UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2015

 

AURA

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

 

AURA

Pawłowski Artur, Pawłowski Lucjan: Kontrowersje wokół biopaliw. Aura 2014, nr 12, s.8-10,

Prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Produkcja biomasy i jej wykorzystanie jako źródła energii w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Ocena efektywności energetycznej i oddziaływanie biopaliw na emisję gazów cieplarnianych. Wpływ uprawy roślin i procesu wytwarzania biopaliw płynnych na środowisko naturalne.

 

AUTOBUSY

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Autobusy 2014, nr 11, s.14-20, fot.3, bibliogr.poz.21.

Potrzeba i uwarunkowania rozwoju zrównoważonego mobilności w miastach. Koncepcja i strategie zarządzania zrównoważoną mobilnością. Instrumenty ekonomiczne, pozaekonomiczne i polityki transportowej stosowane w zarządzaniu mobilnością: dokumenty o charakterze imperatywnym i bodźcowym; planowanie zagospodarowania przestrzennego miasta; inwestycje w infrastrukturę, tabor i nowoczesne rozwiązania transportowe; uspokajanie ruchu w mieście; podatki i polityka taryfowa; informacja, edukacja i promocja w zakresie kształtowania kultury mobilności i zachowań transportowych.

Piela Czesław: Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w Polsce w warunkach wdrażania rozporządzenia (WE) 1370 i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy 2014, nr 11, s.28-32, bibliogr.poz.6.

Cele i zakres zmian w organizacji publicznego transportu zbiorowego, wprowadzonych ustawą z 16.12.2014 r. Czynniki kształtujące potrzeby przewozowe w transporcie publicznym. Cele i wytyczne polityki transportowej UE w zakresie zrównoważonego rozwoju kolejowych i drogowych przewozów publicznych. Funkcjonowanie rynku pasażerskiego transportu drogowego w Polsce po wdrożeniu przepisów ustawy i dostosowaniu prawa krajowego do unijnego. Składniki i rola kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie transportu zbiorowego. Wpływ obowiązującego prawa na konkurencję i zachowania uczestników rynku; efektywność przekształceń własnościowych przedsiębiorstw PKS.

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Dobrzańska- Junco Katarzyna: Road Show: skuteczny program edukacyjny dla młodych kierowców. 2 lata sukcesów Road Show w Polsce. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 2, s.21-24, rys.4; fot.7,

Cele programu edukacyjnego Road Show z zakresu bezpieczeństwa drogowego młodych kierowców, realizowanego metodą edukacji rówieśniczej (peer to peer). Podsumowanie i efekty Road Show organizowanego w Polsce; opinie uczestników i ekspertów na temat programu.

Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: Funkcjonowanie systemu roweru publicznego. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 3, s.15-21, rys.4; fot.8,

Koszty i korzyści organizacji systemu roweru publicznego (Bike Sharing System – BSS) na przykładzie doświadczeń miast: holenderskich (Amsterdam), francuskich (Paryż), polskich (Warszawa, Kraków). Infrastruktura, zasady i praktyka funkcjonowania wypożyczalni rowerów. Ocena kosztów i efektywności wdrożenia BSS. Informacje dla użytkowników i monitoring systemu BSS. Opinia społeczna na temat publicznej komunikacji rowerowej na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w Warszawie i Krakowie w 2013 r. Instrumenty rozwoju i promocji systemu roweru publicznego.

Krysiuk Cezary: Trudne początki powojennej motoryzacji – prototyp mikrosamochodu Mikrus. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 2, s.3-7, rys.3; fot.7, tab.3,

Odbudowa i rozwój motoryzacji w Polsce po II wojnie światowej. Charakterystyka konstrukcji i techniczna mikrosamochodu Mikrus produkowanego w latach 1957 – 1960 przez Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu i w Rzeszowie; budowa i opis techniczny prototypu Mikrusa; parametry i doświadczenia z eksploatacji.

