzie systemu opracowanego przez firmę APM. Warunki prawne stosowania i wpływ na bezpieczeństwo ruchu liczników odmierzających czas pozostały do zmiany nadawanego drogowego sygnału świetlnego na skrzyżowaniu.

 

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk: Dostępność taboru pasażerskiego. Dobre praktyki szwedzkie. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.64-66, fot.1,

Regulacja prawa UE w zakresie leasingu taboru kolejowego. Ocena dostępności taboru kolejowego dla przewoźników w Europie oraz jej wpływ na konkurencję na rynku usług publicznych. Koncepcja poolu taborowego i praktyka odpłatnego dzierżawienia taboru w Szwecji na przykładzie przedsiębiorstwa Transitio AB. Możliwości i potencjalne korzyści z utworzenia poolu taborowego w Polsce.

Dybalski Jakub: Mundial z rozmachem. W dwóch wersjach. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.60-61, fot.1,

Plany i realizacja inwestycji transportowych związanych z organizacją międzynarodowych imprez sportowych w Brazylii i w Katarze; projekty budowy obiektów sportowych, kolei dużych prędkości i metra. Infrastruktura i połączenia komunikacji zbiorowej w brazylijskich i katarskich miastach, gdzie odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej (2014, 2022) i igrzyska olimpijskie (2016).

Kowalski Bogusław: Plan mobilności a plany transportowe. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.68-69, fot.2, tab.1,

Wytyczne opracowywania i wdrażania planów mobilności miejskiej na podstawie Białej Księgi z 2011 r. i Komunikatu Komisji Europejskiej z 17.12.2013 r. Zasady tworzenia wieloletnich planów mobilności w ramach unijnej polityki transportowej. Prawne uwarunkowania realizacji planów mobilności w polskich miastach w świetle regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r.

Malinowski Łukasz, Madrjas Jakub, Urbanowicz Witold: [Obsługa techniczna infrastruktury i taboru szynowego w Polsce]. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.26-43, rys.3; fot.29, tab.9,

Organizacja i zadania spółek Grupy PKP Cargo odpowiedzialnych za naprawy i modernizację taboru. Działalność i wyposażenie Zakładu Maszyn Torowych PKP PLK S.A.; praca zgrzewalni w latach 2011 – 2012 oraz Zakładu w Krakowie w latach 2011 – 2013; pojazdy do prac przy nawierzchni kolejowej i podtorzu. Budowa i technika pracy samojezdnej maszyny torowej SUM312. Rodzaje i parametry pociągów sieciowych i pojazdów specjalnych eksploatowanych przez PKP Energetyka; charakterystyki techniczne i konstrukcja wybranych pojazdów (WM-15P.00, PS-00.M). Organizacja służb kolejowego ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz ocena ich działalności na podstawie raportu NIK z 2013 r.; statystyki dotyczące usuwania skutków wypadków kolejowych w latach 2000 – 2013. Metody i technologie szlifowania szyn w zakresie robót utrzymaniowych na torowisku tramwajowym. Charakterystyka floty pojazdów pomocniczych i specjalistycznych Metra Warszawskiego.

Urbaniak Justyna: Pendolino kontra Ryanair – z korzyścią dla wszystkich. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.58-59, fot.1,

Perspektywy konkurencyjności połączeń kolejowych i lotniczych między polskimi miastami, oferowanych przez Ryanair i PKP Intercity. Kryteria oceny atrakcyjności przewozów pociągiem Pendolino i tanimi liniami lotniczymi z punktu widzenia podróżnych. Plan strategii marketingowej i taryfowej PKP Intercity

Urbanowicz Witold: Cziatura – miasto kolejek linowych. Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.52-53, fot.4,

Główne problemy miejskiego transportu publicznego w Gruzji; przyczyny likwidacji komunikacji tramwajowej i trolejbusowej. Stan techniczny infrastruktury i przewozy pasażerskie kolejami linowymi w mieście Cziatura.

