UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2015

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

AUTOBUSY

Brzeziński Andrzej, Bartosiński Tadeusz: Krajowa Polityka Miejska – szanse i zagrożenia. Autobusy 2015, nr 3, s.28-32, fot.2, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka Krajowej Polityki Miejskiej (KPM): adresaci, wątki tematyczne, horyzont czasowy, cele, diagnoza stanu. Podstawowe zasady KPM w zakresie poprawy zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz do poprawy jakości życia mieszkańców. Wady i zalety KPM oraz propozycje uzupełnienia.

Dyr Tadeusz, Urbańska Anna: Solaris dwunasty rok z rzędu liderem w segmencie autobusów miejskich. Autobusy 2015, nr 3, s.10-16, fot.15, bibliogr.poz.6.

Pozycja rynkowa firmy Solaris – lidera polskiego rynku autobusów miejskich. Sprzedaż autobusów i trolejbusów Solaris w latach 2006-2014. Sprzedaż autobusów i trolejbusów Solaris w roku 2014 w podziale na kraje. Charakterystyka autobusu Solaris Urbino i tramwaju Solaris Tramino. Planowane innowacje na 2015 r. Pojazdy Solaris dostarczane na rynek europejski.

Ziółkowska Karolina: Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie. Autobusy 2015, nr 3, s.24-27, tab.1, bibliogr.poz.8.

Koncepcja funkcjonowania Strefy ultra niskiej emisji spalin w Londynie; zakres przestrzenny; ograniczenia dotyczące emisji spalin. Transport publiczny w Strefie ultra niskiej emisji spalin. Korzyści z utworzenia Strefy. Etapy wprowadzania nowych norm w zakresie emisji spalin na obszarze planowanej Strefy.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Sochacki Tomasz: Jak znakować drogi?. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 2, s.4-13, rys.9; fot.2,

Zasady oznakowania pionowego dróg publicznych oraz warunki efektywnego stosowania znaków drogowych z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu: ograniczenia prędkości; pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach; drogi osiedlowe i wewnętrzne; tablice określające kierunki jazdy na pasach ruchu; zakazy ruchu pojazdów ciężarowych; znaki nakazu i zakazu na skrzyżowaniach; oznakowanie zaniżonej skrajni i stosowanie urządzeń bramowych; oznakowanie wyniesionych wysp na jezdni.

Szafranko Elżbieta: Kilka wariantów jednej inwestycji. Budowa dróg na terenach cennych przyrodniczo. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 2, s.14-19, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.21.

Regulacje prawne w zakresie oceny oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko; wymagania i procedury dotyczące budowy dróg na obszarach Natura 2000. Zakres i metodyka wielokryterialnej analizy wariantów inwestycji.

 

DROGOWNICTWO

Niemierko Andrzej: Mosty na Kubie – refleksje z Wyprawy Mostowej. Drogownictwo 2015, nr 3, s.75-87, fot.29, bibliogr.poz.8.

Parametry i konstrukcja różnych typów mostów drogowych i kolejowych na Kubie, zwiedzonych przez uczestników II Światowej Wyprawy Mostowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej w 2014 r. Główna arteria drogowa (Carretera Central – CC) i sieć kolejowa Kuby (mapy). Historia kubańskiego budownictwa mostowego od XIX w. do czasów współczesnych.

 

EUROLOGISTICS

Mincewicz Janusz: Orient Express ma już 131 lat. Eurologistics 2015, nr 1, s.88-89, fot.1,

Historia transkontynentalnych połączeń kolejowych obsługiwanych przez luksusowy pociąg Orient Express w latach 1883 – 2009; Orient Express w literaturze i filmie; oferta przewozowa Venice- Simplon Orient Express.

Najpopularniejsze kierunki i ładunki. Eurologistics 2015, nr 1, s.74-75, fot.1,

Analiza rynku towarowego transportu samochodowego w Polsce na podstawie danych pozyskanych z internetowego serwisu Oferteo.pl. Struktura towarowa transportu w relacjach krajowych i międzynarodowych oraz główne kierunki geograficzne przewozów. Oczekiwania klientów dotyczące czasu realizacji zlecenia przewozu. Trendy rozwoju rynku usług transportowych.

