UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 05/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2015

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI I MOSTY

DROGOWNICTWO

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej: Pomoc publiczna dla Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej (PKS) w latach 2004-2013. Autobusy 2015, nr 4, s.24-27, tab.1, bibliogr. poz. 9.

Pozycja PKS na rynku przewozów pasażerskich w transporcie publicznym w latach 2004-2013. Skutki restrukturyzacji rynku transportowego w Polsce po 1989 r. Warunki funkcjonowania transportu samochodowego. Sytuacja finansowa PKS; pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa.

Molecki Adam: Tablice dynamicznej informacji przystankowej jako narzędzie niwelowania niedostatków infrastruktury. Autobusy 2015, nr 4, s.20-22, fot. 3; rys. 2, bibliogr. poz. 7.

Analiza potencjału funkcjonalności stosowanych obecnie technologii DIP (dynamiczna informacja przystankowa) na przykładzie węzła komunikacyjnego na ul. Jana Pawła II we Wrocławiu. Zasady prawidłowej organizacji węzłów przesiadkowych sieci transportu miejskiego. Wady istniejącego układu stanowisk przystankowych w węźle komunikacyjnym. Rola informacji przystankowej w węzłach przesiadkowych. Cele i formy DIP.

Połom Marcin, Turżański Bohdan, Bartłomiejczyk Mikołaj: Produkcja i sprzedaż trolejbusów Solaris Trollino w latach 2011-2014. Autobusy 2015, nr 4, s.8-12, fot. 6, tab.3, bibliogr. poz. 4.

Analiza rozwoju firmy Solaris i jej współpracy z producentami napędów elektrycznych do trolejbusów. Wielkość produkcji i sprzedaży taboru Solarisa na rynek krajowy i zagraniczny w latach 2011-2014. Rola transportu trolejbusowego w polityce zrównoważonego rozwoju transportu UE. Perspektywy rozwoju rynku taboru trolejbusowego.

Rusak Zbigniew: Obsługa obszarów podbiegunowych transportem publicznym na przykładzie Arvidsjaur. Autobusy 2015, nr 4, s.14-19, fot. 13, tab.1, bibliogr. poz. 6.

Uwarunkowania geograficzne skandynawskiego transportu publicznego na zurbanizowanych obszarach wokół koła podbiegunowego. Charakterystyka sieci transportowej w regionie Norrbotten. Zakres działalności organizatorów i operatorów transportu publicznego w regionie; oferowane usługi przewozowe i eksploatowany tabor autobusowy.

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Buttler Ilona: Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w latach 2006 – 2013. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 1, s.3-23, rys.10; fot.4, tab.14,

Wpływ alkoholu na organizm kierującego pojazdem i zwiększenie ryzyka wypadkowości w ruchu drogowym. Statystyki wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu w Polsce i w Europie w latach 1964 – 2014; dane dotyczące spożycia alkoholu przez użytkowników dróg na podstawie badań opinii społecznej. Cele i środki polityki prewencyjnej wobec nietrzeźwych kierujących; charakterystyka i ocena skuteczności działań realizowanych przez instytucje publiczne w latach 2006 – 2013: programy rządowe dotyczące ograniczenia obecności alkoholu w ruchu drogowym; kampanie społeczne i edukacyjne, w tym skierowane do młodzieży; badania i szkolenie kierowców; kontrole stanu trzeźwości kierowców i stosowane wobec nich sankcje prawne. Propozycje nowelizacji przepisów Kodeksu karnego w zakresie karania i reedukacji nietrzeźwych kierowców.

 

 

DROGI I MOSTY

Kowalewski Marian, Pękalski Andrzej, Siergiejczyk Mirosław: Normalizacja współpracy inteligentnych systemów transportowych w pojazdach. (Standarization of cooperation of intelligent transport systems in vehicles.) Drogi i Mosty 2014, nr 4, s.357-378, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.24.

Wpływ inteligentnych systemów transportu (ITS) działających w pojazdach samochodowych i ich otoczeniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Europejskie normy i standardy interoperacyjności systemów komunikacji pomiędzy pojazdami oraz pomiędzy pojazdami a infrastrukturą (V2X). Wymagania i rozwiązania techniczne aplikacji ITS w relacjach V2X; modele komunikacji sieciowej i protokoły komunikacyjne. Certyfikacja produktów ITS. Działalność instytucji europejskich oraz ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organization) w zakresie wdrażania i rozwoju ITS.

