UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZEJ

MARZEC 2016

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Miasta dla ludzi nie dla samochodów. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 1, s.47-48, bibliogr.poz.1.

Opinia na temat założeń i realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach jako polemika do artykułu autorstwa Łukasza Warzechy, pt.: „Jak zadusić miasto” (Rzeczpospolita z dn.5-6.12.2015 r).

Kopta Tadeusz: Utracona szansa szybszej poprawy. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 1, s.41-46, fot.3,

Regulacje prawa UE w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cele i zasady organizacji stref ekologicznych, do których wjazd jest możliwy wyłącznie dla pojazdów spełniających europejskie normy emisji spalin. Doświadczenia z wdrożenia i ocena efektywności funkcjonowania stref ekologicznych w niemieckich miastach. Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczący organizacji stref ekologicznych przez samorządy w Polsce.

Michalak Damian: Modernizacja oświetlenia ulicznego w PPP. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 1, s.9-13, fot.2,

Cele i zasady stosowania formuły PPP w realizacji przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Współpraca samorządu i inwestora prywatnego w zakresie finansowania modernizacji oświetlenia ulicznego; regulacja wynagrodzenia dla inwestora prywatnego; warunki realizacji inwestycji w przypadku mieszanej własności infrastruktury oświetleniowej.

Sochacki Tomasz: Ciche i niedocenione. Nawierzchnie betonowe w praktyce. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 1, s.31-39, rys.4; fot.5, tab.1,

Parametry i konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego. Metody stosowane do pomiaru hałaśliwości nawierzchni betonowych (pomiar przyczepowy i wskaźnik CPX); porównanie poziomów hałasu dla różnych technologii wykończenia nawierzchni betonowych oraz nawierzchni bitumicznej. Doświadczenia z eksploatacji i warunki utrzymania dróg betonowych; ocena trwałości nawierzchni oraz podatność na uszkodzenia szczelin dylatacyjnych.

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław: Zagospodarowanie przestrzeni na peronach przystanków komunikacji miejskiej. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 12, s.33-37, rys.10; fot.8, bibliogr.poz.5.

Zasady projektowania przystanków autobusowych wg wytycznych obowiązujących w Australii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Aranżacja przestrzeni publicznej na przystanku i podział na strefy funkcjonalne. Przykłady rozwiązań zagospodarowania przestrzeni dotyczących lokalizacji peronu na chodniku i w przykrawężnikowym pasie zieleni. Zalecane odległości pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury przystanku.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich. Progi zwalniające cz. I. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 12, s.27-31, rys.1; fot.8, tab.1,

Cele i przesłanki stosowania środków uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Wpływ spowolnienia ruchu na bezpieczeństwo drogowe na przykładzie doświadczeń niemieckich miast. Rodzaje środków uspokojenia ruchu stosowanych w Europie i na świecie. Rodzaje i parametry progów zwalniających oraz ich wpływ na ograniczenie prędkości jazdy; ocena zależności między rozstawem progów wzdłuż jezdni a prędkością w ruchu swobodnym; warunki dla ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.

Sołowczuk Alicja: Wykorzystanie zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznej na drogach dojazdowych do kondominium i suburbium, cz. I. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2015, nr 12, s.39-44, rys.1; fot.13, bibliogr.poz.7.

Rozwój przestrzenny terenów zurbanizowanych wokół aglomeracji i dostępność komunikacyjna terenów podmiejskich. Przykłady zagospodarowania powierzchni dróg dojazdowych do zespołów mieszkaniowych zlokalizowanych na peryferiach dużych miast (kondominia i suburbia). Zalecenia dotyczące wykorzystania zieleni do zagospodarowania pasa drogowego przy drodze dojazdowej oraz nasadzeń na elementach infrastruktury uspokojenia ruchu.

 

DROGOWNICTWO

Kaczmarek Tadeusz: Wspieranie rozwoju w zawodach z dziedziny transportu. Atrakcyjność stowarzyszeń i organizacji zawodowych z dziedziny transportu. (Supporting development of professions in transport sector. Atractiveness of associations and professional organizations in transport.) Drogownictwo 2016, nr 2, s.66-70,

Zadania, struktura organizacyjna i działalność europejskich stowarzyszeń zrzeszających inżynierów kolejowych: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej (SITK RP), Związek Niemieckich Inżynierów Kolei (Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V. – VDEI), Francuskie Stowarzyszenie Inżynierów oraz Kadr Kolejowych (AFFI), Unia Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Kolejowych (Union der Europaischen Eisenbahn-Ingenieur-Verbande – UEEIV).

