UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 10/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2016

AURA

AUTOBUSY

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI GMINNE I POWIATOWE

INFRASTRUKTURA

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

 

AURA

Bokwa Anita: Klimat miasta a zanieczyszczenia powietrza. (Urban climate versus air pollution.) Aura 2016, nr 9, s.8-13, rys.1; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.39.

Charakterystyka pojęcia klimatu miasta (mezoklimat) i jego oddziaływania na poziom zanieczyszczenia atmosfery. Przyczyny i skutki występowania zjawiska smogu w obszarach zurbanizowanych. Czynniki warunkujące wzrost zanieczyszczenia spalinami i pyłem na przykładzie Krakowa; wyniki badań dotyczących stężenia pyłów w powietrzu w okresie 5-8.02.2016 r.

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej, Abramowicz Maciej, Ziółkowska Karolina: Koszty jakości jako czynnik determinujący działania projakościowe w transporcie publicznym. (Quality costs as the determinant of pro-quality actions in the public transport.) Autobusy 2016, nr 9, s.32-36, rys.3, bibliogr.poz.20.

Pojęcie i znaczenie kosztów jakości usług transportowych z punktu widzenia efektywności funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Czynniki warunkujące powstawanie kosztów jakości i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstw transportu publicznego. Organizacja i zadania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach PKS.

Pająk Anna, Orzeł Artur: Rozwój komunikacji publicznej Rzeszowa w ramach PO RPW 2007 – 2013. (The development of public transport in the city of Rzeszow in the context of Operational Programme Development of Eastern Poland 2007 – 2013.) Autobusy 2016, nr 9, s.26-31, rys.1; fot.8, tab.2, bibliogr.poz.16.

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczących transportu publicznego w Rzeszowie, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Założenia rozbudowy układu komunikacyjnego miasta i integracja komunikacji zbiorowej. Modernizacja taboru autobusowego. Projekt i wdrożenie inteligentnego systemu transportowego – Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i ograniczenie ruchu tranzytowego, w tym utworzenie stref płatnego parkowania.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Górnikiewicz Wojciech: Zielone torowiska w polskich systemach tramwajowych. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 139, s.64-66, fot.5,

Technologia budowy i zalety eksploatacyjne torowisk z nawierzchnią trawiastą (zielone torowiska). Zielone torowiska tramwajowe na nowych i modernizowanych trasach tramwajowych w polskich aglomeracjach wg stanu w 2014 r.

Górny Paweł: Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 140, s.51-55, rys.3; fot.8,

Zasady projektowania przestrzeni dla ruchu pieszego w powiązaniu z miejską komunikacją publiczną; przykłady rozwiązań infrastrukturalnych stosowanych w Polsce: antyzatoka, przystanek wiedeński, przystanek autobusowo-tramwajowy, podwójne przejście dla pieszych na przystanek, most tramwajowo- rowerowo- pieszy.

Karolak Adam: Komunikacja miejska w Polsce – wczoraj, dziś i jutro. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 140, s.25-28, rys.1; fot.1, tab.1,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce; wielkość i struktura przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej w latach 1986 – 2014. Dokumenty polskiej i unijnej polityki transportowej dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury i taboru transportu miejskiego w latach 2014 – 2020.

Stawicki Adam: ZeEUS – elektryczna rewolucja europejska. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 140, s.66-68, rys.1; fot.4, bibliogr.poz.1.

Cele i zadania wspólnego projektu Unii Europejskiej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) – ZeEUS. Inwestycje w zakresie rozwoju elektrycznego taboru autobusowego, realizowane w miastach europejskich: Barcelona, Bonn, Caligari, Londyn, Münster, Paryż, Pilzno, Randstad, Sztokholm, Warszawa.

Wolański Michał, Pieróg Mateusz: Podsumowanie efektów produktowych inwestycji unijnych w transporcie miejskim w perspektywie finansowej 2007 – 2013 oraz prognozy dotyczące perspektywy 2014 – 2020. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 140, s.29-33, rys.2; fot.1,

Zakres rzeczowy i koszty inwestycji dotyczących transportu miejskiego w Polsce, współfinansowanych z funduszy UE w latach 2007 – 2013. Inwestycje infrastrukturalne i taborowe realizowane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (RPO); zakupy nowych autobusów ze środków RPO w poszczególnych województwach. Plany inwestycyjne związane z wydatkowaniem funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014 -2020.

