UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 09/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

WRZESIEŃ 2016

 

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

INŻYNIER BUDOWNICTWA

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT SAMOCHODOWY

 

 

AUTOBUSY

Lejda Kazimierz, Mądziel Maksymilian: Zrównoważony rozwój transportu i jego wpływ na funkcjonowanie systemów komunikacji miejskiej. Autobusy 2016, nr 6, s.28-32, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.17.

Kierunki rozwoju zrównoważonych rozwiązań w transporcie miejskim w celu poprawy jakości życia w mieście poprzez ograniczenie szkodliwego wpływu transportu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Kwestie implementacji stref ruchu dla pieszych, zwiększenia udziału ruchu rowerowego, wprowadzenia opłaty kongestyjnej, inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym oraz odpowiedniej polityki parkingowej.

Molecki Adam: Dynamiczna Informacja Przystankowa – kompletność a zwięzłość przekazu. Autobusy 2016, nr 6, s.18-26, fot.9; rys.11, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej dla pasażerów na przykładzie Wrocławia: lokalizacja i czytelność tablic; prezentacja predykcji odjazdu; dylemat „przez” i wspólnej trasy; dylemat wariantów. Udoskonalanie i rozszerzanie funkcjonalności systemu w celu zwiększania komfortu podróży pasażerów.

 

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

Analiza przepisów w zakresie towarów niebezpiecznych w wybranych państwach. Bezpieczeństwo w Logistyce 2016, nr 1, s.48-55, tab.1,

Metody i instrumenty prawne wdrażania przepisów umowy ADR w państwach członkowskich i państwach spoza UE. Porównanie systemów prawa krajowego regulującego sposoby wdrażania ADR w Polsce i w wybranych państwach UE (Niemcy, Austria, Holandia). Zasady i mechanizmy zgłaszania odstępstw od umowy na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Propozycje zmian legislacyjnych w zakresie prawa krajowego dotyczącego międzynarodowego, drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, w tym organizacji działalności doradców do spraw bezpieczeństwa.

Kardas Dariusz: Wypadki, które zmieniły świat. Część 1. Bezpieczeństwo w Logistyce 2016, nr 2, s.55-58,

Okoliczności i przyczyny zatonięcia tankowca MV Erika w wodach Zatoki Biskajskiej w 1999 r.; stan techniczny i przebieg eksploatacji tankowca jako czynniki zwiększające ryzyko wypadku. Wpływ zdarzenia na prawodawstwo międzynarodowe i unijne; zmiany w prawie europejskim dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, wprowadzone w latach 2000 – 2009 (pakiety legislacyjne Erika I – III).

Różycki Marek: {Dobra} zmiana nie tylko dla przewoźników już od 1 stycznia 2017 roku. Bezpieczeństwo w Logistyce 2016, nr 2, s.25-31, fot.1, tab.12,

Podstawy prawne, cele i zakres działania elektronicznych rejestrów przedsiębiorstw transportu drogowego w państwach UE. Wykaz naruszeń przepisów UE w transporcie drogowym, podlegających wpisowi do rejestru, wg kategorii: czas pracy, czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku kierowcy, wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenia kierowców, wymogi w zakresie praw jazdy, tachograf, prowadzenie dokumentacji, masa i wymiary pojazdów, zdatność pojazdów do ruchu drogowego, urządzenia ograniczenia prędkości, transport towarów niebezpiecznych, dostęp do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, dostęp do rynku usług autokarowych i autobusowych, transport zwierząt.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Błaszczak Grażyna Alicja: Centralny odcinek II linii metra w Warszawie. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 139, s.36-41, rys.1; fot.9, bibliogr.poz.11.

Geneza i założenia planu budowy II linii metra w Warszawie z perspektywą do 2019 r. Przebieg realizacji centralnego odcinka II linii metra w Warszawie w latach 2010 – 2014. Charakterystyka infrastruktury metra; architektura i wyposażenie stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat – Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Dworzec Wileński.

Błaszczak Grażyna Alicja: Praca kobiet w transporcie miejskim. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 141, s.6-10, fot.2, tab.3,

Przesłanki zwiększenia udziału zatrudnienia kobiet w sektorze transportu wg opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu kobiet z rynku pracy jako element polskiej i unijnej polityki społecznej. Przepisy prawa pracy i równouprawnienie kobiet w praktyce. Wielkość i struktura zatrudnienia kobiet w przedsiębiorstwach transportu miejskiego w Polsce w 2015 r. (kobiety pracujące na stanowisku kierowcy lub motorniczego oraz innych stanowiskach operacyjnych).

