UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 12/2015

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2015

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGI GMINNE I POWIATOWE

FLOTA

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

 

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu zastosowane w strefach wjazdowych wg wytycznych duńskich cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 10, s.37-43, fot. 11; rys. 14, tab.1,

Przegląd rodzajów elementów spowolnienia ruchu drogowego stosowanych w strefach wjazdowych: pre- ostrzeżenia, bramy wjazdowe, wyniesione obszary jezdni, progi zwalniające, szykany ukośne, wyspy wjazdowe, „dławiki”, zwężenia jezdni. Analiza duńskich standardów projektowania środków uspokojenia ruchu drogowego.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Smog w natarciu. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 6, s.3-10, fot.5, bibliogr.poz.15.

Przyczyny powstawania zjawiska smogu na drogach miejskich, gminnych i powiatowych. Wpływ wzrostu natężenia ruchu samochodowego na zanieczyszczenie atmosfery gazami spalinowymi. Częstość i nasilenie występowania smogu komunikacyjnego w miastach w okresie zimowym (smog londyński) i latem (smog kalifornijski). Wyniki pomiarów zanieczyszczeń i stężenia pyłów w atmosferze w polskich miastach, w tym w Krakowie. Negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie ludzkie. Kompetencje i możliwości oddziaływania zarządców dróg w zakresie zmniejszenia uciążliwości ruchu samochodowego i ograniczenia smogu.

Mrozińska-Ząbek Ewelina: PPP kontra zadłużenie, czyli zielone światło dla inwestycji infrastrukturalnych. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 6, s.31-36, fot.3, bibliogr.poz.12.

Wpływ zadłużenia samorządów lokalnych na realizację inwestycji drogowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Ryzyko finansowe i spłata zobowiązań samorządu terytorialnego wg obowiązującego prawa. Koszty, korzyści i ograniczenia finansowania inwestycji z zastosowaniem modelu PPP uwzględniającego dług publiczny oraz udział środków z funduszy UE; przykład ustaleń dotyczących finansowania inwestycji na drodze lokalnej w gminie Krobia z zastosowaniem formuły PPP.

Sochacki Tomasz: Jak efektywnie walczyć z hałasem komunikacyjnym?. Drogi Gminne i Powiatowe 2015, nr 6, s.37-47, fot.8, tab.1,

Porównanie efektywności metod ochrony przed hałasem drogowym: ekrany akustyczne, wały gruntowe i gruntowo-stalowe, ciche nawierzchnie drogowe, roślinność przydrożna. Konstrukcja i skuteczność różnych typów ekranów akustycznych. Czynniki obniżające skuteczność ekranowania dróg w miastach. Zalety stosowania nasadzeń roślinności na ekranach i w pasie drogowym. Właściwości ochronne wałów ziemnych jako alternatywa dla ekranów akustycznych.

 

FLOTA

Woźnicki Aleksander: Odpowiedzialność za skutki kolizji spowodowanych przez zwierzęta. Flota 2015, nr 11, s.40-41, fot.1, bibliogr.poz.2.

Zakres i przesłanki odpowiedzialności zarządcy drogi za szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych z udziałem dzikich zwierząt. Zasady odpowiedzialności innych podmiotów za szkody wyrządzone przez zwierzę w wyniku kolizji drogowej: właściciel zwierzęcia hodowlanego, koło łowieckie.

 

KURIER KOLEJOWY

Jezierski Przemysław B.: Ostatni taki pociąg. Kurier Kolejowy 2015, nr 23, s.24-25, fot.4,

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Santiago – Chillan w Chile; parametry linii kolejowej Santiago – Chillan; oferta i jakość usług oraz taryfa w pociągach dalekobieżnych.

Larczyński Tomasz: W Czechach więcej pieniędzy na tabor, także kosztem dróg. Kurier Kolejowy 2015, nr 23, s.22-23, fot.1,

Plan inwestycji taborowych Kolei Czeskich (CD), współfinansowanych z funduszy UE; przedmiot inwestycji i struktura finansowania; porównanie modernizacji taboru przeprowadzonych przez CD od 2010 r. Nowe zasady gospodarowania taborem kolejowym.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Brzozowski Maciej: Rosnący ruch, nowa struktura przewożonych towarów. Logistyka a Jakość 2015, nr 6, s.22-23, rys.1,

Ekonomiczne czynniki rozwoju przewozów towarowych między Polską a Niemcami. Wpływ polsko-niemieckiej wymiany handlowej na wielkość i strukturę ładunków przewożonych transportem drogowym i morskim. Konkurencyjność połączeń transportowych między polskimi portami morskimi a portem w Hamburgu. Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w korytarzach transportowych. Uwarunkowania infrastrukturalne wzrostu znaczenia kolei w przewozach między Polską a Niemcami oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.

