UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 12/2016

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2016

 

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

GŁOS MASZYNISTY

KZA EXPRESS

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TSL BIZNES

WPROST

 

 

AUTOBUSY

Praca Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Autobusy 2016, nr 10, s.15-19, fot.3; rys.2, bibliogr.poz.20.

Podstawy prawne powołania i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego (ITD); struktura organizacyjna i zadania. Na przykładzie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawiono czynności wykonywane na drogach: sposób przygotowania planów kontroli pojazdów na drogach, główne punkty kontrolne oraz tabor samochodowy i sprzęt używany w czasie kontroli. Krytyczna ocena sposobu kontroli pojazdów drogowych przez ITD.

Płachecka Magdalena: Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Autobusy 2016, nr 10, s.20-23, tab.2, bibliogr.poz.14.

Analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Raczyńska-Buława Ewa: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie – założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych. Autobusy 2016, nr 10, s.8-14, bibliogr.poz.15.

Główne założenia programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej na lata 2011-2020; dane statystyczne dotyczące wypadków, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz waga interdyscyplinarnych i kompleksowych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

 

DROGOWNICTWO

Maśkiewicz Jakub: Synteza Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich. (Synthesis of traffic census in 2015 on national nad regional roads.) Drogownictwo 2015, nr 11, s.364-370, rys.2, tab.9, bibliogr.poz.4.

Zakres i metodyka pomiarów ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w ramach Generalnych Pomiarów Ruchu (GPR) w Polsce w 2015 r. Analiza obciążenia ruchem sieci drogowej w 2015 r. w porównaniu do wyników GPR z 2010 r.; wielkość i struktura rodzajowa średniego dobowego ruchu pojazdów ogółem, w godzinach nocnych oraz w miesiącach letnich i zimowych.

Rożek Karol: Ruch rowerowy w pasie drogowym. (Bicycle traffic in road right of way.) Drogownictwo 2016, nr 11, s.339-346, bibliogr.poz.11.

Warunki formalno-prawne oraz techniczne realizacji dróg rowerowych; charakterystyka funkcjonalna i parametry elementów infrastruktury rowerowej. Zasady i sposoby organizacji ruchu rowerowego: na zasadach ogólnych, pasy i kontrapasy rowerowe, śluzy rowerowe. Rodzaje nawierzchni i oznakowanie dróg rowerowych.

Stańczyk Andrzej: Jedwabny Szlak z betonu. (‚Silk Route’ in concrete.) Drogownictwo 2016, nr 10, s.333-335, fot.6,

Historia i współczesny stan odcinka trasy Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie.

Suwara Tadeusz: Doświadczenia i problemy w projektowaniu infrastruktury drogowej. (Experience and problems in road infrastructure design.) Drogownictwo 2015, nr 11, s.371-374, rys.2,

Charakterystyka procesu przygotowania inwestycji drogowej na przykładzie realizacji drogi ekspresowej S-74 w latach 2006 – 2016. Przesłanki środowiskowe zmiany przebiegu trasy przez obszary Natura 2000. Wymagania formalno-prawne i procedury administracyjne dotyczące budowy drogi w systemie „projektuj i buduj”.

 

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Bień Joanna: Trzecia przeprawa mostowa przez Bosfor. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.56-57, fot.3,

Konstrukcja i parametry hybrydowego mostu drogowo-kolejowego przez cieśninę Bosfor w Turcji.

Bień Joanna, Sumara Agata: To będzie najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.78-79, rys.1, tab.1,

Założenia projektowe budowy tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S7; warunki hydrogeologiczne budowy i ich znaczenie w procesie realizacji inwestycji.

Dukała Dagmara: 9 wybranych mostów kolejowych objętych modernizacją w 2015 r. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 1, s.64-66, fot.9,

Koszty inwestycyjne i zakres modernizacji mostów kolejowych wykonanych przez PKP PLK w 2015 r.: most nad Wartą w Starołęce, most zwodzony na rzece Regalica, most na Martwej Wiśle, most przez Wisłokę w Dębicy, most przez Pilicę w Tomaszowie Mazowieckim, most nad Odrą we Wrocławiu, most nad Nysą Łużycką, most na rzece Wisłok w Tryńczy, most nad Liwcem (Rail Baltica).

