UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2015

 

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

INFRASTRUKTURA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

 

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach. Autobusy 2015, nr 1-2, s.50-56, rys.1; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.16.

Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji związane ze wzrostem gęstości zaludnienia i zużycia energii w miastach europejskich. Cele i założenia polityki UE w zakresie zrównoważonej mobilności zgodnie z Planem działania na rzecz mobilności w miastach (COM(2009)490). Zasady planowania i wdrażania przedsięwzięć dotyczących mobilności; obszary i instrumenty współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Wsparcie instytucjonalne i finansowe dla rozwoju zrównoważonej mobilności i budowy TEN- T w miastach.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Jankowska-Karpa Dagmara: Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego – System Zarządzania Jakością ISEMOA (Improving seamless energy- efficient mobility chains for all). Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 4, s.10-17, schem. 2, tab.1,

Znaczenie dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego dla mobilności osób niepełnosprawnych. Uniwersalne potrzeby użytkowników w łańcuchu mobilności. Przykłady barier utrudniających użytkownikom przestrzeni publicznej poruszanie się. Zasady uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznej i transportu publicznego. Cele, założenia i narzędzia realizacji unijnego systemu zarządzania jakością publicznej mobilności (ISEMOA); analiza efektów realizacji projektu. Wskazówki umożliwiające zmniejszenie kosztów związanych z poprawą dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego.

Leśnikowska- Matusiak Ida: Społeczne aspekty kształtowania zachowań w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 4, s.18-20, fot. 1,

Analiza procesu socjalizacji jednostki, wartości społecznych. Czynniki wpływające na zachowania człowieka w ruchu drogowym: potrzeby, postawy, osobowość; rodzina, instytucje edukacyjne; środki masowego przekazu i opinia publiczna; subkultury.

Matysiak Arkadiusz: Metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w kabinie autobusu. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 4, s.24-27, fot. 6,

Analiza metod stosowanych dla zapewniania pasażerom bezpieczeństwa w autobusach miejskich i autokarach: systemy monitoringu, ergonomiczne elementy konstrukcyjne. Zasady prowadzenia szkoleń kierowców autobusów, rola symulatorów jazdy w doskonaleniu umiejętności zawodowych kierowców.

Wnuk Aneta: Monitorowanie drogi dziecka do szkoły. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 4, s.20-23, fot. 4; rys. 2, tab.1,

Analiza rozwiązań technologicznych ułatwiających monitoring dzieci w ruchu drogowym. Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Charakterystyka zintegrowanego systemu bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły (SAFEWAY2SCHOOL), programów Active4me oraz eZoom.

Zbyszyński Mariusz: Ekonomiczna jazda – czy to się opłaci?. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2014, nr 4, s.27-29, fot. 1; schem. 1 ,

Zasady oszczędnej jazdy samochodem, systemy wspomagające ekojazdę. Innowacje technologiczne w zakresie poprawy parametrów ekologicznych jazdy samochodem.

 

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Jarominiak Andrzej: Światowe tendencje rozwoju transportu lądowego na początku XXI wieku. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 1-2, s.32-39, rys.5; fot.6, bibliogr.poz.13.

Kierunki rozwoju międzynarodowego transportu lądowego w USA, Europie i Azji. Charakterystyka istniejących i projektowanych lądowych korytarzy euroazjatyckich: korytarz Magistrali Transsyberyjskiej, korytarz Magistrali Bajkał- Amur, korytarz Rosja – Iran – Indie, linia kolejowa Chiny – Pakistan – Bangladesz, linia kolejowa Paryż – Szanghaj, połączenia kolejowe między państwami Azji Południowo-Wschodniej. Międzykontynentalne przeprawy mostowe łączące korytarze Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej przez cieśniny morskie. Tendencje rozwoju technologii transportu kolejowego: koleje dużych prędkości Transrapid- Maglev, pociągi czteroszynowe.