Wzrosty w intermodalu na długich relacjach. Logistyka a Jakość 2015, nr 6, s.18-21, rys.3; fot.1, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania i czynniki wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce. Udział transportu kolejowego w rynku przewozów intermodalnych. Porównanie pracy przewozowej intermodalnego transportu drogowego i kolejowego w latach 2008 – 2014. Statystyki kolejowego transportu intermodalnego w Polsce w latach 2008 – 2015: dynamika przewozów i PKB, masa przewiezionych ładunków i praca przewozowa. Bariery prawne i techniczne rozwoju przewozów intermodalnych oraz wnioski dotyczące pożądanych zmian w polityce transportowej. Strategie rozwoju przewozów intermodalnych.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia, Kędzielski Maciej: XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz.1. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2015, nr 6, s.100-107, fot.28,

Historia i konstrukcja wybranych mostów w Irlandii, zwiedzonych przez uczestników XXI Europejskiej Wyprawy Mostowej w dn. 4-15.07.2015 r.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Transport i logistyka – raport. Nowy Przemysł 2015, nr 11, s.54-73, rys.2; fot.6, tab.1,

Rola transportu i logistyki w rozwoju gospodarki światowej. Konkurencyjność i kierunki rozwoju logistyki w Polsce. Priorytety polityki UE i wyzwania dla europejskiego transportu. Konkurencja i inwestycje w zakresie transportu kolejowego i drogowego. Czynniki ograniczające konkurencję w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. Rozwój infrastruktury i usług przeładunkowych w polskich portach morskich; statystyki przeładunków portowych w Polsce w latach 2011 – 2015 oraz w największych portach bałtyckich w 2014 r. Wpływ wzrostu transportowych inwestycji infrastrukturalnych na rozwój branży budowlanej. Usługi logistyki kolejowej w obsłudze przewozów dla przemysłu na przykładzie działalności PKP Cargo i Lotos Kolej. Koncepcja i uwarunkowania realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku między Europą i Chinami; udział Polski i potencjalne korzyści dla wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i przewozów; możliwości rozwoju połączeń transportowych z Ukrainą.

 

POJAZDY SZYNOWE

Cichy Rafał, Durzyński Zbigniew: Wymagania dyrektyw, technicznych specyfikacji interoperacyjności oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony środowiska i zużycia energii. Pojazdy Szynowe 2015, nr 3, s.54-64, tab.8, bibliogr.poz.25.

Regulacje prawa UE i polskiego w zakresie interoperacyjności pojazdów kolejowych. Wymagania określone w dyrektywach, Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI) oraz normach krajowych i europejskich w zakresie ochrony środowiska w projektowaniu i eksploatacji pojazdów szynowych, obejmujące: materiały konstrukcyjne, instalacje sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe, zużycie energii elektrycznej, dopuszczalne poziomy emisji spalin, hałasu i drgania gruntu. Zestawienie aktualizacji TSI w latach 2008 – 2015.

Jacyna Marianna, Wawrzyński Wojciech: Nowe trendy w rozwoju transportu szynowego. Pojazdy Szynowe 2015, nr 3, s.9-18, rys.7; fot.4, tab.2, bibliogr.poz.20.

Cele i zadania polityki inwestycyjnej w zakresie poprawy stanu infrastruktury i jakości usług transportu szynowego w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości (KDP). Inwestycje w zakresie infrastruktury transportu szynowego w miastach. Integracja węzłów przesiadkowych miejskiej komunikacji szynowej. Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie transportu szynowego; potencjał innowacyjności oraz możliwości rozwoju kadry naukowej i przemysłu. Zmiany w strukturze sieci kolejowej (1996 – 2013) i taboru (2003 – 2013).

Merkisz Jerzy, Stawecki Włodzimierz: Environmental aspects of rail vehicles with combustion engines. (Aspekty środowiskowe eksploatacji pojazdów szynowych z silnikami spalinowymi.) Pojazdy Szynowe 2015, nr 3, s.1-8, rys.15, bibliogr.poz.13.

