UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 02/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2015

AURA

DROGI GMINNE I POWIATOWE

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

AURA

Mizera Andrzej: Hałas – fizyczne zanieczyszczenie środowiska człowieka. Aura 2015, nr 2, s.8-10, rys.2, tab.3,

Analiza szkodliwości oddziaływania hałasu na organizm człowieka i środowisko. Pojęcie i fizyczna postać hałasu. Źródła hałasu i rodzaje oddziaływań na środowisko. Zanieczyszczenie hałasem środowiska wewnętrznego i klimat akustyczny w budynkach; izolacyjność akustyczna wybranych ścian murowanych. Regulacje polskiego prawa w zakresie ochrony przed hałasem.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Bryła Ryszard: Stan bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych w ocenie NIK. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 1, s.44-49, fot.2, bibliogr.poz.8.

Ustawowe obowiązki zarządcy drogi i zarządcy ruchu wykonywane przez samorządy terytorialne na drogach gminnych i powiatowych. Wyniki kontroli NIK w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w zarządzaniu i organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, m.in. oznakowania dróg i utrzymania zieleni w pasie drogowym; wnioski dotyczące wpływu czynników organizacyjnych, technicznych i ludzkich na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Budziński Bartosz: Utrzymanie dróg rowerowych – nowe wyzwania i obowiązki zarządcy. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 1, s.54-59, fot.9, bibliogr.poz.4.

Zasady projektowania i utrzymania ścieżek rowerowych istotne z punktu widzenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów. Oznakowanie dróg rowerowych. Utrzymanie nawierzchni, planowanie prac remontowych i konserwacyjnych. Przeszkody ograniczające widoczność i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Planowanie inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o analizy ruchowe. Problem przestrzegania prawa przez uczestników ruchu.

Krzyżanowski Michał: Wydzielenie działek pod drogi publiczne w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 1, s.26-31, fot.3, bibliogr.poz.13.

Regulacje prawne i postępowanie administracyjne w zakresie pozyskiwania działek gruntu pod drogi publiczne. Analiza prawna procesu kwalifikacji, podziału i wywłaszczenia nieruchomości. Wymagania zgodności wprowadzanych zmian z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość; wzór wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wozińska-Gracz Katarzyna: Siedemset kilometrów dróg objętych akcją zimowego utrzymania. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 1, s.60-62, rys.1, tab.1,

Plan utrzymania zimowego dróg powiatu poznańskiego w sezonie 2014/2015. Organizacja i kontrola wykonania prac utrzymaniowych. Standardy i metody zimowego utrzymania dróg w gminie Komorniki.

Zima za pasem. Czym gminy i powiaty posypią drogi?. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 1, s.50-53, fot.2,

Porównanie właściwości chemicznych i niechemicznych środków odśnieżania. Wpływ soli drogowej na środowisko, pojazdy i infrastrukturę drogi. Koszty i efektywność stosowania chlorku wapnia i chlorku magnezu jako alternatywnych dla soli drogowej metod odśnieżania.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Majer Stanisław: Szczeciński Szybki Tramwaj – nowa linia tramwajowa w Szczecinie po 40 latach. Infrastruktura Transportu 2014, nr 6, s.30-34, fot. 2; rys. 2, bibliogr. poz. 7.

Historia komunikacji tramwajowej Szczecina; etapy rozbudowy miejskiej sieci transportu szynowego. Uwarunkowania budowy szybkiej kolei miejskiej. Proces projektowania i budowy infrastruktury dla Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju). Koszty budowy i stan zaawansowania inwestycji. Charakterystyka rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie SST.

Molecki Adam: Taryfa biletowa a zachowania komunikacyjne. Komunikacja kolejowa. Infrastruktura Transportu 2014, nr 6, s.46-50, schem. 2, bibliogr. poz. 7.

Analiza problemów taryfowych kolei miejskich i aglomeracyjnych. System taryfowy w aspekcie integracji kolei i komunikacji miejskiej (bilety łączone). Wpływ polityki taryfowej na zachowania komunikacyjne pasażerów transportu miejskiego. Przykłady alternatywnych połączeń kolejowych i autobusowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (problem dublowania tras). Zalecane działania na rzecz wykorzystania potencjału kolei w przewozach międzymiastowych i międzywojewódzkich. Uwarunkowania rozwoju kolejowego ruchu aglomeracyjnego.

