UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2015

AUTOBUSY

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

LOTNICTWO

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

AUTOBUSY

Dziewguć Zygmunt: Dobre i złe praktyki w organizacji publicznego transportu w regionie . Autobusy 2015, nr 5, s.14-17, fot. 4, bibliogr. poz. 12.

Zmiany w funkcjonowaniu pozamiejskich przewozów pasażerskich określonym w ustawie o transporcie publicznym z 2010 r. Wady i zalety obowiązujących regulacji. Założenia strategii rozwoju transportu publicznego w woj. zachodniopomorskim. Wpływ regulacji prawnych na funkcjonowanie rynku autobusowych przewozów pasażerskich. Wnioski dotyczące doskonalenia systemu transportowego w regionie.

Kużmiński Jan: Zarys historii autobusów warszawskich w latach 1909-2015. Autobusy 2015, nr 5, s.26-31, fot. 20,

Historia warszawskiej komunikacji autobusowej; etapy rozbudowy sieci i zaplecza technicznego; eksploatowane linie i tabor w latach przedwojennych. Straty wojenne i powojenna odbudowa sieci autobusowej. Polski przemysł taboru autobusowego. Restrukturyzacja przedsiębiorstw MPK i MZK. Statystyki w zakresie taboru użytkowanego w Warszawie na poszczególnych etapach rozwoju transportu autobusowego.

Mikiel Piotr: Zagrożenia dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Autobusy 2015, nr 5, s.11-13, bibliogr. poz. 8.

Zmiany zasad organizacji i rekompensowania dopłat do publicznego transportu pozamiejskiego; nowe regulacje zawarte w ustawie o transporcie zbiorowym (PT XII 2010) w odniesieniu do przewozów autobusowych. Nowe zadania samorządów terytorialnych w kształtowaniu rynku transportowego i zaspokajaniu potrzeb przewozowych mieszkańców. Uchwały określające przystanki i dworce; wymóg opracowywania planu transportowego, przeprowadzania przetargu.

Piela Czesław: Przesłanki mobilności, dialogu i rozwoju publicznego transportu zbiorowego – dylematy zarządzania w regionie. Autobusy 2015, nr 5, s.18-21, bibliogr. poz. 18.

Analiza znaczenia efektywności transportu w regionie oraz jego wpływu na osiąganie celów strategii zrównoważonego rozwoju. Cele UE w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu publicznego; nowa kultura mobilności. Wpływ przepisów ustawy o transporcie publicznym na zrównoważony rozwój transportu zbiorowego. Kapitał intelektualny (ludzki, społeczny, organizacyjny) w publicznym transporcie zbiorowym. Wnioski z dotychczasowych doświadczeń w realizacji ustawy o PTZ.

Rusak Zbigniew: Autobusy LNG w warszawskiej komunikacji miejskiej. Autobusy 2015, nr 5, s.22-25, fot. 6, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Paliwa alternatywne w strategii transportowej Unii Europejskiej. Poziom wykorzystania paliw alternatywnych w poszczególnych rodzajach transportu. Zalety techniczne, ekologiczne i ekonomiczne gazu ziemnego w transporcie autobusowym. Tabor LNG eksploatowany w Warszawie. Porównanie parametrów technicznych autobusów zasilanych LNG i olejem napędowym.

Szczerbaciuk Zdzisław: Regionalny drogowy publiczny transport zbiorowy – szanse i zagrożenia dla pasażera, przewoźnika i organizatora. Autobusy 2015, nr 5, s.8-10, bibliogr. poz. 11.

Prawne uwarunkowania realizacji pozamiejskich przewozów transportem zbiorowym. Zmiany w regulacjach unijnych i polskich dotyczące organizacji i finansowania publicznego transportu pozamiejskiego. Szanse i zagrożenia obowiązujących obecnie regulacji prawnych dla pasażerów, przewoźników i organizatorów transportu publicznego (samorządów terytorialnych).