Krysiuk Cezary: Żubr – polski samochód ciężarowy. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 3, s.3-7, rys.1; fot.5, tab.9,

Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna samochodu ciężarowego Żubr produkowanego w latach 1959 – 1968. Opis techniczny i ocena parametrów techniczno-eksploatacyjnych samochodu Żubr A80 z nadwoziem chłodniczym, m.in.: własności ruchowe i zużycie paliwa, stateczność, skuteczność hamowania, ocena użytkowa i warunków pracy kierowcy. Zgodność parametrów samochodu z wymaganiami Kodeksu drogowego i Polskich Norm.

Leśnikowska- Matusiak Ida: Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 3, s.11-14, rys.4,

Podstawowe pojęcia związane z hałasem i jego oddziaływaniem na środowisko. Źródła hałasu komunikacyjnego i poziomy dźwięku, jakie emitują poszczególne środki transportu. Wpływ hałasu drogowego, infradźwięków i wibracji na zdrowie ludzi. Zagrożenia dla stanu psychofizycznego kierowcy powodowane przez hałas i infradźwięki. Koszty społeczne i ekonomiczne oraz polityka zwalczania hałasu w UE i w Polsce. Przykład Warszawy jako miasta szczególnie narażonego na negatywne oddziaływanie hałasu.

Łepkowski Marek: Podnoszenie kwalifikacji kadr firm transportowych i ośrodków szkolenia kierowców. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 3, s.26-29, rys.1, tab.2,

Cele i tematyka projektów kształcenia w zakresie ekologii w transporcie samochodowym, realizowanych przez Instytut Transportu Samochodowego: „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy”; „Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach”. Metodyka i zakładane efekty działań proekologicznych w ramach projektów zgłoszonych do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomianowski Jerzy: Nas kierowców – siedem grzechów głównych. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 2, s.24-27,

Przykłady najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ucińska Monika: Badania psychologiczne kierowców w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 2, s.11-14, fot.2,

Warunki, tryb, zakres i sposoby przeprowadzania badań psychologicznych kierowców wg przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.937). Standardy przeprowadzania badań z zakresu psychologii transportu, m.in. oceny osobowości i sprawności psychomotorycznej kierowcy.

Ucińska Monika: Ograniczenie sprawności a bezpieczne kierowanie pojazdem. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 3, s.22-25, fot.1, tab.1,

Wymagania dotyczące psychofizycznej sprawności kierowców na podstawie przepisów ustawy o kierujących pojazdami z 5.01.2011 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.600) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17.07.2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz.949). Cele, zakres i metodyka badań psychologicznych niepełnosprawnych kierowców. Rodzaje i skutki niepełnosprawności mające znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych ruchowo kierujących samochodem.

Zysińska Małgorzata: Bezpieczeństwo adaptacji pojazdów w projekcie pn. Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 2, s.15-20, rys.2; fot.7, tab.2,

Cele i zadania projektu badawczego pt.: „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center”, realizowane przez Instytut Transportu Samochodowego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i Instytutem Odlewnictwa. Diagnoza potrzeb niepełnosprawnych ruchowo kierowców. Opracowanie wymagań technicznych dotyczących ergonomii i sterowania samochodem przez niepełnosprawnego ruchowo. Metody i technika badań symulacyjnych potrzeb i zachowania kierowcy. Analiza możliwości adaptacji pojazdów dedykowanych niepełnosprawnym na przykładzie wybranych modeli Skoda i Peugeot.

 

DROGOWNICTWO

Suwara Tadeusz: Koszty urządzeń ochrony środowiska infrastruktury drogowej. Drogownictwo 2014, nr 12, s.396-401, fot. 2; rys. 2, tab.4, bibliogr. poz. 2.

