UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 12/2014

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2014

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MOSTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

AUTOBUSY

Pastuszka Joanna: PolskiBus.com świętuje swoje trzecie urodziny. Autobusy 2014, nr 10, s.22-23, rys.1; fot.2, bibliogr. poz.2.

Oferta przewozów autokarowych w Polsce i w Europie przez przedsiębiorstwo PolskiBus.com; schemat sieci połączeń międzymiastowych.

Rusak Zbigniew: Solaris Urbino – 15 lat rynkowego sukcesu (1). Autobusy 2014, nr 9, s.12-22, fot.20,

Podsumowanie 20-letniej działalności firmy Solaris Bus

Coach S.A. Oferta produkcyjna Solaris; konstrukcja i parametry autobusów: Urbino I i II generacji, Urbino LE, Valetta, trolejbusy Trollino. Konkurencyjność i eksport pojazdów Solaris na rynku europejskim. Rozwiązania konstrukcyjne autobusów z napędem alternatywnym.

Rusak Zbigniew: Solaris Urbino – 15 lat rynkowego sukcesu (2). Autobusy 2014, nr 10, s.8-20, rys.2; fot.25,

Analiza oferty produkcyjnej Solaris Bus

Coach S.A.: konstrukcja i parametry oraz statystyki sprzedaży autobusów Solaris Urbino III generacji w latach 2005 – 2014; charakterystyka konstrukcji i techniczna Solaris Urbino z napędem hybrydowym i elektrycznym oraz międzymiastowego InterUrbino. Statystyka sprzedaży i eksportu autobusów Solaris Urbino w latach 1996 – 2013.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Budziński Bartosz: Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2014, nr 6, s.15-20, fot. 9, bibliogr. poz. 4.

Wymogi infrastrukturalne turystyki rowerowej. Oznakowanie informacyjne szlaków rowerowych. Zasady projektowania i wykonywania infrastruktury w miejscach obsługi ruchu rowerowego (parkingi, miejsca odpoczynku).

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz.VI. Projekt Terminalu 2 w Incheon International Airport. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 10, s.33-43, fot.20, bibliogr. poz.8.

Konkurencyjne projekty architektoniczne i projekt wykonawczy Terminalu 2 międzynarodowego portu lotniczego Incheon w Korei Południowej. Charakterystyka konstrukcji budowli i wyposażenia wnętrza terminala. Rozwiązania architektoniczne nawiązujące do kultury azjatyckiej. Aranżacja zieleni, elementy zdobnicze i oświetlenie terminala. System pasażerskiego transportu kolejowego i drogowego na terenie lotniska; projekt podziemnego dworca kolejowego i układ ciągów komunikacyjnych.

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. VII. Problemy transportowe w estuarium Rzeki Perłowej. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 11, s.37-45, rys.1; fot.28,

Rozwój infrastruktury transportowej w estuarium Rzeki Perłowej w Chinach, uwarunkowany czynnikami ekonomicznymi i potrzebami komunikacyjnymi aglomeracji położonych w ujściu rzeki. Projekty budowy sztucznych wysp i drogowej przeprawy mostowo-tunelowej Hongkong – Zhuhai – Macau; konstrukcja i technologie wykonania wysp; parametry mostów podwieszonych i tunelu podmorskiego. Plan budowy przeprawy mostowo-tunelowej łaczącej port lotniczy Shenzhen Bao’an i Zhongshan.

 

EUROLOGISTICS

Wojcieszak Andrzej: Wschodnia brama Europy. EuroLogistics 2014, nr 5, s.58-61, fot. 2,

Charakterystyka magistrali transsyberyjskiej: historia, lokalizacja, parametry eksploatacyjne, użytkowany tabor. Kolej transsyberyjska w konkurencji z transportem morskim. Dane statystyczne przewozów towarowych w 2012 r. Potencjał tranzytowy magistrali. Współczesne uwarunkowania wzrostu kolejowego ruchu towarowego w relacji Azja – Europa.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Bocznice kolejowe jako istotny element transportu kolejowego. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.12-14, fot.1, bibliogr.poz.7.