Szmagliński Jacek: Tramwaje niskopodłogowe w Polsce. Infrastruktura Transportu 2014, nr 6, s.37-42, fot. 15; rys. 1, bibliogr. poz. 7.

Analiza procesu rozwoju tramwajów niskopodłogowych użytkowanych przez polskich przewoźników. Parametry techniczne i eksploatacyjne taboru tramwajowego produkowanego w polskich fabrykach oraz przez producentów zagranicznych. Program modernizacji wagonów wysokopodłogowych.

Wojdygowski Zdzisław: Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce – dylematy i wyzwania. Infrastruktura Transportu 2014, nr 6, s.51-56, bibliogr. poz. 12.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w aspekcie potrzeb i skutecznych rozwiązań w zakresie jego poprawy. Czynniki wpływające na poziom brk. Wyniki kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu na kolei przeprowadzone przez NIK w latach 2012-2013. Program poprawy brk z wykorzystaniem środków UE w latach 2014-2020; nowy plan inwestycyjny w zakresie infrastruktury kolejowej.

Zielaskiewicz Henryk: Internalizacja kosztów zewnętrznych i model opłat za użytkowanie infrastruktury transportu. Infrastruktura Transportu 2014, nr 6, s.43-45,

Analiza funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie dróg (viaTOLL). Zalecenia Białej Księgi UE w zakresie rozwoju transportu; internalizacja kosztów zewnętrznych i nowy model opłat za użytkowanie infrastruktury transportu oparty na społecznych kosztach krańcowych. Ocena modelu zarządzania infrastrukturą transportu w Polsce.

 

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Niepewny los pociągów międzynarodowych. Kurier Kolejowy 2015, nr 3, s.12-13, fot.1, tab.1,

Ograniczenia w kursowaniu pociągów międzynarodowych spowodowane brakiem środków finansowych na utrzymanie połączeń. Zasady finansowania kolejowych przewozów międzynarodowych w ramach służby publicznej. Problemy związane z finansowaniem połączeń międzynarodowych z budżetu państwa w 2015 r. Pociągi międzynarodowe PKP Intercity i Przewozów Regionalnych zakontraktowane na okres 14-31.12.2014 r.

 

LOGISTYKA

Bąk Monika: Opłaty użytkowników samochodów osobowych za korzystanie z infrastruktury drogowej w Unii Europejskiej. Logistyka 2014, nr 6, s.9-14, tab.1, bibliogr. poz. 16.

Uregulowania unijne w zakresie obciążeń opłatami drogowymi użytkowników samochodów osobowych. Wymogi stawiane nowoczesnemu systemowi opłat drogowych. Współcześnie stosowane systemy opłat drogowych i systemy poboru opłat, funkcjonujące w krajach UE i Norwegii.

Wojcieszak Andrzej: Infrastruktura transportu (wodnego śródlądowego) na Białorusi. Logistyka 2014, nr 6, s.26-30, tab.4, bibliogr. poz. 2.

Charakterystyka sieci rzek i jezior Białorusi. Stan techniczny infrastruktury transportu rzecznego. Statystyki pracy przewozowej pasażerskiego i towarowego transportu śródlądowego. Rola transportu rzecznego w gospodarce narodowej Białorusi; potencjał ekonomiczny najważniejszych szlaków wodnych.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Wilczyński Przemysław: Inspekcja w kontenerze (cz. I). Logistyka a Jakość 2015, nr 1, s.68-70, fot.3,

Przyczyny zjawiska i zagrożenia związane z powstawaniem toksycznych gazów w transportowanych kontenerach. Metody wykrywania i identyfikacji toksycznych substancji oraz zasady oznakowania kontenerów.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2015. Lotnictwo 2015, nr 2, s.44-51, fot.19, tab.2,

Sprawozdanie z działalności rejestru polskich cywilnych statków powietrznych w 2014 r. Samoloty komunikacyjne i transportowe wpisane do rejestru i wykreślone. Wpis do rejestru pierwszego polskiego samolotu bezzałogowego. Samoloty wycofane z lotnictwa wojskowego. Samoloty specjalne. Statystyka ilościowa sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2015; sprzęt lotniczy wg stanu na 1.01.2015 r.

