UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 11/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2105

 

AURA

AUTOBUSY

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TRANSPORT I EKOLOGIA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

 

AURA

Bonenberg Kinga: Społeczny i polityczny aspekt ekologizmu. Aura 2015, nr 11, s.10-13, fot.1, bibliogr.poz.18.

Historia i zarys ideologii ekologizmu (zielonej polityki); różnice w podejściu współcześnie działających organizacji społecznych i politycznych do ekologizmu: fundamentalistyczne, realistyczne, chrześcijańskie. Problem radykalizacji ruchów ekologicznych (ekoterroryzm). Nowa koncepcja polityki ekologicznej przedstawiona przez amerykańskich badaczy – Teda Nordhausa i Michaela Shellenberga. Rola ekologizmu w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju.

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej: Praktyczne zastosowanie różnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty dla postępowań publicznych w zakupie autobusów. Autobusy 2015, nr 10, s.22-25, fot.1, tab.5, bibliogr.poz.13.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu taboru autobusowego wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2014 r. Ocena ofert w praktyce zamówień publicznych na autobusy nowe i używane; kryteria cenowe oraz techniczne i użytkowe w przetargach przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Łodzi, Słupsku, Krakowie, Świdnicy i Bolesławcu.

Barwiński Szymon, Kotas Przemysław: Inteligentne Systemy Transportowe w wybranych miastach Polski. Autobusy 2015, nr 10, s.26-29, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.25.

Rodzaje systemów inteligentnych i technologii telematycznych stosowanych w transporcie; definicje pojęć: telematyka transportu, inteligentny system transportowy, inteligentny transport. Przykłady wdrożeń i rozwoju inteligentnych systemów transportowych (ITS) w polskich aglomeracjach: Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy. Charakterystyka systemów sterowania i monitoringu ruchu ulicznego oraz komunikacji zbiorowej. Rozwiązania ITS z zakresu informacji drogowej i pasażerskiej.

 

Bąkowski Wojciech, Dziewguć Sebastian, Krakowski Zbigniew: Metoda oszacowania popytu na usługi transportu zbiorowego w regionie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo transportowe. Autobusy 2015, nr 10, s.18-21, rys.1, tab.3, bibliogr.poz.6.

Analiza popytu na usługi publicznego transportu autobusowego na podstawie wskaźników demograficznych i motoryzacji w województwie zachodniopomorskim w latach 2009 – 2014 (powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, goleniowski, łobeski). Czynniki wywierające wpływ na preferencje i zachowania transportowe. Organizacja i usługi regularnej komunikacji autobusowej. Rola i zadania samorządu gminnego jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Alicja, Kacprzak Dominik: Środki uspokojenia ruchu na wjazdach do miejscowości. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 9, s.37-42, rys.2; fot.13, bibliogr.poz.9.

Rola i znaczenie środków uspokojenia ruchu dla poprawy bezpieczeństwa na drogach wjazdowych do miejscowości. Funkcje i przykłady zastosowania środków uspakajania ruchu na obszarze wjazdowym w terenie zabudowanym w Polsce i na świecie: pasy ostrzegawcze na jezdni (preostrzeżenia), pasy krzywoliniowe, bramy wjazdowe, wyspy wjazdowe (szykany).

 

EUROLOGISTICS

Hoszman Adam: Zmiany na rynku przewozów towarowych. Eurologistics 2015, nr 5, s.46-47, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania rozwoju rynku przewozów towarowych w polskich portach lotniczych. Inwestycje w zakresie infrastruktury i zmiany wielkości ładunków obsłużonych w polskich portach lotniczych (w tym portach regionalnych i Lotnisku Chopina w Warszawie) w latach 2003 – 2013; zestawienie najważniejszych inwestycji w portach lotniczych od 2004 r.

