UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 07/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2015

 

 

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

PROBLEMY KOLEJNICTWA

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

 

KURIER KOLEJOWY

Jezierski Przemysław B.: W podróży po egzotycznej Malezji. Kurier Kolejowy 2015, nr 12, s.22-24, fot. 5,

Charakterystyka sieci kolejowej Malezji. Etapy rozbudowy i parametry eksploatacyjne sieci. Kategorie pociągów obsługujących ruch pasażerski; realizowane połączenia krajowe i międzynarodowe. Koszty i komfort podróży kolejami, ceny biletów przejazdowych. Charakterystyka dworców kolejowych. Oferta luksusowej podróży pociągiem Eastern

Oriental Express.

 

LOGISTYKA

Mindur Maciej: Koncepcja budowy kolei dużych prędkości w Australii. Logistyka 2015, nr 3, s.17-20, tab.2, bibliogr. poz. 10.

Charakterystyka sieci transportowej Australii. Statystyki w zakresie przewozów pasażerskich w podziale na poszczególne środki transportu. Etapy przygotowań do realizacja projektu budowy kolei dużych prędkości. Geotechniczne i ekologiczne uwarunkowania budowy KDP w Australii; analiza kosztów inwestycyjnych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Komu potrzebne są znaki drogowe?. Magazyn Autostrady 2015, nr 6, s.52-59, fot. 16, bibliogr. poz. 20.

Rola i funkcje statycznych znaków drogowych. Historia znaków drogowych; przepisy stanowione w Polsce. Współczesna ocena oznakowania dróg Polsce i projektowania znaków drogowych. Funkcje znaków drogowych o zmiennej treści. Błędy w projektowaniu informacji wizualnej.

Wojcieszak Andrzej: Uwarunkowania rozwoju transportu drogowego na Łotwie – cz. 2 . Magazyn Autostrady 2015, nr 6, s.65-68, tab.7, bibliogr. poz. 20.

Analiza rynku samochodowego Łotwy; środki transportu eksploatowane w latach 2004-2013. Praca przewozowa realizowana przez łotewski transport samochodowy (samochody osobowe i ciężarowe) – wskaźniki z lat 2004-2013. Poziom motoryzacji i tendencje rozwojowe rynku transportu samochodowego. Struktura krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych według grup ładunków.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Nietz Franciszek: Znad Bałtyku nad Adriatyk . Namiary na Morze i Handel 2015, nr 13, s.9-11,

Charakterystyka kolejowego korytarza towarowego TEN-T nr 5 (Bałtyk – Adriatyk). Polski odcinek korytarza. Procedury oddawania do eksploatacji korytarza nr 5. Zasady zarządzania i korzystania z linii. Wąskie gardła na trasie Bałtyk – Adriatyk.

Transportowe spojrzenie w przyszłość. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 13, s.12-13, fot. 1,

Stanowisko Komisji Europejskiej i krajów unijnych w sprawie płacy minimalnej w towarowym transporcie drogowym. Prognozowane skutki planowanego wprowadzenia wyższych stawek za pracę kierowców w Niemczech i innych krajach unijnych. Proponowane zmiany w polityce przewozowej krajów UE.

 

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Kaden S.: Materiał budowlany z przyszłością. Nawierzchnie Asfaltowe 2015, nr 2, s.10-15, rys.7, bibliogr.poz.23.

Historia nawierzchni asfaltowych na świecie od starożytności do czasów współczesnych. Parametry techniczne i właściwości eksploatacyjne nawierzchni zbudowanych z mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA); rodzaje konstrukcji nawierzchni i ich oddziaływanie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz emisję hałasu. Efektywność energetyczna i ekologiczna produkcji i recyklingu nawierzchni asfaltowych; dane dotyczące produkcji MMA w Niemczech w latach 1982 – 2013. Zalety stosowania technologii MMA w budownictwie drogowym.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Garlikowska Magdalena: Czynniki wpływające na postrzeganie transportu kolejowego w kategoriach niezawodności. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 165, s.35-49, rys.2, bibliogr.poz.15.