Wojcieszak Andrzej: Euroazjatyckie korytarze transportowe. Eurologistics 2015, nr 1, s.76-81, rys.4; fot.7, tab.2,

Cele polityki OSŻD w zakresie rozwoju euroazjatyckich połączeń kolejowych. Charakterystyka 13 europejsko-azjatyckich kolejowych korytarzy transportowych na terytoriach państw członkowskich OSŻD. Statystyki gęstości linii kolejowych i pracy przewozowej kolei OSŻD w 2012 r. Uwarunkowania i bariery rozwoju międzynarodowego transportu kolejowego między Europą i Azją.

 

KURIER KOLEJOWY

[II linia metra w Warszawie]. Kurier Kolejowy 2015, nr 6, s.13-17, rys.1; fot.7,

Plany i realizacja II linii metra w Warszawie. Prace budowlane na centralnym odcinku linii w latach 2010 – 2013. Doświadczenia z jazd testowych pociągami Inspiro. Plan rozbudowy II linii metra do 2019 r.

 

LOGISTYKA

Kiba- Janiak Maja: Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta. Logistyka 2015, nr 1, s.18-24, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.32.

Rola i znaczenie logistyki dla zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w miastach. Cele polityki w zakresie logistyki miejskiej przedstawione w dokumentach strategicznych UE. Założenia i przesłanki formułowania strategii logistycznej miasta, realizowanej z udziałem samorządów lokalnych. System strategicznego planowania logistycznego w obszarze transportu pasażerskiego i towarowego w Londynie.

Pieriegud Jana: Polski rynek usług transportu samochodowego i kolejowego – bilans dziesięciolecia w Unii Europejskiej. Logistyka 2015, nr 1, s.8-12, rys.10, bibliogr.poz.4.

Dynamika rozwoju rynku transportu samochodowego i kolejowego w Polsce w latach 2004 – 2013: wzrost liczby przedsiębiorstw transportowych i wykonywanej przez nie pracy przewozowej w porównaniu do innych państw UE; rozwój kolejowych przewozów intermodalnych.

Wojcieszak Andrzej: Przewozy lotnicze i infrastruktura transportu lotniczego na Białorusi. Logistyka 2015, nr 1, s.26-28, rys.3; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.3.

Lokalizacja i usługi portów lotniczych na Białorusi; kierunki międzynarodowych połączeń lotniczych z lotniska w Mińsku. Statystyki lotniczych przewozów pasażerskich i towarowych w latach 2004 – 2013; stan floty powietrznej; tendencje zmian wielkości przewozów i wykonywanej pracy przewozowej.

Wojewódzka-Król Krystyna: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE. Logistyka 2015, nr 1, s.13-17, rys.5; fot.3, bibliogr.poz.15.

Uwarunkowania i zasady rozwoju infrastruktury transportu z punktu widzenia jej oddziaływania na strukturę gałęziową i efektywność systemu transportowego. Specyfika projektowania inwestycji infrastrukturalnych. Analiza procesu rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej transportu po przystąpieniu Polski do UE: drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Efektywność społeczno-ekonomiczna, osiągnięcia i problemy polityki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Lotnictwo 2015, nr 4, s.34-41, fot.11, tab.2,

Polskie porty lotnicze w 2014 r. w statystyce: pasażerowie, ładunki, operacje startów i lądowań. Działalność polskich portów lotniczych w latach 2005-2014. Pozycja rynkowa lotnisk centralnych i regionalnych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Jurczak Robert: Asfaltowe nawierzchnie dróg dla ruchu rowerowego. Magazyn Autostrady 2015, nr 3, s.64-66, fot. 4, tab.1, bibliogr. poz. 4.

Analiza zagadnień związanych z projektowaniem, budową oraz przepisami prawnymi i technicznymi dotyczącymi nawierzchni asfaltowych stosowanych na drogach rowerowych. Niemieckie doświadczenia w projektowaniu i budowie infrastruktury dla rowerzystów. Podstawowe wymagania dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych dla nawierzchni dróg rowerowych.

Opara Karol: Skoordynowane systemy utrzymania dróg. Magazyn Autostrady 2015, nr 3, s.68-73, tab.2, bibliogr. poz. 11.

Charakterystyka skoordynowanych systemów utrzymania dróg i narzędzia do ich stosowania. Założenia niemieckiego systemu zarządzania stanem nawierzchni w zależności od stanu zużycia drogi (PMS – Pavement Management System); planowanie długoterminowych strategii utrzymaniowych i ich finansowania; zalety i wady PMS. Założenia i cele skoordynowanego programu utrzymaniowo-budowlanego KEB. Systemy oceny potrzeb utrzymaniowych. Analiza porównawcza PMS i KEB. Kierunki rozwoju metody KEB.