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015. Podsumowanie i wnioski. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 4, s.24-29, fot.1,

Wnioski i zalecenia dotyczące realizacji polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce w zakresie: zarządzanie brd; wytyczne stosowania barier ochronnych; badania i innowacje; standardy i jakość oznakowania oraz sygnalizacji drogowej; szkolenia uczestników ruchu; tymczasowa organizacja ruchu podczas prowadzenia robót drogowych; nowe rozwiązania i właściwości urządzeń brd.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kinitz Nina: Czy 2+1= mniej wypadków na drogach?. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 3, s.3-9, fot.9, tab.1,

Wpływ zmian prawa dotyczącego warunków technicznych dla dróg publicznych na bezpieczeństwo ruchu, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17.02.2015 r. Wymagania techniczne i zasady stosowania przekroju drogi 2+1 z trwałym rozdzieleniem przeciwnych kierunków ruchu. Projektowanie dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania. Definicje pasa separującego i drogi o przekroju 2+1. Klasyfikacja dróg publicznych. Obsługa ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego. Parametry jezdni i pasów ruchu. Projektowanie i wykonanie drogowych budowli ziemnych. Konstrukcja nawierzchni drogi. Statystyka wypadków powstałych wskutek zderzenia się pojazdów w latach 2013 – 2014.

Sochacki Tadeusz: Ile kosztuje budowa i utrzymanie dróg lokalnych?. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 3, s.10-20, rys.2; fot.5, tab.4,

Planowanie kosztów budowy i utrzymania dróg lokalnych. Wpływ warunków ruchowych i parametrów drogi na koszty inwestycyjne. Zasady projektowania drogi: wybór konstrukcji nawierzchni na podstawie analizy warunków hydrogeologicznych, prognozy ruchu i otoczenia drogi; odwodnienie punktowe i powierzchniowe. Porównanie parametrów oraz metoda szacowania kosztów nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej; koszty budowy nowych nawierzchni wg cen z IV. kwartału 2014 r.; rodzaje uszkodzeń eksploatacyjnych nawierzchni i technologie ich naprawy.

Suchocka Marzena: Drogi nie mogą istnieć bez drzew. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 3, s.36-43, rys.1; fot.9, bibliogr.poz.6.

Ocena wpływu drzew rosnących w otoczeniu dróg na bezpieczeństwo ruchu. Walory estetyczne i tłumienie hałasu przez zieleń przydrożną. Standardy polityki bezpieczeństwa i utrzymania drzew przy drogach w Niemczech; statystyka wypadków drogowych w latach 2000 – 2013.

 

DROGOWNICTWO

Jamroz Kazimierz: Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg. Drogownictwo 2015, nr 4-5, s.155-163, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.23.

Wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej na podstawie przepisów Dyrektywy 2008/96/WE. Charakterystyka pojęć związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: ryzyko, zagrożenie, ryzyko indywidualne, ryzyko społeczne. Metody identyfikacji niebezpiecznych odcinków dróg wykorzystujące podejście oparte na zarządzaniu bezpieczeństwem w „czarnych punktach” (Black Spot Management – BSM) oraz „czarnych odcinkach” (Network Safety Management – NSM), stosowane na świecie; identyfikacja miejsc niebezpiecznych na sieci drogowej TEN- T. Regulacje prawne i procedura identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg krajowych w Polsce; obliczanie miar ryzyka i klasyfikowanie poziomu bezpieczeństwa; mapy ryzyka indywidualnego i krytycznych odcinków dróg krajowych w latach 2010 – 2012.

Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. Drogownictwo 2015, nr 4-5, s.126-133, rys.8; fot.4, bibliogr.poz.20.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu występujące w otoczeniu dróg. Rodzaje wypadków związanych bezpośrednio z otoczeniem drogi; statystyki dotyczące wypadków i ich ofiar w latach 2003 – 2013 (w tym wypadków spowodowanych wypadnięciem pojazdu z jezdni). Procedury i metody zarządzania bezpieczeństwem sieci drogowej na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym; mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych i wojewódzkich w latach 2007 – 2009. Analiza wpływu stosowania barier i występowania drzew przy drodze na bezpieczeństwo ruchu w województwie pomorskim; model gęstości ofiar wypadków w zależności od występowania barier i drzew opracowany na podstawie danych z lat 2008 – 2010.

Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych. Drogownictwo 2015, nr 4-5, s.150-154, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.20.