Cele i instrumenty realizacji polityki kolejowej UE. Uwarunkowania i bariery konkurencyjności kolei na europejskim rynku transportowym; tendencje zmian struktury gałęziowej przewozów pasażerskich i towarowych. Parametry usług przewozowych określające niezawodność transportu oraz wpływające na wybór środka transportu; wyniki badań ankietowych dotyczących jakości i niezawodności usług kolejowych w państwach UE, przeprowadzonych w latach 2012 – 2013. Regulacje prawa UE w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego i ochrony praw pasażerów. Rola komunikacji społecznej w poprawie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych na przykładzie kampanii prowadzonych przez PKP PLK. Cele i przesłanki działań zwiększających niezawodność transportu kolejowego w UE.

Koc Władysław, Specht Cezary: Zastosowanie mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych. Problemy Kolejnictwa 2015, nr 166, s.63-83, rys.8; fot.2, bibliogr.poz.42.

Metodyka mobilnych pomiarów satelitarnych stosowanych w projektowaniu i eksploatacji torów kolejowych. Podsumowanie i wnioski z badań pomiarowych związanych z inwentaryzacją oraz diagnostyką linii kolejowych i tramwajowych, przeprowadzonych w latach 2009 – 2014. Weryfikacja dokładności pomiarów satelitarnych GPS/GLONASS. Projektowanie układu geometrycznego i wizualizacja przebiegu trasy kolejowej z zastosowaniem programu komputerowego SATTRACK, opracowanego przez Politechnikę Gdańską; analiza wyników i ocena skuteczności metody.

Matusevich Aleksejj: Vnedrenie zheleznodorozhnogo skorostnogo passazhirskogo dvizhenija i sovershenstvovanie sushhestvujushhejj klassifikacii passazhirskikh poezdov v Ukrainie. (Wprowadzenie szybkich pociągów pasażerskich i doskonalenie aktualnej klasyfikacji pociągów pasażerskich na Ukrainie.) Problemy Kolejnictwa 2014, nr 165, s.75-83, bibliogr.poz.8.

Cele polityki kolejowej i programy w zakresie rozwoju szybkich przewozów kolejowych na Ukrainie. Uwarunkowania ekonomiczne i techniczne zwiększenia prędkości pociągów pasażerskich; wpływ czasu przewozu na rentowność i konkurencyjność transportu pasażerskiego. Klasyfikacja pociągów wg aktualnie obowiązujących kryteriów; projekt zmiany systemu klasyfikacji pociągów pasażerskich opartego na wskaźnikach ekonomicznych i standardach europejskich.

Siergiejczyk Mirosław, Chmiel Jerzy, Rosiński Adam: Modern solutions of CCTV systems used in rail transport. (Nowoczesne rozwiązania systemów monitoringu wizyjnego stosowanych w transporcie kolejowym.) Problemy Kolejnictwa 2015, nr 166, s.147-156, rys.5, bibliogr.poz.15.

Cele i zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa transportu kolejowego w nawiązaniu do założeń Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Budowa i zadania systemów monitoringu wizyjnego (CCTV) wykorzystujących nowoczesne technologie transmisji (TCP/IP, VPN) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Systemy sterowania ruchem wykorzystujące nowe technologie telematyczne. Problemy Kolejnictwa 2015, nr 166, s.101-111, rys.6, bibliogr.poz.8.

Bezpieczeństwo i efektywność nowych technologii łączności bezprzewodowej i zasilania systemów srk. Charakterystyka eksperymentalnego systemu zarządzania ruchem kolejowym, przeznaczonego dla linii regionalnych wyposażonych w transmisję radiową (na przykładzie linii Radom – Tomaszów Mazowiecki). Metoda modelowania systemów transmisji radiowej oparta na procesach Markowa.

Zelek Zuzanna: Geosyntetyki w konstrukcjach podtorza. Problemy Kolejnictwa 2014, nr 165, s.119-134, rys.9, tab.4, bibliogr.poz.9.