Elementy składowe kosztów dodatkowych ponoszonych przy realizacji inwestycji drogowych. Obowiązek inwestorów sporządzania list obszarów chronionych. Przykłady omijania obszarów chronionych (obwodnica Augustowa, droga ekspresowa w rejonie Żmigrodu). Koszty ochrony środowiska na przykładzie projektu drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów. Obiekty inżynierskie chroniące środowisko naturalne (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ochrona wody przed zanieczyszczeniem). Zmiany legislacyjne dotyczące ochrony akustycznej. Koszty utrzymania urządzeń ochrony środowiska.

 

EUROLOGISTICS

Potrzeby infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Państwo głównym inwestorem. Eurologistics 2014/2015, nr 12-01 , s.52-53, fot. 1, tab.1,

Analiza polityki inwestycyjnej w zakresie infrastruktury w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Źródła finansowania inwestycji; poziom nakładów rządowych. Potrzeby inwestycyjne w sektorze infrastruktury w latach 2013-2030. Rola banków i inwestorów instytucjonalnych w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

 

KURIER KOLEJOWY

Cisowski Paweł: Kaspijski mariaż kolejowy. Kurier Kolejowy 2014, nr 24, s.22-23, rys.1,

Projekt budowy linii kolejowej łączącej porty Morza Kaspijskiego w ramach międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe. Trendy wzrostu kolejowych przewozów towarowych między Rosją i państwami nadkaspijskimi; konkurencyjność transportu kolejowego i wodnego przez Morze Kaspijskie. Szanse powodzenia projektu i udział Rosji w realizacji inwestycji.

Wilgusiak Rafał: Innowacje na kolei. Kurier Kolejowy 2014, nr 25-26, s.24-28, fot.4,

Innowacyjność konstrukcji i parametrów użytkowych lokomotyw elektrycznych oferowanych przez europejskich i światowych producentów. Konstrukcja modułowa lokomotyw Gama i Griffin. Walory eksploatacyjne hybrydowych pojazdów Gama, Griffin i Dragon. Zastosowanie modułów manewrowych. Wyposażenie i konstrukcja lokomotyw zwiększające ich efektywność energetyczną i ekologiczną oraz ochronę maszynisty podczas kolizji. Wymagania interoperacyjności dla pojazdów kolejowych na rynku UE.

 

LOGISTYKA

Bąk Monika: Opłaty użytkowników samochodów osobowych za korzystanie z infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej. Logistyka 2014, nr 6, s.9-14, tab.1, bibliogr. poz. 16.

Uregulowania prawne UE w zakresie obciążeń opłatami drogowymi użytkowników samochodów osobowych. Projektowane zmiany w systemie poboru opłat w Polsce. Zróżnicowanie opłat obciążających kierowców i systemów poboru opłat w 28 krajach UE.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Kubiak Krzysztof: Transport surowej ropy drogą morską. Morze, Statki i Okręty 2015, nr 1-2, s.28-32, fot. 5; rys. 1, tab.1,

Historia światowej floty statków morskich do przewozu ropy naftowej. Charakterystyka współczesnych zbiornikowców; typy eksploatowanych obecnie statków, struktura własności floty, portfel zamówień na zbiornikowce według grup statków. Najczęściej uczęszczane trasy zbiornikowców.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej, Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Przeładunki masowe w polskich portach morskich – raport. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 24, s.9-16, rys.9; fot.4, tab.1,

Statystyka przeładunków w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w 2013 i 2014 r. wg rodzaju ładunku: węgiel, ruda, zboże, paliwa, inne masowe. Inwestycje infrastrukturalne i wielkość przeładunków terminala masowego w Porcie Północnym w Gdańsku w latach 2013 – 2014. Struktura i dynamika wzrostu przeładunków towarów masowych w portach Pomorza Zachodniego. Usługi portowe OTL Logistics.

Pyć Dorota: System naczyń połączonych. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 24, s.7-8, fot.1,

Realizacja polityki morskiej państwa w 2014 r. w ocenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), Doroty Pyć. Założenia i kierunki rozwoju gospodarki morskiej. Działalność legislacyjna Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi w MIiR. Projekt budowy infrastruktury informacji przestrzennej dla administracji morskiej. Działania resortu dotyczące eliminacji barier administracyjnych i wprowadzenia ułatwień w obrocie portowo-morskim; elektornizacja dokumentów i obsługi celnej. Plany inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury portów morskich.

Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich – raport. Namiary na Morze i Handel 2014, nr 21, s.9-13, fot.2, tab.2,

Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku morskich przewozów towarowych na Bałtyku; najwięksi przewoźnicy, flota i usługi w zakresie żeglugi kontenerowej, promowej i ro- ro w latach 2013 – 2014. Cele i uwarunkowania rozwoju żeglugi i gospodarki morskiej oraz rynku pracy związanej z morzem, przedstawione na konferencji w Gdyni, która odbyła się 9.10.2014 r. Działalność przedsiębiorstw zarządzających flotą w Polsce; projekt utworzenia Pomerania Ship Management Center w Trójmieście.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Elżbieciak Tomasz: Infrastruktura nadaje ton. Nowy Przemysł 2015, nr 1, s.56-58, fot.3,

Podsumowanie realizacji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce w 2014 r. Koszty i finansowanie inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2020; organizacja przetargów i konkurencyjność krajowych wykonawców. Plan rewitalizacji i modernizacji sieci kolejowej w latach 2014 – 2015, realizowany przez PKP PLK.

Elżbieciak Tomasz: Rozpęd i równowaga. Nowy Przemysł 2015, nr 1, s.48-51, rys.2; fot.6,

Koniunktura na rynku budowlanym w Polsce w 2014 r.; dynamika produkcji budowlano-montażowej w latach 2009 – 2015. Stan i perspektywy rozwoju budownictwa: drogowego, kolejowego i energetycznego. Konkurencyjność i rentowność firm budowlanych; statystyka upadłości spółek budowlanych w latach 2010 – 2014. Ocena kondycji rynku budowlanego dokonana przez kadry kierownicze polskich firm branżowych.

Stefaniak Piotr: Na nowe tory. Nowy Przemysł 2015, nr 1, s.17-19, fot.3,

Przebieg procesu reformy PKP; tło historyczne oraz uwarunkowania gospodarcze i polityczne realizacji programu restrukturyzacji i prywatyzacji PKP. Sytuacja finansowa i problem spłaty zadłużenia spółek Grupy PKP. Warunki dostępu do rynku kolejowego i wysokość opłat infrastrukturalnych. Wdrażanie strategii reformy PKP w latach 2012 – 2015. Perspektywy zmiany modelu przekształceń i prywatyzacji PKP SA.

 

POLSKIE DROGI

Chołuj Michalina: Samochody elektryczne w Polsce. Polskie Drogi 2014, nr 11, s.45-49, rys.1; fot.6, bibliogr.poz.8.

Geneza i etapy rozwoju motoryzacji elektrycznej na świecie. Pierwsze pojazdy elektryczne i ich ewolucja techniczna od końca XIX w. do współczesności. Nowe technologie napędu elektrycznego oferowane przez producentów samochodów. Warunki eksploatacji aut elektrycznych w Europie i w Polsce; infrastruktura i koszty eksploatacji pojazdów; mapa przedstawiająca rozmieszczenie punktów ładowania firmy Tesla w Europie. Rola i znaczenie instrumentów polityki państwa w zakresie rozwoju transportu elektrycznego.

Gacparski Jacek: Korytarz ratunku i droga życia. Polskie Drogi 2014, nr 11, s.65-67, fot.3,

Problemy utrudniające szybkie udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach na autostradach i drogach ekspresowych. Cele i zasady zmian w organizacji ruchu, ułatwiających dojazd służb ratunkowych na miejsce wypadku; autorski projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym w zakresie obowiązku tworzenia uprzywilejowanych tras przejazdu dla pojazdów ratowniczych – „drogi życia”.