 

KURIER KOLEJOWY

Jezierski Przemysław B.: Frecciarossa 1000 pojedzie ponad 300 km/h. Kurier Kolejowy 2015, nr 22, s.21-23, fot.4,

Oferta przewozów pasażerskich dużych prędkości pociągiem Frecciarossa 1000 na trasie Mediolan – Rzym oraz Turyn – Mediolan – Rzym – Neapol. Parametry techniczne i prędkość eksploatacyjna pociągu. Wyposażenie wagonów w poszczególnych klasach i standardy obsługi podróżnych; ceny biletów.

Pawlik Marek: Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Kurier Kolejowy 2015, nr 22, s.14-16, rys.2; fot.1,

Zastosowanie reguł wspólnego rynku dla transportu kolejowego. Pojęcie i rola interoperacyjności w integracji systemów kolejowych UE. Opracowywanie i wdrażanie wymagań zasadniczych dla podsystemów strukturalnych i eksploatacyjnych kolei; zakres regulacji Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Zasady realizacji inwestycji kolejowych w Polsce zgodnie z wymogami UE.

 

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław: Logistyka w Turcji – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Logistyka 2015, nr 5, s.53-57, rys.2; fot.9, bibliogr.poz.6.

Ekonomiczne przesłanki i uwarunkowania rozwoju logistyki w Turcji; wskaźniki makroekonomiczne tureckiej gospodarki w latach 2009 – 2015; strategiczne cele polityki gospodarczej tureckiego rządu do 2023 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej oraz przykłady obiektów i usług logistycznych: centrum logistyczne Kumport Logistic Center (statystyka przeładunków kontenerów w porcie Kumport w latach 2010 – 2014); działalność operatora transportowego Hilal Trans; oferta edukacyjna Uniwersytetu Maltepe w zakresie logistyki. Ranking wydajności logistycznej wybranych państw europejskich (w tym Polski) i Turcji w 2014 r. Mapa transportowa Turcji wg stanu na sierpień 2015 r. Organizacja miejskiej komunikacji zbiorowej i żeglugi w Stambule; projekty inwestycji infrastrukturalnych.

Majka Michał, Szychta Elżbieta: High-speed rail in Poland as an opportunity for modernising and improving effectiveness of the Polish transportation system. (Koleje dużych prędkości w Polsce szansą na unowocześnienie i podniesienie efektywności polskiego systemu transportowego.) Logistyka 2015, nr 5, s.2-6, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.12.

Przesłanki budowy i rozwoju kolejowych połączeń dużych prędkości w Polsce. Podstawy programowe i koncepcja rozwoju kolei dużych prędkości (kdp); mapa kdp i projektowany przebieg linii Y (Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław). Wpływ kdp na poprawę funkcjonowania polskich kolei i efektywność systemu transportowego. Warunki techniczne wdrożenia kdp oraz proponowane rozwiązania z zakresu modernizacji trakcji.

Matuszewska- Maroń Marta: Prawne aspekty odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w transporcie. Logistyka 2015, nr 5, s.58-60,

Zakres odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w transporcie towarów wg przepisów Prawa przewozowego i Konwencji CMR. Przesłanki ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.

Mindur Maciej: Rozwój transportu rurociągowego w Chinach, Indiach i Japonii istotną przesłanką wzrostu społeczno-gospodarczego regionu. Logistyka 2015, nr 5, s.20-24, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.17.

Wpływ rozwoju gospodarczego Chin, Indii i Japonii na wzrost popytu na surowce energetyczne; statystyka PKB w latach 1980 – 2013. Rozmieszczenie i parametry infrastruktury rurociągowej w Chinach, Indiach i Japonii; długość ropociągów i gazociągów w latach 1982 – 2013. Projekt gazociągu Japonia – Rosja.