Robak Norbert: Czytelność i widoczność tymczasowego oznakowania poziomego. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 12, s.40-41, fot.3,

Wymagania dotyczące jakości i widoczności poziomego oznakowania strefy robót w pasie drogowym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. Przykłady materiałów i technologii oznakowania odblaskowego oraz ich znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rynasiewicz Zbigniew: Innowacje infrastrukturalne to temat do szerokiej debaty. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 1-2, s.8-11, fot.1,

Priorytety i działania MIiR w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej – rozmowa z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Zbigniewem Rynasiewiczem. Instrumenty wsparcia nowych technologii w drogownictwie. Postulowane zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Projekt nowelizacji prawa dotyczącego drogowych barier ochronnych i finansowania dróg samorządowych. Prace legislacyjne w zakresie przepisów techniczno-budowlanych dla drogownictwa. Zalety i wady nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Sołowczuk Alicja: Intrygujące lotniska świata. Cz. VIII. Shenzen Bao’an International Airport. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2014, nr 12, s.30-39, rys.1; fot.20, bibliogr.poz.10.

Plan rozbudowy portu lotniczego Shenzen Bao’an w Chinach. Rozwój połączeń komunikacyjnych z lotniskiem; budowa przeprawy mostowo-tunelowej; istniejąca i projektowana infrastruktura drogowa, kolejowa i metro. Charakterystyka zgłoszonych do przetargu projektów nowego Terminala 3; założenia architektoniczne, wyposażenie i układ dróg dojazdowych Terminala 3. Położenie i zadania lotniska w zakresie obsługi krajowej i międzynarodowej komunikacji lotniczej; statystyka ruchu pasażerskiego w latach 2000 – 2012.

 

INFRASTRUKTURA

Zbierska Marzena: Konstruktywne bujanie w obłokach. Infrastruktura 2015, nr 1-2, s.17-19, fot. 2,

Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna motoszybowca AOS-71 (z napędem elektrycznym). Znaczenie ekonomiczne innowacyjnej technologii napędu (ogniwa paliwowe).

Zbierska Marzena: Utrzymanie dróg – standardy a rzeczywistość. Infrastruktura 2015, nr 1-2, s.30-38, fot. 9, tab.1,

Analiza funkcjonowania modelu utrzymania dróg „Utrzymaj standard”. Zastrzeżenia i postulaty wykonawców w zakresie wymogów i rozliczeń kontraktów w modelu „Utrzymaj standard”. Wykaz umów zawartych przez GDDKiA z wykonawcami w ramach kontraktów na utrzymanie infrastruktury drogowej.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Mielczarek Zbigniew: Prestiżowe budynki nowojorskie wzniesione w XXI wieku. Inżynieria i Budownictwo 2015, nr 3, s.120-124, fot. wiele, bibliogr. poz. 7.

Charakterystyka budynków wysokościowych zbudowanych w Nowym Jorku w XXI wieku; konstrukcja, architektura, projektanci, parametry techniczne i eksploatacyjne.

Pachowski Piotr: Uwarunkowania konstrukcyjno-przestrzenne projektu rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Inżynieria i Budownictwo 2015, nr 3, s.130-133, fot. 4; rys. 6,

Historia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Założenia architektoniczne projektu rozbudowy biblioteki w ramach konkursu ogłoszonego w 2003 r. Konstrukcja głównych elementów architektonicznych nowych części budynków (czytelnia, magazyny, elewacja, fronton). Nowe rozwiązania technologiczne w zakresie instalacji oświetleniowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Cisowski Paweł: PPP nie tylko dla dworców?. Kurier Kolejowy 2015, nr 5, s.14-18, fot. 5,

Analiza możliwości zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach kolejowych. Podstawy prawne PPP w Polsce. Statystyki w zakresie umów PPP realizowanych w Polsce. Bariery i problemy w upowszechnianiu partnerstwa publiczno-prywatnego w transporcie kolejowym. Zagraniczne doświadczenia w realizacji inwestycji w formule PPP. Zalety budowania obiektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem modelowania 3D (BIM – Building Information Modeling).

Jezierski Przemysław B.: Magiczna Tajlandia. Kurier Kolejowy 2015, nr 2, s.26-29, fot.10,

Historia kolei w Tajlandii. Charakterystyka sieci kolejowych; główne trasy; standardy podróży; ceny biletów; specyfika dworców kolejowych. Połączenia kolejowe Bangkoku; szybka kolej lotniskowa; międzynarodowe pociągi do Laosu i Malezji. Plany budowy linii KDP.

