UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 11/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2016

 

AURA

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

LOGISTYKA

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

W SIECI

 

 

AURA

Muras Piotr: Wykorzystanie ekranów akustycznych i pnączy w walce z pyłami zawieszonymi w Krakowie. Aura 2016, nr 10, s.10-13, fot.5, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka ekranów akustycznych typu „zielona ściana” w Krakowie.

Sękowski Jerzy, Musiał Robert: Ekrany akustyczne – podstawowe założenia projektowania. Aura 2016, nr 10, s.5-7, fot.6; rys.1, bibliogr.poz.13.

Problematyka ekranów akustycznych; wymagania konstrukcyjne, estetyczne, użytkowe. Posadowienie ekranów akustycznych.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław, Sołowczuk Alicja: Zalecenia projektowe przystanków autobusowych funkcjonujące w Niemczech, cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 6, s.35-40, rys.6; fot.14, tab.1, bibliogr.poz.63.

Wymagania dotyczące projektowania przystanków i zatok autobusowych w Niemczech. Uwarunkowania techniczne i wady stosowania zatok autobusowych. Lokalizacja i podstawowe wymiary zatok oraz ich przystosowanie do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych. Konstrukcja i parametry peronów i wiat na przystankach autobusowych.

 

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych angielskich, cz.II {wykrzywienie toru jazdy i szykany boczne}. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 6, s.27-32, rys.5; fot.7, tab.3, bibliogr. poz. 3 .

Zasady i wytyczne w zakresie projektowania szykan drogowych w Wielkiej Brytanii. Budowa i lokalizacja szykan oraz ich wpływ na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Porównanie konstrukcji i parametrów dwóch typów szykan powodujących wykrzywienie toru jazdy. Warunki poprawnego funkcjonowania szykan jako środków uspokojenia ruchu drogowego.

 

DROGOWNICTWO

Godlewski Dariusz, Janowski Andrzej: System zarządzania nawierzchniami na lotniskach w Polsce . (Pavement management system on airports in Poland .) Drogownictwo 2016, nr 9, s.281-287, rys.16, bibliogr.poz.6.

Zadania i funkcje systemów zarządzania nawierzchniami na terenie portów lotniczych na przykładzie systemu APEX wdrożonego na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Specyfika diagnostyki stanu technicznego nawierzchni przeznaczonych do ruchu samolotów; metody inwentaryzacji, prezentacji i archiwizacji danych dotyczących stanu nawierzchni. Urządzenia i aplikacje mobilne wykorzystywane w systemie. Zastosowanie analizy wielokryterialnej jako narzędzia optymalizacji planowania prac utrzymaniowych.

Gradkowski Krzysztof: Wpływ innowacji IT na technologie ziemnych budowli dróg lądowych. (Impact of IT innovations on road earthworks technology .) Drogownictwo 2016, nr 9, s.288-291, rys.3, bibliogr.poz.2.

Rola i znaczenie technologii informatycznych w rozwoju budownictwa transportowego. Przykłady wyposażenia maszyn budowlanych w urządzenia i systemy oparte na innowacjach informatycznych. Wpływ technologii IT na zmiany jakościowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw budowlanych oraz usprawnienie procesu budowlanego.

Radzikowski Maciej, Foryś Grzegorz: 40 lat diagnostyki sieci dróg krajowych w Polsce. (40 years of diagnostics of national Road Network In Poland.) Drogownictwo 2016, nr 9, s.267-277, rys.4; fot.27, tab.1, bibliogr.poz.5.

Geneza i rozwój diagnostyki stanu nawierzchni drogowej w Polsce. Opracowanie i wdrożenie pierwszego polskiego systemu zarządzania nawierzchniami; dokumenty i organizacja Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) od 1989 r. Postęp technologiczny i automatyzacja pomiarów parametrów nawierzchni (ocena wizualna uszkodzeń nawierzchni, pomiar głębokości kolein, pomiary równości podłużnej). Zadania i funkcje nowego systemu do diagnostyki stanu nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN) opracowanymi przez GDDKiA w 2015 r.; zakres gromadzonych danych pomiarowych i przebieg procesu realizacji kampanii diagnostycznej w ramach DSN.