 

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Rudziński Cezary: Kolej zębata w cieniu Matterhornu. Polska Gazeta Transportowa 2015, nr 12, s.7, fot.4,

Historia i eksploatacja górskiej kolejki zębatej w Zermatt w Szwajcarii; opis trasy z Zermatt do Gornergrat.

 

POLSKIE DROGI

Ocalmy miliony. Polskie Drogi 2015, nr 3, s.55-58,

Cele i założenia programu ONZ „Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020” i „Globalnego planu WHO w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Realizacja planu w wybranych krajach. Statystyki wypadków drogowych na świecie.

Ocena stanu technicznego mostów. Polskie Drogi 2015, nr 3, s.71-76, fot. 4, tab.6,

Uwarunkowania procesu niszczenia konstrukcji mostowych. Skala i kryteria oceny zużycia elementów mostu. Zasady przeprowadzania analizy przydatności do użytkowania obiektów mostowych.

Prawie 50 mld zł kosztują wypadki drogowe. Polskie Drogi 2015, nr 3, s.46-49, fot. 6,

Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wielkość i struktura kosztów wypadków drogowych w 2013 r. Wskaźniki brd w krajach europejskich.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Białoń Andrzej, Pawlik Marek: Bezpieczeństwo i ryzyko na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 163, s.25-40, rys.2, bibliogr.poz.11.

Zasady oceny bezpieczeństwa stosowane w transporcie kolejowym na przykładzie oceny bezpieczeństwa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Procedura i metody analizy ryzyka na podstawie przepisów norm polskich i europejskich; porównanie kwalitatywnej i kwantytatywnej oceny ryzyka. Identyfikacja i analiza skutków zagrożeń związanych z eksploatacją systemów srk; wycena i kryteria akceptowalności ryzyka.

Klinger Michael: Recent fire safety regulations and ongoing processes in Europe regarding active fire protection systems in rolling stock. (Najnowsze przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz procesy zachodzące w Europie w zakresie układów aktywnej ochrony przeciwpożarowej taboru kolejowego.) Problemy Kolejnictwa 2014, nr 164, s.57-67, bibliogr.poz.19.

Regulacje Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności i norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego taboru kolejowego. Standardy i wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej taboru w państwach europejskich (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy) i USA: wytyczne ARGE; prawo o bezpieczeństwie w tunelach kolejowych we Włoszech; kodeks bezpieczeństwa NFPA 130 opracowany w USA.

Wróbel Iwona: Ocena realizacji krajowego planu transportowego według rozkładu jazdy pociągów 2013/2014. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 163, s.125-142, rys.2, tab.7, bibliogr.poz.8.

Cele i zadania planów transportowych w odniesieniu do publicznego transportu zbiorowego. Analiza i ocena realizacji postanowień „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym”, opublikowanego w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 9.10.2012 r. (Dz. U. 2012, poz.1151). Kierunki rozwoju oferty przewozowej i jakość usług pasażerskiego transportu kolejowego w zakresie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych; wnioski na podstawie analizy rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 15.12.2013 r. do 13.12.2014 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Gierczak Beata: Analiza strukturalna pasażerów PLL LOT a ogólna ocena cech i usług składających się na wizerunek firmy. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 2, s.23-25, tab.1, bibliogr.poz.16.

Analiza i ocena usług pasażerskiego transportu lotniczego oraz wizerunku PLL LOT na podstawie wyników badań ankietowych pasażerów przeprowadzonych w latach 2012-2013. Metodyka oceny i parametry jakości usług przewozowych. Pozytywne i negatywne cechy wizerunku firmy. Założenia nowej strategii marketingowej i rebrandingu marki PLL LOT.

Guranowska-Gruszecka Krystyna: Wpływ nowego „Lotniska Lublin” w Świdniku na rozwój ekonomiczny miasta i jakość życia mieszkańców. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 2, s.14-18,

Wpływ tradycji lotniczych w Świdniku na społeczny odbiór lokalizacji lotniska w mieście; stan prawny gruntów, uciążliwość hałasowania lotniska. Kształtowanie lotniska i jego najbliższego otoczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2011-2014. Rozwój systemu transportowego usprawniającego dojazdy pasażerskie i towarowe do lotniska; komunikacja autobusowa i kolejowa. Wnioski z oceny stanu istniejącego i planowanego wybranych elementów systemu komunikacyjnego Świdnika. Rynek pracy – stan istniejący, potrzeby i możliwości.