Liwiński Jerzy: Pięćdziesiąt lat samolotu Douglas DC-9. Lotnictwo 2015, nr 1, s.20-27, fot.16, tab.2,

Historia amerykańskiego producenta samolotów Douglas Aircraft Company/McDonnell Douglas od 1921 r. Rozwój konstrukcji, parametry i wyposażenie samolotów Douglas wersji DC-1 do DC-9 i MD-87 do MD-95/Boeing 717. Charakterystyka konstrukcji i techniczna Douglas DC-9; przebudowa i adaptacja DC-9 do celów wojskowych; realizacja programu rozwoju DC-9 po przejęciu MCDonnell Douglas przez Boeinga.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Celiński Ireneusz, Sierpiński Grzegorz: Znaki drogowe: czas na zmiany – cz. II. Magazyn Autostrady 2015, nr 1-2, s.42-47, rys.3; fot.6, bibliogr.poz.21.

Czynniki warunkujące jakość i funkcjonalność oznakowania pionowego dróg. Kryteria wyboru miejsca na posadowienie znaku drogowego. Utrzymanie właściwego stanu technicznego i widoczności znaku. Przeszkody ograniczające percepcję wzrokową znaków przez kierowców. Przykłady niewłaściwego oznakowania dróg. Koszty i efektywność stosowania aktywnych znaków pionowych typu LED.

Hadryś Damian: Wypadek drogowy jako efekt złego stanu technicznego pojazdu. Magazyn Autostrady 2015, nr 1-2, s.48-53, rys.5; fot.6, bibliogr.poz.10.

Wpływ sprawności technicznej pojazdów drogowych uczestniczących w ruchu na jego bezpieczeństwo. Statystyki wypadków drogowych spowodowanych złym stanem technicznym pojazdów w latach 2003 – 2012. Rodzaje i źródła usterek będących przyczyną wypadków. Wyniki kontroli NIK dotyczące udziału poszczególnych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązkowe badania techniczne i bieżąca obsługa pojazdu przez użytkownika, zapewniające jego dobry stan techniczny; propozycje zmian w przepisach dotyczących badań technicznych przeprowadzanych w stacjach kontroli pojazdów.

Stankiewicz Beata: Autostradowe obiekty mostowe zakrzywione w planie. Magazyn Autostrady 2015, nr 1-2, s.26-31, fot.5, bibliogr.poz.8.

Zasady projektowania krzywoliniowych odcinków dróg. Konstrukcje mostów autostradowych zakrzywionych w planie oraz ich wpływ na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego; rodzaje stosowanych krzywych przejściowych; łożyskowanie przęseł zakrzywionych w planie; rozkład przemieszczeń termicznych w różnych systemach łożyskowania. Przykłady budowy i parametry konstrukcji obiektów mostowych zakrzywionych w planie: estakada w ciągu ul. Wita Stwosza w Krakowie, most w Świnnej Porębie, Most Rędziński w autostradowej obwodnicy Wrocławia, most podwieszony przez rzekę Jangcy w Chinach.

[Oświetlenie drogowe]. Magazyn Autostrady 2015, nr 1-2, s.58-68, fot.7, bibliogr.poz.24.

Regulacje prawa polskiego i normy europejskie w zakresie oświetlenia dróg. Wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo ruchu i publiczne. Oświetlenie zewnętrzne pojazdów drogowych. Założenia projektu nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej dotyczące modernizacji oświetlenia dróg. Odpowiedzialność organów administracji samorządowej i GDDKiA za utrzymanie i finansowanie oświetlenia dróg różnych kategorii. Porównanie parametrów oświetlenia drogowego: niskoprężne i wysokoprężne lampy sodowe, lampy metalowohalogenkowe, elementy odblaskowe „kocie oczka”, lampy LED.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Rekord trudny do pobicia. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 1, s.9-14, rys.7; fot.2, tab.2,

Statystyka przeładunków w latach 2004 – 2014 w portach morskich: Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście, Police. Struktura i trendy wzrostu przeładunków w latach 2013 – 2014 wg grup towarowych: kontenery, węgiel, drobnica, paliwa płynne, zboże, ruda, drewno, inne masowe. Inwestycje w zakresie infrastruktury i suprastruktury portowej. Szacunkowe wyniki finansowe portów w 2014 r.

Golik Mariusz: Koleją na Półwysep Helski. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 1, s.24-25, rys.1; fot.2,

Historia linii kolejowej nr 213 Reda – Hel. Budowa połączenia kolejowego Swarzewo – Hel. Rozwój infrastruktury, modernizacje i eksploatacja linii w latach 1922 – 2014.

