UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2016

 

AUTOBUSY

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA

 

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce. (Competition on the inter-agglomeration passenger transports market in Poland.) Autobusy 2016, nr 5, s.13-21, fot.6, tab.21,

Analiza konkurencyjności połączeń transportu publicznego i prywatnego między Warszawą a głównymi aglomeracjami Polski. Porównanie efektywności ekonomicznej i komfortu podróżowania różnymi rodzajami transportu (autobusowy, kolejowy, lotniczy, samochód osobowy); zestawienie kosztów i czasów podróży w przewozach pasażerskich z Warszawy do innych miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław.

Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej: Problematyka funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli. (Issues of functioning the free public transport in Zduńska Wola.) Autobusy 2016, nr 4, s.20-23, rys.4; fot.1, bibliogr.poz.8.

Uwarunkowania i perspektywy realizacji projektu bezpłatnej komunikacji miejskiej w Zduńskiej Woli. Organizacja i rentowność publicznych autobusowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK) w Zduńskiej Woli; statystyki przewozowe i przychody MPK w latach 2008 – 2015. Prognozowane efekty społeczne i ekonomiczne wprowadzenia bezpłatnych biletów przejazdowych transportu zbiorowego; wpływ projektu na finanse przedsiębiorstwa komunikacyjnego.

Poliakova Bibiana, Kubasakova Iveta, Kubanova Jaroslava: Metoda ustalania ceny biletów w zintegrowanym systemie transportowym regionu Koszyce. Autobusy 2016, nr 4, s.24-27, rys.1; fot.2, tab.4, bibliogr.poz.8.

Geneza i przesłanki integracji systemu transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Metody kalkulacji opłat za przejazd środkami komunikacji zbiorowej w ramach zintegrowanego systemu taryfowego, obejmującego kolej, pozamiejski transport autobusowy i komunikację miejską. Założenia i parametry dopasowania cen biletów okresowych i jednorazowych używanych w transporcie regionalnym i komunikacji miejskiej.

Stepaniuk Róża, Orzeł Artur: Intensyfikacja rozwoju komunikacji miejskiej Kielc poprzez PO RPW 2007-2013. (Intensification of the public transport in the city of Kielce through the PO RPO 2007-2013.) Autobusy 2016, nr 4, s.28-31, fot.6, tab.1, bibliogr.poz.16.

Założenia i przebieg realizacji projektu „Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym”, współfinansowanego z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Działania i inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury transportu publicznego, taboru i obsługi podróżnych (System Kieleckiej Karty Miejskiej, Dynamiczna Informacja Pasażerska) realizowane w latach 2009 – 2015.

Stepaniuk Róża, Orzeł Artur: PO RPW 2007-2013 jako instrument rozwoju transportu publicznego w Olsztynie. (Development of public transport in Olsztyn by the OP DEP 2007-2013.) Autobusy 2016, nr 5, s.22-27, rys.2; fot.2, bibliogr.poz.18.

Podsumowanie efektów realizacji projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”, współfinansowanego z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Działania mające na celu usprawnienie komunikacji zbiorowej. Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru tramwajowego; schemat sieci tramwajowej i parametry techniczne tramwaju Tramino Olsztyn. Charakterystyka systemów monitoringu, sterowania i informacji wchodzących w skład Inteligentnego Systemu Transportowego.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław, Sołowczuk Alicja: Zalecenia projektowe przystanków autobusowych funkcjonujące w Niemczech, cz. I. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 5, s.27-33, rys.9; fot.8, bibliogr.poz.6.

Wytyczne dotyczące projektowania i lokalizacji przystanków autobusowych w Niemczech. Warunki techniczne dla klasycznych przystanków zlokalizowanych w ciągu ulicy. Zasady projektowe stosowane w odniesieniu do elementów infrastruktury przystankowej. Oznakowanie poziome przystanków na jezdni i ograniczenia dotyczące parkowania samochodów.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych angielskich, cz. I {wykrzywienie toru jazdy i szykany boczne}. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 5, s.35-39, rys.3; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.2.

Zakres i zasady stosowania środków uspokojenia ruchu w Anglii. Porównanie skuteczności środków uspokojenia ruchu wg kategorii (kontrola prędkości, zwężenie jezdni, szykana). Wytyczne dotyczące parametrów i lokalizacji szykan drogowych.

Sołowczuk Alicja: Wykorzystanie zieleni w uspokojeniu ruchu w przestrzeni miejskiej, cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 5, s.41-44, fot.9, bibliogr.poz.5.

Możliwości i efektywność wykorzystania zieleni do uspokojenia ruchu w miastach. Przykłady zastosowania zieleni jako środka ograniczenia prędkości na ulicach miast europejskich, m.in. nasadzenia na wyspach środkowych.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Banach Barbara: Rowy przydrożne a bezpieczeństwo na drogach. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.40-46, rys.1; fot.6, bibliogr.poz.8.

Przepisy i wytyczne dotyczące projektowania przydrożnych rowów odwadniających. Konstrukcja i parametry geometryczne rowu. Pochylenie i konstrukcja urządzeń wzmacniających skarpy nasypów i wykopów dróg. Zasady utrzymywania rowów przydrożnych i zjazdów.

Gogojewicz Przemysław: Jak prawidłowo stosować znak ograniczenia prędkości?. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.24-30, fot.3, bibliogr.poz.1.

Warunki i zasady stosowania znaku „ograniczenie prędkości” – B-33; umiejscowienie i wymiary znaku; stosowanie znaku B-33 w rejonie robót drogowych i na drogach gruntowych. Odpowiedzialność karna uczestników ruchu drogowego za przekroczenie prędkości. Zalecenia dla zarządców dróg dotyczące podniesienia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym.

Ilczuk Szymon: Realizacja idei smart city w Polsce na przykładzie Wrocławia. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.57-64, fot.8, bibliogr.poz.14.

Cele i obszary rozwoju inteligentnego miasta – smart city. Uwarunkowania i perspektywy realizacji koncepcji smart city w polskich miastach na przykładzie Wrocławia: budowa inteligentnych systemów miejskiej infrastruktury transportu, telekomunikacji i ochrony środowiska; organizacja i usługi Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Kopta Tadeusz: Transport zbiorowy w obsłudze Światowych Dni Młodzieży. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 4, s.21-28, fot.7, tab.2,

Organizacja transportu zbiorowego pielgrzymów uczestniczących w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dn. 26-31.07.2016 r. Plan połączeń komunikacji miejskiej i pasażerskich przewozów dalekobieżnych. Koncepcja organizacji ruchu i parkowania podczas trwania imprezy.

