UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 09/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

WRZESIEŃ 2014

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

 

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

 

Gawłowska Agnieszka: Ogrody deszczowe przy drogach, parkingach i placach. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 4, s.58-62, fot. 3; rys. 1,

Znaczenie i rola ogrodów deszczowych lokalizowanych w pobliżu parkingów, dróg i placów miejskich. Elementy odgrodów deszczowych: kanały drenażowe, trawiaste, suche i mokre. Zasady budowy ogrodów deszczowych.

 

Sochacki Tomasz: Projektowanie rond miejskich i zamiejskich – czynnik uspokajania ruchu. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 4, s.40-49, fot. 2; rys. 7,

Uwarunkowania budowy skrzyżowań typu rondo. Założenia instrukcji projektowania rond. Specyfika projektowania minirond oraz małych i średnich rond miejskich i zamiejskich. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach; ocena zalet i wad skrzyżowań typu rondo.

 

DROGOWNICTWO

 

Jamroz Kazimierz, Kusta Wojciech, Gaca Stanisław: Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Drogownictwo 2014, nr 7-8, s.233-239,bibliogr. poz. 15.

Zachowania kierowców stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Metody nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Rola, znaczenie i założenia systemu Automatycznego Nadzoru nad Niebezpiecznymi Zachowaniami Uczestników Ruchu Drogowego (ANZUR). Proponowana metodyka wyboru skrzyżowań do objęcia automatycznym nadzorem wjazdu kierowców na nie przy czerwonym świetle oraz wyboru odcinków dróg dla nadzoru nad jazdą z niebezpieczną prędkością. Efekty zarządzania prędkością.

 

Mistewicz Marek: Wspomnienia z odbudowy mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie odnalezione pod Nowym Jorkiem. Drogownictwo 2014, nr 7-8, s.266-269, fot. 6, bibliogr. poz. 8.

Omówienie dokumentów dotyczących odbudowy mostu drewnianego w Wyszogrodzie, nadesłanych do Ministerstwa Transportu przez syna budowniczego mostu inż. Edwarda Rudominę. Przebieg i etapy budowy mostu realizowanej przez E. Rudominę.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

 

Betonowe mosty miejskie w Polsce. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 8, s.421-426, fot. wiele; rys. 9, tab.1, bibliogr. poz. 11.

Omówienie wybranych, innowacyjnych w momencie budowy, konstrukcji betonowych mostów miejskich: pierwsze mosty żelbetowe, mosty żelbetowe okresu międzywojennego, pierwsze mosty z betonu sprężonego. Zastosowane nowe technologie budowy mostów betonowych. Współczesne estakady i mosty miejskie.

 

Gilewski Wojciech, Al Sabouni- Zawadzka: O możliwości zastosowania konstrukcji inteligentnych w mostownictwie. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 8, s.452-454, rys. 3, bibliogr. poz. 17.

Analiza możliwości zastosowania inteligentnych konstrukcji w budownictwie mostowym. Definicja „konstrukcji inteligentnej”; klasyfikacja, składniki i zasady działania systemu inteligentnego. Monitoring techniczny z wykorzystaniem konstrukcji i materiałów inteligentnych w projektach mostowych.

 

Klimek Maciej: O renesansie drewnianych konstrukcji mostowych. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 8, s.441-444, fot. 8; rys. 3,

Współczesne uwarunkowania budowy mostów drewnianych. Analiza projektowania, produkcji i budowy mostów z drewna klejonego na przykładzie mostu drogowego przez rzekę Agger w Niemczech. Charakterystyka przeprawy drogowej w Lohmar- Hongesberg; parametry konstrukcyjne, posadowienie, wyposażenie. Przykłady innych mostów z drewna klejonego.

 

Wolfel Roland: Mosty łukowe w ciągu linii kolejowej dużych prędkości w Niemczech. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 8, s.448-451, fot. wiele; rys. wiele,

Charakterystyka mostów łukowych na nowej niemieckiej linii kolejowej VDE 8.1, łączącej Erfurt z Norymbergą; lokalizacja i posadowienie mostów, parametry techniczne konstrukcji mostów, zastosowane technologie budowlane.