Metody wykrywania niepożądanych zdarzeń na autostradach i drogach ekspresowych z zastosowaniem urządzeń i aplikacji inteligentnych systemów transportu (ITS). Algorytmy systemów wykrywania incydentów opartych na analizie zmian parametrów ruchu (modele wzorcowe, teoria katastrof, obliczenia statystyczne, sztuczna inteligencja). Koncepcja systemu zarządzania incydentami w ramach systemu ITS na obwodnicy Trójmiasta.

Widoczność na przejściach dla pieszych. Drogownictwo 2015, nr 4-5, s.142-149, rys.3; fot.2, tab.2, bibliogr.poz.18.

Ograniczenia widoczności na przejściach dla pieszych z punktu widzenia pieszego i kierowcy; rodzaje i przykłady czynników ograniczających obszar dobrej widoczności. Zasady wyznaczania obszaru dobrej widoczności na przejściach dla pieszych stosowane w wybranych krajach (Belgia, Austria, Szwecja, Australia). Podstawy prawne i praktyka projektowania przejść dla pieszych w Polsce z wykorzystaniem uproszczonej metody określania obszaru dobrej widoczności, zaproponowanej w podręczniku wydanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zadania zarządów dróg w zakresie usprawniania widoczności na istniejących i projektowanych przejściach dla pieszych.

Zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego stwarzane przez reklamy widziane z drogi. Drogownictwo 2015, nr 4-5, s.134-142, rys.6, bibliogr.poz.24.

Wpływ reklam usytuowanych przy drodze na zachowanie kierowców i bezpieczeństwo jazdy. Przykłady ocen audytorskich dotyczących projektów reklam umieszczonych przy drogach krajowych i wojewódzkich w Polsce. Ocena oddziaływania różnych typów reklam (statyczna, dynamiczna, agresywna) na bezpieczeństwo ruchu i ryzyko wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, na podstawie badań przeprowadzonych w Europie i USA; podsumowanie wyników badań w zakresie wpływu reklam i ekranów typu LED na zachowanie kierujących pojazdami w Gdańsku.

 

EUROLOGISTICS

Brzozowski Maciej: Podaż większa od popytu. Eurologistics 2015, nr 2, s.60-63, rys.2; fot.2,

Uwarunkowania i trendy związane z procesem konsolidacji na światowym rynku żeglugowym. Konsekwencje braku równowagi między podażą i popytem w transporcie kontenerowym. Rentowność i stawki frachtowe żeglugi kontenerowej. Kierunki rozwoju floty kontenerowej. Tendencje wzrostu przeładunków i produktywności portów morskich. Statystyka globalnego eksportu zrealizowanego w przewozach kontenerowych w latach 2013 – 2014.

Kocemba Aleksandra: Sukces w przewozach intermodalnych. Eurologistics 2015, nr 2, s.64-65, rys.2; fot.2,

Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Udział transportu kolejowego w kontenerowych przewozach intermodalnych. Koszty transportu kontenerów na poszczególnych etapach procesu przewozowego. Warunki efektywności ekonomicznej przewozów intermodalnych; wpływ odległości i czasu dostawy na rzeczywiste koszty związane z obsługą transportu.

Kuczek Mariusz: Potencjał dla wzrostu. Eurologistics 2015, nr 2, s.66-67, rys.1,

Konkurencyjność i trendy rozwoju rynku towarowych przewozów lotniczych w Polsce. Najwięksi przewoźnicy, kierunki i struktura przewozów cargo; statystyka przewozu frachtu na polskich lotniskach w 2014 r. Potencjał oraz uwarunkowania rynku cargo w polskich portach lotniczych. Inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury do obsługi ruchu cargo w porcie lotniczym Pyrzowice.

Wojcieszak Andrzej: Dwie linie kolejowe. Eurologistics 2015, nr 2, s.68-71, rys.1; fot.1, tab.1,

Charakterystyka geograficzna i społeczno-ekonomiczna Kirgistanu; statystyka wymiany handlowej z zagranicą, w tym z Polską (podstawowe produkty oraz kierunki eksportu i importu). Parametry i układ sieci drogowej i kolejowej. Stan infrastruktury i praca transportu kolejowego; projekt rozbudowy aktualnie istniejących linii kolejowych w ramach Kolei Transazjatyckiej (Chiny – Turcja).