Wyszyński Robert: ‚Proteza łowicka’ – podsumowanie i wnioski (cz. III). Rynek Kolejowy 2014, nr 6, s.46-49, fot.1, tab.5,

Porównanie wariantów projektu inwestycji dotyczącej zwiększenia przepustowości i skrócenia czasu przejazdu w ciągu Warszawa Zachodnia – Kutno na podstawie studium wykonalności zrealizowanego na zlecenie PKP PLK. Zalety i wady proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych, społecznych i oddziaływania na środowisko. Wpływ realizacji poszczególnych opcji inwestycyjnych na projekt budowy linii kolejowej dużych prędkości „Y” (Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław).Wnioski i rekomendacje wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji; zestawienie podstawowych parametrów inwestycji; analizy do wykonania na etapie zasadniczego studium wykonalności.

 

 

ŚWIAT KOLEI

Fedorowicz Sławomir: Zapomniane pogranicze (1). Świat Kolei 2014, nr 6, s.31-33, fot.2, tab.1,

Linie kolejowe administrowane przez PKP po drugiej wojnie światowej, które znalazły się na terytorium Niemiec na skutek ostatecznego ustalenia granicy polsko-niemieckiej. Wykaz polskich nazw stacji kolejowych w 1945 r., znajdujących się obecnie poza granicami kraju. Fragmenty map kolejowych DOKP w Szczecinie i Poznaniu z marca 1946 r.

Gajna- Korycka Anna, Korycki Tomasz: Tramwaje w Libercu. Świat Kolei 2014, nr 6, s.46-53, rys.1; fot.20,bibliogr.poz.5.

Historia komunikacji tramwajowej w Libercu od końca XIX w. do chwili obecnej. Kierunki rozwoju sieci tramwajowej; schemat sieci tramwajowej w Libercu wg stanu na luty 2014 r. Budowa międzymiastowej linii Liberec – Jablonec nad Nysą. Standaryzacja szerokości torów tramwajowych do 1435 mm. Charakterystyka eksploatowanego taboru i infrastruktury. Organizacja ruchu tramwajowego oraz integracja transportu publicznego. Oferta i taryfy tramwajowych przewozów pasażerskich.

Jerczyński Tomasz: Koleją wokół Bajkału. Świat Kolei 2014, nr 6, s.24-30, fot.23,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych przez zamarznięte w okresie zimowym jezioro Bajkał (port Bajkał- Tanchoi) na początku XX w. Historia budowy i eksploatacja kolei wokółbajkalskiej od 1905 r. do czasów współczesnych. Relacja z podróży pociągiem pasażerskim na trasie Kułtuk – Port Bajkał we wrześniu 2013 r.

Kilanowski Piotr: Lokomotywy spalinowe serii T478.1 i T478.2 kolei CSD. Świat Kolei 2014, nr 6, s.34-39, rys.1; fot.11,

Konstrukcja i parametry lokomotyw spalinowych serii T478.1 i T478.2, eksploatowanych przez koleje czechosłowackie (CSD) a następnie czeskie (CD) i słowackie (ZSR) do lat 90. XX w. Zmiany konstrukcyjne, oznaczenia i numeracja lokomotyw. Rozwój trakcji spalinowej oraz elektryfikacja kolei czechosłowackich.

 

Tucholski Zbigniew: Historia kolejowej służby sanitarnej i ratownictwa PKP 1918 – 1939. Rozwójkolejowego ratownictwa sanitarnego. Świat Kolei 2014, nr 6, s.18-23, rys.2; fot.7, bibliogr.poz.12.

