UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2016

 

AURA

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

W SIECI

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA

 

 

AURA

Góralczyk Izabela, Tytko Ryszard: Płaskie kolektory powietrzne. (Flat solar collectors.) Aura 2016, nr 3, s.14-17, rys.8, bibliogr.poz.2.

Budowa i działanie powietrznych kolektorów słonecznych stosowanych do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń. Rodzaje konstrukcji i typowe rozwiązania techniczne instalacji kolektorów w mieszkaniach i budynkach użyteczności publicznej.

 

AUTOBUSY

Klimek Marcin: Awizacja odprawy celnej autokarów i busów – system eBooking BUS . (Notification of customs clearance coaches and buses – eBooking BUS system.) Autobusy 2016, nr 3, s.28-33, 6, tab.1, bibliogr.11 poz.

System eBooking BUS dający możliwość elektronicznej awizacji planowanego przekroczenia granicy przez autokary i busy. Skrócenie czasu odprawy i przebieg obsługi; statystyka odpraw awizowanych w systemie eBooking BUS na polskich przejściach granicznych w latach 2012 – 2015.

Molecki Adam: Dylematy priorytetowe autobusów w ramach ITS. (Dilemmas of ITS prioritizing buses.) Autobusy 2016, nr 3, s.34-36, 4, bibliogr.8 poz..

Dylematy polskich miast dotyczące problemów transportu miejskiego. Priorytetowe traktowanie komunikacji miejskiej i plany z tym związane. Rozwiązanie tego problemu w połączeniu z lepszą organizacją sygnalizacji świetlnej i lepszym usytuowaniem przystanków.

Rusak Zbigniew: Niezmienny lider. Solaris Bus

Coach w 2015 roku. Autobusy 2016, nr 3, s.20-26, 17, bibliogr.4 poz..

Działalność i rozwój firmy Solaris Bus

Coach w 2015 roku i plany na rok 2016. Produkcja i sprzedaż taboru. Wykorzystanie napędu hybrydowego w autobusach oraz prace nad napędem elektrycznym. Firma Solaris jako światowy lider w produkcji autobusów, trolejbusów i tramwajów. Produkcja autobusów przygotowanych na specjalne zamówienie.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Biega Daniel: Recykling w budownictwie czyli o tym jak tanio i ekologicznie budować nawierzchnie drogowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 2, s.58-59, fot.3,

Założenia, proces technologiczny i efektywność renowacji nawierzchni drogowej metodą recyklingu na gorąco ” in situ”.

Kopta Tadeusz: Czy rowery szkodzą samochodom?. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 2, s.29-38, rys.1; fot.6, bibliogr.poz.5.

Czynniki i kierunki rozwoju transportu rowerowego w polskich miastach. Nowelizacja prawa w zakresie organizacji i infrastruktury ruchu drogowego; wpływ wzrostu natężenia ruchu rowerowego na bezpieczeństwo drogowe. Przykłady i ocena efektywności rozwiązań w zakresie integracji i ograniczenia kolizyjności ruchu rowerowego i samochodowego: dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych, środki uspokojenia ruchu, oznakowanie pionowe i poziome ulic jednokierunkowych, zastosowanie śluz rowerowych do jazdy na wprost i skrętu w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Sochacki Tomasz: Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 2, s.45-55, rys.8; fot.5, tab.1,

Zasady projektowania chodników i ścieżek rowerowych z uwzględnieniem wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu. Parametry, geometria i oznakowanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Lokalizacja przejść przy zatokach postojowych. Charakterystyka wybranych urządzeń ochrony pieszych i rowerzystów na przejściach: wyspy kanalizujące ruch z azylem, brukowane przejścia wyniesione ponad jezdnię, bariery ochronne, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Sochacki Tomasz: Przepusty i kanały – sprawdzone sposoby wzmacniania oraz remontów. Część I. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 2, s.39-44, fot.4,

Rodzaje konstrukcji przepustów i kanałów drogowych. Najczęściej występujące uszkodzenia oraz metody renowacji przepustów wykonanych z różnych materiałów. Kryteria wyboru technologii i realizacja naprawy; porównanie efektywności metod bezwykopowych, reliningu i napraw rękawami nasączonymi żywicą.