 

EUROLOGISTICS

Wojcieszak Andrzej: Przewozy kolejowe w Mołdawii . Eurologistics 2016, nr 5, s.60-65, rys.1; fot.4, tab.5,

Charakterystyka systemu transportu kolejowego w Mołdawii. Parametry infrastruktury i stan taboru kolejowego. Wielkość oraz dynamika krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych w latach 2004 – 2013. Wskaźniki efektywności i ocena funkcjonowania mołdawskiego rynku kolejowego.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Panek Anna: 1 stycznia 2017 r. – zmiany w krajowym systemie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Inżynier Budownictwa 2016, nr 11, s.22-25, bibliogr.poz.5.

Przedmiot i zakres zmian prawa unijnego i polskich przepisów w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, obowiązujących od 1.01.2017 r.. Skutki prawne nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w 2013 i 2015 r. Regulacje ustawowe i projektowane przepisy wykonawcze dotyczące wprowadzania lub udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku (oznakowanie znakiem budowlanym, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne).

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Biliszczuk Jan: Pierwsze mosty żelbetowe na ziemiach polskich 1892 – 1918. (First reinforced concrete bridges on polish territories in the period 1892 – 1918 .) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.461-467, fot.15, tab.3, bibliogr.poz.15.

Geneza i rozwój technologii żelbetowej w budownictwie mostowym w Polsce w latach 1892 – 1918. Działalność pierwszego polskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w budowie konstrukcji żelbetowych – Sosnowski i Zachariewicz. Przykłady konstrukcji mostów żelbetowych: wiadukt im. Stanisława Markiewicza w Warszawie, mosty Lutosławskiego w Lublinie, mosty nad Bystrzycą w Lublinie, most im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, mosty w Wielkopolsce i na Mazurach. Żelbetowe mosty łukowe o najdłuższych przęsłach wybudowane w latach 1918 – 1939.

Jarominiak Andrzej: Via Carpatia na tle euroazjatyckich korytarzy transportu drogowego. (Via Carpatia against the Eurasian road transport corridors.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.488-490, rys.2, bibliogr.poz.4.

Koncepcja i perspektywy realizacji międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia; przewidywane korzyści z budowy trasy i jej włączenia w układ lądowych korytarzy europejsko-azjatyckich.

Obiekty inżynierskie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. (Structures of Pomeranian Metropolitan Railway Line.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.467-472, rys.5; fot.16, tab.1, bibliogr.poz.1.

Konstrukcja i parametry wybranych obiektów inżynierskich zbudowanych na linii Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM): wiadukty kolejowe (WK-11,WK-2, WK-5, WK-6, WD-9, WK-4, WK-03, WK-16), estakada kolejowa WK-36 przy Porcie Lotniczym w Gdańsku, kładka dla pieszych KL-19. Zestawienie podstawowych danych charakteryzujących obiekty inżynierskie PKM.

 

LOGISTYKA

Wojcieszak Andrzej, Trzcińska Marta, Osińska Aleksandra: Analiza dynamiki zmian w transalpejskim transporcie kolejowym. Logistyka 2016, nr 5, s.36-40, rys.8, tab.4, bibliogr.poz.28.

Wielkość i dynamika przewozów ładunków przez przełęcze alpejskie w latach 2011 – 2013. Kierunki i struktura przewozów tranzytowych realizowanych transportem kolejowym i samochodowym. Scenariusze rozwoju i kształtowania się struktury gałęziowej transportu towarowego przez Alpy do 2020 r.

Zielaskiewicz Henryk, Nowak Iwo: Transport wodny śródlądowy w Polsce nadal w ‚cieniu’ . Logistyka 2016, nr 5, s.10-12, rys.4; fot.2, tab.1,

Stan techniczny i zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce; podstawowe parametry dróg wodnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym oraz wykaz stoczni i portów rzecznych. Bariery rozwoju i przyczyny marginalizacji znaczenia żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym. Porównanie wielkości przewozów towarowych różnymi rodzajami transportu w Polsce w latach 2001 – 2015. Perspektywy zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów masowych do portów śródlądowych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Marciniak Radosław: Okrętowy recykling. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 20, s.9-10, fot.2,

Charakterystyka operacji złomowania statków na świecie. Obowiązujące przepisy międzynarodowe. Nowe regulacje wyznaczające standardy w zakresie recyclingu statków pod banderą Unii Europejskiej. Wpływ złomowań statków na środowisko naturalne.

