UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 05/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2016

 

AUTOBUSY

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKIE DROGI

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

UWAŻAM RZE

 

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej: Percepcja komunikacji miejskiej w Łodzi. (The perception of public transport in Lodz.) Autobusy 2016, nr 1-2, s.25-29, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.18.

Ocena zachowania pasażerów podróżujących komunikacją miejską na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. przez MPK w Łodzi. Cele i metodyka badań oraz charakterystyka respondentów biorących udział w ankiecie. Identyfikacja i przykłady zachowań podróżnych nieakceptowanych przez współpasażerów.

Lewicki Wojciech: Ocena parametrów ekonomicznych wpływu części alternatywnych na koszty napraw powypadkowych autobusów miejskich w Polsce. (Parameter estimate economic of influence of alternative parts on costs of repairs of slavaged city buses in Poland.) Autobusy 2016, nr 1-2, s.40-43, tab.3, bibliogr.poz.15.

Warunki prawne stosowania w pojazdach silnikowych części zamiennych innych niż oryginalne. Analiza wpływu zastosowania alternatywnych części zamiennych na koszty napraw autobusów miejskich; porównanie kosztów napraw powypadkowych autobusów (Solaris Urbino 18, Volvo B10M, MAN SG 313 Lion’s Classic G) w zależności od kategorii części zamiennej.

Molecki Adam: Powiązanie systemów nadzoru transportu publicznego i sygnalizacji świetlnej dla podnoszenia jakości obsługi komunikacją zbiorową. (Increase of public transport quality through connection of PT and traffic lights management applications.) Autobusy 2016, nr 1-2, s.30-35, rys.8, tab.1, bibliogr.poz.7.

Zadania i funkcje inteligentnych systemów transportowych w sterowaniu ruchem miejskim. Czynniki warunkujące uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu miejskim. Zasady przyznawania pierwszeństwa przejazdu pojazdom komunikacji zbiorowej na skrzyżowaniach. Analiza przepływu informacji dotyczących ruchu i przewidywanego czasu oczekiwania na pojazd; wykorzystanie danych ruchowych w dynamicznej informacji przystankowej.

Stepaniuk Róża, Orzeł Artur: Ewaluacja zmian w systemie transportu miejskiego Białegostoku jako efekt realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. (Evaluation of Białystok city system of public transport as a result of the PO RPW 2007 – 2013.) Autobusy 2016, nr 1-2, s.36-39, rys.2; fot.3,

Inwestycje zrealizowane w ramach programu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku” (etapy I-III), współfinansowane z funduszy UE w latach 2007 – 2013: modernizacja infrastruktury i taboru transportu miejskiego; realizacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Białostockiej Karty Miejskiej; projekty budowy centrum przesiadkowego i centrum sterowania ruchem.

Tłoczyński Dariusz: Konkurencja transportu autobusowego i kolejowego w obsłudze portów lotniczych w Polsce. (Rail transport in airport links system in Poland.) Autobusy 2016, nr 1-2, s.48-52, rys.5; fot.4, tab.6, bibliogr.poz.19.

Wpływ pasażerskiego transportu lotniczego na rozwój regionów w Polsce; wybrane dane statystyczne charakteryzujące województwa w 2013 r. oraz przewozy w portach lotniczych w latach 2014 – 2015. Kierunki i efektywność systemu dowozowego do portów lotniczych; parametry połączeń kolejowych i autobusowych z lotniskami regionalnymi w 2015 r. Wyniki badań opinii pasażerów na temat wykorzystania poszczególnych środków transportu w dojazdach do portów lotniczych.

 

EUROLOGISTICS

Fajczak- Kowalska Anita, Wojcieszak Andrzej: Przewozy towarowe na Białorusi. Eurologistics 2016, nr 1, s.62-63, rys.1; fot.1, tab.5,

Położenie geograficzne Białorusi i podstawowe dane demograficzne. Charakterystyka białoruskiej infrastruktury transportu kolejowego; długość i gęstość linii kolejowych w latach 2010 – 2014. Wielkość i kierunki rozwoju krajowych i międzynarodowych, kolejowych przewozów towarowych w latach 2010 – 2014.

Góra Ignacy: Bezpieczeństwo na kolei. Eurologistics 2016, nr 1, s.44-45, fot.1,

Ocena stanu bezpieczeństwa w pasażerskim i towarowym transporcie kolejowym (rozmowa z wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacym Górą). Wskaźniki określające poziom bezpieczeństwa kolei wg norm europejskich. Wpływ modernizacji infrastruktury kolejowej na bezpieczeństwo ruchu. Działania UTK w zakresie rozwoju standardów i kontroli bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.