Ludwiczak Sebastian: Przejazdy kolejowe – nowe wymogi dla zarządców dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.47-53, fot.5,

Kategorie przejazdów kolejowo-drogowych. Obowiązki zarządcy drogi w zakresie utrzymania przejazdów drogowo-kolejowych dotyczące: pomiarów natężenia ruchu, kontroli warunków widoczności i oświetlenia, oznakowania przejazdów.

Sochacki Tomasz: Przepusty i kanały – remonty oraz wzmacnianie w praktyce. Część II. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.31-38,

Charakterystyka i warunki stosowania technologii bezwykopowych w naprawie przepustów i kanałów drogowych. Porównanie metod projektowania i wykonania naprawy przepustu w technologii reliningu oraz rękawów nasączonych żywicą.

Sochacki Tomasz: [Bezpieczeństwo na drodze]. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 3, s.8-23, rys.6; fot.7,

Wpływ urządzeń infrastruktury drogowej i ulicznej na poziom bezpieczeństwa ruchu. Zasady bezpiecznego i efektywnego zarządzania oświetleniem dróg; wymagania techniczne dotyczące lokalizacji i konstrukcji słupów oświetleniowych; charakterystyka zautomatyzowanych systemów sterowania oświetleniem. Funkcje i zadania drogowych barier ochronnych; rodzaje konstrukcji barier i ich umiejscowienie na drogach kołowych, pieszych i rowerowych. Budowa i parametry progów zwalniających.

 

DROGOWNICTWO

Dąbrowski Wiesław, Suchocka Marzena: Wizja Zero dla Polskich Alej. Drogownictwo nr 5, s.174-176, 3,

Wady i uszkodzenia drzew rosnących przy drogach stwarzające zagrożenia w ruchu drogowym. Ocena poziomu ryzyka wypadków. Aleje jako przykłady dróg obsadzonych drzewami, wnioski z konferencji.

Maśkiewicz Jakub: Podsumowanie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w roku 2015 na drogach wojewódzkich. Drogownictwo 2016, nr 7-8, s.235-239, rys.1, tab.7, bibliogr.poz.1.

Najważniejsze informacje o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 na sieci dróg wojewódzkich. Podsumowanie wyników.

Niemierko Andrzej: Mosty południowej Norwegii. Drogownictwo 2016, nr 7-8, s.222-234, fot.43, bibliogr.poz.5.

Przegląd obiektów mostowych południowej Norwegii oparto na wrażeniach z XIV Wyprawy Mostowej z 2012 r. Przedstawiono i opisano konstrukcję oraz historię mostów wiszących, pływających, z betonu i drewna.

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2015 roku. Drogownictwo 2016, nr 6, s.179-189, rys.15, tab.14, bibliogr.poz.6.

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce. Ocena na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni. Kwalifikacje stanu nawierzchni w czterech klasach. Stan nawierzchni dróg krajowych według pomiarów z 2015 r.

Suchocka Marzena, Niewiarowska Anna: Wpływ ekosystemów odcinków dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Drogownictwo 2016, nr 6, s.200-205, fot.4; rys.1, bibliogr.poz.21.

Konieczność objęcia ochroną alej przydrożnych jako istotnego elementu oddziałującego na psychikę współczesnych użytkowników dróg. Poprawa funkcjonowania ekosystemów powiązanych z drogami. Oczyszczania środowiska. Wpływ na obniżenie kosztów utrzymania dróg.

 

EUROLOGISTICS

Brzozowski Maciej: Inteligentny port. Eurologistics 2016, nr 3, s.52-55, ll,

W Hamburgu powstał projekt pt. smartPort dotyczący złagodzenia negatywnego wpływu działalności Portu Hamburg na środowisko naturalne. Projekt ma zapewnić równowagę między ekonomią i ekologią. Główne zadania koncentrują się na inteligentnej energii i logistyce.

Kuczek Mariusz: W drodze do jednolitego rynku cargo. Eurologistics 2016, nr 3, s.70-71, ll,

Fracht lotniczy na świecie i w Europie Centralnej. Cargo w Polsce. Fakty i liczby dotyczące cargo lotniczego.

Malinowska Maja: Obowiązek ważenia kontenerów. Eurologistics 2016, nr 3, s.56-57, ll,

Obowiązek ważenia pełnych kontenerów przeznaczonych do transportu drogą morską. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2016 r. – Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS). Zmiany wprowadziła Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).

Wojcieszak Andrzej: Jedna kolej – dwa systemy. Eurologistics 2016, nr 3, s.58-60, ll, tab.3,

Historia kolejnictwa Ukrainy. Towarowy transport kolejowy na Ukrainie. Przewozy. Sieć kolejowa. Tabor kolejowy. Przewozy ładunków ukraińskim transportem kolejowym w latach 2004-2013.

Wojcieszak Andrzej: Kanał Sueski – logistyczne spotkanie Wschodu i Zachodu. Eurologistics 2016, nr 3, s.64-67, ll, tab.3,

Historia budowy Kanału Sueskiego. Ruch na kanale. Znaczenie Kanału Sueskiego dla trzech kontynentów. Zarządzanie kanałem.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Antoniak Joanna: Zanieczyszczenie wód w trakcie robót budowlanych w kontekście odpowiedzialności za szkody w środowisku. Inżynier Budownictwa 2016, nr 7-8, s.30-34, fot.1, bibliogr.poz.6.

Źródła i rodzaje zanieczyszczenia wód w czasie prowadzenia inwestycji budowlanej. Analiza prawa w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem; definicje pojęć zanieczyszczenie i szkoda w środowisku. Zadania i kompetencje organów administracji dotyczące postępowania egzekucyjnego, zapobiegania szkodom na środowisku i ich naprawy.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Ołdakowska Ewa: O kosztach i efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych. Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 8, s.426-428, bibliogr.poz.18.

Przygotowanie inwestycji drogowej; pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje, projektowanie, uzyskiwanie decyzji administracyjnych i uzyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Koszt inwestycji. Analiza efektywności ekonomicznej.

 

KURIER KOLEJOWY

90 lat minęło… Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.12-13, fot.2,

Historia przedsiębiorstwa PKP od 1926 r. Odbudowa i rozwój polskiej sieci kolejowej w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej. Założenia i przebieg procesu reform PKP od lat 90. XX w. Strategia inwestycyjna i rozwojowa przedsiębiorstw Grupy PKP.