Mitas Andrzej W., Jaździk-Osmólska Agata: Metody wyceny kosztów społecznych, w tym ekonomicznych, wypadków drogowych w Polsce w aspekcie BRD. (Evaluation method for social costs, including economical ones, of road accidents in Poland from the aspect of BRD.) Drogi i Mosty 2014, nr 4, s.379-391, rys.4, bibliogr.poz.13.

Społeczne i ekonomiczne skutki zdarzeń drogowych oddziałujące na bezpośrednich uczestników zdarzenia i ogół społeczeństwa. Koszty zewnętrzne i wewnętrzne wypadków drogowych oraz ich rola edukacyjna w podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Metoda wyceny wartości społecznych kosztów wypadków drogowych opracowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów; analiza kosztów wykluczenia społecznego ofiar wypadków drogowych i kosztów utraty kapitału ludzkiego przez pracodawców.

 

DROGOWNICTWO

Franek Łukasz: Możliwości poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni ulicznej. Drogownictwo 2015, nr 3, s.105-108, fot.8, bibliogr.poz.6.

Propozycje organizacji parkowania samochodów w miastach, zwiększające dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni dla ruchu pieszego. Warunki prawne i techniczne organizacji stref płatnego parkowania na przykładzie Krakowa; oznakowanie miejsc postojowych; praktyka stosowania przepisów dotyczących wymaganej szerokości ciągu pieszego; rozwiązania uniemożliwiające parkowanie samochodów na chodnikach, w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wpływ usługi car- sharingu na ograniczenie użytkowania i zajętości przestrzeni przez samochody prywatne w miastach europejskich.

 

 

 

INFRASTRUKTURA

Czyżewski Dariusz: Oświetlenie drogowe – najczęstsze zaniedbania. Infrastruktura 2015, nr 5-6, s.52-53, fot. 2, tab.1, bibliogr. poz. 4.

Analiza wpływu oświetlenia drogowego na poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg. Błędy w projektowaniu drogowych instalacji oświetleniowych. Rola laboratoriów pomiarowych i weryfikacyjnych w prawidłowym określaniu parametrów luminacji oświetlenia drogowego.

Przybylski Przemysław: Nowy terminal – nowe możliwości. Infrastruktura 2015, nr 5-6, s.58-60, fot. 6,

Historia rozbudowy warszawskiego portu lotniczego Okęcie. Charakterystyka pierwszego terminalu pasażerskiego. Założenia projektu modernizacji terminalu. Parametry eksploatacyjne i funkcjonalność nowego terminalu. Usługi oferowane na zmodernizowanym lotnisku.

Zbierska Marzena: Expresowo między stolicami regionów. Infrastruktura 2015, nr 3-4, s.48-50, fot.5,

Projekt budowy drogi ekspresowej S7 i obiektów infrastruktury drogowej; koszty i plan realizacji inwestycji do 2017 r. Prace projektowe i przygotowania do realizacji kolejnych odcinków drogi ekspresowej S74. Wpływ rozwoju infrastruktury na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim.

 

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Antonowicz Mirosław: Rola infrastruktury transportowej w sprawnych przewozach towarowych koleją. Infrastruktura Transportu 2014, nr 2, s.14-17, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.7.

Rola i funkcje infrastruktury w systemie transportu kolejowego. Stan i jakość infrastruktury kolejowej w Polsce na tle innych państw europejskich wg danych za lata 2010 – 2012. Strategia rozwoju i plany inwestycyjne do 2023 r. w zakresie budowy i modernizacji sieci kolejowej i terminali intermodalnych.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Januszkiewicz Krystyna, Sołowczuk Alicja: Most autostradowy Szejka Zayeda w Abu Zabi – dzieło inżynierii i architektury. Inżynieria i Budownictwo 2015, nr 5, s.227-230, fot.10, bibliogr.poz.11.

Plan zagospodarowania przestrzennego Abu Zabi. Charakterystyka mostu autostradowego Szejka Zayeda oddanego do użytku w 2010 r.: lokalizacja mostu; źródła inspiracji w kształtowaniu formy architektonicznej; zastosowane innowacyjne techniki inżynierskie i materiały do budowy mostu; użycie nowoczesnej technologii LED do iluminacji obiektu.

