UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

Kalendarium GBK

LATA 1945-2018

1945 – Odbudowa biblioteki rozpoczyna się bezpośrednio po wyzwoleniu wraz z powołaniem Ministerstwa Komunikacji, w strukturze którego znalazła się Główna Biblioteka Komunikacyjna (Obwieszczenie Ministra Komunikacji z 31 marca 1945 r.). Zespół biblioteki w niepełnym przedwojennym składzie pod kierownictwem Edwarda Assburego podjął w czerwcu 1945r. prace nad odbudową księgozbioru.

28 grudnia 1945r. ukazuje się zarządzenie Ministra Komunikacji o zaopatrzeniu Biblioteki Ministerstwa Komunikacji w druki z zakresu komunikacji. Powstają biblioteki w dyrekcjach okręgowych kolei państwowych Wrocławiu, Szczecinie i Gdańsku.

1946 – Biblioteka dysponuje już zbiorami w ilości ok. 8.000 woluminów. Wznowienie wydawania ukazującego się przed wojną „Wykazu Ważniejszych Przybytków”. Był on również przedrukowywany w czasopiśmie „Przegląd Komunikacyjny.

1948 – W celu zapewnienia dopływu nowości wydawniczych bieżącej i zagranicznej literatury fachowej uruchomiono specjalne konta dewizowe w ambasadach polskich w Moskwie, Paryżu, Londynie i Bernie. Biblioteka Główna MK rozpoczęła prowadzenie dwu- i czterotygodniowych praktyk dla kierowników bibliotek DOKP w zakresie techniki bibliotecznej.

1950 – Główna Biblioteka MK przystępuje do wykonania zaleceń PKPG dotyczących zakładania i poszerzenia istniejących oraz usprawniania działalności bibliotek fachowych w zakładach pracy. Ministerstwo Komunikacji wydaje 19 kwietnia zarządzenie o utworzeniu sieci fachowych bibliotek resortu, stanowiących całość strukturalną (Dz. Urz. MK nr 10 z 1950 r.). Zarządzenie zostaje rozesłane do wszystkich resortów gospodarczych jako rozwiązanie wzorcowe.

1950 – W związku z rozszerzeniem sieci bibliotecznej powstaje samodzielny Referat Biblioteczny w Gabinecie Ministra MK. Ukazuje się opracowana przez GBK „Instrukcja o prowadzeniu bibliotek fachowych w resorcie komunikacji”

1951 – Główna Biblioteka Komunikacyjna przeprowadza się do nowego lokalu w budynku Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego przy ul. Chałubińskiego 6.

1953 – Następuje poszerzenie sieci bibliotecznej resortu. W przedsiębiorstwie PKP powstają biblioteki okręgowe, punkty biblioteczne (ze stałym księgozbiorem) w oddziałach w ważniejszych węzłach i na stacjach. Dla utrzymania ścisłej łączności z terenem od listopada prowadzone były comiesięczne telekonferencje z kierownictwem bibliotek 9 dyrekcji kolejowych. 1 listopada powstaje w Gabinecie Ministra MK Wydział Biblioteczny. Centralna biblioteka resortu wchodzi w skład tego wydziału. Naczelnikiem Wydziału zostaje E.Assbury.

1954 – Sieć biblioteczna składała się z centralnej biblioteki kolejowej, 12 bibliotek okręgowych, 23 bibliotek zakładowych, 189 punktów bibliotecznych. Ogółem 225 bibliotek, w których znajdowało się 357 000 tomów literatury fachowej.

1955 – Wydział Biblioteczny MK wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji i Państwowymi Wydawnictwami Technicznymi, przy wsparciu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy, ogłasza konkurs o tytuł najlepszej biblioteki fachowej resortu. Celem było upowszechnienie książek i czasopism fachowych wśród pracowników resortu i pozyskanie jak największej liczby czytelników. W konkursie uczestniczyło 230 bibliotek.

1957 – W marcu w następstwie połączenia resortu transportu drogowego i lotniczego z resortem kolei biblioteki fachowe resortu (poza drogami wodnymi, które pozostały w resorcie żeglugi) znalazły się ponownie pod jednym kierownictwem.

1962 – W październiku wychodzi Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 252 w sprawie utworzenia w Ministerstwie Komunikacji sieci ośrodków informacji technicznej i ekonomicznej. Sieć stanowiły Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (OITEK), obejmujący Główną Bibliotekę Komunikacyjną, branżowe ośrodki informacji, ośrodki okręgowe i zakładowe. Edward Assbury zostaje wicedyrektorem ośrodka resortowego.

1963 – Dyrektorem Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej zostaje Leon Stankiewicz.

1966 – Inauguracja wydawania miesięcznika „Informacja Techniczna i Ekonomiczna”.

1968 – Główna Biblioteka Komunikacyjna uzyskuje na mocy uchwały nr 269 Rady Ministrów status biblioteki naukowej.

1970
– Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika „Biuletyn Informacyjny”, zawierający opracowania i streszczenia najwartościowszych artykułów z zagranicznych czasopism branżowych.
Rozpoczynają się przygotowania do budowy zautomatyzowanego systemu informacyjnego obejmującego zagadnienia transportu. Opracowano wytyczne dotyczące budowy systemu tezaurusów z zakresu transportu, wyboru słownictwa do tezaurusów i stosowania słów kluczowych jako uzupełnienia opisu bibliograficznego w „Biuletynie Informacyjnym”.

1974 – Opracowano „Założenia zautomatyzowanego systemu informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej resortu komunikacji”, zakładającego realizację zautomatyzowanego systemu informacyjnego wydawniczo-wyszukiwawczego opartego na deskryptorowym języku wyszukiwawczym ze słownictwem kontrolowanym.

1980 – Wydany zostaje Tezaurus Drogownictwa.