Golik Mariusz: Kolejarze w kampanii wrześniowej. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.56-59, fot.2,

Udział pracowników polskich kolei w organizacji transportu wojskowego i obronie Warszawy we wrześniu 1939 r. Rola pociągów pancernych w działaniach wojennych kampanii wrześniowej na Wybrzeżu.

Golik Mariusz: Powstawanie jednolitego systemu komunikacyjnego w okresie międzywojennym. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.54-57, rys.1; fot.2,

Budowa i rozwój systemu kolejowego w Polsce w latach 1919 – 1939. Powstanie i organizacja działalności przedsiębiorstwa PKP. Inwestycje w zakresie budowy i elektryfikacji sieci kolejowej; ujednolicenie parametrów linii kolejowych; budowa obiektów infrastruktury oraz połączeń kolejowych między głównymi miastami; schemat linii normalnotorowych PKP wg stanu w 1939 r. Powstanie i działalność przedsiębiorstw produkujących tabor kolejowy.

Larczyński Tomasz: Dalszy ciąg kłopotów Ceskych drah. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.22-23, fot.1,

Przyczyny problemów finansowych kolei czeskich (Ceske drahy – CD) oraz propozycje rozwiązań mających na celu przywrócenie równowagi bilansu płatniczego przedsiębiorstwa.

Larczyński Tomasz: Modernizacja w dolinie Cichej Orlicy. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.34-35, fot.2,

Plan modernizacji linii kolejowej 024 na odcinku Letohrad – Uście nad Orlicą w Czechach. Zakres i stan realizacji prac inwestycyjnych oraz przewidywane utrudnienia w komunikacji kolejowej między Polską a Czechami.

Malinowski Janusz, Lenarczyk Anna: Połączyć ofertę, podzielić przychody – jak wprowadzić wspólny bilet?. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.20-21, fot.1,

Zasady integracji opłat za przejazd w pasażerskim transporcie kolejowym. Organizacja wspólnego systemu taryfowego komunikacji zbiorowej oraz koncepcja podziału przychodów ze wspólnego biletu pomiędzy przewoźników na przykładzie oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego w województwie łódzkim.

Manowiecki Piotr: Niedokończona modernizacja linii do Helu. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.30-31, fot.1,

Ocena efektów modernizacji linii kolejowej nr 213 z Redy do Helu; wpływ inwestycji na warunki podróżowania i przepustowość linii oraz propozycje dalszych usprawnień.

Piechociński Janusz: Jaka UE? Jaki Brexit? Konsekwencje dla Polski. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.20-21,

Wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE na koniunkturę gospodarczą na rynku unijnym. Prognozy wahań koniunktury na kolejowym rynku przewozów towarowych. Przewidywane zmiany w finansowaniu inwestycji kolejowych w Polsce.

Pieriegud Jana: Nowy Szlak Jedwabny, Polska a intermodal. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.22-24, rys.3,

Cele i zakres współpracy transportowej i gospodarczej między Polską i Chinami. Udział Polski w realizacji w realizacji projektu ‚Nowego Szlaku Jedwabnego’. Koncepcja euroazjatyckich korytarzy ekonomicznych i transportowych oraz główne trasy kolejowe wchodzące w skład Euroazjatyckiego Mostu Kolejowego. Przesłanki rozwoju infrastruktury logistycznej i transportu intermodalnego dla potrzeb przewozów towarowych między Polską i Chinami.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Finansowanie innowacyjnych pomysłów w transporcie kolejowym. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.18-19, fot.1,

Cele i zakres wsparcia finansowego badań i innowacji w transporcie kolejowym w ramach unijnego Programu Horyzont 2020 (2014 – 2020). Zasady finansowania innowacyjnych przedsięwzięć oraz procedury aplikowania o środki na inwestycje.

Przybyłowicz Klaudia: Spóźniona implementacja dyrektyw. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.16-19, fot.2,

Cele i zakres zmian organizacji i funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce wg projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, przedstawionego do konsultacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przepisy wprowadzające do prawa krajowego regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Zmiany w zakresie kwalifikacji prawnej bocznic kolejowych. Warunki i kalkulacja opłat za dostęp do obiektów kolejowej infrastruktury usługowej. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej licencjonowanych przewoźników.

Raben Dorota: Infrastruktura powinna wyprzedzać popyt. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.42-44, fot.1,

Rola i znaczenie portów morskich w obsłudze międzynarodowych łańcuchów dostaw. Kierunki rozwoju infrastruktury przeładunkowej wobec dynamiki wzrostu przewozów towarowych przez polskie porty morskie. Ocena zdolności przeładunkowej oraz inwestycje infrastrukturalne w Porcie Gdańsk.

Rudzińska- Rdzanek Aleksandra: Kompleksowa krytyka rządu na temat polskiej kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.14-15, fot.1,

Ocena stanu infrastruktury kolei i kondycji rynku kolejowego w Polsce. Plan realizacji i finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej. Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania i konkurencyjności polskich przewoźników kolejowych. Prace resortu infrastruktury i budownictwa dotyczące projektu integracji taryfowej kolejowych przewozów pasażerskich.

Tomczak Jakub: Dopuszczenie do eksploatacji w kontekście bocznic kolejowych. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.64-65, fot.1,

Regulacje prawne i procedury dopuszczenia do eksploatacji pojazdów, urządzeń i budowli na bocznicy kolejowej: wymagania techniczne i ocena zgodności; postępowanie w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

Tomczak Jakub: ERTMS a IV pakiet kolejowy. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.54-55, fot.1,

Zasady wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) w państwach członkowskich UE na podstawie regulacji prawnych ujętych w IV pakiecie kolejowym. Zadania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w zakresie nadzoru i oceny wdrażania ERTMS. Procedura weryfikacji projektów ERTMS przez Agencję oraz dopuszczenia do eksploatacji w UE.

Tomczak Jakub: Wypadki na kolei – nowe przepisy. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.52-53, fot.1,

Zasady zarządzania bezpieczeństwem bocznic kolejowych i postępowania powypadkowego wg znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym, obowiązujących od 1.03.2016 r. Proponowane zmiany legislacyjne przedstawione w projekcie rozporządzenia w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym.

Wilgusiak Rafał: DCT – brama Europy Środkowo-Wschodniej. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.48-50, fot.13, tab.1,

Charakterystyka techniczna i działalności przeładunkowej terminalu kontenerowego DCT w Porcie Gdańsk. Planowane inwestycje infrastrukturalne mające na celu usprawnienie pracy terminalu.

