UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2014

 

AURA

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

AURA

 

Gzell Sławomir: Miasto przyszłości, w jakim nie będę chciał mieszkać . Aura 2014, nr 8, s.14-17, fot. 7,

Autorska analiza niekorzystnych procesów urbanistycznych, dokonujących się obecnie i prognozowanych w przyszłości. Problemy społeczno-ekonomiczne i architektoniczne współczesnych miast. Zagrożenia w harmonijnym rozwoju miast. Bariery w planowaniu i projektowaniu urbanistycznym.

 

Jędrzejczak Elżbieta: Zrównoważony rozwój w praktyce na przykładzie wybranych obszarów Natura 2000. Aura 2014, nr 7, s.7-9, fot.2,

Warunki prawne prowadzenia inwestycji na obszarach chronionych przyrodniczo – Natura 2000. Przyczyny konfliktu interesów lokalnych społeczności i wymogów ochrony środowiska dla inwestycji infrastrukturalnych w gminach Szczawnica i Nowy Targ oraz obszarze Dolina Dolnej Skawy.

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 

Buttler Iwona, Krystek Ryszard: V Forum Bezpieczeństwa Transportu. Alkohol w ruchu drogowym – polski problem? . Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 1, s.3-11,

Podsumowanie międzynarodowego seminarium „Jazda po pijanemu w UE”; zalecenia do wypracowania wspólnej europejskiej polityki prewencyjnej; wyniki polskich kierowców na tle innych krajów. Działania Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwiązania problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście nietrzeźwości kierowców. Omówienie problemów dyskutowanych na V Forum Bezpieczeństwa Transportu: problem alkoholu w populacji; europejska strategia ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu; alkohol a ruch drogowy; polska polityka prewencyjna i środki jej realizacji.

 

Dąbrowska-Loranc Maria, Wacowska- Ślęzak Justyna: W kierunku jednego wspólnego europejskiego systemu punktów karnych. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 1, s.12-16, fot. 1,

Omówienie europejskich systemów punktów karnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Założenia i cele unijnego projektu „BESTPOINT”. Analiza wykroczeń i punktów karnych za nie. Grupy uczestników ruchu drogowego podlegające systemowi punktów karnych. Rola i rodzaje nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Odpowiedzialność właściciela pojazdu i kierowcy. Działania prewencyjne i reedukacyjne. Polityka UE w sprawie tworzenia wspólnego europejskiego systemu punktów karnych.

 

Zielińska Anna: Zagrożenie kobiet w ruchu drogowym. Analiza danych statystycznych . Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 1, s.16-20, tab.5,

Analiza statystyk ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych według płci w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2008-2013. Wnioski z analizy dotyczące kobiet jako ofiar i uczestniczek wypadków.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

 

Burzyński Piotr: Transport intermodalny – dlaczego warto spróbować?. Infrastruktura Transportu 2014, nr 3, s.58-60, rys.1; fot.1, tab.1,

Charakterystyka pojęciowa transportu intermodalnego, multimodalnego i kombinowanego. Technologie i kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i w Europie. Porównanie kosztów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego. Uwarunkowania i korzyści rozwoju przewozów intermodalnych z udziałem kolei. Liczba terminali intermodalnych w Polsce i w Europie w 2012 r.

 

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek: Monitorowanie w systemach zarządzania bezpieczeństwem oraz utrzymaniem wagonów towarowych w transporcie kolejowym. Infrastruktura Transportu 2014, nr 3, s.50-52, rys.1, bibliogr.poz.7.

Znaczenie i zadania monitoringu systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Definicje, zakres i procedury monitorowania i oceny bezpieczeństwa systemów kolejowych na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z 16.11.2012 r.; etapy procesu monitorowania. Zarządzanie wynikami z wykorzystaniem wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI – Common Safety Indicators). Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia systemu bezpieczeństwa.