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Budziński Bartosz: Szczeciński rower miejski – krok do zrównoważonego transportu. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 1-2, s.35-38, 4, tab.5, bibliogr.6 poz..

Rower jako tani, wygodny i zdrowy środek transportu. Wzrost udziału rowerów w ruchu ulicznym. Problemy Szczecina wynikające z niedostatecznej infrastruktury rowerowej, a także ze wzrostu ruchu rowerowego na chodnikach.

Gardas Przemysław: Oznakowanie wskaźnikowe dla osób niepełnosprawnych. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 1-2, s.41-45, 12, bibliogr.12 poz..

Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych stosowanych przy wejściach na perony, przystanki, zakończenia płytek krawężników dotyczących osób niepełnosprawnych. Stosowanie norm niemieckich w Szczecinie.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich. Progi zwalniające cz. II. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 1-2, s.29-33, 12, bibliogr.10 poz..

Środki uspokojenie ruchu w miastach niemieckich. Wpływ spowolnienia ruchu na bezpieczeństwo, progi zwalniające płytowe i wyniesione przejścia dla pieszych. Wytyczne projektowania progów przyjaznych autobusom w Niemczech.

Sołowczuk Alicja: Zagospodarowanie przestrzeni na szykanach stosowanych na drogach przelotowych. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 1-2, s.24-27, 11, bibliogr.3 poz..

Zasady projektowania szykan i ich znaczenie w strefach wjazdowych do miejscowości a także informacje o zagospodarowywanie ich powierzchni. Uspokojenie ruchu bez przymusu karania kierowców mandatami.

 

DROGOWNICTWO

Dąbrowski Wiesław: Czas przeszły i przyszły nawierzchni betonowych w Polsce. Część 1. Wybrane zagadnienia dotyczące dotychczasowych doświadczeń w budowie i utrzymaniu. (Past and future concrete pavements in Poland. Part 1. Selected issues of past experience in construction and maintenance.) Drogownictwo 2016, nr 3, s.98-105, 14, tab.1, bibliogr. poz. 7.

Siwowski Tomasz: Współczesne mosty Podkarpacia. (Modern bridges of Subcarpathian region.) Drogownictwo 2016, nr 3, s.75-82, fot.9, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka konstrukcji miejskich mostów drogowych w Rzeszowie i Przemyślu.

 

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Zarządzenie nr 5 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18.lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 23.02.2016,

Zarządzenie Ministra – powołanego na stanowisko 17 listopada 2015 roku – w sprawie regulaminu pracy i funkcjonowania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

LOGISTYKA

Fajczak- Kowalska Anita, Wojcieszak Andrzej: Wybrane aspekty funkcjonowania centrów logistycznych na Białorusi (cz.1). Logistyka 2016, nr 1, s.41-44, tab.1, bibliogr.poz.9.

Cele i strategia rozwoju infrastruktury logistycznej na Białorusi realizowanej w ramach rządowego planu inwestycyjnego. Założenia projektu budowy i modernizacji centrów logistycznych; zadania i funkcje centrów transportowo-logistycznych i hurtowo-logistycznych.

Grzelakowski Andrzej S.: Europejska wartość dodana korytarzy transportowych sieci bazowej UE – podstawowe wyzwania badawcze. (European added value of the EU core network transport corridors – basic research challenges.) Logistyka 2015, nr 6, s.5-8, bibliogr.poz.13.

Cele i metodologia badań wartości dodanej generowanej przez korytarze sieci bazowej TEN- T; mechanizmy tworzenia i przepływu wartości w systemie społeczno-gospodarczym oraz koncepcja sieciowego modelu wartości dodanej. Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej w ramach korytarzy transeuropejskich na integrację rynku transportowego i logistycznego UE.

Komsta Henryk: Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta. (Rankings as a tool for the assessment of Smart Cities.) Logistyka 2016, nr 1, s.22-24, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.22.

Rola idei inteligentnego miasta (smart city) w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Zasady i kryteria oceny jakości życia w miastach wg światowych rankingów oraz potrzeba ich ujednolicenia; przykładowe wskaźniki poziomu rozwoju miast (Global City Indicators, Green City Index); liczba mieszkańców miast w odniesieniu do ogólnej liczby ludności w latach 1990 – 2050.