Wilgusiak Rafał: Intermodal wraca na właściwe tory?. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.32-36, rys.2; fot.2, tab.1,

Szanse i bariery rozwoju kolejowego transportu intermodalnego w Polsce. Trendy wzrostu przewozów intermodalnych między Chinami, Polską i Europą Zachodnią w latach 2010 – 2015. Udział przewoźników kolejowych w transporcie intermodalnym wg pracy przewozowej i masy ładunków przewiezionych w 2015 r. Uwarunkowania i kierunki rozwoju intermodalnej infrastruktury kolejowej; potencjał przeładunkowy i lokalizacja polskich terminali kontenerowych wykorzystywanych w realizacji przewozów intermodalnych. Koszty i konkurencyjność kolejowego transportu intermodalnego w porównaniu do transportu drogowego.

Wilgusiak Rafał: Jaki kierunek nadać optymalizacji sieci PLK?. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.24-27, fot.2,

Priorytety programu „Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” dotyczące rozwoju sieci kolejowej. Działania realizowane przez PKP PLK w zakresie optymalizacji zarządzania i utrzymania linii kolejowych. Propozycje reformy systemu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej.

Wilgusiak Rafał: Kiedy intermodal wypłynie na szerokie wody?. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.52-56, fot.3,

Cele i instrumenty usprawniania obsługi ładunków intermodalnych w portach morskich. Warunki i zakres współpracy uczestników łańcucha logistycznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Inwestycje w zakresie infrastruktury przeładunkowej i poprawy dostępności komunikacyjnej polskich portów; modernizacje linii kolejowych i rozbudowa terminalu kontenerowego DCT Gdańsk. Perspektywy obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury dla przewoźników kolejowych realizujących przewozy intermodalne.

Wilgusiak Rafał: Koleje w regionach nabierają rozpędu. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.40-41,

Inwestycje i rozwój oferty przewozowej kolei regionalnych w Polsce; działalność przewozowa i strategie rozwojowe przewoźników: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Warszawska Kolej Dojazdowa.

Wilgusiak Rafał: Nowy chiński szlak – nowe wyzwania. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.62-63,

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce w ramach korytarzy Bałtyk – Adriatyk i Jedwabnego Szlaku; plany i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury przeładunkowej portów morskich i kolejowej.

Wilgusiak Rafał: Połączenia transgraniczne na bocznym torze. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.44-47, fot.1,

Uwarunkowania i bariery rozwoju międzynarodowych pasażerskich przewozów kolejowych w strefie przygranicznej Polski, Niemiec i Białorusi. Problemy organizacji i finansowania kolejowych połączeń transgranicznych przez samorządy województw lubuskiego i podlaskiego.

Zemła Jacek: Druga młodość Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.12-13, fot.4,

Historia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej: budowa i eksploatacja linii w XIX w. oraz w okresie międzywojennym; charakterystyka architektury i rewitalizacja zabytkowych dworców kolejowych.

Zemła Jacek: Dzwoneczkowa kolejka. Kurier Kolejowy 2016, nr 3-4, s.62-64, fot.7,

Historia wąskotorowej kolejki żytawskiej przebiegającej na terenie Polski, Czech i Niemiec. Współczesna eksploatacja kolejki żytawskiej w Niemczech; przewozy turystyczne na trasie Zittau- Oybin i Jonsdorf.

Zemła Jacek: Kolejka na trzech szynach. Kurier Kolejowy 2016, nr 5, s.70-72, fot.7,

Historia kolei wąskotorowej w Pleszewie: budowa i eksploatacja kolei od 1900 r.; charakterystyka taboru i infrastruktury.

Zemła Jacek: Wybitni ludzie kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.12-13, fot.3,

Biografie zawodowe polskich inżynierów kolejowych: Stanisław Wysocki (1805-1868), Józef Nowkuński (1868-1952), Rosikoń Antoni (1907-2013).

Łukaszczyk Łucja: Szwajcarski sposób na bagaż. Kurier Kolejowy 2016, nr 9, s.52-53,

Oferta kolei szwajcarskich w zakresie przewozu bagażu; charakterystyka usług przewozowych wg czasu transportu i punktu odbioru przesyłki.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bańkowski Wojciech, Mechowski Tomasz, Sudyka Jacek: Szybka naprawa nawierzchni ulic. Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.16-19, rys.4; fot.8,

Charakterystyka technologii naprawy dróg miejskich metodą „frezowanie i wzmocnienie” opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Diagnostyka stanu technicznego i identyfikacja uszkodzeń powierzchniowych nawierzchni. Proces technologiczny i efektywność naprawy na przykładzie remontu nawierzchni ul. Koszykowej w Warszawie.

Bryła Ryszard: Hałas – czynnik szkodliwy podczas prac remontowo-budowlanych na drogach. Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.50-52, bibliogr.poz.10.

Wymagania bezpieczeństwa pracy robotników wykonujących prace remontowo-budowlane na drogach. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zaopatrzenia pracowników narażonych na działanie hałasu; metody pomiaru hałasu na stanowisku pracy oraz środki ochrony indywidualnej pracowników.

Celiński Ireneusz: Indywidualne BRD – cz.III. (Individual road traffic safety – part III.) Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.41-44, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.4.

Sposoby modelowania wyboru drogi w transporcie indywidualnym. Algorytm wyznaczania indywidualnej trasy podróży z wykorzystaniem planerów podróży i map OSM (Open Street Map). Metody optymalizacji trasy podróży z uwzględnieniem kryteriów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Certyfikacja wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej. Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.20-23, rys.5; fot.9, bibliogr.poz.3.

Warunki wprowadzania wyrobów budowlanych na polski rynek zgodnie z wymogami prawa UE i polskiej ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. Ocena i weryfikacja właściwości wyrobów budowlanych w procesie certyfikacji przeprowadzanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

IBDiM jako jednostka oceny technicznej upoważniona do wydawania europejskich ocen technicznych. (IBDiM as a technical assessment body authorized to issue European Technical Assessments.) Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.24-27, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.9.

Warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku w tzw. systemie europejskim wg przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Charakterystyka pojęć związanych z procedurą europejskiej oceny technicznej: norma zharmonizowana, jednostka oceny technicznej (JOT), europejski dokument oceny (EDO), europejska ocena techniczna (EOT). Zadania i zakres działalności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jako jednostki oceny technicznej.

Jermołowicz Piotr: Zieleń przydrożna w pasie drogowym i na krawędziach jezdni a aspekcie zagrożeń w ruchu drogowym. Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.55-60, rys.1; fot.16, bibliogr.poz.4.

