UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2016

AURA

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

AURA

Micińska- Bojarek Magdalena: Problemy ekologiczne w Federacji Rosyjskiej. (Environmental problems in the Russian Federation.) Aura 2015, nr 12, s.14-16, fot.1,

Wpływ industrializacji gospodarki Federacji Rosyjskiej na stan środowiska naturalnego. Główne problemy i źródła zanieczyszczenia środowiska oraz zagrożenia związane z rozwojem przemysłu wydobywczego, transportu i energetyki jądrowej. Wydatki na ochronę środowiska w budżecie federalnym na lata 2015 – 2017.

Żylicz Tomasz: Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. (Environmental policy in the European Union.) Aura 2016, nr 1, s.26-27, fot.1,

Instrumenty i skuteczność wspólnotowej polityki ekologicznej w kontekście zadań polityki spójności; ekonomiczne i społeczne aspekty wdrażania programów ekologicznych w państwach UE na przykładzie realizacji sieci obszarów chronionych Natura 2000 w Polsce.

AUTOBUSY

Hebel Katarzyna, Wyszomirski Olgierd: Rower jako środek transportu w podróżach miejskich w Gdyni. (The bicycle as a means of transport in urban travels in Gdynia.) Autobusy 2015, nr 12, s.18-21, rys.5; fot.1, tab.6, bibliogr.poz.8.

Zachowania transportowe i preferencje mieszkańców Gdyni w zakresie podróżowania rowerem. Liczba rowerów w gospodarstwach domowych oraz statystyki ich wykorzystania w celach rekreacyjnych i poza rekreacyjnych (dojazd do szkoły lub pracy) w latach 2006 – 2013. Opinie gdynian na temat projektu roweru miejskiego w Gdyni oraz warunków korzystania z usług systemu, w tym akceptowanej wysokości stawek opłat za wypożyczenie pojazdu.

Konarski Michał, Wyszomirski Olgierd: Preferencje i zachowania komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i Sopocie. (The preferences and travel behaviour of students attending high schools in Gdynia and Sopot.) Autobusy 2015, nr 12, s.22-26, rys.7, tab.6,

Potrzeby i zachowania transportowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni i w Sopocie na podstawie wyników badań marketingowych. Struktura przewozów różnymi rodzajami transportu indywidualnego i zbiorowego, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni; cele i czas podróży odbywanych przez uczniów w latach 2013 – 2014 oraz rodzaje wykorzystywanych biletów okresowych. Ocena jakości usług transportu publicznego i postulaty przewozowe.

Szczerbaciuk Zdzisław: Dylematy wdrażania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Autobusy 2015, nr 12, s.16-17, bibliogr.poz.6.

Problemy związane z interpretacją i wdrażaniem przez samorządy wybranych przepisów ustawy o transporcie publicznym; zagadnienia planowania i organizacji zbiorowych przewozów pasażerskich; definicja miejskiego transportu użyteczności publicznej.

Wołek Marcin: Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i w Europie. (The sustainable urban mobility planning in Poland and Europe.) Autobusy 2015, nr 12, s.27-31, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.10.

Cele strategiczne i instrumenty prawne realizacji polityki transportowej UE w zakresie zrównoważonej mobilności w miastach. Krajowe regulacje prawne dotyczące planowania mobilności miejskiej w Polsce i w wybranych krajach regionu Morza Bałtyckiego. Zasady opracowywania i wdrażania planów zrównoważonej mobilności w polskich województwach oraz ich współfinansowanie ze środków UE w ramach regionalnych programów operacyjnych. Analiza różnic między planem zrównoważonego rozwoju transportu publicznego a planem zrównoważonej mobilności miejskiej.

DROGOWNICTWO

Kozieł Marcin, Gawrysiak Leszek: Analiza środków ochrony środowiska w inwestycjach drogowych na obszarach Natura 2000 w Polsce. (Analysis of environmental mitigations of road investments in Nature 2000 in Poland.) Drogownictwo 2015, nr 12, s.406-414, rys.6, tab.5, bibliogr.poz.33.

Warunki realizacji inwestycji drogowych na obszarach chronionych przyrodniczo w Polsce. Projektowanie i ocena oddziaływania na środowisko dróg krajowych budowanych na obszarach Natura 2000. Ocena pozytywnego i negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko; elementy infrastruktury służące ochronie przyrody na przykładzie przejść drogowych dla zwierząt. Charakterystyka systemu informacji o obszarach Natura 2000 w europejskiej bazie danych (Natura 2000 data – the European network of protected sites); dane dotyczące występowania i liczebności gatunków roślin, zwierząt i siedlisk priorytetowych w Polsce; miejsca konfliktowe pomiędzy obszarami Natura 2000 a siecią dróg krajowych.