Operacyjne i teoretyczne aspekty nowoczesnego zarządzania ruchem lotniczym. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 2, s.9-13, rys.4, bibliogr.poz.24.

Założenia Centralnego Planu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Europie. Charakterystyka nowoczesnych systemów zarządzania ruchem lotniczym w Europie: system zarządzania przylotami AMAN, system zarządzania odlotami DEman, systemy A- SMGCS oraz A- CDM zwiększające możliwości utrzymania deklarowanej przepustowości portów lotniczych. Metody wspomagające zarządzanie operacjami lotniczymi: optymalizacja wielokryterialna, wykorzystanie sztucznej inteligencji na przykładzie sztucznej sieci neuronowej oraz sieci Petriego w sekwencjonowaniu samolotów lądujących.

Przybyła Dorota: Rok Józefa Nowkuńskiego. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 2, s.31-32,

Budowa i eksploatacja magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk z portem morskim w Gdyni w latach 20. i 30. XX w. Rys biograficzny budowniczego magistrali węglowej inż. Józefa Nowokuńskiego (1868-1952).

Skakuj Michał, Gil Wojciech, Grabowska Beata: Zagrożenia środowiskowe w lotnictwie. Świat, Europa, Polska. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 2, s.19-22, rys.1, bibliogr.poz.46.

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ruchu lotniczego powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta. Instrumenty prawne i pozaprawne minimalizacji ryzyka kolizji samolotów ze zwierzętami; regulacje prawa polskiego i UE oraz organizacji międzynarodowych.

 

RYNEK KOLEJOWY

Fiszer Kasper: Czołgi na tory. Wojsko inwestuje w transport kolejowy. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.36-37, fot.2,

Remonty i modernizacje wojskowej infrastruktury kolejowej przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej po 2000 r.; plany inwestycyjne dotyczące poprawy stanu technicznego i przywrócenia przejezdności wybranych linii kolejowych.

Fiszer Kasper: Kolej na Ukrainie w dobie konfliktu. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.16-17, fot.1,

Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na funkcjonowanie transportu kolejowego; ograniczenia ruchu pasażerskiego i towarowego; organizacja transportu na Krymie i obszarach objętych działaniami wojennymi; zniszczenia infrastruktury i taboru.

Jasiński Rafał: Koleje wąskotorowe w Polsce. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.44-46, fot.2, tab.1,

Organizacja i funkcjonowanie kolei wąskotorowych w Polsce; przewoźnicy i linie obsługiwane w ruchu rozkładowym; źródła finansowania kolei wąskotorowych; zagrożenia związane ze złym stanem technicznym infrastruktury i taboru.

Madrjas Jakub: Towarowa perspektywa. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.27-29, fot.1,

Inwestycje kolejowe dotyczące przewozów towarowych planowane w ramach kontraktów terytorialnych poszczególnych województw oraz Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., współfinansowane z funduszy unijnych; priorytetowe projekty finansowane ze środków Connecting Europe Facility oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe: Rok 2014 bez większych zmian. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.18-20, rys.2, tab.1,

Wyniki pracy przewozowej i konkurencja przewoźników kolejowych na rynku transportu towarowego w 2013 i 2014 r. Strategia rynkowa i plany przejęć spółek kolejowych przez PKP Cargo. Działalność PKP Cargo w sektorze przewozów intermodalnych.

Nowakowski Waldemar, Czubak Dawid: Prawo wspólnotowe i wymagania TSI dotyczące dopuszczenia do eksploatacji systemów kolejowych. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.67-69, fot.1, bibliogr.poz.8.

Regulacje prawne UE w zakresie wymagań interoperacyjności i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i systemów automatyki kolejowej. Procedury certyfikacji urządzeń; ocena zgodności składników interoperacyjności oraz urządzeń nie będących składnikami interoperacyjności.

Piech Ryszard: Nowe metro i tramwaje w 2014 r. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.56-58, fot.1, tab.5,

Dostawy taboru szynowego dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i Metra Warszawskiego w 2014 r. w porównaniu do lat poprzednich; ocena realizacji zamówień i statystyka dostaw wg typu pojazdu i producenta.