 

LOTNICTWO

Fiszer Michał, Gruszczyński Jerzy: Boeing 737 Next Generation. Lotnictwo 2015, nr 3, s.72-82, rys.4; fot.13, tab.3,

Konkurencja i zmiany konstrukcyjne pasażerskich samolotów Airbus i Boeing od lat 80. XX w. Budowa i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna Boeing 737 Next Generation (600, 700, 700ER, 800, 900, 900ER); dane techniczno-eksploatacyjne silników CFM56-7B. Zamówienia na samoloty komunikacyjne Boeing 737 Next Generation w latach 1997 – 2014. Organizacja i usprawnienia procesu produkcji.

Liwiński Jerzy: Rywalizacja: Airbus – Boeing 2014. Lotnictwo 2015, nr 3, s.32-39, fot.17, tab.2,

Produkcja i sprzedaż samolotów Airbus i Boeing na rynku światowym w 2013 i 2014 r. Zamówienie i dostawy samolotów dla linii lotniczych wg typów i cen katalogowych. Rozwój działalności produkcyjnej i wyniki finansowe zakładów Airbusa i Boeinga. Najważniejsze wydarzenia i innowacje w przemyśle lotniczym.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

[Rynek kontenerowy]. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 4, s.7-22, tab.10,

Aktualna struktura rynku kontenerowego w żegludze międzynarodowej; udział rynkowy głównych aliansów żeglugowych. Pozycja polskich terminali kontenerowych. Statystyki przeładunków w polskich portach: Gdyni (BCT i GCT), Gdańsku (DCT), Szczecinie (DB) i Świnoujściu; zdolność przeładunkowa terminali kontenerowych w polskich portach w latach 2008-2014. Wyniki ekonomiczne kontenerowego frachtu morskiego w 2014 r.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Miciak Joanna: Inwestycje drogowo-mostowe w 2014 r. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 1, s.22-27, rys.1; fot.6,

Budowa autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w 2014 r. wg danych GDDKiA: odcinki dróg oddane do eksploatacji, obwodnice, przeprawy mostowe i wiadukty. Realizacja i przygotowania autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych wg stanu na 13.01.2015 r. (mapa).

Miciak Joanna: System zaprojektuj i zbuduj receptą na drogowy sukces?. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 1, s.30-32, fot.2,

Zalety i wady prowadzenia inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zmiany warunków kontraktów realizowanych w systemie zaprojektuj i zbuduj w latach 2014 – 2020 wg wytycznych GDDKiA, dotyczące m.in.: planowania i monitoringu robót, płatności zaliczkowych, waloryzacji cen, rekompensaty dla wykonawcy za wydłużenie czasu realizacji inwestycji z przyczyn od niego niezależnych, zmian jakościowych w projekcie – inżynierii wartości.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Mincewicz Janusz: Jak oświetlać polskie i europejskie autostrady? Nie zawsze rachunek jest prosty. Polska Gazeta Transportowa 2015, nr 8, s.IV, fot.4,

Projekt zmiany oświetlenia Drogowej Trasy Średnicowej dotyczący wymiany opraw sodowych wysokoprężnych na oprawy typu LED; warunki i przewidywana efektywność realizacji inwestycji. Wymogi prawne i koszty oświetlenia autostrad oraz oddziaływanie na bezpieczeństwo w Polsce i w innych państwach europejskich (Belgia, Holandia, Portugalia); wpływ redukcji oświetlenia dróg na wypadkowość.

 

POLSKIE DROGI

Jak zorganizować system parkowania w miastach?. Polskie Drogi 2015, nr 2, s.46-49, fot. 5, tab.1,

Założenia polityki parkingowej w polskich miastach; zróżnicowanie zasad obsługi komunikacyjnej w poszczególnych obszarach miasta. Korzyści z uporządkowania systemu parkowania. Zasady organizacji parkowania w przestrzeni miejskiej.

Krynicki Jan: Mamy 3000 km dróg szybkiego ruchu!. Polskie Drogi 2015, nr 2, s.40-45, fot. 4, tab.1,

Podsumowanie inwestycji drogowych zrealizowanych w 2014 r. Zmiany w przepisach i dokumentach GDDKiA wprowadzone w latach 2013-2014. Aktualne instrumenty finansowe i klauzule umowne służące usprawnieniu realizacji inwestycji drogowych. Zasady funkcjonowania elektronicznego poboru opłat viaTOLL. Program budowy MOP (miejsc obsługi podróżnych). Założenia kompleksowego modelu utrzymania dróg krajowych „Utrzymaj standard”.

