UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2016

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

FLOTA

INFRASTRUKTURA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA

 

 

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich. Wykrzywienie toru jazdy cz. I. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 3, s.36-39, 11, bibliogr.6 poz..

Środki uspokojenia ruchu w miastach niemieckich. Wpływ spowolnienia ruchu na bezpieczeństwo mieszkańców. Zastosowanie szykan drogowych i wykrzywienie toru jazdy.

Sołowczuk Alicja: Wykorzystanie zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznej na drogach dojazdowych do kondominium i suburbium, cz. II. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 3, s.32-35, 10 , bibliogr.5 poz..

Przykłady zagospodarowywania przestrzeni dróg dojazdowych do zespołów mieszkalnych zlokalizowanych na peryferiach miast. Zalecenia dotyczące wykorzystania pasa drogowego, nasadzeń roślinności i innych elementów mających na celu uspokojenie ruchu.

 

DROGOWNICTWO

Czerwińska Agnieszka, Zalewa Krzysztof: Poprawa parametrów szorstkości nawierzchni – skuteczna i trwała metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Effective and durable methods of improving road safety by increasing the parameters of surface skid resistance.) Drogownictwo 2016, nr 4,

Wpływ parametrów szorstkości nawierzchni drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalety i przykłady stosowania technologii nawierzchni o podwyższonym współczynniku tarcia na drogach krajowych w Polsce; metodyka i wyniki pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni oraz dane o wypadkowości.

Mistewicz Marek: Mosty Beselera na Wiśle. (Beseler bridges over the Vistula River.) Drogownictwo 2016, nr 4, s.134-139, fot.12, bibliogr.poz.12.

Historia budowy mostów przez dolną i środkową Wisłę podczas I wojny światowej. Organizacja odbudowy mostów zniszczonych podczas działań wojennych; geneza i działalność wydziału budowy mostów i budowli rzecznych utworzonego w 1915 r. w strukturze administracji Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. Przykłady konstrukcji mostów zrealizowanych w latach 1915 – 1916, min. mostu tymczasowego w Warszawie oraz mostów stalowych w Wyszogrodzie i we Włocławku.

Stańczyk Andrzej: Mosty w dżungli. (Bridges in a jungle.) Drogownictwo 2016, nr 4, s.144-146(okł.), rys.1; fot.13, tab.1,

Charakterystyka konstrukcji wiszących kładek dla pieszych na obszarze tropikalnej dżungli w Kostaryce; mapa trasy turystycznej i parametry obiektów mostowych.

 

FLOTA

Adamowicz Marek: Samochody hybrydowe – motoryzacja na miarę XXI wieku.. Flota 2016, nr 4, s.76-77, 1,

Samochody hybrydowe zdobywają coraz silniejszą pozycję na rynkach całego świata. Napędy hybrydowe są najszybciej rozwijającą się technologią w motoryzacji i przebojem zdobywają kolejne rynki. Niekwestionowanym liderem na tym polu jest Toyota, która na hybrydy postawiła już dawno.

 

INFRASTRUKTURA

Bojarowicz Jacek: Budujemy drogi, które będą służyć pokoleniom. Z Jackiem Bojarowiczem Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, o inwestycjach, zarządzaniu ryzykiem oraz relacjach w branży rozmawiają Anna Krawczyk i Jarosław Zaradkiewicz. Infrastruktura 2016, nr 5-6, s.12-14, 2,

Rozmowa z Jackiem Bojarowskim o pomysłach na lepsze funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Planach współpracy wykonawców i podwykonawców. O oczekiwaniach stawianym firmom drogowym: lepszym przepływie informacji, rozmowach bez pośrednictwa prawników i rzetelnie wykonywanej pracy.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Szer Iwona, Szer Jacek: O katastrofach budowlanych w Polsce w ostatnich 20 latach. Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 5, s.252-255, rys. 3, bibliogr.11 poz..

Przyczyny katastrof budowlanych w Polsce. Jaki wpływ na katastrofę ma wykonanie inwestycji a jakie warunki atmosferyczne, nagłe wichury, powodzie.