Rydzyński Paweł: Kolej w Polsce coraz ważniejsza w obsłudze kontenerów. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.21-23, rys.4; fot.1, tab.1,

Analiza trendów wzrostu udziału kolei w obsłudze ładunków kontenerowych polskich portów morskich. Statystyki przeładunków w portach Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście w latach 2005 – 2014; wzrost udziału przeładunków kolejowych w BCT Gdynia w latach 2004 – 2013. Inwestycje w zakresie poprawy przepustowości linii kolejowych do portów morskich Trójmiasta.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. V). Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.30-31, fot.1,

Potrzeby inwestycyjne w zakresie zwiększenia przepustowości sieci kolejowej w aglomeracji krakowskiej, związane m.in. z projektem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i wzrostem przewozów regionalnych. Propozycje budowy nowych torów szlakowych i łącznic w celu usprawnienia ruchu pasażerskiego w rejonie Krakowa i Zakopanego.

Rydzyński Paweł: PKM – to nie tak miało być. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.38-39, fot.1,

Założenia i problemy realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM); parametry oferty przewozowej i taboru PKM; plany dotyczące częstotliwości i rozkładu jazdy pociągów.

Rydzyński Paweł, Lebda Dominik: Metro w Krakowie – za i przeciw. Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.32-34, fot.2,

Perspektywy budowy metra w Krakowie; przewidywane koszty i korzyści z realizacji projektu w oparciu o doświadczenia z organizacji metra w Warszawie; zalety zautomatyzowanego, bezzałogowego lekkiego metra – Anoxis – proponowanego przez firmę Alstom. Znaczenie metra dla rozwoju aglomeracji i systemu transportu publicznego wg opinii ekspertów.

Szymajda Michał: Wsiąść do pociągu bylejakiego… Rynek Kolejowy 2015, nr 4, s.42-43, fot.1,

Doświadczenia europejskich organizatorów transportu publicznego w zakresie wprowadzenia bezpłatnych kolejowych przewozów pasażerskich w regionach i aglomeracjach. Koszty i korzyści bezbiletowych przewozów kolejowych finansowanych z budżetu państwa na Słowacji, we Francji, Estonii i w Polsce (bezpłatny serwis dowozowy dla kibiców imprez sportowych w Gdańsku).

 

SKRZYDLATA POLSKA

Głowacki Bartosz, Sobczak Grzegorz: Inne spojrzenie na katastrofę. Skrzydlata Polska 2015, nr 4, s.4-8, fot. 6,

Analiza okoliczności katastrofy samolotu A320 Germanwings w marcu 2015 r. Krytyczna ocena pierwszych reakcji prokuratury i władz lotniczych po katastrofie. Zalecenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) w sprawie zasad pracy pilotów i personelu pokładowego w kokpicie samolotu.

Sigmund Marcin: Gdy pilot postanawia umrzeć… Skrzydlata Polska 2015, nr 4, s.10-15, fot. 5,

Analiza katastrof lotniczych spowodowanych celowym działaniem pilota, personelu lotniczego bądź pasażera; okoliczności katastrof.

 

ŚWIAT KOLEI

Becker Carlheinz: Kolej Lokalna Trzciel – Lutol Suchy. Kleinbahn Tirschtiegel – Dürrlettel. Świat Kolei 2015, nr 3, s.18-23, rys.4; fot.17, bibliogr.poz.10.

Historia Kolei Lokalnej Trzciel – Lutol Suchy w latach 20. i 30. XX w. Międzymiastowe połączenia autobusowe i kolejowe z Trzcielem. Niezrealizowane projekty linii kolejowych wokół późniejszej Kolei Lokalnej Trzciel – Lutol Suchy. Budowa i eksploatacja linii kolejowej Trzciel – Lutol Suchy w latach 1929 – 1941; koszty i finansowanie inwestycji; statystyki przewozów pasażerskich i towarowych w latach 1929 – 1930.

Fedorowicz Sławomir: Odcinek (Częstochowa DŻWW) – Częstochowa I – Stradom – (Gnaszyn) Kolei Herbsko-Kieleckiej. Świat Kolei 2015, nr 2, s.38-39, rys.1; fot.5,

Relacja z wyprawy trasą dawnej linii kolejowej Herby – Częstochowa; historyczna mapa węzła kolejowego z połączeniami Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Herbsko-Kieleckiej.

Fedorowicz Sławomir: Odcinek Stradom – Hantke Kolei Herbsko-Kieleckiej. Świat Kolei 2015, nr 3, s.36-37, fot.8,

Historia linii kolejowej Stradom – Hantke na trasie Kolei Herbsko-Kieleckiej; charakterystyka infrastruktury eksploatowanej od 1903 r.; współczesny wygląd dawnych dworców i obiektów infrastruktury.