Woźniak Roman: Nielegalna imigracja wyzwaniem dla współczesnej żeglugi. Namiary na morze i handel 2016, nr 20, s.11-13, fot.1,

Charakterystyka problemu imigracji morskiej. Trasy podwyższonego ryzyka. Zagrożenia ekonomiczne, zdrowotne oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla statków handlowych, ich załóg i armatorów na skutek masowej skali imigracji drogą morską. Pilna potrzeba wypracowania skutecznych mechanizmów wsparcia żeglugi międzynarodowej w tym zakresie.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Jackiewicz-Rek Wioletta: Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Wybrane problemy materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne budowy. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.86-90, rys.5; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.14.

Charakterystyka konstrukcji budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Technologia budowy oraz parametry materiałów konstrukcyjnych. Montaż żelbetowych mostów-łączników na narożnych pylonach Świątyni. Pomiary ugięć sprężystych konstrukcji mostów.

Radomski Wojciech: Utrzymanie i diagnostyka mostów w aspekcie działalności rzeczoznawcy budowlanego. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.94-99, rys.1; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.13.

Źródła i czynniki degradacji mostów. Rola i zadania rzeczoznawcy w procesie diagnostyki stanu technicznego mostu drogowego; metodyka badań i kryteria podejmowania decyzji przez eksperta.

Szruba Maria: Nawierzchnie lotnisk. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5,bibliogr.poz.2.

Zasady projektowania nawierzchni lotniskowych: konstrukcja i cechy eksploatacyjne nawierzchni betonowych i asfaltowych; systemy odwodnienia obszaru lotniska.

Szruba Maria: Odwodnienie dróg, mostów i tuneli. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.66-70, fot.2, bibliogr.poz.6.

Zadania i funkcje systemów odwadniających elementów infrastruktury dróg. Zalecenia projektowe dotyczące odwodnienia powierzchniowego i podziemnego obiektów drogowych; technologie i urządzenia stosowane do odwadniania: dróg i ulic, mostów, tuneli, przejść podziemnych, przepustów.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Luka w lukach. Nowy Przemysł 2016, nr 11, s.42-44, rys.1; fot.1, tab.2,

Trendy i kierunki wzrostu lotniczych przewozów towarowych na rynku światowym; największe linie cargo lotniczego w 2015 r. Uwarunkowania i bariery rozwoju polskiego rynku cargo lotniczego na tle tendencji światowych. Statystyka wielkości transportu towarów drogą powietrzną w Polsce w latach 2005 – 2015 oraz przeładunki cargo w portach lotniczych w latach 2015 – 2016. Wnioski dotyczące poprawy efektywności przewozów i zdolności przeładunkowej lotnisk.

 

POJAZDY SZYNOWE

Goliwąs Damian, Kałuba Marian, Stęchlicki Mateusz: System alarmu pasażera dla pociągów pasażerskich. (Passenger alarm system for passenger train.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 3, s.21-32, rys.8, tab.2, bibliogr.poz.8.

Standaryzacja i normalizacja w dziedzinie systemów hamowania bezpieczeństwa w pociągach; przykłady PN-EN i TSI. Budowa i funkcje Systemu Alarmu Pasażera (PAS); główne elementy i algorytm systemu w sytuacji uruchomienia alarmu przez pasażera. Proces hamowania bezpieczeństwa dla standardów łączności alarmowej w pociągach i hamulca bezpieczeństwa dla pasażerów. Charakterystyka rozwiązań integrujących PAS z pętlą bezpieczeństwa pojazdu: wariant elektryczny, wariant pneumatyczny z sygnalizacją elektryczną. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Nowoczesne systemy zmniejszające toksyczność spalin pojazdów kolejowych. (Modern systems for reducing the toxicity of rail vehicle exhaust.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 3, s.33-38, rys.4; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.11.

Charakterystyka i przykłady rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie emisji spalin z modernizowanych pojazdów kolejowych: technologia retrofittingu, system BATS (Blended Aftertreatment System). (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

 

POLSKIE DROGI

NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Polskie Drogi 2016, nr 7, s.43-47, rys.1; fot.1,

Wnioski i ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące stanu bezpieczeństwa drogowego pieszych i rowerzystów w Polsce. Działalność instytucji odpowiedzialnych za politykę w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocena stanu technicznego infrastruktury dróg publicznych i pieszo-rowerowej. Nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego dróg.