Mazur Bartosz: Integracja taryfowo-biletowa transportu miejskiego i kolei jako element kompleksowej integracji systemów transportowych. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 139, s.44-58, rys.4; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.26.

Cele i przesłanki integracji transportu miejskiego z lokalnymi przewozami kolejowymi. Zakres i instrumenty integracji systemów komunikacji zbiorowej w obszarach: synchronizacja rozkładów jazdy i zarządzanie ruchem, węzły przesiadkowe, informacja pasażerska, integracja taryfowo- biletowa. Uwarunkowania prawne oraz sposoby integracji taryfowo-biletowej transportu miejskiego i kolejowego w polskich aglomeracjach (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Gdańsk, Kraków, Tarnów, Legnica, Łódź, Tychy, Warszawa, Wrocław). Metody kalkulacji cen i systemy dystrybucji biletów zintegrowanych.

Wolański Michał, Pieróg Mateusz: Podsumowanie inwestycji w komunikacji miejskiej w ramach perspektywy unijnej 2007 – 2013. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 139, s.6-10, rys.3; fot.2, tab.3,

Projekty inwestycyjne związane z komunikacją miejską w Polsce, współfinansowane ze środków unijnych w perspektywie budżetowej UE na lata 2007 – 2013. Zestawienie wartości inwestycji zaliczonych do komunikacji miejskiej finansowanych w ramach programów operacyjnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne).

Zawadka Marcin: Rozwój sieci tramwajowych w Polsce w latach 2007 – 2013. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 139, s.11-35, rys.14; fot.31,

Koszty i realizacja inwestycji dotyczących rozwoju transportu tramwajowego w Polsce, współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach perspektywy budżetowej na lata 2007 – 2013; wykaz projektów oraz schematy sieci tramwajowych w polskich miastach: Bydgoszcz, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Grudziądz, Aglomeracja Górnośląska, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Doboszyński Witold, Nagórko Krzysztof: Betonowe obiekty mostowe o rozpiętości przęsła do 50 m – cz. I. Inżynier Budownictwa 2016, nr 9, s.93-98, rys.6, bibliogr.poz.8.

Właściwości betonu i jego zastosowanie w budowie mostów o rozpiętości przęseł do 50 m. Charakterystyka konstrukcji betonowych mostów: płytowych, belkowych, prefabrykowanych, z dźwigarami masywnymi. Przykłady realizacji betonowych obiektów mostowych na polskich drogach; przekroje poprzeczne konstrukcji przęseł estakady E 500 na autostradzie A1 i obiektu WS-5 w ciągu drogi S-5.

Dąbrowski Grzegorz: Torowiska tramwajowe – projektowanie, cz. I. Inżynier Budownictwa 2016, nr 9, s.100-105, rys.3; fot.3,

Regulacje prawne i wytyczne w zakresie projektowania torowisk tramwajowych w Polsce. Wymagania dotyczące konstrukcji torowiska, jego zabudowy i nawierzchni. Zasady projektowania elementów torowiska: profil podłużny i układ geometryczny torów, skrajnia budowli.

Ćwięk Jerzy, Węglarz Arkadiusz: Obowiązek poprawy efektywności energetycznej – nowe wyzwania. Inżynier Budownictwa 2016, nr 9, s.76-82, tab.3, bibliogr.poz.8.

Cele i ramy prawne polityki UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Regulacje znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej z 20.05.2016 r., dotyczące obowiązku i zakresu działań oszczędnościowych energii przez tzw. podmioty zobowiązane. Wymagania oszczędności energii w sektorze budownictwa; warunki realizacji inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów budowlanych.

 

KURIER KOLEJOWY

Antonowicz Mirosław: Konkurencyjność i wyzwania kolejowego transportu towarowego w Polsce. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.28-30, rys.2, tab.3,

Czynniki poprawy konkurencyjności usług towarowego transportu kolejowego w Polsce. Charakterystyka polskiego rynku kolejowych przewozów ładunków na tle wzrostu PKB w latach 2010 – 2015; wielkości przewiezionej masy i udziały rynkowe przewozów intermodalnych. Stan i jakość infrastruktury kolejowej w latach 2010 – 2014. Strategia rozwoju oferty przewozowej PKP Cargo do 2020 r.