 

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Pociągi jak tramwaje. Kurier Kolejowy 2015, nr 7, s.11-13, fot.3, tab.1,

Definicja kolei aglomeracyjnej; różnice między przewozami regionalnymi i aglomeracyjnymi. Działalność przewozowa kolei aglomeracyjnych w 2013 i 2014 r.; tendencje i uwarunkowania wzrostu przewozów kolejowych w polskich aglomeracjach; wyniki pracy przewozowej i eksploatacyjnej przewoźników aglomeracyjnych w latach 2010 – 2014 (PKP SKM w Trójmieście, SKM w Warszawie, WKD).

Golik Mariusz: Magistrala Śląsk-Porty połączyła północ z południem. Kurier Kolejowy 2015, nr 10, s.22-24, fot.4,

Historia północnego odcinka Herby Nowe-Gdynia magistrali węglowej Śląsk-Porty od lat 20. XX w. Budowa i finansowanie magistrali przy współudziale kapitału zagranicznego przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe. Trasa (mapa schematyczna), infrastruktura i tabor Kolei Herby Nowe-Gdynia. Eksploatacja magistrali w czasie działań wojennych i po zakończeniu II wojny światowej.

Jezierski Przemysław B.: Reaktywacja tramwajów w Algierii. Kurier Kolejowy 2015, nr 7, s.28-30, fot.3, tab.1,

Historia transportu tramwajowego w Algierii. Organizacja przewozów pasażerskich, tabor i infrastruktura tramwajowa eksploatowane w algierskich miastach: Algierze, Oranie i Konstantynie. Parametry i jakość oferty przewozowej. Charakterystyka istniejącej sieci tramwajowej i plany jej rozbudowy.

Pieriegud Jana: Dokąd prowadzą korytarze kolejowe?. Kurier Kolejowy 2015, nr 8, s.16-20, rys.2; fot.2, tab.1,

Pojęcie i znaczenie korytarzy transportowych w obszarze integracji europejskiego transportu. Koncepcja i zadania paneuropejskich i euroazjatyckich korytarzy kolejowych w ramach sieci TEN- T i OSŻD. Regulacje prawne i współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju sieci korytarzy kolejowych; sieci bazowa i kompleksowa TEN- T w latach 1990 – 2050; korytarze kolejowe sieci bazowej TEN- T w Polsce; działalność OSŻD i stowarzyszenia RailNetEurope.

Rudzińska- Rdzanek Aleksandra: BIM, czyli wielkie boom w projektowaniu infrastruktury?. Kurier Kolejowy 2015, nr 7, s.14-16, fot.2,

Cechy i funkcje technologii 3D modelowania informacji o budynkach i obiektach infrastruktury (BIM – Building Information Modeling). Zastosowanie BIM w projektowaniu i zarządzaniu inwestycjami infrastrukturalnymi; przykładowe inwestycje z udziałem BIM w Europie; doświadczenia brytyjskiej branży budowlanej; perspektywy wdrożenia BIM w Polsce.

Wilgusiak Rafał: Tabor pod znakiem platformy. Kurier Kolejowy 2015, nr 10/3309, s.20-21, fot.1,

Potencjał i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Strategie rozwojowe oraz inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru do przewozów intermodalnych, realizowane przez PKP Cargo, PKP LHS i DB Schenker Rail Polska. Porównanie modeli zarządzania taborem opartym na bezpośrednich inwestycjach flotowych lub eksploatacji pojazdów zleceniodawcy.

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Wytwórnie samolotów regionalnych 2014. Lotnictwo 2015, nr 5, s.30-37, fot.15, tab.2,

Produkcja i zamówienia na światowym rynku komunikacyjnych samolotów regionalnych w 2014 r.; nowe wersje samolotów odrzutowych i turbośmigłowych oferowanych przez największych producentów: Embraer, Bombardier, ATR, Suchoj, Antonow, COMAC, Mitsubishi. Zamówienia i dostawy oraz średnie ceny samolotów regionalnych wg stanu na 31.12.2014 r.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Znaki drogowe – czy są i co pokazują. Magazyn Autostrady 2015, nr 4, s.50-55, fot. 8; rys. 13, bibliogr. poz. 12.

Definicje znaku drogowego i środowiska jazdy. Rola znaków w pejzażu drogi. Wizualne otoczenie drogi. Wpływ znaków drogowych na efektywność jazdy kierowców. Formy plastyczne i rodzaje przekazów znaków drogowych oraz ich postrzeganie przez użytkowników dróg.

Wojcieszak Andrzej: Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego na Łotwie – cz. 1. Magazyn Autostrady 2015, nr 4, s.56-59, fot. 1, tab.4, bibliogr. poz. 13.