Czynniki wpływające na nośność i odkształcenia podtorza kolejowego. Charakterystyka materiałów geosyntetycznych i ich zastosowanie w konstrukcji podtorza w zależności od zaistniałego odkształcenia: wzmacnianie torowisk, nasypów i skarp; systemy odwadniające; hydroizolacja torowisk; zabezpieczanie skarp przed erozją. Wymagania dotyczące właściwości geosyntetyków wg norm PN-EN i ISO.

 

RYNEK KOLEJOWY

Rydzyński Paweł : Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. I). Rynek Kolejowy 2015, nr 7, s.50-51, fot. 1,

Integracja taryfowa jako forma uatrakcyjniania oferty przewozowej kolei aglomeracyjnych w warunkach suburbanizacji. Prognozy i scenariusze polityki taryfowej miast. Modele integracji taryfowej; wady i zalety poszczególnych systemów.

Rydzyński Paweł: Warszawa: Integracja prawie idealna. Rynek Kolejowy 2015, nr 7, s.52-53, fot. 1,

Uwarunkowania wzrostu popularności komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej. Charakterystyka systemu „wspólny bilet” obowiązującego w Warszawie; etapy wprowadzania integracji taryfowej. Wskaźniki przewozowe kolei aglomeracyjnych. Oceny funkcjonowania „wspólnego biletu” w poszczególnych strefach podmiejskich Warszawy.

Urbanowicz Witold: Węzły przesiadkowe na kolei potrzebne od zaraz. Rynek Kolejowy 2015, nr 7, s.32-33, fot. 1,

Uwarunkowania integracji kolei z transportem miejskim. Znaczenie polityki taryfowej w obsłudze transportowej mieszkańców miast. Ocena funkcjonalności stacji kolejowych pod względem skomunikowania z przystankami transportu miejskiego w Warszawie, Tychach, Bydgoszczy, Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Łodzi.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sobczak Grzegorz: LOT dwa razy większy. Skrzydlata Polska 2015, nr 7, s.24-25, fot.2,

Strategia rozwoju oferty przewozowej i floty PLL LOT do 2020 r.; nowe połączenia regionalne i międzykontynentalne; plan zwiększenia udziału przewoźnika w polskim i europejskim rynku lotniczym; inwestycje flotowe.

 

ŚWIAT KOLEI

Rechłowicz Marcin: Tramwaje w Kassel. Świat Kolei 2015, nr 7, s.46-51, rys.2; fot.12, bibliogr.poz.9.

Historia komunikacji tramwajowej w Kassel w Niemczech. Etapy rozwoju sieci tramwajowej oraz taboru trakcji konnej, parowej, spalinowej i elektrycznej od 1877 r. Organizacja i funkcjonowanie przewozów pasażerskich realizowanych tramwajami dwusystemowymi (RegioCitadis). Mapy schematyczne sieci tramwajowej na tle układu komunikacyjnego Kassel (w tym zlikwidowanych linii Kolei Herkulesa i trolejbusowej).

Stankiewicz Ryszard: Z historii kolei na kresach Wschodnich. Żabinka – Pińsk – Łuniniec – Miklaszewicze – Żytkowicze. Świat Kolei 2015, nr 7, s.19-25, fot.16, bibliogr.poz.26.

Budowa i eksploatacja linii kolejowej Żabinka – Pińsk – Łuniniec – Miklaszewicze – Żytkowicze od 1882 r. Organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego pod zarządem PKP oraz w czasie działań wojennych; zniszczenia i odbudowa infrastruktury kolei w czasie I i II wojny światowej; rozkłady jazdy pociągów pasażerskich z lat 1909 – 1939. Historia taboru i trakcji parowej.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Dyr Tadeusz: Niezrównoważony rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 5, s.26-29, tab.1, bibliogr. poz. 21.

Analiza sprawozdania Komisji Europejskiej „Polska 2015”. Sytuacja makroekonomiczna Polski w ocenie KE. Efekty polskiej polityki infrastrukturalnej w zakresie transportu; negatywne skutki niezrównoważonego rozwoju transportu. Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Rekomendowane przez KE działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.