 

LOGISTYKA

Fajczak- Kowalska Anita, Wojcieszak Andrzej: Wybrane aspekty funkcjonowania centrów logistycznych na Białorusi (cz.2). (Selected aspects of functioning of logistic centres on Belarus (Part 2).) Logistyka 2016, nr 2, s.57-60, tab.1, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka infrastruktury i rynku usług logistycznych na Białorusi. Organizacja, lokalizacja i parametry centrów logistycznych wg stanu na styczeń 2015 r. Założenia i kierunki rozwoju sieci logistycznej; inwestycje w zakresie infrastruktury logistycznej prowadzone z udziałem kapitału zagranicznego.

Krojenka Zbyszko: Certyfikacja w logistyce – budowlany obiekt logistyczny. Logistyka 2016, nr 2, s.34-35, rys.1,

Podstawy prawne i zasady certyfikacji obiektów infrastruktury logistycznej. Etapy procesu certyfikacji budowli (centrum logistyczne, magazyn): lokalizacja obiektu, oznakowanie elementów budowli znakiem budowlanym B, Deklaracja Zgodności wyrobu budowlanego, certyfikat energetyczny.

Zielaskiewicz Henryk: Rozwiązania innowacyjne ważnym elementem rozwoju transportu kolejowego. (Innovative solutions an important element in the development of rail transport.) Logistyka 2016, nr 2, s.23-25,

Priorytety i kierunki rozwoju transportu kolejowego w polityce transportowej UE. Zagadnienia optymalizacji kosztów logistycznych transportu towarowego. Polityka inwestycyjna w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego. Postęp technologiczny i innowacje w kolejowych przewozach towarowych.

Łukomski Wojciech, Sadowski Adam: Ekonomiczne aspekty ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw (cz.2). (Economic aspects of the protection of sea-land supply chains (Part 2).) Logistyka 2016, nr 2, s.16-18, tab.4, bibliogr.poz.14.

Źródła i rodzaje kosztów związanych z bezpieczeństwem transportu morskiego. Ocena skuteczności, koszty i efektywność ekonomiczna stosowanych środków ochrony morsko-lądowych łańcuchów dostaw: zużycie paliwa spowodowane zwiększeniem prędkości statków, procedury prawne, koszty wdrażania zaleceń Kodeksu ISPS, działalność organizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na morzu.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Embraer E- Jets. Wygoda i ekonomia prosto z kraju kawy. Część.1. Lotnictwo 2016, nr 5, s.18-27, 17,

Samoloty brazylijskiej firmy Embraer są dziś jednymi z najlepiej rozpoznawalnych maszyn pasażerskich na świecie. Szczególnie wąskokadłubowe statki powietrzne średniego zasięgu E- Jets, do której należą modele E-170 i E-175, oraz wersje E-190 i E-195.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Beroud Maria, Wierzbicki Przemysław: Odpowiedzialność zarządcy drogi za wypadki. Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.46-49, fot.2,

Przesłanki i zakres odpowiedzialności zarządcy drogi za szkody spowodowane niewłaściwym stanem jezdni. Obowiązki zarządcy dotyczące utrzymania nawierzchni drogowej w należytym stanie wynikające z przepisów Ustawy o drogach publicznych. Zasady oznakowania i zabezpieczenia uszkodzeń jezdni oraz remontów dróg. Przykłady orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach odpowiedzialności odszkodowawczej organów administracji za skutki wypadków drogowych. Warunki dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela zarządcy drogi.

Celiński Ireneusz: Indywidualne BRD – cz. II. (Individual road traffic safety – part II.) Magazyn Autostrady 2016, nr 5, s.50-54, rys.6, bibliogr.poz.1.

Wpływ parametrów czasu podróżowania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Statystyki wypadkowości obejmujące rozkład przestrzenny, daty i czas zaistnienia wypadków w Polsce w 2014 r. Synergiczny efekt oddziaływania czynników behawioralnych i technicznych na bezpieczeństwo drogowe. Metodyka badań preferencji i zachowań komunikacyjnych użytkowników dróg oraz minimalizacja prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku drogowego dla danego typu zachowania komunikacyjnego.

