UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2015

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI I MOSTY

EUROLOGISTICS

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKIE DROGI

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Jankowska-Karpa Dagmara, Wacowska- Ślęzak Justyna: III Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 2, s.15-30, fot. wiele,

Analiza celów i działań w ramach III Światowego Tygodnia BRD na świecie i Polsce. Dziecięca Deklaracja BRD. Strategie ONZ i WHO zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programy i kampanie edukacyjne organizowane na świecie i Polsce w ramach III Światowego Tygodnia BRD.

Leśniowska-Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Rozwój dzieci a ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 2, s.10-14, fot. 5; rys. 1,

Charakterystyka etapów rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego dziecka w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zachowania i percepcja wizualno-słuchowa dzieci w ruchu drogowym.

Zielińska Anna: Dzieci – ofiary wypadków drogowych. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w latach 2010-2014. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2015, nr 2, s.3-6, tab.5,

Statystyki ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2010-2014 na tle krajów UE (według wieku i środka transportu).

DROGI I MOSTY

Jaździk- Osmólska Agata: Pandora – metoda wyceny społecznych kosztów zdarzeń drogowych w Polsce. (Pandora – valuation method of social costs of road accidents in Poland.) Drogi i Mosty 2015, nr 2, s.133-142, tab.1, bibliogr.poz.10.

Rozwój metodologii wyceny kosztów zdarzeń drogowych w Polsce od 1993 r. Założenia i algorytm obliczania całkowitych i jednostkowych, społecznych kosztów wypadków na polskich drogach z zastosowaniem metody Pandora, opracowanej w Zakładzie Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Statystyka kosztów jednostkowych wypadków drogowych w Polsce w 2012 r. Wnioski dotyczące skuteczności i ograniczeń stosowania metody Pandora w analizie skutków społecznych zdarzeń drogowych. (Artykuł w języku polskim i angielskim).

EUROLOGISTICS

Fajczak- Kowalska Anita, Wojcieszak Andrzej: Koleje dużych prędkości w Chinach. EuroLogistics 2015, nr 3, s.46-48, fot. 2, tab.2,

Uwarunkowania rozwoju kolei szybkich w Chinach. Dynamika rozbudowy sieci kolejowej dużych prędkości. Charakterystyka obecnie funkcjonujących połączeń kolejowych. Parametry eksploatacyjne taboru pasażerskiego dużych prędkości. Polityka kolejowa Chin.

Mincewicz Janusz: Hiszpania modernizuje i inwestuje w kolej. EuroLogistics 2015, nr 3, s.52-53, fot. 1,

Plan rozwoju hiszpańskich kolei RENFE: modernizacja linii kolejowych, wymiana taboru, inwestycje infrastrukturalne, prywatyzacja przewozów towarowych, poprawa rentowności kolei.

Wojcieszak Andrzej: Rozwój transportu kolejowego w Kazachstanie. Obiecujące bogactwo. EuroLogistics 2015, nr 3, s.49-51, tab.2,

Charakterystyka społeczno-gospodarcza Kazachstanu. Miejsce transportu kolejowego w gospodarce narodowej kraju. Parametry eksploatacyjne sieci kolejowej w latach 2004-2011. Polityka kolejowa; inwestycje infrastrukturalne.

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Kwaśniewski Marceli: Jeden pas, wiele pomysłów. Logistyka a Jakość 2015, nr 4, s.42-45, fot. 1; rys. 1,

Założenia i cele koncepcji „One Belt One Road” (OBOR) – nowego Jedwabnego Szlaku. Zmiany rynkowe w transporcie Europa-Azja. Rola transportu kolejowego w koncepcji OBOR. Miejsce Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polski) w strategii budowy nowego Jedwabnego Szlaku. Spodziewany udział polskich firm logistycznych w obsłudze transportowej OBOR. Bariery w rozwoju nowego Jedwabnego Szlaku.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Brudziński Jacek: Dekoracyjne elementy w krajobrazie autostrad i tras szybkiego ruchu. Magazyn Autostrady 2015, nr 7, s.50-52, fot. 7, bibliogr. poz. 8.