Podział administracyjny i struktura etniczna Łotwy. Specyfika łotewskiej infrastruktury transportowej. Charakterystyka sieci drogowej; drogi stanowiące część europejskich korytarzy transportowych. System opłat drogowych. Statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu na łotewskich drogach.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Koszela Witold: Queen Mary. Historia niezwykłego statku. Morze, Statki i Okręty 2015, nr 5-6, s.72-80 , fot. 6; rys.2, tab.2,

Historia transatlantyku „Queen Mary”: etapy i problemy budowy statku, źródła jej finansowania, konkurenci na runku przewozowym. Konstrukcja, wyposażenie, parametry techniczne i eksploatacyjne statku. Sukcesy w pierwszym okresie eksploatacji „QM”. Służba wojskowa transatlantyku w latach II wojny światowej. Powojenny okres funkcjonowania statku w roli wycieczkowca. Ostatni etap wykorzystania superstatku.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz: XX Europejska Wyprawa Mostowa. Gruzja – Armenia 2014, cz.3. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 2, s.94-101, fot.28,

Relacja z Wyprawy Mostowej do Armenii w dn. 13-16.07.2014 r.; zabytkowe obiekty architektoniczne i mosty zwiedzone przez uczestników wyprawy.

Wysokowski Adam, Howis Jerzy: Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz.17. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 2, s.89, fot.5, bibliogr.poz.15.

Planowanie i realizacja inwestycji w zakresie budowy przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze transportowej. Organizacja i zabezpieczenie prac budowlanych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego; badanie warunków geotechnicznych na miejscu inwestycji; wybór technologii i logistyka wykonania budowli. Ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem i zanieczyszczeniem w trakcie prowadzenia budowy.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Sprawy węzłowe. Nowy Przemysł 2015, nr 3, s.24-27, fot.2,

Kierunki rozwoju i regionalizacji światowego rynku logistyki. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju logistyki w Polsce. Ocena stanu i efektywności polskiej infrastruktury logistycznej; jakość i parametry infrastruktury drogowej, kolejowej, portowej i lotniczej oraz ich wpływ na rynek usług przewozowych; inwestycje dotyczące modernizacji infrastruktury transportu.

 

POJAZDY SZYNOWE

Durzyński Zbigniew: Prawne regulacje w zakresie systemu kolei. Pojazdy Szynowe 2015, nr 1, s.30-36, rys. 3, bibliogr. poz. 15.

Prawne regulacje w zakresie taboru kolejowego dotyczące akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych. Wymagania i procedura akredytacji laboratoriów i jednostek certyfikujących. Tryb autoryzacji w celu uzyskania unijnej notyfikacji. Uprawnienia Instytutu Pojazdów Szynowych „Tabor” związane z procedurami uzyskiwania świadectw i zezwoleń dopuszczenia taboru kolejowego do eksploatacji.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

[Inteligentny System Transportu we Wrocławiu]. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 4, s.8-32, rys.20; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.11.

Projektowanie i wdrażanie inteligentnych systemów transportu (ITS) w miastach na przykładzie Wrocławia. Zadania i funkcje ITS w zarządzaniu ruchem miejskim. Rola i znaczenie ITS w realizacji celów polityki transportowej w zakresie zrównoważonego rozwoju mobilności – „Wrocławska polityka mobilności”. Zakres i innowacyjność rozwiązań dotyczących sterowania ruchem miejskim; narzędzia symulacji pracy sygnalizacji świetlnych; uprzywilejowanie pojazdów komunikacji publicznej i priorytetowanie ruchu tramwajowego; system wsparcia zarządzania transportem towarowym – projekt OPTICITIES. Infrastruktura i sieci łączności ITS; budowa i rozwój infrastruktury światłowodowej. Ocena systemu ITS Wrocław pod kątem osiągnięcia założonych celów.

 

RYNEK KOLEJOWY

Czubiński Roman: Łódź Fabryczna i Nowe Centrum: Budowa z zakłóceniami. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.55-57, fot.2,

Inwestycje kolejowe w ramach projektu Nowego Centrum Łodzi (NCŁ). Koncepcja zagospodarowania terenów otaczających dworzec Łódź Fabryczna. Budowa podziemnej stacji kolejowej. Problemy z realizacją układu dróg obsługujących dworzec. Perspektywy wykorzystania dotacji unijnych na finansowanie inwestycji NCŁ.