Gruszczyński Jerzy: Zakręty – cz. V – oznakowanie uzupełniające. Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.41-45, fot.15, bibliogr.poz.6.

Zasady oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku drogi; warunki techniczne i przykłady stosowania znaków drogowych towarzyszących urządzeniom bezpieczeństwa w Polsce i innych państwach europejskich (tablice prowadzące i kierujące, słupki prowadzące, znaki ostrzegawcze). Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu wynikające z nieprzestrzegania zakazu przekraczania linii ciągłej na jezdni.

Machura Marlena: Gliwicka Drogowa Trasa Średnicowa dostępna dla kierowców. Magazyn Autostrady 2016, nr 5, s.11-13, fot.4,

Charakterystyka gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej oddanego do użytkowania 19.03.2016 r.: przebieg trasy, obiekty infrastruktury, oznakowanie i informacja drogowa, konstrukcja i wyposażenie tunelu, system zarządzania ruchem drogowym w Gliwicach. Znaczenie inwestycji dla usprawnienia transportu drogowego w aglomeracji śląskiej.

Wojcieszak Andrzej: Uwarunkowania i wyniki działalności transportu samochodowego w Mołdawii w latach 2004 – 2013 – cz. I. (Conditions and results of transport operations in Moldova in 2004 – 2013.) Magazyn Autostrady nr 4, s.58-60, rys.4, tab.2,

Ekonomiczno-infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju samochodowego transportu towarowego w Mołdawii. Stan techniczny i parametry infrastruktury drogowej; długość dróg publicznych i dróg krajowych o nawierzchni utwardzonej w latach 2004 – 2013. Statystyki przewozów ładunków transportem samochodowym w latach 2004 – 2013.

Wojsz Tomasz, Skakuj Marek: Standaryzacja w procesie zarządzania drogami. Magazyn Autostrady 2016, nr 4, s.37-40, fot.4, bibliogr.poz.2.

Cele i uwarunkowania standaryzacji zarządzania drogami w Polsce. Propozycje ujednolicenia zasad dotyczących polityki utrzymaniowej oraz wsparcia organizacyjnego dla administracji drogowej; przykłady wytycznych regulujących standardy zarządzania drogami w państwach europejskich.

 

MOSTY

Projektowanie i budowa przejść dla płazów. Kilka uwag o praktycznych rozwiązaniach. Mosty 2016, nr 3, s.60-63, 9, bibliogr.2 poz..

Doświadczenia z realizacji kilkudziesięciu projektów oraz spostrzeżeń autorów w zakresie praktycznych rozwiązań na etapie projektowania przejść dla płazów w celu zwiększenia ich efektywności.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Fabijański Mariusz: Possibility use of plastic materials recycling used in rail transport. (Powtórne wykorzystanie tworzyw sztucznych stosowanych w transporcie szynowym.) Problemy Kolejnictwa 2015, nr 168, s.15-19, rys.5, tab.6, bibliogr.poz.11.

Analiza wpływu procesu recyklingu na właściwości fizyczne i mechaniczne surowców wtórnych pochodzących z transportu szynowego; wyniki testów fizykochemicznych przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych na materiale polimerowym (PBT – politereftalan butylenu).

Szafrański Zbigniew, Laskowski Dariusz: Security on railway border crossings – development and implementation of modern techniques. (Ochrona kolejowych przejść granicznych – rozwój i zastosowanie nowoczesnych technik.) Problemy Kolejnictwa 2015, nr 168, s.47-51, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.10.

Problematyka ochrony kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy Polski. Projekt inteligentnego systemu monitoringu obszaru kolejowego przejścia granicznego (Monitoring of Railway border crossing Area- MoRa; Monitorowanie Obszaru Przejścia – MOP). Architektura, zadania i funkcje systemu MOP w zakresie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury i ruchu pasażerskiego; charakterystyka systemów automatycznej detekcji zagrożeń i podejrzanych zachowań osób na obszarze przejścia granicznego.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Engelhardt Juliusz: NIK i Pendolino. Gdzie sens, gdzie logika… (The Supreme Audit Office and Pendolino. Where a sense, where the logic…) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 4, s.10-17, rys.1,