RID: w lutym nabór wniosków o 50 mln zl. Polskie Drogi 2015, nr 2, s.52-61, fot. 7, tab.6,

Cele i założenia programu GDDKiA „Rozwój Innowacji Drogowych”. Obszary tematyczne projektów badawczych zgłaszanych do konkursu. Zasady naboru wniosków konkursowych. Harmonogram realizacji programu.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Burnat Agata, Gradzik Barbara: Bezpieczeństwo w branży kolejowej. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 1, s.13-15, fot. 1, bibliogr. poz. 5.

Polskie i unijne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wymagane dokumenty w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem na kolei: certyfikat bezpieczeństwa dotyczący przewoźnika, autoryzacja bezpieczeństwa dotycząca zarządcy infrastruktury kolejowej, świadectwo bezpieczeństwa dla podmiotów zwolnionych z obowiązku posiadania certyfikatu i autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikat IRIS dla przemysłu kolejowego. Wymogi związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem. Parametry służące ocenie poziomu bezpieczeństwa na kolei.

Partykowski Michał, Słowikowski Marcin: Prywatyzacja PKP Energetyka S.A. – czy spółka powtórzy sukces PKP Cargo S.A.?. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 1, s.10-12, tab.1, bibliogr. poz. 6.

Profile działalności oraz analiza ekonomiczna spółek PKP Energetyka i PKP Cargo. Struktura aktywów obu spółek, porównanie ich wskaźników finansowych. Szanse i poziom ryzyka związane z prywatyzacją PKP Energetyka.

Stencel Michał: Jaki jest prawdziwy wizerunek Polskich Kolei Państwowych?. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 1, s.19-22, bibliogr. poz. 9.

Kluczowe zmiany i inwestycje podjęte w ostatnich latach przez PKP SA, mające wpływ na wizerunek spółki. Strategiczne cele Grupy PKP – założenia programu promocyjnego „Twoja kolej”. Autorska ocena wyników badań ankietowych i raportów o sytuacji polskiego kolejnictwa. Opinie ekspertów nt. efektywności polityki inwestycyjnej i zmian wizerunkowych PKP.

Włuczkowski Piotr: Koleje kluczem do amerykańskiej potęgi (analiza historycznych początków oraz wkładu kolei w rewolucję przemysłową w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem Land Grants). Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 1, s.16-18, tab.2, bibliogr. poz. 7.

Historyczne uwarunkowania rozwoju kolei w Ameryce Północnej. Polityka państwa w pierwszym okresie budowy sieci kolejowej. Cele i założenia Land Grant Acts (akty prawne regulujące gospodarkę gruntami na rzecz kolei). Zalety i wady Land Grants; współczesna ocena zasadności wprowadzenia przepisów w sprawie przekazywania gruntów kolei w początkach jej rozwoju.

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Frączyk Mariusz: Rekompensata w publicznym transporcie zbiorowym. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.20-22, fot. 1,

Definicja i funkcje ustawowe rekompensaty wypłacanej przez organizatora transportu zbiorowego operatorowi transportowemu. Formy rekompensat (świadczeń). Zasady i formuły zawieranych umów na świadczenie usług w zakresie transportu lądowego (zamówienie publiczne, koncesja, powierzenie bezpośrednie).

Jezierski Przemysław B.: Tajwan – wyspa dużych prędkości. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.28-30, fot. 5,

Charakterystyka sieci kolejowej na Tajwanie; specyfika infrastruktury i taboru. System sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej. Parametry eksploatacyjne kolei dużych prędkości. Oferta przewozowa wąskotorowej kolei turystycznej Alishan Forest Railway.

Lebda Dominik: Ruszyły Koleje Małopolskie. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.52-53, fot. 1,

Strategia transportowa samorządu małopolskiego. Inauguracja działalności przewozowej Kolei Małopolskich -docelowa siatka połączeń. Integracja transportowa regionu (Małopolska Karta Aglomeracyjna). Działania KM na rzecz poprawy konkurencyjności kolei na regionalnym rynku przewozowym.

Madrjas Jakub: Kolej z oddzielnym priorytetem POIiŚ. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.62-63, fot. 1,

Priorytety inwestycyjne znowelizowanego w 2014 r. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Polityka inwestycyjna polskich kolei na lata 2014-2020 realizowana przy wsparciu funduszy unijnych.