 

 

KURIER KOLEJOWY

 

Brzozowski Adam: Jedną lokomotywą po całej Europie. Kurier Kolejowy 2014, nr 13, s.18-20, fot.6,

Parametry i wyposażenie lokomotyw wielosystemowych przystosowanych do ruchu na europejskiej sieci kolejowej. Rodzaje elektrycznych lokomotyw wielosystemowych eksploatowanych przez przewoźników europejskich i polskich w ruchu międzynarodowym. Plany PKP Cargo w zakresie zakupu lokomotyw wielosystemowych.

 

Jezierski Przemysław B.: Koreańskim TGV z Seulu do Busanu. Kurier Kolejowy 2014, nr 13, s.24-26, rys.1; fot.8,

Budowa i eksploatacja kolei dużych prędkości (KDP) w Korei Południowej. Zastosowanie rozwiązań technologii TGV w budowie linii kolejowej Seul- Busan oraz konstrukcji pociągów KTX pierwszej i drugiej generacji. Plany rozwoju sieci KDP do 2017 r. Oferta przewozów pasażerskich pociągami KTX na trasie Seul- Busan.

 

Jezierski Przemysław B.: Orientalna podróż do Mandalay. Kurier Kolejowy 2014, nr 18, s.88-90, fot. 9,

Sieć komunikacyjna Myanmar (d. Birma). Charakterystyka sieci kolejowej, główne połączenia, koszt podróżowania pociągami. Stan techniczny taboru. Usługi oferowane podróżnym.

 

Jurewicz Agnieszka: Remont za miliony. Kurier Kolejowy 2014, nr 18, s.82-84, fot. 3,

Efekty programu modernizacji polskich dworców kolejowych w latach 2010-2013. Analiza kosztów modernizacji standardowego dworca. Polityka inwestycyjna zarządcy obiektów dworcowych. Lista dworców zmodernizowanych i planowanych remontów.

 

Jurewicz Agnieszka: Tabor na wymiar. Kurier Kolejowy 2014, nr 18, s.76-80, fot. 8,

Czynniki określające zapotrzebowanie na pojemność taboru kolejowego obsługującego regionalne przewozy pasażerskie. Wymogi stawiane samorządom w zakresie planowania zakupu nowego taboru. Polityka taborowa województw.

 

Pieregud Jana: Konkurencja w transporcie kolejowym w Polsce i w Niemczech. Kurier Kolejowy 2014, nr 18, s.34-61, fot. 4, tab.2,

Analiza polskiego i niemieckiego rynku przewozów kolejowych. Etapy reform i restrukturyzacji kolei w Polsce i w Niemczech; zakres liberalizacji i zasad funkcjonowania rynków kolejowych. Statystyki dotyczące przewoźników kolejowych i przewozów towarowych. Poziom koncentracji rynku przewozów ładunków. Zagraniczni operatorzy działający na polskim rynku. Udział w rynku narodowych i prywatnych przewoźników.

 

Wilgusiak Rafał : Polska kolej łączy Europę. Kurier Kolejowy 2014, nr 18, s.68-71, fot. 3, tab.1,

Projekty polskich inwestycji kolejowych zaplanowanych do realizacji z funduszu unijnego CEF(instrument „Łącząc Europę”) do 2020 r. Warunki konieczne dla uzyskania dofinansowania z UE. Zakres prac inwestycyjnych, priorytetowe zadania w projektach zgłoszone przez PKP PLK do realizacji z funduszy CEF. Ocena przygotowania wniosków o dofinansowanie.

 

LOGISTYKA

 

Szołtysek Jacek: Perspektywy logistyki miasta. Logistyka 2014, nr 4, s.7-10, bibliogr. poz. 13.

Socjologiczne uwarunkowania funkcjonowania miast przyszłości. Prognozowane tendencje rozwoju miast. Definicja „miasta globalnego”. Problemy logistyki współczesnych miast. Postulowane kierunki działań dla logistyków miejskich. Rola logistyki miejskiej w kreowaniu komunikacji społecznej.

