UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 10/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2014

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

 

 

AUTOBUSY

Birčár František, Sońta Wojciech: Problemy rozwoju komunikacji miejskiej w Koszycach. Autobusy 2014, nr 7-8, s.48-52, rys.4; fot.6, tab.3, bibliogr.poz.10.

Historia komunikacji miejskiej w Koszycach na Słowacji. Charakterystyka organizacji i funkcjonowania systemu transportu publicznego w Koszycach w 2013 r.; działalność przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej – DPMK; statystyki przewozów i finansowe DPMK w latach 2010 – 2013.

Bąkowski Wojciech, Dyr Tadeusz: Popyt na usługi użyteczności publicznej w transporcie regionalnym i dostosowanie przewoźników do zasad określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy 2014, nr 7-8, s.20-29, rys.9, tab.2, bibliogr.poz.32.

Uwarunkowania rynkowe i demograficzne popytu na usługi transportu regionalnego i publicznego. Wpływ wzrostu liczby samochodów osobowych na zmiany potrzeb przewozowych i rynku transportu zbiorowego. Prognozowana dynamika zmian liczby ludności wg wieku w Polsce i UE w latach 2008 – 2060. Prognozy transportu pasażerskiego i średniej odległości przewozu w Polsce w latach 2010 – 2030. Potencjał i zadania organizatora transportu publicznego w zakresie obsługi przewozów użyteczności publicznej w regionie. Strategie kształtowania wysokiej wartości usług dla pasażerów i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Problemy organizacji i zarządzania transportem autobusowym na przykładzie przedsiębiorstw PKS.

Owczarzak Wojciech, Sommer Sławomir, Taryma Stanisław: Gdańska komunikacja miejska – rozwój i prognozy. Autobusy 2014, nr 7-8, s.34-42, rys.10; fot.7, tab.10, bibliogr.poz.27.

Czynniki warunkujące mobilność i potrzeby przewozowe na obszarze aglomeracji gdańskiej. Charakterystyka infrastruktury i taboru transportu tramwajowego i autobusowego w Gdańsku; statystyki przewozów tramwajowych i autobusowych w latach 2009 – 2013. Schematy sieci tramwajowej i komunikacji autobusowej obsługiwanej przez ZTM Gdańsk. Etapy realizacji projektu rozwoju miejskiego transportu publicznego w Gdańsku w latach 2003 – 2013; inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej i taboru.

Smolik Maksymilian, Wiązania Grzegorz, Szybka Jan: Koncepcja oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Autobusy 2014, nr 9, s.43-47, rys.4, tab.3, bibliogr.poz.8.

Kryteria i wskaźniki efektywności i niezawodności systemu eksploatacji środków transportu miejskiego. Metodyka zbierania i przetwarzania informacji o eksploatacji środków transportu: wyznaczanie wskaźników niezawodnościowych na podstawie przeprowadzonych badań eksploatacyjnych; organizacja bazy danych o systemie eksploatacji obiektów technicznych; metody i modele statystycznej analizy danych.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Krzyżański Michał: Odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne. Wzajemna relacja między cenami gruntów pod drogi krajowe i samorządowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 5 (16), s.30-36, fot. 1, tab.1, bibliogr. poz. 8.

Analiza zasad ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne oraz zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe. Uwarunkowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kryteria wyceny nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną.

Rosłon- Szeryńska Edyta, Kimbar Robert: Kiedy trzeba wyciąć drzewo? Podstawą właściwa diagnoza zagrożeń. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 5 (16), s.41-53, fot. 5, bibliogr. poz. 4.

Wady i uszkodzenia drzew rosnących przy drodze, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocena stanu drzew znajdujących się w pasie dróg miejskich i ocena poziomu ryzyka wypadków, które może spowodować uszkodzone drzewo.

Sochacki Tomasz: Stalowe bariery ochronne. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 5 (16), s.5-19, fot. wiele; rys. 3, tab.8, bibliogr. poz. 4.