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Porty lotnicze świata 2014. Lotnictwo 2015, nr 6, s.34-43, fot.18, tab.4,

Statystyka ruchu pasażerskiego i towarowego w portach lotniczych na świecie w 2014 r., na podstawie raportu ACI (Airports Council International); dynamika ruchu lotniczego w latach 2005 – 2014. Rankingi lotnisk wg wielkości, liczby obsłużonych pasażerów i ładunków oraz jakości realizowanych usług. Ranking najlepszych portów lotniczych świata World Airport Awards sporządzony przez brytyjską firmę konsultingową Skytrax.

Petrykowski Michał: Przygotowanie rejsu czarterowego. Lotnictwo 2015, nr 6, s.44-51, fot.18,

Etapy przygotowania i realizacji lotu czarterowego. Czynności przygotowawcze i weryfikacja możliwości wykonania rejsu na lotnisko. Organizacja obsługi handlingowej w porcie lotniczym. Konstruowanie oferty przewozowej i kalkulacja cen za usługi. Wymagania i dokumenty dotyczące zgody nadzoru ruchu na wykonanie operacji lotniczej.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Uniwersalność popłaca. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 9, s. XII-XIV, XVI, fot. 2, tab.4,

Podsumowanie wyników przeładunków towarowych w I kwartale 2015 r. portów Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia; porównanie z wynikami roku 2014. Struktura przeładunków w podziale na poszczególne rodzaje ładunków.

Borkowski Maciej: Zimowa drzemka terminali. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 9, s. VIII-X, fot. 1, tab.1,

Statystyki przeładunków w polskich portach kontenerowych w latach 2011-2015. Analiza przyczyn spadku przeładunków i dynamiki obrotów importowo-eksportowych.

Frankowski Piotr, Borkowski Maciej: Raport. Koleją do portów. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 10, s.9-16, fot. 1, tab.1,

Uwarunkowania i bariery rozwoju przewozów intermodalnych do polskich portów w opinii operatorów kolejowych. Połączenia kolejowe w relacji Polska – Chiny; efekty pierwszego roku eksploatacji połączenia towarowego. Trudności i specyfika transportu kolejowego Chiny – Europa. Koncepcja modernizacji stacji kolejowej Gdynia Port; ograniczenia infrastrukturalne przebudowy portu; rola kolei w obsłudze transportowej portu gdyńskiego.

Raport. Przewozy ładunków ciężkich, specjalnych i wielkogabarytowych, cargo lotnicze. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 11, s.9-15, fot. 5,

Nietypowe ładunki obsługiwane przez porty w Gdańsku i Gdyni. Infrastruktura przeładunkowa w portach. Bariery i utrudnienia w transporcie ładunków wielkogabarytowych w rejonie portów Zatoki Gdańskiej. Inwestycje infrastrukturalne w porcie szczecińskim dla poprawy obsługi ładunków wielkogabarytowych. Uwarunkowania doboru środków transportu w przewozie ładunków specjalnych. Parametry eksploatacyjne i specyfika pracy dźwigów pływających obsługujących ładunki wielkogabarytowe.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz: XX Europejska Wyprawa Mostowa Gruzja – Armenia 2014, cz. 4. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 5-6, s.114-122, fot. wiele ,

Ostatnia część relacji z XX Europejskiej Wyprawy Mostowej. Opis zabytków architektonicznych i obiektów mostowych południowo-wschodniej i północnej Armenii.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Logistyka. Kto tu rządzi?. Nowy Przemysł 2015, nr 5, s.62-64,

Globalizacja i konkurencja międzygałęziowa na światowym rynku transportu towarowego. Kryteria efektywności i przewagi konkurencyjnej poszczególnych środków transportu na rynku europejskim. Zakres i konkurencyjność oferty przewozowej przedsiębiorstw 3PL (Third Party Logistics); perspektywy rozwoju usług logistycznych 4PL (Fourth Party Logistics) oraz innowacje w transporcie kolejowym i lotniczym.