 

Wojcieszak Andrzej: Infrastruktura transportowa (przesyłowa) w Republice Białorusi. Logistyka 2014, nr 4, s.30-32, tab.4, bibliogr. poz. 12.

Charakterystyka transportu rurociągowego Białorusi; praca przewozowa wykonywana transportem rurociągowym. Struktura zużycia surowców energetycznych w latach 2009-2010. Sieć gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Polityka inwestycyjna w zakresie rozbudowy sieci gazociągów.

 

Śliwczyński Bogusław: Diagnoza przepustowości polskich drogowych przejść granicznych – czy jest możliwe wyeliminowanie kolejek samochodów ciężarowych na granicy wschodniej Polski/UE . Logistyka2014, nr 4, s.11-16, fot. 1, tab.3, bibliogr. poz. 8.

Problemy przepustowości polskich przejść granicznych w obsłudze przewozów towarowych. Analiza sytuacyjna transportu ciężarowego na przejściach granicznych. Analiza procesów i przepływów towarowych przez granicę Kuźnice (PL) – Bruzgi (BY). Diagnoza przepustowości polskich drogowych przejść granicznych z Białorusią; proponowane działania na rzecz jej poprawy.

 

 

LOTNICTWO

 

Liwiński Jerzy: Gordon Bennett okresu międzywojennego. Lotnictwo 2014, nr 8, s.82-89, fot. wiele ,

Historia zawodów balonowych o Puchar Gordona Bennetta; zwycięzcy kolejnych edycji zawodów. Polacy w „Gordon Bennett Aeronautic Cup” okresu międzywojennego. Wyniki pilotów w zawodach o Puchar GB zorganizowanych w latach 1906-1938. Osiągnięcia polskich pilotów balonowych. Relacja F. Janika ze zwycięskiego lotu podczas zawodów w 1938 r.

 

Petrykowski Michał, Bondaryk Paweł: „Flying Springbok” – 80 lat South African Airways. Lotnictwo 2014,nr 8, s.32-41, fot. wiele,

Historia transportu lotniczego Afryki Południowej; pierwsze połączenia lotnicze, rozbudowa potencjału przewoźnika narodowego South African Airways, eksploatowana flota SAA.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

 

Iwaniak Rafał : Sposoby redukcji hałasu drogowego. Magazyn Autostrady 2014, nr 7, s.24-25, fot. 11,

Przegląd sposobów redukcji hałasu drogowego: budowa ekranów akustycznych, wprowadzanie osłon podwozia tramwajów i trawiastych torowisk, strefy ochronne z roślinności, nowoczesne ciche nawierzchnie, systemy ITS, ograniczanie ruchu drogowego.

 

[10 lat Polski w UE]. Magazyn Autostrady 2014, nr 7, s.50-71, fot. wiele,

Podsumowanie 10 lat programu inwestycyjnego w drogownictwie polskim: najważniejsze inwestycje i ich koszty. Zakres przemian w polityce drogowej i wielkość wykorzystanych funduszy UE. Skutki integracji europejskiej w zakresie procesu inwestycyjnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skutki zmian w polityce inwestycyjnej i mechanizmach finansowania unijnego. Problemy z partnerstwem publiczno-prywatnym w budowie infrastruktury drogowej w Polsce. Punkt widzenia ekspertów na temat osiągnięć polskiego drogownictwa w ostatnim dziesięcioleciu. Komentarze specjalistów nt. mostu typu extradosed w Mszanie – jednej z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji drogowych w Polsce.

 

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

 

Borkowski Maciej, Florczyk Robert A.: Raport. Logistyczne zaplecze polskich portów morskich. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 17, s.9-12, fot. 3,

Założenia strategii rozwoju opracowanej przez Zarząd Portu Gdynia SA do 2020 r. Program dostosowania infrastruktury portu do obsługi dużych statków. Uwarunkowania poprawy warunków nawigacyjnych, potencjału przeładunkowego oraz kolejowego, drogowego i morskiego dostępu do portu.