Tomczuk Piotr, Wytrykowska Anna: Ocena stanu zagrożenia na przejściach dla pieszych. Polskie Drogi 2016, nr 8, s.48-55, rys.2; fot.8, tab.3, bibliogr.poz.15.

Wpływ elementów systemu ruchu drogowego (człowiek – pojazd – droga) na bezpieczeństwo drogowe. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i statystyki wypadkowości na przejściach dla pieszych w latach 2000 – 2014. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszych na przejściu dla pieszych: lokalizacja, widoczność, dostępność przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie, ruch uliczny.

Łokaj Damian: Rozwój lokalnych sieci drogowych vs rzeczywistość. Polskie Drogi 2016, nr 7, s.24-27, rys.1; fot.1,

Rola i znaczenie infrastruktury drogowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce. Problematyka finansowania i realizacji inwestycji drogowych przez samorządy lokalne. Zadania inwestorów i administracji drogowej w zarządzaniu procesem inwestycyjnym. Podsumowanie efektów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011 oraz perspektywy realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Gisterek Igor: Ochrona podtorza w warunkach intensywnej zabudowy. (Subgrade protection in urban environment.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 11, s.11-14, fot.4, bibliogr. poz. 9.

Rodzaje środków ochrony przed drganiami stosowanych w transporcie szynowym. Konstrukcja i technologia wykonania systemu masowo-sprężystego dla ochrony przed drganiem podtorza przebudowywanej linii tramwajowej w Bochum Langendreer (Niemcy).

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz.1). (Building facilities needed for target of security and defence (p.1).) Przegląd Techniczny 2016, nr 22-23, s.23-25,

Zarys pojęcia bezpieczeństwo i obronność państwa. Rola obiektów budowlanych w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Prawne definicje obiektu budowlanego. Rodzaje nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności

Dziedzic Tomasz: Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. II. (Aviation as a stimulator of development p. II.) Przegląd Techniczny 2016, nr 22-23, s.17-19,22, rys.5,

Trendy i dynamika rozwoju światowego rynku transportu lotniczego w latach 2000 – 2015. Liberalizacja i konkurencja na polskim rynku lotniczym po 2000 r. Struktura podmiotowa rynku przewozów pasażerskich i działalność przewoźników niskokosztowych; sytuacja finansowa i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa PLL LOT. Wzrost obsługi ruchu pasażerskiego i przychody polskich portów lotniczych.

Walczak Dariusz: Kiedy rano jadę… Przegląd Techniczny 2016, nr 24, s.36-37, fot.4,

Historia komunikacji tramwajowej w Warszawie od drugiej połowy XIX w. Budowa trakcji konnej i elektryfikacja sieci tramwajowej. Charakterystyka taboru i infrastruktury tramwajowej.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dolecki Leonard: Kolej sprzyja przeładunkom w polskich portach morskich. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.26-29, fot.2,

Rozwój kolejowych połączeń intermodalnych do polskich portów morskich; wpływ inwestycji kolejowych na działalność przeładunkową portów oraz plany inwestycyjne PKP PLK dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury dostępowej do 2020 r. Projekt wdrożenia systemu PCS (Port Community System) jako wspólnej platformy elektronicznej do obsługi klienta w największych polskich portach.

Janduła Martyn: PKP Cargo notuje kolejną stratę, ale zapowiada poprawę. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.24-25,

Sytuacja finansowa, koszty i przychody PKP Cargo w pierwszym półroczu 2016 r. Udział czeskiej spółki przewozowej AWT w kosztach działalności grupy kapitałowej PKP Cargo. Założenia i realizacja strategii optymalizacji kosztów i zwiększenia rentowności przewozów.

Madrjas Jakub: Kraków myśli o tym, by jeździć bez sieci. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.74-75, fot.1,

Projekt uruchomienia odcinków linii tramwajowych bez sieci trakcyjnej w Krakowie; warunki ofertowe przetargu na nowe pojazdy przystosowane do jazdy autonomicznej oraz perspektywy realizacji inwestycji.