1983 – Wydane zostają Tezaurus Transportu Samochodowego i Tezaurus Transportu Lotniczego.

1988 – W związku z przekształceniem Ministerstwa Komunikacji w Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności wydane zostaje Zarządzenie Nr 69 Ministra Transportu Żeglugi i Łączności w sprawie organizacji i zakresu działania ROI. Następuje poszerzenie zakresu tematycznego zbiorów gromadzonych w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej o dokumenty piśmiennicze, wizualne i dźwiękowe z zakresu żeglugi i łączności.

1988 – GBK przejmuje księgozbiór likwidowanego Urzędu Gospodarki Morskiej.

1989 – Wdrożenie zautomatyzowanego systemu informacyjnego – wydawniczego. opartego na oprogramowaniu CDS/ISIS, obejmującego bieżącą bibliografię czasopism transportowych polskich i zagranicznych oraz wydawnictwa zwarte gromadzone przez GBK.

1993 – Ukazuje się pierwsza edycja Tezaurusa Transportu, opracowanego z wykorzystaniem systemu zautomatyzowanego.

1994 – Wdrożenie do eksploatacji Kompleksowego Systemu Obsługi Biblioteki LIBRA, obejmującego wydawnictwa zwarte gromadzone przez GBK.

1996–2000 – Prace nad budową tezaurusa na podstawie leksyki UKD w ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego przez techniczne biblioteki naukowe.

1998 – Udział w opracowaniu trójjęzycznego tezaurusa OSŻD Transport, realizowanego w ramach międzynarodowej współpracy placówek informacji naukowej krajów członkowskich OSŻD.

2001–2002 – Uczestnictwo w opracowaniu trójjęzycznego (rosyjsko-niemiecko-angielskiego) tezaurusa OSŻD transport kolejowy.

2002 – Utworzenie strony WWW Resortowego Ośrodka INTE (przebudowanej i znacznie rozbudowanej w r. 2004).

2003 – Opracowanie roboczej wersji Tezaurusa wg UKD, obejmującego terminy z zakresu transportu, łączności, budownictwa wodnego.

2006 – Kolejne wydanie Tezaurusa Transportu.

Przystąpienie GBK do międzynarodowego projektu „Współpraca instytucji terminologicznych przy gromadzeniu europejskich zasobów terminologicznych EuroTermBank”.

2007 – Włączenie Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej do struktury Ministerstwa Transportu. Główna Biblioteka Komunikacyjna przejmuje zadania informacyjne ROI.

Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury; Główna Biblioteka Komunikacyjna działa w jego strukturze Ministerstwa Infrastruktury, przejmuje Bibliotekę Zakładową Ministerstwa Budownictwa.

2009 – Kolejne wydanie Tezaurusa Transportu.

2010 – Wydanie „Bibliografii polskiego piśmiennictwa kolejowego 1823-1970”  oraz   Aneksu do tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Wydanie Specjalne Transport Drogowy, Kolejowy, Powietrzny i Wodny (FID 586). Zeskanowanie katalogu alfabetycznego biblioteki i umieszczenie go na stronie internetowej GBK.

2011 – Biblioteka działa w nowej strukturze Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W strukturze biblioteki znajdują się odrębne zbiory: z zakresu budownictwa na ul. Wspólnej i księgozbiór beletrystyczny Związków Zawodowych Kolejarzy.

2012 – Udział biblioteki w projekcie „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce”. Wersja elektroniczna 12 numerów miesięcznika „Przegląd prasy technicznej” publikowana na stronie www biblioteki.

2013 – GBK działa w nowej strukturze (reorganizacja resortu) Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W ramach współpracy z OSŻD biblioteka opracowuje bibliografię „Działania na rzecz ułatwienia międzynarodowego ruchu kolejowego przez przejścia graniczne w przestrzeni europejskiej”.

2014 – Przestaje ukazywać się wieloletni miesięcznik „Biuletyn Informacyjny Infrastruktury”. Likwidacja księgozbioru biblioteki beletrystycznej. Całość księgozbioru przekazano do Biblioteki Publicznej Gminy Jadów. Księgozbiór z zakresu budownictwa przewieziono na ul. Chałubińskiego gdzie stanowi odrębną kolekcję.

2015 – Biblioteka działa w nowej strukturze (reorganizacja resortu) Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Kontynuowano opracowanie bibliografii „Lotnictwo. Technika Lotnicza. Astronautyka” cz.2 lata 2003-2016. Biblioteka opracowała bibliografię (w ramach współpracy z OSŻD) na temat „Usprawnienie przewozów i rozwój kolejowych korytarzy OSŻD 2012-2014.

2016 – Biblioteka opracowała bibliografię dla OSŻD na temat Logistyka i marketing w obszarze kolejowych przewozów towarowych 2013-2015.

2017 – Opracowano bibliografię w ramach współpracy z OSŻD na temat: Technologie informacyjne w obszarze diagnostyki technicznej infrastruktury kolejowej (2015-2016). Zorganizowano 3 wystawy tematyczne:

  • 90 lat kolejnictwa na ziemiach polskich.
  • Historia czasopisma „Kolejowe przysposobienie obronne”.
  • Współczesne porty lotnicze.

2018 – GBK w wyniku reorganizacji resortu wchodzi w skład Ministerstwa Infrastruktury. Biblioteka opracowuje dwie bibliografie w ramach współpracy z OSŻD: Organizacja transportu towarowego kolejowego 2015-2017, Organizacja dużych prędkości kolejowych 2015-2017.

GBK wzięła czynny udział w organizacji „Dnia Transportu” 29 września 2018 r., przygotowując jednocześnie w budynku rotundy MI wystawę na 100-lecie resortu wykorzystując zbiory własne.

Pages: 1 2