 

Czyżyk Rafał, Kita Sebastian: Unijny kabotaż. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 17, s.13-14, fot. 1,

Najnowsze wytyczne interpretacyjne do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3577/92 dotyczące kabotażu morskiego. Definicja pojęcia „kabotaż morski”. Zasady świadczenia usług kabotażowych. Analiza kwestii dostępu do kabotażu.

 

Szymankiewicz Dariusz, Kita Sebastian: Antypiracka koalicja. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 17, s.21-22, fot. 1,

Statystyki dotyczące aktów piractwa morskiego. Zadania, struktura i członkowie Grupy Kontaktowej ds. Piractwa w rejonie Somalii (CGPCS- Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia), zorganizowanej w ramach ONZ dla zwalczania piractwa morskiego i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy członkami Grupy. Efekty dotychczasowej działalności CGPCS.

 

 

POLSKIE DROGI

 

Jendra Mariusz: Transport rzekami jest najtańszy. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.50-55, rys.1; fot.7,

Efektywność i uwarunkowania rozwoju przewozów ładunków żeglugą śródlądową w Polsce. Potencjał przewozowy żeglugi i parametry dróg wodnych; mapa schematyczna śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Założenia rozwoju żeglugi śródlądowej w polityce transportowej UE i Polski. Znaczenie i funkcje transportowe Odry. Działania planowane w perspektywie rozwojowej polskich dróg wodnych do 2020 i 2030 r. Wyniki kontroli NIK dotyczącej finansowania żeglugi śródlądowej.

 

Krajewski Marek: Co wywozimy z portów?. Polskie Drogi 2014, nr 7-8, s.48-52, fot. 5, tab.1,

Rola polskich portów w europejskich przewozach intermodalnych. Parametry eksploatacyjne i potencjał rozwojowy portów w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu. Inwestycje dla zwiększenia obrotów towarowych w polskich portach.

 

Sybilski Dariusz, Urbaniak Andrzej: Najniższa cena – problem polskiego drogownictwa. Polskie Drogi 2014,nr 7-8, s.64-73, fot. wiele, tab.1,

Uwarunkowania restrukturyzacji polskiego sektora drogowego. Charakterystyka rynku budownictwa drogowego w Polsce. Zasady organizacji przetargów na inwestycje drogowe. Systemy kontraktowe stosowane w krajach europejskich.

 

Wrzesień Radosław: Ekrany to nie wszystko . Polskie Drogi 2014, nr 7-8, s.80-82, fot. 3; rys. 1,

Analiza zasadności budowy ekranów zabezpieczających przed hałasem w polskim drogownictwie. Międzynarodowe i polskie normy emisji hałasu w ruchu drogowym. Wnioski pokontrolne NIK. Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie budowy ekranów akustycznych.

 

Wrzesień Radosław: Jak działa PPP?. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.22-26, fot.10,

Praktyka Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce; interpretacja i stosowanie prawa dotyczącego PPP oraz propozycja utworzenia instytucji odpowiedzialnej za regulację zasad PPP. Przykłady wdrożeń projektów PPP: przebudowa dróg i uruchomienie przewozów publicznych w Ustce; budowa basenów mineralnych w Solcu Zdroju; termomodernizacja budynków w Radzionkowie; parking podziemny w centrum Wrocławia; pływalnia w Gliwicach.

 

Wrzesień Radosław: O ile wzrośnie popyt na transport do 2030 r.?. Polskie Drogi 2014, nr 7-8, s.26-28, fot.5, tab.1,

Znaczenie gospodarcze prognoz zapotrzebowania na transport Polsce. Prognozowane towarowe i pasażerskie przewozy transportem kołowym, lotniczym i kolejowym do roku 2030. Działania podejmowane w oparciu o prognozy dotyczące rynku przewozowego.