Funkcje ozdobnych elementów przestrzennych umieszczanych w rejonie dróg ekspresowych i autostrad. Przykłady ozdobnych elementów architektonicznych w pasach drogowych. Regulacje prawne dotyczące ozdobnych elementów przestrzennych.

Gruszczyński Jerzy: Zakręty – cz. I. Obowiązujące oznakowanie. Magazyn Autostrady 2015, nr 7, s.42-47, fot. 13; rys. 5, tab.1, bibliogr. poz. 15.

Polskie przepisy regulujące zasady oznakowania zakrętów na drogach. Analiza porównawcza europejskich znaków „Niebezpieczny zakręt”. Ocena skuteczności stosowanego oznakowania. Statystyki wypadków w rejonie zakrętów.

POLSKIE DROGI

[Historia cementu]. Polskie Drogi 2015, nr 5, s.8-24, fot. wiele, tab.4,

Historia cementu. Pierwsze formy zapraw budowlanych. Etapy ewolucji technologii wytwarzania i procesu unowocześniania produkcji cementów. Charakterystyka najczęściej stosowanego cementu portlandzkiego; typy cementu portlandzkiego. Cementy i betony w liczbach: produkcja, zużycie, producenci. Stosowane domieszki i dodatki do betonu. Rodzaje i klasy cementów.

SKRZYDLATA POLSKA

Prezesa Spohra pomysł na Lufthansę. Skrzydlata Polska 2015, nr 8, s.36-39, fot. 6,

Zakres restrukturyzacji Lufthansy – największego europejskiego przewoźnika lotniczego. Problemy kadrowe Grupy Lufthansa. Polityka taborowa niemieckiego przewoźnika. Nowe połączenia lotnicze w ofercie przewozowej. Zmiany w funkcjonowaniu bazowego lotniska Lufthansy – Frankfurtu.

ŚWIAT KOLEI

Keller-Krawczyk Lech: Pociągi podmiejskie w Melbourne. Świat Kolei 2015, nr 8, s.32-37, rys.1; fot.12, bibliogr.poz.10.

Historia kolei podmiejskiej w Melbourne od końca XIX w. Obecny stan infrastruktury i organizacja pasażerskiej komunikacji kolejowej w ruchu podmiejskim; mapa sieci kolejowej w Melbourne wg stanu w 2007 r. Parametry linii oraz systemy sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego. Charakterystyka eksploatowanego taboru elektrycznych zespołów trakcyjnych. Systemy taryf pasażerskich i pobierania opłat przy użyciu inteligentnych kart chipowych – Myki. Polityka w zakresie jakości obsługi i bezpieczeństwa pasażerów kolei.

Malczewski Marek: 150 lat tramwajów w Berlinie. Świat Kolei 2015, nr 8, s.44-47, fot.11, tab.1,

Rys historyczny miejskiej komunikacji zbiorowej w Berlinie od końca XIX w.; działalność komunalnych i prywatnych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej oraz związków komunikacyjnych. Organizacja i funkcjonowanie transportu tramwajowego w Berlinie przed 1990 r. i po zjednoczeniu Niemiec. Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 150-lecia tramwajów w czerwcu 2015 r.; charakterystyka historycznych i współczesnych pojazdów (tramwajów, autobusów, specjalnych) prezentowanych podczas Dni Otwartych w zajezdni Lichtenberg.

Modrzejewski Jacek: Centralny odcinek II linii warszawskiego metra. Świat Kolei 2015, nr 8, s.48-53, rys.2; fot.12, tab.3, bibliogr.poz.2.

Historia budowy i rozwoju II linii metra w Warszawie; kalendarium realizacji centralnego odcinka oraz projektowany przebieg II i III linii do 2022 r. Ocena funkcjonalności i estetyki oraz dane techniczne stacji II linii metra.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Dąbrowska Anna: Kierunki rozwoju polsko-czeskiej współpracy w transporcie. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.42-44,

Zakres i formy współpracy bilateralnej Polski i Czech w dziedzinie transportu w ramach Polsko-Czeskiego Forum Rozwoju Transportu. Projekty i realizacja inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury i połączeń transportowych (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Odrzańska Droga Wodna, rewitalizacja żeglugi, porty i terminale morskie). Współpraca w zakresie badań i innowacji dla transportu i logistyki. Przejęcie czeskiego przewoźnika kolejowego AWT przez PKP Cargo. Wnioski z obrad Polski-Czeskiego Forum Rozwoju Transportu w czerwcu 2015 r.