Zadania i funkcje zieleni przy drogach z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wymagania prawne i zasady bezpiecznej lokalizacji drzew w pasie przydrożnym; przykłady prawidłowego układu drzew i krzewów w pasach zieleni.

Narożny Jerzy: Pojazdy samoprowadzące – nowa era motoryzacji czy kolejny gadżet?. Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.61-64, rys.3, tab.1,

Perspektywy rozwoju rynku samochodów autonomicznych w Europie i na świecie. Argumenty za i przeciw automatyzacji transportu samochodowego. Ocena wpływu samochodów automatycznych na bezpieczeństwo i komfort podróży.

Wojcieszak Andrzej, Wojcieszak Łukasz: Towarowy transport samochodowy na Ukrainie w latach 2004 – 2013. Cz. I- wyniki działalności. (Road freight transportation in Ukraine in 2004 – 2013. Part I – performance.) Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.105-110, rys.5, tab.3, bibliogr.poz.5.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju towarowego transportu samochodowego na Ukrainie. Podstawowe dane geograficzne i wskaźniki makroekonomiczne Ukrainy wg stanu w 2014 r. Charakterystyka i dynamika zmian sieci drogowej i przewozów samochodowych w latach 2004 – 2013.

Ziółkowski Robert, Dziejma Zbigniew, Cylko Dorota: Inteligentne Systemy Transportowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego. (Intelligent Transportation Systems as a tool for supporting the management of road safety.) Magazyn Autostrady 2016, nr 6, s.45-48, rys.3, tab.2,

Cele i zakres stosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Charakterystyka Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku: struktura i opis funkcjonalności systemu; przykład zastosowania podsystemu rejestracji wjazdów na czerwonym świetle (RWCS) do analizy zachowań kierowców i zarządzania bezpieczeństwem ruchu na skrzyżowaniach.

 

MOSTY

Czech Piotr, Gapiński Szczepan: Tunel drogowy pod Martwa Wisłą – realizacja inwestycji. Mosty 2016, nr 4, s.48-53, 8,

Budowa tunelu drogowego pod Matrwą Wisłą jako najważniejszy i najtrudniejszy element inwestycji łączącej Port Lotniczy z Portem Morskim Gdańsk. Plany, budowa, metody realizacji inwestycji.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Lepiej, ale nie wszędzie. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 9, s.22-24, rys.8, tab.4,

Statystyka przeładunków w polskich portach morskich w pierwszym kwartale 2015 i 2016 r.: wielkość i struktura przeładunków oraz udział grup towarowych w obrotach portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

Borkowski Maciej, Romanowski Czesław, Bąbczyńska- Jelonek Zofia: [Transportowe zaplecze portów morskich w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu] . Namiary na Morze i Handel 2016, nr 10, s.9-12,

Plany i realizacja połączeń drogowych polskich portów morskich z zapleczem lądowym. Inwestycje w zakresie przebudowy i modernizacji dróg dojazdowych do portów Pomorza Zachodniego (drogi ekspresowe S3 i S6, autostrada A6). Znaczenie transportowe i doświadczenia z eksploatacji przeprawy drogowej pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Projekt podwodnego tunelu drogowego pod Świną łączącego wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu.

[Kolejowa obsługa portów morskich]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 9, s.9-16, fot.3, tab.1,

Inwestycje infrastrukturalne mające na celu poprawę dostępu kolejowego do polskich portów morskich, planowane i realizowane przez PKP PLK: modernizacja infrastruktury kolejowej i przeładunkowej w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; przebudowa i modernizacja portowych stacji kolejowych. Wykaz kolejowych połączeń intermodalnych z Polski do portów krajowych i zachodnioeuropejskich.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Myszor Piotr: Sus w elektromobilność. Nowy Przemysł 2016, nr 7-8, s.62-64, fot.2,

Cele i założenia strategii rozwoju elektrycznego transportu samochodowego w Polsce na tle tendencji światowych; charakterystyka rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności; projekt e-Bus dotyczący produkcji elektrycznych autobusów i elektryfikacji transportu publicznego. Kierunki badań i innowacji w zakresie motoryzacji elektrycznej oraz prognozy wzrostu zapotrzebowania na pojazdy elektryczne na rynku światowym. Ocena warunków i kosztów eksploatacji samochodów elektrycznych; efektywność gospodarowania energią na potrzeby transportu elektrycznego na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w Mueller w USA.

Widera- Cichoń Agnieszka: Miasto, metropolia, współpraca. Nowy Przemysł 2016, nr 6, s.44-46, 3,

Rozwój dużych miast w Polsce, potrzeba współpracy, współdziałania i realistycznego planu inwestycji. Przykład Warszawy jako miasta rozwijającego się i Katowic jako miasta negatywnych stereotypów i nierozwiązanych problemów górnictwa.

 

POJAZDY SZYNOWE

Cichy Rafał, Stawecki Włodzimierz: Zmiany w wymaganiach TSI dla pojazdów przystosowanych do podróżowania osób niepełnosprawnych. (TSI requirements changes for vehicles designed for transporting disabled persons.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 2, s.60-70,

Przedmiot i zakres nowelizacji wymagań technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnoszących się do przystosowania transportu kolejowego do potrzeb osób niepełnosprawnych, obowiązujących od 1.01.2015 r. Zmiany terminologiczne i wymagania dotyczące parametrów taboru i infrastruktury kolei; przykłady zmian specyfikacji: liczba miejsc na wózki inwalidzkie, wysokość podłogi, drzwi i oświetlenie, informacje dla pasażerów. (Artykuł w jęz.: polskim i angielskim.)

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Madrjas Grzegorz: Budowa trasy tramwaju szybkiego do Wilanowa. Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 7, s.9-13, bibliogr.poz.9.

Główne założenia projektowe inwestycji obejmującej połączenie tramwajowe pomiędzy dzielnicami Wola, Ochota, Mokotów i Wilanów w Warszawie. Uwarunkowania historyczne oraz najważniejsze opracowania planistyczne i studialne omawiające trasę. Główne wyzwania projektowe związane z wariantowaniem oraz przejściem przez szczególne lokalizacje.

Popiołek Adam: Zarządzanie ruchem na silnie obciążonych liniach kolei miejskich i aglomeracyjnych. Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 7, s.14-23, rys.7, tab.1, bibliogr.poz.15.

Sposoby kształtowania sieci kolei miejskich i aglomeracyjnych w miastach europejskich. Sposoby organizacji i sterowania ruchem na odcinkach linii o dużym natężeniu ruchu kolei miejskich na przykładzie Paryża, Monachium,Berlina, Kolonii. Koncepcja sieci Szybkiej Kolei Miejskiej we Wrocławiu.