 

[Ruch pojazdów na autostradach w Polsce w 2014 r]. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.34-35,

Liczba pojazdów korzystających z autostrad w lipcu 2014 r. (mapa)

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

 

Historia Challenge 1934. Największy triumf. Przegląd Lotniczy 2014, nr 9, s.46-49, fot. 6,

Osiągnięcia polskich pilotów w zawodach Challenge Internationale de Tourisme1934. Trasa przelotu okrężnego wokół Europy. Wyniki innych uczestników zawodów. Charakterystyka samolotów, na których startowali zawodnicy.

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Piech Ryszard: Nowe pojazdy szynowe do pasażerskich przewozów miejskich po I półroczu 2014. RynekKolejowy 2014, nr 8-9, s.68-70, fot.2, tab.4,

Przetargi, zamówienia i dostawy pojazdów szynowych dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w pierwszym półroczu 2014 r. w porównaniu do 2013 r.: Metro Warszawskie, MZK Bydgoszcz, MPK Poznań, MPK Olsztyn, Tramwaje Śląskie, Tramwaje Warszawskie, ZKM Gdańsk, MZK Toruń, MPK Kraków, Tramwaje Szczecińskie, WKD, MPK Łódź, MPK Wrocław, MZK Grudziądz.

 

Rydzyński Paweł: Czy kolej ‚przetnie’ łańcuchy intermodalne?. Rynek Kolejowy 2014, nr 8-9, s.14-15, fot.1,

Wpływ uwarunkowań globalnej gospodarki światowej na rozwój transportu intermodalnego. Wzrost udziału kolei w przewozach intermodalnych oraz obsłudze ładunków kontenerowych polskich portów morskich. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące poprawy przepustowości linii kolejowych do portów Trójmiasta. Przewidywane utrudnienia w ruchu pociągów spowodowane uruchomieniem połączeń Pendolino.

 

Rydzyński Paweł: PKM wjeżdża na pole minowe. Rynek Kolejowy 2014, nr 8-9, s.42-45, fot.8,

Problemy realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM). Budowa połączenia PKM z siecią PKP PLK. Lokalizacja przystanków PKM na terenie Gdyni. Perspektywy terminowej dostawy taboru oraz współpracy taryfowej przewoźników.

 

Urbanowicz Witold: RŻD między polityką a gospodarką. Rynek Kolejowy 2014, nr 8-9, s.20-22, fot.3,

Plany modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej w Rosji uwarunkowane wzrostem towarowych przewozów euroazjatyckich. Cele i zakres projektu budowy kolei dużych prędkości. Statystyka przewozów pasażerskich i towarowych zrealizowanych przez RŻD w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 r. Wpływ konfliktu zbrojnego Rosji i Ukrainy na transport kolejowy między tymi państwami.

 

Wyszyński Robert: CMK i Pendolino- modernizacja jako przykład symbiozy (cz. I). Rynek Kolejowy 2014, nr 8-9, s.50-53, fot.3, tab.3,

Historia budowy Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) i jej znaczenie jako pierwszej w Polsce linii kolei dużych prędkości. Przebieg modernizacji CMK i efekty wdrożenia systemu ETCS. Przystosowanie linii do ruchu pociągów z prędkością powyżej 200 km/h. Perspektywy wprowadzenia pociągów Pendolino na CMK; zestawienie czasów jazdy Pendolino w porównaniu do czasów przejazdu innymi środkami komunikacji (samochód, autobus, samolot).

 

[Rozwój transportu tramwajowego w Polsce]. Rynek Kolejowy 2014, nr 8-9, s.26-40, rys.1; fot.10,

Budowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej w polskich miastach: Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Łódź, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław. Definicje i cechy wyróżniające lekką kolej, lekki tramwaj i metro. Organizacja produkcji tramwajów Tramino firmy Solaris. Trendy rozwoju i promocja komunikacji tramwajowej w polskich miastach i na świecie. Konkurencyjność alternatywnych dla tramwaju środków transportu publicznego na przykładzie doświadczeń polskich miast: transport trolejbusowy, Bus Rapid System (BRT), monorail. Szanse i perspektywy rozwoju transportu tramwajowego w Polsce.