 

Wojdygowski Zdzisław: Programy i strategie rozwoju infrastruktury transportu w Polsce. Infrastruktura Transportu 2014, nr 3, s.45-49, fot.1, bibliogr.poz.12.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce na podstawie dokumentów strategicznych polityki państwa na lata 1995 – 2030. Reforma transportu kolejowego. Projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci kolejowej i ich realizacja. Optymalizacja celów i założeń dokumentów polityki transportowej w ramach „Planu uporządkowania strategii rozwoju” przyjętego przez Radę Ministrów w 2009 r.

 

Zielaskiewicz Henryk: Wpływ stanu infrastruktury kolejowej na rozwój kolejowych przewozów towarowych. Infrastruktura Transportu 2014, nr 3, s.13-16, rys.4, tab.1,

Oczekiwania klientów wobec jakości usług transportowych zgodnie z logistyczną formułą 7W. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce oraz jej wpływ na koszty, jakość i dostępność usług towarowego transportu kolejowego; dane dotyczące udziału poszczególnych zarządców i PKP PLK w zarządzaniu infrastrukturą kolejową w latach 2008 – 2012. Finansowanie utrzymania i modernizacji infrastruktury; statystyka wydatków budżetowych i z Funduszu Kolejowego na infrastrukturę administrowaną przez PKP PLK; inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych UE.

 

Świątecki Piotr: Prezes UTK – regulator i władza bezpieczeństwa. Infrastruktura Transportu 2014, nr 3, s.53-55, bibliogr.poz.1.

Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie: regulacji i licencjonowania transportu kolejowego; nadzoru technicznego nad utrzymaniem i eksploatacją linii i pojazdów kolejowych; nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego; nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów; licencji i świadectw maszynistów.

 

KURIER KOLEJOWY

 

Jezierski Przemysław B.: Kuala Lumpur: szyny razy cztery. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.26-29, fot. 7,

Charakterystyka sieci transportu szynowego w Kuala Lumpur. Uwarunkowania rozwoju transportu publicznego w stolicy Malezji. Rola metra, lekkiej kolei nadziemnej (Skytrain), monorail, ekspresowej kolei miejskiej (KTM Komputer) w obsłudze transportowej mieszkańców miasta. Bariery w rozwoju transportu szynowego w Kuala Lumpur.

 

Jurewicz Agnieszka: Dworzec pod czujnym okiem. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.14-16, fot. 2,

Uwarunkowania poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, w tym na dworcach. Urządzenia do monitoringu wizyjnego. Błędy popełniane przy doborze urządzeń do konkretnych przestrzeni. Wymogi przy montażu urządzeń monitorujących.

 

Jurewicz Agnieszka: Niebezpieczny łup. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.10-11, fot. 3,

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowanych kradzieżami elementów infrastruktury. Statystyki dotyczące kradzieży na sieci PKP PLK. Działania podejmowane przez zarządcę infrastruktury na rzecz poprawy zabezpieczenia transportów kolejowych.

 

Jurewicz Agnieszka: Wypadek nagrany. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.16-18, fot. 3,

Wymogi i problemy prawne w zakresie instalacji urządzeń rejestrujących w lokomotywach. Urządzenia lokalizujące pociąg, montowane przez przewoźników kolejowych. Stanowisko PKBWK w sprawie systemów monitoringu w pojazdach kolejowych.

 

Kowalski Marek: Kradzież infrastruktury kolejowej – konsekwencje prawne. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.24-25, fot. 2,

Interpretacja prawna przypadków kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej. Sankcje karne za przestępstwa związane z niszczeniem mienia kolejowego.

 

Wilgusiak Rafał: Po pierwsze bezpieczeństwo. Kurier Kolejowy 2014, nr 16, s.20-22, fot. 4,

Znaczenie i cele instalacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (ETCS). Poziom wdrożenia urządzeń srk na polskiej sieci kolejowej. Stan techniczny urządzeń srk. Statystyki dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wyniki polskich testów systemu zarządzania ruchem kolejowym (ETRMS- poziom 2). Założenia projektu likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

 

Bagiński Grzegorz: Doświadczenia polskiego rynku drogowych barier ochronnych po wprowadzeniu europejskiej normy EN 1317 w świetle projektu nowych wytycznych GDDKiA. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.25-27, fot.6,

Cele i zakres projektowanych zmian wytycznych w zakresie stosowania drogowych barier ochronnych. Warunki dostosowania parametrów barier ochronnych oferowanych przez polskich producentów do wymagań normy EN1317 i nowych regulacji GDDKiA.