Wojcieszak Andrzej: Towarowy transport kolejowy w strefie Kanału Panamskiego. Eurologistics 2016, nr 1, s.64-66, rys.1; fot.2, tab.1,

Budowa i eksploatacja Kolei Panamskiej (Panama Canal Railway – PCR) na Przesmyku Panamskim od 1850 r. do chwili obecnej. Transoceaniczne przewozy towarowe realizowane przez PCR do czasu ukończenia budowy Kanału Panamskiego oraz po rewitalizacji połączenia w 2001 r. Infrastruktura i organizacja kolejowych przewozów intermodalnych realizowanych przez PCR; liczba i dynamika transportu kontenerów w latach 2001 – 2014.

 

INFRASTRUKTURA

Budych Iwona: Głos przeciwko likwidacji linii kolejowych w Sudetach. Infrastruktura 2016, nr 3-4, s.50-51,

Plan likwidacji linii kolejowych w Sudetach, ponad 40 km torów, które w chwili obecnej chcą usunąć urzędnicy na Dolnym Śląsku. Walka zwolenników połączeń kolejowych z przeciwnikami, którzy twierdzą, że połączenia w większości są nieopłacalne.

Pawlisiak Piotr: Drobnymi kroczkami do efektywności. Infrastruktura 2016, nr 3-4, s.52-54, 5,

Rozwiązania ułatwiające obsługę pasażerów na Lotnisku Chopina. Stosowanie priorytetów: obsługa rodzin i osób niepełnosprawnych. Reorganizacja strefy kontroli paszportowej.

Radoń Robert: Drogi w sercu Europy. Z Robertem Radoniem , dyrektorem dolnośląskiego oddziału GDDKiA, o zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz bezpieczeństwie ruchu rozmawia Jarosław Zaradkiewicz. Infrastruktura 2016, nr 3-4, s.44-45, 2,

Rozmowa o Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), plany i perspektywy, informacje o kolejnych inwestycjach, o Autostradowej Obwodnicy Wrocławia o długości 35 km jak i o odcinku drogi ekspresowej Wrocław – Syców.

 

LOTNICTWO

Iwaniec Dawid: Lotnisko pasażerskie było i jest Krosnu potrzebne!. Lotnictwo 2016, nr 3, s.17-19, 4,

Historia lotniska w Krośnie, począwszy od roku 1979 kiedy powstały pierwsze projekty lotniska do lat 80- tych kiedy pomysł ten zaniechano. W roku 2010 Urząd Miasta Krosna powrócił do tych planów.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Buda Marek, Krukowicz Tomasz: Propozycja warunków technicznych dla drogowej sygnalizacji świetlnej. (Proposed technical conditions concerning traffic lights.) Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.32-36, rys.5; fot.1, bibliogr.poz.27.

Projekt nowych warunków technicznych dla drogowej sygnalizacji świetlnej, przedstawiony w opracowaniu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ocena i porównanie aktualnie obowiązujących przepisów z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach europejskich. Analiza regulacji prawnych dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji sygnalizacji świetlnej; wzory sygnałów i wymagania dotyczące sygnalizatorów ogólnych i kierunkowych; zasady i metody sterowania ruchem; urządzenia sygnalizacji świetlnej.

Celiński Ireneusz: Indywidualne BRD – cz. I. (Individual road traffic safety – part 1.) Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.21-24, rys.4, bibliogr.poz.13.

Koncepcja indywidualnego podejścia do kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Zasady i metodyka planowania bezpiecznych przemieszczeń w sieci drogowej; planowanie trasy podróży z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych (planery podróży, bazy danych dotyczące BRD). Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu; statystyki wypadków na różnych odcinkach dróg (na podstawie raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2014 r.)

Hadryś Damian, Hadryś Lucyna: Bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas robót prowadzonych na drodze dwujezdniowej. (Road safety during the works carried out on the dual carrageway.) Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.16-20, rys.9,

Warunki i bezpieczeństwo prowadzenia prac utrzymaniowych na drogach dwujezdniowych. Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu związane z prowadzeniem robót na czynnej drodze; przykłady organizacji ruchu w czasie prac inwestycyjnych prowadzonych przy częściowo lub całkowicie zamkniętej jezdni. Opinie kierowców i drogowców na temat metod organizacji ruchu stosowanych w polskiej praktyce drogowej.