Mistewicz Marek: Historia mostów warszawskich przez Wisłę z początków XVIII wieku. (Bridges over the Vistula River history at the beginning of XVIII th century.) Drogownictwo 2016, nr 2, s.60-66, fot.8, bibliogr.poz.8.

Historia, okoliczności budowy i konstrukcja pływających mostów przez Wisłę w Warszawie, istniejących w latach 1702 – 1707: mosty stawiane w czasie wojny polsko-szwedzkiej, mosty powstające z okazji elekcji i koronacji króla, miejski most pod Solcem. Mapa okolic Warszawy i lokalizacja mostu przez Wisłę w 1705 r.

Skowron Marek: Bruk żelazny w Warszawie. (Iron pavement in Warsaw.) Drogownictwo 2016, nr 2, s.71-74(okł.), rys.2, bibliogr.poz.14.

Historia stosowania żelaza do budowy nawierzchni ulic na świecie w XIX w. Konstrukcja i parametry techniczne bruku żelaznego wykonanego z płyt ażurowych, kładzionego na warszawskich ulicach od 1863 r. Technologia budowy bruku żelaznego. Problemy eksploatacji i przyczyny wycofania bruku żelaznego z użytkowania w końcu XIX w.

Stańczyk Andrzej: Mosty Dublina. (Dublin bridges.) Drogownictwo 2016, nr 1, s.33-38(okł.), rys.1; fot.23,

Przykłady konstrukcji mostów typu landmark w Dublinie: kolejowe, drogowe, ruchome, podwieszone; położenie mostów na rzece Liffey (mapa).

 

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Ekologiczny transport?. Kurier Kolejowy 2016, nr 3, s.14-20, rys.2; fot.2,

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowane przez wtargnięcie zwierząt na tory. Szkody środowiskowe i materialne na kolei powstałe na skutek zderzeń pociągów z dzikimi zwierzętami; statystyka i miejsca występowania wypadków z udziałem zwierząt oraz ich wpływ na opóźnienia pociągów w 2014 r. w Polsce. Rodzaje i przykłady działań ograniczających kolizje pociągów ze zwierzętami: urządzenia ochronne odblaskowe i emitujące dźwięki, przejścia dla zwierząt. Wykaz i lokalizacja urządzeń ochrony zwierząt (UOZ-1) na sieci kolejowej w Polsce oraz instalacje zagraniczne (Rosja) w latach 2016 – 2017.

Golik Mariusz: Powstanie kolei na ziemiach polskich w czasie zaborów. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.50-52, rys.1,

Historia sieci kolejowej na ziemiach polskich w latach 1815 – 1918. Budowa i rozwój linii kolejowych na terenach okupowanych przez zaborców (Rosja, Prusy, Austria): Kolej Górnośląska, Kolej Krakowsko-Górnośląska, Kolej Północna, Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska, Droga Żelazna Iwanogrodzko-Dąbrowska, Kolej Warszawsko-Petersburska, Droga Żelazna Fabryczno-Łódzka, Kolej Łowicko-Bydgoska (Warszawsko-Bydgoska), Kolej Nadwiślańska, Kolej Herbsko-Kielecka.

Jezierski Przemysław B.: Tramwajem do uzdrowiska. Kurier Kolejowy 2016, nr 3, s.26-27, fot.3,

Historia komunikacji tramwajowej w Bad Schandau w Niemczech od końca XIX w.; budowa i eksploatacja jednotorowej linii tramwajowej; charakterystyka zabytkowego taboru tramwajowego.

Larczyński Tomasz: Człowiek się pomyli, automat zahamuje. Kurier Kolejowy 2016, nr 3, s.22-24, rys.2; fot.1,

Zadania i funkcje systemu automatycznego prowadzenia pociągu (AVV) wdrażanego na czeskiej sieci kolejowej. Architektura i działanie systemu; doświadczenia z eksploatacji AVV w kolejowych korytarzach tranzytowych. Wymagania w zakresie interoperacyjności AVV w ramach systemu ETCS oraz dostosowania parametrów taboru i sieci kolejowej. Koszty inwestycji i oszczędności wynikające z eksploatacji AVV.