Malinowski Łukasz: Dobre wakacje PKP Intercity. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.68-70, rys.2; fot.1, tab.1,

Statystyka przewozów pasażerskich PKP Intercity w miesiącach wakacyjnych czerwiec – sierpień 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. Wpływ wzrostu jakości usług na poprawę wyników przewozowych polskich kolei. Zestawienie wyników przewozów pasażerów przez przewoźników kolejowych w Polsce w 2015 i 2016 r. (styczeń – sierpień).

Rydzyński Paweł: Czy kolej regionalna powoli umiera?. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.78-80, fot.2,

Uwarunkowania rozwoju kolejowych przewozów regionalnych w kontekście potrzeb społecznych. Tendencje wzrostu motoryzacji i spadku zainteresowania przewozami kolejowymi w wybranych regionach Polski.

Rydzyński Paweł: Ożywić kolej w Kartuzach i Chojnicach. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.51-53, fot.1,

Projekty komplementarne do planu modernizacji linii kolejowej nr 201 (magistrala węglowa); warianty rozbudowy i elektryfikacji tras i węzłów kolejowych oraz ich znaczenie dla rozwoju oferty przewozów pasażerskich.

Urbaniak Justyna: Centralny Port Lotniczy – jeśli powstanie, to tylko w połączeniu ze spójną siecią drogowo-kolejową. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.54-57, rys.1,

Cele i założenia projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL). Porównanie dostępności komunikacyjnej portu lotniczego dla proponowanych wariantów lokalizacji inwestycji (Mszczonów, Baranów, Modlin). Perspektywy włączenia CPL do sieci połączeń kolei konwencjonalnych i dużych prędkości do 2030 r.

Urbanowicz Witold: Moskwa jeździ na około. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.71-73, fot.2,

Cele i przesłanki realizacji nowej kolejowej linii obwodowej w Moskwie. Parametry i efektywność zintegrowanego systemu połączeń komunikacji szynowej – kolejowej, tramwajowej i metra. Inwestycje w zakresie infrastruktury transportu szynowego i drogowo-ulicznej w aglomeracji.

Wild Patryk: Plan B potrzebny natychmiast. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.58-65, rys.4; fot.1,

Priorytety strategii rozwoju polskiej sieci kolejowej w świetle założeń Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r. Cele i zakres inwestycji infrastrukturalnych kolei oraz projekt budowy Centralnego Portu Lotniczego. Podsumowanie dotychczasowych efektów wykonania projektów kolejowych współfinansowanych z funduszy UE na lata 2007 – 2013. Propozycje działań alternatywnych i uzupełniających KPK; wizja rozwoju systemów przewozów pasażerskich i przewozów towarowych; modele sieci pasażerskiej komunikacji regionalnej z centralnym Punktem Przesiadkowym oraz węzła logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (OBOR).

 

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny Cz.2 – I połowa XX wieku. Świat Kolei 2016, nr 10, s.14-23, fot. wiele; rys. wiele, bibliogr.poz.35.

Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny na przestrzeni pierwszej połowy XX wieku. Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kolejowych i stacji.

Jerczyński Michał: Historia węzła kolejowego Koluszki – Słotwiny Cz. 3 – dzieje powojenne. Świat Kolei 2016, nr 11, s.24-33, fot. wiele; rys. wiele, bibliogr.poz.17.

Historia węzła kolejowego Koluszki – Słotwiny po II wojnie światowej. Odbudowa, modernizacja i elektryfikacja trakcji kolejowych i stacji. Likwidacja infrastruktury kolejowej po upadku PRL.

Rusak Ryszard: Nowy tabor kolei Rhatische Bahn (1). Świat Kolei 2016, nr 10, s.30-35, fot.9; rys.5, tab.1,

Charakterystyka taboru Kolei Retyckiej (RhB). Elektryczne zespoły trakcyjne Allegra ABe 8/12 (3501-3515) oraz Allegra ABe 4/16 (3101-3105).

Rusak Ryszard: Nowy tabor kolei Rhatische Bahn (2). Świat Kolei 2016, nr 11, s.34-39, fot. wiele; rys.2, tab.2, bibliogr.poz.4.

Charakterystyka taboru kolejowego Kolei Retyckiej ( Rhatische Bahn): Alvra-Gliederzug; koncepcja „Retica 30”; Flugeltriebzung RTZ serii ABe 4/16 3111-3137 („Latające Skrzydło”); wagony sterownicze typu Bit 508 (52801-528130.