Rola barier ochronnych w ruchu drogowym. Przepisy dotyczące projektowania i budowy barier ochronnych. Rodzaje i elementy konstrukcyjne barier stalowych. Zasady lokalizacji barier w pasie drogowym. Badania barier stalowych pod względem przydatności w określonych warunkach drogowych. Dobór bariery i jej parametrów, minimalne wymagania techniczne. Najczęściej popełniane błędy projektowe.

Szafranko Elżbieta: Uprawnienia zarządcy i zarządu dróg samorządowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 5 (16), s.54-60, tab.3, bibliogr. poz. 16.

Podział dróg w Polsce; procedura zaliczania drogi do określonej kategorii. Obowiązki zarządcy drogi. Uwarunkowania reformy systemu zarządzania drogami. Efekty reorganizacji zarządzania drogownictwem samorządowym.

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. IV. Port lotniczy w Ammanie. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 7-8(29), s.33-43, fot. wiele, bibliogr. poz. 11.

Charakterystyka międzynarodowego portu lotniczego w Ammanie- Queen Alia, obsługującego podróżnych w systemie Piasta-Szprycha. Etapy budowy terminali pasażerskich. Parametry eksploatacyjne lotniska. Specyfika konstrukcji nowego terminala. Zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny, systemy oświetlenia i ochrony przed hałasem.

 

DROGOWNICTWO

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2013 r.. Drogownictwo 2014, nr 9, s.280-287, tab.5, bibliogr.poz.3.

Podstawowe dane o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych: ogólny stan techniczny;stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w województwach; stan techniczny nawierzchni głównych ciągów dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. Zmiany stanu parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni w latach 2009-2013. Potrzeby finansowe wynikające z aktualnego stanu technicznego nawierzchni sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA; działania GDDKiA na rzecz poprawy stanu technicznego dróg krajowych.

 

INFRASTRUKTURA

Dziedziuchowicz Barbara: Zmiany w umowach o roboty budowlane. Infrastruktura 2014, nr 7-8(73), s.36-38, fot. 2,

Rozmowa z p.o. prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa nt. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena stanu polskiej branży drogowej. Rola OIGD w procesie inwestycji drogowych. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

[Bezpieczeństwo ruchu drogowego]. Infrastruktura 2014, nr 7-8(73), s.42-53, fot. 10,

Rozmowa z sekretarzem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o priorytetach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Analiza efektów dotychczasowej realizacji NPBRD. Statystyki wypadków drogowych w latach 2004-2013. Działania na rzecz poprawy brd realizowane w ostatnich latach; efektywność polityki prewencji i edukacji komunikacyjnej użytkowników dróg; akcje prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Żurkowski Andrzej, Szulc Waldemar, Groll Witold: Tor doświadczalny w Żmigrodzie – istotna infrastruktura badawcza Instytutu Kolejnictwa. Infrastruktura Transportu 2014, nr 4, s.16-19, rys.2; fot.2, tab.1,

Historia i charakterystyka techniczna toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie; parametry i schemat układu torowego. Rodzaje badań eksploatacyjnych, testów i eksperymentów przeprowadzonych przez Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie. Wykaz okręgów badawczych kolei na świecie, istniejących i projektowanych.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

[Most extradosed przez Wisłę koło Kwidzyna]. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 10, s.541-565, rys.43; fot.28, tab.5, bibliogr.poz.45.

Historia mostów przez Wisłę koło Kwidzyna w XIX i XX w.: mosty pontonowe, most kolejowo-drogowy w latach 1909 – 1927. Warianty lokalizacji i konstrukcji mostu drogowego w Kwidzynie oraz ich oddziaływanie na istniejący układ drogowy; przebieg szlaków rowerowych w sąsiedztwie trasy mostowej. Charakterystyka i porównanie konstrukcji mostów extradosed projektowanych w Japonii, w Polsce i na świecie. Konstrukcja, parametry i przekroje przepraw mostowych zaprojektowanych i zrealizowanych koło Kwidzyna: koncepcja i budowa mostu drogowo-kolejowego oddanego do użytku w 1909 r.; projekty budowlane mostu drogowego z 2001 i 2008 r.; projekt wykonawczy mostu extradosed zrealizowany w 2013 r.