Giedryś Alina, Raczyńska-Buława Ewa: Perspektywy rozwoju Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 5, s.14-18, fot. 6; schem. 1,

Historia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; etapy budowy ŁKA. Charakterystyka taboru eksploatowanego przez kolej aglomeracyjną. Organizacja połączeń w ramach ŁKA; oferta przewozowa, integracja kolei z transportem miejskim. ŁKA w ocenie pasażerów (dostępność informacji pasażerskiej, system dystrybucji biletów, jakość oferowanych usług).

Nakamura Akihiro: Otwarcie linii dużych prędkości Hokuriku Shinkansen. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 5, s.20-21, fot. 5,

Relacja z uruchomienia linii kolei szybkich Hokuriku Shinkansen w Japonii. Parametry eksploatacyjne nowej linii i taboru obsługującego HS.

Ziółkowska Karolina, Abramowicz Andrzej: Ocena europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI wieku. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 5, s.22-25, tab.1, bibliogr. poz. 11.

Analiza założeń europejskiej polityki transportowej w kontekście Białej Księgi UE „Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu europejskiego”. Problemy z urzeczywistnieniem europejskiej polityki transportowej; proponowane instrumenty realizacji planu. Strategiczne cele CER: dekarbonizacja transportu, ograniczenie zużycia energii, ujednolicone uregulowania prawne, harmonizacja cen, inwestycje infrastrukturalne, transfer przewozów na inne środki transportu.

 

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Dąbrowska Anna: Infrastruktura kształtuje mobilność, czyli rzecz o rozbudowie infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.7-10, fot.3, bibliogr.poz.2.

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju technologii napędu elektrycznego zgodnie z wytycznymi UE. Wymagania dotyczące budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wg przepisów dyrektywy 2014/94/UE z 22.10.2014 r. Wizja i strategie wdrożenia systemu mobilności elektrycznej w Polsce; projekt budowy interoperacyjnej infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych – IEVIS (Interoperable Electric Vehicles Infrastructure System). Europejskie inicjatywy na rzecz mobilności elektrycznej i niskoemisyjnego transportu realizowane w ramach partnerskich klastrów innowacyjności z udziałem Polski.

Dąbrowska Anna: Innowacyjny tabor kolejowy – wyzwania, wizja, priorytety. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.11-13, rys.5, bibliogr.poz.4.

Wzrost produkcji i popytu na tabor szynowy na rynku światowym uwarunkowane rozwojem kolei dużych prędkości i metra. Konkurencja i udział w rynku chińskich i europejskich producentów taboru kolejowego. Cele i założenia europejskiego Strategicznego Planu Badań i Innowacji w Transporcie Kolejowym odnoszące się do wizji taboru przyszłości i zwiększenia roli kolei w gospodarce europejskiej. Program badań i innowacji w dziedzinie przemysłu kolejowego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail koordynowanego przez UNIFE. Statystyki dotyczące polskiego i światowego rynku taboru kolejowego i tramwajowego w latach 1999 – 2020; długość linii metra oddanych do użytku w latach 2007 – 2014.

Dąbrowska Anna: Inwestycje kolejowe w perspektywie 2014 – 2020: ratunek czy gwóźdź do trumny dla firm budowlanych?. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.18-22, rys.2; fot.5, bibliogr.poz.8.

Przebieg realizacji przez PKP PLK inwestycji kolejowych współfinansowanych z budżetu UE w latach 2007 – 2013; wartość zamówień na prace budowlane w latach 2007 – 2013 oraz wydatki inwestycyjne PKP PLK w latach 2005 – 2015. Wpływ polityki inwestycyjnej PKP PLK na krajowy rynek budownictwa kolejowego i warunki współpracy z wykonawcami robót budowlanych. Założenia i efekty wdrożenia programu naprawczego w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego. Perspektywy realizacji inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK w ramach budżetu na lata 2014 – 2020.