Kucińska- Landwójtowicz Aneta, Lorenc Marcin: System pomiaru wyników procesów w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. (Process performance measurement system for transporting and shipping services.) Logistyka 2016, nr 1, s.36-40, tab.8, bibliogr.poz.11.

Metodyka oceny procesów zarządzania w przedsiębiorstwie świadczącym usługi transportowe i spedycyjne. Projekt systemu identyfikacji i pomiaru procesów zachodzących w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym: zarządczych, pozyskiwania zamówień, realizacji usług, zakupów i zarządzania dostawcami, obsługi klienta, marketingu, zarządzania infrastrukturą i zasobami ludzkimi.

Mindur Leszek: Ocena rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w wiodących krajach UE w latach 1990 – 2011. (Evaluation of combined/intermodal transport development in the leading EU countries in the 1990 – 2011 period.) Logistyka 2016, nr 1, s.8-12, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.6.

Trendy i kierunki rozwoju kolejowo-drogowego transportu intermodalnego w państwach UE w latach 1990 – 2011. Wielkość i struktura przewozów intermodalnych realizowanych przez towarzystwa transportowe zrzeszone w UIRR; odległości przewozów w relacjach krajowych i międzynarodowych; udział jednostek ładunkowych (kontenerów i nadwozi wymiennych) w przewozach kombinowanych. Działalność i oferta przewozowa wybranych operatorów transportu kombinowanego w UE (Kombiverkehr, Hupac); organizacja transportu intermodalnego oraz powiązania funkcjonalne między przewoźnikami i spedytorami.

Rolbiecki Ryszard, Książkiewicz Dorota: Business tendencies in transportation and logistics sector in Poland. (Tendencje zmian koniunktury w sektorze TSL w Polsce.) Logistyka 2015, nr 6, s.6-9, rys.6, bibliogr.poz.9.

Zastosowanie wskaźników klimatu koniunktury (business climate indicators) do oceny zmian aktywności gospodarczej przedsiębiorstw na rynku transportowym; wyniki badań koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej w Polsce w latach 2008 – 2014 (maj 2015).

Szmelter Agnieszka, Woźniak Henryk: Przyczyny i skutki złożoności systemów logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym (cz.2). Logistyka 2015, nr 6, s.14-15, rys.2, tab.1,

Cele i etapy zarządzania złożonością systemów logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym. Koszty ekonomiczne i logistyczne powodowane zbyt dużą ilością wariantów produktu. Strategia optymalizacji złożoności wariantowej produktów motoryzacyjnych.

Szmelter Agnieszka, Woźniak Henryk: Przyczyny i skutki złożoności systemów logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym (cz.3). (Causes and effects of the complexity of logistic systems in the automotive industry [part 3].) Logistyka 2016, nr 1, s.17-21, rys.3, bibliogr.poz.21.

Rodzaje i przykłady strategii zarządzania złożonością systemu logistycznego w przemyśle motoryzacyjnym. Istota i zastosowanie strategii mających na celu redukowanie złożoności w logistyce produkcji i łańcucha dostaw (strategia opóźniania, komunalność).

Urbanyi- Popiołek Ilona: Wybrane problemy żeglugi promowej w rejonie Morza Bałtyckiego. (Selected issues of ferry shipping in Baltic Sea Region.) Logistyka 2015, nr 6, s.52-54, tab.2, bibliogr.poz.5.

Trendy i uwarunkowania rozwoju przewozów promowych na Morzu Bałtyckim. Charakterystyka bałtyckiego rynku promowego: główne czynniki wpływające na popyt i podaż usług żeglugi promowej; tonaż floty w dyspozycji poszczególnych operatorów; statystyka przewozów pasażerskich i towarowych w latach 2013 – 2014.

Łukomski Wojciech, Sadowski Adam: Ekonomiczne aspekty ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw (cz.1). (Economic aspects of the protection of sea-land supply chains (Part 1).) Logistyka 2016, nr 1, s.13-16, tab.5, bibliogr.poz.29.