Stoeck Tomasz, Gołębiewski Wawrzyniec: Ocena preferencji i zachowań komunikacyjnych pasażerów dojeżdżających do Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. (Rating preferences and transport behaviour of passengers traveling to the Airport Szczecin- Goleniów.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 6, s.20-24, rys.6; fot.2, tab.2, bibliogr.poz.11.

Charakterystyka usług i infrastruktury Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów; statystyka ruchu pasażerskiego w latach 2001 – 2015. Porównanie dostępności i parametrów jakościowych usług transportu prywatnego i zbiorowego (własny pojazd, taksówka, kolej, autobusy i busy rozkładowe) w przewozach pasażerskich do portu lotniczego. Analiza potrzeb i zachowań komunikacyjnych podróżnych na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2015 – 2016; wnioski i postulaty dotyczące poprawy jakości i usprawnienia połączeń transportu kolejowego i autobusowego. Projekt Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina z przeprawą Odra-Święta (schemat).

Szczuraszek Paweł: Przykład analizy wyboru rodzaju nawierzchni do budowy dróg rowerowych i pieszych w terenie o charakterze rekreacyjnym. (Example of analysis in choosing a surface type for constructing a segregated cycle facility and footway in a recreational area.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 6, s.4-12, tab.5, bibliogr.poz.8.

Przykład zastosowania analizy wielokryterialnej w projektowaniu konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych i pieszych. Metodyka wyboru najkorzystniejszego wariantu inwestycji wg kryteriów charakterystyki funkcjonalnej, technicznej i ekonomicznej projektowanej nawierzchni. Ocena wybranych rodzajów nawierzchni dróg rowerowych i chodników wg kryteriów: zużycia energii przez użytkowników, komfortu podróżowania, kosztów budowy i utrzymania, problemów realizacyjnych i eksploatacyjnych, dostępności, bezpieczeństwa, estetyki, opinii społecznej oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Szkopiński Janusz: Założenia przyjęte do opracowania strategii wdrażania interoperacyjności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 7, s.24-31, rys.2, bibliogr.poz.25.

Założenia, determinanty i kryteria oceny przyjęte do budowy Strategii Wdrażania Interoperacyjności. Przesłanki do tworzenia takiej strategii z uwzględnieniem problematyki ograniczeń oraz dynamiki zmian w zakresie realizowanych kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Transport intermodalny w Wielkopolsce w świetle badań ankietowych wśród interesariuszy. (Intermodal transport in Wielkopolska in the view of the stakeholders’ survey.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 6, s.25-30, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.16.

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku transportu intermodalnego w województwie wielkopolskim. Czynniki poprawy konkurencyjności i wzrostu popytu na usługi kolejowego transportu intermodalnego. Ocena zapotrzebowania na przewozy intermodalne na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród podmiotów gospodarczych z regionu Wielkopolski. Porównanie nakładów z funduszy unijnych na inwestycje w zakresie transportu drogowego i kolejowego w latach 2007 – 2013; projekty dotyczące infrastruktury i taboru intermodalnego współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w latach 2007 – 2013.

Wiśniewski Szymon: Funkcjonowanie nocnego transportu zbiorowego w Łodzi. Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 7, s.4-8, bibliogr.poz.14.

Analiza funkcjonowania nocnego transportu zbiorowego w Łodzi : rozmieszczenie i dostępność piesza do przystanków nocnego transportu miejskiego; rozmieszczenie i struktura wiekowa mieszkańców miasta. Wyniki badań i wnioski.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Rutkowski Andrzej: Elektryczna rewolucja. Przegląd Lotniczy 2016, nr 8, s.6-15, fot.17, tab.1,

Charakterystyka konstrukcji i techniczna pierwszego na świecie seryjnie produkowanego samolotu ultralekkiego o napędzie elektrycznym – Pipistrel Alpha Electro. Ocena efektywności zastosowania samolotu do celów szkoleniowych.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dybalski Jakub: Tramwaj po teksańsku. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.60-61, fot.2,

Geneza i przesłanki rozbudowy sieci tramwajowej w Houston w USA. Organizacja przewozów tramwajowych realizowanych przez MetroRail.

Janduła Martyn: Miastotwórczy tramwaj, czyli rozbudowa linii w Toruniu do osiedla JAR. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.57-59, rys.2,

Projekt budowy linii tramwajowej w Toruniu łączącej osiedle JAR z centrum miasta; porównanie wariantów przebiegu linii oraz plany dalszego rozwoju sieci tramwajowej. Koncepcja integracji systemu transportu szynowego z komunikacją autobusową.

Madrjas Jakub: PKP S.A. współpracują z samorządami. Przekazały już prawie 300 dworców. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.21-23, fot.5,

Projekty inwestycyjne dotyczące zagospodarowania nieruchomości na terenach kolejowych realizowane przez PKP w ramach współpracy z samorządami terytorialnymi. Przykłady zagospodarowania obiektów infrastruktury kolejowej na cele komunikacyjne i komercyjne.

Madrjas Jakub: SKM- ką do serca Pruszkowa?. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.42-46, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania poprawy dostępności komunikacyjnej stacji kolejowych PKP i WKD dla mieszkańców Pruszkowa. Projekt bezpośredniego połączenia kolejowego zapewniającego skomunikowanie największych pruszkowskich osiedli z centrum Warszawy.

Rydzyński Paweł: Brak skomunikowań zniechęca do kolei. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.54-56, fot.1,

Organizacja rozkładów jazdy regionalnych i dalekobieżnych pociągów pasażerskich z uwzględnieniem potrzeb podróżnych. Ocena skomunikowania połączeń międzymiastowych w Polsce i ich wpływ na efektywność przewozów.

Szymajda Michał: Pociągi z Newagu jeżdżą pod Etną. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.74-75, fot.2,

Charakterystyka wąskotorowych, spalinowych zespołów trakcyjnych produkowanych przez polską firmę Newag na zamówienie włoskiego przewoźnika Ferroviae Circumetnea; konstrukcja i wyposażenie pociągów Vulcano eksploatowanych przez Kolej Etneńską na Sycylii.

Urbanowicz Witold: 20 lat Solarisa. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.65-67,

Oferta produkcyjna firmy Solaris Bus

Coach dotycząca taboru transportu miejskiego. Przykłady innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstrukcji i wyposażenia pojazdów tramwajowych i autobusów miejskich marki Solaris.