 

POLSKIE DROGI

Chołuj Marcin: Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.43-44, fot.2,

Praktyka i problemy ustalania stanu prawnego nieruchomości oraz odszkodowania za jej wywłaszczenie na podstawie przepisów ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dorula Leszek: Zakopane to rozpoznawalna marka. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.12-17, fot.13,

Rozmowa z burmistrzem Zakopanego, Leszkiem Dorulą, na temat planowanych inwestycji transportowych związanych z rozwojem ruchu turystycznego. Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz usprawniające lokalny transport zbiorowy. Historia i największe atrakcje turystyczne Zakopanego.

Gucman Robert: Liberalizacja kolei od 2020 roku. Polskie Drogi 2014, nr 12, s.87-91, fot. 6,

Analiza szans i zagrożeń po przyjęciu przez UE IV Pakietu Kolejowego w sprawie liberalizacji transportu kolejowego. Uwarunkowania konkurencyjności polskich przewoźników kolejowych. Założenia programu modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce. Kondycja ekonomiczna kolei pasażerskich. Polityka inwestycyjna kolei w nowej perspektywie finansowej(do 2020 r.).

Jaroszewski Damian: Gdzie w Europie trzeba wymienić opony na zimowe?. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.90, fot.1,

Wpływ obowiązującego w państwach europejskich prawa w zakresie wymiany opon samochodowych na zimowe na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jendra Mariusz: Czy polskie firmy zbudują betonówki?. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.22-29, rys.5,

Kryteria wyboru technologii do budowy dróg krajowych w Polsce jako temat obrad sejmowej Komisji Infrastruktury (16.12.2014 r). Porównanie kosztów, cech eksploatacyjnych i trwałości nawierzchni asfaltowych i betonowych. Prognoza ruchu ciężarowego na sieci dróg krajowych w 2036 r.; proponowane rodzaje nawierzchni dróg ekspresowych do 2020 r. Potencjał wykonawczy polskich przedsiębiorstw w zakresie budowy dróg o nawierzchni betonowej.

Jendra Mariusz: Przewozy Regionalne na 6 lat przed liberalizacją rynku. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.61-69, fot.12,

Koszty i efektywność działalności przewozowej przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące modelu restrukturyzacji spółki; projekt porozumienia i współpracy z samorządami województw. Perspektywy poprawy konkurencyjności przewoźnika na liberalizowanym rynku.

Użdalewicz Zygmunt: Po co nam te gadżety w inżynierii ruchu. Polskie Drogi 2014, nr 12, s.76-78, fot. 4,

Analiza zasadności i skutków stosowania niekonwencjonalnych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego (gadżety sygnalizacji świetlnej).

Wrzesień Radosław: Dostęp do morza od strony lądu. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.70-74, fot.5,

Inwestycje w zakresie infrastruktury portów morskich oraz ich skomunikowanie z lądem i torów wodnych, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; projekty finansowane z budżetu w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020. Cele i kierunki działań na rzecz reaktywizacji i rozwoju żeglugi śródlądowej przedstawione w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku). Wsparcie finansowe dla polskiego przemysłu stoczniowego ze środków pomocy regionalnej.

Wrzesień Radosław: Elektroniczne myto dla osobówek. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.78-80, fot.5,

Plan wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat z urządzeniami pokładowymi dla kierowców samochodów osobowych poruszających się po autostradach płatnych; koszty oraz uwarunkowania prawne i techniczne realizacji projektu.

Wrzesień Radosław: Jak działa publiczny transport zbiorowy?. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.54-60, fot.5,

Zasady i praktyka organizacji publicznego transportu pasażerskiego przez samorządy terytorialne zgodnie z przepisami ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wymagania prawne dotyczące organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej; ustalanie planów transportowych oraz zamówienia na przewozy; organizacja rozkładów jazdy i przystanków. Regulacja warunków konkurencji między przewoźnikami. Wdrażanie przepisów ustawy w publicznym transporcie miejskim. Finansowanie ulg przejazdowych dla uczniów w transporcie kolejowym i autobusowym. Komentarze posłów w sprawie wdrażania ustawy o transporcie publicznym.

Wrzesień Radosław: NIK: nabywanie nieruchomości pod drogi. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.40-42, fot.3,

Podsumowanie wyników kontroli NIK dotyczącej praktyki stosowania prawa i procedur nabywania przez GDDKiA nieruchomości pod drogi krajowe: najważniejsze nieprawidłowości; opóźnienia w wypłatach odszkodowań za wywłaszczone mienie; przewlekłość postępowania i procedury antykorupcyjne.