Jezierski Przemysław B.: Normalnym i wąskim torem przez Tunezję. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.68-69, fot.2,

Historia i charakterystyka sieci kolejowej w Tunezji; stan infrastruktury i architektura dworców kolejowych. Oferta przewozowa i taryfa pasażerska kolei tunezyjskich (SNCFT).

Jezierski Przemysław B.: Wyspa zdominowana przez wąskotorówki. Kurier Kolejowy 2016, nr 10, s.54-58, fot.6, tab.2,

Charakterystyka sieci kolejowej na Sardynii. Historia budowy i eksploatacja kolei wąskotorowych od końca XIX w.; wykaz odcinków linii wąskotorowych zlikwidowanych w latach 1956 – 2008. Organizacja przewozów pasażerskich wykonywanych przez FS Trenitalia i koleje wąskotorowe FdS (Ferrovie della Sardegna).

Jurewicz Agnieszka: Vulcano na trasie dookoła Etny. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.44-45, fot.2,

Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia spalinowych zespołów trakcyjnych (Vulcano) wyprodukowanych przez polską firmę Newag dla włoskiego przewoźnika Ferrovia Circumetenea, przeznaczonych do eksploatacji na sieci wąskotorowej Kolei Etneńskiej.

Kraśniewski Marcin: Pierwsza próba przełamania monopolu PKP. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.66-67, fot.1,

Geneza i działalność spółki Lubuska Kolej Regionalna sp. z o.o (LKR) w latach 1991 – 1994. Organizacja i rentowność przewozów pasażerskich i towarowych realizowanych przez LKR oraz warunki współpracy z PKP; przyczyny likwidacji przedsiębiorstwa.

Larczyński Tomasz: Państwowa wypożyczalnia pociągów?. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.24-25, fot.1,

Cele i założenia projektu utworzenia wypożyczalni taboru kolejowego w Czechach. Koncepcja państwowej wypożyczalni taboru w oparciu o regulacje prawne „Czwartego Pakietu Kolejowego” UE. Rola i zadania czeskiego ministerstwa transportu w realizacji projektu.

Manowiecki Piotr: Największa operacja od przynajmniej 25 lat. Kurier Kolejowy 2016, nr 10, s.48-51, fot.8,

Organizacja przewozów uczestników Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 r. transportem kolejowym. Oferta kolejowych połączeń regionalnych i dalekobieżnych realizowanych przez PKP Intercity i koleje samorządowe; liczba przewiezionych pielgrzymów i specjalne pociągi pasażerskie kursujące w dn. 26-31.07.2016 r. Środki techniczne i organizacyjne podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym w czasie transportu i na stacjach kolejowych.

Piechociński Janusz: Jedwabny Szlak. Przystanek pierwszy – Kazachstan. Kurier Kolejowy 2016, nr 10, s.18-19, rys.2,

Projekt przebiegu trasy Nowego Jedwabnego Szlaku przez Kazachstan. Uwarunkowania gospodarcze i infrastrukturalne rozwoju międzynarodowego korytarza transportowego „Zachodnia Europa – Zachodnie Chiny” na terytorium Kazachstanu; specjalne strefy ekonomiczne i ułatwienia dla handlu międzynarodowego

Piechociński Janusz: Na nowym, jedwabnym szlaku. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.34-35, fot.1,

Kierunki rozwoju współpracy gospodarczej Chin i Polski w ramach programu internacjonalizacji polskich firm na azjatyckich rynkach – Go China. Rola i znaczenie polskiej infrastruktury transportowej w realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Chiny z państwami UE.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Likwidacja barier technicznych da impuls rozwojowi kolei w UE. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.22-23, fot.1,

Przedmiot i zakres regulacji prawnych ujętych w „Czwartym Pakiecie Kolejowym” UE. Kierunki rozwoju interoperacyjności, standaryzacji i harmonizacji technicznej kolei państw członkowskich UE. Ujednolicenie zasad i procedur dotyczących m.in.: wprowadzania pojazdów kolejowych na wspólny rynek, certyfikatów bezpieczeństwa dla operatorów kolejowych i zezwoleń w sprawie dopuszczenia do ruchu. Znaczenie likwidacji barier technicznych dla poprawy jakości i konkurencyjności usług transportu kolejowego.

 

Wilgusiak Rafał: Kolej na Światowe Dni Młodzieży. Kurier Kolejowy 2016, nr 8, s.60-61, rys.2; fot.1,

Oferta polskich kolei w zakresie obsługi transportowej Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Organizacja połączeń kolejowych między Krakowem i największymi polskimi miastami, realizowanych przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Koleje Małopolskie oraz koleje aglomeracyjne; schematy sieci linii kolejowych (dojazd do Krakowa, aglomeracja krakowska).