Przyczyny i rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi w globalnym łańcuchu dostaw. Ryzyko zaatakowania statku na morzu przez piratów lub terrorystów i związane z tym koszty mające wpływ na wysokość składek ubezpieczenia; koszty dotyczące wypłaconych okupów, zmiany trasy i ochrony fizycznej statków w latach 2010 – 2013.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Łach Karolina: Wybrane sposoby stabilizacji zboczy drogowych. (Selected road slope stabilization methods.) Magazyn Autostrady 2016, nr 3, s.14-17, rys.6; fot.8, bibliogr.poz.5.

Przyczyny powstawania i specyfika ruchów osuwiskowych na nasypach i wykopach drogowych. Metody zabezpieczania przed osunięciem i technologie stabilizacji zboczy zgodnie z wymaganiami norm polskich i europejskich oraz instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej (nr 424/2011).

 

MOSTY

Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. Projekt, badania, budowa. (The first Polish road bridge made of FRP composites. Design, testing, construction.) Mosty 2016, nr 2, s.62-66, rys.4; fot.6, bibliogr.poz.3.

Konstrukcja i parametry techniczne pierwszego w Polsce mostu drogowego wykonanego z kompozytów włóknistych FRP (fibre reinforced polymers). Zakres i metodyka przeprowadzonych prac projektowych i badawczych; analiza wytrzymałościowa i badania nośności elementów mostu; prefabrykacja dźwigarów kompozytowych; przekrój poprzeczny przęsła.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Zanosi się na posuchę. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 4, s.8-11, rys.8, tab.1,

Trendy rozwoju światowego rynku żeglugi kontenerowej oraz stan obecny i perspektywy wykorzystania zdolności przeładunkowych polskich terminali kontenerowych. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wzrost potencjału przeładunkowego terminali; wielkość i struktura przeładunków kontenerów w latach 2007 – 2015 w portach Gdynia, Gdańsk, Szczecin i Świnoujście.

Czermański Ernest: Kontenerowe perspektywy. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 4, s.5-7, fot.2, tab.1,

Analiza trendów światowej koniunktury gospodarczej i rozwoju rynku żeglugi kontenerowej w latach 2015 – 2016. Konkurencja i koncentracja armatorów kontenerowych. Zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie tonażu floty kontenerowej; stan światowej floty kontenerowej (w tym należącej do 4 największych aliansów) w lutym 2016 r. Przychody i struktura rodzajowa kosztów żeglugi; trendy zmian kosztów zatrudnienia, eksploatacji statków i stawek frachtowych. Realizacja planu zwiększenia przepustowości Kanału Panamskiego.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Renesans po chińsku. Nowy Przemysł 2016, nr 3, s.24-26, rys.1; fot.1,

Wpływ chińskiej polityki ekspansji gospodarczej na inwestycje w zakresie infrastruktury transportu towarowego. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne planowane i realizowane przez Chiny w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. Logistyka i perspektywy rozwoju kolejowego transportu intermodalnego między Europą i Azją; ekonomiczne uwarunkowania efektywności i przewidywany popyt na przewozy kontenerowe; udział polskich operatorów logistycznych w obsłudze intermodalnych połączeń kolejowych z Polski do Chin.

 

POLSKIE DROGI

Maniewska Marta: Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Polskie Drogi 2015, nr 12, s.26-28, tab.2,

Rozwój polskiej polityki transportowej ujętej w „Strategii rozwoju transportu do 2020 r” i uszczegółowienie priorytetów transportowych w dokumentach, które rząd przyjął 13 października 2014 roku. Miejsce strategii rozwoju transportu w systemie zintegrowanych strategii rozwoju.

NIK o funkcjonowaniu grupy kapitałowej PKP. Polskie Drogi 2015, nr 12, s.41-45,

Negatywna ocena NIK-u działań Grupy PKP w latach 2010-2012. Brak właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zła koordynacja działań poszczególnych spółek związanych z zakupem pociągów. Niewłaściwe i nierzetelne wdrażanie strategii restrukturyzacyjnych.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Bocheński Tadeusz: Pasażerski transport kolejowy na Węgrzech. (Passenger rail transport in Hungary.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 2, s.12-17, rys.5, bibliogr.poz.20.