Wrzesień Radosław: Przejścia dla zwierząt: drogi przecinają szlak. Polskie Drogi 2014, nr 12, s.43-37, fot. 12,

Przepisy i uwarunkowania budowy przejść dla zwierząt w rejonach autostrad i dróg szybkiego ruchu. Kategorie przejść dla zwierząt. Błędy popełniane przy ustalaniu lokalizacji przejść.

Wrzesień Radosław: Szanse PPP na drogach wojewódzkich. Polskie Drogi 2015, nr 1, s.46-50, rys.1; fot.4,

Założenia i plan realizacji Programu przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w woj. dolnośląskim, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Model finansowania i wykonania inwestycji w formule PPP. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej. Testy rynkowe przeprowadzone przez doradców projektu. Warunki prawne i rekomendacje dotyczące realizacji inwestycji.

Łazarczyk Sylwia, Rządkowski Łukasz: Eksperyment z czasoumilaczami w Grudziądzu. Polskie Drogi 2014, nr 12, s.69-75, fot. 4, tab.1,

Cele i funkcje licznika czasu pozostającego do zmiany świateł w sygnalizatorze na skrzyżowaniu drogowym. Badania wpływu licznika na natężenie i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na zachowania kierowców (Grudziądz, 2014 r.). Zalecenia i propozycje opracowane na podstawie analizy wyników testowanych rozwiązań. Polskie przepisy regulujące kwestię liczników czasu („czasoumilaczy”).

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Babiarczyk Sylwia, Hochman Mateusz: Perspektywy oraz strategia rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, s.15-19, tab.3, bibliogr. poz. 14.

Kierunki działań polskich kolei na rzecz poprawy ich konkurencyjności. Polityka inwestycyjna PKP; wykorzystanie środków unijnych. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości. Założenia masterplanu dla transportu kolejowego do 2030 r. i programu modernizacji infrastruktury kolejowej. Priorytety PKP w przewozach pasażerskich i towarowych.

Czesak Joanna: Straż ochrony kolei (wybrane elementy konstrukcyjne). Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, s.12-14, bibliogr. poz. 13.

Analiza charakteru prawnego straży ochrony kolei (SOK): organizacja, zadania i uprawnienia w świetle ustawy o transporcie kolejowym (III.2003 r.) i orzecznictwie sądów administracyjnych. Przepisy regulujące działalność SOK.

Madej Beata: Gospodarowanie nieruchomościami będącymi w zasobie Polskich Kolei Państwowych S.A. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, s.6-8,

Akty prawne regulujące utworzenie i działalność PKP SA. Ewolucja podstaw prawnych mienia należącego do PKP SA. Zasady gospodarowania nieruchomościami. Potencjał rynkowy mienia PKP przeznaczonego do zbycia.

Partykowski Michał, Słowikowski Marcin: Rok PKP Cargo S.A. na giełdzie. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, s.20-22, tab.1, bibliogr. poz. 11.

Prywatyzacja Grupy PKP, przygotowanie spółki PKP Cargo do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Pierwsza oferta publiczna, kurs akcji i akcjonariat PKP Cargo. Efekty ekonomiczne spółki po roku notowań na giełdzie.

Raduła Michał: Kompetencje nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do uzyskania licencji i świadectw maszynisty. Przegląd Komunikacyjny 2014, nr 12, s.23-25, bibliogr. poz. 21.

Przepisy prawne regulujące sprawowanie funkcji nadzorczej przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w stosunku do podmiotów uprawnionych do badań lekarskich i psychologicznych związanych z uzyskiwaniem licencji i świadectw maszynisty. Regulacje administracyjne w zakresie funkcjonowania ośrodków lekarskich prowadzących badania lekarskie maszynistów. Zakres kompetencji nadzorczych i kontrolnych prezesa UTK wobec podmiotów lekarskich.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Brzeziński Andrzej, Bartosiński Tadeusz: Krajowa Polityka Miejska – szanse i zagrożenia. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.18-22, fot. 2, bibliogr. poz. 6.

Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój obszarów zurbanizowanych – adresaci, zakres tematyczny, horyzont czasowy, cele strategiczne. Ocena stanu istniejącego i szanse realizacji KPM; propozycje uzupełnień dokumentu.