Zemła Jacek: Iława kryje wiele tajemnic. Kurier Kolejowy 2016, nr 3, s.28-29,

Historia dworca kolejowego Iława Główna. Charakterystyka architektury dworca i zabytkowych elementów architektonicznych budynku po renowacji w latach 2010 – 2012.

Zemła Jacek: Kolej na dwóch poziomach. Kurier Kolejowy 2015, nr 25-26, s.58-59, fot.4,

Historia dworca kolejowego w Kostrzynie nad Odrą. Architektura i infrastruktura dworca; niekonwencjonalny układ torów krzyżujący się na dwóch poziomach. Historyczne i współczesne połączenia kolejowe ze stacji Kostrzyn.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Celiński Ireneusz: Trójwymiarowa symulacja procesów ruchu drogowego. (Three-dimensional simulation of road traffic processes.) Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.53-57,

Metody odwzorowania rzeczywistości i odtwarzania ruchu pojazdów stosowane w symulacji komputerowej i testach poligonowych. Możliwości wykorzystania trenażerów sportów motorowych do budowy symulatorów ruchu drogowego: funkcje symulatora, dobór sprzętu i oprogramowania. Przykład symulatora zrealizowanego w warunkach domowych oraz charakterystyka ruchu pojazdu uzyskana w symulatorze.

Gruszczyński Jerzy: Zakręty – cz. IV – jak należałoby je oznakować. Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.58-64, rys.20, bibliogr.poz.9.

Propozycje zmian oznakowania zakrętów na polskich drogach w aspekcie potrzeby ujednolicenia systemu znaków drogowych w Europie. Kolorystyka i funkcje informacyjne znaków. Autorskie projekty znaków: dla pojedynczych i większej liczby zakrętów, droga kręta, prędkość zalecana. Etapy wdrażania nowego oznakowania. Możliwości stosowania kombinacji znaków i oznakowania niekonwencjonalnego w przypadku zakrętów na pochyłościach. Przykłady istniejącego oznakowania zakrętów w rejonach węzłów autostradowych oraz zalecenia dotyczące ostrzeżeń na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach.

Hadryś Damian: Urządzenia świetlne w pasie drogowym i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. (Lighting equipment in the roadway and its impact on the safety of road users.) Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.12-17, rys.7; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.16.

Wpływ oświetlenia drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Rodzaje urządzeń świetlnych zlokalizowanych w pasie drogowym. Wymagania normatywne dotyczące oświetlenia będącego elementem infrastruktury drogi; minimalne odległości reklam od danego rodzaju drogi wg przepisów ustawy o drogach publicznych. Zdolność postrzegania i zjawisko olśnienia kierowcy w warunkach zwiększonego natężenia światła w polu widzenia. Metodyka i wyniki pomiarów natężenia oświetlenia oraz luminancji wybranych obiektów (sygnalizacja świetlna, reklama z podświetleniem lampami wyładowawczymi, reklama LED) na podstawie badań przeprowadzonych w śląskich miastach (Katowice, Ruda Śląska, Tychy, Świętochłowice).

Mężyk Bogdan: Jaką oprawę wybrać do oświetlenia nowej drogi?. Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.19-21, fot.8,

Porównanie parametrów i funkcjonalności opraw LED i sodowych stosowanych do oświetlenia dróg: wydajność przetwarzania energii elektrycznej; możliwość sterowania i monitoringu oprawy; dostosowanie do wymagań normy EN 13201; kształtowanie rozsyłu światła; ograniczenie oświetlenia niepotrzebnego; bezpieczeństwo i widoczność (widzenie mezopowe); trwałość, szczelność i odporność na przepięcia.

Wojcieszak Andrzej, Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Marlena: Zimowe utrzymanie dróg – cz. II. (Winter road maintenance.) Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.50-52, fot.1,

Właściwości materiałów wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg: sól drogowa, chlorek magnezu, chlorek wapnia, preparat antylód, preparaty do usuwania śniegu i lodu (Issmaltning- Defroster, Ice Melter). Rodzaje i funkcje specjalistycznego sprzętu do odśnieżania: pługi, odśnieżarki, równiarki, zasłony przeciwśnieżne, sprzęt pomocniczy.