Karoń Grzegorz: Model transportowy ruchu miejskiego w obszarach zurbanizowanych – zasadnicze aspekty modelowania. (Transport model of urban traffic in urban areas – essential aspects of modelling.) Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.8-11, fot.2,

Metody modelowania podróży i prognozowania ruchu pasażerskiego w miastach. Budowa matematycznego modelu transportowego odwzorowującego preferencje i zachowania użytkowników komunikacji miejskiej. Badania i pomiary obejmujące charakterystyki ruchu wykorzystywane do sporządzenia modelu.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Ostrowski Maciej: Transport rzeczny impulsem dla portów. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 7, s. XIV-XV, 3,

Rozwój infrastruktury polskich rzek, inwestycje w zakresie poprawy funkcjonowania żeglugi na Odrze i Wiśle. Planowany przekop przez Mierzeję Wiślaną umożliwi pogłębienie torów wodnych i obsługę większych jednostek pływających. Rola portów rzecznych w odciążeniu dróg lądowych na przykładzie Europy Zachodniej.

Pyć Dorota: Przepisami w zanieczyszczenie morza. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 6, s.9-11, fot.2,

Charakterystyka źródeł prawa międzynarodowego w zakresie ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem. Zagrożenia dla ekosystemów morskich powodowane przez zanieczyszczenia ze statków; prace legislacyjne Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego IMO (MEPC) dotyczące zapobiegania wprowadzaniu do środowiska patogenów i obcych gatunków pochodzących z wód balastowych i osadów. Cele i przedmiot regulacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM Convention) z 2004 r.; zasady bezpieczeństwa i kontroli wymiany wód balastowych przez statki zgodnie z przepisami BWM i wytycznymi MEPC. Normy UE dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i utworzenia obszarów kontroli emisji siarki (SECA).

[Budowa kanału żeglugowego ‚Nowy Świat’ przez Mierzeję Wiślaną]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 6, s. I-VIII, rys.2; fot.8, tab.3,

Cele i założenia projektu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w miejscowości Nowy Świat. Analiza efektywności społeczno-ekonomicznej budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną (koszty i przychody w latach 2015 – 2045) na podstawie raportu ewaluacyjnego z 2014 r.; zakres rzeczowy inwestycji i oddziaływanie na środowisko. Przewidywany wpływ budowy kanału ‚Nowy Świat’ na rozwój portu w Elblągu oraz poprawę warunków żeglugi między Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

Borkowski Maciej: Zmierzając ku uniwersalności. Namiary na Morze i Handel nr 7, s. VIII-X, 1,

Możliwości korzystania z rynku żeglugi kontenerowej. Stan obecny wykorzystania zdolności przeładunkowych portów przeładunkowych. Ocena za lata 2007-2015.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia, Fortuńska Anna: XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz.3. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 2, s.96-103, fot.30,

Architektura i konstrukcja mostów w Irlandii, zwiedzonych przez uczestników XXI Europejskiej Wyprawy Mostowej w 2015 r. (m.in. mosty: kamienne, stalowe, łukowe, podwieszane i wiszące, kładki dla pieszych).

Sosna Bartłomiej: Do 2020 r. najwięcej dróg szybkiego ruchu powstanie na Mazowszu i Pomorzu. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 2, s.18-19, rys.2; fot.3,

Prognoza rozwoju rynku budownictwa drogowego na podstawie raportu firmy badawczej PMR pt.: „Sektor budowlany w Polsce 2016”. Trendy wzrostu inwestycji w zakresie budowy dróg ekspresowych i autostrad wg województw; przetargi i zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w latach 2014 – 2016.

 

POLSKIE DROGI

Biała Księga Branży Drogowej. Polskie Drogi 2016, nr 2, s.8-10,

Koncepcja i główne tezy rozwoju polskiego drogownictwa przedstawione w Białej Księdze Branży Drogowej, opracowane przez polskie organizacje drogowe; uwarunkowania i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce oraz warunki współpracy przedsiębiorstw drogowych i administracji publicznej (wypowiedzi przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych).

NIK o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polskie Drogi 2016, nr 2, s.29-32, rys.3, bibliogr.poz.1.

Ocena funkcjonowania systemów informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce wg raportu najwyższej Izby Kontroli. Efektywność gromadzenia i przetwarzania informacji o wypadkach drogowych oraz wnioski dotyczące potrzeby integracji baz danych SEWiK i CEPiK. Statystyki wypadkowości w wybranych krajach europejskich w 2013 r. i w Polsce w latach 2012 – 2015.

