UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 09/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

WRZESIEŃ 2015

 

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

KURIER KOLEJOWY

Pieriegud Jana: Zróżnicowane trendy w przewozach pasażerskich. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.40-42, rys.6; fot.2, tab.1,

Analiza rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE w latach 2003 – 2014. Statystyki wielkości pracy przewozowej i dynamiki pasażerskiego transportu kolejowego w krajach UE-10 i UE-28. Uwarunkowania i prognozowane trendy zmian wyników przewozowych kolei europejskich.

Wilgusiak Rafał: Jeden bilet w całej UE. Kurier Kolejowy 2015, nr 19, s.46-48, fot.1,

Koncepcja i perspektywy realizacji projektu multimodalnych, zintegrowanych systemów biletowych dla transportu publicznego na terenie UE. Koszty i korzyści wdrożenia wspólnych systemów biletowych. Bariery techniczne integracji taryfowej unijnego transportu. Zagadnienia ochrony danych osobowych w procesie integracji biletowej. Plan poprawy dostępu podróżnych do informacji o usługach komunikacji publicznej.

 

LOGISTYKA

Mindur Maciej: Rozwój transportu w Hiszpanii z uwzględnieniem kolei dużych prędkości. Logistyka 2015, nr 4, s.7-11, rys.5; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.9.

Uwarunkowania polityczne i gospodarcze rozwoju sieci kolejowej w Hiszpanii. Charakterystyka infrastruktury liniowej obsługiwanej przez RENFE i koleje dużych prędkości AVE. Statystyka pasażerskich i towarowych przewozów koleją i innymi środkami transportu w latach 1996 – 2013. Organizacja pasażerskiego transportu kolejowego; przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie zbiorowej komunikacji szynowej (kolei i metra). Koncepcja i plany rozbudowy sieci kolei dużych prędkości; porównanie długości linii szybkich kolei w Hiszpanii i na świecie. Priorytety i działania rządu dotyczące rozwoju transportu kolejowego. Projekt budowy linii kolei dużej prędkości: Lizbona – Madryt – Paryż.

Musiał- Karg Magdalena: Komunikacja miejska jako element zarządzania transgranicznego. Przykład Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Logistyka 2015, nr 4, s.43-46, rys.2; fot.1, bibliogr.poz.12.

Cele i zakres współpracy Słubic i Frankfurtu nad Odrą dotyczącej rozwoju komunikacji publicznej między tymi miastami. Historia projektu transgranicznej linii tramwajowej oraz przyczyny jego zaniechania; mapa przebiegu linii w latach 1927 – 1945. Organizacja i funkcjonowanie publicznych przewozów autobusowych między Słubicami i Frankfurtem, wykonywanych przez Miejską Spółkę Komunikacyjną (SVF) Frankfurt nad Odrą we współpracy z Gminą Słubice.

Wolnowska Anna, Czarnecki Konrad, Rymer Wojciech: Development prospects for rail transport on the example of Szczecin. Logistyka 2015, nr 4, s.12-16, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.23.

Rola i znaczenie transportu szynowego w aglomeracji na przykładzie Szczecina. Uwarunkowania i kryteria efektywności funkcjonowania kolejowo-tramwajowego systemu transportu miejskiego. Parametry i rozwój przestrzenny sieci tramwajowej w Szczecinie; metodyka określania struktury przestrzennej linii tramwajowych oparta na modelu grawitacyjnym. Kierunki rozwoju Szczecińskiego Roweru Miejskiego jako uzupełnienia sieci transportu miejskiego oraz alternatywy dla transportu indywidualnego. Schematy sieci tramwajowej. Statystyka dotycząca funkcjonowania roweru publicznego w polskich miastach w latach 2013 – 2014 (Szczecin, Poznań, Warszawa, Wrocław).