Hoffmann Tomasz: Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki CEF. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.4-6, fot.1,

Cele i zakres finansowania inwestycji transportowych w państwach UE ze środków CEF (Connecting Europe Facility). Znaczenie CEF jako instrumentu wspierającego rozwój sieci TEN-T. Możliwości finansowania projektów budowy infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce: stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych gazem ziemnym CNG i LNG dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Kuberski Krzysztof: Ekologiczny transport miejski – marzenia i możliwości. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.24-26, fot.3,

Projekt innowacyjnego systemu publiczno-turystycznego transportu rowerowego dla regionów turystycznych w Polsce. Organizacja i infrastruktura systemu rowerowego Filfri Bikes oraz koncepcja jego integracji z miejską komunikacją zbiorową.

Kuberski Krzysztof, Panek Krzysztof: O mandatach, kierowcach, parkingach, pieszych, rowerzystach i skazanych na sukces. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.11-15, fot.6, tab.1,

Cele i zakres nowelizacji kodeksu drogowego, obowiązującej od 18.05.2015 r.; charakterystyka przepisów prawa dotyczących: taryfikatora mandatów, parkowania w miastach, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, kontroli trzeźwości uczestników ruchu, wymogów bezpieczeństwa dla podróżujących na quadach, przewozu dzieci w fotelikach i wózkach rowerowych, stosowania pasów bezpieczeństwa. Statystyka wypadkowości w Polsce w pierwszym półroczu 2015 r. Ocena skuteczności systemu sankcji prawnych i kar pieniężnych z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy CO2 na rok 2025 – następny krok w rozwiązywaniu problemu emisji z transportu. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.6-8, rys.3, bibliogr.poz.11.

Wpływ europejskich norm ograniczających emisję spalin na postęp techniczny i innowacyjność przemysłu motoryzacyjnego w UE. Założenia dotyczące oczekiwanego zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla do 2030 r. w porównaniu do wyników przedstawianych przez producentów aut oraz realnej emisji spalin w latach 2008 – 2014. Efektywność testów do pomiaru zużycia paliwa przez samochody (NEDC). Kierunki rozwoju nowoczesnych technologii w branży motoryzacyjnej w Europie i na świecie; liczba motoryzacyjnych patentów w latach 1999 – 2011; perspektywy rozwoju motoryzacji elektrycznej.

Prokopowicz Adam K.: O ważnej roli transportu we współpracy terytorialnej Polski i Czech, jako przesłanki do stworzenia Polsko-Czeskiego Forum Rozwoju Transportu. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.36-42, rys.2; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.9.

Założenia i formy współpracy terytorialnej Polski i Czech w ramach Forum Polsko-Czeskiego oraz powołanego w 2015 r. Polsko-Czeskiego Forum Rozwoju Transportu. Uwarunkowania gospodarcze i społeczne rozwoju drogowych i kolejowych połączeń transportowych pomiędzy Polską i Czechami. Wspólne inicjatywy i inwestycje w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury i usług transportu kolejowego, w tym m.in. kolei dużych prędkości. Podsumowanie dotychczasowych efektów i plany inwestycyjne dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020; wyniki analizy SWOT transgranicznego systemu transportowego Polski i Czech; mapa systemu dróg Czech i terenów przygranicznych. Usprawnienie komunikacji i koordynacji działań w ramach programu Forum Polsko-Czeskiego. Statystyka obrotów handlu zagranicznego Polski z Czechami w latach 2005 – 2014 oraz liczba nowopowstałych spółek z kapitałem polskim na rynku czeskim w latach 2007 – 2013.

Raport ‚Inteligentny Rozwój Miasta’ czyli wszystko, co warto wiedzieć o technologiach w mieście. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.2-4, rys.3, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania i perspektywy wdrożenia koncepcji Smart City w polskich miastach. Założenia i kierunki rozwoju inteligentnej infrastruktury miejskiej zaproponowane przez ekspertów w raporcie pt.: Inteligentny Rozwój Miasta”. Realizacja inteligentnych systemów transportu miejskiego na przykładzie systemu zarządzania ruchem w Legnicy. Warunki finansowania inwestycji związanych z projektami Smart City z funduszy unijnych.