Szmelter Agnieszka, Woźniak Henryk: Przyczyny i skutki złożoności systemów logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym (cz.1). Logistyka 2015, nr 5, s.15-19, rys.7,

Czynniki stymulujące złożoność systemów logistycznych w branży motoryzacyjnej. Wpływ wzrostu różnorodności produktów i usług na kształtowanie się zjawiska złożoności. Rynkowe relacje zewnętrzne i autonomiczna złożoność przedsiębiorstwa przemysłu samochodowego. Tendencje zmian jakościowych na rynku motoryzacyjnym.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Gruszczyński Jerzy: Zakręty – cz. III Oznakowanie w innych krajach. Magazyn Autostrady 2015, nr 10, s.49-54, fot. 12; rys. 16, bibliogr. poz. 10.

Analiza uwarunkowań oznakowywania dróg adekwatnych do ich parametrów. Nieprecyzyjność znaku „Niebezpieczny zakręt”; rodzaje tablic uzupełniających stosowane na drogach europejskich. Niekonwencjonalne oznakowanie zakrętów. Przykłady modyfikacji oznakowań zakrętów określonych w Konwencji Wiedeńskiej. Oznakowania wg amerykańskiego systemu MUTCD.

Narożny Jerzy: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – co nowego na świecie i dlaczego (jeszcze) nie u nas?. Magazyn Autostrady 2015, nr 10, s.43-45, fot. 4, bibliogr. poz. 2.

Nowe rozwiązania technologiczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenia pokładowe i zewnętrzne: Intelligent Speed Adaptation (ISA), kamery wideo, systemy parkowania na ulicach i przy autostradach, znaki o zmiennej treści, kamery i detektory ITS, „kocie oczy”, separatory ruchu autostradowego. Funkcje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

MOSTY

Karaś Sławomir, Oskędra Bartłomiej, Skulski Bartosz: Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie. Mosty 2015, nr 6, s.22-25, fot. 20, bibliogr. poz. 4.

Estetyczne i architektoniczne walory mostów łukowych. Historyczne mosty łukowe. Przykłady współczesnych mostów łukowych. Parametry techniczne nowo wybudowanej kładki łukowej i starego mostu w Szczebrzeszynie.

Kido Ewa Maria, Cywiński Zbigniew: Kolory w estetyce japońskich mostów stalowych – cz. I. Mosty 2015, nr 6, s.79-83, fot. 16, bibliogr. poz. 28.

Rozwój i specyfika estetyki projektowania i budowy mostów w Japonii. Cechy estetyki japońskiej w zakresie kolorystyki. Przykłady mostów stalowych w kolorystyce białej, szarej i żółtej.

 

POLSKIE DROGI

Diamandouros Konstandinos: ‚Latające samochody’ – o co chodzi?. Polskie Drogi 2015, nr 7, s.54-57, fot.2,

Rekomendacje Europejskiej Federacji Drogowej (ERF) dotyczące bezpieczeństwa robót drogowych i certyfikatów dla systemów ograniczających drogę. Wymagania i standardy oznakowania CE drogowych barier ochronnych i elementów infrastruktury; zadania i odpowiedzialność zarządców dróg oraz inwestorów i wykonawców prac drogowych w zakresie stosowania barier o niewłaściwych parametrach. Opinia na temat działalności notyfikowanych jednostek certyfikujących w Polsce.

Dofinansowanie dróg samorządowych w gestii ministra ds. transportu. Rezerwa subwencji ogólnej na drogi lokalne. Polskie Drogi 2015, nr 8, s.34-39, bibliogr.poz.1.

Zasady finansowania inwestycji na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w świetle obowiązującego prawa oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2025. Cele i zakres inwestycji dofinansowywanych w ramach Programu; kryteria oceny i weryfikacji wniosków o subwencję.

 

Key Marek: Latające samochody i Polska Wizja Zero, cz. II. Polskie Drogi 2015, nr 7, s.58-61,

Wnioski z konferencji Polska Wizja Zero (24-25.06.2015 r) dotyczące: bezpieczeństwa ruchu i pracy na drogach, bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz utrzymania dróg. Wyniki testów zderzeniowych urządzeń brd, przeprowadzonych na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu.