Charakterystyka infrastruktury transportu kolejowego na Węgrzech; parametry normalnotorowej sieci kolejowej administrowanej przez MAV i węgiersko-austriacką spółkę GySEV. Organizacja i funkcjonowanie kolejowego transportu pasażerskiego w relacjach krajowych i międzynarodowych. Udział kolei węgierskich w rynku przewozowym oraz statystyki kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2001 – 2014.

Bąk Iwona, Szczecińska Beata: Statystyczna analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. (Statistical analysis of road safety in Poland.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 1, s.27-31, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.14.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i w poszczególnych województwach na podstawie statystyk wypadkowości z lat 2001 – 2014. Trendy zmian liczby i ciężkości wypadków oraz przestępstw drogowych; analiza przestrzenna rozkładu przestępstw drogowych na terenie Polski; najczęstsze przyczyny wypadków.

Bąk Iwona, Szczecińska Beata: Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na konkurencyjność turystyczną regionów. (The impact of transport and teleinformatics infrastructure on the tourism competitiveness of the regions.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 1, s.14-19, rys.1, tab.4, bibliogr.poz.15.

Rola i znaczenie transportu w rozwoju ruchu turystycznego. Specyfika i klasyfikacja przewozów turystycznych. Wpływ infrastruktury transportowej i teleinformatycznej na potencjał turystyczny regionów. Koncepcja i metodologia Indeksu Konkurencyjności Podróży i Turystyki – TTCI ( The Travel

Tourism Competetiveness Index), publikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Analiza konkurencyjności turystyki w Polsce i na świecie ze względu na infrastrukturę transportu i teleinformatyczną wg rankingu TTCI w latach 2007 – 2015.

Fojcik Edward: Kolej w Konurbacji Górnośląsko- Zaglębiowskiej. Czas na metro. (Railway in the Upper Silesia Coal basin conurbation. It is time for the underground.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 1, s.20-26, rys.1, bibliogr.poz.4.

Charakterystyka sieci kolejowej konurbacji górnośląskiej i jej potencjału rozwojowego w zakresie przewozów pasażerskich. Założenia rozwoju infrastruktury kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich (w tym połączenia do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach) wg „Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego”. Koncepcja i uwarunkowania budowy sieci metra z wykorzystaniem istniejących i planowanych linii kolejowych; mapa schematyczna sieci kolejowej i proponowany przebieg linii metra; projekt budowy kolei dużych prędkości.

Grzelec Krzysztof: Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta w transporcie miejskim na przykładzie Gdyni. (Selected elements of the logistic customer service in pulic transport – example Gdynia.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 1, s.8-13, rys.3, bibliogr.poz.11.

Zastosowanie narzędzi marketingowych w zarządzaniu usługami miejskiego transportu publicznego ZTM Gdynia. Wykorzystanie badań preferencji pasażerów w kształtowaniu oferty przewozowej komunikacji zbiorowej i zachowań transportowych podróżnych. Ocena jakości usług transportowych w opinii pasażerów; wyniki badań dotyczących postulatów przewozowych i oceny usług komunikacji trolejbusowej (1998 r. i 2013 r). Organizacja i logistyka obsługi transportowej Gdyni. Wpływ działania inteligentnego systemu zarządzania ruchem TRISTAR na poprawę funkcjonowania transportu miejskiego. Planowanie układu komunikacyjnego z uwzględnieniem kryterium dostępności dla pasażerów; czynniki warunkujące korzyści rozbudowy połączeń bezpośrednich i połączeń z przesiadkami. Rodzaje systemów sprzedaży biletów przejazdowych oraz ocena ich efektywności z punktu widzenia oddziaływania na czas postoju pojazdów i punktualność komunikacji miejskiej. Strategia zwiększenia udziału transportu publicznego w realizacji podróży miejskich i poprawy jego efektywności.

Jurkowski Wojciech, Smolarski Mateusz: Aktualne trendy w systemach internetowej informacji pasażerskiej. (Recent trends in on-line passenger information systems.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 2, s.5-11, rys.9, bibliogr.poz.8.

Techniki wyszukiwania informacji o połączeniach transportu publicznego w Internecie. Elementy i funkcjonalność internetowych systemów informacji pasażerskiej; przykłady nowoczesnych rozwiązań i aplikacji stosowanych do obsługi informacyjnej pasażerów kolei i komunikacji autobusowej (rozkłady jazdy, rezerwacja i zakup biletów on- line).