Wilgusiak Rafał: Strategia dla kolei – co zawiera plan Morawieckiego. Kurier Kolejowy 2016, nr 10, s.14-16, fot.1,

Cele i założenia polityki kolejowej państwa przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju w projekcie dokumentu pt.: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Rola i znaczenie kolei w procesie zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Polski. Priorytety i instrumenty wspierające rozwój transportu intermodalnego. Poprawa jakości i konkurencyjności publicznego transportu szynowego w miastach. Założenia polityki inwestycyjnej w zakresie infrastruktury kolejowej. Strategia efektywnego finansowania inwestycji transportowych z funduszy UE.

[Interoperacyjność kolei UE]. Kurier Kolejowy 2016, nr 10, s.26-37,

Pojęcie i składniki interoperacyjności systemu kolejowego UE. Warunki prawne, zasady i procedury wdrażania interoperacyjności; deklaracje zgodności WE i dopuszczanie do eksploatacji budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych na rynku unijnym i krajowym. Wymagania dotyczące realizacji inwestycji w zakresie odnowy i modernizacji linii kolejowych zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI).

 

LOGISTYKA

Mindur Maciej: Czynniki tworzenia polityki logistycznej Unii Europejskiej. (The factors to create the logistics policy of the European Union.) Logistyka 2016, nr 4, s.8-13, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.24.

Cele i założenia polityki UE w zakresie rozwoju logistyki transportu towarowego. Wielkość i struktura rynku przewozów towarowych w UE w latach 1995 – 2012. Przesłanki i uwarunkowania gospodarcze kreowania europejskiej polityki logistycznej. Strategie i działania związane ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania systemu logistycznego; czynniki warunkujące efektywność logistyki: wykorzystanie infrastruktury, standaryzacja czynności ładunkowych, jakość usług i poziom kwalifikacji personelu, technologie teleinformatyczne, liberalizacja rynku transportowego. Rola i znaczenie transportu intermodalnego w polityce logistycznej UE.

Transport ładunku ponadgabarytowego – studium przypadku. (Transport of oversize loading – case study.) Logistyka 2016, nr 4, s.42-45, rys.5; fot.4, bibliogr.poz.24.

Planowanie i organizacja transportu drogowego ładunku ponadgabarytowego na przykładzie przewozu domu modelowego z Łodzi do miejscowości Łask. Charakterystyka procesu realizacji transportu, załadunku i wyładunku domu; cykl Deminga na przykładzie analizowanego transportu. Regulacje prawa polskiego w zakresie warunków przewozu ładunków ponadgabarytowych; wymagania dotyczące parametrów ładunku oraz przystosowania taboru i infrastruktury.

Wojcieszak Andrzej, Osińska Aleksandra, Wojcieszak Łukasz: Towarowy transport samochodowy w Wielkiej Brytanii – infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego, wyniki działalności. Logistyka 2016, nr 4, s.49-53, rys.11, tab.11,

Charakterystyka systemu transportu drogowego w Wielkiej Brytanii: parametry infrastruktury drogowej (długość i gęstość sieci drogowej, korytarze transportowe) oraz statystyka przewozów towarowych w latach 2004 – 2013 (masa ładunków i dynamika przewozów, średnie odległości przewozu, transport krajowy i międzynarodowy). Ocena stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2004 – 2013.

Zielaskiewicz Henryk: Stawki dostępu do infrastruktury transportowej. Logistyka 2016, nr 4, s.20-23, rys.8,

Koszty dostępu do infrastruktury i struktura gałęziowa rynku transportu towarowego w Polsce; porównanie wielkości przewozów ładunków transportem kolejowym i drogowym w latach 2008 – 2016. Czynniki mające wpływ na wysokość opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej; uśrednione stawki opłat infrastrukturalnych pobieranych przez PKP PLK i prywatnych zarządców infrastruktury.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Cieszyński Miłosz: Platooning – przyszłość transportu drogowego?. Logistyka a Jakość 2016, nr 4, s.52-54, fot.2,

Opis koncepcji platooningu czyli pomysłu na tworzenie pociągów drogowych złożonych z kilku ciężarówek połączonych „elektronicznym dyszlem”. Korzyści z wykorzystania konwojów ciężarówek: transport pomiędzy centrami dystrybucji; redukcja emisji dwutlenku węgla, obniżenie kosztów paliwa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Glusman Justyna, Mossakowska-Biało Monika: Tunel drogowy dla ulicy Wawelskiej w Warszawie. Magazyn Autostrady 2016, nr 7, s.49-51, fot.3, bibliogr.poz.6.