Jendra Mariusz: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Polskie Drogi 2014, nr 11, s.54-64, fot.7, tab.3,

Zakres i wymagania formalne dotyczące odbycia praktyki zawodowej przez osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane po uzyskaniu dyplomu poświadczającego kwalifikacje zawodowe; regulacje wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278). Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych.

Wrzesień Radosław: [Asfaltowe i betonowe nawierzchnie dróg i mostów]. Polskie Drogi 2014, nr 11, s.30-36, fot.7; rys.1, bibliogr.poz.8.

Zalety i wady eksploatacji asfaltowych i betonowych nawierzchni dróg. Konstrukcja, właściwości i technologia wykonania asfaltowej nawierzchni mostowej; materiały i technologie stosowane do izolacji przeciwwodnej mostów. Plany GDDKiA w zakresie budowy dróg asfaltowych i betonowych w perspektywie do 2023 r. Porównanie kosztów budowy i eksploatacji nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz ich odporności na uszkodzenia.

 

RYNEK KOLEJOWY

Bogdanowicz Artur: Przewozy lokalne i regionalne w Niemczech. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.48-50, fot.2,

Podstawy prawne organizacji publicznych, pasażerskich przewozów lokalnych i regionalnych w Niemczech. Zadania administracji publicznej w zakresie zarządzania, finansowania i kontroli kolejowych przewozów regionalnych i lokalnych. Oferta przewozowa i główni konkurenci DB Regio na rynku kolejowym. Rodzaje biletów i integracja taryfowa pasażerskiej komunikacji zbiorowej.

Dybalski Jakub: Kolej regionalna we Włoszech. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.46-47, fot.1,

Organizacja kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich we Włoszech. Oferta przewozowa i jakość usług największych przewoźników regionalnych. Udział samorządów terytorialnych w zarządzaniu i finansowaniu kolei regionalnych. Multimodalność komunikacji zbiorowej i skomunikowanie kolei z innymi środkami transportu na przykładzie Turynu.

Klepacki Zbigniew: Klepacki: Konkurencja wymusi patrzenie na klienta. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.16-17, fot.1,

Cele i wyzwania polskiej polityki kolejowej przedstawione przez wiceministra infrastruktury i rozwoju, Zbigniewa Klepackiego. Zmiany prawa i liberalizacja rynku kolejowego. Problemy związane ze spadkiem liczby i rentowności przewozów pasażerskich realizowanych przez PKP Intercity i Przewozy Regionalne. Proponowane warianty strategii naprawczej i restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Perspektywy finansowania inwestycji kolejowych z budżetu UE.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. III). Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.40-41, fot.1,

Problemy komunikacyjne związane z niską przepustowością linii kolejowych prowadzących do portów Trójmiasta. Plany modernizacji, elektryfikacji i przebudowy sieci kolejowej w rejonie Trójmiasta; ocena wariantów przedłużenia linii 250 i budowy nowych torów szlakowych.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. IV). Rynek Kolejowy 2015, nr 1-2, s.46-47, rys.1; fot.1,

Propozycje odseparowania ruchu towarowego i pasażerskiego w węźle kolejowym konurbacji górnośląskiej. Możliwości rozwiązania problemu kolizyjności rozkładów jazdy pociągów Pendolino i Kolei Śląskich. Potrzeby inwestycyjne w zakresie rewitalizacji i rozwoju sieci kolejowej Górnego Śląska; budowa nowych odcinków torów szlakowych pomiędzy Dąbrową Górniczą, Ząbkowicami, Katowicami i Gliwicami; modernizacja i poprawa przepustowości linii Katowice – Bielsko Biała – Zwardoń; uruchomienie śląskiego odcinka korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk dla ruchu towarowego.

Rydzyński Paweł: Regionalne programy operacyjne 2014 – 2020. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.30-32, fot.2, tab.1,

Wpływ funduszy unijnych przekazywanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na rozwój ekonomiczny województw w Polsce. Strategia finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 – 2020 ze środków RPO, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego „Polska Wschodnia”; cele i zadania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jako instrumentu finansowania przedsięwzięć regionalnych na przykładzie ZIT w Trójmieście. Statystyka wielkości środków poszczególnych wojewódzkich RPO 2014 – 2020 w kontekście liczby mieszkańców danego województwa.