Definicja i funkcje bocznicy kolejowej. Podstawy prawne funkcjonowania bocznic kolejowych. Rozmieszczenie bocznic na sieci kolejowej w Polsce. Infrastruktura i organizacja działalności bocznic eksploatowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe i produkcyjne. Obsługa bocznic w ramach outsourcingu oferowanego przez wyspecjalizowane firmy logistyczne. Zadania i funkcjonalność systemu zarządzania bocznicami – BOMAN, opracowanego przez PKP Informatyka.

Kornaszewski Mieczysław: Sygnalizacja kabinowa w automatycznym sterowaniu ruchem pojazdów szynowych. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.15-20, rys.4; fot.6,

Systemy i urządzenia zautomatyzowanego sterowania ruchem kolejowym stosowane w Europie. Zadania i współdziałanie systemu Automatycznego Prowadzenia Pociągu (ATC) i systemu Automatycznego Zabezpieczenia Pociągu (ATP). Rodzaje systemów oddziaływania tor-pojazd eksploatowanych w poszczególnych państwach. Charakterystyka systemów sygnalizacji kabinowej kolei europejskich LB: CAB 900, TVM, LZB) stosowanych na liniach dużych prędkości.

Małecki Waldemar: Ekrany akustyczne – przegląd. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.26-30, rys.1; fot.5,

Cechy konstrukcji przytorowych ekranów akustycznych. Rodzaje i właściowści materiałów stosowanych do budowy ekranów oraz ich wpływ na parametry ochrony akustycznej. Porównanie konstrukcji i parametrów ekranów: pochłaniających, rozpraszająco-odbijających, odbijających. Wymagania dotyczące wysokości i odległości posadowienia ekranu od linii kolejowej.

Mincewicz Janusz: Coraz więcej przytorowych ekranów akustycznych. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.21-22,

Zadania przytorowych ekranów akustycznych związane z ochroną przed negatywnym oddziaływaniem hałasu kolejowego. Podstawy prawne i uwarunkowania budowy ekranów dźwiękochłonnych na terenach przyległych do linii kolejowych. Wpływ materiałów użytych do budowy ekranu na jego właściwości dźwiękochłonne. Ocena efektywności działania ekranów akustycznych w porównaniu do innych metod zwalczania hałasu: wały ziemne, technologia nawierzchni bezpodsypkowych i szyny w otulinie. Metody ograniczenia hałaśliwości pojazdów kolejowych.

Molecki Adam: Taryfa biletowa a zachowania komunikacyjne. Komunikacja tramwajowa. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.40-42, rys.2,

Organizacja publicznego transportu autobusowego i tramwajowego na terenie konurbacji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Ocena funkcjonowania komunikacji tramwajowej. Zakres i formy działalności organizatorskiej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP; problemy współpracy taryfowej samorządowych zarządów komunikacji miejskiej. Rodzaje oferowanych połączeń i biletów przejazdowych w stosunku do potrzeb i preferencji pasażerów GOP. Skutki dotychczasowej polityki taryfowej. Relacje pomiędzy dostępnością i kosztem połączeń tramwajowych a zachowaniami komunikacyjnymi podróżnych.

Wojdygowski Zdzisław: Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce – dylematy i oczekiwania. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.58-61, fot.1, bibliogr.poz.11.

Pojęcie i elementy systemu transportu intermodalnego. Wielkość i dynamika wzrostu przewozów intermodalnych koleją w Polsce w 2012 r.; struktura przewozów i wykorzystywanych jednostek ładunkowych. Bariery infrastrukturalne i pozainfrastrukturalne rozwoju transportu intermodalnego z udziałem kolei. Rola i zadania polityki transportowej państwa w zakresie poprawy warunków i promocji przewozów intermodalnych w Polsce.