Stefaniak Piotr: Tony na wodzie. Nowy Przemysł 2015, nr 6, s.34-37, fot. 1, tab.2,

Ocena żeglowności polskich rzek. Transport rzeczny w Europie. Strategia rozwoju żeglugi śródlądowej UE. Parametry eksploatacyjne sieci rzecznej w Polsce. Wydatki budżetowe i potrzeby inwestycyjne gospodarki wodnej. Tabor pływający transportu rzecznego. Plany modernizacyjne w zakresie usprawnienia szlaków wodnych Wisły i Odry.

Stefaniak Piotr: Wiosna na kolei. Nowy Przemysł 2015, nr 5, s.70-71, fot.2,

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na poprawę efektywności przewozów kolejowych w Polsce. Modernizacje i remonty sieci kolejowej współfinansowane z funduszy UE oraz ich znaczenie dla zwiększenia prędkości handlowej pociągów i jakość oferty przewozowej. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolejowego transportu towarowego.

Szygulski Paweł: Którędy do hubów?. Nowy Przemysł 2015, nr 5, s.66-69, rys.1; fot.2,

Potrzeby i uwarunkowania rozwoju centrów logistycznych w Polsce. Planowane i realizowane inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej portów morskich i lotniczych. Rozbudowa infrastruktury przeładunkowej w portach w Gdańsku i Gdyni; statystyka przeładunków w polskich portach morskich w latach 2005 – 2014. Modernizacja mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Budowa drogi startowej i terminalu cargo na lotnisku Katowice-Pyrzowice.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Beim Michał, Majewski Jakub: Rail Baltica jako korytarz wzrostu Regionu Morza Bałtyckiego. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 5, s.25-33, tab.8, bibliogr. poz. 13.

Rola i znaczenie korytarza kolejowego Rail Baltica. Strategia UE w zakresie rozwoju transportu kolejowego w rejonie Bałtyku. Założenia metodologiczne projektu badawczego „Rail Baltica Growth Corridor”. Charakterystyka państw, przez które biegnie RB: ocena infrastruktury transportowej, transportochłonność gospodarki, poziom motoryzacji, przewozy pasażerskie, transport towarowy, relacje handlowe między państwami regionu bałtyckiego. Polityka inwestycyjna krajów bałtyckich. Bariery techniczne i polityczne w rozwoju korytarza Rail Baltica.

Budziński Bartosz, Sołowczuk Alicja: Wpływ zagospodarowania terenu na klimat akustyczny na terenie MOP. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 6, s.6-10, fot. 9; rys. 3, tab.3, bibliogr. poz. 4.

Wpływ roślinności na parametry akustyczne w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Strefy i elementy wyposażenia MOP. Badania klimatu akustycznego w poszczególnych strefach MOP przy zastosowaniu różnych typów roślinności. Wnioski z analiz porównawczych przeprowadzonych w MOP na niemieckiej autostradzie A20.

Kowerski Sebastian: Transport publiczny we Wrocławiu – propozycje rozwiązania problemów. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 6, s.33-38, fot. 1, bibliogr. poz. 15.

Sieć dróg publicznych woj. dolnośląskiego. Charakterystyka układu komunikacyjnego Wrocławia. Strategia transportowa „Wrocław w perspektywie 2020+”. Działania na rzecz popularyzacji w mieście transportu publicznego, budowy węzłów mobilności, sieci tramwajowej, kolei metropolitalnej i regionalnej oraz parkingów Parkuj i Jedź (P and R). Plany budowy metra we Wrocławiu.

Menes Maciej: Wyniki badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych w Polsce w roku 2014. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 5, s.6-10, tab.4, bibliogr. poz. 10.

Cele i znaczenie badań średniorocznych przebiegów samochodów osobowych. Metodyka badań w poszczególnych kategoriach pojazdów według struktury wiekowo-technicznej, rodzaju napędu, pojemności skokowej. Analiza wyników badań przeprowadzonych w Polsce w 2014 r.