 

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Na zachodzie czekają na zmiany. Kurier Kolejowy 2014, nr 20/3293, s.26-28, fot.5,

Priorytety polityki transportowej określone w „Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 r.”; propozycje inwestycji kolejowych w ramach RPO Polska Zachodnia. Modernizacja infrastruktury kolejowej województw Polski Zachodniej. Projekty bezpośrednich połączeń międzymiastowych Polska (woj. lubuskie) – Niemcy realizowanych we współpracy ze Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Branderburgia (VBB).

Jezierski Przemysław B.: CMK: czasu coraz mniej. Kurier Kolejowy 2014, nr 17, s.14-17, fot.4,

Zakres i etapy modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej. Zagrożenia dla dotrzymania terminów realizacji robót na poszczególnych odcinkach linii. Przebieg prac inwestycyjnych obejmujących: sieć trakcyjną, stacje techniczne, posterunek ruchu Biała Rawska, obiekty inżynieryjne, przejazdy drogowo-kolejowe, systemy zasilania, system ETCS.

Jezierski Przemysław B.: Po Włoszech bez stresu. Kurier Kolejowy 2014, nr 17, s.24-27, fot.6, tab.1,

Charakterystyka oferty przewozów pasażerskich FS Trenitalia we Włoszech oraz połączeń międzynarodowych, w tym m.in. z Polską i Francją. Rodzaje pociągów i taryfy dla przewozów na liniach konwencjonalnych i dużych prędkości; warunki stosowania biletu FIP i wysokość dopłat; połączenia InterCity i EuroCity; przewozy nocne (InterCity- Notte, EuroNight, CityNightLine).

Pieriegud Jana: Jak zmienia się kolej białoruska?. Kurier Kolejowy 2014, nr 20/3293, s.12-16, fot.4,

Charakterystyka kolei białoruskiej BC: struktura organizacyjna, restrukturyzacja. Polityka kolejowa BC: zmodernizowane linie kolejowe; wymiana taboru; rozwój przewozów kontenerowych; nowy tabor obsługujący połączenia w aglomeracji Mińska; rozwój nowoczesnych technologii elektronicznych w sektorze pasażerskim i towarowym; oferta on- line.

Wilgusiak Rafał: Kolejowa klęska urodzaju?. Kurier Kolejowy 2014, nr 17, s.11-13, fot.5,

Wzrost inwestycji kolejowych PKP PLK spowodowany koniecznością wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel z budżetu UE na lata 2007 – 2013. Perspektywy modernizacji i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce oraz ograniczenia zdolności realizacyjnych wykonawców inwestycji. Przewidywane konsekwencje zwiększenia liczby przetargów i robót na sieci kolejowej. Kryteria oceny oferty i bariery wejścia wykonawców na rynek.

Wilgusiak Rafał: Transgraniczne wyzwania. Kurier Kolejowy 2014, nr 20/3293, s.18-20, fot.4,

Plany modernizacji przygranicznej infrastruktury kolejowej w woj. lubelskim i woj. podlaskim, mające na celu zwiększenie prędkości handlowej pociągów i usprawnienie towarowych przewozów transgranicznych. Zakres i finansowanie przez PKP PLK oraz w ramach korytarzy międzynarodowych.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Linie lotnicze świata 2013. Lotnictwo 2014, nr 9, s.30-37, fot.16, tab.3,

Statystyki pasażerskich i towarowych przewozów lotniczych w 2013 r. wg raportów rocznych ICAO i IATA; wskaźniki charakteryzujące pracę przewozową i wydajność transportu lotniczego; działalność linii lotniczych na rynku światowym i wg regionów. Rankingi linii lotniczych w 2013 r.: praca przewozowa w zakresie obsługi pasażerów i ładunków wykonana w rejsach regularnych; praca przewozowa cargo. Linie lotnicze operujące na polskim rynku. Przewoźnicy nie spełniający wymagań bezpieczeństwa i posiadający zakaz wykonywania lotów na terytorium UE. Dynamika przewozów lotniczych na świecie w latach 2004 – 2013.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Balcerek Bolesław: Wynalazki, które przyczyniły się do rozwoju komunikacji drogowej i mostownictwa. Magazyn Autostrady 2014, nr 8-9, s.48-51, rys.1; fot.6,

Historia wynalazków mających wpływ na rozwój transportu drogowego: samochody z silnikami parowymi, spalinowymi i silnikiem Diesla; guma i opony samochodowe; polimery; telewizja i jej zastosowanie w drogownictwie. Rola polskich inżynierów w rozwoju motoryzacji.