 

Balcerek Bolesław: Pas drogowy a zagospodarowanie terenów przyległych w świetle postanowień prawnych. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.104-107, fot.12,

Regulacje prawne w zakresie powstawania, eksploatacji i przebudowy pasa drogi publicznej. Inwestycje drogowe, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę oraz inwestycje w gestii zarządcy drogi. Warunki budowy i lokalizacji zjazdów drogowych. Ochrona prawna pasa drogowego oraz znajdujących się w jego obrębie urządzeń i budowli. Zagospodarowanie gruntów i wód na terenach przylegających do pasa drogowego.

 

Balcerek Bolesław: Wynalazki, które przyczyniły się do rozwoju komunikacji drogowej i mostownictwa – cz. I. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.130-135, fot.16,

Historia rozwoju drogownictwa i mostownictwa w Polsce i na świecie. Edukacja i postęp w dziedzinie technologii drogowej i mostowej. Najważniejsze wynalazki od starożytności; cement i beton jako materiały budowlane; konstrukcja mostów żelaznych na przykładzie mostów wiszących w Budapeszcie i we Wrocławiu.

 

Brzeski Jakub, Wierzbicki Przemysław: Prawne aspekty stosowania drogowych barier ochronnych jako aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.38-40, fot.1,

Cele i warunki techniczne stosowania drogowych barier ochronnych wg przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. Wymagania techniczne, certyfikacja i kontrola barier jako wyrobów budowlanych zgodnie z prawem polskim i europejskim: ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r.; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r.; norma PN-EN 1317. Podstawy prawne i zakres odpowiedzialności producenta bariery i zarządcy drogi za szkody spowodowane wadliwością bariery ochronnej.

 

Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Znaki drogowe: czas na zmiany – cz.I. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.84-87, rys.4,

Geneza pionowego oznakowania dróg. Problemy użytkowania i stan techniczny pionowych znaków drogowych w Polsce; dewastacja słupków znaków oraz propozycje ich ochrony, m.in. poprzez zmiany w konstrukcji i objęcie systemem monitorowania.

 

Dąbek Przemysław: Łączenie przystanków transportu publicznego rozdzielonych jezdnią za pomocą bezpiecznych przejść dla pieszych. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.28-33, fot.7, bibliogr.poz.5.

Problemy i bariery integracji przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej. Zastosowanie stref ograniczonego ruchu samochodowego i inteligentnych systemów sterowania ruchem w celu ułatwienia przemieszczania się pasażerów między przystankami. Zasady i przykłady realizacji sygnalizacji świetlnej z włącznikiem zatrzymującym ruch samochodowy przed przystankiem na żądanie pasażera.

 

Iwaniak Rafał: Oznakowanie pionowe i poziome w Polsce. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.80-83, rys. wiele,

Forma graficzna i zastosowanie pionowych i poziomych znaków drogowych w Polsce zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Jermołowicz Piotr: Drogowe bariery ochronne a bezpieczeństwo motocyklistów. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.22-24, rys.3; fot.7, bibliogr.poz.7.

Potrzeba i warunki zmniejszenia zagrożenia dla bezpieczeństwa pojazdów dwukołowych w procesie projektowania drogowych barier ochronnych. Konstrukcja i właściwości barier oddziałujące na bezpieczeństwo motocyklisty w trakcie kolizji; wnioski na podstawie przeprowadzonych testów zderzeniowych oraz przepisów normy PN-EN 1317.

 

Langer Ewa, Kamińska-Tarnawska Elżbieta, Kuczyńska Helena: Poziome oznakowanie dróg i materiały stosowane do tego celu. Magazyn Autostrady 2014, nr 6,

Wpływ jakości poziomego oznakowania nawierzchni na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wymagania dotyczące parametrów poziomego oznakowania dróg określone w normach zharmonizowanych PN-EN (1436:2000, 1871:2003, 1790:2002, 1423:2012). Charakterystyka eksploatacyjna materiałów stosowanych do wykonania poziomego oznakowania dróg: farby, masy termoplastyczne i chemoutwardzalne, prefabrykowane materiały, kulki szklane.