Zielaskiewicz Henryk: Tabor w kolejowym transporcie towarowym. Infrastruktura Transportu 2014, nr 5, s.43-46, rys.3, tab.2,

Charakterystyka ilościowa polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych w 2013 r. Statystyki dotyczące stanu, wieku i ładowności taboru trakcyjnego i wagonowego w latach 2003 – 2012. Wpływ stanu i struktury taboru na ofertę przewozową i konkurencyjność kolei. Plany unowocześnienia taboru i kierunki zmian polityki taborowej polskich przewoźników; potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem logistyki i przewozów intermodalnych w głównych ciągach komunikacyjnych wschód – zachód i północ – południe.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Obiekty mostowe na liniach kolejowych dużych prędkości – studium przypadku. Inżynieria i Budownictwo 2014, nr 11, s.636-640, rys.10, bibliogr.poz.18.

Charakterystyka dynamiczna konstrukcji mostów, przez które przechodzą linie kolei dużych prędkości. Cele, zakres i metody analizy dynamicznej. Podstawowe parametry wpływające na dynamiczne zachowanie mostu. Przykład obliczeń dynamicznych dla modelu belkowego, trójprzęsłowego ciągłego mostu zespolonego stalowo-betonowego.

 

KURIER KOLEJOWY

Jezierski Przemysław B.: Pendolino krótkodystansowe. Kurier Kolejowy 2014, nr 23, s.26-27, fot. 4,

Charakterystyka hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości. Polityka taborowa RENFE. Parametry eksploatacyjne pociągów Pendolino użytkowanych w Hiszpanii.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Wąskotorówki zakończyły sezon. Kurier Kolejowy 2014, nr 23, s.22-23, fot. 4,

Podsumowanie sezonu turystycznego kolejek wąskotorowych. Imprezy okolicznościowe i atrakcje zorganizowane dla miłośników wąskotorówek w 2014 r.

Rogaczew Eugeniusz: Białoruś to wiarygodny partner. Kurier Kolejowy 2014, nr 23, s.12-14,

Rola białoruskiego transportu kolejowego w gospodarce narodowej. Uwarunkowania rozwoju przewozów intermodalnych na Białorusi. Dane statystyczne dotyczące ruchu tranzytowego. Polityka taborowa kolei białoruskich; współpraca z zagranicznymi producentami. Źródła finansowania programu modernizacji infrastruktury kolejowej.

Wójcicki Michał: Inwestycje w tramwaje na lata. Kurier Kolejowy 2014, nr 23, s.16-19, fot.3, tab.1,

Program inwestycyjny rozwoju transportu tramwajowego w polskich miastach w latach 2014-2020. Plany rozbudowy sieci tramwajowych Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Grudziądzu, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i w miastach śląskich. Źródła finansowania inwestycji tramwajowych.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Długoterminowe prognozy rynku lotniczego. Lotnictwo 2014, nr 12, s.18-25, fot.19, tab.1,

Prognozy wzrostu gospodarczego i rozwoju globalnego rynku lotniczego w latach 2014 – 2033, opracowane przez największych producentów samolotów komunikacyjnych i regionalnych. Średnioroczny wzrost przewozów pasażerskich i towarowych na rynku światowym, europejskim i w Chinach. Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na poszczególne kategorie samolotów pasażerskich i towarowych oraz personel lotniczy.

 

MOSTY

Gumuła Andrzej: Prawo zamówień publicznych. Mosty 2014, nr 6, s.82-85, fot.4,

Zasady i organizacja przetargów na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2014 r. Budowa i zakres części opisowej i informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego. Przygotowanie oferty i dokumentacji projektowej w trybie zamówienia „projektuj i wybuduj”. Znaczenie kryteriów cenowych i jakościowych w procedurze wyboru najkorzystniejszej oferty. Konkurencja cenowa i jakościowa między wykonawcami w praktyce zamówień publicznych w Polsce.