 

RYNEK KOLEJOWY

 

Madrjas Jakub: Spadają przewozy towarów. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.18-19, rys.2; fot.1, tab.1,

Statystyka kolejowych przewozów towarowych w Polsce w I kwartale 2015 r.; masa przewiezionych towarów, praca przewozowa i udział w rynku poszczególnych przewoźników w 2014 r. i 2015 r.; działalność przewozowa PKP Cargo.

Madrjas Jakub: Zmienia się dynamika przewozów pasażerskich. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.14-15, rys.2; fot.1, tab.1,

Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce w I. kwartale 2015 r.; liczba przewiezionych pasażerów, wykonana praca przewozowa i udział w rynku poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych. Trendy zmian wielkości i dynamika przewozów w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.

Rydzyński Paweł: Nowe tory szlakowe potrzebne od zaraz (cz. VII). Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.40-41, fot.1,

Cele i uwarunkowania budowy nowych torów szlakowych w polskich aglomeracjach; założenia i perspektywy realizacji inwestycji na podstawie Master Planu dla Transportu Kolejowego do 2030 r. oraz analiza aktualnej sytuacji na sieci PKP PLK.

Rydzyński Paweł: Pendolino motywuje konkurencję. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.48-50, fot.2,

Porównanie oferty połączeń autobusowych, kolejowych i lotniczych na polskim rynku przewozów międzymiastowych. Konkurencyjność usług przedsiębiorstw PKP Intercity, Polski BUS i PLL LOT w zakresie jakości, dostępności, czasu podróży i cen biletów; koszty i jakość przewozów Pendolino w stosunku do innych środków transportu.

Urbaniak Justyna: Niepełnosprawność na kolei: Jest dużo do zrobienia. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.58-59, fot.1,

Ocena jakości obsługi niepełnosprawnych pasażerów przez kolej w Polsce w świetle wytycznych UE i opracowanego przez Railway Business Forum dokumentu pt.: „Biała Księga. Niepełnosprawni a transport kolejowy”. Bariery komunikacyjne na dworcach kolejowych; propozycja ujednolicenia standardów dotyczących dostępu do infrastruktury i usług kolejowych dla osób niepełnosprawnych.

Urbanowicz Witold: 10 lat dynamicznej informacji pasażerskiej w miastach. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.22-25, fot.3,

Doświadczenia z eksploatacji systemów dynamicznej informacji pasażerskiej w Zielonej Górze i Radomiu; działanie informacji o ruchu autobusów w czasie rzeczywistym wyświetlanej na elektronicznych tablicach przystankowych. Budowa i funkcjonalność systemów informacji i nadzoru komunikacji miejskiej opartych na łączności GPS.

Urbanowicz Witold: Nowy dworzec Hauptbahnhof chlubą Wiednia. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.54-56, fot.3,

Budowa i zagospodarowanie przestrzeni dworca Hauptbahnhof w Wiedniu, oddanego do użytkowania w październiku 2014 r. Zakres i koszty oraz przebieg realizacji inwestycji. Znaczenie i funkcje dworca związane z obsługą ruchu pasażerskiego. Zagospodarowanie przestrzeni i udostępnienie terenów dworcowych dla obiektów komercyjnych i infrastruktury publicznej.

[Elektroniczne systemy biletowe w transporcie publicznym]. Rynek Kolejowy 2015, nr 6, s.32-39, fot.5,

Przykłady zastosowania i funkcjonalności kart płatniczych w pobieraniu opłat za przejazd komunikacją publiczną. Projekt wielofunkcyjnej Śląskiej Karty Usług Publicznych przeznaczonej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i śląskich aglomeracji. Aplikacje użytkowe na smartfona związane z transportem i informacją pasażerską. System pobierania opłat za podróżowanie komunikacją miejską w Londynie: karta miejska (Oyster), karta paypass. Ogólnokrajowy system karty elektronicznej (OV- chipkaart) umożliwiający korzystanie z usług transportu publicznego w Holandii.

 

ŚWIAT KOLEI

Burzykowski Ryszard: Koleje przemysłowe cukrowni Kluczewo (2). Świat Kolei 2015, nr 5, s.36-41, rys.2; fot.11, bibliogr.poz.9.