Urbanowicz Witold: Metro buduje miasto. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.62-64, fot.3,

Wpływ nowo budowanych linii metra na rozwój osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Plany zagospodarowania przestrzeni w rejonie stacji metra na cele mieszkaniowe.

[Inwestycje kolejowe w Polsce – raport]. Rynek Kolejowy 2016, nr 7, s.30-41, rys.2; fot.5,

Ocena realizacji inwestycji kolejowych współfinansowanych z funduszy UE; dane dotyczące alokacji środków na inwestycje realizowane przez PKP PLK w latach 2007 -2016. Zmiany legislacyjne dotyczące prawa zamówień publicznych oraz modyfikacja Krajowego Programu Kolejowego. Propozycje usprawnień w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i zwiększenia zdolności wydatkowania środków UE. Rola i zadania Centrum Unijnych Projektów Transportowych w procesie wdrażania inwestycji infrastrukturalnych. Efektywność rewitalizacji dworców kolejowych w przestrzeni miejskiej.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Pyrzowice jak nowe. Skrzydlata Polska 2016, nr 7, s.22-26, 8,

Inwestycje w zakresie infrastruktury i modernizacji polskich portów regionalnych. Obsługa pasażerów i przewozy ładunków. W 2016 roku zakończono poważne inwestycje: budowę nowego terminalu cargo i przebudowę terminalu pasażerskiego w Pyrzowicach.

 

ŚWIAT KOLEI

Idealne muzeum kolejnictwa – być albo nie być?. Świat Kolei 2016, nr 6, s.44-45, fot.4,

Charakterystyka europejskich muzeów kolejnictwa w Heilbronn, Utrechcie i Budapeszcie. Propozycje transformacji i rozbudowy Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Jerczyński Michał: Historia „kolei scheiblerowskiej” w Łodzi. Świat Kolei 2016, nr 6, s.24-35, fot.21, tab.2, bibliogr.poz.6.

Historia powstania i rozbudowy bocznicy kolejowej zakładów bawełnianych Karola Scheiblera. Charakterystyka „kolei scheiblerowskiej” na przestrzeni XIX i XX w.; używany tabor kolejowy. Likwidacja bocznicy na początku XXI w.

Modrzejewski Jacek: Podsztkholmskie kolejki dojazdowe. Świat Kolei 2016, nr 6, s.48-53, fot. wiele, tab.6, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka transportu szynowego w aglomeracji Sztokholmu. Chronologia rozwoju kolei lokalnych Roslagsbnan i Satlsjobanan; charakterystyka linii kolejowych; schemat sieci.

Rusak Ryszard: Elektrowozy serii AL1-AL6 (81-86) kolei British Railways (1). Świat Kolei 2016, nr 6, s.36-41, fot., tab.13, bibliogr.poz.9.

Historia elektryfikacji magistrali West Coast Main Line (WCML). Charakterystyka używanego taboru; elektrowozy serii AL1 (British Thompson Houston, Rugby), E3001-E3023, E3301 i E3302 (81001-81022).

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Cetera Andrzej: Informatyzacja procesów opisowych eksploatacji i utrzymania urządzeń automatyki i telekomunikacji na posterunkach ruchu. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 5, s.43-47, fot.5; rys.2,

Charakterystyka docelowego modelu stanowiska dyżurnego ruchu: książki (dokumenty i druki) prowadzone na stanowisku; informatyzacja procesów opisu eksploatacji i utrzymania urządzeń srk i łączności. Przykład zastąpienia książki E 1758 prowadzonej w wersji papierowej programem komputerowym „E- KKU”. Zastępowanie tradycyjnych dokumentów w kolejowej działalności operacyjnej aplikacjami informatycznymi.

Graff Marek: Nowe tramwaje w Polsce w 2015 r.. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 5, s.10-15, fot.15, tab.2, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka taboru tramwajowego w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz na Śląsku. Nowe wagony tramwajowe dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce pozyskane w latach 2014-2015. Tramwaje wyprodukowane przez polskich producentów na eksport.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (9). Elitarna turystyka w Ameryce Południowej i Środkowej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 5, s.27-36, fot.11, bibliogr.poz.31.

Historia i uwarunkowania rozwoju pasażerskich kolejowych szlaków Ameryki Południowej i Środkowej oraz charakterystyka poruszających się po nich bardziej znaczących pociągów. Najbardziej widowiskowa kolejowa podróż świata – pociągiem Ferrocarril Chihuahua el Pacifico. Centralna kolej Transandyjska. Charakterystyka pociągu Hiram Brngham.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz, Pomykała Agata: Rola kolei w rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (2).Plany rozwojowe sieci kolejowej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 5, s.16-26, rys.14, tab.1, bibliogr.poz.21.

Propozycje nowego podejścia do rozwoju sieci transportowej w ramach Obszaru Funkcjonalnego Warszawsko-Łódzkiego: budowa sieci TEN- T dla przewozów pasażerskich wysokiej jakości i połączeń międzynarodowych; efektywne wykorzystanie sieci TEN- T i węzłów TEN- T dla potrzeb obsługi WŁOF w zakresie przewozów towarowych; integracja organizacyjna i taryfowa systemów przewozów pasażerskich w ramach pasm; integracja i przyszłość portów lotniczych; koncepcja przedłużenia linii CMK w kierunku północnym; linie dużych prędkości oraz możliwość ich wykorzystania do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych; poprawa przepustowości warszawskiego węzła kolejowego i przebudowa węzła łódzkiego; korytarz kolejowy Kutno- Łódź- Piotrków Trybunalski; korytarz Łódź- Opoczno- Kielce; linia kolejowa Wieluń- Bełchatów- Piotrków Trybunalski.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Aleksandrowicz Jan, Piwowarczyk Maciej: Architektura informacji o priorytecie dla prowadzących pojazdy. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.46-48, rys.2, bibliogr.poz.2.

Charakterystyka architektury systemu informacji o priorytecie dla prowadzących pojazdy transportu zbiorowego, stworzoną w oparciu o metodologię FRAME (Europejską Ramową Architekturą ITS).

Aleksandrowicz Jan, Piwowarczyk Maciej: Sposoby detekcji pojazdów transportu zbiorowego i ich funkcjonalność. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.49-52, fot.6; rys.4, bibliogr.poz.5.

Sposoby detekcji pojazdów transportu zbiorowego w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Sposoby wykrywania pojazdów transportu zbiorowego, ich funkcjonalności i przydatność w nowoczesnych systemach zarządzania ruchem.

Chmielewski Jacek, Szczuraszek Tomasz: Model transportowy Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Partnerstwa. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 6, s.16-19,31, 1, bibliogr.poz.3.