[Strategia rozwoju komunikacji miejskiej w Gdańsku]. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 140, s.34-40, fot.13,

Koncepcje strategii rozwoju komunikacji miejskiej wdrażane przez ZTM w Gdańsku od 2001 r. Inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru autobusowego i tramwajowego; konstrukcja i wyposażenie tramwajów niskopodłogowych wprowadzonych do eksploatacji w latach 1997 – 2015. Działania na rzecz poprawy jakości oferty przewozowej i integracji taryfowej komunikacji publicznej.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Nawierzchnia ścieżki czy drogi dla rowerów?. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 5, s.13-21, fot.5, tab.2, bibliogr.poz.26.

Uwarunkowania techniczno-prawne stosowania różnych typów nawierzchni na drogach rowerowych w Polsce. Konstrukcja i właściwości nawierzchni rowerowych wykonanych z asfaltu i kostki betonowej; ocena parametrów eksploatacyjnych nawierzchni, zużycia energii i komfortu jazdy. Porównanie kosztów budowy i utrzymania nawierzchni asfaltowych i betonowych.

 

INFRASTRUKTURA

[Infrastruktura drogowa i rowerowa]. Infrastruktura 2016, nr 9-10, s.23-28,32-33,

Strategia rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku na podstawie dokumentu pt.: „System Tras Rowerowych dla Gdańska” z 2012 r. Rozbudowa infrastruktury i organizacja ruchu rowerowego. Wpływ stref ograniczonej prędkości do 30 km/h (TEMPO 30) na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Projektowanie i budowa nawierzchni dróg rowerowych wykonanych w technologii asfaltu WMA (Warm Mix Asphalt). Zalety i innowacyjność drogowych nawierzchni betonowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Gładyga Maciej: Kosmetyczne zmiany KPK. (Cosmetic changes of the National Railway Programme.) Kurier Kolejowy 2016, nr 11, s.22-23;20-21, fot.1,

Zmiany zakresu rzeczowego i finansowania inwestycji kolejowych, wprowadzone w zaktualizowanym w 2016 r. Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Góra Ignacy: Wyzwania we wdrażaniu interoperacyjności na polskim rynku kolejowym. (Challenges of interoperability implementation in the Polish railway market.) Kurier Kolejowy 2016, nr 11, s.34-36;32-34, fot.1,

Ramy prawne wdrażania interoperacyjności systemu kolejowego UE i budowy jednolitego obszaru kolejowego. Przesłanki i uwarunkowania realizacji wymagań unijnych dotyczących zapewnienia interoperacyjności na polskim rynku kolejowym, m. in. w zakresie inwestycji kolejowych i taboru. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Piechociński Janusz: Mamy szansę na cywilizacyjny skok. (A new perspective for Polish railway.) Kurier Kolejowy 2016, nr 11, s.26;24,

Priorytety i szanse rozwoju polskiej sieci kolejowej związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków UE w perspektywie budżetowej 2014 – 2020. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Pieriegud Jana: Rynek przewozów kolejowych w Polsce i w Niemczech – wspólne wyzwania. (The rail transport market in Poland and Germany – shared challenges.) Kurier Kolejowy 2016, nr 11, s.60-68;54-62, rys.18; fot.2,

Charakterystyka porównawcza rynków kolejowych w Polsce i w Niemczech wg kryteriów struktury organizacyjnej i pracy przewozowej. Statystyki kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce i w Niemczech w latach 2006 – 2015. Najwięksi operatorzy kolejowi na rynku polskim i niemieckim. Kierunki rozwoju oferty przewozowej i konkurencyjność transportu kolejowego.(Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Zemła Jacek: Grupa PKP. (PKP Group.) Kurier Kolejowy 2016, nr 11, s.14-16;12-14, fot.4,

Rys historyczny przekształceń strukturalnych i własnościowych PKP. Struktura organizacyjna Grupy PKP oraz zadania i funkcje poszczególnych spółek działających w ramach holdingu: PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP LHS, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., Xcity Investment, PKP Utrzymanie, PKP Informatyka, PKP Budownictwo, Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe „Natura Tour”, Drukarnia Kolejowa Kraków, CS Szkolenie i Doradztwo.(Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

 

LOTNICTWO

Kurc Onur, Yasar Tayfun: Tureckie Siły Powietrzne. Lotnictwo 2016, nr 9, s.52-63, fot.22, tab.3,

Historia i organizacja Tureckich Sił Powietrznych (TuAF). Jednostki lotnicze i flota TuAF wg stanu w 2016 r. Muzea lotnicze w Turcji. Strategia rozwoju tureckich sił zbrojnych i plany dotyczące operacji w przestrzeni kosmicznej.