 

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: 10 lat Airbus A380. Lotnictwo 2015, nr 7, s.32-41, rys.1; fot.19, tab.3,

Projekt i realizacja budowy pasażerskiego samolotu o dużej pojemności – Airbus A380. Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna samolotu; budowa zespołu napędowego; przykłady innowacyjnych rozwiązań konstrukcji i wyposażenia technicznego. Organizacja procesu produkcji i montażu części samolotu. Zamówienia i dostawy A380-800 wg stanu na kwiecień 2015 r. Doświadczenia z eksploatacji A380 przez przewoźników lotniczych; użytkownicy i trasy obsługiwane przez samoloty w 2015 r.; flota Emirates Airlines; incydenty z udziałem A380. Porównanie parametrów i konkurencyjność Airbus A380 i Boeing 747.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Zakręty – cz. II. Historia oznakowania zakrętów. Magazyn Autostrady 2015, nr 8-9, s.50-54, rys.17, bibliogr.poz.18.

Zagrożenia bezpieczeństwa jazdy samochodem na zakręcie i łuku drogi; najczęstsze przyczyny wypadków drogowych na zakrętach. Historia i przykłady oznakowania zakrętów w Europie i USA.

Świeczko-Żurek Beata: WRONG WAY! – amerykańskie doświadczenia w oznakowaniu dróg szybkiego ruchu. Magazyn Autostrady 2015, nr 8-9, s.56-57, fot.5, bibliogr.poz.1.

Cele i zadania oznakowania dróg szybkiego ruchu w zakresie zapobiegania jeździe w niewłaściwym kierunku (pod prąd). Przykłady rozwiązań dotyczących oznakowania autostrad w USA: znaki drogowe, tablice informacyjne, czujniki wykrywające ruch pojazdów w niewłaściwą stronę. Wnioski dotyczące efektywności oznakowania dróg w Polsce.

 

MOSTY

Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt zwiększające ich ekologiczną skuteczność – cz. I. Mosty 2015, nr 5, s.28-30, fot.6, bibliogr.poz.12.

Zasady projektowania i budowy przejść dla zwierząt na drogach na podstawie obowiązującego prawa. Przykłady zagospodarowania przejść dla zwierząt; rozwiązania dotyczące poprawy zagospodarowania powierzchni i otoczenia przejść w celu ułatwienia zwierzętom migracji oraz ograniczenia ruchu pojazdów i ludzi. Projektowanie roślinności w obszarze przejść i ich sąsiedztwie.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Frankowski Piotr, Rolbiecki Ryszard, Bąbczyńska- Jelonek Zofia: [Żegluga śródlądowa w Polsce]. Namiary na Morze i Handel 2015, nr 16, s.9-16, rys.1; fot.3, tab.1,

Parametry żeglugowe sieci dróg wodnych śródlądowych w Polsce. Ocena możliwości rozwoju infrastruktury i funkcji transportowych największych polskich rzek. projekty inwestycyjne związane z rozwojem żeglugi na Odrze i Wiśle. Perspektywy wzrostu znaczenia dolnego odcinka Wisły w obsłudze przewozów kontenerowych do polskich portów morskich. Statystyki dotyczące przeładunków kontenerów oraz udziału transportu kolejowego i samochodowego w obsłudze kontenerowej portów morskich w latach 2000 – 2014. Priorytety i problemy współpracy Polski i Niemiec w zakresie zagospodarowania Odry w rejonie przygranicznym; umowy bilateralne w sprawie inwestycji dotyczących modernizacji, utrzymania i regulacji Odry.

 

RYNEK KOLEJOWY

Piech Ryszard: Nowe pojazdy szynowe do pasażerskich przewozów miejskich po I półroczu 2015. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.56-58, fot.2, tab.4,

Zamówienia i dostawy szynowego taboru miejskiego dla polskich przewoźników po I półroczu 2015 r.; zestawienie kontraktów dotyczących pojazdów tramwajowych, kolejowych i metra dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w: Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Gdańsku, Toruniu, Grudziądzu, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, aglomeracji śląskiej.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. II). Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.48-50, rys.1; fot.2,

Etapy integracji taryfowej kolei i komunikacji miejskiej w aglomeracji łódzkiej. Organizacja i funkcjonowanie systemu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (WBA) wdrożonego w Łodzi w 2013 r.; mapa zasięgu łódzkiego WBA. Rodzaje i system sprzedaży biletów w ramach WBA.