 

Majer Stanisław: Problemy z drogami krajowymi zastąpionymi drogami ekspresowymi na przykładzie byłej drogi krajowej nr 3 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.96-99, rys.3; fot.3, tab.3,

Wymagania i problemy utrzymania dróg po zmianie kategorii na przykładzie drogi ekspresowej S3 (dawnej drogi krajowej nr 3 – DK3). Koszty i standardy zimowego utrzymania drogi w ramach pilotażowego modelu utrzymania S3 – „Utrzymaj standard”. Znaczenie komunikacyjne drogi dla transportu i średnie obciążenie ruchem wg danych z 2010 r.; rola S3 w strategii rozwoju transportu publicznego w województwie zachodniopomorskim. Statystyka wydatków budżetowych samorządów w 2011 r. oraz długości odcinków dawnej DK3 przekazanych gminom. Problemy związane z utrzymaniem parametrów S3 i jej finansowania przez gminy wobec proponowanych zmian prawa w projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych z 2013 r.

 

Mincewicz Janusz: Znaki drogowe 3D poprawią bezpieczeństwo. Nowatorski projekt studentów Politechniki Śląskiej. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.74-76, rys.3; fot.4,

Projekt oznakowania nawierzchni dróg symbolami 3D opracowanymi przez Politechnikę Śląską; przykłady stosowania znaków 3D na świecie oraz ich wpływ na prędkość i bezpieczeństwo jazdy. Ocena jakości oznakowania dróg w Polsce i w województwie śląskim.

 

Narożny Jerzy: Wpływ oznakowania na bezpieczeństwo ruchu. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.64-69, rys.1; fot.12, tab.1, bibliogr.poz.2.

Rys historyczny oznakowania dróg w Europie w XIX i XX w. Wpływ współczesnych znaków drogowych na bezpieczeństwo ruchu. Percepcja i akceptacja różnych typów oznakowania (poziome, pionowe, sygnalizacja) drogi przez uczestników ruchu drogowego. Ocena i przykłady zastosowań znaków i sygnalizacji świetlnej, m.in.: ograniczenie prędkości (B-33), zakaz wyprzedzania (B-25), zielona strzałka zezwalająca na warunkowy skręt w prawo.

 

Robak Norbert: Liniowy system odblaskowy na bariery ochronne. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.42-45, fot.6,

Wpływ widoczności drogowych barier ochronnych na bezpieczeństwo ruchu. Historia zastosowania folii odblaskowej do oznakowania dróg. Charakterystyka liniowego systemu odblaskowego (LDS) wykorzystywanego do oznakowania barier ochronnych, m.in. podczas robót drogowych.

 

Szafranko Elżbieta: Drogowe bariery ochronne jako aktywne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Magazyn Autostrady 2014, nr 5, s.18-21, rys.8, bibliogr.poz.32.

Rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) oraz cele i zakres ich stosowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. Funkcje i klasyfikacja drogowych barier ochronnych, osłon energochłonnych i zabezpieczających. Parametry i lokalizacja urządzeń brd; zakres regulacji Wytycznych stosowania barier ochronnych wydanych przez GDDKiA. Innowacyjny system Aktywnych Inteligentnych Barier Drogowych i Mostowych opracowany przez IBDiM.