Przesłanki społeczne i ekologiczne budowy tunelu dla ulicy Wawelskiej w Warszawie. Źródła finansowania inwestycji oraz przewidywane koszty i korzyści z jej realizacji.

Parkitny Waldemar: Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie. (Principles of functioning and the analysis of subscriptions to paid parking zones in Cracow.) Magazyn Autostrady 2016, nr 7, s.42-45, rys.2; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.2.

Organizacja i funkcjonowanie stref płatnego parkowania w Krakowie; stawki opłat oraz liczba miejsc parkingowych w poszczególnych strefach i podstrefach płatnego parkowania. Analiza wpływu opłat abonamentowych na popyt na miejsca parkingowe w wybranych lokalizacjach.

Wojcieszak Andrzej, Wojcieszak Łukasz, Brudz Magdalena: Towarowy transport samochodowy na Ukrainie w latach 2004 – 2013. Cz. II – wyniki działalności. (Road freight transportation in Ukraine in 2004 – 2013. Part II – performance.) Magazyn Autostrady 2016, nr 7, s.58-62, rys.4, tab.7, bibliogr.poz.3.

Wielkość i odległości przewozów towarowego transportu samochodowego na Ukrainie w latach 2004 – 2013. Liczba wypadków drogowych i ich ofiar w latach 2004 – 2013. Dynamika zmian masy przewiezionych ładunków i bezpieczeństwa drogowego na tle współczynników demograficznych i infrastrukturalnych w analizowanym okresie.

[Wybrane problemy ochrony przed hałasem drogowym – ekrany akustyczne]. Magazyn Autostrady 2016, nr 7, s.8-32, rys.15; fot.21, tab.7, bibliogr.poz.40.

Przyczyny powstawania hałasu komunikacyjnego i czynniki mające wpływ na wielkość hałasu drogowego. Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym. Konstrukcja i parametry techniczne ekranów akustycznych. Budowa ekranów akustycznych wykonanych ze szkła akrylowego i mineralnego oraz ze stali o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Możliwości wykorzystania roślinności przydrożnej jako naturalnej bariery dźwiękochłonnej. Perspektywy rozwoju rynku ekranów dźwiękochłonnych uwarunkowane wzrostem inwestycji drogowych w Polsce. Innowacyjna metoda pomiaru hałaśliwości nawierzchni z zastosowaniem zestawu pomiarowego montowanego na pojeździe elektrycznym lub hybrydowym – OBSI (On- Board Sound Intensity method). Metodologia i wyniki badań wpływu krawędziowego reduktora dźwięku na skuteczność ekranu akustycznego.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Graban Michał: Korytarz dla Pomorza. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 13, s.10-12, rys.2,

Rola i znaczenie Korytarza Bałtyk-Adriatyk dla rozwoju gospodarczego woj. pomorskiego. Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w ramach korytarza oraz korzyści wynikające ze zwiększenia dostępności transportowej polskich portów morskich. Strategie rozwojowe dotyczące zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w polskiej strefie korytarza realizowane w woj. pomorskim.

Kowalczyk Urszula, Bąbczyńska- Jelonek Zofia, Romanowski Czesław: [Żegluga śródlądowa – raport]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 16, s.9-15, rys.2; fot.3,

Cele i zakres regulacji Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (Konwencja AGN). Strategia rozwoju żeglugi śródlądowej na podstawie rządowego dokumentu pt.: „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020, z perspektywą do 2030 r.”, zakładająca przystąpienie Polski do Konwencji AGN. Koszty i uwarunkowania realizacji przedsięwzięć związanych z modernizacją infrastruktury i poprawą żeglowności głównych polskich rzek w ramach sieci AGN; inwestycje infrastrukturalne na Odrze i Wiśle do 2030 r.; etapy budowy polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Mazur Ryszard, Grzelakowski Andrzej S., Romanowski Czesław: [Polskie porty morskie]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 14-15, s.12-16, fot.3,

Znaczenie portów morskich dla gospodarki narodowej Polski. Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskich portów oraz wnioski dotyczące opracowania rządowej strategii polityki portowej. Projektowane regulacje prawne UE w zakresie organizacji działalności portów morskich oraz dostępu do rynku usług portowych (III pakiet portowy). Potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji infrastruktury portu rybackiego w Ustce.