Komentarz do pokontrolnego raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zakupu pociągów zespolonych ED 250 Pendolino przez PKP Intercity. Koszty i rentowność inwestycji oraz analiza celowości zakupu pociągów dużej prędkości (do 250 km/h) w porównaniu do zestawów konwencjonalnych. Ocena dostosowania infrastruktury liniowej do szybkiego ruchu kolejowego; zakres i efekty modernizacji linii kolejowej E-65 przez PKP PLK. Wnioski dotyczące działalności Ministerstwa Infrastruktury związanej z zakupem pociągów Pendolino, m.in. zawarcia umowy o świadczenie usług przewozowych z PKP Intercity (umowa PSC).

Kazimierowski Piotr: Wymagania dla kolejowej infrastruktury usługowej. (Requirements for rail service.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 5, s.17-24, fot.4,

Wymagania interoperacyjności dla kolejowej infrastruktury usługowej zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Charakterystyka pojęć związanych z infrastrukturę usługową: obiekt infrastruktury usługowej, operator obiektu infrastruktury usługowej, usługi dodatkowe i pomocnicze oferowane przewoźnikom w oparciu o infrastrukturę usługową. Warunki techniczne oraz praktyka budowy i eksploatacji elementów infrastruktury: perony kolejowe, obsługa toalet w wagonach pasażerskich, punkty mycia i sprzątania pojazdów, punkty przeglądowo-naprawcze, instalacje do nawadniania pociągów, tory dla przewozów towarów niebezpiecznych, zasilanie sieci trakcyjnej.

Lewiński Andrzej, Perzyński Tomasz: Publiczne standardy transmisji bezprzewodowej w poprawie bezpieczeństwa w sterowaniu ruchem kolejowym. (Public standards of wireless transmission for safety improvement of railway control.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 5, s.37-43, rys.8, tab.3, bibliogr.poz.9.

Wymagania normatywne dotyczące bezpieczeństwa transmisji w systemach sterowania ruchem kolejowym. Charakterystyka standardów bezprzewodowych stosowanych w polskim kolejnictwie. Ocena możliwości zastosowania publicznych standardów transmisji bezprzewodowej w systemach zarządzania i sterowania ruchem kolejowym na przykładzie Systemu Sterowania Ruchem z transmisją radiową (ESTER) wdrożonego na linii Radom – Tomaszów Mazowiecki. Propozycje wykorzystania publicznych standardów komunikacji radiowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego: system e- call dla kolei, system ostrzegania na przejazdach kolejowych bez zapór, prowadzenie pociągu w oparciu o ruchomy system blokowy, projekt systemu zapobiegającego kolizjom opartego na sieciach WiFi lub WiMax. Analiza dostępności i bezpieczeństwa systemów przeprowadzona z wykorzystaniem procesów Markowa.

Stolarski Marek, Żyłkowska Joanna, Bartoszek-Majewska Dorota: Kolizje ze zwierzętami coraz poważniejszym wyzwaniem dla współczesnej kolei. (Collisions with animals increasingly serious challenge for modern railways.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 5, s.30-33, rys.2; fot.5, bibliogr.poz.5.

Ocena skutków kolizji pociągów ze zwierzętami z punktu widzenia przewoźników kolejowych w Polsce. Statystyki wypadków z udziałem zwierząt w latach 2012 – 2014, zarejestrowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe: Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Koleje Wielkopolskie; dane dotyczące liczby wypadków i kosztów poniesionych przez przewoźników (koszty napraw i dezynfekcji taboru, opóźnienia pociągów).

Stypuła Krzysztof, Kozioł Krzysztof: Metro w Warszawie jako przykład uwzględniania ochrony przed drganiami w procesie tworzenia infrastruktury transportu szynowego. (Metro in Warsaw as an example to consideration of the protection against vibration in the process of rail transport infrastructure create.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 4,

Zagadnienia projektowania i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego na przykładzie budowy metra w Warszawie. Wymagania prawne dotyczące ochrony ludzi i budynków przed drganiami. Metodologia analizy wpływu drgań na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających; algorytm symulacji drgań i projektowania wibroizolacji.