 

RYNEK KOLEJOWY

Chyliński Piotr: Ruch wzbudzony. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.50-52, fot.1,

Wpływ rozwoju oferty transportu publicznego na zachowania komunikacyjne pasażerów i wzrost liczby podróży (ruch wzbudzony). Charakterystyka zjawiska pasażerskiego ruchu wzbudzonego po uruchomieniu nowych połączeń kolejowych (turystyczna kolej wąskotorowa w Starachowicach, połączenie kolejowe z lotniskiem Warszawa Okęcie) i autobusowych (przewozy międzymiastowe i dalekobieżne realizowane przez Polski Bus).

Czubiński Roman: Łódź: to nie koniec rozbudowy sieci tramwajowej. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.44-46, fot.1,

Efekty przebudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej Trasy W-Z W Łodzi; budowa intermodalnego węzła przesiadkowego i systemu sterowania ruchem; rozbudowa linii tramwajowych i nowy tabor niskopodłogowy. Plany inwestycyjne dotyczące budowy kolejnych odcinków tras tramwajowych i modernizacji taboru. Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nowej siatki połączeń komunikacyjnych.

Dybalski Jakub: Trudna sztuka wiązania węzłów. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.53-55, fot.1,

Cechy idealnego węzła transportowego oraz zasady projektowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Przykłady dobrych i złych praktyk tworzenia węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w polskich miastach (Warszawa, Tczew, Katowice) i w Szwajcarii.

Grobelny Michał: Kolej bezpieczna, czyli jaka?. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.66-68, fot.2, tab.1,

Ocena stanu bezpieczeństwa kolei w Polsce w 2015 r. na podstawie danych przedstawionych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Definicje i statystyki zdarzeń kolejowych wg kategorii (poważny wypadek, wypadek, incydent) w latach 2012 – 2015. Zadania i funkcje administracji publicznej w zakresie polityki bezpieczeństwa transportu kolejowego; działania Urzędu Transportu Kolejowego na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Cele rządowego programu finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową dotyczące bezpieczeństwa sieci kolejowej.

Kuś Łukasz: Luxtorpeda 2.0, czyli jak rozruszać polską gospodarkę?. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.10-12, fot.2,

Priorytety rządowego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w dziedzinie reindustrializacji polskiej gospodarki. Cele i założenia programu rozwoju przemysłu kolejowego Luxtorpeda 2.0; kierunki i rodzaje działań wspierających innowacyjność i konkurencyjność producentów taboru kolejowego i komunikacji miejskiej. Instytucje zarządzające i instrumenty finansowe realizacji programu; projekt utworzenia Polskiego Funduszu Rozwoju.

Larczyński Tomasz: Z biletem kolejowym do teatru, czyli jak promować transport publiczny w XXI w. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.26-29, fot.2,

Przykłady strategii marketingowych przedsiębiorstw pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce i w Czechach. Przewozy okazjonalne i obsługa imprez masowych oraz działania promujące usługi przewoźników kolejowych: przejazdy specjalne realizowane przez Przewozy Regionalne; oferta Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych łącząca sprzedaż biletu przejazdowego i bonów uprawniających do zniżek na imprezy komercyjne; program lojalnościowy i karta rabatowa Kolei Czeskich (CD).

Lebda Dominik, Rydzyński Paweł: Podłęże – Piekiełko, czyli czemu prowizorka nie jest zła. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.35-37, fot.1,

Analiza porównawcza wariantów budowy szybkiej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko i modernizacji istniejącej infrastruktury; wpływ inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu; koszty i korzyści ze zwiększenia prędkości eksploatacyjnej pociągów.

Madrjas Jakub: 100 dni nowego Ministerstwa. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.5-7,

Strategia i działania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące transportu kolejowego. Zarządzanie inwestycjami kolejowymi współfinansowanymi z funduszy UE. Planowane zmiany i realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportu: Krajowy Program Kolejowy, Program Budowy Dróg Krajowych. Perspektywy prywatyzacji i restrukturyzacji spółek Grupy PKP.

Madrjas Jakub: Dużo zmian w ustawie o transporcie kolejowym. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.60-62, fot.1,

Cele i zakres przedmiotowy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym wg projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, m.in.: propozycje zmian finansowania infrastruktury kolejowej i kształtowania systemu opłat infrastrukturalnych; organizacja i kompetencje prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; zasady przyznawania licencji na transport kolejowy. Opinie Forum Kolejowego (Railway Business Forum) na temat projektu.