Organizacja kolejowej służby sanitarnej w Polsce w czasie zaborów i w latach 1918 – 1939. Zakres działania, personel i wyposażenie służby sanitarnej PKP. Konstrukcja i urządzenia pomocy medycznej w pociągach sanitarnych; schematy wagonu sanitarnego Kujawskich Kolei Wąskotorowych i skrzynki sanitarno-ratunkowej. Opieka medyczna dla pracowników PKP finansowana ze środków publicznych. Pracownicze badania lekarskie oraz szkolenia medyczne personelu kolejowego. Procedury i sprzęt do prowadzenia akcji ratunkowych podczas katastrof. Militaryzacja służb kolejowych w latach 30. XX w.; szkolenia w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Bielaj Krzysztof: Uwarunkowania sektora transportu Republiki Mołdawii jako potencjalnego partnera handlowego i beneficjenta inwestycji zagranicznych. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.55-57, fot.1, bibliogr.poz.7.

Cele i założenia polityki transportowej Mołdawii w oparciu o państwowe dokumenty strategiczne. Analiza mocnych i słabych stron transportu w Mołdawii. Stan i główne problemy rozwoju transportu: drogowego, kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej. Plan reform i szacunkowe koszty ich wdrożenia w ramach „Strategii rozwoju sektora transportu i logistyki na lata 2013 – 2022”.

Czauderna Michał: Dobra infrastruktura = dobry transport. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.43-45, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.2.

Uwarunkowania i zasady prowadzenia inwestycji w zakresie rozwoju układu transportowego miast w Polsce. Przebieg procesu inwestycyjnego w zależności od zakresu zmian wprowadzanych w istniejącym układzie komunikacyjnym. Przekrój konstrukcji pasa autobusowo-tramwajowego w Łodzi. Rola i znaczenie projektów Krajowej Polityki Miejskiej i Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego dla zrównoważonego rozwoju miast.

Czernek Dorota: Autostradowe przyspieszenie – gdzie szukać rozwiązań na szybsze realizacje. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.18-22, fot.2, bibliogr.poz.8.

Porównanie efektywności technologii i materiałów stosowanych w budowie autostrad. Metody wzmacniania podłoża. Zalety i wady nawierzchni asfaltowych i betonowych. Innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność realizacji autostradowych obiektów inżynierskich. Organizacja i logistyka robót drogowych; maszyny drogowe o dużej wydajności oraz urządzenia sterowane komputerowo. Przykłady niekonwencjonalnych inwestycji autostradowych: autostrada przebiegająca przez budynek w Osace – Expressway Hanshin; tunel Waterview Connection w Nowej Zelandii.

Dąbrowska Anna: Zatłoczenie miast Polski i Europy – Ranking 2013. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.52-54, rys.4; fot.1,

Ranking europejskich i polskich miast dotyczący wydłużenia czasu przejazdu w godzinach szczytu, na podstawie danych o korkach w 2013 r.: Moskwa, Istambuł, Marsylia, Palermo, Sztokholm, Paryż, Rzym, Bruksela, Lion, Warszawa, Wrocław, Katowice, Łódź, Gdańsk, Poznań. Zmiany zatłoczenia w latach 2011 – 2013 według łącznego rocznego czasu spędzonego w korkach przez kierowców.

 

Kwiecińska Natalia: Droga rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce – analizamożliwych scenariuszy. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.12-17, rys.5; fot.3, tab.3, bibliogr.poz.1.

Stan obecny i perspektywy rozwoju sieci autostrad w Polsce do 2020 r. Porównanie systemów poboru opłat za przejazd autostradą funkcjonujących w Polsce i w Europie. Porównanie efektywności różnych typów systemów taryfowych oraz możliwości ich zastosowania w Polsce; przewidywane koszty i korzyści wdrożenia systemów: manualnego, elektronicznego, hybrydowego. Struktura i główne elementy elektronicznego systemu poboru opłat. Analiza scenariuszy rozwoju systemu poboru opłat dla całej sieci autostradowej do 2025 r.

 

Miklaszewski Piotr: Inteligentne systemy transportowe zbyt inteligentne dla Polski?. Transport iKomunikacja 2014, nr 3, s.4-8, fot.4, bibliogr.poz.5.

Zakres i ocena wdrażania inteligentnych systemów (ITS) w transporcie drogowym. Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji drogowych z udziałem ITS. Bariery prawne i organizacyjne wprowadzenia systemów pobierania opłat za wjazd do centrum w polskich miastach. Przewidywane koszty i korzyści zastosowania ITS w zarządzaniu miejskim ruchem drogowym.