Modrzejewski Jacek: Tramwaje i metro w Mieście Słońca. Świat Kolei 2015, nr 3, s.43-47, rys.1; fot.13, tab.4,

Historia i rozwój komunikacji tramwajowej i metra w Mińsku na Białorusi. Schemat sieci miejskiej komunikacji szynowej w Mińsku. Charakterystyka infrastruktury, taboru tramwajowego i metra. Organizacja i taryfy pasażerskiego transportu zbiorowego.

Rusak Ryszard: Elektrowozy serii E11 i E42 kolei DR (2). Świat Kolei 2015, nr 2, s.32-37, fot.16, tab.1, bibliogr.poz.5.

Produkcja seryjna i pierwsze przydziały lokomotyw E11/211 i E42/242 dla niemieckich kolei DR; historia eksploatacji elektrowozów przez przedsiębiorstwa DR i DB AG w latach 1963 – 2010. Zakres przebudowy lokomotyw serii 211 i 242 w latach 80. XX w. Eksploatacja pojazdów serii 142 (DR 242) przez prywatne przedsiębiorstwo kolejowe SOB w Szwajcarii.

Stankiewicz Ryszard: Kolej Lokalna Lwów – Podhajce (2). Świat Kolei 2015, nr 3, s.24-27, fot.5, tab.3, bibliogr.poz.36.

Eksploatacja Kolei Lokalnej Lwów – Podhajce od 1908 r. do chwili obecnej; statystyki przewozów pasażerskich i towarowych oraz wyniki finansowe w latach 1908 – 1913; rozkład jazdy z 1931 r. Ruch kolejowy i zniszczenia infrastruktury w czasie I i II wojny światowej. Odbudowa i upaństwowienie linii w dwudziestoleciu międzywojennym. Likwidacja a następnie reaktywacja odcinków linii Lwów Podzamcze – Czortowa Skała i Brzeżany – Potutory, eksploatowanych po 1944 r. przez koleje radzieckie i ukraińskie.

Stankiewicz Ryszard: Kolej Lokalna Lwów-Podhajce. Świat Kolei 2015, nr 2, s.22-31, rys.1; fot.18, tab.2,

Budowa linii kolejowej Lwów-Podhajce od 1905 r.; opis trasy, przystanki i dworce kolejowe oraz obiekty infrastruktury. Organizacja i tabor Kolei Lokalnej Lwów-Podhajce do 1946 r.; charakterystyka techniczno-eksploatacyjna parowozów serii TKp11; rozkłady jazdy z lat 1913 i 1922.

Zintel Krzysztof: Pierwsze tramwaje. Zarys techniki od początków do 1914 roku. Część 2. Tramwaje pneumatyczne, linowe i spalinowe. Świat Kolei 2015, nr 2, s.44-52, rys.14; fot.6, tab.1,

Konstrukcja i parametry tramwaju napędzanego silnikiem tłokowym na sprężone powietrze (pneumatycznego), zaprojektowanego przez inż. Ludwika Mękarskiego. Eksploatacja tramwajów pneumatycznych systemu Mękarskiego we Francji, Szwajcarii i USA. Porównanie rozwiązań konstrukcyjnych różnych systemów tramwaju pneumatycznego: Mękarskiego, Popp- Conti, Hughes i Lancaster. Tramwaje z napędem linowym i spalinowym w Europie, USA i Kanadzie.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Grzelec Krzysztof: Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 3, s.4-8, tab.5, bibliogr.poz.2.

Wyniki badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji gdańskiej przeprowadzonych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) w latach 2010-2013. Charakterystyka postulatów przewozowych mieszkańców gmin, w których zrealizowano badania. Kształtowanie oferty przewozowej na podstawie wyników badań.

Wpływ poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego (RHD) w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 3, s.9-15, fot.1, tab.6, bibliogr.poz.5.

Uwarunkowania rejestracji pojazdu RHD dostosowanego do ruchu lewostronnego w Polsce. Wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacyjnych wpływu poruszania się pojazdami dostosowanymi do ruchu lewostronnego w ruchu prawostronnym na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów RHD w ruchu prawostronnym.

Łastowska Angelika, Bryniarska Zofia: Analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 3, s.30-35, fot.4; rys.1, tab.3, bibliogr.poz.15.

Analiza funkcjonowania pierwszej otwartej w Polsce w 2008 r. bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie. Zalety podróży rowerowych; polityka rowerowa Krakowa. System KMK Bike na tle innych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Polsce (Warszawa, Wrocław). Charakterystyka wykorzystania rowerów w sezonie 2014 r. oraz wykorzystania stacji wypożyczalni.