Perspektywa finansowa 2014 – 2020. Jak wykorzystać szanse dla rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce? Doświadczenia i praktyki. Polskie Drogi 2015, nr 7, s.71-76, rys.4, tab.1,

Inwestycje w zakresie infrastruktury transportu w Polsce współfinansowane z funduszy UE w latach 2009 – 2015; liczba projektów wg planowanej daty ogłoszenia przetargu i daty rozpoczęcia robót budowlanych w latach 2013 – 2020; liczba i wartość inwestycji w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Problemy i nieprawidłowości stwierdzone w procesie realizacji inwestycji: procedura postępowania i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zamówienia publiczne, błędy w dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, przygotowanie studium wykonalności i analizy finansowo-ekonomicznej. Zasady dobrych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Program budowy dróg a wybór technologii. Polskie Drogi 2015, nr 8, s.8-13, rys.2, tab.8,

Postulaty Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych odnoszące się do wyboru technologii budowy dróg w Polsce. Porównanie kosztów i efektywności budowy dróg o nawierzchni betonowej i asfaltowej; przykładowe łączne koszty realizacji nawierzchni asfaltowej i betonowej w okresie 30 lat. Cechy eksploatacyjne, trwałość i oddziaływanie na środowisko nawierzchni asfaltowych i betonowych.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Augustowski Tadeusz, Gołaszewski Andrzej: Czterdzieści lat Centralnej Magistrali Kolejowej. Problemy Kolejnictwa 2015, nr 167, s.7-22, rys.12, tab.10, bibliogr.poz.12.

Historia budowy i eksploatacji Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) od lat 60. XX w. Podstawowe założenia koncepcji budowy szybkiego połączenia kolejowego Śląska z centralnymi i północno-wschodnim regionami Polski. Etapy przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji. Technologie, harmonogram i wykonawcy robót budowlanych oraz elektryfikacyjnych. Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna CMK; eksploatacja i techniczne doposażanie linii w latach 1974 – 2012; standardy utrzymania i diagnostyki nawierzchni. Wykaz osób związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją CMK.

Poliński Janusz: Technika przesuwnych kół taboru warunkiem usprawnienia przewozów na styku kolei 1435/1520 mm. Problemy Kolejnictwa 2015, nr 167, s.57-68, fot.15, tab.3, bibliogr.poz.29.

Utrudnienia w międzynarodowym transporcie towarów wynikające z różnic szerokości torów kolejowych w poszczególnych krajach. Charakterystyka procesów technologicznych obsługi taboru związanej ze zmianą szerokości toru dla wagonów towarowych; porównanie cech i efektywności zastosowania systemów przestawczych w Europie, Rosji i Japonii (SUW 2000, CAF Brava, Rafil, Talgo).

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

70 lat Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 10, s.6-10, fot. 13, tab.1, bibliogr. poz. 6.

Historia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Struktura i organizacja wydziału, dziekani. Zakres tematyczny działalności naukowo- badawczej i technicznej; laboratoria i pracownie. Proces kształcenia: kandydaci, studenci, absolwenci, doktoranci. Międzynarodowa współpraca w zakresie badań naukowych oraz kształcenia studentów i doktorantów.

Bibliografia „Z dziejów linii średnicowej w warszawskim węźle kolejowym” . Przegląd Komunikacyjny 1967, nr 9, 10,bibliogr.poz. 69.

Zestawienie bibliograficzne (69 poz.) dotyczące tematu: „Dzieje linii średnicowej w warszawskim węźle kolejowym”. Piśmiennictwo obejmujące prace projektowe i etapy budowy linii średnicowej, Dworca Centralnego oraz mostu kolejowego w Warszawie.