Roman Stanisław: Potencjał taborowy towarowego przewoźnika kolejowego a jego wynik przewozowy na przykładzie PKP Cargo SA. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.16-20, rys.4; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.12.

Stan taboru i poziom przewozów towarowych PKP Cargo S.A. w latach 2001 – 2014. Gospodarka taborem trakcyjnym i wagonowym PKP Cargo oraz jej wpływ na wyniki przewozowe spółki. Konkurencyjność i udział PKP Cargo w polskim rynku kolejowym; kolejowe przewozy towarowe realizowane przez przewoźników krajowych w latach 2001 – 2014 oraz największych europejskich przewoźników w latach 2001 – 2013.

Wierzchowska Karolina: Niemiecka płaca minimalną groźbą dla polskich firm transportowych. Transport i Komunikacja 2015, nr 2, s.26-28, fot.3,

Analiza i interpretacja przepisów dotyczących wynagrodzenia polskich kierowców wykonujących przewozy w Niemczech w świetle niemieckiej ustawy o płacy minimalnej oraz prawa UE. Definicje i różnice w interpretacji pojęć pracownika oddelegowanego i będącego w podróży służbowej. Wymagania dla polskich przedsiębiorców w zakresie zgłoszenia i ewidencji czasu pracy kierowcy oraz wypłaty wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami prawa.

Wierzchowska Karolina: Ryzyko transportowe – odpowiedzialność spedytora i przewoźnika za uszkodzenia ładunku. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.32-34, fot.1,

Zakres odpowiedzialności przewoźnika lub spedytora za szkody powstałe podczas drogowego transportu towarów, na podstawie przepisów Prawa przewozowego, Kodeksu cywilnego i Konwencji CMR. Obowiązek dochowania należytej staranności przy wyborze podwykonawcy przewozu. Wymagania formalne w stosunku do umowy przewozu i dokumentacji przewozowej związane z odpowiedzialnością za mienie. Odpowiedzialność za ubytki lub opóźnienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Kornalewski Leszek, Malasek Jacek: Analiza skuteczności metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 6, s.10-15, rys.8, tab.1,

Analiza efektywności polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu w miastach europejskich na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu Step- by- Step („Wnioski wynikające z różnic w zachowaniach komunikacyjnych: badanie porównawcze miast europejskich”). Rekomendowane metody i ocena skuteczności działań dotyczących zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast, ukierunkowanych na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju, ograniczenia ruchu samochodowego i promocji ekologicznych środków transportu. Przykłady inicjatyw i programów związanych z kształtowaniem proekologicznych zachowań podróżnych w: Bredzie, Sztokholmie, Rotterdamie, Dreźnie, Amsterdamie, Lund, polskich miastach.

Kędzior Rafał, Bryniarska Zofia: Informacja pasażerska w publicznym transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 6, s.26-33, rys.11, tab.2, bibliogr.poz.10.

Rola i zadania informacji pasażerskiej na poszczególnych etapach podróży miejską komunikacją zbiorową. Systemy i technologie informowania pasażerów w fazie planowania podróży, w trakcie jej odbywania i przed dotarciem do celu; charakterystyka systemów informacji: intenetowej, mobilnej, przystankowej, oznakowania kierunkowego i informacji o obiektach docelowych. Przykłady i ocena funkcjonowania informacji pasażerskiej w Krakowie na podstawie badań opinii publicznej przeprowadzonych w 2014 r.

Michnej Maciej, Zwoliński Tomasz: Współpraca instytucjonalna i angażowanie społeczeństwa jako elementy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 6, s.16-25, rys.4, tab.3, bibliogr.poz.13.

Zakres i formy współpracy instytucji i społeczności lokalnych w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju transportu miejskiego. Procedury i organizacja konsultacji społecznych w sprawie inwestycji transportowych w Krakowie; działalność organizacji i forów społecznych we współpracy z zespołami zadaniowymi administracji publicznej; funkcje serwisu internetowego dialogspoleczny.krakow.pl; Okrągły Stół Transportowy; Forum Mobilności.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Kamińska Ewa, Skarbek- Żabkin Anna: Analizy ekobilansowe w szacowaniu obciążeń środowiska. Transport Samochodowy 2015, nr 1, s.49-66, rys.5, tab.7, bibliogr.poz.14.