Łazarczyk Sylwia, Rządkowski Łukasz: Liczniki czasu na sygnalizacji świetlnej – czy to na pewno dobre rozwiązanie? Magazyn Autostrady 2016, nr 1-2, s.44-49, rys.6; fot.3, tab.1,

Analiza oddziaływania liczników czasu montowanych przy sygnalizatorach świetlnych na bezpieczeństwo ruchu. Opis eksperymentu przeprowadzonego w Grudziądzu w 2014 r., dotyczącego wpływu licznika czasu pozostałego do końca światła zielonego na zachowanie kierowców; porównanie wielkości natężenia ruchu, liczby wykroczeń i przekroczeń prędkości na skrzyżowaniu przed i po zainstalowaniu licznika czasu.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Autostrada Świnoujście-Trelleborg. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 4, s.12-13, fot.1,

Założenia i warunki współpracy polsko-szwedzkiej w ramach projektu autostrady morskiej Świnoujście – Trelleborg, współfinansowanego z programu CEF; udział Polski w realizacji autostrady, obejmujący inwestycje infrastrukturalne w porcie Świnoujście oraz przystosowanie Terminalu Promowego do obsługi transportu intermodalnego.

Urbanyi Ilona: Na bałtyckim rynku promowym. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 4, s.9-12, fot.4, tab.4,

Wskaźniki działalności przewoźników promowych na rynku bałtyckim w latach 2013 – 2015: główne linie żeglugowe, przewozy pasażerów i pojazdów, inwestycje flotowe. Wielkość i struktura przewozów promowych zrealizowanych przez polskich armatorów (PŻB, Unity Line, Stena Line, TT-Line) oraz obroty terminalu promowego w Świnoujściu w latach 2013 – 2015.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Szajer Robert: Rzut historyczny na powstawanie i przebudowę Węzła Warszawskiego. Przegląd Komunikacyjny 1948, nr 1, s.3-10, rys.4,

Historia Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) od II połowy XIX w. do zakończenia II wojny światowej. Charakterystyka infrastruktury liniowej i punktowej oraz plany WWK wg stanu w latach 1898 i 1913. Zakres rzeczowy, założenia i realizacja projektów przebudowy Węzła Warszawskiego od 1893 r. Planowanie i zarządzanie pracami inwestycyjnymi w czasie zaborów i po 1918 r.

 

RYNEK KOLEJOWY

Furgalski Adrian: Kolej w planach nowego ministerstwa. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.28-29, rys.2; fot.1,

Nowe kierunki działań w polityce kolejowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Statystyki dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce: struktura gałęziowa rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 1990 – 2014; maksymalne prędkości rozkładowe w rozkładzie jazdy 2014/2015; plany przetargowe PKP PLK na 2016 r.

Janduła Martyn: Nowy dworzec Warszawa Zachodnia to dopiero początek. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.48-51, fot.5,

Budowa i infrastruktura nowego dworca kolejowego Warszawa Zachodnia, oddanego do użytkowania w grudniu 2015 r. Projekt zagospodarowania terenów wokół dworca. Koncepcja i perspektywy realizacji intermodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia; wstępne założenia projektu budowy dworca autobusowego; plan modernizacji stacji kolejowej; projekt podziemnego tunelu pod dworcem z linią tramwajową i trzecią linią metra.

Kuś Łukasz: Koleje coraz bezpieczniejsze. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.44-46, rys.2; fot.1,

Wpływ poprawy stanu infrastruktury administrowanej przez PKP PLK na wzrost bezpieczeństwa ruchu kolejowego; ryzyko dla pieszych związane ze zwiększeniem prędkości pociągów; statystyka wypadków i kolizji na przejazdach kolejowych w latach 2005 – 2015. Program inwestycyjny i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa kolei realizowane przez PKP PLK; inwestycje w zakresie infrastruktury; szkolenia pracowników i kampanie społeczne.