Drogi kolejowe 2015. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 9, s.15-177, fot. wiele, tab. wiele,

Numer „Przeglądu Komunikacyjnego” poświęcony tematyce kolejowej. Referaty wygłoszone na konferencji naukowej „Drogi kolejowe 2015” na temat: eksploatacji sieci kolejowej, nowoczesnych technologii stosowanych w kolejnictwie, diagnostyki i utrzymania sieci transportu szynowego, interoperacyjności, projektowania linii kolejowych.

Kruszyna Maciej, Suchy Gabriel: Logika uzupełnień głównej sieci drogowej. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 10, s.22-24, bibliogr. poz. 7.

Definicja i cechy podstawowe głównej sieci drogowej. Modelowe założenia procesu kształtowania funkcjonalnych układów drogowych; narzędzia analiz. Docelowa sieć autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg na Dolnym Śląsku. Proponowane usprawnienia głównych połączeń drogowych w rejonie Wrocławia; docelowa sieć obwodnic miasta. Analiza wariantów połączeń drogowych pomiędzy A4 i S3.

Makuch Jacek, Korycki Tomasz: Przystanki tramwajowe z wąskimi peronami. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 10, s.29-32, fot. 4; rys. 1, tab.1, bibliogr. poz. 7.

Przepisy regulujące szerokość wysepek tramwajowych. Elementy składowe przystanku tramwajowego: pas dojścia i wymiany pasażerów, pas obiektów i urządzeń przystankowych, pas bezpieczeństwa. Wymogi bezpieczeństwa dla niepełnosprawnych korzystających z przystanków tramwajowych. Proponowane zmiany w przepisach dotyczących minimalnych szerokości przystanków tramwajowych.

Wolek Czesław, Kowerski Sebastian: Wybrane zagadnienia kształtowania mobilności na przykładzie miasta Wrocław. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 10, s.25-28, fot. 9, bibliogr. poz. 26.

Ewolucja zasad kształtowania miejskiej polityki transportowej od początku lat 50. i 60. XX w.; instrumenty służące dostosowaniu układu komunikacyjnego miasta do rosnących potrzeb zmotoryzowanych mieszkańców. Cele „Wrocławskiej Polityki Transportowej” i „Wrocławskiej Polityki Mobilności”: wyprowadzanie ruchu tranzytowego z miasta, uprzywilejowanie transportu publicznego, rozwój ruchu rowerowego, wykorzystanie ITS w realizacji polityki mobilności. Dostępność komunikacyjna staromiejskiego obszaru Wrocławia. Etapy funkcjonowania układu komunikacyjnego.

 

RYNEK KOLEJOWY

Barański Hubert: Nowe centrum Łodzi jako ważny węzeł transportowy. Rynek Kolejowy 2015, nr 11, s.70-73, rys.1; fot.1,

Rola i znaczenie łódzkiego węzła komunikacyjnego w regionalnym systemie transportu towarowego i pasażerskiego. Inwestycje kolejowe mające na celu poprawę dostępności transportowej Łodzi realizowane przez samorząd miasta i województwa we współpracy z PKP PLK. Zasady zarządzania przestrzenią publiczną w mieście zgodnie z wytycznymi Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi z 2012 r. Strategia zagospodarowania i rozwoju przestrzennego centrum miasta – Nowe Centrum Łodzi (NCŁ); plany uspokojenia ruchu samochodowego wokół NCŁ; strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej w latach 2009 – 2020.

Lebda Dominik: Czym jest komfort podróży?. Rynek Kolejowy 2015, nr 11, s.54-56, fot.2,

Tezy i wnioski z debaty pt.: „Trzy wymiary komfortu w pociągu – perspektywa pasażera, producenta, przewoźnika”, przeprowadzonej podczas 11. Targów Kolejowych TRAKO 2015. Pojęcie i różne aspekty poczucia komfortu i bezpieczeństwa w podróży. Optymalizacja oferty przewozowej pod względem kosztów utrzymania taboru i dostosowania jego parametrów do potrzeb podróżnych. Wyposażenie i parametry pociągu uwzględniane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości ich modyfikacji. Znaczenie funkcjonalności i estetyki taboru. Wyniki badań ankietowych na temat komfortu podróżowania pociągami PKP Intercity.