[Transport towarów niebezpiecznych]. ([Transport of dangerous goods].) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 3, s.6-47, rys.11; fot.23, tab.20, bibliogr.poz.30.

Źródła prawa i system regulacji prawnych w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu (lotniczy, morski, lądowy, multimodalny). Zasady transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami IATA DGR. Technologia i wymagania dotyczące drogowego transportu ciekłego aluminium w pojemnikach DDPL (duży pojemnik do przewozu luzem). Zasady oznakowania kontenerów zbiornikowych. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa przewozów odpadów medycznych. Kwalifikacje i doskonalenie zawodowe osób obsługujących urządzenia służące do napełniania i opróżniania ciśnieniowych urządzeń transportowych (urządzenia NO); zasady bezpieczeństwa operacji załadunku i rozładunku z użyciem NO oraz statystyka wypadkowości w transporcie drogowym i kolejowym. Ocena ryzyka i analiza wpływu czasowej zmiany rodzaju środka transportu na bezpieczeństwo przewozu towaru niebezpiecznego. Zasady składowania kontenerów zawierających materiały niebezpieczne oraz postępowanie w przypadku wystąpienia awarii. Zarządzanie łańcuchem dostaw gazu LPG do sieci stacji paliw; projekt interaktywnego systemu zarządzania procesem dostaw LPG w przedsiębiorstwie transportu drogowego. (Numer tematyczny: Nicopulos M.: Transport lotniczy towarów niebezpiecznych; Banasiak J., Milewski A.: Transport drogowy ciekłego aluminium; Hapek R.: Oznakowanie kontenerów cystern – kombinacja liter i cyfr czy nośnik istotnych dla przewozu towarów niebezpiecznych informacji?; Świderek N.: Czerwone worki w trasie – czyli przewóz odpadów medycznych; Różycki M.: Kształcenie osób obsługujących urządzenia NO – między praktyką a teorią; Plaszkiewicz A.: Przewóz towarów niebezpiecznych na warunkach odstępstwa czasowego; Grobelny P.: Bezpieczeństwo Chemiczne – przechowywanie materiałów niebezpiecznych na multimodalnych terminalach kontenerowych; Kaleta J.: Planowanie dostaw gazu LPG do sieci stacji paliw w koncepcji zapasów sterowanych przez przewoźnika).

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielska Anna, Bielski Marek: Przebojowe trio z Pomeranii. Przegląd Techniczny 2016, nr 6-7, s.16-18, fot.3,

Założenia strategii rozwoju przestrzennego metropolii w ramach sieci policentrycznych w Polsce, przedstawiona w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030”. Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju obszaru metropolitarnego; ocena potencjału rozwojowego aglomeracji Trójmiasta. Zakres i formy współpracy między miastami (Gdańsk, Gdynia, Sopot) w zakresie infrastruktury i organizacji: transportu publicznego, turystyki, ekonomicznej i społecznej.

Jazukiewicz Zygmunt: Katalog drogowych marzeń. Przegląd Techniczny 2016, nr 8, s.10-12,

Analiza Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023. Propozycje likwidacji GDDKiA

i powołania w jej miejsce innych instytucji zajmujących się oddzielnie inwestycjami i oddzielnie zarządzaniem drogami. Konflikt na linii zamawiający czyli GDDKiA a wykonawca. Cel i znaczenie Białej Księgi Branży Drogowej.

Jazukiewicz Zygmunt: Przekop, ale rozsądny. Przegląd Techniczny 2016, nr 8, s.17, 1,

Decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powstanie przekop przez Mierzeję Wiślaną. Projekt zaplanowany na lata 2018-2022. Informacje o kosztach inwestycji ale i zagrożeniach dla środowiska. Zdania za ale i przeciw inwestycji.