Pieriegud Jana: Intermodalne wsparcie. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 13, s.12-13,

Prawno-administracyjne i ekonomiczne instrumenty wsparcia rozwoju transportu intermodalnego w państwach UE. Polityka w zakresie transportu intermodalnego w Polsce; kierunki rozwoju sieci transportowej i logistycznej oraz możliwości uzyskania środków finansowych na ten cel z funduszu CEF.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Jacyna Marianna, Pyza Dariusz: Rola intermodalnych terminali przeładunkowych w przewozach kolejowo-drogowych. (Role of intermodal terminals in the rail-road transport.) Problemy Kolejnictwa 2015, nr 169, s.15-27, rys.15, tab.2, bibliogr.poz.25.

Priorytety polityki UE dotyczące transportu intermodalnego w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego oraz struktura i dynamika wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2010 – 2014. Funkcje i zadania intermodalnych terminali przeładunkowych. Warunki przystosowania infrastruktury terminali do różnych technologii transportu kombinowanego kolejowo-drogowego i zwiększenia efektywności pracy przeładunkowej; wymagania dotyczące parametrów infrastruktury kolejowej i drogowej oraz placów składowych dla jednostek intermodalnych. Liczba, lokalizacja i struktura własnościowa terminali intermodalnych w Polsce wg stanu w 2015 r.

Urbaniak Michał, Jacyna Marianna: Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów. (Some aspects of multi-criteria optimization of rail traffic organization in terms of minimizing costs.) Problemy Kolejnictwa 2015, nr 169, s.61-66, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.36.

Porównanie kosztów transportu ładunków w transporcie kolejowym i drogowym oraz energochłonności i emisyjności różnych gałęzi transportu. Rodzaje kosztów w transporcie kolejowym z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa kolejowego. Zastosowanie optymalizacji wielokryterialnej do minimalizacji kosztów zużycia energii w transporcie kolejowym. Wpływ sposobu rozliczania zużycia energii trakcyjnej na koszty transportu na przykładzie przedsiębiorstwa Koleje Mazowieckie. Zasady i metody energooszczędnego prowadzenia pojazdów kolejowych: eco- driving, odzysk energii w technologii pojazd-pojazd.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielska Anna, Bielski Marek: Plan dla żeglugi. Przegląd Techniczny 2016, nr 14-15, s.10-11, fot.1,

Perspektywy wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i popytu na morskie przewozy kontenerowe. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury i zwiększenia udziału polskich portów morskich w obsłudze ładunków kontenerowych. Cele i założenia rządowej strategii rozwoju żeglugi morskiej i śródlądowej.

Gaca Stanisław: Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. I). (Road transport – role and some aspects of development of infrastructure (part I).) Przegląd Techniczny 2016, nr 14-15, s.32-33, rys.4,

Rola i znaczenie transportu drogowego w Polsce na tle tendencji unijnych; wskaźnik zmotoryzowania, praca przewozowa oraz trendy zmian udziału przewozów towarowych i pasażerskich w transporcie drogowym w latach 2004 – 2013.

Gaca Stanisław: Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz.II). (Road transport – role and some aspects of development of infrastructure (part II).) Przegląd Techniczny 2016, nr 16-17, s.32-34, rys.1,

Znaczenie infrastruktury transportu drogowego dla rozwoju przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce. Parametry i wskaźniki rozwoju infrastruktury drogowej w latach 2004 – 2015 (długość i gęstość sieci drogowej, stan techniczny dróg, zmiany długości sieci dróg ekspresowych i autostrad). Założenia planów poprawy jakości i dostępności oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej przedstawione w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020. Kierunki rozwoju badań i innowacji w polskim drogownictwie; problemy badawcze w obszarze projektowania i budowy dróg oraz wdrażanie nowych technologii.

Kisilowski Jerzy, Dyduch Janusz, Dyduch Jarosław: Bariery techniczne i technologiczne przy wprowadzaniu kolei dużych prędkości (cz. I). (Technical and technology barriers for the introduction high-speed rail (p. I).) Przegląd Techniczny 2016, nr 14-15, s.28-31, rys.3,

Analiza technicznych warunków realizacji kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce. Ocena stanu infrastruktury i możliwości przystosowania parametrów sieci kolejowej do ruchu dużych prędkości. Wnioski dotyczące barier technicznych i technologicznych rozwoju KDP w świetle założeń Krajowego Programu Kolejowego.