Karkowski Michał: 10-lecie systemów ITS w Polsce w kontekście 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Magazyn Autostrady 2014, nr 8-9, s.70-71,

Projekty Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) zrealizowane w Polsce w latach 2004 – 2013, współfinansowane ze środków UE: systemy ITS wdrożone przez GDDKiA na drogach krajowych; systemy zarządzania ruchem w Warszawie, Trójmieście (TRISTAR), Wrocławiu i Poznaniu; projekty badawcze z dziedziny ITS.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Dłużej tak wozić się nie da. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 19, s. X-XI,

Dostępność i organizacja kolejowych przewozów intermodalnych do portów morskich Trójmiasta; problemy zwiększenia efektywności ruchu kontenerowego pomiędzy terminalami portowymi i zapleczem. Projekt budowy suchego portu (Intermodal Container Yard) w Zajączkowie Tczewskim przeznaczonego do obsługi ładunków kontenerowych portów Gdańska i Gdyni, planowany do realizacji do 2020 r. przez PCC Intermodal.

Tonąca żegluga. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 19, s. XVI-XVII, fot.1,

Ocena sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw żeglugowych (PLO, PŻM, PŻB, PRO) w 2013 r. Działania podejmowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Agencję Rozwoju Przemysłu w zakresie optymalizacji zadłużenia, restrukturyzacji i prywatyzacji spółek żeglugowych.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

 

Miciak Joanna: Metro w Krakowie: pomysły, obawy, możliwości. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 5 (56), s.46-49, fot. 5,

Historia koncepcji budowy metra w Krakowie. Współczesne problemy komunikacyjne miasta. Planowana trasa I linii krakowskiego metra. Analiza kosztów i sposobów finansowania inwestycji. Opinie o zasadności budowy metra w Krakowie.

Ryż Alina, Szruba Maria, Ryż Karol: Kraków Arena. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 5 (56), s.12-15, fot. 4, tab.1,

Charakterystyka stadionu Arena w Krakowie: posadowienie obiektu, konstrukcje nośne, parametry techniczne zabudowy, zastosowane rozwiązania techniczne i systemy bezpieczeństwa.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Dziesięć lat cierpliwości. Nowy Przemysł 2014, nr 9, s.42-44, fot.1,

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wielkość kolejowych przewozów towarowych w pierwszym półroczu 2014 r. Utrudnienia w ruchu i obniżenie prędkości handlowej pociągów spowodowane pracami modernizacyjnymi i remontowymi na polskiej sieci kolejowej. Ograniczenia i wzrost kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników towarowych i pasażerskich.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Mincewicz Janusz: Coraz więcej przytorowych ekranów akustycznych. Polska Gazeta Transportowa 2014, nr 41, s.5, fot.1,

Prawne i środowiskowe uwarunkowania lokalizacji ekranów akustycznych przy liniach kolejowych. Parametry i zadania ekranów akustycznych wg rozporządzenia ministra środowiska z 14.06.2007 r. (Dz. U. 2007 nr 120, poz.826 ze zm.). Wpływ przytorowych ekranów akustycznych na otoczenie linii kolejowej i krajobraz. Efektywność ekranów w porównaniu do innych metod tłumienia hałasu i drgań kolejowych: wały ziemne, nawierzchnie bezpodsypkowe z systemem ERS (szyny w otulinie).

 

POLSKIE DROGI

Gacparski Jacek: Dlaczego od barier ochronnych powinniśmy oczekiwać więcej?. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.76-85, fot.8,

Rys historyczny stosowania drogowych barier ochronnych w Polsce i w Europie. Charakterystyka polskiego prawa i norm zharmonizowanych dotyczących barier ochronnych. Założenia projektu zmian „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad; konsultacje społeczne projektu.