Madrjas Jakub: Czy PKP zrealizowały strategię?. Rynek Kolejowy 2015, nr 11, s.12-15, fot.2, tab.1,

Założenia i realizacja strategii Grupy PKP na lata 2012 – 2015. Podsumowanie i ocena efektywności wdrożonych przedsięwzięć w zakresie: poprawy wyników działalności i przychodów z przewozów pasażerskich, rentowności i spłaty zadłużenia spółek PKP, rozwoju infrastruktury i taboru, dostępności i jakości usług przewozowych, wykorzystania pomocy finansowej z funduszy UE.

Malinowski Łukasz: PKP IC: Najlepsze wakacje od trzech lat. Rynek Kolejowy 2015, nr 11, s.28-29, rys.1; fot.1, tab.1,

Rozwój oferty przewozowej PKP Intercity; inwestycje taborowe i wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Plan restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Statystyka krajowych przewozów pasażerskich zrealizowanych przez polskie przedsiębiorstwa kolejowe w 2014 i 2015 r. (styczeń – sierpień); przewozy PKP Intercity w latach 2012 – 2015 (lipiec – sierpień).

Rydzyński Paweł: Dlaczego linia na Hel musi zostać zelektryfikowana. Rynek Kolejowy 2015, nr 11, s.62-66, fot.1, tab.2,

Cele i zakres inwestycji przeprowadzonych na linii kolejowej nr 213 (Reda – Hel); przesłanki dalszej modernizacji i elektryfikacji linii. Uwarunkowania poprawy jakości oferty przewozowej oraz efektywności połączenia kolejowego Helu z Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami. Plan powiązania linii 213 z systemem kolei aglomeracyjnej w Trójmieście; projekt rozkładu jazdy na trasie Gdańsk/Gdynia – Puck – Władysławowo – Hel.

 

TRANSPORT I EKOLOGIA

Czernek Dorota: Z fotowoltaiką na słońce. Transport i Ekologia 2015, nr 4, s.49-54, fot.3,

Przykłady zastosowania technologii ogniw fotowoltaicznych w transporcie. Konstrukcja i eksploatacja infrastruktury oraz pojazdów zasilanych energią słoneczną: oświetlenie i oznakowanie dróg i autostrad, wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jako materiału konstrukcyjnego różnych typów nawierzchni, lampy hybrydowe, zasilanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, autobusy i samochody z napędem solarnym, mosty, obiekty infrastruktury kolejowej.

Prokopowicz Adam: Żegluga bez wody – marzenia a rzeczywistość. Transport i Ekologia 2015, nr 4, s.7-11, fot.3,

Cele i instrumenty strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Główne problemy polityki żeglugowej odnoszące się do stanu infrastruktury rzek, działalności przewoźników i finansowania inwestycji. Propozycje założeń i realizacji planu działań w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania transportu śródlądowego.

Setlak Rafał: Przyszłość autobusów elektrycznych i hybrydowych w Polsce. Transport i Ekologia 2015, nr 4, s.29-34, rys.3; fot.4,

Przesłanki i kierunki rozwoju autobusów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych. Konstrukcja napędu hybrydowego autobusów eksploatowanych w Polsce. Porównanie metod i efektywności systemów ładowania autobusów elektrycznych i hybrydowych (akumulatory elektrochemiczne i superkondesatory).

[Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu]. Transport i Ekologia 2015, nr 4, s.81-104, fot.,

Cele i zakres współpracy transportowej Polski i Czech w ramach programu Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu, działającego od maja 2015 r. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej międzynarodowego korytarza Bałtyk – Adriatyk. Stan i perspektywy rozwoju granicznych połączeń kolejowych między Polską a Czechami. Działalność PKP Cargo na czeskim rynku kolejowym. Model transportu publicznego w czeskim powiecie Trutnov w pobliżu granicy z Polską. Procesy logistyczne i metodyka kompletowania zamówień w magazynach. (Artykuły w jęz. polskim, czeskim i angielskim).