 

[Ekrany akustyczne w drogownictwie]. Magazyn Autostrady 2014, nr 7, s.28-37, fot. wiele,

Kontrowersje wokół kwestii budowy ekranów akustycznych w Polsce. Zasady właściwego doboru ekranów akustycznych i dylatacji do autostradowych konstrukcji mostowych. Ocena techniczna materiałów stosowanych do budowy ekranów. Różne punkty widzenia specjalistów na zasadność budowy ekranów akustycznych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

 

Nietz Franciszek: Transeuropejska Kolej. Namiary na morze i handel 2014, nr 13, s.9-10,

Charakterystyka projektu zmodyfikowanej sieci 9 Transeuropejskich Korytarzy Transportowych (TEN- T). Skład „nowego” TEN- T; pełny koszt finansowania tej sieci na lata 2014-2020 oraz do 2050 r. Polskie odcinki kolejowej sieci TEN- T. Główne inwestycje w sektorze transportu kolejowego do 2023 r. w Polsce.

 

POLSKIE DROGI

 

Wrzesień Radosław: Największy projekt ITS w kraju. Polskie Drogi 2014, nr 6, s.58-60, fot. 3,

Uwarunkowania i zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych na polskich drogach. Cele Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem; architektura funkcjonalna KSZR. Efektywność zaawansowanych metod zarządzania ruchem; koszty opóźnień we wdrażaniu systemu.

 

Wrzesień Radosław: Reklamy świetlne kradną uwagę kierowców. Polskie Drogi 2014, nr 6, s.52-55, fot. 3, tab.2,

Analiza wpływu reklam świetlnych na warunki widzenia kierowców i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zagrożenia dla bezpieczeństwa jazdy powodowane przez świecące reklamy diodowe. Zalecenia specjalistów w zakresie lokalizacji reklam przy drogach. Projekt przepisów w zakresie zarządzania ładem przestrzennym.

 

Zielińska Iwona: Teoretycznie pracujemy według FIDIC…. Polskie Drogi 2014, nr 6 , s.40-43,

Przyczyny problemów z realizacją kontraktów na roboty drogowo-mostowe organizowane przez GDDKiA. Uprawnienia GDDKiA w zakresie kształtowania istotnych warunków umów w ramach zamówienia publicznego. Założenia warunków Kontraktu FIDIC. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych i zleceniodawcy. Odpowiedzialność inżyniera w realizacji kontraktu. Zagadnienie waloryzacji cen robót budowlanych.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

 

Klemba Szymon: Prognozy przewozów kolejowych dla krajowego planu transportowego. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 4, s.8-13,27, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.7.

Geneza i zakres krajowego planu transportowego. Opracowanie ogólnopolskich prognoz przewozów kolejowych obejmujących podróże międzywojewódzkie; zastosowanie metody, wyniki prognoz, wady i zalety zastosowanego podejścia. Propozycja działań w kierunku zwiększania dokładności tego typu analiz, związanych w szczególności z gromadzeniem danych wsadowych do modeli prognostycznych.

 

Kruszyna Maciej: Próba identyfikacji problemów pojawiających się przy tworzeniu planów transportowych. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 4, s.28-31, bibliogr.poz.3.

Problemy dotyczące kreacji planów transportowych. Opis elementów planu dotyczących ujęcia terytorialnego, sieci komunikacyjnej oraz obligatoryjności zapisów planu na przykładzie Wrocławia i gmin otaczających miasto przynależnych do konkretnych powiatów. Wnioski i zalecenia.

 

Oleszczuk Łukasz: Ocena uchwalonych planów transportowych jednostek samorządowych w świetle zapisów ustawowych. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 4, s.21-27, bibliogr.poz.11.

Regulacje prawne w zakresie tworzenia i oceny planów transportowych przez samorządy na podstawie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 2010 r. oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego z 2011 r. Ocena planów transportowych pod względem formalnym i merytorycznym na przykładzie planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanych dla: Związku Komunalnego Gmin w Olkuszu, powiatu bielskiego, Wałbrzycha, Szczawnie Zdroju, Piotrkowa Trybunalskiego. Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Poliński Janusz: Konkurencja pociągów drogowych dla transportu kolejowego w Europie. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 4, s.19-26, rys.1,tab.2;fot.1, bibliogr.poz.29.