Kasprzak Andrzej, Nadolny Adam, Berger Andrzej: Przebudowa mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie. Mosty 2014, nr 6, s.56-59, rys.4; fot.5,

Charakterystyka konstrukcji mostu gen. Grota-Roweckiego w Warszawie i zakres jego przebudowy związanej z dostosowaniem do parametrów drogi ekspresowej. Obliczenia konstrukcyjne i technologia robót dotyczących poszerzenia i wzmocnienia ustroju nośnego; przebieg prac montażowych, przebudowy i sprężenia konstrukcji. Przekroje: poprzeczny konstrukcji po przebudowie (ustrój północny); płyta przyczółka zachodniego.

Piekarski Jan: Nowe perspektywy budżetu Unii Europejskiej – jakie są nadzieje i obawy?. Mosty 2014, nr 6, s.96-99, fot.,

Szanse rozwoju inwestycji drogowych w Polsce, współfinansowanych z budżetu UE w latach 2014 – 2020. Oczekiwane efekty usprawnienia procedur przetargowych na roboty budowlane. Konkurencyjność i potencjał wykonawczy polskich przedsiębiorstw; opinie ekspertów na temat rozwoju rynku budownictwa drogowego w perspektywie 2014 – 2020.

Realizacje mostowe 2014 roku. Mosty 2014, nr 6, s.22-24, fot.13,

Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. wybranych inwestycji drogowych: przebudowa estakad i infrastruktury Trasy Łazienkowskiej w Warszawie; budowa mostu na drodze ekspresowej S8 nad rzeką Grabią; most extradosed w Mszanie na autostradzie A1; most przez Wisłę w Połańcu; most w Rychłocicach na drodze wojewódzkiej nr 481.

Sudoł Magdalena, Kurowska Ewelina: Prawne regulacje dotyczące zastosowania barier ochronnych na obiektach mostowych – przegląd kluczowych zagadnień. Mosty 2014, nr 6, s.67-70,

Przedmiot i zakres regulacji przepisów wykonawczych, norm i wytycznych w zakresie stosowania drogowych barier ochronnych na mostach w Polsce. Cele i warunki techniczne stosowania barier ochronnych. Konstrukcja i lokalizacja barier. Zadania i parametry barier oraz ich wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Praktyka stosowania europejskich norm zharmonizowanych w odniesieniu do barier ochronnych w Polsce; cele i zakres regulacji normy PN-EN 1317.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Madryas Cezary: Budowle podziemnej przestrzeni miast. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 6, s.72-80, fot. 8; rys. 3, tab.1, bibliogr. poz. 24.

Uwarunkowania budowy podziemnej infrastruktury technicznej w miastach. Strefy funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni podziemnej. Eksploatowane tunele w polskich miastach; budowle wielofunkcyjne, mikrotunele, budowle specjalnego przeznaczenia (tunele wentylacyjne, zbiorniki retencyjne).

Siemińska-Lewandowska Anna: Głębokie wykopy w miastach. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 6, s.82-88, fot. 3; rys. 5, bibliogr. poz. 15.

Uwarunkowania urbanistyczne i zasady projektowania oraz budowy głębokich wykopów w miastach. Rodzaje obudów głębokiego wykopu (ściana berlińska, ściana z grodzic stalowych, ściana szczelinowa). Metody budowy głębokich wykopów i zabezpieczeń obiektów znajdujących się w ich sąsiedztwie

Szruba Maria: Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku gotowy. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2014, nr 6, s.50-51, fot. 2, tab.1, bibliogr. poz. 5.

Etapy budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Parametry techniczne i znaczenie komunikacyjne tunelu.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Cargo chce kupować. Nowy Przemysł 2014, nr 11, s.36-38, rys.1; fot.1, tab.1,

Strategia ekspansji PKP Cargo na rynku kolejowych przewozów towarowych. Plany przejęcia przez PKP Cargo polskich przewoźników CTL Logistics i POL-Miedź oraz czeskiego przedsiębiorstwa Advanced World Transport. Szanse i perspektywy wzrostu znaczenia i konkurencyjności PKP Cargo na rynku europejskim. Statystyki: działalność przewozowa, zatrudnienie i wynik finansowy PKP Cargo w latach 2012 – 2014; udział w rynku UE największych kolejowych operatorów.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Augustyniak Wojciech: Analiza konkurencji na rynku polskich portów lotniczych po Euro 2012. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 11, s.31-35, rys. 4, bibliogr. poz. 13.

