UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Kalendarium GBK

LATA 1919-1939

1919 – Ministerstwo Kolei Żelaznych podjęło w listopadzie 1919 roku decyzję o utworzeniu w Warszawie biblioteki gromadzącej krajową i zagraniczną literaturę z zakresu prawnej, ekonomicznej i technicznej problematyki kolejnictwa. Podstawą jej zbiorów stały się ocalałe księgozbiory byłych zarządów dróg żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Nadwiślańskiej i niemieckiej Dyrekcji Kolejowej w Warszawie ( z okresu I wojny światowej). Były to materiały w językach polskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Do nowej biblioteki zaczęły napływać archiwalia. W bibliotece znalazły się plany, mapy i rysunki o dużej wartości historycznej, m.in. projekty regulacji rzek z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

1921 – Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Ministrów Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Kolei Żelaznych biblioteka zostaje włączona w strukturę Wydziału Prezydialnego Ministerstwa. Kierownictwo biblioteki sprawuje naczelnik Wydziału Prezydialnego E. Buszyński.

1926 – Biblioteka zgromadziła około 1500 tomów, 130 pism fachowych. Opracowała dwa katalogi kartkowe (alfabetyczny i działowy).

1927 – Utworzono Ministerstwo Komunikacji, które przejęło funkcję dotychczasowego Ministerstwa Kolei Żelaznych. Zarząd nad biblioteką powierzono Wydziałowi Administracji w Departamencie Ogólnym tego Ministerstwa. Kierownikiem biblioteki został E. Czajkowski.

Biblioteka staje się centralnym ośrodkiem gromadzenia i upowszechniania piśmiennictwa fachowego, obejmującego wszystkie działy komunikacji. Księgozbiór biblioteki liczy niespełna 4.000 woluminów.

1928 – Rozporządzeniem Ministra Komunikacji powołano Radę Biblioteczną ds. organizacji i agend Biblioteki Ministerstwa Komunikacji. Sekretarzem Rady Bibliotecznej został kierownik biblioteki E. Czajkowski.

1931 – Kierownikiem biblioteki zostaje Stanisław Wolff – syn wybitnego księgarza Gustawa Wolffa, założyciela i kierownika firmy wydawniczej w Warszawie.

W pierwszej połowie roku ukazuje się po raz pierwszy w postaci księgi litografowanej „Katalog czasopism polskich i zagranicznych oraz wydawnictw urzędowych”, zawierający 375 tytułów z 1117 woluminów.

1932 – Zostaje wydany w formie książkowej „Katalog alfabetyczny książek”, obejmujący opis bibliograficzny 3.903 dzieł w 4.693 tomach.

Na skutek likwidacji Ministerstwa Robót Publicznych następuje włączenie większości jego agend (również biblioteki) do Ministerstwa Komunikacji. Księgozbiór połączonych bibliotek liczy 8.871 tytułów w 10.692 tomach
Powiększone zbiory Biblioteki MK zostają przeniesione z budynku przy ul. Nowy Świat 14 do specjalnie zaprojektowanego pomieszczenia (sala z antresolą o powierzchni 220 m2) w budynku przy ul. Chałubińskiego 4. Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia podporządkowuje bibliotekę Gabinetowi Ministra.

1935 – Ukazują się pierwsze publikacje opracowywane i wydawane przez bibliotekę: „Komunikaty”, zawierające przegląd ważniejszych artykułów, publikowanych w czasopismach zagranicznych; miesięcznik „Wykaz Ważniejszych Przybytków” oraz corocznie „Wykaz Czasopism”, otrzymywanych w drodze prenumeraty, wymiany i darów. Rozpoczynają się prace nad katalogiem rzeczowym według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

1936 – Stanowisko kierownika biblioteki obejmuje E.Assbury, który wspólnie z zespołem realizuje zapoczątkowany przez poprzednika program modernizacji opracowywania zbiorów i ich klasyfikacji, reorganizacji czytelni i księgozbioru podręcznego oraz rozbudowy sieci bibliotecznej.

1938 – Według dorocznego sprawozdania kierownika Biblioteki Ministerstwa Komunikacji księgozbiór na koniec roku liczył 23.819. woluminów, w tym 6.895 wol. czasopism.

1939 – Działalność biblioteki przerywa wojna. Zbiory biblioteczne na skutek działań wojennych uległy zniszczeniu w 90%.

Tekst podzielony na strony. Dostęp do dalszej części na dole.

Pages: 1 2