Kisilowski Jerzy, Dyduch Janusz, Dyduch Jarosław: Bariery techniczne i technologiczne przy wprowadzaniu kolei dużych prędkości (cz. II). (Technical and technology barriers for the introduction high-speed rail (p. II).) Przegląd Techniczny 2016, nr 16-17, s.27-31, rys.7, bibliogr.poz.7.

Analiza technicznych warunków realizacji kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce. Wymagania dotyczące przystosowania parametrów infrastruktury kolejowej do ruchu dużych prędkości: konstrukcja nawierzchni kolejowej; rozjazdy kolejowe; współpraca taboru z nawierzchnią; zasilanie trakcji i układy napędowe; właściwości i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń srk i telekomunikacji. Przesłanki modernizacji istniejących i budowy nowych linii KDP. Zastosowanie modeli symulacyjnych do oceny bezpieczeństwa i wydajności sieci KDP. Porównanie wydajności KDP w stosunku do kolei konwencjonalnych.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dybalski Jakub: Średnica stolicy. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.40-42, fot.1,

Projekt przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach planu modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego w latach 2018 – 2023. Przesłanki zwiększenia przepustowości linii dla ruchu pasażerskiego. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych dotyczących infrastruktury liniowej i obiektów inżynierskich.

Grobelny Michał: Polski rynek taborowy na tle regionu. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.66-69, rys.3; fot.1, tab.1,

Trendy koniunktury na polskim rynku taborowym na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wielkość i struktura zamówień oraz dostawy nowego taboru kolejowy na polski rynek w latach 2005 – 2015. Mocne i słabe strony polskiego przemysłu kolejowego. Wpływ funduszy unijnych na produkcję i sprzedaż pojazdów na rynku krajowym; podział rynku sprzedaży taboru w latach 2004 – 2016.

Licheniak Dawid: Koncepcja piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.70-73, fot.1, bibliogr.poz.8.

Geneza i historia wdrożenia projektu Piętrowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (PEZT), opracowanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu w 1984 r. Konstrukcja pojazdów PEZT eksploatowanych w wybranych państwach europejskich i w Polsce. Uwarunkowania infrastrukturalne i perspektywy włączenia do eksploatacji zespołów PEZT na sieci kolejowej w woj. wielkopolskim i aglomeracji poznańskiej (Poznańska Kolej Metropolitarna).

Malinowski Łukasz: Najdłuższy i najgłębszy. Wszystko o tunelu Gotarda. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.26-33, rys.4; fot.3, tab.2,

Budowa i eksploatacja tunelu Gotarda przez Alpy. Koszty i finansowanie oraz przebieg realizacji inwestycji. Konstrukcja i wyposażenie tunelu; infrastruktura i organizacja pasażerskiego i towarowego ruchu kolejowego. Założenia i plan realizacji budowy kolejowego tunelu Ceneri do 2019 r. Przewozy ładunków transportem drogowym i kolejowym przez szwajcarskie Alpy w latach 1981 – 2010.

Urbanowicz Witold: Nie ma metra, które nie przecieka. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.44-45,

Technologie zabezpieczenia tunelu II linii metra w Warszawie przed wpływem wód gruntowych.

Urbanowicz Witold: Rosja współpracuje z Chinami przy budowie KDP. Rynek Kolejowy 2016, nr 8-9, s.58-59, fot.1,

Projekt budowy linii kolejowej dużych prędkości Moskwa – Kazań; perspektywy realizacji oraz zakres współpracy Rosji i Chin przy budowie trasy do 2023 r. Plany rozwoju sieci kolei dużych prędkości oraz towarowych korytarzy europejsko-azjatyckich w Rosji.

 

ŚWIAT KOLEI

Buczek Bartłomiej, Goździewicz Jacek, Szwemin Łukasz: 65 lat szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście i 15 lat spółki PKP SKM. Świat Kolei 2016, nr 7, s.12-23, fot. wiele, bibliogr.poz.23.

Historia szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście: budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury kolejowej; używany tabor kolejowy. Powstanie spółki PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Rozwój systemu połączeń aglomeracyjnych na Wybrzeżu Gdańskim; plany na przyszłość. Mapa linii obsługiwanych przez SKM.