Nowak Przemysław: Zastosowanie architektury FRAME w krajowym systemie zarządzania ruchem. (Application Frame Architecture in the National Traffic Management System.) Drogownictwo 2015, nr 12, s.415-418, rys.4, bibliogr.poz.9.

Koncepcja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem w Polsce (KSZR); podsystemy i funkcje KSZR; budowa Systemu Zarządzania RuchEm Dróg Krajowych (SZREK). Projekt budowy zintegrowanych systemów ITS w oparciu o model Europejskiej Ramowej Architektury ITS (FRAME); przykłady architektury ITS oraz schemat korzystania z modelu FRAME.

Stańczyk Andrzej: Londyńskie kładki – małe, a fascynujące. (London footbridges – small but fascinating.) Drogownictwo 2015, nr 12, s.419-423, fot.15,

Przykłady konstrukcji kładek dla pieszych w Londynie: podwieszane, składane, ruchome, na pływających podporach.

EUROLOGISTICS

Kostecka Alicja: Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce. Europejskie turbulencje transportowe. Eurologistics 2015, nr 6, s.44-48, rys.2; fot.2,

Rola i znaczenie międzynarodowych przewozów drogowych na rynku transportowym UE i w Polsce. Struktura podmiotowa polskiego rynku transportu drogowego oraz wielkość przewozów towarowych między Polską i Niemcami. Skutki prawne i ekonomiczne dla międzynarodowego transportu drogowego wynikające z przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (MiLoG). Wpływ nowych regulacji prawnych na konkurencyjność i rentowność polskich przewoźników na rynku unijnym oraz na proces integracji ekonomicznej w ramach wspólnego rynku UE; konsekwencje dla branży transportu drogowego w Polsce związane z MiLoG wg Raportu Deloitte. Kondycja finansowa przedsiębiorstw i przeciętne wynagrodzenie pracowników transportu samochodowego w Polsce; porównanie kosztów działalności firm transportowych w wybranych państwach UE.

Wojcieszak Andrzej: Kanał Panamski. Podzielony ląd łączący kontynenty, cz.2. Eurologistics 2015, nr 5, s.52-55, rys.1; fot.1, tab.8,

Rola Kanału Panamskiego w światowym handlu morskim oraz jego znaczenie dla gospodarki narodowej Panamy; wartość i dynamika PKB Panamy; stawki oraz wpływy z opłat za korzystanie z tranzytu kanałem w latach 2007 – 2014. Charakterystyka transportu morskiego przez Kanał Panamski w latach 2013 – 2014: najwięksi użytkownicy kanału, wielkość przewozów towarowych, tonaż i liczba jednostek floty towarowej.

Wojcieszak Andrzej: Podzielony ląd łączący świat – cz.3. Rozbudowa Kanału Panamskiego . Eurologistics 2015, nr 6, s.54-56, rys.2; fot.2, tab.1,

Projekt rozbudowy Kanału Panamskiego mający na celu poprawę jego parametrów żeglugowych; zakres modernizacji infrastruktury oraz planowane zwiększenie przepustowości szlaku. Ocena i perspektywy poprawy stanu bezpieczeństwa towarowych statków morskich przepływających przez kanał; liczba wypadków morskich i ich dynamika w latach 1993 – 2013.

LOTNICTWO

Górecki Marek: Obsługa samolotu komunikacyjnego w porcie lotniczym, część I. Lotnictwo 2016, nr 1, s.22-29, fot.16,

Organizacja obsługi naziemnej samolotu komunikacyjnego: zakres czynności związanych z obsługą handlingową rejsu lotniczego i samego samolotu; obsługa podróżnych i bagażu; przewozy zwierząt, ładunków nietypowych i niebezpiecznych.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Budziński Bartosz, Czuchnicki Adam: Niemieckie doświadczenia w budowie tras rowerowych z wykorzystaniem wałów przeciwpowodziowych. Magazyn Autostrady 2015, nr 11-12, s.68-70, fot.7, bibliogr.poz.5.

Projektowanie infrastruktury dróg rowerowych na przykładzie międzynarodowego szlaku rowerowego Odra – Nysa (Niemcy); budowa i przebieg trasy na wałach przeciwpowodziowych oraz w miejscu przecięcia z linią kolejową i drogą kołową. Konstrukcja nawierzchni dróg dla rowerów. Przystosowanie obiektów inżynierii drogowej do potrzeb ruchu rowerowego. Rozwiązania promujące komunikację rowerową oraz uspokojenie ruchu w obszarze zabudowanym. Możliwości budowy dróg dojazdowych i lokalnych na wałach przeciwpowodziowych.

Wojcieszak Andrzej, Fajczak- Kowalska Alicja, Kowalska Marlena: Zimowe utrzymanie dróg – cz. I. Magazyn Autostrady 2015, nr 11-12, s.72-75, fot.2, bibliogr.poz.8.