Analiza geograficznych stref oddziaływania pomiędzy polskimi lotniskami po rozbudowie infrastruktury lotniczej na Euro 2012. Obszary nakładania się potencjalnych stref oddziaływania konkurencyjnego lotnisk i regiony o niewystarczającym pokryciu usługami transportu lotniczego. Działania portów lotniczych na rzecz wzrostu własnej konkurencyjności i wykorzystania nisz w zakresie usług.

Kociubiński Jakub: Gospodarcza i niegospodarcza działalność portów lotniczych – perspektywa prawa pomocy publicznej. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 11, s.36-39, bibliogr. poz. 42.

Analiza kryteriów determinujących możliwość udzielania państwowego wsparcia finansowego dla europejskich portów lotniczych. Polityka UE w zakresie dotowania portów lotniczych w działalności gospodarczej. Funkcjonalna koncepcja przedsiębiorstwa w prawie unijnym. Formy finansowania infrastruktury portów lotniczych. Działalność lotnisk a realizacja zadań władzy publicznej. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Kunicka Zuzanna, Kowalski Paweł: Analiza konfliktu przestrzeni powietrznej lotnisk i procesu urbanizacji. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 11, s.26-30, fot. 1; rys. 4, bibliogr. poz. 10.

Uwarunkowania współczesnych procesów urbanistycznych. Znaczenie terenów przylegających do lotnisk w kontekście urbanizacji. Wymogi referencyjne obsługi ruchu lotniczego w rejonie miast. Możliwości pogodzenia potrzeb lotnisk i ekspansji urbanistycznej miast; przykłady kompromisowych rozwiązań na świecie.

Majka Andrzej: Perspektywiczne metody obniżenia uciążliwości ruchu lotniczego w rejonie lotniska komunikacyjnego. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 11, s.48-52, rys. 3, tab.3, bibliogr. poz. 26.

Czynniki niekorzystnego oddziaływania samolotów i lotnisk na środowisko naturalne. Polityka UE w zakresie ruchu lotniczego. Nowe koncepcje startu i lądowania samolotów (wykorzystanie systemu naziemnego Inductrack do wspomagania rozpędzania i hamowania samolotu w trakcie startu i lądowania). Potencjalne efekty wykorzystania technologii MAGLEV do wspomagania startu i lądowania samolotu.

 

RYNEK KOLEJOWY

Syryjczyk Tadeusz: Perspektywa dla kolei i transportu publicznego. Rynek Kolejowy 2014, nr 11, s.18-20, fot.1,

Szanse i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce, współfinansowanej z budżetu UE. Wpływ infrastruktury transportowej na rozwój ekonomiczny kraju. Zadania polityki transportowej w zakresie oddziaływania na wielkość i koszty przewozów oraz zwiększenia wykorzystania transportu publicznego i kolei. Główne problemy planowania i realizacji inwestycji transportowych; modelowanie potoków ruchu i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Urbanowicz Witold: Dyżurny stacji – człowiek od wszystkiego. Rynek Kolejowy 2014, nr 11, s.60-64, fot.3,

Obowiązki i specyfika pracy dyżurnych stacji metra na przykładzie stacji Centrum w Warszawie.

[Transport kolejowy i tramwajowy w Łodzi i województwie łódzkim]. Rynek Kolejowy 2014, nr 11, s.22-44, fot.18,