 

RYNEK KOLEJOWY

Chyliński Piotr: Informacja wariantowa, czyli czego nie mówią wprost rozkłady plakatowe na stacjach i przystankach kolejowych. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.63-65, fot.4,

Uwarunkowania poprawy funkcjonalności informacji pasażerskiej na dworcach i przystankach kolejowych. Wpływ sposobu prezentacji rozkładu jazdy pociągów na czytelność i zrozumiałość przekazu z punktu widzenia pasażera.

Janduła Martyn: Koleją na małe lotniska: czy kolej na lotnisko w Szymanach jest dobrze skomunikowana?. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.50-53, fot.2,

Problemy komunikowania ruchu lotniczego i połączeń kolejowych na lotniska na przykładzie portów lotniczych w Goleniowie i Lublinie. Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich do lotniska w Szymanach (Port Lotniczy Olsztyn-Mazury) obsługiwanych przez Przewozy Regionalne.

Madrjas Jakub: Zmodernizowane i coraz bardziej nowoczesne dworce stają się atutem kolei. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.40-43, fot.4,

Przykłady modernizacji dworców kolejowych realizowanych przez PKP SA od 2012 r.; podsumowanie inwestycji modernizacyjnych wykonanych w 2015 r., współfinansowanych z funduszy UE. Współpraca PKP z deweloperami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania powierzchni na zmodernizowanych dworcach. Założenia projektu Innowacyjnych Dworców Systemowych, w którym przewidziano zastosowanie nowoczesnych technologii i inteligentnych systemów zarządzania budynkiem dworca.

Rydzyński Paweł: Integracja taryfowa- klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych (cz. IX). Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.56-57,

Ocena funkcjonowania systemów integracji taryfowej komunikacji miejskiej i kolejowej w wybranych województwach. Koszty i efektywność stosowania biletów zintegrowanych w przewozach aglomeracyjnych i regionalnych. Wpływ integracji taryfowej na poprawę jakości usług transportu publicznego.

Stefański Dariusz: Koleje intermodalne nie potrzebują dotacji, ale równego traktowania. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.18-21, fot.2,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce (rozmowa z prezesem PCC Intermodal SA, Dariuszem Stefańskim). Koszty dostępu do infrastruktury dla przewoźników intermodalnych. Inwestycje mające na celu poprawę parametrów infrastruktury liniowej i przeładunkowej. Ocena funkcjonowania transportu intermodalnego w Europie i w Polsce.

Szymajda Michał: Przewozy Regionalne wdrażają plan restrukturyzacji. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.74-75, fot.1,

Założenia i realizacja strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne; plan wymiany taboru i źródła finansowania inwestycji; przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Szymajda Michał: UBB – przykład dobrej integracji Niemiec i Polski. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.68-69, fot.1,

Rys historyczny pasażerskiego transportu kolejowego na wyspie Uznam. Geneza i organizacja połączenia kolejowego między Polską i Niemcami na trasie Ahlbeck – Świnoujście. Działalność przewozowa przedsiębiorstwa UBB (Usedomer Baderbahn). Projekty rozwoju infrastruktury kolejowej na Uznam.

Urbaniak Justyna: Lotnicze cargo w Polsce – obiecująco, choć bez fajerwerków. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.22-23, fot.1,

Trendy wzrostu przewozów lotniczych cargo w Polsce i na świecie. Kierunki rozwoju ruchu towarowego w polskich portach lotniczych. Inwestycje dotyczące infrastruktury cargo na polskich lotniskach. Strategia rozwoju oferty przewozowej i inwestycje taborowe LOT Cargo.

Urbanowicz Witold: Tramwajowa przyszłość Poznania. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.58-59, fot.2,

Inwestycje infrastrukturalne i taborowe realizowane przez MPK Poznań: budowa i remonty tras tramwajowych, m.in. przedłużenie linii szybkiego tramwaju (PST) i budowa nowoczesnej zajezdni; plan odnowy floty tramwajowej do 2021 r.