Jendra Mariusz: Akcja ‚Zmierz się z prędkością’ zakończona. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.65-67, fot.4,

Podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Zmierz się z prędkością”, przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Metodyka i formy przekazu informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; odwoływanie się do emocji odbiorców przekazu jako instrument oddziaływania na zachowania uczestników ruchu.

Wrzesień Radosław: Kto bezpieczniej prowadzi?. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.68-70, fot.2,

Porównanie zachowań kierowców podczas jazdy w zależności od płci. Udział kobiet i mężczyzn w wypadkach drogowych w Polsce i w UE. Analiza skłonności kierowców różnej płci do podejmowania ryzyka na drodze i przekraczania dozwolonej prędkości, na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS Pentor.

Wrzesień Radosław: Polski transport nr 1 w Europie. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.56-59, fot.4,

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku europejskim. Koniunktura i kierunki rozwoju usług przewozowych. Stan i perspektywy liberalizacji rynku w zakresie kabotażu drogowego.

Wrzesień Radosław: Łącząc Europę: finansowanie transportu. Polskie Drogi 2014, nr 9, s.105-107, rys.2; fot.2,

Zasady finansowania inwestycji z zakresu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Projekty TEN- T realizowane w Polsce; przebieg korytarzy transeuropejskich w Polsce oraz Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku współfinansowanym z funduszu TEN- T.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Bałuch Maria, Bałuch Henryk: Kształtowanie niezawodności nawierzchni w toku modernizacji linii kolejowych. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 162, s.7-18, rys.5; fot.8, bibliogr.poz.7.

Modele niezawodności technologii i jakości wykonania modernizacji linii kolejowej. Składniki jakości robót torowych oddziałujące na niezawodność eksploatacyjną nawierzchni kolejowej. Przykłady wadliwego wykonawstwa i błędów popełnionych przez wykonawców, powodujących pogorszenie się stanu nawierzchni. Działania w celu poprawy jakości i niezawodności prac inwestycyjnych: opracowanie list kontrolno-ostrzegawczych, dokumentacja odbiorów robót, szkolenie projektantów.

Dąbrowski Adam, Ochociński Krzysztof, Skrzyński Eugeniusz: Zjawiska osuwiskowe na polskiej sieci kolejowej. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 162, s.33-63, rys.16; fot.8, tab.1, bibliogr.poz.22.

Przyczyny i charakterystyka zjawiska powstawania osuwisk kolejowych budowli ziemnych; przykłady osuwisk na liniach kolejowych w Polsce w latach 1934 – 2010. Metody wykrywania i badania osuwisk: przeglądy i badania geotechniczne podtorza; ocena stateczności podtorza; pomiary i obserwacje osuwisk; system „Diagnostyka Podtorza DP” opracowany przez CNTK. Algorytm postępowania w przypadku wystąpienia osuwiska.

Lipińska-Słota Alina: Przeprawy przez cieśniny Bosfor i Beringa – brakujące ogniwa światowych korytarzy transportowych. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 162, s.99-108, rys.4; fot.2, bibliogr.poz.16.

Plany kolejowych połączeń międzykontynentalnych w ramach światowych korytarzy transportowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Istniejące mosty drogowe i projekt budowy mostu drogowo-kolejowego przez cieśninę Bosfor. Parametry i technologia budowy tunelu kolejowego pod cieśniną Bosfor. Koszt i perspektywy realizacji tunelu pod cieśniną Beringa; schemat połączenia Nowego Jorku z Londynem przy wykorzystaniu tunelu pod cieśniną Beringa. Koncepcja korytarza Japonia – Rosja, składającego się z linii kolejowej, trasy drogowej i rurociągu oraz mostów przez cieśninę Tatarską i cieśninę La Perouse.

Siegiejczyk Mirosław, Gago Stanisław: Wybrane problemy niezawodności i bezpieczeństwa transmisji informacji w systemie GSM- R. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 162, s.111-123, bibliogr.poz.18.