Plany rozwoju i inwestycyjne w zakresie komunikacji kolejowej i tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. Historia i przebudowa łódzkiego węzła kolejowego. Projekt budowy dworca Nowa Łódź Fabryczna. Plan zagospodarowania terenu kolejowego po przeniesieniu pod ziemię dworca Łódź Fabryczna; projekt osiedla mieszkaniowo-kulturalnego pn. Nowe Centrum Łodzi; trudności w realizacji projektu budynku wysokościowego autorstwa Daniela Liebeskinda- „Brama Miasta”. Problemy komunikacyjne i zmiany taryfowe związane z modernizacją linii Łódź – Skierniewice – Warszawa. Zakres i finansowanie przebudowy linii tramwajowej – Trasa W-Z. Założenia polityki transportowej i inwestycyjnej w oparciu o koncepcję multimodalności i integracji systemu transportowego Łodzi. Rozwój połączeń i oferta przewozowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Perspektywy i potrzeby inwestycyjne podmiejskiej komunikacji tramwajowej.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Kubiak Krzysztof: Między polityką i turystyką. Skrzydlata Polska 2014, nr 11, s.32-35, fot.8,

Historia budowy portu lotniczego w Eljat w Izraelu. Eksploatacja i rozwój infrastruktury lotniska od 1949 r. Organizacja lokalnego ruchu lotniczego; usługi i flota linii lotniczych Arkia Israeli Airlines Ltd. i Isair.

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Antonowicz Mirosław: Słowo o bezpieczeństwie w transporcie lądowym. Transport i Komunikacja 2014, nr 6, s.48-50, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.2.

Czynniki oddziałujące na poziom bezpieczeństwa transportu drogowego i kolejowego. Cele i dokumenty polityki bezpieczeństwa w transporcie UE i Polski; programy i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; filozofia kultury bezpieczeństwa i jej zastosowanie w polityce transportowej. Analiza i prognoza rozwoju transportu pasażerskiego i towarowego w latach 2000 – 2050. Zagrożenia i zapobieganie wypadkom na przejazdach kolejowych; wskaźniki ryzyka śmiertelności na przejazdach kolejowych w państwach UE w 2013 r.

Czernek Dorota: Podwójna ciągła. Transport i Komunikacja 2014, nr 6, s.26-30, fot.2, bibliogr.poz.27.

Rodzaje poziomych znaków drogowych i propozycje ich standaryzacji. Materiały, technologie wykonania, renowacji i usuwania oraz cechy eksploatacji oznakowania poziomego dróg: odblaskowe, szorstkie, cienkowarstwowe, grubowarstwowe z mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, taśmy i punktowe elementy odblaskowe, system Swarolinia (moduły LED).

Czernek Dorota: Z fotowoltaiką na słońce. Transport i Komunikacja 2014, nr 7, s.20-25, fot. 3,

Przykłady zastosowania fotowoltaiki w transporcie: aktywne znaki drogowe, drogi solarne, lampy hybrydowe na przejściach dla pieszych i niebezpiecznych zakrętach; ogniwa fotowoltaiczne na ekranach akustycznych, ładowarki pojazdów elektrycznych.

Kiwior Kamil: Nowe rozporządzenia w sprawie badań dla kierowców, czyli nowe, wyższe koszty uzyskania prawa jazdy. Transport i Komunikacja 2014, nr 6, s.12-15, fot.2,

Nowe regulacje w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kierowców, obowiązujące od 2014 r. wg przepisów wykonawczych: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 18.07.2014 r.); rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 16.07.2014 r). Dokumenty i stawki opłat za badania. Obowiązki przedsiębiorcy kierującego kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne. Nowe zasady odbywania egzaminów na prawo jazdy po nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z 26.06.2014 r.

Kiwior Kamil: Tylko do 10 września 2014 roku kierowca mógł pojechać bez świadectwa kwalifikacji zawodowej. Transport i Komunikacja 2014, nr 6, s.10-11, fot.2,

Wymagania w zakresie kwalifikacji i szkoleń okresowych kierowców pojazdów wykonujących drogowe przewozy rzeczy lub osób, wprowadzone przepisami ustawy o transporcie drogowym i prawo o ruchu drogowym w związku z implementacją dyrektywy nr 2003/59/WE z 15.07.2003 r. Kwalifikacja wstępna i przyspieszona dla kategorii praw jazdy uprawniających do pracy na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie transportowym. Obowiązki i odpowiedzialność przewoźnika w zakresie weryfikacji uprawnień i kierowania kierowców na szkolenia okresowe. Szkolenia i wymiana praw jazdy w latach 2009 – 2014.