Wpływ technologii ciężarowych pociągów drogowych na konkurencyjność usług kolei i transportu drogowego. Wymagania normatywne w zakresie wymiarów i masy pociągów drogowych w UE (Dyrektywa 96/53/WE). Charakterystyka techniczna i konstrukcji różnych typów pociągów drogowych oraz doświadczenia z ich eksploatacji w Europie (Szwecja, Holandia, Dania). Koszty i korzyści eksploatacji pociągów drogowych w kontekście oddziaływania na rynek transportowy i środowisko; wnioski i zalecenia na podstawie opracowań wykonanych na zlecenie Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

 

Rutkowski Andrzej: Nie zderzę się, bo …. Przegląd Lotniczy 2014, nr 8, s.28-31, fot. 1,

Analiza wypadku lotniczego pod Radomiem, do którego doszło w wyniku kolizji samolotów w powietrzu. Czynniki powodujące zwiększenie ryzyka kolizji samolotów w przestrzeni powietrznej. Systemy i urządzenia zwiększające masowe bezpieczeństwo latania. Wymogi stawiane pilotom w zakresie kontroli lotu i korzystania z FIS (Służba Informacji Lotniczej).

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Grobelny Michał, Dybalski Jakub: Jerozolima: dwa światy i jeden tramwaj. Rynek Kolejowy 2014, nr 7, s.58-60, fot.3,

Kontrowersje wokół budowy linii tramwajowej w Jerozolimie łączącej dwie części miasta: zachodnią – izraelską i wschodnią – palestyńską. Problemy realizacji i efektywność inwestycji z punktu widzenia stosunków społecznych i politycznych oraz integracji systemu transportowego Jerozolimy.

 

Madrjas Jakub: Powstanie Poznańska Kolej Metropolitarna?. Rynek Kolejowy 2014, nr 7, s.62-63, fot.1,

Założenia i plan realizacji projektu Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na lata 2015 – 2020; zakres i przewidywane korzyści z inwestycji.

 

Massel Andrzej: Odwracanie trendu degradacji infrastruktury. Rynek Kolejowy 2014, nr 7, s.46-51, rys.2; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.7.

Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce i efektów prac utrzymaniowych, modernizacyjnych i rewitalizacyjnych przeprowadzonych w latach 1989 – 2013. Zakres i finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Naprawa i wymiana nawierzchni kolejowej jako przykład efektywności procesu inwestycyjnego.

 

Udany eksperyment mazowiecki. Rynek Kolejowy 2014, nr 7, s.52-53, fot.1,

Historia działalności, oferta przewozowa i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie; doświadczenie i przesłanki sukcesu firmy na rynku przewozów pasażerskich.

 

[Jakość obsługi pasażerów transportu kolejowego w Polsce]. Rynek Kolejowy 2014, nr 7, s.30-43, fot.13,

Ocena jakości usług kolei w Polsce i oczekiwania podróżnych wobec standardów obsługi oferowanych przez PKP; porównanie wyników badań satysfakcji pasażerów polskich kolei i w UE. Oferta przewozowa kolei w polskich miastach; efektywność i integracja transportu kolejowego z komunikacją miejską. Konkurencja przewoźników kolejowych i autobusowych na rynku transportu regionalnego. Dostępność i dostosowanie kolejowego taboru do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. Rozwój i usługi automatów vendingowych sprzedających produkty spożywcze w pociągach i na dworcach kolejowych. Usługi Internetu mobilnego w pojazdach komunikacji miejskiej. Dostęp do sieci telefonii komórkowej w warszawskim metrze.

 

SKRZYDLATA POLSKA

 

Hypki Tomasz: Katastrofa Boeinga 777 na Ukrainie. Skrzydlata Polska 2014, nr 8, s.4-9, fot. wiele, tab.2,

Analiza okoliczności zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad Ukrainą w lipcu 2014 r.; przebieg lotu, akcja ratownicza. Uwarunkowania ruchu lotniczego nad terenem objętym działaniami wojennymi.

 

Sigmund Marcin: Pasażerowie na celowniku. Skrzydlata Polska 2014, nr 8, s.10-17, fot. 7,

Analiza przypadków zestrzelenia samolotów pasażerskich na świecie. Okoliczności, w jakich doszło do ich zestrzelenia.