Wyniki analizy ekobilansowej przeprowadzonej dla technologii recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Założenia, metodologia i etapy ekobilansowania (LCA – Cykl Życia Produktu) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Podsumowanie wyników badania dotyczących poziomu oddziaływań środowiskowych (szkód i korzyści) zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi.

Menes Maciej: Porównanie potencjałów transportowych Polski i krajów unijnej „piętnastki” w latach 1980-2012. Transport Samochodowy 2014, nr 4, s.17-31, tab.4, bibliogr. poz. 18.

Historyczne uwarunkowania sytuacji gospodarczej Polski; przyczyny zacofania gospodarczego w XIX i na początku XX w. Dane ekonomiczne charakteryzujące gospodarkę krajów UE(15) i Polski w latach 1980-2012 (infrastruktura transportowa, środki transportu, wielkość i struktura pracy przewozowej). Słabości polskiej infrastruktury transportowej. Polityka inwestycyjna w zakresie transportu w Polsce.

Merkisz- Guranowska Agnieszka: Organizacja sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji w wybranych krajach europejskich. Transport Samochodowy 2015, nr 1, s.21-34, rys.2, tab.4, bibliogr.poz.10.

Regulacje prawne i praktyka funkcjonowania sieci recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji w państwach UE; statystyki dotyczące ilości odpadów przetwarzanych w oficjalnej sieci recyklingu w latach 2006 – 2012. Charakterystyka prawa i organizacji recyklingu w wybranych państwach europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii, Danii.

Rudnik Dariusz: Jakość części zamiennych w aspekcie ich ponownego użycia. Transport Samochodowy 2015, nr 1, s.35-48, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.22.

Wpływ stanu technicznego samochodu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; statystyki wypadków drogowych z przyczyn technicznych, wg rodzaju usterek pojazdów w Polsce w latach 2009 – 2013. Ocena jakości części zamiennych stosowanych w pojazdach samochodowych na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez ITS; wymagania techniczne i stwierdzone nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa użytkowania części motoryzacyjnych i płynów pochodzących z odzysku. Regulacje prawa UE i Polski w zakresie kontroli jakości części zamiennych; oznakowanie produktów w ramach Jednolitego Systemu Informacji o Jakości Części Zamiennych; ocena jakości części w procesie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sicińska Katarzyna: Realizacja dyrektywy Unii Europejskiej o pojazdach wycofanych z eksploatacji i organizacja systemu recyklingu w Niemczech. Transport Samochodowy 2015, nr 1, s.67-78, tab.2, bibliogr.poz.15.

Podstawy prawne, zasady i praktyka funkcjonowania systemu recyklingu samochodów w Niemczech. Organizacja sieci recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji w Niemczech w świetle przepisów unijnej dyrektywy 2000/53/EC i niemieckiego ustawodawstwa. Definicje pojęć związanych z recyklingiem pojazdów.

Skarbek- Żabkin Anna: VI Konferencja ‚Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji’. Transport Samochodowy 2015, nr 1, s.5-20, fot.17, tab.1, bibliogr.poz.3.

Zagrożenia dla środowiska powodowane przez pojazdy samochodowe wycofane z eksploatacji; substancje szkodliwe występujące w samochodowych płynach eksploatacyjnych. Organizacja i kontrola administracyjna zakładów demontażu pojazdów w Polsce. Przykłady naruszeń prawa związanych z nielegalną działalnością w zakresie gospodarowania odpadami motoryzacyjnymi. Funkcje, organizacja i wyposażenie stacji demontażu pojazdów zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., nr 25, poz.202 z późn. zm). Rodzaje elementów wyposażenia i części pojazdów poddawanych recyklingowi. Zasady i bezpieczeństwo składowania odpadów motoryzacyjnych.