Madrjas Jakub: Jakie propozycje dla kolei ma MIB?. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.30-34, rys.2; fot.3,

Priorytety i założenia strategii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wobec transportu kolejowego; relacja ze spotkania Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Andrzeja Adamczyka z przedstawicielami Forum Kolejowego Railway Business Forum i Izby Gospodarczej Transportu Lądowego (Warszawa, 27.01.2016 r). Ocena i perspektywy finansowania inwestycji kolejowych z udziałem funduszy UE; plany i realizacja wydatków PKP PLK w latach 2012 – 2015 oraz 2016 – 2018. Zapowiedź nowelizacji Prawa zamówień publicznych w zakresie usprawnienia postępowania o wykonawstwo inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz zwiększenia konkurencyjności polskich firm uczestniczących w przetargach. Plan poprawy warunków funkcjonowania rynku kolejowego; projekt wspólnego biletu kolejowego dla przewoźników pasażerskich; perspektywy obniżenia stawek opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.

Piech Ryszard: Nowy tabor kolejowy do przewozów pasażerskich w 2015 r. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.67-71, tab.4,

Charakterystyka rynku nowego taboru kolejowego w Polsce w 2015 r.: zamówienia i dostawy pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego; udział poszczególnych rodzajów taboru i producentów w rynku; zestawienie aktualnych kontraktów na nowy tabor; przetargi w toku i oczekiwane.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. VI). Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.64-66, fot.1,

Zasady i organizacja systemu taryfowego w aglomeracji Trójmiasta. Charakterystyka systemu biletowego Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Kierunki i perspektywy integracji taryfowej komunikacji kolejowej i gminnej; problemy współpracy i konkurencja między przewoźnikami kolejowymi.

Szymajda Michał: Dobry rok 2015 w PKP Intercity. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.36-37, fot.1,

Podsumowanie wyników pracy przewozowej PKP Intercity w 2015 r.: wzrost wielkości przewozów pasażerskich i przychody ze sprzedaży biletów, inwestycje taborowe, rozwój i poprawa jakości usług przewozowych (punktualność), najpopularniejsze połączenia międzymiastowe, plany usprawnienia Dynamicznego Systemu Sprzedaży.

Urbanowicz Witold: Ofensywa dworcowa w 2016 r. Będą nowe dworce systemowe. Rynek Kolejowy 2016, nr 3, s.18-20, fot.4,

Podsumowanie realizacji programu modernizacji i przebudowy dworców kolejowych PKP S.A.: inwestycje wykonane i rozpoczęte w 2015 r.; zakres rzeczowy i plany modernizacji dworców w 2016 r. (m.in. Warszawa Centralna, Inowrocław, Gliwice, Wieliczka).

 

ŚWIAT KOLEI

Gzowski Piotr: Dziesięć dni i dziewięć nocy na BAM- ie. Szlakiem Magistrali Bajkalsko-Amurskiej. Świat Kolei 2016, nr 2, s.36-43, rys.1; fot.15,

Relacja z podróży autora Koleją Bajkalsko-Amurską (BAM): organizacja i warunki podróży; zwiedzone obiekty infrastruktury BAM.

Massel Andrzej: Zapomniana magistrala Siedlce – Bołogoje. Część 1 – budowa linii i jej dzieje do 1945 roku. Świat Kolei 2016, nr 2, s.18-27, rys.3; fot.14, tab.1, bibliogr.poz.46.

Historia budowy magistrali kolejowej Siedlce – Bołogoje w latach 1901 – 1906. Znaczenie militarne inwestycji jako strategicznego połączenia centralnej Rosji z zachodnią granicą zaboru rosyjskiego. Charakterystyka infrastruktury liniowej, stacji, dworców i obiektów mostowych kolei Siedlce – Bołogoje; schematy typowych stacji i plany urządzeń zabezpieczenia ruchu; schematy węzłów Czeremcha i Hajnówka z 1912 r. Eksploatacja linii w latach 1906 – 1945; organizacja ruchu, zniszczenia i odbudowa infrastruktury w czasie I i II wojny światowej; sieć linii kolejowych w okresie II wojny światowej (mapa z niemieckiego rozkładu jazdy).

Rechlowicz Marcin: Tramwaje i trolejbusy w Donbasie (2014 – 2015). Świat Kolei 2016, nr 2, s.46-53, rys.5; fot.10, bibliogr.poz.13.

Organizacja miejskiego transportu publicznego w Donbasie w czasie trwania konfliktu zbrojnego w latach 2014 – 2015. Funkcjonowanie i straty miejskiej komunikacji tramwajowej i trolejbusowej w trakcie działań wojennych (Awdijiwka, Donieck, Drużkiwka, Gorłówka, Jenakijewe, Konstantynówka, Kramatorsk, Ługańsk, Mariupol); schematyczne mapy sieci linii tramwajowych, trolejbusowych i kolejowych; zniszczenia i odbudowa infrastruktury transportu miejskiego.