Urbanowicz Witold: Nasze ukochane, wyczekiwane metro. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.54-56, fot.1,

Historyczne plany budowy metra w Warszawie. Etapy i główne problemy realizacji I linii metra od lat 80. XX w. Stacje metra i tabor eksploatowany na I linii. Jakość usług przewozowych w opinii pasażerów. Wpływ metra na rozwój aglomeracji.

Wsół Edyta: Czy polska branża budowlana jest gotowa do nowej perspektywy?. Rynek Kolejowy 2014, nr 12, s.22-27, rys.4; fot.3, tab.1,

Analiza trendów rozwoju rynku budowlanego w Polsce w latach 2000 – 2013. Kondycja finansowa budownictwa i możliwości jej poprawy w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020. Koniunktura na rynku budownictwa infrastrukturalnego; plany inwestycyjne w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego. Szanse i zagrożenia związane z realizacją inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych. Wpływ nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych na usprawnienie procedury przetargu na usługi budowlane. Statystyki: wzrost produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw i wzrost budownictwa w latach 2005 – 2012; rentowność netto budownictwa w latach 2008 – 2012; portfele zamówień firm budowlanych i ich wartość w latach 2006 – 2014.

 

 

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: Łosie na torach!. Świat Kolei 2014, nr 12, s.32-37, fot.16, tab.1,

Historia transportu kolejowego w Norwegii. Budowa i infrastruktura Kolei Bergeńskiej na trasie Bergen – Oslo. Połączenia i usługi w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych kolei norweskich (NSB); statystyka infrastruktury i działalności przewozowej NSB w 2012 r.

Korycki Tomasz, Paszko Tomasz: Tramwaj Plus we Wrocławiu (2). Świat Kolei 2014, nr 11, s.48-53, rys.1; fot.11, tab.2,

Charakterystyka konstrukcji taboru Tramwaju Plus we Wrocławiu; porównanie parametrów wagonów Škoda 16T i 19T. Długość linii, częstotliwość kursowania i czas przejazdu Tramwajem Plus. Ocena efektywności wdrożenia systemu szybkiego tramwaju we Wrocławiu w kontekście jego oddziaływania na funkcjonowanie miejskiej komunikacji zbiorowej.

Sibilski Michał: Historia kolei żelaznej w Lubaniu. Świat Kolei 2014, nr 12, s.14-23, rys.2; fot.27, bibliogr.poz.16.

Projekty i przebieg budowy linii kolejowej do Lubania w woj. dolnośląskim od 1841 r. Charakterystyka infrastruktury węzła kolejowego w Lubaniu; schematyczne plany stacji z początku lat 70. XIX w. i 1939 r. Rozwój, elektryfikacja i modernizacje węzła. Połączenia i organizacja przewozów pasażerskich i towarowych w latach 1855 – 2015; rozkład jazdy pociągów pasażerskich z 1883 r.

Stankiewicz Ryszard: Kolej lokalna Tarnów – Szczucin. Świat Kolei 2014, nr 11, s.18-27, fot.18, tab.8,

Historia linii kolejowej Tarnów – Szczucin w latach 1905 – 2007. Budowa linii, stacji kolejowych i mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę. Koszty i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i taborowych. Charakterystyka budowli kolejowych i obiektów infrastruktury. Konstrukcja i dane techniczne taboru: lokomotywy parowe serii TKh12, wagony PCix 90 002 i 90 028. Zarządzanie i eksploatacja Kolei Lokalnej Tarnów – Szczucin od 1906 r. do chwili obecnej. Eksploatacja linii normalno- i wąskotorowej. Organizacja przewozów pasażerskich i towarowych do 2007 r.; statystyki przewozowe i wynik finansowy w latach 1906 – 1913; rozkłady jazdy z lat 1913, 1929 i 1939. Przyczyny zamknięcia linii w 2007 r.; odcinki użytkowane współcześnie jako bocznice kolejowe zakładów przemysłowych. Odpowiedź podsekretarza stanu w MTiGM, Andrzeja Grzelakowskiego, na zapytanie dotyczące wniosku o zawieszenie ruchu kolejowego na trasie Tarnów – Szczucin.