Madrjas Jakub: Udany start Pendolino. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.26-30, fot. 3,

Ocena pierwszego etapu eksploatacji pociągów Express Intercity Premium (Pendolino) na polskiej sieci kolejowej. Oferowane usługi w systemie EIP. Zastrzeżenia do oferty cenowej w systemie sprzedaży biletów i wyposażenia wnętrz pociągów Pendolino.

Malinowski Łukasz: PKP Intercity: 5,2 mln pasażerów mniej w roku 2014 . Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.36-37, fot. 1 ,

Podsumowanie wyników przewozowych PKP Intercity w 2014 r. Statystyki ruchu pasażerskiego w podziale na poszczególnych operatorów w latach 2013-2014.

Mochocki Marcin, Kaczorek Maciej: Nowa perspektywa i nowe podejście do inwestycji. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.40-43, fot. 1,

Strategia rozwojowa zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK. Założenia polityki inwestycyjnej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Projekty infrastrukturalne współfinansowane z funduszy UE. Podsumowanie efektywności wykorzystania unijnego finansowania w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2007-2013.

Piech Ryszard: Nowy tabor kolejowy do przewozów pasażerskich w 2014 r. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.56-59, fot. 1, tab.5,

Podsumowanie kolejowych inwestycji taborowych w 2014 r. Udział rynkowy poszczególnych dostawców taboru. Porównanie taboru eksploatowanego w 2009 i 2013 r. Struktura dostaw nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego. Wykaz aktualnych kontraktów na nowy tabor; przetargi realizowane i planowane.

Szymajda Michał: Gdyby Pendolino jeździło 12 lat temu…. Rynek Kolejowy 2015, nr 3, s.34-35, fot. 2,

Przebieg procesu przygotowawczego do uruchomienia w Polsce szybkich składów pociągowych; pierwszy przetarg na Pendolino. Planowany zakres modernizacji infrastruktury i sieci połączeń pod koniec lat 90. i na początku lat 2000.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr, Sobczak Grzegorz: Jak stworzyć potwora?. Skrzydlata Polska 2015, nr 2, s.24-29, fot.7,

Warunki rozwoju niskokosztowych linii lotniczych na rynku europejskim. Historia irlandzkiej linii lotniczej Ryanair od 1985 r., po restrukturyzacji w 1991 r. działającej jako przewoźnik niskokosztowy. Oferta przewozowa i model biznesowy Ryanair; strategie ograniczania kosztów i ekspansja na rynku międzynarodowym.

Przybylski Przemysław: Udany rok Lotniska Chopina. Skrzydlata Polska 2015, nr 2, s.22-23, fot.2,

Statystyka przewozów pasażerskich i cargo obsłużonych przez Lotnisko Chopina w 2014 r.; najwięksi przewoźnicy i najpopularniejsze kierunki przewozów. Efekty restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Inwestycje infrastrukturalne zakończone w 2014 r. i planowane. Rozwój połączeń lotniczych w ruchu regularnym i czarterowym.

 

ŚWIAT KOLEI

Ciosiński Henryk: Lux Torpeda 1937 z Chorzowa. Świat Kolei 2015, nr 1, s.12-15, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.4.

Rys historyczny i oferta produkcyjna fabryki Konstal w Chorzowie. Charakterystyka konstrukcji i techniczna trójczłonowego, szybkobieżnego, pasażerskiego pociągu motorowego wg niezrealizowanego projektu z 1937 r.; rysunek techniczny pojazdu sporządzony w 1937 r. w Warsztatach Przetwórczych w Chorzowie; współczesne wizualizacje wnętrza kabiny maszynisty, baru i członu silnikowego.

Jerczyński Michał: Czersk. Świat Kolei 2015, nr 1, s.29, fot.2,

Architektura dworca kolejowego w Czersku (fotografie z 1910 i 2011 r).

Orlicki Łukasz: Martwa Droga szlakiem transportowej magistrali kolejowej. Świat Kolei 2015, nr 1, s.16-25, rys.1; fot.34, bibliogr.poz.9.

Historia transpolarnej magistrali kolejowej (Budowa nr 501 i 503), realizowanej w latach 1947 – 1953 na Syberii w rejonie koła podbiegunowego (Czum- Igarka). Mapa sytuacyjna trasy magistrali wg projektów z 1947 i 1949 r. Organizacja i przebieg prac budowlanych prowadzonych z wykorzystaniem więźniów jako siły roboczej. Relacja z wyprawy szlakiem „Martwej Drogi” zorganizowanej w 2013 r.