Porównanie wpływu na środowisko pojazdów szynowych z napędem elektrycznym i spalinowym. Metodyka i wyniki badań emisji zanieczyszczeń powodowanych przez lokomotywy spalinowe w przewozach pasażerskich, towarowych i pracy manewrowej (SP32, SP42,ST43, SU45, SU46, ST43, ST44, M62, M62M, BR231, BR232, SM42). Czynniki wpływające na wielkość emisji oraz możliwości ich ograniczenia; ocena efektywności rozwiązania polegającego na zastąpieniu lokomotyw spalinowych lekkimi pojazdami szynowymi. Statystyki dotyczące lokomotyw elektrycznych i spalinowych eksploatowanych w Polsce i na świecie w latach 1990 – 2008.

Merkisz- Guranowska Agnieszka, Zmuda-Trzebiatowski Paweł: Koszty zewnętrzne w transporcie szynowym. Pojazdy Szynowe 2015, nr 3, s.26-30, rys.2, tab.5, bibliogr.poz.9.

Rodzaje i metody szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez różne rodzaje transportu. Porównanie negatywnych oddziaływań środowiskowych transportu kolejowego i drogowego. Źródła kosztów zewnętrznych i metody ich wyceny. Wnioski z badań prowadzonych przez instytucje europejskie dotyczące nowych kategorii kosztów zewnętrznych transportu.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

7 lat rozwoju transportu z Programem Infrastruktura i Środowisko, część I, 2007-2013 dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Polska Gazeta Transportowa 2015, nr 49, s.1-23, rys.3; fot.43, tab.1,

Podsumowanie inwestycji transportowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007 – 2013; wartość inwestycji i udział środków z funduszy UE w budżecie POIiŚ. Charakterystyka wybranych projektów infrastrukturalnych: terminal intermodalny na stacji Poznań Franowo; terminale kontenerowe w Porcie Gdynia (BCT, GCT); modernizacja linii kolejowej E65; odnowa Rail Baltica; budowa dworca kolejowego Kraków Główny; przebudowa dworca Gdynia Główna; tabor PKP Intercity; Pomorska Kolej Metropolitarna; II linia Warszawskiego metra; linia tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy; zajezdnia tramwajowa Franowo w Poznaniu; BiT-City w Toruniu i Bydgoszczy; systemy ITS we Wrocławiu, Trójmieście (TRISTAR) i Bydgoszczy.

7 lat rozwoju transportu z Programem Infrastruktura i Środowisko, część II, 2007-2013 dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Polska Gazeta Transportowa 2015, nr 50, s.1-23, rys.2; fot.30,

Podsumowanie inwestycji transportowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007 – 2013; wartość inwestycji i udział środków z funduszy UE w budżecie POIiŚ. Charakterystyka wybranych projektów infrastrukturalnych: odcinek autostrady A1 Pyrzowice- Maciejów- Sośnica; Trasa Armii Krajowej w Warszawie; most autostradowy w Toruniu; modernizacja portów lotniczych we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku-Rębiechowie i Rzeszowie-Jasionce; przebudowa toru wodnego Świnoujście-Szczecin; modernizacja wejścia do portu Gdańsk; modernizacja infrastruktury Odry (stopnie wodne Chróścice i Brzeg Dolny, jazy odrzańskie); systemy bezpieczeństwa na lotniskach w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku; Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego i budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej.

 

POLSKIE DROGI

Milczarek Jacek: Nowa Ustawa o rewitalizacji otwiera drogę do wykorzystania PPP. Polskie Drogi 2015, nr 10, s.32-33,

Przedmiot i zakres nowej ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.; zmiany prawa umożliwiające samorządom niewliczanie płatności dla partnera prywatnego do długu publicznego w ramach PPP oraz ich wpływ na usprawnienie realizacji procesu inwestycyjnego.

Raport PPP (wybrane fragmenty). Polskie Drogi 2015, nr 10, s.24-30, rys.9,

Analiza rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i koncesji w Polsce; wpływ zmian prawa w zakresie PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi na efektywność realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2009 – 2014. Postępowania i umowy zawarte w ramach PPP i koncesji w poszczególnych branżach, w tym infrastruktury. Aktualny stan realizacji umów zawartych w okresie 01.01.2009 – 31.12.2014 r.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Skrzyński Eugeniusz: Problemy modernizacji i rewitalizacji podtorza. Problemy Kolejnictwa 2015, nr 167, s.71-86, rys.14, tab.4, bibliogr.poz.20.