Tabor wąskotorowy i normalnotorowy eksploatowany w cukrowni Kluczewo od 1925 r.; parowozy i lokomotywy spalinowe oraz wagony towarowe. Plany majątku i cukrowni Kluczewo z układem torowym wg stanu w 1950 r. Modernizacja i rozwój działalności cukrowni w latach 2000 – 2013.

Ciesielski Marek: Le Chemin de Fer de la Baie de Somme. Świat Kolei 2015, nr 5, s.24-27, rys.1; fot.9,

Historia wąskotorowej kolei turystycznej Chemin de Fer de la Baie de Somme we Francji od XIX w. do chwili obecnej. Budowa i eksploatacja linii kolejowej Le Crotoy – Cayeux Sur-Mer. Organizacja przewozów turystycznych i zabytkowy tabor parowy.

Gieżyński Tomasz: Tramwaje we Francji (1). Świat Kolei 2015, nr 5, s.46-53, rys.7; fot.21,

Historia i rozwój komunikacji tramwajowej we francuskich miastach: Marsylia, St. Etienne, Lille, Nantes, Grenoble, Rouen, Strasbourg. Eksploatowane linie tramwajowe i tabor; schematy sieci tramwajowych w miastach; linie podmiejskie i wąskotorowe; tramwaj dwusystemowy w Nantes.

Gieżyński Tomasz: Tramwaje we Francji (2). Świat Kolei 2015, nr 6, s.44-53, rys.8; fot.28,

Historia i rozwój komunikacji tramwajowej we francuskich miastach: Montpellier, Orleans, Lyon, Muhlhouse (Miluza), Valenciennes, Le Mans, Bordeaux, Nicea; schematy sieci tramwajowej w miastach. Infrastruktura i organizacja przewozów tramwajowych, w tym podmiejskich i międzymiastowych. Doświadczenia z eksploatacji systemu dostarczania energii elektrycznej za pomocą trzeciej szyny (APS) w Orleanie i Bordeaux. Charakterystyka systemów transportu tramwajowego i taboru (Citadis 302 i 402).

Jerczyński Michał: Architektura obiektów kolejowych na szlakach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Świat Kolei 2015, nr 6, s.16-29, rys.2; fot.43, bibliogr.poz.12.

Budowa i architektura dworców kolejowych na trasie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w XIX i XX w. Cechy i przykłady realizacji różnych stylów architektonicznych w budowie obiektów kolejowych; odbudowa i modernizacja dworców po I. i II. wojnie światowej.

Korcz Paweł: Bzowo Goraj – Drawski Młyn. Świat Kolei 2015, nr 5, s.34-35, rys.1; fot.7, tab.1,

Historia linii kolejowej na trasie Bzowo Goraj – Drawski Młyn; mapa przebiegu linii i wykaz stacji kolejowych; obecny stan techniczny torów i obiektów infrastruktury.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (7). Świat Kolei 2015, nr 6, s.42, tab.1,

Przepisy i instrukcje z zakresu służby mechanicznej PKP, opublikowane w Biuletynie PKP i Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Komunikacji w latach 1938 – 1996 (E 26-47, M 52-58, Mt 51-53, Mte 51-58, Mtp 57, Mw 52-58).

 

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Hebel Katarzyna: Postulaty przewozowe mieszkańców Gdyni w badaniach marketingowych na przykładzie bezpośredniości. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 5, s.21-25, rys.10; fot.1, tab.7,

Analiza preferencji transportowych mieszkańców Gdyni na podstawie wyników badań marketingowych przeprowadzonych w 2010 i 2013 r. Hierarchia postulatów przewozowych oraz znaczenie bezpośredniości połączeń w opinii respondentów wg ich płci, wieku sposobu podróżowania i statusu społeczno-zawodowego. Ocena usług transportu zbiorowego i proponowane kierunki zmian w ofercie przewozowej.

Kostelecka Aneta: Planowanie badań zachowań transportowych. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 5, s.31-35, rys.2, bibliogr.poz.14.

Kryteria wyboru oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie badania zachowań transportowych. Metodyka i jakość badania zachowań komunikacyjnych na poszczególnych etapach realizacji: planowanie, wybór metody i technik badawczych, prowadzenie badań ankietowych i kampanii informacyjnej o badaniach, analiza i prezentacja wyników.