Rechłowicz Marcin, Janowska Olga: Tramwaje w Charkowie. Świat Kolei 2015, nr 1, s.42-49, rys.2; fot.13, tab.2, bibliogr.poz.9.

Historia komunikacji tramwajowej w Charkowie na Ukrainie od 1882 r.; budowa i eksploatacja sieci tramwajowej; odbudowa infrastruktury tramwajowej po II wojnie światowej. Organizacja pasażerskich przewozów tramwajowych i ich konkurencyjność wobec innych środków transportu publicznego w Charkowie. Rozwój sieci tramwajowej i taboru do lat 90. XX w. Przesłanki likwidacji linii tramwajowych; liczba linii i wagonów liniowych wg stanu na lipiec 2014 r.

Rusak Ryszard: Elektrowozy serii E11 i E42 kolei DR (1). Świat Kolei 2015, nr 1, s.30-35, fot.15, tab.3,

Historia i odbudowa po II wojnie światowej kolejowej trakcji elektrycznej w Niemczech. Konstrukcja i dane techniczne elektrycznych lokomotyw E11 i E42 eksploatowanych przez koleje niemieckie (DR i DB). Produkcja i zmiany konstrukcyjne pojazdów; dostawy maszyn serii E11 i E42 w latach 1962 – 1976.

 

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Aleksandrowicz Jan, Chwastek Konrad: Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej. Transport i Komunikacja 2015, nr 1, s.20-25, fot. 3; rys. 1, bibliogr. poz. 10.

Założenia strategii integracji transportu zbiorowego w miastach. Obszary integracji w transporcie publicznym: informacja pasażerska, oferta przewozowa, węzły przesiadkowe, systemy biletowe, polityka taryfowa. Formy integracji systemów transportu zbiorowego w Krakowie; koordynacja podsystemów miejskiego transportu zbiorowego w zakresie systemów teleinformatycznych; zintegrowany bilet aglomeracyjny.

Borkiewicz Agata, Cielica Mirosław: Firma transportowa krok po kroku. Transport i Komunikacja 2015, nr 1, s.28-30, fot. 2,

Podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa transportowego. Koszty założenia firmy przewozowej. Zasady rejestracji przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Wymogi w zakresie uzyskania zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Czernek Dorota: Naprzeciw zimie – utrzymanie dróg. Transport i Komunikacja 2015, nr 1, s.8-11, fot. 2, bibliogr. poz. 7.

Działania podejmowane w ramach ZUD (zimowe utrzymanie dróg). Zakres prac przygotowawczych do sezonu zimowego. Standardy utrzymania infrastruktury drogowej; nowoczesne systemy odśnieżania; typy specjalistycznych maszyn do odśnieżania i usuwania śliskości zimowej. Właściwości współcześnie stosowanych środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg.

Miklaszewski Piotr: Nowoczesne technologie w praktyce biznesowej firm transportu drogowego. Transport i Komunikacja 2015, nr 1, s.4-7, fot. 3,

Uwarunkowania wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania flotą samochodową. Potencjał ekonomiczny rozwiązań telematycznych w zakresie gospodarki taborowej; monitorowanie czasu pracy i aktywności kierowców; komunikacja firmy z kierowcą; ekojazda. Zalety i wady systemów zarządzania flotą samochodową w ocenie kierowców i zarządców.

Miklaszewski Piotr: Podróż do Armenii, czyli 15 tysięcy kilometrów doświadczeń drogowych. Transport i Komunikacja 2015, nr 1, s.34-38, fot. 14,

Relacja z podróży po drogach Europy Południowo-Wschodniej. Stan sieci i infrastruktury drogowej na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Turcji, Grecji i Armenii. Autorska ocena sposobów organizacji ruchu samochodowego na drogach miejskich i pozamiejskich w tych krajach oraz zachowań kierowców podczas jazdy.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bryniarska Zofia: Rozwój przewozów liniami aglomeracyjnymi w strefie podmiejskiej Krakowa. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 2, s.24-32, fot. 2, bibliogr. poz. 7.