[Przewozy towarowe – raport]. Rynek Kolejowy 2016, nr 5, s.24-37,

Charakterystyka rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce w 2015 r.; wielkość i struktura przewozów zrealizowanych przez poszczególnych przewoźników w latach 2014 – 2015. Wzrost udziału kolei w obsłudze przewozów ładunków do portów morskich; statystyka przeładunków w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu w latach 2014 – 2015. Strategia rozwoju działalności przewozowej Grupy PKP Cargo na lata 2016 – 2020; statystyki przewozowe PKP Cargo w 2015 r.; kierunki zmian i poprawa konkurencyjności oferty przewozowej. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolejowego transportu intermodalnego.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Mincewicz Janusz: Kolejne rekordy Rzeszowa. Skrzydlata Polska 2016, nr 5, s.30-31, 3,

Podsumowanie roczne – 2015 – na lotnisku Rzeszów-Jesionka. Lotnisko obsłużyło aż 645 tyś. pasażerów i zanotowało 7 procentowy wzrost obsługi pasażerów w stosunku do roku 2014. Nowy terminal do którego przeniesiono obsługę pasażerów w 2012 roku daje też możliwości rozwinięcia siatki połączeń na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Sobczak Grzegorz: Lot z problemami. Skrzydlata Polska 2016, nr 5, s.4-10, 8,

Wnioski po kontroli NIK z okresu od 2012 do 2014 roku. Spółka PLL LOT jest największym polskim przewoźnikiem, wśród linii europejskich jest jednak uznawana za małą. Do 2000 roku PLL LOT miał dobre osiągnięcia finansowe, jednak po wejściu na rynek przewoźników LCC oraz zwiększoną konkurencję zaczął tracić stabilność. W 2012 roku Spółka PLL LOT otrzymała 400 mln zł pomocy publicznej. W analizie raportu przedstawiono najważniejsze błędy i braki, które wykazała kontrola.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek, Boka Endre: Tramwaje w Segedynie. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 3, s.42-46, rys.1; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.4.

Rys historyczny miejskiej komunikacji publicznej w Segedynie (Węgry) od 1857 r. Charakterystyka transportu tramwajowego w Segedynie: parametry sieci tramwajowej; konstrukcja i dane techniczne taboru (Tatra KT4D, Tatra T6A2/B6A2, 120 Nb).

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (8). Elitarna turystyka w Kanadzie. (Railway touristic- luxury trains. Canada.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 3, s.32-41, rys.3; fot.13, bibliogr.poz.20.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu kolejowego w Kanadzie. Charakterystyka głównych połączeń kolejowych między kanadyjskimi miastami; mapa sieci Canadian National Railway. Oferta i jakość usług pasażerskich przewozów turystycznych; trasy przebiegu i wyposażenie pociągów luksusowych: The Canadian, Rocky Mountaineer, Royal Canadian Pacific.

McNaughton Andrew: O brytyjskim projekcie HS2. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 3, s.11-13, fot.1; rys.1, tab.1,

Charakterystyka projektu budowy linii kolejowej dużej prędkości HS2 w Wielkiej Brytanii (rozmowa z dyrektorem technicznym spółki High Speed Two Ltd, Andrew McNaughton). Parametry i plan eksploatacji linii; przewidywane prędkości jazdy pociągów i czasy podróży między brytyjskimi miastami; mapa schematyczna HS2. Prognozowane koszty oraz korzyści transportowe i ekonomiczne z realizacji projektu. Kierunki i perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w Europie.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz, Pomykała Agata: Rola kolei w rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (1). Diagnoza obecnego stanu. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 3, s.14-26, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.3.

Powiązania funkcjonalne i struktura przestrzenna sieci transportowej Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego (WŁOF); kierunki rozwoju sieci osadniczej i infrastruktury transportu aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Charakterystyka sieci drogowej i kolejowej WŁOF; linie kolejowe i drogi należące do Transeuropejskiej Sieci Transportowej; połączenia transportowe z portami lotniczymi w Warszawie, Łodzi i Modlinie. Organizacja komunikacji zbiorowej (kolejowej i autobusowej) na terenie WŁOF; podstawowe informacje o miejskich systemach transportu publicznego oraz połączeniach międzymiastowych; stan integracji organizacyjnej i taryfowej przewozów pasażerskich.