Tomasik Piotr: Tramwaje w Chinach (2). Świat Kolei 2016, nr 10, s.46-43, fot. wiele,

Charakterystyka transportu tramwajowego w Szanghaju, Suzhou, Nankin oraz Shenyang. Główne linie tramwajowe oraz eksploatowany tabor.

Tomasik Piotr: Tramwaje w Chinach (3). Świat Kolei 2016, nr 11, s.46-51, fot.wiele, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka transportu tramwajowego w Dalian i Changchunie. Główne linie tramwajowe oraz eksploatowany tabor.

Zintel Krzysztof: Dawne pojazdy szynowe z napędem hybrydowym Część 4 : Lokomotywy i wagony akumulatorowo-spalinowe. Świat Kolei 2016, nr 10, s.24-29, fot.9; rys.4, tab.1, bibliogr.poz.27.

Charakterystyka lokomotyw akumulatorowo-spalinowych Deutsche Reichsahn (DR) : Kbs 4072 do 4077 oraz firm Henschel i SSW z lat 1933-1940. Wagony spalinowo-akumulatorowe PKP z 1938 r.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (1). Świat Kolei 2016, nr 11, s.18-23, fot. wiele,

Historia parowych pociągów drogowych przełomu XIX i XX wieku. Rodzaje pociągów towarowych na drogach bitych; fabryka maszyn J. Kemna we Wrocławoiu; pociągi drogowe systemu Scotte; ciągnik drogowy Altmann-Keller; pociąg drogowy w Poznaniu.

 

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Beger Michał, Połom Marcin: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie transportu tramwajowego w Gdańsku. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.32-37, bibliogr.poz.11.

Zagadnienia dotyczące analiz ruchu transportu miejskiego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Gdańsku. Modelowanie przemieszczania się ludzi w ruchu pieszym i z wykorzystaniem transportu zbiorowego przy użyciu programu ArcGIS. Analiza wyników.

Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza – zarys dziejów. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.25-29, fot.6; rys4, tab.1, bibliogr.poz.8.

Rozmieszczenie oraz geneza powstania sieci kolei górnictwa rud żelaza w Polsce. Rozwój i regres sieci kolei wąskotorowych górnictwa rud żelaza w Zagłębiu Częstochowskim i Staropolskim.

Pastuszka Joanna: Rynek usług utrzymania taboru i urządzeń kolejowych. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.38-42, fot.8;rys.1, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka rynku usług dla sektora kolejowego. Założenia systemu HealthHub, dzięki któremu Alstom dostarcza nie tylko sprzęt, ale również dane i rozwiązania informacyjne poprawiające gospodarkę taborem kolejowym.

Rabsztyn Marek: Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej czyli prostowanie linii kolejowej Kraków-Zakopane. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.30-31, fot.2; rys.1, bibliogr.poz.5.

Założenia techniczne i eksploatacyjne budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie- Kraków Krzemionki oraz jej znaczenie w systemie przewozów kolejowych.

Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Część 2 – zagadnienia techniczno-eksploatacyjne. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.43-51, fot.1;rys.1, tab.3, bibliogr.poz.15.

Analiza wymagań oraz zagrożeń przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów pasażerskich operatorów kolejowych. Charakterystyka zasobów taborowych pasażerskich przedsiębiorstw kolejowych. Uwarunkowania prognozowania rozwoju środków transportu publicznego w przedsiębiorstwach kolejowych. Uwarunkowania dla zakupu nowych lub modernizacji pojazdów eksploatowanych.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Beim Michał, Soczówka Andrzej: Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.19-24, tab.2, bibliogr.poz.13.

Charakterystyka przemian w zakresie regionalnych, kolejowych połączeń transgranicznych w latach 1990-2016 na obszarze Polski w odniesieniu do połączeń dalekobieżnych.

Buda Marek, Folwarski Tomasz, Krukowicz Tomasz: Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej. (Problems of countdown timers use for traffic lights.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.3-10, bibliogr.poz.21.

Konstrukcja i funkcjonalność liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej. Techniczno-prawne zagadnienia stosowania liczników czasu w Polsce oraz wpływ urządzeń na poprawę przepustowości dróg i bezpieczeństwo ruchu.