Dybalski Jakub: Tanie pociągi dużych prędkości. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.20-21, fot.1,

Porównanie kosztów budowy kolei dużych prędkości (KDP) w Chinach i w Europie; składniki kosztów budowy infrastruktury KDP i warunki prowadzenia inwestycji w Chinach. Efektywność i konkurencyjność przewozów chińskich KDP wobec transportu lotniczego. Wnioski dotyczące problemów w zakresie planowania i realizacji KDP w Polsce.

Jasiński Rafał: Polska Wschodnia wielkim placem budowy?. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.37-39, fot.2, tab.2,

Podsumowanie inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP PLK w makroregionie Polski Wschodniej w ramach perspektywy budżetowej na lata 2007 – 2013. Podstawowe i warunkowe inwestycje infrastrukturalne określone w kontraktach regionalnych, zawartych na lata 2014 – 2023 dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Madrjas Jakub: Inwestycje kolejowe bez pomocy Unii. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.32-33, fot.1, tab.1,

Udział środków z budżetu krajowego w finansowaniu inwestycji kolejowych w Polsce. Przykłady inwestycji realizowanych i planowanych przez PKP PLK, finansowanych z budżetu państwa w 2015 r. Projekty inwestycyjne o wartości powyżej 80 mln zł. współfinansowane z CEF. Wykorzystanie funduszy z perspektywy budżetowej UE 2007 – 2013 na finansowanie infrastruktury kolejowej.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. VI). Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.42-44, fot.1,

Uwarunkowania i uzasadnienie budowy nowych torów szlakowych w rejonie aglomeracji Wrocławia. Przewidywany wzrost pasażerskich przewozów kwalifikowanych i aglomeracyjnych oraz ich wpływ na przepustowość sieci kolejowej. Kierunki integracji taryfowej kolei i transportu publicznego we Wrocławiu. Projekt rewitalizacji dworca Wrocław Świebodzki. Propozycje budowy nowych torów szlakowych na trasie z Wrocławia do Poznania i Opola oraz na odcinku Opole- Fosowskie.

Urbaniak Justyna: Pendolino w natarciu. Czy porty lotnicze mają się czego obawiać?. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.48-49, fot.1,

Jakość i konkurencyjność oferty przewozowej Pendolino w stosunku do transportu lotniczego na trasach między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.

Urbanowicz Witold: Jak się zmieni warszawski węzeł kolejowy?. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.29-31, fot.2,

Założenia planu modernizacji warszawskiego węzła kolejowego. Inwestycje infrastrukturalne związane z modernizacją linii średnicowej i linii obwodowych. Kierunki rozwoju połączeń w ramach warszawskiego węzła kolejowego oraz skomunikowanie kolei z publicznym transportem w aglomeracji.

Urbanowicz Witold: Ukraina przed wyzwaniami. Lokomotywy mocno zużyte. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.22-23, fot.1, tab.3,

Stan techniczny taboru trakcyjnego Kolei Ukraińskich (UZ); wskaźniki zużycia i czas eksploatacji lokomotyw spalinowych i elektrycznych wg stanu na luty 2015 r. Działalność UZ w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich w 2014 r. oraz plany odnowy i modernizacji taboru.

Urbanowicz Witold: Warszawskie metamorfozy dworcowe. Rynek Kolejowy 2015, nr 5, s.52-54, fot.2,

Planowane i realizowane inwestycje infrastrukturalne na dworcach kolejowych: Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Gdańska, Warszawa Główna, Warszawa Śródmieście; zakres prac remontowych i modernizacyjnych; projekty dotyczące poprawy dostępności komunikacyjnej i zagospodarowania przestrzeni dworców.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Przybylski Przemysław: Nowe życie terminalu. Skrzydlata Polska 2015, nr 5, s.34-36, fot.6,

Historia budowy, rozbudowy i modernizacji terminalu pasażerskiego na Lotnisku Chopina w Warszawie. Charakterystyka Terminalu I po modernizacji: zwiększona przepustowość portu i komfort obsługi pasażerów; poszerzona oferta gastronomiczna i handlowa; elektrownia solarna i taras widokowy. Rekordowe statystyki (ruch, zysk) Lotniska Chopina w początkach 2015 r.

Wardziak Andrzej: Ubiegły rok należał do Gdańska. Skrzydlata Polska 2015, nr 3, s.28-30, fot. 3,

Podsumowanie wyników eksploatacyjnych portu lotniczego w Gdańsku. Statystyki obsługi podróżnych, wyniki finansowe. Poziom realizacji planu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury lotniskowej.