Zarządzanie i organizacja zimowego utrzymania dróg publicznych różnych kategorii; standardy i technologie utrzymania jezdni sieci strategicznej, podstawowej lub lokalnej. Zadania i odpowiedzialność organów administracji drogowej w zakresie zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa dróg w warunkach zimowych.

NOWY PRZEMYSŁ

[Budownictwo i infrastruktura – raport]. Nowy Przemysł 2016, nr 1, s.44-62, rys.1; fot.15,

Analiza wykorzystania środków z funduszy UE oraz podsumowanie efektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogowych i kolejowych) – rozmowa z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa, Andrzeja Adamczyka. Strategia rynkowa i plany rozwojowe przedsiębiorstwa Track Tec związane z realizacją zamówień na potrzeby projektów inwestycyjnych polskiej infrastruktury kolejowej. Koniunktura i trendy rozwoju rynku materiałów budowlanych dla drogownictwa; statystyka produkcji kruszyw, cementu i betonu w latach 2012 – 2016. Inwestycje w zakresie infrastruktury miejskiej i mieszkalnictwa; przykłady najbardziej efektownych obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w centrach polskich miast. Funkcjonalność i zalety technologii modelowania informacji o obiekcie budowlanym – Building Information Modelling (BIM).

POJAZDY SZYNOWE

Durzyński Zbigniew: Prawne regulacje w zakresie taboru kolejowego. Ocena bezpieczeństwa podsystemu TABOR w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Pojazdy Szynowe 2015, nr 4, s.38-42, tab.3, bibliogr.poz.7.

Dokumentacja techniczna i zadania jednostki organizacyjnej przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa pojazdów kolejowych zgodnie z wymogami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) i wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (Common Safety Method – CSM); wymagania wobec personelu jednostki oceniającej ryzyko. Zakres i procedury oceny ryzyka dla taboru kolejowego. Wybrane specyfikacje techniczne w obszarze bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji lokomotyw oraz wagonów pasażerskich i towarowych: dostęp dla personelu do sprzęgania i rozprzęgania wagonów, przejścia międzywagonowe, układ hamulcowy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Sposoby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w towarowym transporcie kolejowym. (Ways of reducing the pollutant emissions in freight railway transport.) Pojazdy Szynowe 2015, nr 4, s.11-17, rys.3; fot.5, bibliogr.poz.14.

Przykłady rozwiązań technicznych pozwalających zmniejszyć emisję toksycznych substancji gazowych przez towarowy tabor kolejowy. Korzyści ekonomiczne i ekologiczne z modernizacji silników spalinowych w pojazdach. Konstrukcja i technologie układów napędu hybrydowego i systemów oczyszczania spalin; budowa zintegrowanego systemu oczyszczania spalin BATS (Blended Aftertreatment System) i układu selektywnej redukcji katalitycznej. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim.)

Tomaszewski Franciszek, Tomaszewski Sylwin: Analiza wypadków z powodu niezdatności układów hamulcowych. (Analysis of accidents caused by faults in brake systems.) Pojazdy Szynowe 2015, nr 4, s.1-10, rys.12; fot.9, bibliogr.poz.16.

Analiza wpływu niezawodności działania układów hamulcowych pojazdów drogowych i szynowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego. Metodyka i narzędzia diagnostyki technicznej układów hamulcowych w pojazdach. Społeczne i ekonomiczne skutki wypadków komunikacyjnych; statystyka wypadkowości oraz kosztów zdarzeń drogowych i kolejowych w Polsce w latach 2009 – 2013. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim.)

PRZEGLĄD LOTNICZY

Rutkowski Andrzej: Padł rekord!. Przegląd Lotniczy 2016, nr 1, s.22-23, rys.4; fot.1,

Statystyka operacji lotniczych, które odbyły się w przestrzeni niekontrolowanej w Polsce na łączności ze służbą informacji powietrznej (FIS) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; liczba, rodzaje oraz rozkład czasowy i przestrzenny lotów w latach 2006 – 2015.

RYNEK KOLEJOWY

Madrjas Jakub: Co nowy rząd zrobi z koleją?. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2,

Cele i strategia polityki transportowej realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Rys biograficzny ministra infrastruktury i budownictwa, Andrzeja Adamczyka. Koncepcja rozwoju infrastruktury kolejowej i perspektywy budowy kolei dużych prędkości. Ocena finansowania inwestycji kolejowych z funduszy UE.

Pastor Łukasz: Czy ‚Igrek’ ma szansę powrócić do gry?. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.42-43,

Szanse i bariery rozwoju kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce; założenia polityki państwa i opinie ekspertów na temat kosztów i korzyści realizacji programu budowy KDP. Uwarunkowania i perspektywy budowy linii dużych prędkości ‚Y’.