Szafrański Bogdan: Zalety i problemy zastosowania metody całkowitego kosztu własności (tco – total cost of ownership) do wyboru miejskich autobusów elektrycznych. Transport i Komunikacja 2014, nr 6, s.33-38, rys.2; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.10.

Zalety ekologiczne i ekonomiczne eksploatacji autobusów elektrycznych w miejskim transporcie publicznym. Metody i kryteria wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji o zakupie samochodów z napędem elektrycznym; regulacje dyrektywy 2009/33/EC dotyczące określenia parametrów pojazdów wpływających na zużycie energii i na środowisko. Porównanie metod analizy opłacalności i wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji taborowej: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF); metoda kosztów i korzyści (CBA); metoda całkowitego kosztu własności (TCO/LCC).

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Goliszek Sławomir: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku – wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014-2020. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 11, s.19-26, fot. 2, tab.2, bibliogr. poz. 19.

Analiza wpływu inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE na poprawę dostępności transportu zbiorowego w Białymstoku w prognozie do 2020 r. Schematy układu komunikacyjnego miasta; wskaźniki ruchu pasażerskiego i dostępności komunikacji zbiorowej w 2013 r. Zrealizowane i planowane inwestycje usprawniające transport miejski w latach 2004-2013. Zaawansowanie procesu wdrażania inteligentnych systemów transportu zbiorowego.

Kołodziejczyk Krzysztof: Oferta turystycznych linii autobusowych przewożących rowery w Republice Czeskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 11, s.27-34, fot. 1, tab.3, bibliogr. poz. 15.

Charakterystyka czeskiej sieci tras dla turystyki rowerowej; bariery w jej rozwoju. Oferta cyklobusów (autobusów przewożących rowery) w rejonach atrakcyjnych turystycznie. Sieć cyklobusów w poszczególnych regionach Czech.

Majer Stanisław: 135 lat komunikacji tramwajowej w Szczecinie. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 10, s.4-9, fot.4, tab.3, bibliogr.poz.15.

Historia komunikacji tramwajowej w Szczecinie. Powstanie, rozbudowa i elektryfikacja torowisk w okresie przedwojennym. Odbudowa i rozbudowa sieci tramwajowej w okresie powojennym. Charakterystyka transportu tramwajowego: wykaz remontów torowisk w okresie 2001-2012; eksploatowany tabor i wielkość zadań przewozowych. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru tramwajowego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Pietrzak Krystian: Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 10, s.10-14, fot.4; rys.1, bibliogr.poz.6.

Autorska koncepcja Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jako elementu systemu transportowego, mogącego stanowić w przyszłości główny element osi transportowej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Założenia kolejnych etapów warunkujących wdrożenie koncepcji ze wskazaniem na główne przedsięwzięcia każdego z etapów. Korzyści wynikające z koncepcji SKM.

Sołowoj Sebastian Jan: Szczeciński rower miejski jako funkcja uzupełniająca komunikacji miejskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 10, s.15-18, tab.2, bibliogr.poz.8.

Dostępność do środków transportu publicznego w PRL. Powrót rowerów; zmiany w postrzeganiu roweru jako środka transportu. Istota, zakres działania oraz zakres funkcjonowania sieci rowerów miejskich. Plan funkcjonowania, zasięg oraz cennik usług w systemie szczecińskiego roweru miejskiego, jego rola i funkcja uzupełniająca w komunikacji miejskiej. Zasady korzystania z roweru miejskiego.

Wiktorowska-Jasik Anna: Analiza wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 10, s.19-24, tab.3, bibliogr.poz.12.

Analiza najistotniejszych problemów z zakresu logistyki miejskiej Szczecina. Istota i znaczenie systemu logistycznego miasta. Infrastruktura transportowa systemu logistycznego Szczecina z podziałem na poszczególne gałęzie transportu oraz podsystem komunikacji miejskiej. Infrastruktura magazynowa systemu logistycznego Szczecina.