Wieliczko Leszek: Siły powietrzne Grecji. Lotnictwo 2016, nr 10-11, s.66-78, fot.22, tab.5,

Struktura organizacyjna Greckich Sił Powietrznych. Śmigłowce i samoloty Armii Greckiej i Greckiej Marynarki Wojennej wg stanu na czerwiec 2016 r.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Analiza wykorzystania stref płatnego parkowania we Wrocławiu przez uprzywilejowane grupy kierowców. (Analysis of paid parking zones utilization by privileged groups of drivers in Wrocław.) Magazyn Autostrady 2016, nr 8-9, s.59-63, rys.12; fot.1, tab.1,

Organizacja i funkcjonowanie stref płatnego parkowania we Wrocławiu. Stawki opłat i rodzaje abonamentów parkingowych. Zasady korzystania z uprawnień do darmowych lub zniżkowych abonamentów parkingowych; liczba abonamentów wydanych mieszkańcom Wrocławia w latach 2011 – 2015.

Błażejowski Krzysztof, Wojsz Tomasz: Co ‚siedzi w drodze’? Wykorzystanie danych technologicznych i materiałowych w praktyce zarządzania drogami. Magazyn Autostrady 2016, nr 10, s.46-51, rys.6, bibliogr.poz.4.

Rola i znaczenie informacji o stanie nawierzchni w zarządzaniu siecią drogową. Wymagania prawne dotyczące systemowej oceny stanu nawierzchni i gromadzenia danych o charakterze eksploatacyjnym przez zarządców dróg. Przykłady zastosowania technologii cyfrowych do analizy konstrukcji nawierzchni i planowania prac utrzymaniowych.

Gruszczyński Jerzy: Oznakowanie 3D, cz. III – na ile może być przydatne?. Magazyn Autostrady 2016, nr 10, s.64-69, rys.5, bibliogr.poz.7.

Rodzaje oznakowania poziomego dróg; funkcje i efektywność oznakowania punktowego i uprzedzającego. Przesłanki i korzyści z wdrożenia oznakowania trójwymiarowego (3D) jezdni. Założenia projektowe i przykłady oznakowania nawierzchni drogowej w technologii 3D.

Gruszczyński Jerzy: Oznakowanie 3D. Cz. II – co może przedstawiać?. Magazyn Autostrady 2016, nr 8-9, s.44-49, rys.27; fot.1, bibliogr.poz.4.

Funkcje i przydatność trójwymiarowego oznakowania poziomego dróg z punktu widzenia wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Przykłady znaków 3D na jezdni i przejściu dla pieszych oraz ocena efektywności różnych rozwiązań projektowych w praktyce.

Grzegorczyk Sylwia: Inteligentna mobilność. Magazyn Autostrady 2016, nr 8-9, s.66-67, rys.1,

Zadania i funkcje inteligentnych systemów parkowania oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Przykłady wykorzystania inteligentnych technologii w zarządzaniu parkingami i organizacji systemów pobierania opłat za parkowanie. Optymalizacja zajętości miejsc parkingowych w miejskiej przestrzeni publicznej.

Heller Sławomir: Wkład Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC) w rozwój Road Asset Management. Magazyn Autostrady 2016, nr 10, s.10-13, rys.5, bibliogr.poz.10.

Struktura organizacyjna i zadania Światowej Organizacji Drogownictwa (PIARC). Dokumenty i działania PIARC na rzecz rozwoju technik nowoczesnego zarządzania infrastrukturą drogową (Road Asset Management). Cele strategiczne i koncepcja Road Asset Management; przykłady Kluczowych Wskaźników Wydajnościowych oraz kategorie kosztów (Life Cycle Costs).

Kostrzanowska- Siedlarz Aleksandra: Analiza ekonomiczna w ujęciu cyklu życia nawierzchni. (The economic analysis in terms of the life cycle cost of the road surface.) Magazyn Autostrady 2016, nr 10, s.58-63, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.6.