Organizacja obsługi komunikacyjnej strefy podmiejskiej Krakowa; oferta przewozowa; struktura podaży na liniach aglomeracyjnych; praca przewozowa; statystyki w zakresie obsługi pasażerskiej (l. 2009-2013). Popyt na przewozy liniami autobusowymi.

Budzowski Artur: Problem międzynarodowych połączeń Krakowa w kontekście Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2015\, nr 1, s.15-23, tab.1, bibliogr.poz.10.

Analiza międzynarodowych połączeń kolejowych południowej Polski w latach 1995-2014. Prawne aspekty funkcjonowania kolejowych przewozów międzynarodowych. Główne zadania Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego (Planu Transportowego). Możliwości rozwoju sieci połączeń międzynarodowych w Planie Transportowym.

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Jakość usług przewozowych i jej elementy składowe – ujęcie teoretyczne. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 1, s.24-30, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.30.

Jakość w ujęciu technicznym i ekonomicznym. Elementy składowe jakości usług przewozowych wg różnych autorów m.in. Komisji Europejskiej z 1995 r. i Europejskiej Normy z 2000 r. (bezpieczeństwo, ekologia, czas, troska o klienta, komfort, dostępność czasowo-przestrzenna, dostępność funkcjonalna, informacja).

Duda Urszula: Analiza funkcjonowania strefy Kiss and Ride przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 2, s.14-18, fot. 10, tab.6, bibliogr.poz. 4.

Analiza funkcjonowania strefy Kiss and Ride w Krakowie; ocena sposobu organizacji i wykorzystania strefy. Wyniki obserwacji ruchu w rejonie Małopolskiego Dworca Autobusowego i zachowań kierowców korzystających ze strefy K and R; analiza czasu postoju samochodów. Wnioski z analizy nieprawidłowych zachowań kierowców w systemie Kiss and Ride.

Duda Urszula: Przegląd stosowanego w wybranych krajach oznakowania stref kiss and ride. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 1, s.3-8, fot.12; rys.34, bibliogr.poz.9.

Analiza możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania stref kiss and ride obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Przykład Czech – oznakowanie uregulowane prawnie i nieuregulowane prawnie w Holandii. Zestawienie różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride w Polsce. Przykłady stref krótkiego parkowania oznakowane znakiem B-35 zakaz postoju (Poznań, Tczew).

Fryc Irena, Więcko Adam: Bezpieczeństwo rowerzystów a oświetlenie roweru. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 1, s.9-14, rys.3; fot.2, tab.5, bibliogr.poz.25.

Statystyka wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w krajach UE w 2010 r. Wpływ wyposażenia roweru w oświetlenie na bezpieczeństwo rowerzysty. Przepisy dotyczące rowerowego oświetlenia pozycyjnego i odblaskowego w krajach UE; różnice w wymaganym obowiązkowym wyposażeniu roweru w sprzęt oświetleniowy na przykładzie Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Józef Nowkuński- budowniczy kolejowej magistrali węglowej. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 2, s.38-40, fot. 1, bibliogr. poz. 2.

Sylwetka Józefa Nowkuńskiego- naczelnego kierownika budowy kolejowej magistrali węglowej. Historia budowy magistrali, etapy realizacji inwestycji. Znaczenie gospodarcze i polityczne magistrali węglowej. Działania na rzecz upamiętnienia zasług i dorobku zawodowego Józefa Nowkuńskiego.

Romanowska Aleksandra, Jamroz Kazimiera: Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe- zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 2, s.4-13, fot. 4, tab.1, bibliogr. poz. 29.

Problemy funkcjonowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w układzie komunikacyjnym miast. Kategorie WOH i ich oddziaływanie na transport miejski; charakterystyka ruchu drogowego generowanego przez WOH. Problemy obsługi transportowej i parkingowej WOH. Zasady polityki parkingowej w sąsiedztwie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka. Transport Samochodowy 2014, nr 3, s.37-63, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.28.

Analiza oddziaływania hałasu antropogenicznego na ludzki organizm. Źródła i poziom emisji hałasu. Wpływ hałasu komunikacyjnego na zdrowie człowieka. Ocena szkodliwości emisji ultra- i infradźwięków oraz wibracji pochodzących z transportu drogowego; wpływ dźwięków o niskiej częstotliwości i wibracji na organizm kierowcy. Cele i instrumenty polityki ochrony przed hałasem w Polsce i UE; europejski projekt SILENCE; kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z hałasem.