 

ŚWIAT KOLEI

 

Massel Andrzej: Kolejowy ruch pasażerski na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Świat Kolei 2014, nr8, s.20-29, fot.10, tab.6, bibliogr.poz.22.

Organizacja kolejowego ruchu pasażerskiego na terenach okupowanych przez wojska niemieckie w latach 1939 – 1944 (Generalne Gubernatorstwo). Odbudowa obiektów kolejowych zniszczonych podczas działań wojennych w 1939 r. Połączenia i ruch pociągów między miastami Genralnego Gubernatorstwa i Rzeszy Niemieckiej: pospieszne, osobowe i kurierskie, dalekobieżne, dla urlopowanych z frontu, podmiejskie. Rozkłady jazdy z lat 1942 – 1943 (Warszawa – Otwock, Warszawa – Kutno, Wołkowysk – Karlsruhe); prędkości i czasy przejazdu pociągów na wybranych liniach. Liczba i rodzaje parowozów do obsługi ruchu pasażerskiego. Przykłady akcji dywersyjnych na kolei, przeprowadzonych przez Armię Krajową przeciwko niemieckiemu okupantowi.

 

Palotta Lorenzo: Linia dużych prędkości Direttissima (Rzym- Florencja). Świat Kolei 2014, nr 8, s.30-35, fot.16, tab.3,

Historia, parametry i infrastruktura linii kolei dużych prędkości Rzym – Florencja (Ferrovia Direttisssima Firenze- Roma). Budowa i eksploatacja pociągów dużych prędkości serii ETR (Pendolino). Rodzaje pojazdów trakcyjnych w składzie pociągów kursujących na linii Direttissima (regionalnych, międzynarodowych, intercity, nocnych).

 

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (5). Świat Kolei 2014, nr 8,s.45, tab.1,

Wykaz przepisów i instrukcji służby mechanicznej z zakresu służby trakcji i wagonów PKP, wydanych w latach 1930 – 1997 (Mw37 – Mw40b).

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (3). Elitarna turystyka kolejowa w Afryce.Technika Transportu Szynowego 2014, nr 4, s.18-24, fot. wiele , tab.1, bibliogr. poz. 22.

Uwarunkowania i etapy rozwoju sieci kolejowej w Afryce. Pierwsze inwestycje w infrastrukturze kolejowej. Historia pociągów luksusowych eksploatowanych na kolejach afrykańskich: The Pride of Africa (Rovos Rail), Blue Train. Trasy i oferowane atrakcje w ramach podróży pociągami turystycznymi. Charakterystyka wnętrz pociągów luksusowych. Wybrane oferty Rovos Rail w 2013 r.

 

Massel Andrzej: Inwestycje rewitalizacyjne w ramach POIiŚ – zagadnienia techniczne i formalno-prawne. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 4, s.11-17, fot. 6, tab.5, bibliogr. poz. 13.

Aktualny stan infrastruktury kolejowej w Polsce a potrzeby przewoźników; wąskie gardła sieci kolejowej; założenia techniczne inwestycji rewitalizacyjnych. Efekty programu modernizacji infrastruktury kolejowej w okresie przed przystąpieniem Polski do UE. Koncepcja zrównoważonego programu inwestycyjnego PKP do 2030 r. Zakres i koszt inwestycji rewitalizacyjnych realizowanych w ramach POIiŚ w latach 2007-2013. Procedury administracyjno-prawne, zakres rzeczowy i etapy realizacji projektów rewitalizacji infrastruktury kolejowej.

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

Bartuś Szymon: Nowoczesne systemy informacji pasażerskiej w pojazdach transportu zbiorowego na przykładzie wybranych polskich miast. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 7, s.31-36, fot.20, bibliogr.poz.8.

Funkcje i znaczenie aktualnej i dynamicznej informacji dla pasażerów podróżujących środkami transportu zbiorowego. Charakterystyka systemów informacji wizualnej stosowanych w pojazdach komunikacji miejskiej w Polsce: tablice świetlne wykonane w technologii diodowej (LED) i elektromagnetycznej, tablice umieszczone na zewnątrz pojazdu, wewnętrzne panele LCD, kasownik z wyświetlaczem LCD.