Massel Andrzej: Szybkie rewitalizacje dały bardzo dobre efekty. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.42-43, fot.1,

Podsumowanie efektów rewitalizacji linii kolejowych, przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Porównanie kosztów i korzyści rewitalizacji i modernizacji infrastruktury kolejowej. Inwestycje infrastrukturalne przewidziane do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, mające na celu poprawę przepustowości sieci kolejowej.

Piech Ryszard: Nowe pojazdy szynowe do pasażerskich przewozów miejskich w 2015 r. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.56-59, fot.2, tab.3,

Dostawy taboru szynowego dla polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w 2015 r.; liczba i rodzaje pojazdów zamówionych i dostarczonych przez poszczególnych producentów (Solaris, Pesa, Modertrans).

Rydzyński Paweł: Czy powrót pociągów do Karpacza jest możliwy?. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.38-41, fot.1, tab.1,

Koszty i korzyści reaktywacji połączeń kolejowych do Karpacza; analiza wariantów rewitalizacji linii 308; model ruchu pociągów regionalnych na linii Jelenia Góra – Kowary – Karpacz.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. VII). Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.47,

Doświadczenia z funkcjonowania zintegrowanych systemów biletowych transportu publicznego w województwie kujawsko-pomorskim; integracja taryfowa komunikacji miejskiej i kolejowej w ramach współpracy Bydgoszcz – Toruń i Toruń – Włocławek.

Rydzyński Paweł: Pół roku z PKM. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.32-34, fot.2,

Organizacja przewozów pasażerskich na linii Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), oddanej do eksploatacji 1.09.2015 r. Charakterystyka połączeń obsługiwanych przez SKM w Trójmieście; częstotliwość kursowania pociągów pasażerskich i problemy związane z konstrukcją rozkładów jazdy; integracja taryfowa kolei i komunikacji miejskiej Trójmiasta.

Szymajda Michał: Pasażerowie wracają nie tylko dzięki Pendolino. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.30-31,

Wzrost przewozów pasażerskich PKP Intercity jako efekt modernizacji infrastruktury i taboru kolejowego; oferta przewozowa i czasy przejazdu pociągów pasażerskich między Warszawą i większymi miastami.

Szymajda Michał: Pasażerska kolej wstaje z kolan: więcej pasażerów w 2015 r. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.18-19, fot.1, tab.1,

Trendy i kierunki rozwoju polskiego rynku pasażerskiego transportu kolejowego w latach 2014 – 2015; statystyka działalności przewozowej przedsiębiorstw kolejowych w 2014 i 2015 r.

Tadych Miron: Krótka historia kolei samorządowej. Rynek Kolejowy 2016, nr 4, s.69-71, fot.1, bibliogr.poz.5.

Zarys historii reformy PKP oraz przesłanki i geneza powstania kolei samorządowych w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie spółek kolejowych w województwach (Lubuska Kolej Regionalna, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie).

 

ŚWIAT KOLEI

Bobiński Marcin: Reaktywacja komunikacji tramwajowej w Olsztynie. Świat Kolei 2016, nr 3, s.40-51, rys.1; fot.13, tab.1,

Historia i przyczyny likwidacji komunikacji tramwajowej w Olsztynie w 1965 r. Założenia i realizacja projektu reaktywacji transportu tramwajowego w Olsztynie, współfinansowanego z funduszy UE w ramach perspektywy budżetowej 2007 – 2013. Przebieg prac projektowych i wykonawczych budowy infrastruktury tramwajowej w latach 2006 – 2015; studium wykonalności i organizacja przetargów na inwestycje infrastrukturalne i tabor. Problemy funkcjonowania i efektywność przewozów pasażerskich; organizacja rozkładów jazdy i systemu informacji dla pasażerów; wdrożenie systemu ITS w zakresie sterowania ruchem tramwajowym.

Cesarczyk Elizeusz: Tramwaje w Elblągu – co dalej?. Świat Kolei 2016, nr 4, s.48-51, fot.8,

Cele i kierunki polityki transportowej dotyczącej komunikacji tramwajowej w Elblągu. Organizacja ruchu tramwajowego i eksploatacja taboru; przyczyny likwidacji części połączeń i zmiany w kursowaniu tramwajów. Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru tramwajowego realizowane w perspektywie budżetowej 2014 – 2020.