 

ŚWIAT KOLEI

Burzykowski Ryszard: Koleje przemysłowe cukrowni Kluczewo (1). Świat Kolei 2015, nr 4, s.34-41, rys.4; fot.13,

Budowa i eksploatacja linii kolei przemysłowych do obsługi cukrowni w Kluczewie od końca XIX w. do chwili obecnej; tabor i przewozy kolei konnej, normalno- i wąskotorowej. Mapy schematyczne sieci kolejek przemysłowych cukrowni Kluczewo wg stanu w 1883 r. i po II wojnie światowej; bocznice kolejowe do młyna zbożowego.

Fedorowicz Sławomir: Odcinek szerokotorowy Stradom- Kusięta Nowe Kolei Herbsko-Kieleckiej. Świat Kolei 2015, nr 4, s.26-27, rys.1; fot.5,

Obecny stan techniczny historycznego odcinka Kolei Herbsko-Kieleckiej: Stradom- Kusięta Nowe; przebieg i infrastruktura dawnej linii szerokotorowej.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (6). Świat Kolei 2015, nr 4, s.42, tab.1,

Przepisy i instrukcje dotyczące służby trakcji i wagonów PKP, opublikowanych w Biuletynach PKP i Dziennikach Urzędowych Ministerstwa Komunikacji w latach 1930 – 2000 (M 41-50, Mt 41-50, Mw 1-50).

Zintel Krzysztof: Pierwsze tramwaje. Zarys rozwoju techniki od początków do 1914 roku. Część 3. Tramwaje elektryczne. Świat Kolei 2015, nr 4, s.44-53, rys.11; fot.9, bibliogr.poz.22.

Konstrukcja pierwszych tramwajów elektrycznych w Europie i USA na przełomie XIX i XX w. Przykłady systemów zasilania tramwajów energią elektryczną: zasilanie poprzez przewody w kanale pod brukiem ulicznym; zasilanie „guzikowe”; tramwaj akumulatorowy; odbierak prądu (pałąkowy, rolkowy, łyżkowy). Konstruktorzy innowacyjnych rozwiązań technicznych taboru tramwajowego w USA. Rozwój techniki napędu elektrycznego i zmiany konstrukcyjne silników trakcyjnych.

 

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Chińskie linie dużej prędkości. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.30-33, fot. 4,

Polityka kolejowa Chin. Inwestycje w rozwój sieci kolei dużych prędkości. Statystyki w zakresie przewozów pasażerskich. Zakres działalności przewozowej China Railways Corporation. Efektywność eksploatacyjna pociągów szybkich.

Dyr Tadeusz: Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 1-2, s.12-18, fot. 3, tab.2, bibliogr. poz. 16.

Analiza dokumentu UE „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach”. Pozytywne i negatywne skutki urbanizacji. Transport miejski w strategii UE. Plan działań na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach; koordynacja i instrumenty współdziałania sektora publicznego i prywatnego w zakresie logistyki miejskiej: regulacja dostępu transportowego do miast, systemy opłat drogowych, miejskie inteligentne systemy transportowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wsparcie finansowe europejskiej polityki innowacji i badań naukowych w zakresie rozwiązań na rzecz mobilności miejskiej.

Dyr Tadeusz, Pomykała Agata, Raczyński Jan: Finansowanie rozwoju sieci TEN- T z instrumentu „Łącząc Europę”. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.43-46, tab.2, bibliogr. poz. 11.

Strategiczne cele unijnej polityki transportowej. Znaczenie i założenia instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Conecting Europe Facility). Zakres projektów transportowych finansowanych z funduszu CEF. Sieć bazowa realizowana w ramach strategii rozwoju TEN- T; polskie odcinki sieci bazowej.

Dyr Tadeusz, Pomykała Agata: Plan inwestycji strategicznych dla Europy. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 1-2, s.19-21, bibliogr. poz. 10.

Założenia polityki inwestycyjnej UE na lata 2015-2020. Nowe podejście do identyfikacji i przygotowania europejskich projektów inwestycyjnych. Koncepcja Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; zalety efektu mnożnikowego EFIS. Wybrane projekty inwestycji kolejowych mających strategiczne znaczenie dla Europy. Projekty inwestycyjne w układzie sektorowym, koszt ich realizacji. Harmonogram wdrażania planu inwestycji strategicznych.