 

Beim Michał: Preferencje transportowe mieszkańców Kujaw i Pomorza. Transport Miejski i Regionalny2014, nr 7, s.13-22, rys.17, tab.2, bibliogr.poz.2.

Podsumowanie wyników badań preferencji transportowych pasażerów Arriva Rail Poland i mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r. Opinie respondentów dotyczące sposobów i warunków przemieszczania się środkami transportu publicznego i indywidualnego: wyposażenie gospodarstw w środki transportu, dostępność przystanków komunikacji zbiorowej, podróże ponadlokalne, wybór optymalnego środka lokomocji i sposobu podróżowania, atrakcyjność i źródła informacji o ofercie przewozowej, ocena zmian zachodzących w funkcjonowaniu poszczególnych rodzajów transportu, wpływ autostrady A1 na zachowania transportowe, korzyści z uspokojenia ruchu samochodowego w miastach i integracji transportu publicznego.

 

Goliszek Sławomir, Rogalski Mariusz: Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinansowanych ze środków UE w latach 2014 – 2020. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 7, s.23-30, rys.11, tab.2, bibliogr.poz.17.

Analiza poprawy dostępności transportu zbiorowego w Rzeszowie jako efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020. Mapy dostępności komunikacyjnej transportem miejskim. Sytuacja ruchowa na drogach i średnie prędkości komunikacyjne. Inwestycje drogowe na terenie Obszaru Funkcjonalnego Rzeszowa w ramach perspektywy finansowej UE 2007 – 2013 i planowane w latach 2014 – 2020; charakterystyka projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” przewidzianego do realizacji w latach 2015 – 2019. Porównanie dostępności transportu publicznego w Rzeszowie na podstawie danych z 2013 r. i prognozowanych do 2020 r. (izochrony czasów przejazdu komunikacją miejską).

 

Grzelec Krzysztof, Wyszomirski Olgierd: Zarząd transportu regionalnego jako organizator transportu pasażerskiego w województwie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 7, s.4-12, bibliogr.poz.6.

Prawne uwarunkowania działalności organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z przepisami ustawy z 16.12.2010 r. Zadania i zakres działalności organizatora transportu. Źródła i formy finansowania transportu publicznego. Cele i realizacja planów zrównoważonego rozwoju transportu w województwach. Przesłanki i istota oddzielenia działalności organizatorskiej od przewozowej. Zadania, struktura organizacyjna i praktyka funkcjonowania zarządu transportu regionalnego. Kształtowanie podaży usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej. Działania integrujące publiczny transport pasażerski w województwach – miejski i regionalny.

 

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

Leśniewska-Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Nowe idee edukacyjne a edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Transport Samochodowy 2014, nr 1, s.33-50, fot. 2; rys.2, bibliogr. poz.30.

Uwarunkowania zmian metod i form wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Charakterystyka działań edukacyjnych obejmujących potrzeby dzieci niepełnosprawnych (edukacja integracyjna i włączająca). Przykłady strategii i technik wspólnego nauczania dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Realizacji programu edukacji rówieśniczej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Międzynarodowy program edukacji w zakresie brd. Rola nauczyciela i edukatora rówieśniczego w edukacji włączającej i integracyjnej.

 

Odachowska Ewa, Ścigała Dawid Konrad: Kobieta i mężczyzna za kierownicą. Psychologiczne aspekty różnic płciowych w zachowaniu na drodze. Transport Samochodowy 2014, nr 2, s.45-71, bibliogr. poz. 30.

Analiza różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami kierowcami w zakresie ich zdolności poznawczych i mechanizmów przetwarzania informacji (pamięć, uwaga, percepcja, temperament), mających wpływ na ich zachowania na drodze. Wnioski z badań prowadzonych w zakresie funkcjonowania kobiet i mężczyzn w ruchu drogowym.