 

ŚWIAT KOLEI

 

Gieżyński Tomasz: Wagony generacji 102N w Poznaniu (1). Świat Kolei 2014, nr 7, s.46-53, fot. wiele,

Historia szybkobieżnych tramwajów typu 102N wprowadzonych do eksploatacji w Poznaniu. Etapy pozyskiwania taboru przegubowego. Infrastruktura dla obsługi nowych tramwajów. Problemy z ruchem tramwajów na starej infrastrukturze. Zakres prac modernizacyjnych na sieci tramwajowej. Polityka taborowa władz Poznania.

 

Jerczyński Michał: Inauguracja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Świat Kolei 2014, nr 7, s.12-17, fot. wiele, tab.2,

Uwarunkowania nowej polityki transportowej Łodzi. Specyfika kolei aglomeracyjnej. Koncepcja i etapy tworzenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru dla obsługi ŁKA, charakterystyka techniczna i eksploatacyjna taboru ŁKA. Czynniki warunkujące sukces kolei aglomeracyjnej.

 

Zajfert Michał: Kolej wąskotorowa Niechcice. Świat Kolei 2014, nr 7, s.38-45, fot. wiele; rys. wiele, tab.1, bibliogr. poz. 7.

Historia kolei wąskotorowej w Niechcicach k. Piotrkowa Trybunalskiego; rozbudowa zakładu produkcyjnego i infrastruktury kolei przemysłowej. Źródła pozyskiwania i zakres modernizacji taboru eksploatowanego na niechcickiej linii wąskotorowej.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

Brill Joanna, Łukasik Zbigniew: Aspekty ekonomiczne, techniczne i strategiczne transportu intermodalnego. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 3, s.12-24, rys. 5, tab.4, bibliogr. poz. 26.

Charakterystyka ekonomiczno-technicznych aspektów transportu intermodalnego. Główne zalety i podział transportu intermodalnego; schemat przewozów kolejowo-drogowych. Etapy procesu konteneryzacji. Rola terminali przeładunkowych w przewozach intermodalnych. Problemy związane z kształtowaniem kosztów i cen transportu intermodalnego. Zintegrowane projektowanie systemów logistycznych i ich optymalizacja. Bariery rozwiązań innowacyjnych w transporcie intermodalnym.

 

Graff Marek: Kolej zębata Strba- Strbske Pleso. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 3, s.25-28, fot. 11, rys. 4, bibliogr. poz. 4.

Historia kolei zębatej Strba- Strbske Pleso w słowackich Tatrach. Tabor eksploatowany na linii; dane techniczne i parametry eksploatacyjne. Rodzaje systemów kolei zębatej: kolej Struba, Riggenbacha, Abty, Lochera, Morgana, Marsha, Lamella/Von Rolla i systemy mieszane.

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

 

Karoń Grzegorz, Sobota Aleksander: Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego – analiza badań ankietowych. Transport i Komunikacja 2014, nr 4, s.48-53, rys.13; fot.1, bibliogr.poz.1.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Śląski Klaster Transportu Miejskiego, dotyczących funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego w ocenie samorządów województwa śląskiego. Mocne i słabe strony systemów transportowych gmin i aglomeracji; analiza czynników SWOT rozwoju transportu w jednostkach samorządu terytorialnego i w układzie przestrzennym województwa.

 

Karoń Grzegorz, Sobota Aleksander: Śląski Klaster Transportu Miejskiego – mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. Transport i Komunikacja 2014, nr 4, s.42-44, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.7.

Ocena wyników badań ankietowych dotyczących polityki samorządów województwa śląskiego w dziedzinie rozwoju inteligentnych systemów transportowych i komunikacji zbiorowej, przeprowadzonych przez Śląski Klaster Transportu Miejskiego (ŚKTM). Szanse i zagrożenia rozwoju transportu publicznego w opinii jednostek samorządu terytorialnego. Plany inwestycyjne na lata 2014 – 2020 związane z wdrażaniem inteligentnych systemów transportowych w śląskich miastach; działalność i usługi ŚKTM.