Rydzyński Paweł: KDP: Albo zaczniemy od razu, albo nie zaczniemy w ogóle. Rynek Kolejowy 2016, nr 1-2, s.35-39, fot.6, tab.1, bibliogr.poz.2.

Przebieg realizacji programu budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce. Założenia i efektywność projektu linii „Y” na podstawie studium wykonalności; wpływ projektu na przepustowość linii średnicowej w Warszawie. Koncepcja włączenia CMK do sieci KDP. Przewidywane korzyści rozwoju KDP w Polsce; prognozowane czasy przejazdu pomiędzy głównymi miastami z uwzględnieniem KDP i zmodernizowanej infrastruktury.

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Ukraińsko-rosyjska wojna na zakazy. Skrzydlata Polska 2016, nr 1, s.46-51, fot.9,

Przesłanki i koszty zawieszenia ruchu lotniczego pomiędzy Ukrainą i Rosją wskutek konfliktu zbrojnego. Sankcje wprowadzane od 2014 r. oraz koszty społeczne i ekonomiczne związane z wzajemnym zakazem lotów; rosyjskie przedsiębiorstwa i linie lotnicze objęte sankcjami nałożonymi przez Ukrainę zgodnie z dekretem z 16.09.2015 r.

Wardziak Andrzej: Nowoczesność na skalę Europy. Skrzydlata Polska 2016, nr 1, s.41-45, rys.3; fot.5,

Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oddane do użytkowania w 2015 r.: rozbudowa pasażerskiego Terminala 2; modernizacja drogi startowej; radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widoczności – ILS CAT II; projekt nowego terminala kurierskiego. Statystyka przewozów pasażerskich w porcie lotniczym w Gdańsku w latach 2006 – 2015; udział poszczególnych przewoźników w ruchu pasażerskim. Obsługa transportowa greckiej drużyny piłkarskiej na lotnisku wojskowym w Gdyni-Kosakowie.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Metro w Brukseli. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 9, s.27-32, rys.1; fot.11, tab.3, bibliogr.poz.10.

Historia i rozbudowa sieci metra w Brukseli od 1976 r. Przebieg i eksploatacja linii metra. Stan ilościowy i charakterystyka techniczna taboru metra.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi. Kolejowe szlaki Azji. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 9, s.21-26, rys.3; fot.8, bibliogr.poz.15.

Rola i znaczenie kolei w systemie transportowym Azji. Uwarunkowania rozwoju sieci kolejowej oraz charakterystyka głównych szlaków kolejowych na kontynencie azjatyckim; mapy przebiegu linii transazjatyckich, Magistrali Transsyberyjskiej i Jedwabnego Szlaku. Oferta kolei turystycznych i luksusowych (Maharajas Express, Odyseja Dekanu, Palace on Wheels, Eastern

Oriental Express, Shangri-La Express ” Podniebny pociąg”).

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Dybicz Tomacz, Brzeziński Andrzej, Rezwow- Mosakowska Magdalena: Koncepcja przekształcenia systemu transportowego Służewca, najbardziej zatłoczonego obszaru w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 11, s.16-20, fot. 4; rys. 2, bibliogr. poz. 6.

Analiza stanu systemu komunikacyjnego przemysłowej dzielnicy Warszawy – Służewca; główne problemy komunikacyjne dzielnicy, dostępność transportowa. Propozycje rozwiązań dla poprawy warunków obsługi komunikacyjnej obszaru Służewca.

Zawieska Jakub, Skotak Krzysztof: Polityka transportu zrównoważonego w polskich miastach w kontekście jakości powietrza i emisji z sektora transportu, cz. I . Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 11, s.4-9, bibliogr. poz. 39.

Analiza polityki transportowej wybranych polskich miast w latach 2000-2013 w kontekście redukcji emisji z sektora transportu i poprawy jakości powietrza. Rozwiązania redukujące negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Dokumenty strategiczne dla realizacji w polskich miastach idei transportu zrównoważonego. Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.

Łada Maciej: Integracja taryfowa w obszarach metropolitarnych jako istotny element kształtowania oferty transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2015, nr 11, s.26-31, bibliogr. poz. 7.

Cele i znaczenie integracji taryfowej transportu zbiorowego w miastach. Założenia i możliwości prawne wprowadzenia integracji taryfowej. Uwarunkowania oraz bariery integracji taryfowej. Wady i zalety jednolitej taryfy na terenach miejskich. Przykłady i porównanie funkcjonowania systemów taryfowych w aglomeracji gdańskiej i górnośląskiej; polityka taryfowa Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Rola kolei miejskiej w transporcie multimodalnym. Rozwiązania w zakresie zarządzania taryfą zintegrowaną.