Analiza ekonomicznego cyklu życia (Life Cycle Cost) nawierzchni betonowej i bitumicznej na przykładzie przebudowy drogi krajowej nr 94 (Dąbrowa Górnicza). Charakterystyka konstrukcji nawierzchni i założenia techniczne jej przebudowy. Kryteria wyboru technologii wykonania nawierzchni w oparciu o kalkulację kosztów budowy i utrzymania drogi w okresie 20 lat eksploatacji.

 

MOSTY

Płaszczyk Tomasz, Jasiński Marcin, Salamak Marek: Współpraca w infrastrukturalnym zespole projektowym korzystającym z technologii BIM. (Infrastructure design team collaboration with the use of BIM technology.) Mosty 2016, nr 5, s.16-20, rys.5, bibliogr.poz.10.

Przykład zastosowania technologii BIM w projektowaniu mostu. Charakterystyka procesu tworzenia i zarządzania informacją o konstrukcji mostowej. Zasady i metody współpracy zespołów projektowych korzystających z technologii BIM. Propozycje rozwiązań dotyczących wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu BIM dedykowane dla małych i dużych grup projektowych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

[Inwestycje infrastrukturalne i przeładunki w polskich portach morskich]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 19, s. XI-XXVI, rys.10; fot.9, tab.9,

Zakres i przebieg realizacji inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich. Rozbudowa Pomorskiego Centrum Logistycznego w gdańskim Porcie Północnym. Inwestycje portowe współfinansowane z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020; projekty modernizacji infrastruktury portowej w Gdańsku i Gdyni przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w latach 2014 – 2016 wg grup towarowych. Wykaz kolejowych połączeń intermodalnych i żeglugowych polskich portów z zapleczem i portami Europy Zachodniej.

Żołnowski Adam, Marciniak Radosław: [Finanse w gospodarce morskiej]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 18, s.9-13,

Porównanie instrumentów finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury portów morskich i floty żeglugowej: kredyty bankowe, obligacje, kapitał prywatny i fundusze hedgingowe, czarter bareboat statku morskiego (bare boat charter), fundusze UE.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Biznes podczas burzy. Nowy Przemysł 2016, nr 10, s.20-23, fot.2,

Trendy koniunktury na rynku żeglugowym oraz potencjał przewozowy i przeładunkowy przewoźników i terminali kontenerowych. Konkurencyjność i ryzyko działalności przedsiębiorstw żeglugowych na globalnym rynku w sytuacji zaburzenia równowagi rynkowej i wahań stawek frachtowych (przykład bankructwa południowokoreańskiej linii żeglugowej – Hanjin Shipping). Plany inwestycyjne polskiego terminala kontenerowego DCT Gdańsk na tle tendencji światowych.

Stefaniak Piotr: Kto buduje, ten jedzie. Nowy Przemysł 2016, nr 9, s.34-37, rys.2; fot.1,

Wpływ poziomu rozwoju sieci transportowej na rozwój ekonomiczny regionu. Zakres i metodyka oceny międzygałęziowej dostępności infrastruktury transportu. Strategia rozwoju i integracji polskiej sieci transportowej do 2030 r. Charakterystyka projektów międzynarodowych tras drogowych i kolejowych na terytorium Polski; mapy schematyczne korytarzy sieci TEN- T i Via Carpatia.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Czerwińska-Niezabitowska Barbara, Bańbuła- Daszkowska Danuta: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’, cz. I. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 1, s.30-45, rys.1; fot.64,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, która odbyła się w dn.7-22.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Teheran, Ahvaz, Suza, Czoqa Zanbil, Shuhstar, Bishapur, Sziraz.

Flaga Kazimierz, Czerwińska-Niezabitowska Barbara, Gawor Halina: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’, cz. II. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 2, s.33-44, fot.38,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, która odbyła się w dn.7-22.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Sziraz, Pasargady, Naksz-e-Rostam, Persepolis, Sarvestan, Kerman.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Barszowski Sebastian: Przesłanki odpowiedzialności zarządcy drogi za szkody powstałe z powodu złego stanu nawierzchni. (Conditions of road administrator’s liability for the damages caused by the bad condition of roads.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 8, s.5-11, bibliogr.poz.29.

Obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania i kontroli stanu technicznego drogi. Prawne uwarunkowania odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi za szkody powstałe w związku ze złym stanem nawierzchni; analiza orzecznictwa polskich sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych wobec administracji drogowej.