Dyr Tadeusz, Urbańska Anna: SOLARIS – działania na rzecz elektromobilności. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 3, s.34-39, rys.4; fot.9, bibliogr.poz.7.

Oferta i sprzedaż pojazdów elektrycznych przez firmę Solaris w 2014 r. Konstrukcja i wyposażenie elektrycznych autobusów i tramwajów niskopodłogowych. Planowane inwestycje i rozwój działalności produkcyjnej w zakresie taboru z napędem elektrycznym. Statystyka sprzedaży autobusów i trolejbusów marki Solaris na rynku krajowym i eksportowanych w latach 2006 – 2014.

Dyr Tadeusz, Ziółkowska Karolina: Koszty i korzyści systemu kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.18-23, tab.5, bibliogr. poz. 20.

Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania budowy sieci linii kolejowych dużych prędkości w Polsce. Analiza efektów finansowych uruchomienia pociągów szybkich: koszty operacyjne w funkcji prędkości pociągów; kategorie kosztów bezpośrednich; modele szacowania kosztów jednostkowych. Efektywność kosztowa KDP. Bezpośrednie korzyści realizacji przewozów pasażerskich pociągami dużych prędkości.

Dąbrowski Piotr: Przystanki kolejowe na terenie m.st. Warszawy – analiza zagospodarowania, dostępności dla podróżnych oraz powiązań ze środkami komunikacji publicznej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 3, s.26-30, rys.3; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.1.

Dostępność i infrastruktura przystanków kolejowych w Warszawie na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Urząd m.st. Warszawa w 2014 r. Zakres danych ujętych w opisach inwentaryzacyjnych przystanków; przykład tabeli inwentaryzacyjnej dla przystanku PKP Warszawa Ursus-Niedźwiadek. Mapa układu linii i przystanków kolejowych na terenie Warszawy. Analiza mocnych i słabych stron infrastruktury przystankowej z punktu widzenia jej dostępności, funkcjonalności oraz skomunikowania z miejskim transportem publicznym; stan techniczny i jakość infrastruktury; organizacja parkingów P and R. Planowane inwestycyjne w zakresie modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Harassek Andrzej: Rozwój kolei dużych prędkości w Europie. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.34-42, fot. 11,

Początki kolei dużych prędkości w Europie: etapy tworzenia sieci kolei szybkich we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Skandynawii i Portugalii. Schematy współcześnie eksploatowanych linii kolejowych dużych prędkości. Pociągi szybkie kursujące na poszczególnych sieciach kolejowych.

Massel Andrzej: Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do dużych prędkości jazdy. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.47-52, fot. 3, bibliogr. poz. 19.

Charakterystyka Centralnej Magistrali Kolejowej; etapy modernizacji infrastruktury, zakres prowadzonych prac, parametry eksploatacyjne linii.

Massel Andrzej: Przyspieszenie ruchu pasażerskiego w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 1-2, s.25-32, fot. 5, tab.5, bibliogr. poz. 7.

Analiza czasu przejazdu oraz prędkości handlowych w połączeniach kolejowych między Warszawą a miastami wojewódzkimi. Zestawienie najważniejszych połączeń pociągami dalekobieżnymi w Polsce z porównywalnymi relacjami w innych krajach Europy Centralnej i Środkowej. Wpływ zmiany stanu infrastruktury na czas przejazdu pociągów. Charakterystyka infrastruktury linii kolejowych z Warszawy do największych miast wojewódzkich. Prędkości osiągane w ruchu pociągów dalekobieżnych pomiędzy kolejnymi punktami zatrzymania. Plany dalszych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej.

Piela Czesław: Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w Polsce w warunkach wdrażania rozporządzenia (WE)1370 i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 1-2, s.37-40, bibliogr. poz. 6.

Główne cele UE w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Wpływ szczegółowych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na efektywność wdrażania zrównoważonego transportu publicznego. Kapitał intelektualny w transporcie zbiorowym; poziom przygotowania merytorycznego organizatorów i operatorów transportu zbiorowego. Przemiany na rynku transportowym w warunkach nieuczciwej konkurencji; praktyki zachowań przewoźników w sektorze transportu drogowego.

Raczyńska-Buława Ewa: Zatrudnienie kobiet w sektorze kolejowym w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 3, s.14-19, rys.9, tab.1, bibliogr.poz.3.