Konstrukcje i technologie utrzymania sieci kolejowej PKP od 1965 r. Wpływ stanu podtorza na eksploatację linii kolejowych. Planowanie i wykonawstwo prac związanych z naprawą, modernizacją i rewitalizacją podtorza; diagnostyka stanu technicznego i rozpoznanie terenu robót; najczęstsze nieprawidłowości na poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Zadania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie infrastrukturą w zakresie archiwizacji danych o podtorzu.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Handl Michał, Hadas Agnieszka: Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Przegląd Komunikacyjny 2015, nr 11, s.14-16,

Rodzaje i efekty realizacji przedsięwzięć wdrożonych w ramach projektu Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu: centrum zarządzania ruchem i transportem publicznym; łączność światłowodowa; system sterowania ruchem; mapa GIS; systemy nadzoru transportu publicznego oraz ruchu na skrzyżowaniach (wideodetekcja); dynamiczna informacja przystankowa; informacja dla kierowców; repozytorium danych; podsystemy analityczne i raportowe; portal internetowy; informacja parkingowa; monitoring infrastruktury ITS; centrum przetwarzania danych.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Hynowski Bronisław: Pierwsze koleje żelazne (1). Przegląd Techniczny 2015, nr 23-24, s.41, bibliogr.poz.1.

Historia budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (DŻWW) w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Projekt linii DŻWW na trasie Warszawa – południowa granica Królestwa Polskiego (wieś Maczki); powstanie i działalność Towarzystwa Akcyjnego budowy kolei; źródła finansowania inwestycji. (Fragment artykułu: „Pierwsze koleje żelazne na ziemiach polskich”. Przegląd Techniczny 1926, nr 3)

Hynowski Bronisław: Pierwsze koleje żelazne (2). Przegląd Techniczny 2015, nr 25, s.37, bibliogr.poz.1.

Historia budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (DŻWW) w Polsce w pierwszej połowie XIX w. Przebieg realizacji i eksploatacja linii kolejowej na trasie Warszawa – południowa granica Królestwa Polskiego (wieś Maczki). Budowa dworca kolejowego w Warszawie od 1844 r. Organizacja i zarządzanie DŻWW przez administrację rządową Królestwa Polskiego (do 1857 r.) i prywatną (w latach 1857 – 1912). (Fragment artykułu: „Pierwsze koleje żelazne na ziemiach polskich”. Przegląd Techniczny 1926, nr 3)

 

RYNEK KOLEJOWY

Fiszer Kasper: Otwarcia i likwidacje. Połączenia międzynarodowe w 2016 r. Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.54-55, fot.1,

Oferta połączeń pociągami pasażerskimi w relacji międzynarodowej wg rozkładu jazdy na 2016 r. Przewozy realizowane pociągami PKP Intercity, Przewozy Regionalne i TLK do Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy; zmiany w kursowaniu pociągów i taryfy: połączenia zlikwidowane i wznowione.

Fiszer Kasper: ŁKA z własną siecią autobusów. Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.56-57, fot.1,

Organizacja autobusowych połączeń dowozowych do stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; integracja taryfowa i oferta linii autobusowych skomunikowanych z kolejami regionalnymi.

Jasiński Rafał: Podkarpacki Fundusz Kolejowy kolejną inicjatywą samorządów. Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.72-73, fot.1,

Współpraca jednostek samorządu woj. podkarpackiego w zakresie reaktywacji i rozwoju kolejowych przewozów regionalnych. Cele i założenia planów inwestycji infrastrukturalnych i taborowych przewidzianych do realizacji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. IV). Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.62-64, rys.1; fot.1,

Kierunki rozwoju integracji taryfowej transportu zbiorowego w woj. dolnośląskim. Zasady funkcjonowania wspólnego biletu kolei i komunikacji miejskiej na przykładach aglomeracji wrocławskiej i Legnicy. Międzynarodowy projekt wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej obowiązującego w strefie przygranicznej Polski, Czech i Niemiec.

Wsół Edyta: Ku lepszemu zrozumieniu branży budowlanej. Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.48-50, fot.2,

Ocena warunków rozwoju budownictwa infrastrukturalnego w oparciu o wnioski z badań satysfakcji uczestników rynku budowlanego, przeprowadzonych w 2015 r. Rola administracji publicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych na usługi budowlane; czynniki oddziałujące na konkurencję i efektywność procesu inwestycyjnego. Perspektywy finansowania inwestycji infrastrukturalnych ze środków UE w latach 2014 – 2020 oraz podsumowanie realizacji budżetu na inwestycje w latach 2007 – 2013.

[Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce]. Rynek Kolejowy 2015, nr 12, s.30-44, rys.4; fot.13, tab.1,

Kierunki rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce; statystyki przewozów zrealizowanych w latach 2014 – 2015 wg masy przewiezionych towarów i udziału przewoźników w rynku. Strategia działalności przewozowej PKP LHS; przewozy realizowane przez PKP LHS w latach 2001 – 2014. Bariery rozwoju przewozów towarowych związane z przepustowością sieci kolejowej; inwestycje mające na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych magistrali węglowej (linia 131). Oferta i konkurencyjność usług przedsiębiorstwa Advanced World Transport (AWT) po przejęciu przez PKP Cargo. Perspektywy i uwarunkowania wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych z polskich portów morskich; statystyka przeładunków w największych polskich terminalach kontenerowych w latach 2007 – 2014; Znaczenie terminali intermodalnych dla rozwoju transportu kontenerowego; projekty inwestycji dotyczących terminali intermodalnych, m.in. suchego portu w Tczewie. Usługi kontenerowego terminalu intermodalnego CLIP II w Swarzędzu pod Poznaniem.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Balice z ośmioma milionami. Skrzydlata Polska 2015, nr 12, s.31-37, rys.1; fot.10,

Budowa nowego terminalu pasażerskiego T4 w ramach programu rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice: zakres i przebieg realizacji inwestycji; architektura i wyposażenie terminalu; organizacja ruchu pasażerskiego, komunikacja wewnętrzna oraz dojazd do lotniska; udogodnienia dla podróżnych, w tym dzieci i osób niepełnosprawnych. Plany dalszego rozwoju infrastruktury lotniskowej.

 

ŚWIAT KOLEI

Halar Jakub: Dzieje kolei na wyspie Uznam. Świat Kolei 2015, nr 11, s.12-21, fot. wiele, bibliogr. poz. 7.

Historia połączeń kolejowych na wyspie Uznam: budowa pierwszych tras kolejowych w czasach Królestwa Pruskiego, rozbudowa sieci w XIX wieku, początki ruchu turystycznego obsługiwanego przez kolej, losy kolei uznamskiej w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym. Etapy modernizacji sieci. Renesans przewozów kolejowych w pasie nadmorskim po zjednoczeniu Niemiec. Efekty realizacji programu rewitalizacji Uznamskiej Kolei Uzdrowiskowej. Oferta przewozowa DB dla pasażerów kolei uznamskiej. Budowa nowego odcinka Ahlbeck – Świnoujście; współpraca z PKP; wznowienie ruchu transgranicznego. Projekt odtworzenia połączenia Świnoujście – Ducherow. Wskaźniki przewozowe kolei uznamskiej.

Rechłowicz Marcin: Kolej w Donbasie (maj 2014 – kwiecień 2015). Świat Kolei 2015, nr 11, s.34-39, fot. 11, bibliogr. poz. 5.

Stan infrastruktury kolejowej w obwodzie donieckim po działaniach wojennych w okresie maj 2014 – kwiecień 2015 r. Wpływ wojny na ruch kolejowy w Donbasie.

Stiasny Marcin: Transport miejski w Japonii (2). Świat Kolei 2015, nr 11, s.48-53, fot. 10,

Analiza systemów kolei miejskich w Japonii. Układ i typy sieci, parametry eksploatacyjne, specyfika infrastruktury. Charakterystyka sieci kolei jednoszynowych i kolei automatycznych.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Hondius Harry: Przegląd rynku tramwajowego 2014/2015. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 9, s.10-20, rys.3; fot.22, tab.10, bibliogr.poz.1.

Oferta producentów taboru tramwajowego i zamówienia na pojazdy tramwajowe na rynku światowym. Trendy koniunktury i konkurencja na rynku taboru tramwajowego; fuzje i przekształcenia przedsiębiorstw oraz ich wpływ na działalność produkcyjną. Konstrukcja i parametry tramwajów zamówionych do 15 lipca 2015 r.: nisko- i wysokopodłogowych, dwusystemowych, przegubowych, wieloprzegubowych, z napędem elektrycznym i spalinowym. Priorytety i kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w europejskich miastach.