 

Specjalski Michał: Euroazjatyckie połączenia kolejowe. Transport i Komunikacja 2014, nr 4, s.58-62, rys.7; fot.2, bibliogr.poz.22.

Globalne uwarunkowania wzrostu przewozów towarowych między Europą i Azją. Oferta połączeń kolejowych z Chin do Europy; przewozy kontenerowe na trasie Chongqing – Duisburg oraz Chengdu – Łódź. Rozwój infrastruktury euroazjatyckich, kolejowych korytarzy towarowych; projekty infrastrukturalne realizowane w Kazachstanie; kolejowo-promowy korytarz transportowy wzdłuż tradycyjnego Jedwabnego Szlaku.

 

Stawiarska Ewa: Specjalizacja regionów, a regionalne systemy transportu kombinowanego. Transport i Komunikacja 2014, nr 4, s.31-35, rys.3, tab.6, bibliogr.poz.9.

Cele polityki transportowej UE związane z poprawą efektywności systemu logistyczno-transportowego i rozwojem transportu kombinowanego. Strategie innowacyjności i specjalizacji m.in. w zakresie infrastruktury transportowej i logistycznej, realizowane w ramach polityki regionalnej i współfinansowane z funduszy UE. Statystyki przewozów i infrastruktury transportu kombinowanego w Polsce i w UE w latach 1994 – 2013. Cele i zakres badań dotyczących potrzeb rozwoju transportu kombinowanego do obsługi wiodących przemysłów w regionach europejskich i w Polsce. Analiza uwarunkowań rozwoju logistyki przewozów kombinowanych dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego w województwie śląskim.

 

Szafrański Bogdan: Pendolino- trudna sprawa. Transport i Komunikacja 2014, nr 4, s.11-14, fot.2,

Koszty i efektywność wprowadzenia pociągu dużych prędkości Pendolino do ruchu na polskiej sieci kolejowej. Warunki i ocena dostosowania infrastruktury do ruchu kolejowego dużych prędkości. Problemy techniczne i finansowe realizacji programu Pendolino; ograniczenia w finansowaniu projektu z funduszy europejskich. Wnioski dotyczące popełnionych błędów i unieważnienia w 1999 r. przetargu na pociągi produkowane przez Fiat Ferroviaria.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

Bartel Ilona, Duda Urszula, Wiertel Bartłomiej: Analiza i ocena funkcjonowania systemu „Parkuj i jedź” w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 6, s.26-31, fot.4, tab.5, bibliogr.poz.10.

Najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź. Charakterystyka i analiza wykorzystania parkingu P+R Czerwone Maki oraz Giełda Balicka; czas postoju pojazdów na parkingu; struktura użytkowania parkingu ze względu na rejestrację samochodów. Przykład sprawnie funkcjonującego systemu P+R w Edynburgu; wnioski dla Krakowa.

 

Bul Radosław, Resiński Tomasz: Wpływ funduszy europejskich na funkcjonowanie i rozwój kolei regionalnych w centralnej części województwa wielkopolskiego w latach 2006-2014. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 6, s.32-40, fot.1, bibliogr.poz.9.

Kolej jako podstawowy środek transportu publicznego w centralnej części woj. wielkopolskiego. Kluczowe inwestycje infrastrukturalne na kolei w perspektywie budżetowej UE 2007-2013. Oferta przewozowa i dostępność czasowa kolei regionalnych w latach 2006 i 2014. Perspektywy rozwoju kolei regionalnej w woj. wielkopolskim po 2013 r., w tym koncepcji budowy Poznańskiej kolei Metropolitalnej w ramach perspektywy budżetowej UE 2014-2020.

 

Książek Sławomir: Przestrzenne następstwa deregulacji transportu autobusowego na przykładzie powiatu świdnickiego. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 6, s.10-17, bibliogr.poz.34.

Analiza zmian w międzyosiedlowym transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989. Rynek przewoźników autobusowych na obszarze powiatu świdnickiego. Kierunki i natężenie realizowanych połączeń autobusowych. Najważniejsze zależności przestrzenne w ewolucji transportu autobusowego w powiecie świdnickim.