Wymagania dotyczące jakości i poprawności działania systemu GSM- R w ramach ERTMS. Metody zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności GSM- R; planowanie i wdrażanie strategii dotyczących działania systemu w sytuacji zagrożenia (Disaster Recovery). Wpływ sposobu eksploatacji i utrzymania GSM-R na jego bezpieczeństwo; działania użytkowników systemu związane z kulturą bezpieczeństwa w ramach organizacji.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Gisterek Igor: Deja vu – czyli nowoczesne rozwiązania w transporcie szynowym dawniej i dziś. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 8, s.12-15, fot. 5, bibliogr. poz. 17.

Historia nowoczesnych prototypowych rozwiązań technicznych w transporcie tramwajowym: wagony przegubowe, niskopodłogowe, towarowe; dwusystemowe zasilanie. Przykłady pierwszych zastosowań nowoczesnych technologii w transporcie tramwajowym.

Mackiewicz Piotr: Kolej linowa jako skuteczny napowietrzny system transportu. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 8, s.5-11, fot. wiele; rys. 1, bibliogr. poz. 26.

Uwarunkowania rozwoju kolei linowych na świecie. Historia, klasyfikacja i ewolucja kolei linowych w różnych krajach. Przykłady kolei eksploatowanych na świecie, ich funkcje i efektywność, zastosowane technologie przewozu. Koncepcje i projekty nowych kolei linowych w Polsce.

Popiołek Adam: Wpływ nowoczesnych rozwiązań stosowanych w komunikacji tramwajowej na estetykę przestrzeni miejskiej. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 8, s.16-19, bibliogr. poz. 6.

Znaczenie infrastruktury transportowej w rewitalizacji przestrzeni miejskiej na przykładzie Francji. Ewolucja sieci tramwajowej w miastach francuskich. Wady i zalety współczesnych konstrukcji torowisk tramwajowych. Zasady projektowania przebiegu tras tramwajowych w istniejącej infrastrukturze transportowej miast. Efekty rewitalizacji sieci transportowych w miastach Francji. Problemy estetyki sieci trakcyjnych i taboru; prototypowe rozwiązania; zagospodarowanie otoczenia torowiska tramwajowego.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Jazukiewicz Zygmunt: Ile za elektrobusy?. Przegląd Techniczny 2014, nr 19, s.13, fot.1,

Doświadczenia z eksploatacji elektrycznych autobusów miejskich w Krakowie. Koszty i efektywność zakupu taboru elektrycznego w porównaniu z autobusami z napędem spalinowym. Uwarunkowania rozwoju motoryzacji elektrycznej w Polsce.

 

RYNEK KOLEJOWY

Lebda Dominik: Połączenia międzynarodowe. Zwijać czy rozwijać?. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.68-69, fot. 1,

Polska polityka kolejowa w zakresie połączeń międzynarodowych. Poziom dofinansowania kolei dla rozwoju międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Błędy popełniane przez przewoźników realizujących połączenia międzynarodowe pociągami pasażerskimi. Czynniki warunkujące poprawę międzynarodowych połączeń kolejowych.

Madrjas Jakub: Przewozy pasażerskie w I połowie 2014 r.. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.18-20, fot. 1, tab.1,

Wyniki kolejowych przewozów pasażerskich w I półroczu 2014 r. w porównaniu z rokiem 2013. Udział w rynku: Kolei Mazowieckich, SKM Warszawa, PKP SKM, PKP Przewozy Regionalne, Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich. Przyczyny zmian w wielkościach pracy przewozowej przewoźników operujących na liniach regionalnych i dalekobieżnych.

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe: Pierwsze półrocze bez wzrostów. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.22-23, fot. 1, tab.1,

Wyniki przewozowe polskich kolei towarowych w I półroczu 2014 r. w porównaniu do roku 2013; udziały w rynku poszczególnych przewoźników towarowych. Aktualne i prognozowane tendencje rynkowe w przewozach towarowych. Wyniki przewozowe PKP Cargo w 2014 r.

Piech Ryszard: Sprzedaż nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego po I półroczu 2014. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.58-61, fot. 1, tab.4,

Statystyki dotyczące taboru kolejowego pozyskanego przez przewoźników w II półroczu 2014 r.: udział poszczególnych dostawców w rynku taboru kolejowego do przewozów pasażerskich; dostawy nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego; zestawienie aktualnych kontraktów na nowy tabor; przetargi realizowane i planowane.