Batog Andrzej, Hawrysz Maciej: Wiarygodność danych geotechnicznych przy projektowaniu modernizacji i napraw linii kolejowych. (Reliability of the geotechnical data for the modernization and repair of railways.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 10, s.25-29, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.11.

Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania geotechnicznego i utrzymania podtorza kolejowego. Cele i metodologia badań geotechnicznych podłoża gruntowego na potrzeby budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej; przykład analizy stateczności przeznaczonego do modernizacji odcinka drugorzędowej linii kolejowej w Polsce. Ocena wpływu rozbieżności ocen stanu fizycznego gruntów na stateczność nasypu.

Braun Adam: Potencjał wspomagania informatycznego w monitorowaniu i utrzymaniu kolejowych budowli ziemnych. (The potential of the IT support in monitoring and maintaining of railway earthworks.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 10,

Gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących podłoża gruntowym dla potrzeb realizacji inwestycji kolejowych. Organizacja informacji geologicznej w Polsce; źródła, zasady i warunki pozyskiwania archiwalnych danych geologicznych. Monitoring i diagnostyka techniczna obiektów kolejowych w procesie eksploatacji. Architektura i funkcje Systemu Wspomagania Utrzymania Budowli Kolejowych.

Lewandowski Krzysztof: Propozycja integracji kolejowej oferty turystycznej na Dolnym Śląsku. (The proposal of the integration of the railway touristic offer on Lower Slesia.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 9, s.21-28, rys.4; fot.9, bibliogr.poz.22.

Propozycje organizacji obsługi ruchu turystycznego transportem kolejowym na Dolnym Śląsku. Połączenia kolejowe między dolnośląskimi aglomeracjami i problemy skomunikowania pociągów pasażerskich. Projekt oferty przewozowej kolei powiązanej z ofertą turystyczną; organizacja usług przewozowych i informacja dla podróżnych. Przesłanki integracji transportu kolejowego i komunikacji zbiorowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Pawlik Marek: Bezpieczeństwo kolei w kontekście powiązań pomiędzy dyrektywami o bezpieczeństwie kolei i o interoperacyjności kolei, analiza z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem. (Rail safety in the context of the relationship between the directives on safety and on the other hand, interoperability analysis from the point of view of security management.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 9, s.11-20, rys.3, bibliogr.poz.11.

Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa kolei UE i zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach kolejowych. Zadania i funkcje Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem transportu kolejowego (SMS) w obszarach: polityka bezpieczeństwa, utrzymanie infrastruktury, bezpieczeństwo eksploatacji, ocena ryzyka i nadzór nad oceną ryzyka, dostęp do informacji, działanie w sytuacjach zagrożenia, dokumentowanie i analiza zdarzeń, kontrola wewnętrzna systemu bezpieczeństwa. Wymagania w zakresie interoperacyjności systemu kolei UE w odniesieniu do bezpieczeństwa; relacje pomiędzy wymaganiami interoperacyjności w obszarze ‚bezpieczeństwo’ i SMS. Cele i zakres rzeczowy programów poprawy bezpieczeństwa opracowywanych przez zarządców infrastruktury i przewoźników. Zadania i funkcje Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące nadzoru, monitorowania i certyfikacji SMS.

Wojtczak Robert: Transport kolejowy w Katarze. (Railway transport in Qatar.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 10, s.12-18, rys.12, tab.3, bibliogr.poz.4.

Zakres rzeczowy i realizacja inwestycji dotyczących infrastruktury transportu szynowego w Katarze. Projekt budowy sieci metra w stolicy kraju – Doha. Charakterystyka konstrukcji wybranych elementów infrastruktury metra; przekroje konstrukcji i parametry techniczne tuneli metra. Założenia planów budowy sieci tramwajowej w Lusail (Lusail Light Rail Transit) oraz kolejowej sieci połączeń dalekiego zasięgu.

Wolek Czesław, Kowerski Sebastian: Wpływ sygnalizacji świetlnej na straty czasu tramwaju w obszarze przystanku. (Influence of traffic lights on tram’s time losses in a tram stop area.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 9, s.29-33, rys.8; fot.4, tab.1, bibliogr.poz.8.