Wojtaszek Michał: Powrót tramwajów na ulice Olsztyna. Technika Transportu Szynowego 2016, nr 3, s.27-31, rys.1; fot.7, tab.1,

Historia komunikacji tramwajowej w Olsztynie od 1907 r. do jej likwidacji w 1965 r. Założenia i realizacja projektu odbudowy olsztyńskiej sieci tramwajowej w latach 2011 – 2015. Organizacja przewozów pasażerskich i plany dalszego rozwoju transportu tramwajowego. Charakterystyka techniczna, konstrukcja i wyposażenie niskopodłogowych wagonów dwukierunkowych Solaris Tramino Olsztyn.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Beim Michał: Najlepsze praktyki w przewozie rowerów kolejami regionalnymi. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 3, s.3-10, fot.16; rys.3, tab.2, bibliogr.poz.8.

Organizacja przewozu rowerów w regionalnym transporcie kolejowym: rodzaje rowerów, informacja o przewozie rowerów przed podróżą, dworce i stacje kolejowe, informacja na peronie, oznakowanie taboru kolejowego, przestrzeń do przewozu rowerów i informacja we wnętrzu taboru kolejowego, wyposażenie dodatkowe. Alternatywne rozwiązania w zakresie przewozu rowerów.

Borowska-Stefańska Marta: Dostępność transportowa od straży pożarnych do obiektów społecznych zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami w województwie łódzkim z wykorzystaniem analiz sieciowych. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 3, s.28-32, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.16.

Ocena dostępności transportowej z jednostek straży pożarnych działających na terenie województwa łódzkiego do obiektów społecznych, zlokalizowanych na terenach zagrożonych powodziami, w 21 gminach województwa łódzkiego o dużym i bardzo dużym wskażniku ryzyka powodziowego. Charakterystyka obszaru badań i metodologia. Obiekty społeczne na terenach zagrożonych powodziami. Wyniki przeprowadzonych analiz i wnioski.

Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 3, s.16-27, rys 8; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.26.

Stan dostępności transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013 na podstawie przeprowadzonych w 2013 r. badań w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie i Rzeszowie. Opis inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2007-2013. Wnioski.

Tworek Wojciech: Organizacja przewozów użyteczności publicznej w transporcie drogowym w świetle wojewódzkich planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 4, s.3-10, tab.2, bibliogr.poz.56.

Charakterystyka oraz porównanie najważniejszych aspektów organizacji publicznego transportu drogowego w świetle planów transportowych w 16 województwach. Przewozy autobusowe w województwach; dzisiaj i po 2017 roku. Samorządy wojewódzkie a użyteczność publiczna w transporcie drogowym; tryb wyboru operatora. Plany transportowe województw a ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zalewska Anna: Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 4, s.11-18, fot.17, bibliogr.poz.9.

Projekty unijne wpływające na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie. Opis i korzyści z udziału Lublina w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013; charakterystyka zrealizowanych projektów.

Zalewska Anna: Zmiany na rynku prywatnych przewoźników w miejskim transporcie zbiorowym w Lublinie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 3, s.11-15, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka prywatnego transportu zbiorowego w Lublinie. Formuła przetargów na obsługę linii w Lublinie: założenia, na podstawie których rozstrzygane są przetargi oraz wygląd umowy, jaką zawiera Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie z wyłonioną w przetargu prywatną firmą obsługującą komunikację miejską.

 

TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA

Świderek Norbert: O czym musi pamiętać kierowca pojazdu ADR. Transport, Technika Motoryzacyjna 2016, nr 3, s.38-42, 11,

Zasady transportu towarów niebezpiecznych i przepisy obowiązujące kierowców. Najczęściej występujące błędy i uchybienia: brak lub za mała ilość w stosunku do przewożonego ładunku gaśnic, brak klinów pod koła samochodów, brak znaków ostrzegawczych. Również brak środków służących do ratowania życia i zdrowia: płynów do płukania oczu, latarek, kamizelek ostrzegawczych, rękawic ochronnych, masek ucieczkowych. Informacje o właściwym opakowaniu i zabezpieczeniu przewożonego materiału.