Dudkowski Michał: Styl swojski w architekturze dworców kolejowych odbudowywanych po I wojnie światowej na obszarze Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej. Świat Kolei 2016, nr 4, s.20-25, rys.1; fot.19, bibliogr.poz.24.

Zadania i działalność Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej w zakresie odbudowy dworców kolejowych w Polsce po zakończeniu I wojny światowej. Charakterstyka architektury i przykłady realizacji dworców w stylu narodowym w latach 20. XX w.; architekci kierujący pracami projektowymi (Bronisław Borochwicz Rogójski, Romuald Miller, Józef Wołkanowski).

Gzowski Piotr: Dziesięć dni i dziewięć nocy na BAM- ie. Szlakiem magistrali Bajkalsko-Amurskiej (2). Świat Kolei 2016, nr 3, s.15-19, fot.10,

Charakterystyka infrastruktury Magistrali Bajkalsko-Amurskiej na odcinku Tynda- Tajszet (relacja z podróży autora trasą BAM w 2014 r).

Malczewski Marek: Kolejką na kolej: z dziejów odcinka Pleszew – Pleszew Miasto. Świat Kolei 2016, nr 4, s.42-47, fot.17, tab.2,

Historia kolei wąskotorowej Pleszew Miasto – Pleszew od 1898 r. Budowa i eksploatacja linii kolejowej do jej likwidacji w 2001 r.; koszty i rentowność Kolei Krotoszyńskiej pod zarządem PKP; statystyka przewozów pasażerskich w latach 1981 – 2001.

Massel Andrzej: Zapomniana magistrala Siedlce – Bołogoje. Cz.2 – przebudowy po 1945 roku i przewozy w latach 1906 – 1945. Świat Kolei 2016, nr 3, s.20-29, fot.21, tab.5,

Historia magistrali Siedlce – Bołogoje, przebiegającej przez terytorium Polski, Rosji i Białorusi. Przebudowa i eksploatacja linii od 1945 r. do chwili obecnej; odbudowa zniszczonych elementów infrastruktury kolejowej po zakończeniu II wojny światowej; ocena stanu technicznego odcinków linii położonych w Rosji i Białorusi. Przewozy pasażerskie i towarowe realizowane w latach 1906 – 1945 przez Koleje Nadwiślańskie, Koleje Poleskie i Kolej Mikołajewską; eksploatowany tabor oraz rozkłady jazdy z lat 1931 – 1937.

Massel Andrzej: Zapomniana magistrala Siedlce – Bołogoje. Cz.3 – przewozy po 1945 roku; perspektywy rozwoju. Świat Kolei 2016, nr 4, s.34-41, fot.19, tab.2,

Połączenia kolejowe w ruchu regionalnym i dalekobieżnym realizowane w latach 1945 – 2015 na odcinkach dawnej linii Siedlce – Bołogoje w Polsce oraz na terytorium Rosji i Białorusi. Historia eksploatacji magistrali; organizacja i funkcjonowanie ruchu pasażerskiego i towarowego; obsługa trakcyjna pociągów. Projekt modernizacji linii nr 31 współfinansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Rusak Ryszard: Lokomotywy typu NoHAB AA16 (2). Świat Kolei 2016, nr 3, s.32-37, fot.14,

Konstrukcja i parametry lokomotyw spalinowych oferowanych przez szwedzkiego producenta NOHAB Nydquist

Holm A.B. Dostawy lokomotyw NOHAB na rynek europejski od lat 50. XX w. Doświadczenia z eksploatacji lokomotyw przez koleje norweskie (NSB) i węgierskie (MAV).

Rusak Ryszard: Lokomotywy typu NoHAB AA16 (3). Świat Kolei 2016, nr 4, s.28-33, fot.15, bibliogr.poz.4.

Konstrukcja i parametry lokomotyw spalinowych oferowanych przez szwedzkiego producenta NOHAB Nydquist

Holm A.B na rynek europejski. Doświadczenia z eksploatacji lokomotyw przez koleje belgijskie (NMSB/SNCB) i luksemburskie (CFL).

 

UWAŻAM RZE

Nizinkiewicz Jacek: Zdemolowano rodzimą branżę budowlaną. Uważam Rze 2016, nr 5, s.16-17, 1,

Rozmowa z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem o sytuacji polskich firm budowlanych. Źle organizowane przetargi drogowe doprowadziły na skraj bankructwa wiele firm budowlanych, które padały ofiarami piramid finansowych. Plany i pomysły na odbudowę tej branży.