Saksonia – kraj kolei – tradycja i innowacje. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.44-45, rys.1; fot.1,

Przykłady innowacji w zakresie techniki kolejowej, przedstawionych przez przedsiębiorstwa z Saksonii (Niemcy) na międzynarodowych targach TRAKO w dn. 22-25.09.2015 r. w Gdańsku.

Szymajda Michał: 170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.70-71, fot.2,

Rys historyczny infrastruktury, dworców kolejowych i taboru eksploatowanego na Drodze Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej.

Urbaniak Justyna: Dworzec autobusowy Warszawa Zachodnia – eksperyment z dostępnością. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.52-53, fot.1,

Wymagania dotyczące obsługi niepełnosprawnych podróżnych na dworcach autobusowych zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 181/2011 z dn. 16.02.2011 r. Udogodnienia dla niepełnosprawnych wdrożone na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia; problemy związane z barierami komunikacyjnymi utrudniającymi dostęp do dworca.

[Transport tramwajowy w polskich miastach]. Rynek Kolejowy 2015, nr 8-9, s.20-38, fot.19, tab.4,

Charakterystyka infrastruktury tramwajowej w polskich miastach; statystyki dotyczące stanu infrastruktury tramwajowej i taboru (liczba i wiek wagonów). Plany inwestycji dotyczących rozwoju sieci i taboru tramwajowego. Porównanie efektywności inwestycji w zakresie budowy linii tramwajowych i systemu BRT na przykładzie Warszawy, Wrocławia i Poznania. Parametry i wyposażenie tramwaju Pesa 2010NW Twist zakupionego przez MPK Wrocław. Reaktywacja transportu tramwajowego w Olsztynie; parametry tramwaju Solaris Tramino.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Beister Maciej, Górny Janusz, Połom Marcin: Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 7-8, s.20-36, rys.11; fot.14, tab.2, bibliogr.poz.40.

Zakres przedmiotowy inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury tramwajowej w polskich aglomeracjach, przeprowadzonych w latach 2004 – 2013 przy współudziale środków z funduszy UE. Rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowych oraz taboru tramwajowego. Projekty szybkiego tramwaju zrealizowane w Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. Koszty i źródła finansowania inwestycji w ramach Krajowych Programów Operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich (ZPORR, SPOT, POIiŚ, RPO). Schematy sieci tramwajowych w aglomeracjach z zanaczonymi nowymi trasami.

Graff Marek: Nowy tabor tramwajowy w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 7-8, s.46-63, fot.38, tab.2,

Tramwaje eksploatowane przez przewoźników miejskich w Polsce po 1989 r. Główni producenci taboru tramwajowego na rynek polski; konstrukcja i parametry pojazdów tramwajowych produkowanych przez firmy: Alstom, Bombardier, Pesa, Solaris, Konstal, CKD Tatra, Siemiens, Protram, HCP Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Skoda.

Graff Marek: Pociągi dużej prędkości Talgo 250 dla kolei rosyjskich RŻD. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 6, s.34-37, fot.13,

Charakterystyka techniczna pociągów Talgo 250 (wersja A i B) zmodyfikowanych na potrzeby przewozów dużych prędkości na różnej szerokości torów rosyjskich kolei (RŻD). Próby techniczno-ruchowe Talgo 250 przeprowadzone na sieci kolejowej DB, PKP i CD. Parametry techniczne pociągów przeznaczonych do eksploatacji na trasach: Moskwa – Berlin (1520/1435 mm) i Moskwa Niżny Nowogród (1520 mm).

Raczyńska-Buława Ewa: Systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 7-8, s.37-45, rys.8; fot.6, bibliogr.poz.19.

Definicje kolei aglomeracyjnych i regionalnych wg obowiązującego prawa UE i Polski. Wpływ procesu urbanizacji na zwiększenie zapotrzebowania na usługi transportu kolejowego; cele i uwarunkowania rozwoju kolei w obszarze aglomeracji. Charakterystyka systemów transportu kolejowego w polskich aglomeracjach (warszawskiej, Trójmieście, łódzkiej, krakowskiej). Organizacja i funkcjonowanie kolei oraz poziom jej integracji z publicznym transportem zbiorowym.