Wpływ sygnalizacji świetlnej na straty czasu w transporcie tramwajowym w zależności od lokalizacji przystanków. Rodzaje przystanków tramwajowych oraz uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu pieszego i tramwajowego w obrębie przystanków. Wyniki badań dotyczących ruchu tramwajowego oraz wartości czasu traconego w zależności od usytuowania wybranych przystanków tramwajowych, przeprowadzonych w latach 2015 – 2016 we Wrocławiu.

Świątecki Piotr: Przemiany prawa transportowego w ćwierćwieczu 1990 – 2015. (Transformation transport law in a quarter century, 1990 – 2015.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 8, s.23-27,

Ewolucja prawa transportowego w Polsce w latach 1990 – 2015. Przemiany strukturalne i własnościowe na polskim rynku transportowym w procesie transformacji gospodarczej w XX w. Reforma przedsiębiorstw transportowych na przykładzie PKP i PLL LOT. Dostosowanie polskiego prawa do prawa UE w dziedzinie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Dziedzic Tomasz: Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. I. (Aviation as a stimulator of development p. I.) Przegląd Techniczny 2016, nr 21, s.12-15, rys.1,

Rola transportu i techniki lotniczej w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Czynniki jakościowe warunkujące korzystny wpływ transportu lotniczego na gospodarkę. Charakterystyka ilościowa rynku pasażerskich przewozów lotniczych w latach 2000 – 2016.

 

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Miszewski Mariusz, Smykowski Rafał: GSM- R – dedykowany system łączności dla transportu kolejowego. (GSM- R – Global System for Mobile Communications – Railway.) Przegląd Telekomunikacyjny 2016, nr 4, s.98-105, rys.5, bibliogr.poz.20.

Geneza, architektura i funkcje systemu GSM- R (Global System for Mobile Communications – Railway). Rodzaje usług telekomunikacyjnych oferowanych w ramach GSM- R (głosowe, transmisji danych, obsługa połączeń, łączność alarmowa i manewrowa). Budowa i specyfikacja systemu dyspozytorskiego oraz jego implementacja w sieci GSM- R. Stan wdrożenia GSM- R na polskiej sieci kolejowej.

Sadowski Jarosław: System eLoran w Europie. (eLoran in Europe.) Przegląd Telekomunikacyjny 2016, nr 2-3, s.75-84, rys.10, bibliogr.poz.48.

Zadania i funkcje hiperbolicznego systemu radionawigacji Loran-C (LOng RAnge Navigation), wykorzystywanego głównie do nawigacji w żegludze morskiej i lotnictwie. Koncepcja modyfikacji systemu Loran-C i poprawy jego funkcjonalności; parametry eksploatacyjne eLoran (Enhanced Loran) i Eurofix. Organizacja i plany rozwojowe sieci Loran-C w Europie i w Polsce.

 

RYNEK KOLEJOWY

Janduła Martyn: Pociągiem na dwóch kółkach. Rynek Kolejowy 2016, nr 10, s.72-78, fot.2,

Warunki i ceny przewozu rowerów oferowane przez przewoźników: Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Koleje Śląskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva, Koleje Małopolskie. Statystyki przewozów rowerów koleją w oparciu o wyniki sprzedaży biletów w 2015 r. Bariery komunikacyjne dla osób podróżujących z rowerami w pociągach pasażerskich i na dworcach kolejowych.

Rydzyński Paweł: Elektryfikacja linii na Hel znajdzie się w Krajowym Programie Kolejowym?. Rynek Kolejowy 2016, nr 10, s.58-60, rys.1,

Założenia projektu elektryfikacji linii kolejowej nr 213, przebiegającej przez Półwysep Helski. Zakres rzeczowy i koszty inwestycji infrastrukturalnych związanych z rewitalizacją linii. Propozycje dotyczące rozwoju oferty kolejowych przewozów aglomeracyjnych i dalekobieżnych do Pucka, Władysławowa i Helu.

Urbanowicz Witold: Dworce coraz bardziej dostępne dla wszystkich. Rynek Kolejowy 2016, nr 10, s.80-81, fot.1,

Efektywność modernizacji i remontów polskich dworców kolejowych z punktu widzenia przystosowania infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych. Ocena dostępności komunikacyjnej dworców i poprawa jakości obsługi pasażerów na podstawie audytów przeprowadzanych na zlecenie PKP SA przez Fundację Integracja.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sobczak Grzegorz: Cel na cztery lata. Skrzydlata Polska 2016, nr 10, s.30-31, fot.1,

Strategia rozwoju oferty przewozowej PLL LOT do 2020 r. Plany dotyczące rozbudowy sieci połączeń pasażerskich długodystansowych. Strategia marketingowa i poprawy jakości usług oraz inwestycje flotowe. Rentowność i konkurencyjność PLL LOT na rynku międzynarodowym.