Założenia i konstrukcja modelu transportowego Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Partnerstwa (B- TOP), w którym zintegrowano dwa niezależne modele miejskie, uwzględniono obszary podmiejskie, wiejskie oraz wzajemne powiązania pomiędzy sąsiedzkimi miastami. Zastosowanie modelu do opracowania koncepcji rozwoju systemów transportowych B- TOP.

Czerliński Mirosław, Ruść Rafał, Suda Józef: Ocena efektywności działania priorytetów dla tramwajów realizowanych w systemie SPRINT/ITS/SCATS za pomocą narzędzia VISSIM. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.29-33, fot.4; rys.2, tab.2, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym w Bydgoszczy. Poprawa warunków ruchowych na sieci drogowej objętej systemem poprzez wdrożenie nowoczesnego inteligentnego systemu zarządzania ruchem SPRINT/ITS/SCATS. Opis sposobu realizacji priorytetu dla pojazdów szynowych. Analiza wyników osiągniętych podczas przeprowadzonych symulacji w programie PTV Vissim.

Dera Piotr, Wojtaszek Michał: Rozbudowa Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego w ramach projektu Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.34-39, fot.2, bibliogr.poz.4.

Opis rozbudowy Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego w ramach projektu Rozwoju Systemu Zarządzania Transportem Publicznym, realizowanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w latach 2013-2015. Cele i historia budowy Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego; poszczególne elementy systemu i jego funkcjonalność; założenia realizowanego projektu rozbudowy systemu oraz dalsze plany.

Drabicki Arkadiusz, Kucharski Rafał, Szarata Andrzej: Zastosowanie ograniczeń przepustowości sieci transportu publicznego w makroskopowym modelu rozkładu ruchu. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 8, s.26-33, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.15.

Model ograniczenia przepustowości transportu zbiorowego w makroskopowym algorytmie PTV VISUM. Wyniki symulacji w modelach miejskich sieci transportowych na przykładzie Krakowa (stan obecny i zmiany w rozkładzie potoków pasażerskich, wzrost popytu pasażerskiego) i Rzeszowa (budowa systemu tramwajowego oraz redukcja sieci autobusowej, zróżnicowanie możliwości przewozowych kolei naziemnej); wnioski.

Gora Paweł: Optymalizacja ruchu drogowego bazująca na symulacji z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i obliczeń o wysokiej wydajności. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.40-45, bibliogr.poz.35.

Rozważania teoretyczne na temat systemu zarządzania ruchem pojazdów w dużej skali (np. miasta wielkości Warszawa i większe) bazującym na zastosowaniu symulacji komputerowej w modelu mikroskopowym, metaheurystyk (np. algorytmów genetycznych), obliczeń o wysokiej wydajności i sieci neuronowych.

Kieć Mariusz, Pogodzińska Sylwia: Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wchodzących w skład ISSRRP. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.23-28, tab.3, bibliogr.poz.14.

Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg wchodzących w skład systemu obszarowego ruchem, na przykładzie Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (ISSRP). Opis stanu bezpieczeństwa ruchu oddzielnie dla dróg wojewódzkich i krajowych wchodzących w skład systemu sterowania oraz dla całego systemu na podstawie zdarzeń drogowych w latach 2009-2014. Przedstawiono zmianę rodzaju i przyczyn wypadków na drogach objętych systemem sterowania ruchu.

Kisielewski Piotr: Nowoczesna platforma projektowa i integracyjna systemów IT w transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.17-22, rys.12, bibliogr.poz.28.

Istotne wymagania i cechy nowoczesnego systemu projektowania rozkładów jazdy, stanowiącego jednocześnie platformę integracyjną systemów informatycznych komunikacji miejskiej. Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych, w tym zastosowanie urządzeń mobilnych. Etapy procesu konstrukcji rozkładów jazdy; zastosowanie matematycznej optymalizacji systemu.

Krych Andrzej: Człowiek zmotoryzowany w podziale modalnym. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 6, s.3-5,23, bibliogr.poz.7.

Rozszerzenie konwencjonalnych badań kompleksowych podróży jako skuteczna metoda modelowania i prognozowania zachowań osób zmotoryzowanych w obszarach zurbanizowanych i formowania zintegrowanych prognoz, strategii rozwojowych oraz polityk mobilności. Dane, charakterystyki i relacje w poziomach badań i analiz ze wskazaniem potencjalnie szerokich ich zastosowań.

System Informacji dla Kierowców w zarządzaniu ruchem w Trójmieście. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 5, s.4-9, rys.5, bibliogr.poz.11.

Przegląd rozwiązań Systemów Informacji dla Kierowców (SIK) w Polsce oraz założenia modułu informacji dla kierowców w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ruchem TRISTAR. Opis powiązań modułu informacji z innymi komponentami systemu TRISTAR zapewniającymi dostęp do aktualnych danych o ruchu oraz plany rozwoju systemu.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Gis Maciej, Gis Wojciech: Alternatywne sposoby napędu i zasilania pojazdów. (Alternative ways of propulsion and power vehicles.) Transport Samochodowy 2015, nr 4, s.79-95, rys.13, tab.5, bibliogr.poz.33.

Charakterystyka porównawcza alternatywnych sposobów zasilania pojazdów samochodowych. Trendy i kierunki rozwoju technologii napędu elektrycznego, gazowego i wodorowego w transporcie samochodowym. Napędy alternatywne stosowane w autobusach komunikacji miejskiej. Porównanie parametrów eksploatacyjnych i emisyjności paliw alternatywnych i konwencjonalnych.

Jankowska-Karpa Dagmara, Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Edukacja jako narzędzie budowania niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (1). (Education as a tool for building independence of olderly persons in the context of the road traffic (1).) Transport Samochodowy 2015, nr 4, s.47-58, rys.7, bibliogr.poz.29.

Prognozowane zmiany struktury demograficznej społeczeństwa w Polsce i na świecie do 2050 r. oraz problematyka poprawy mobilności osób w wieku 60+. Koncepcje i projekty aktywizacji społecznej seniorów. Zagadnienia bezpieczeństwa podróży osób starszych środkami transportu indywidualnego i publicznego.

 

TRANSPORT, TECHNIKA MOTORYZACYJNA

Autobusy elektryczne. Transport, Technika Motoryzacyjna 2016, nr 4, s.58-63, 13,

Planowanie, inwestycje i rozwój działalności produkcyjnej w zakresie taboru z napędem elektrycznym. Zwiększenie sprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym przez firmę Solaris.