Trautmann Catherine: Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej w XXI wieku. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 6, s.10-11, rys.1,

Priorytety polityki transportowej UE w zakresie rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T); rozmowa z europejskim koordynatorem korytarza TEN- T Morze Północne – Morze Bałtyckie, Catherine Trautmann. Prawne i finansowe instrumenty realizacji infrastrukturalnych projektów TEN- T na przykładzie korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie. Perspektywy rozwoju połączeń kolejowych dużych prędkości w ramach TEN- T. Znaczenie logistyczne i transportowe węzłów miejskich w sieci bazowej. Mechanizm finansowania inwestycji ze środków CEF i funduszy lokalnych.

Wocial Marcin, Rokicki Tomasz: Znaczenie zbiorowego transportu szynowego na przykładzie Szybkiej Kolei Miejskiej w aglomeracji warszawskiej. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 6, s.19-24, rys.8; fot.2, bibliogr.poz.17.

Funkcje i znaczenie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) dla rozwoju i poprawy efektywności systemu transportu zbiorowego w aglomeracji. Historia i organizacja działalności przewozowej SKM. Charakterystyka sieci SKM w Warszawie (linie S1 – S3). Parametry jakościowe usług przewozowych SKM na podstawie wyników badań opinii pasażerów, przeprowadzonych w 2014 r.

Wojtaszek Michał: Inwestycje w górnośląską sieć tramwajową. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 6, s.15-18, fot.6, bibliogr.poz.4.

Cele i zakres przedmiotowy inwestycji ujętych w projekcie „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej i trakcji trolejbusowej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w miastach: Bytom, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Zabrze, Tychy. Inwestycje dotyczące modernizacji i zakupu taboru dla przedsiębiorstw komunikacyjnych Tramwaje Śląskie S.A. i Tyskie Linie Trolejbusowe sp. z o.o.; konstrukcja i wyposażenie tramwajów typu 2012N Twist firmy Pesa. Założenia i finansowanie realizacji II. etapu planu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej.

Ziółkowska Karolina, Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Korzyści ekonomiczne budowy transeuropejskiej sieci transportowej TEN- T. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 7-8, s.14-19, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.14.

Znaczenie społeczne i gospodarcze rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) w UE. Analiza przyjętej w polityce transportowej UE strategii rozwoju korytarzy TEN- T do 2030 r. Prognozy kosztów ekonomicznych i społecznych związanych z zaniechaniem inwestycji w zakresie TEN- T. Oszacowanie wpływów realizacji TEN- T na gospodarki państw członkowskich oraz PKB i rynki pracy (utrata miejsc pracy). Rola innowacji w rozwoju TEN- T na przykładzie innowacji w dziedzinie transportu kolejowego. Wnioski przedstawione przez ekspertów Fraunhofer Institut fur System und Innovationsforschung, dotyczące korzyści i kosztów alternatywnych wdrożenia sieci bazowej TEN-T.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Albricht Stanisław, Górnikiewicz Maciej: Metro w dokumencie ‚Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa’. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 9, s.21-26, rys.10, bibliogr.poz.1.

Cele i założenia polityki transportowej Krakowa na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” z 2014 r. Struktura przestrzenna i kierunki rozwoju systemów transportu publicznego w oparciu o analizę potrzeb przewozowych mieszkańców aglomeracji; prognozy wzrostu potoków ruchu pasażerskiego do 2030 r. Projekt budowy metra w Krakowie: przebieg linii metra (A, B, C); skomunikowanie metra ze środkami transportu publicznego.

Albricht Stanisław, Górnikiewicz Maciej: Wstępna analiza możliwości budowy I linii metra w Krakowie na kierunku wschód – zachód. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 9, s.27-36, rys.6, tab.4, bibliogr.poz.3.

Analiza trzech wariantów przebiegu I linii metra w Krakowie w oparciu o istniejące warunki zabudowy i hydrogeologiczne. Ocena możliwych oddziaływań inwestycji na budynki użyteczności publicznej i mieszkalne zlokalizowane w pobliżu trasy metra; uwarunkowania dotyczące ochrony zabytków w Krakowie. Prognozy obsługi ruchu pasażerskiego w relacji do planów zagospodarowania przestrzennego aglomeracji. Wstępna ocena kosztów i obszary problemowe związane z decyzją o budowie I linii metra.