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Beim Michał, Perner Torsten, Arnold Joanna: Uwarunkowania rynkowe rozwoju linii kolejowej Berlin – Szczecin. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 10, s.25-30, fot. 1, tab.5, bibliogr. poz. 6.

Uwarunkowania rozwoju regionalnych kolejowych połączeń transgranicznych. Historia linii kolejowej Berlin – Szczecin; współczesne parametry eksploatacyjne połączenia; oferta przewozowa i taryfowa operatorów linii. Analiza ruchu pasażerskiego na trasie Berlin – Szczecin. Konkurencja rynkowa w obsłudze ruchu pasażerskiego ze strony transportu drogowego i motoryzacji indywidualnej. Prognozowany potecjał rozwoju pasażerskich kolejowych przewozów transgranicznych; wymogi inwestycyjne w zakresie infrastruktury.

Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 10, s.3-7, fot. 1, tab.2, bibliogr. poz. 9.

Rola komunikacji trolejbusowej w systemie transportowym Czech i Słowacji. Funkcjonowanie rynku trolejbusowego. Polityka taborowa po 1999 r. Pozycja rynkowa i strategia rozwojowa czeskich i słowackich producentów taboru miejskiego. Współpraca Skody z zagranicznymi producentami. Statystyki dostaw trolejbusów w latach 2004-2014; struktura dostaw w podziale na miasta, marki i producentów.

Grzegorzewski Rafał, Iwanowicz Damian: Inteligentny system informacji pasażerskiej dla transportu zbiorowego w Bydgoszczy. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 10, s.31-36, fot. 4, bibliogr. poz. 5.

Charakterystyka systemu informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym w Bydgoszczy. Analiza wdrożonych metod, programów i ich funkcji w ramach ITS. Stan istniejący przed implementacją modułów inteligentnego systemu transportowego. Wdrożone rozwiązania w ramach małego i dużego ITS. Planowane działania w zakresie rozbudowy inteligentnych systemów dla miejskiego transportu zbiorowego w Bydgoszczy.

Książek Sławomir: Infrastruktura związana z odprawą pasażerów transporcie autobusowym w wybranych miastach województwa dolnośląskiego. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 10, s.14-24, fot. 11, tab.3, bibliogr. poz. 19.

Wpływ zmian w transporcie autobusowym w Polsce po roku 1989 na stan infrastruktury związanej z odprawą pasażerów. Analiza przekształceń infrastruktury i jej stanu obecnego w transporcie autobusowym na przykładzie 7 miast woj. dolnośląskiego. Wyposażenie głównych punktów obsługi podróżnych poprawiające funkcjonalność dworców autobusowych i komfort podróżnych. Ocena miejsc odprawy pasażerskiej zlokalizowanych poza dworcami autobusowymi. Powiązania przestrzenne infrastruktury przeznaczonej do odprawy pasażerów z centrami miast.

Wiśniewski Szymon: Port przeładunkowy na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice jako przykład multimodalnego węzła transportowego. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 10, s.8-13, tab.2, bibliogr. poz. 26.

Znaczenie połączeń intermodalnych w kreowaniu relacji transportowych. Uwarunkowania procesu tworzenia sieci centrów logistycznych (punktów węzłowych) w Polsce. Założenia projektu wyspecjalizowanej infrastruktury logistycznej dla realizacji transportu multimodalnego w Miejskim Obszarze Funkcjolanym (MOF) Zduńska Wola – Karsznice; zadania i czynniki lokalizacji multimodalnego portu przeładunkowego; etapy realizacji projektu. Potencjał inwestycyjny MOF jako ogniwa w systemie transeuropejskich korytarzy transportowych.