Bul Radosław: Poznańska Kolej Metropolitarna jako odpowiedź na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej. (Poznań Metropolitan Railway as a response to spatial and demographic changes occuring in the area of Poznań and its suburban zone.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.11-18, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.17.

Ocena funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego w woj. wielkopolskim. Parametry sieci kolejowej oraz główne problemy transportowe w aglomeracji poznańskiej. Geneza i porównanie projektów utworzenia kolei metropolitarnej w Poznaniu od lat 70. XX w. Przesłanki i założenia koncepcji Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Duda Urszula: Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na parkingach „Parkuj i jedź” w Warszawie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.30-35, tab.1, bibliogr.poz.17.

Prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wsród użytkowników warszawskiego systemu parkingów przesiadkowych. Efekty funkcjonowania parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Powody wykorzystywania parkingów P+R przez użytkowników.

Malasek Jacek: Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.12-18, fot.12; rys.8, tab.1, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka wybranych innowacji z zakresu ekomobilności miejskiej (konsultant wyboru środka transportu, pojazdy o napędzie alternatywnym, miejskie wypożyczalnie samochodów elektrycznych, promocja ruchu rowerowego, chodniki ruchome), które stanowić mogą dla polskich przedsiębiorców i naukowców inspirację dla ich dalszego udoskonalania oraz tworzenia nowych produktów i usług.

Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego badania Ruchu 2015. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.5-11, tab.2, bibliogr.poz.21.

Charakterystyka modelu ruchu rowerowego przygotowanego w ramach Warszawskiego Badania Ruchu (WBR) 2015. Ruch rowerowy w Warszawie, założenia do modelu ruchu, opis modelu ruchu rowerowego oraz jego implementacja w środowisku PTV VISUM. Charakterystyka modelu sieci, popytu oraz kalibracji modelu.

Nosal Katarzyna, Pawłowska Alicja: Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach. (Changes in the approach to the urban sustainable mobility.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.19-25, rys.2, bibliogr.poz.27.

Problem zjawiska kongestii i koszty ponoszone przez pracodawców w efekcie zwiększenia indywidualnych dojazdów do pracy samochodami prywatnymi. Rola i zadania zakładów pracy w oddziaływaniu na zachowania transportowe pracowników. Propozycje dotyczące tworzenia planów mobilności przez przedsiębiorstwa w celu promocji zrównoważonych sposobów podróżowania do miejsc pracy. Wytyczne i przepisy europejskie dotyczące planów mobilności realizowanych przez firmy sektora publicznego i prywatnego. Założenia i efekty kampanii społecznej „Do pracy jadę rowerem” organizowanej w Gdyni od 2012 r.

Zych-Lewandowska Maria: Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Warszawie. (Special public transport lines during All Saints’ Day in Warsaw.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.26-33, rys.11, tab.1, bibliogr.poz.13.

Rys historyczny i współczesna organizacja połączeń komunikacji zbiorowej do warszawskich cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Zasady i metodyka planowania i organizacji komunikacji cmentarnej w ramach akcji ZNICZ. Doświadczenia z funkcjonowania specjalnych linii autobusowych ‚C’. Schematy tras linii cmentarnych w Warszawie w 1981 r. i w 2015 r. Statystyki dotyczące wykorzystania taboru, długości tras i czasów przejazdów linii ‚C’ w latach 2003 – 2015.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Kolejowa Luxtorpeda 2.0. TSL Biznes 2016, nr 11, s.52-53, fot.2,

Cele i założenia polityki rozwoju polskiego kolejnictwa ujęte w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz projekcie Luxtorpeda 2.0. Inwestycje i działania na rzecz poprawy innowacyjności i efektywności transportu i przemysłu kolejowego w perspektywie do 2030 r.

 

W SIECI

Adamczyk Andrzej: W Sieci 2016, nr 45, s.101-103, fot.2,

Priorytety polityki państwa w zakresie rozwoju infrastruktury transportu, budownictwa i mieszkalnictwa (rozmowa z ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem). Kierunki rozwoju sieci drogowej i kolejowej oraz usprawnienie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy UE. Założenia polityki mieszkaniowej i instrumenty wspierające rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przebieg prac legislacyjnych dotyczących projektu kodyfikacji prawa budowlanego.