Graff Marek: Tabor nowej generacji Kolei Białoruskich. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.58-67, fot. 22, tab.1,

Charakterystyka sieci Kolei Białoruskich (BC). Statystyki dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych. Struktura BC. Parametry techniczne i eksploatacyjne taboru kolejowego. Program elektryfikacji szlaków kolejowych.

Hebel Katarzyna, Wyszomirski Olgierd: Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.47-52, fot. 8, tab.1, bibliogr. poz. 17.

Analiza uregulowań ustawowych dotyczących planów transportowych w Polsce i wytycznych unijnych w zakresie planowania zrównoważonej mobilności. Cele i zakres merytoryczny planów transportowych w polskich miastach. Proces i etapy planowania zrównoważonej mobilności; elementy SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Różnice pomiędzy tradycyjnym planowaniem transportu a zrównoważonym planem mobilności w miastach.

Kołodziejski Hubert: Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w planach transportowych na przykładzie województwa pomorskiego. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.37-46, fot. 8; schem. 2, bibliogr. poz. 10.

Analiza procesów planowania i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju transportu publicznego realizowanych w woj. pomorskim oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska. Inwestycje jako stymulator rozwoju transportu publicznego. Struktura i zasady regulacji rynku transportu zbiorowego; zadania organizatorów transportu publicznego. Założenia Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego woj. pomorskiego.

Mężyk Anna: Funkcjonowanie kolejowych przewozów regionalnych w wybranych krajach UE oraz w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.23-32, fot. 12, bibliogr. poz. 21.

Uwarunkowania regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych w Unii Europejskiej. Zróżnicowanie form organizacji i finansowania kolejowych przewozów regionalnych. Działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania kolei pasażerskich w Szwecji, W. Brytanii, Niemczech. Przewozy regionalne w Polsce – podstawy prawne, struktura organizacyjna, zasady finansowania. Ocena efektów regionalizacji transportu kolejowego w Polsce.

Wojtaszek Michał: Inauguracja Kolei Małopolskich . Technika Transportu Szynowego 2014, nr 11-12, s.33-36, fot. 4, bibliogr. poz. 1.

Inauguracja działalności Kolei Małopolskich – nowej spółki utworzonej przez władze woj. małopolskiego. Cele i zasady funkcjonowania KM: polityka finansowa, inwestycje w zakresie taboru, oferta przewozowa, polityka taryfowa. Koncepcja i docelowy układ Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bryniarska Zofia, Puławska Sabina: Dostępność komunikacyjna strefy podmiejskiej. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 12, s.4-11, tab.11, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka strefy podmiejskiej Krakowa. Ocena dostępności komunikacyjnej gmin położonych w strefie podmiejskiej Krakowa. Ocena dostępności przestrzennej, demograficznej, czasowej, funkcjonalnej, prawnej, technicznej i ekonomiczno-taryfowej na podstawie analizy przeprowadzonej dla 15 gmin strefy podmiejskiej Krakowa i 6 miast położonych na ich terenie.

Duda Urszula, Starowicz Wiesław: Strefy krótkiego postoju kiss and ride. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 12, s.18-24, fot.13, bibliogr.poz.10.

Geneza, cele i zasady tworzenia w miastach stref krótkiego postoju dla samochodów dowożących pasażerów do wybranego punktu docelowego lub miejsca przesiadki na inny środek transportu (kiss and ride). Lokalizacja i funkcjonalność stref kiss and ride; przykłady organizacji i oznakowania stref miejskich w: Czechach, Kanadzie, Szwajcarii, Holandii, RPA. Wady i zalety rozwiązań organizacyjnych stosowanych w strefach kiss and ride na świecie.

Franek Łukasz, Kulpa Tomasz: Wyniki badań dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych oraz wdrożenia śluz dla rowerów na skrzyżowaniach. Transport Miejski i Regionalny 2014, nr 12, s.31-37, rys.6; fot.8, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania prawne i techniczne wprowadzenia ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych oraz śluz rowerowych na skrzyżowaniach. Definicje, lokalizacja i warunki stosowania kontrapasów i śluz rowerowych wg prawa krajowego i międzynarodowego. Regulacje prawne i organizacja ruchu rowerowego pod prAd w miastach europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania). Wyniki badań kolizyjności i zachowań uczestników ruchu na ulicach z kontrapasami i śluzach w polskich miastach (Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa) przeprowadzonych w 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.