Raport. Finansowanie kolei w regionach. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.28-43, fot. wiele,

Charakterystyka specyfiki sieci kolei regionalnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji, Niemczech i Szwecji. Zasady finansowania kolei regionalnych i lokalnych w poszczególnych krajach; współpraca przewoźników, zarządców sieci kolejowych i samorządów terytorialnych. Polityka taborowa i taryfowa organizatorów regionalnych przewozów pasażerskich. Efekty pracy operatorów kolei regionalnych.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. I). Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.44-46, fot. 1,

Uwarunkowania konieczności rozbudowy infrastruktury kolejowej w Polsce; problemy organizacji rozkładów jazdy pociągów regionalnych (pasażerskich i towarowych). Błędy popełnione na etapie planowania inwestycji infrastrukturalnych. Sposoby na poprawę przepustowości linii kolejowych – postulaty ekspertów.

Urbaniak Justyna: Połączenia kolejowe do lotnisk: Biznes czy farsa?. Rynek Kolejowy 2014, nr 10, s.50-51, fot. 1,

Analiza efektywności nowo wybudowanych połączeń kolejowych z lotniskami w Polsce. Wielkość ruchu pasażerskiego w kolejowej obsłudze lotnisk w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Szczecinie. Problemy z organizacją ruchu dowozowego do lotnisk. Planowane inwestycje kolejowe w rejonie lotnisk.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Głowacki Bartosz: Wstępny raport w sprawie lotu MH17. Skrzydlata Polska 2014, nr 10, s.30-32, rys.3; fot.8,

<
Wyniki śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego Boeing 777-200ER, na Ukrainie 17.07.2014 r., przedstawione w raporcie holenderskiej Rady Śledczej Bezpieczeństwa (OVV).

Przeworski Marcin: Czym latają niemieckie VIP- y?. Skrzydlata Polska 2014, nr 10, s.34-39, fot.15,

Historia i obecny stan floty lotniczej niemieckiej jednostki specjalnej (FBS BMVg), realizującej zadania związane z transportem personelu wojskowego i ładunków, uzupełnianiem paliwa w powietrzu, ewakuacją medyczną oraz przewozem najważniejszych osób w państwie. Katastrofy lotnicze z udziałem rządowych samolotów w Niemczech. Działalność europejskiej organizacji lotnictwa transportowego – European Air Transport Command, wykonującej misje transportowe na potrzeby państw członkowskich UE.

 

ŚWIAT KOLEI

Halor Jakub: Rozwój komunikacji tramwajowej w Stanach Zjednoczonych (2). Świat Kolei 2014, nr 9, s.41-49, fot.20, bibliogr.poz.10.

Regres amerykańskiej komunikacji tramwajowej w latach 20. XX wieku. Walka konkurencyjna i rozwój techniki tramwajowej w okresie wielkiego kryzysu. Upadek komunikacji tramwajowej w obliczu nierównej konkurencji i politycznego faworyzowania motoryzacji indywidualnej. Renesans komunikacji tramwajowej od 1978 r.; inwestycje w nowe systemy szybkiego tramwaju. Charakterystyka obecnego stanu sieci tramwajowej w USA: długość sieci w poszczególnych miastach; eksploatowany tabor.

Massel Andrzej: Kolejowy ruch pasażerski na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej – tereny włączone do Rzeszy. Świat Kolei 2014, nr 9, s.18-27, fot.12, tab.3, bibliogr. poz.26.

Historia kolejowego ruchu pasażerskiego na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej: struktura administracyjna polskiej sieci kolejowej pod zarządem Dyrekcji Kolei Rzeszy; trudności komunikacyjne związane z działaniami wojennymi; powstanie nowej siatki pociągów dalekobieżnych i pociągów dla urlopowanych żołnierzy frontowych (SFR); układ pociągów osobowych oraz ruch podmiejski; parametry eksploatacyjne prędkości pociągów, najkrótsze czasy przejazdu w wybranych relacjach w latach 1938-1940; obsługa trakcyjna ruchu pasażerskiego; zagrożenia dla podróżnych i obiektów kolejowych w czasie wojny.