Podatek VAT dla branży lotniczej – jak rozwiązać podwójny problem. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.35-36, fot.2, bibliogr.poz.6.

Przesłanki zmiany polityki podatkowej UE wobec transportu lotniczego związane z realizacją celów polityki społecznej i ekologicznej. Propozycja zniesienia subsydiów podatkowych dla lotnictwa (zwolnienie z podatku VAT i opłaty paliwowej). Uwarunkowania prawne reformy oraz korzyści dla rynku pracy i środowiska, obejmujące zmniejszenie kosztów zatrudnienia i emisji zanieczyszczeń do atmosfery zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską.

Prokopowicz Adam K.: Gospodarka Morska na miarę XXI wieku. Transport i Komunikacja 2015, nr 3, s.50-52,

Wnioski z obrad III. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, w dn. 10-12.06.2015 r. Problemy rozwoju gospodarki morskiej w Europie i w Polsce. Uwarunkowania realizacji celów polityki morskiej państwa przyjętych uchwałą Rady Ministrów z 17.03.2015 r., pt. „Polityka morska RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”. Kierunki rozwoju portów i transportu morskiego oraz przemysłu stoczniowego. Koncepcja inteligentnej współpracy portów i miast (smart cities). Współpraca w dziedzinie badań i innowacji dla gospodarki morskiej z udziałem sektora prywatnego. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w świetle polityki klimatycznej UE.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Grodecki Wojciech, Siemińska-Lewandowska Anna: Metody budowy tuneli metra w gruntach. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 7, s.17-24, fot. 6; rys. 12, bibliogr. poz. 11.

Metody budowy szlakowych i stacyjnych tuneli metra w gruncie. Sposoby wykonywania stacji i szlaków w zwartej zabudowie miejskiej z wykorzystaniem metod odkrywkowych. Metody opanowywania wód gruntowych. Metody zmechanizowanego drążenia tuneli tarczami. Schematy i przykłady podziemnych stacji metra budowanych na obszarach silnie zurbanizowanych.

Petrus Jarosław: Metro w Warszawie – 20 lat działalności dla miasta i jego mieszkańców. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 7, s.4-8, fot. 12, tab.2, bibliogr. poz. 4.

Historia metra warszawskiego; etapy budowy I i II linii; inwestycje towarzyszące rozbudowie metra. Obszary działalności Spółki Metro Warszawskie. Tabor eksploatowany na liniach metra. Parametry przewozowe linii metra. Główne założenia polityki eksploatacyjnej Spółki Metro Warszawskie.

Stypuła Krzysztof, Kozioł Krzysztof: Doświadczenia z metra w Warszawie w zakresie ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 7, s.9-16, fot. 5; rys. 6; schem. 1, bibliogr. poz. 10.

Problemy ochrony zabytkowych obszarów miast. Analiza wpływu drgań generowanych przez metro na pobliskie budynki. Uregulowania normatywne i przepisy techniczne dotyczące drgań powodowanych budową i eksploatacją metra. Algorytm ochrony zabytkowej zabudowy miejskiej przed drganiami wywoływanymi przez metro. Techniczne sposoby obniżania poziomu drgań generowanych przez metro; rozwiązania wibroizolacyjne.

Stypuła Krzysztof, Tatara Tadeusz: Wybrane wyniki badań wpływu drgań tramwajowych w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 7, s.25-31, fot. 2; rys. 3, tab.1, bibliogr. poz. 12.

Analiza badań drgań zabytkowych budynków zlokalizowanych w centrum Krakowa przy liniach tramwajowych. Wyniki badań i zalecenia rozwiązań redukujących wpływ drgań na zabudowę miejską. Ocena skuteczności zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego toru tramwajowego. Wpływ prędkości przejazdu różnego typu tramwajów na poziom drgań wzbudzanych w budynkach mieszkalnych.