Most przyszłości. Przegląd Techniczny 2016, nr 5, s.27, 3,

Pierwszy polski most drogowy z FRP (fibre- reinforced polimer), powstał w miejscowości Błażowa. Innowacje zastosowane przy konstruowaniu tego mostu.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Kłosiński Paweł: Ostatni dzwonek dla policji. Skrzydlata Polska 2016, nr 3, s.34-39, fot.12,

Ocena stanu floty lotniczej policji. Potrzeby inwestycyjne dotyczące unowocześnienia policyjnego sprzętu lotniczego związane z zabezpieczeniem dużych imprez masowych odbywających się w Warszawie i Krakowie w 2016 r. (szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży). Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa podczas mistrzostw piłki nożnej Euro 2012. Uwarunkowania i możliwości dostosowania taboru lotniczego do zadań policyjnych na przykładzie śmigłowca Bell 206B3 JetRanger.

Sigmund Marcin: Eksplozja na pokładzie. Skrzydlata Polska 2016, nr 4, s.44-49, 7,

Zamachy terrorystyczne w transporcie lotniczym. Historia terroryzmu lotniczego od pierwszego potwierdzonego zamachu bombowego w 1933 roku do wydarzeń z początku 2016 r. Przypadki wylądowania samolotów mimo dużych zniszczeń spowodowanych atakami terrorystycznymi.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Konkurencja na rynku przewozów kolejowych i autobusowych w połączeniach Warszawy z aglomeracjami miejskimi w Polsce. (Competition on the rail and bus transport market for connections of Warsaw with urban agglomerations in Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 1-2, s.12-21, fot.9, tab.21, bibliogr.poz.16.

Charakterystyka wybranych połączeń komunikacji publicznej z Warszawy do większych miast w Polsce; porównanie parametrów czasu i kosztu podróży transportem autobusowym, kolejowym, lotniczym i indywidualnym. Czynniki determinujące konkurencyjność i efektywność usług transportu publicznego. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na wielkość i strukturę przewozów pasażerskich.

Graff Marek: Nowe elektryczne zespoły trakcyjne w obsłudze ruchu regionalnego i dalekobieżnego w Polsce w 2015 r. (The new electric multiple units for long- distance and regional traffic in Poland in 2015.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 1-2, s.22-33, rys.3; fot.19, tab.2, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) zakupionych przez polskich przewoźników kolejowych w latach 2004 – 2015; parametry techniczne i eksploatacyjne pojazdów. Eksploatacja ezt w pasażerskich przewozach regionalnych i dalekobieżnych realizowanych przez poszczególnych przewoźników. Schematy sieci kolejowej województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego.

Graff Marek: System SUW 2000 w komunikacji przestawczej 1435/1520 mm. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 1-2, s.34-53, rys.8; fot.43, tab.6, bibliogr.poz.27.

Historia i eksploatacja systemu automatycznej zmiany rozstawu kół SUW 2000 w Polsce. Budowa i funkcje SUW 2000; charakterystyka elementów systemu: torowe stanowisko przestawcze, system kontroli elektrycznej typu SEK SUW; parametry zmodernizowanego systemu SUW 2000 II. Produkcja zestawów kołowych i stanowisk przestawczych SUW 2000 w latach 1999 – 2009. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne stosowania systemu w towarowych przewozach międzynarodowych wschód – zachód. Doświadczenia z eksploatacji SUW 2000 w komunikacji kolejowej Polski z Litwą i Ukrainą oraz plan wdrożenia systemu w przewozach do Rosji i na Białoruś. Koncepcja realizacji SUW 2000 w ramach programu Intergauge; projekt lokalizacji stanowisk przestawczych na stacjach granicznych Polski i Ukrainy.

 

Pawlik Marek: Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 1-2, s.59-61,

Definicje prawne i zakres stosowania wymogów interoperacyjności dotyczących taboru, infrastruktury i bezpieczeństwa kolei. Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu i ocena ryzyka związanego z wdrażaniem nowych rozwiązań integrujących systemy kolejowe państw członkowskich; zadania i praktyka stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W SIECI

Adamczyk Andrzej: Piramida drogowa. W Sieci 2016, nr 15, s.33-35, 1,

Rozmowa z ministrem infrastruktury i budownictwa, Andrzejem Adamczykiem, na temat sytuacji polskich dróg i autostrad. Sprawa nadużyć w przetargach na budowę autostrad. Kontynuacja „Programu budowy dróg krajowych”.

 

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 10 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku pozostałego w trwałym zarządzie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, położonego w Warszawie przy ulicy T. Chałubińskiego 4/6. Załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nr 8.04.2016 r. ,