Tucholski Zbigniew: Bibliografia przepisów i instrukcji z zakresu służby mechanicznej PKP wydanych w latach 1919 – 2001. Część 2 – Przepisy i instrukcje wydane w latach 1945 – 2001 (10). Świat Kolei 2016, nr 2, s.44, fot.1, tab.1,

Wykaz instrukcji smarowania elektrycznych pojazdów trakcyjnych (Mte/Mts 108), wydanych przez Ministerstwo Komunikacji i Dyrekcję Generalną PKP w latach 1976 – 1997.

 

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Druga linia metra warszawskiego. Technika Transportu Szynowego 2015, nr 12, s.23-30, rys.1; fot.21, bibliogr.poz.4.

Historia projektu i przebieg budowy II linii metra w Warszawie. Charakterystyka infrastruktury i taboru metra. Technologie wykorzystane podczas budowy linii: drążenie tuneli z użyciem tarcz TBM EPB, konstrukcja stacji, wzmacnianie i stabilizacja gruntu, monitoring i kontrola robót budowlanych. Architektura i funkcjonalność systemu ograniczenia prędkości (SOP-3). Charakterystyka techniczna i wyposażenie taboru metra; doświadczenia z eksploatacji pociągów Inspiro.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Drabicki Arkadiusz, Ostaszewski Piotr, Siwek Krystian: Koncepcja testowego wdrożenia żółtych pól na skrzyżowaniach. (The concept of trial implementation of yellow box junctions.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 2, s.27-32, rys.9; fot.1, bibliogr.poz.9.

Koncepcja dodatkowego oznakowania poziomego na tarczy skrzyżowania (żółte pola – yellow box) jako metoda usprawnienia ruchu i poprawy przepustowości skrzyżowania; wytyczne i przykłady stosowania żółtych pól w Wielkiej Brytanii i innych państwach europejskich. Proponowane warianty realizacji żółtych (czerwonych) pól na skrzyżowaniach w Krakowie; podsumowanie i wnioski z analiz ruchu przeprowadzonych na wybranych skrzyżowaniach.

Goliszek Sławomir: Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach – badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. (Changes in the accessibility of public transport in Kielce – study on the impact of funds of the EU financial perspective 2014 – 2020.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 2, s.12-19, rys.10; fot.1, bibliogr.poz.19.

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na poprawę dostępności komunikacyjnej na przykładzie dworca PKP/PKS w Kielcach. Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i transportu miejskiego zrealizowane w latach 2007 – 2013 oraz planowane na lata 2014 – 2020. Analiza dostępności komunikacji zbiorowej ZTM Kielce w latach 2013 i 2020; porównanie powierzchni izochrony, czasów przejazdu i gęstości zaludnienia w izochronach w 2013 i 2020 r.

Nosal Katarzyna: Zasady tworzenia planów mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu. (The rules fot creating mobility plans for facilities and areas generating large traffic flows.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 2, s.3-11, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.19.

Cele i zasady tworzenia planów mobilności dla zakładów pracy, instytucji i jednostek edukacyjnych. Instrumenty stosowane najczęściej w planach mobilności dla obiektów i obszarów generujących duże potoki ruchu. Etapy opracowywania i realizacji planów mobilności oraz monitoring i ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań. Korzyści w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej i kształtowania proekologicznych zachowań użytkowników transportu.

Wolek Czesław: Analiza prędkości komunikacyjnej tramwajów w centrum miasta. (Analysis of the tram’s speed in the city center.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 2, s.20-26, rys.16; fot.6, tab.5, bibliogr.poz.12.

Analiza prędkości komunikacyjnej na wybranych trasach tramwajowych (Warszawa, Poznań, Wrocław) na podstawie wyników badań pomiarowych przeprowadzonych w 2013 r. Struktura wykorzystania czasu podróży oraz czasu traconego w odniesieniu do czasu jazdy i czasu wymiany pasażerów komunikacji tramwajowej. Wpływ sposobu sterowania ruchem i wydzielenia trasy tramwaju na jego prędkość; czynniki warunkujące efektywność podróżowania transportem tramwajowym.