Fryc Irena: Analiza wpływu oświetlenia na bezpieczeństwo w rowerowym ruchu drogowym. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 8, s.16-20, rys.7, bibliogr.poz.22.

Znaczenie prawidłowego oświetlenia pojazdów drogowych (w tym samochodów i rowerów) dla bezpieczeństwa ruchu; wpływ słabej widoczności rowerzysty nocą i o zmierzchu na ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego. Wymagania prawne dotyczące oświetlenia rowerowego zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej oraz regulacjami prawa wybranych państw UE. Analiza statystyczna śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystów w Polsce i w UE z uwzględnieniem liczby wypadków mających miejsce w nocy i o zmierzchu w 2010 r. Ocena zależności pomiędzy jakością oświetlenia roweru a bezpieczeństwem drogowym na podstawie danych dotyczących wypadkowości w Czechach, Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii (2001 – 2013).

Gadziński Jerzy: Systemy BRT – szansa na rozwiązanie problemów transportowych polskich miast. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 8, s.21-27, rys.2; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.19.

Geneza, zasady funkcjonowania i specyfika systemów BRT (Bus Rapid System) stosowanych w transporcie miejskim na świecie. Definicje i rodzaje BRT oraz koncepcja europejskiego systemu BHLS (Buses of High Level of Service). Podstawowe elementy i porównanie cech różnych systemów BRT: przebieg tras, konstrukcja przystanków, pobieranie opłat, parametry pojazdów. Analiza kosztów i korzyści wdrożenia europejskiej wersji BRT (BHLS) w polskich miastach

Szczepański Mieczysław, Pęski Stanisław, Miros Grzegorz: Problematyka projektowania metra na przykładzie Warszawy. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 9, s.13-20, rys.16, bibliogr.poz.7.

Kalendarium projektu budowy metra w Warszawie w latach 1927 – 2015. Etapy projektowania i realizacji budowy I i II linii metra. Lokalizacja i profile tras metra. Konstrukcja (przekroje poprzeczne) i metody budowy infrastruktury metra: stacje, tunele szlakowe, nawierzchnia torowa. Właściwości wibroakustyczne nawierzchni metra wykonanej w technologii EBS (Embedded Block System).

Tuszyński Michał: Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 8, s.28-34, rys.1; fot.4, tab.4, bibliogr.poz.24.

Rys historyczny komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Zakres przedmiotowy i ocena efektów projektów inwestycyjnych dotyczących rozwoju infrastruktury transportu trolejbusowego w Gdyni i w Trójmieście, współfinansowanych z funduszy UE, realizowanych w latach 2004 – 2006 i 2007 – 2013: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni”; „Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”. Analiza efektów gospodarczo-społecznych i środowiskowych inwestycji oraz ich wpływu na poprawę jakości funkcjonowania transportu publicznego w aglomeracji.

Łastowska Angelika, Bryniarska Zofia: Ocena systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich KMK Bike w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 8, s.4-10, rys.16, bibliogr.poz.11.

Organizacja miejskich wypożyczalni rowerów na przykładzie doświadczeń miast europejskich (Barcelona) i Krakowa; mapy lokalizacji wypożyczalni rowerów w Barcelonie i polskich miastach. Zalety i konkurencyjność komunikacji rowerowej wobec innych środków transportu miejskiego; korzyści wynikające z usprawnienia i poprawy jakości podróżowania rowerem w warunkach miejskich. Charakterystyka infrastruktury rowerowej Krakowa (mapa). Organizacja i funkcjonowanie bezobsługowych wypożyczalni rowerów – KMK Bike. Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii rowerzystów na temat jakości i efektywności funkcjonowania systemu KMK Bike oraz preferencje użytkowników rowerów w zakresie lokalizacji stacji. Założenia rozwoju systemu KMK Bike i planowane lokalizacje nowych stacji.