Zawadzki Frederick: Komunikacja miejska w Vancouver (TransLink). Świat Kolei 2014, nr 11, s.34-39, rys.1; fot.13,

Systemy transportu szynowego i promowego zarządzane przez firmę TransLink w Vancouver. Historia i parametry linii i taboru metra SkyTrain; architektura i działanie zautomatyzowanego systemu metra. Taryfy i rodzaje biletów na przejazd metrem. Monitoring i służby ochrony metra. Wpływ SkyTrain na rozwój miasta. Pasażerskie przewozy promowe przez cieśninę Burard- SeaBus. Organizacja przewozów podmiejskich koleją West Coast Express.

Zintel Krzysztof: Pierwsze tramwaje. Zarys rozwoju techniki od początków do 1914 roku. Część 1. Tramwaje konne i parowe. Świat Kolei 2014, nr 12, s.44-53, rys.18; fot.5,

Budowa i eksploatacja tramwajów konnych i parowych w Europie i USA od 1832 r. Konstrukcja lokomotyw i wagonów oraz torów tramwajowych; przykładowe parametry lokomotyw i wagonów parowych systemów: Rowan, Serpollet, Purrey; budowa parowych lokomotyw bezogniowych.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Chruzik Katarzyna: Wspólne metody bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Europy – teoria i praktyka. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 9, s.23-30, rys. 3, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Wymogi prawne i praktyczne rozwiązania w zakresie wdrażania przepisów Dyrektywy UE 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Procedury wprowadzania wspólnych wymagań bezpieczeństwa CST (Common Safety Target) i wspólnych metod oceny bezpieczeństwa CSM (Common Safety Method). Zasady wyceny i oceny ryzyka w procesie zarządzania bezpieczeństwem systemu kolejowego. Metody oceny zgodności w wymogami w zakresie wydawania certyfikatów operatorom kolejowym. Zasady nadzoru i monitorowania po wydaniu certyfikatów bezpieczeństwa kolei wspólnotowych.

Dyr Tadeusz, Ziółkowska Karolina: Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu z funduszy Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 9, s.44-46, tab.3, bibliogr. poz. 11.

Inwestycje w infrastrukturze transportu realizowane w latach 2007-2013 i 2014-2020 ze wsparciem funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i regionalnych programów operacyjnych. Wielkość nakładów na inwestycje infrastrukturalne z funduszy UE; prognozowane wskaźniki produktu POIiŚ i PORPW w 2015 r.

Graff Marek: Kolej linowo-terenowa na Hrebieniok. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 9, s.15-18, fot. 8, tab.2, bibliogr. poz. 11.

Historia kolei linowo-terenowej Stary Smokovec- Hrebieniok na Słowacji. Specyfika konstrukcji i systemu eksploatacji kolei. Zakres modernizacji i przebudowy kolei linowo-terenowej. Porównanie parametrów technicznych starych i nowych pociągów eksploatowanych na linii Stary Smokovec- Hrebieniok.

Kołodziejski Hubert: Adaptacja rynkowa organizatora miejskiego transportu zbiorowego. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 9, s.39-43, bibliogr. poz. 14.

Analiza zmian organizacyjno-zarządczych w obsłudze komunikacyjnej transportem miejskim po wejściu w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (XII 2010). Zadania organizatora miejskiego transportu zbiorowego w zakresie jego planowania, organizowania i zarządzania. Proces adaptacji rynkowej podmiotów i organizatora transportu zbiorowego. Cele i zadania analizy rynku i potencjału rynkowego miejskiego transportu zbiorowego.