Analiza zatrudnienia kobiet w sektorze kolejowym UE na podstawie wyników badań ankietowych przedsiębiorstw kolejowych w latach 2011 – 2014, ujętych w rocznych raportach CER i ETF. Tendencje wzrostu udziału kobiet wśród personelu kolejowego na różnych szczeblach zarządzania. Ograniczenia w dostępie do zatrudnienia kobiet na kolei. Działania firm kolejowych w zakresie rozwoju i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.

Raczyński Jan: Projekt kolei dużych prędkości w Polsce w kontekście trendów rozwojowych kolei w Europie. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.6-16, tab.3, bibliogr. poz. 43.

Pierwsze koncepcje budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce. Założenia „Kierunkowego programu linii dużych prędkości w Polsce”. Warianty przebiegu linii dla pociągów szybkich; korekty układu przyszłej sieci. Rozwój koncepcji linii dużych prędkości w Polsce w ramach studium wykonalności: linia Warszawa-Łódź- Poznań/Wrocław, linia Warszawa-Katowice/Kraków. Polski program KDP w kontekście znowelizowanej sieci TEN-T.

Shinkansen – pół wieku dużych prędkości w Japonii. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.24-29, fot. 7, bibliogr. poz. 2.

Historia kolei Shinkansen. Etapy rozwoju kolei szybkich w Japonii. Porównanie parametrów eksploatacyjnych i technicznych linii dużych prędkości: Tokaido, Sanyo, Tohoku/Joetsu. Tabor eksploatowany na liniach kolei szybkich. Plany budowy linii Maglev. Eksploatacja nowej linii Hokuriku Shinkansen.

Wojtaszek Michał: Modernizacja i rozwój sieci tramwajowej w Toruniu. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 3, s.31-33, rys.1; fot.4, bibliogr.poz.2.

Rys historyczny komunikacji tramwajowej w Toruniu od końca XIX w. Charakterystyka infrastruktury i taboru tramwajowego eksploatowanych w Toruniu; schemat sieci tramwajowej. Inwestycje w zakresie transportu tramwajowego realizowane w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013; BiT- City (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013).

Ziółkowska Karolina: Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 1-2, s.33-36, fot. 1, bibliogr. poz. 8.

Polityka ekologiczna organizatora transportu publicznego TfL w Londynie. Problemy zanieczyszczenia powietrza w centrum miasta. Założenia koncepcji ULEZ (Ultra Low Emission Zone); planowany obszar ULEZ. Normy emisji spalin i opłaty w strefie. Polityka TfL w zakresie taboru transportu publicznego użytkowanego w planowanej strefie niskiej emisji spalin.

Żurkowski Andrzej: Przewozy pasażerskie w systemie kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 4, s.53-56, fot. 1; schem. 3, bibliogr. poz. 6.

Uwarunkowania konstruowania rozkładów jazdy i oferty przewozowej w systemie kolei dużych prędkości. Klasyczne i nowoczesne metody prognozowania ruchu kolejowego. Planowanie pracy składów KDP i ich obiegu.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Jamroz Kazimierz, Michalski Lech: Transport w badaniach i kształceniu w Politechnice Gdańskiej. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 4, s.3-9, fot. 11, tab.1, bibliogr. poz. 11.

Historia Politechniki Gdańskiej; działalność naukowo-badawcza uczelni w dziedzinie transportu; zakres kształcenia na kierunku Transport. Statystyki obrazujące dotychczasowy rozwój PG.

Oskarbski Jacek, Miszewski Michał, Żarski Karol: Sterowanie ruchem w obszarze śluz autobusowych na przykładzie Gdyni. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 4, s.38-43, rys. 4, tab.1, bibliogr. poz. 8.

Analiza wad i zalet funkcjonujących systemów sterowania ruchem autobusowym w obrębie skrzyżowań. Charakterystyka śluz autobusowych w Gdyni; metody sterowania śluzami; ocena ich efektywności eksploatacyjnej.

Żukowska Joanna, Radzikowski Tomasz: Regionalne i lokalne bazy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce – przegląd doświadczeń i wyzwania na przyszłość. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 4, s.31-37, rys. 3, tab.1, bibliogr. poz. 12.

Uwarunkowania organizacyjno-prawne i finansowe tworzenia jednolitych baz danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przegląd doświadczeń i ocena stanu istniejącego w obszarze gromadzenia danych i informacji o stanie brd na poziomie regionalnym. Rodzaje baz danych w zakresie brd. Wady obecnie funkcjonujących rozwiązań i przykłady dobrych jakościowo baz danych. Rekomendacje w zakresie rozwiązań systemowych w zarządzaniu brd w Polsce.