 

Sobolewski Maciej: Systemy komunikacji pojazd-infrastruktura i pojazd-pojazd. Transport i Komunikacja2014, nr 3, s.29-31, rys.2; fot.3, bibliogr.poz.4.

Kierunki rozwoju technologii komunikacji pomiędzy pojazdami drogowymi oraz infrastrukturą. Działanie nowoczesnych nawigacji samochodowych i system automatycznego wzywania pomocy eCall. Projekty inteligentnych systemów transportu drogowego realizowane w Polsce. Zasady i bezpieczeństwo autonomicznej jazdy samochodem. Poziom zaawansowania prac nad rozwojem technologii samochodu autonomicznego prowadzonych przez producentów przemysłu motoryzacyjnego; projekt drogowych pociągów SARTRE (Volvo); schemat działania inteligentnego systemu Car- to- x (Mercedes).

Stawiarska Ewa: Powoływanie inicjatyw klastrowych a skuteczność komercjalizacji prac B+R w sektorze TSL. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.46-51, rys.1; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.15.

Zakres i rodzaje działalności innowacyjnej w sektorze transportu, spedycji i logistyki (TSL). Źródła i transfer innowacji. Rola marketingu w realizacji procesu innowacyjnego. Modele powiązań między podmiotami branży TSL oraz wymiana informacji w ramach platform technologicznych. Strategie komercjalizacji innowacji i ich wpływ na działalność klastrów TSL. Analiza SWOT dla wzrostu innowacyjności klastrów sektora TSL. Zarządzanie wiedzą jako komponent zarządzania strategicznego podmiotów współpracujących w sieci klastra TSL.

Stolarski Marek, Żyłkowska Joanna: Wypadki z udziałem zwierząt w transporcie kolejowym. Transport i Komunikacja 2014, nr 3, s.26-28, fot.1, bibliogr.poz.11.

Ocena zagrożenia wypadkami z udziałem zwierząt w transporcie kolejowym. Wpływ zachowania zwierząt oraz prędkości pociągu na ryzyko wystąpienia kolizji. Analiza skutków wypadków z udziałem zwierząt (w tym prawdopodobieństwo poważnych uszkodzeń taboru i ofiar w ludziach) na podstawie danych z rejestru kolizji w 2012 r. przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne sp. z o.o.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Beim Michał: Badania satysfakcji pasażerów spółki Arriva Rail Polska. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 5, s.11-17, tab.2, bibliogr.poz.3.

Rynek regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Arriva Rail Polska na rynku regionalnych przewozów kolejowych w Polsce. Wyniki badań satysfakcji pasażerów przewoźnika Arriva RP przeprowadzonych w 2013 r; ocena usług spółki oraz oczekiwania pasażerów wobec przewoźnika w zakresie poprawy warunków podróżowania.

Goliszek Sławomir: Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014-2020. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 5, s.30-36, bibliogr.poz.14.

Analiza dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Olsztynie; metody badawcze analizy. Inwestycje infrastrukturalne z perspektyw UE 2007-2013 i 2014-2020 związane z poprawą dostępności transportem miejskim na przykładzie Olsztyna: budowa i rozwój linii tramwajowej; wprowadzenie buspasów; modernizacja części ulic; wdrożenie ITS; budowa intermodalnego dworca w okolicy obecnego dworca PKP; planowana wymiana taboru autobusowego.

Kaszubowski Daniel, Meller Piotr: Sposoby usprawnienia systemu komunikacji autobusowej w Lęborku. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 5, s.18-24, tab.4, bibliogr.poz.5.

Problemy transportu zbiorowego w Lęborku; charakterystyka popytu na transport publiczny oraz podaży usług przewozowych. Ocena możliwości wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej w Lęborku z punktu widzenia lepszego dostosowania podaży usług do aktualnego popytu; proponowane rozwiązania.