Gieżyński Tomasz: Ostatnia pocztówka z Taszkentu. Świat Kolei 2016, nr 7, s.50-51, fot.7,

Charakterystyka transportu tramwajowego w Taszkencie: linie tramwajowe, infrastruktura, używany tabor. Całkowite zawieszenie sieci tramwajowej w 2016 r.; skutki decyzji dla mieszkańców i miasta.

Tomasik Piotr: Tramwaje w Dubaju. Świat Kolei 2016, nr 7, s.44-49, fot.11, bibliogr.poz.1.

Charakterystyka transportu tramwajowego w Dubaju: linie tramwajowe, infrastruktura i używany tabor. Inne rodzaje transportu szynowego w Dubaju: metro, kolej jedoszynowa, tramwaj turystyczny.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Brdulak Jacek, Pawlak Piotr: Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych. (Assessment of effects of road investments, with use of economic methods.) Transport Samochodowy 2016, nr 1, s.5-21, rys.4, bibliogr.poz.33.

Metodologia badań i oceny skutków inwestycji w zakresie infrastruktury transportu i drogowej. Charakterystyka metod matematyczno- statytycznych i rachunku ekonomicznego, obejmująca: metody ciążenia potencjału i wzajemnego oddziaływania, metody oceny opłacalności inwestycji, modele ruchu wzbudzonego pojazdów oraz analizę efektów inwestycji względem zmiany liczby podróży.

Gis Maciej: Elektryfikacja transportu samochodowego. (Electrification of motor transport.) Transport Samochodowy 2016, nr 1, s.23-45, rys.16; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.29.

Cele polityki UE dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. oraz działania w zakresie promocji transportu elektrycznego; zachęty finansowe i ulgi związane z użytkowaniem samochodów elektrycznych w państwach UE. Kierunki rozwoju technologii napędu spalinowego i wpływ na środowisko tłokowych silników spalinowych; przykłady rozwiązań technicznych ograniczających emisję dwutlenku węgla z silników spalinowych. Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna alternatywnych napędów stosowanych w samochodach osobowych: hybrydowy, elektryczny, ogniwa paliwowe, akumulatory niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe. Porównanie emisyjności samochodów z napędem spalinowym, elektrycznym i napędzanych biopaliwem.

Jankowska-Karpa Dagmara, Leśnikowska- Matusiak Ida, Wnuk Aneta: Edukacja jako narzędzie budowania niezależności starszych osób w aspekcie ruchu drogowego (2). Transport Samochodowy 2016, nr 1, s.65-89, rys.13, bibliogr.poz.29.

Priorytety polityki bezpieczeństwa osób starszych w ruchu drogowym jako przedmiot dyskusji na Międzynarodowym Kongresie „Mobilność i bezpieczeństwo ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwie” w Wiedniu, w 2013 r. Doświadczenia w zakresie realizacji projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa starszych kierowców i rowerzystów w Europie i w Australii. Założenia i wstępne rezultaty projektu GOAL (Growing older, Staying mobile) – „Potrzeby transportowe dla starzejącego się społeczeństwa”, wdrażanego w ramach 7. Programu Ramowego UE. Cele i strategia polityki senioralnej w Polsce na podstawie dokumentu „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Działalność instytucji publicznych i organizacji społecznych w zakresie poprawy dostępności transportu i edukacji drogowej osób starszych. Oferta przewozowa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie skierowana do seniorów korzystających z usług komunikacji publicznej.

Krysiuk Cezary: Przemiany infrastrukturalne miast – transport. (Transformation of urban infrastructure – transport.) Transport Samochodowy 2016, nr 1, s.47-63, tab.2, bibliogr.poz.35.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu w miastach europejskich. Źródła powstawania i czynniki zwiększające zjawisko kongestii w miastach. Założenia koncepcji inteligentnego miasta (smart city) i możliwości ich zastosowania w obszarze transportu. Rodzaje usług oferowanych w ramach inteligentnych systemów transportu miejskiego (ITS). Ocena wpływu ITS na efektywność transportu w zakresie: przepustowości ulic, czasu podróżowania, bezpieczeństwa ruchu drogowego, działań służb ratowniczych, wpływ na środowisko naturalne. Potrzeby przewozowe i mobilność mieszkańców miast w ujęciu humanistycznym. Oddziaływanie infrastruktury transportu i logistycznej na przedsiębiorczość. Wnioski dotyczące uwarunkowań społeczno- gospodarczych i transportowych polityki przestrzennej i inwestycji infrastrukturalnych w polskich miastach.