 

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny Cz.1 – wiek XIX. Świat Kolei 2016, nr 9, s.22-31, fot.8; rys.18, bibliogr.poz.44.

Historia powstania koluszkowskiego węzła kolejowego: Koluszki na linii Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; powstanie stacji węzłowej; ruch pociągów w pierwszych latach istnienia węzła; układ przestrzenny nowego węzła Koluszki-Słotwiny; pierwsze projekty usprawnienia pracy stacji.

Kilanowski Piotr: Lokomotywy spalinowe serii T478.4 kolei ĆSD. Świat Kolei 2016, nr 9, s.32-39, fot. wiele, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka lokomotyw spalinowych serii T478.4 kolei CSD: koncepcja i rozwiązania techniczne, prototypy i produkcja seryjna, eksploatacja i schematy malowania taboru spalinowego, seria 754 CD poza granicami Czech.

Konkurs na „Stację Muzeum” w Warszawie rozstrzygnięty. Świat Kolei 2016, nr 9, s.12-16, fot. wiele,

Charakterystyka dwóch nagrodzonych projektów w ramach konkursu na nowe muzeum kolejnictwa pod nazwą „Stacja Muzeum” w Warszawie przy ul. Potrzebnej, zorganizowanego przez PKP S.A. przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Tomasik Piotr: Tramwaje w Chinach (1). Świat Kolei 2016, nr 9, s.46-53, fot. wiele,

Charakterystyka chińskich systemów tramwajowych. Transport tramwajowy w Hongkongu, Tunmenie, Kantonie i Zhuhai. Historia powstania, linie tramwajowe, eksploatowany tabor.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Abramowicz Andrzej, Ziółkowska Karolina: Projekt nowych zasad dostępu do infrastruktury kolejowej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 6, s.41-43,

Dyrektywa 2012/34 UE w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego i jej cele; intencje wprowadzenia uregulowań, obowiązki zarządcy infrastruktury, koordynacja i konsultacja zarządców infrastruktury z wnioskodawcami, kary za nierealne wnioski i dyskryminację.

Dyr Tadeusz, Abramowicz Andrzej: Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 6, s.24-27, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.15.

Elektromobilność w europejskiej polityce transportowej. Założenia i potencjalne efekty projektu eBus. Źródła finansowania systemu eBus.

Graff Marek: Spalinowe wagony i zespoły trakcyjne w obsłudze ruchu regionalnego w Polsce. Technika Transportu Szynowego TTS 2016, nr 6, s.12-23, fot.15, tab.5, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka dostaw taboru z napędem spalinowym eksploatowanych przez polskich przewoźników po sieci PKP : Koleje Mazowieckie, Pomorska Kolej Metropolitalna, województwo podkarpackie, lubelskie, podlaskie, opolskie, warmińsko-mazurskie, Koleje Śląskie, Przewozy Regionalne, Arriva RP, pojazdy spalinowe w ruchu lokalnym z Niemcami i Czechami. Parametry techniczne i eksploatacyjne nowego taboru.

Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Część 1 – uwarunkowania prawne. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 6, s.44-48, tab.1, bibliogr.poz.15.

Ogólne uwarunkowania regulacyjne wprowadzania pojazdów kolejowych do eksploatacji. Uwarunkowania wynikające z ogólnych zasad harmonizacji technicznej na rynku wewnętrznym UE. Uwarunkowania szczegółowe i podstawy decyzji dotyczących rozwoju zasobów taborowych; regulacje europejskie i krajowe.

 

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

Elektryczna ofensywa w polskich miastach. Transport Technika Motoryzacyjna 2016, nr 6, s.62-64,

Koszty i efektywność eksploatacji autobusów z napędem elektrycznym na podstawie badań testowych przeprowadzonych we Wrocławiu w 2016 r. Wnioski dotyczące korzyści z elektryfikacji miejskiego transportu publicznego na przykładzie Szwecji.