Dukała Dagmara: Integracja transportu miejskiego i kolejowego w aglomeracjach. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 1, s.56-57, fot.3,

Wpływ inwestycji kolejowych na usprawnienie komunikacji zbiorowej w polskich aglomeracjach oraz założenia integracji kolei i transportu miejskiego. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne planowane i realizowane przez PKP PLK w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu.

[Inwestycje transportowe w Polsce finansowane ze środków funduszu ‚Łącząc Europę’]. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.40-53,

Charakterystyka inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, współfinansowanych ze środków funduszu „Łącząc Europę” w latach 2015 – 2016: koszty i finansowanie inwestycji kolejowych; rozbudowa dróg ekspresowych S5 i S7; obwodnice miast w województwach wielkopolskim, opolskim i łódzkim.

 

GŁOS MASZYNISTY

Zarzecki Rafał: ERA o bezpieczeństwie na kolei. Głos Maszynisty 2016, nr 11, s.8-9, rys.1,

Analiza wypadkowości na kolejach UE na podstawie raportu Europejskiej Agencji Kolejowej za lata 2012 – 2014; liczba śmiertelnych ofiar wypadków kolejowych w państwach członkowskich w latach 2010 – 2014.

 

KZA EXPRESS

Faron Barbara: Z Warszawy do Wiednia, Kolej Warszawsko-Wiedeńska. KZA Express 2016, nr 14, s.78-82, fot.4,

Historia budowy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej: projekt i realizacja inwestycji w latach 1835 – 1845, działalność Towarzystwa Akcyjnego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, eksploatacja linii do czasów współczesnych.

Kołaczek Piotr: Infrastruktura kolejowa Polska a UE. KZA Express 2016, nr 14, s.58-63, rys.3,

Cele i zadania europejskiej polityki transportowej dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu oraz budowy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) do 2050 r. Priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce oraz założenia finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach TEN- T.

Kołaczek Piotr: Kierunki rozwoju napędu lokomotyw. KZA Express 2016, nr 14, s.42-49, fot.4,

Ewolucja technologiczna układów napędowych pojazdów szynowych ukierunkowana na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez tabor kolejowy. Konstrukcja i cechy eksploatacyjne lokomotyw: spalinowych, spalinowych hybrydowych, elektrycznych, z napędem jądrowym.

Kołaczek Piotr: Liczniki energii trakcyjnej. KZA Express 2016, nr 14, s.32-35, fot.2,

Metody rozliczania zużycia energii przez pojazdy trakcyjne. Przesłanki i korzyści wyposażenia pojazdów kolejowych w indywidualne liczniki energii elektrycznej. Wymagania dotyczące budowy i działania liczników energii zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PKP Energetyka.

Kuś Łukasz: Kolej coraz bardziej miejska. KZA Express 2016, nr 14, s.36-40, fot.3,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju szybkich kolei miejskich (SKM) w polskich aglomeracjach. Rodzaje systemów SKM oraz doświadczenia z ich eksploatacji w miastach polskich i niemieckich (Berlin, Hamburg); organizacja i funkcjonowanie zintegrowanych systemów kolei aglomeracyjnej w: Trójmieście, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Plany budowy SKM w konurbacji górnośląskiej i Bydgoszczy.

Sobolak Justyna: Muzea kolejnictwa w Polsce. KZA Express 2016, nr 14, s.70-77, fot.6,

Charakterystyka zbiorów muzealnych w zakresie taboru i techniki kolejowej w Polsce: Stacja Muzeum w Warszawie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, stacja kolei wąskotorowej w Rudach, Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Parowozownia Skierniewice, Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli-Karsznicach, parowozownia Wolsztyn, Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach.

Sobolak Justyna: Otwarcie rynku kolejowego. KZA Express 2016, nr 14, s.54-57, fot.2,

Główne cele IV Pakietu Kolejowego oraz korzyści wynikające z liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE.

Sobolak Justyna: {Nie}bezpieczne przejazdy. KZA Express 2016, nr 14, s.28-31, fot.2,

Najczęściej występujące przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych. Inicjatywy i działania PKP PLK na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych.

Syryjczyk Tadeusz: Po co duża prędkość? Jak do niej dochodzimy?. KZA Express 2016, nr 14, s.18-23, fot.3,

Cele i przesłanki budowy sieci kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce. Wpływ zwiększenia prędkości pociągów na poprawę konkurencyjności usług kolejowego transportu pasażerskiego. Koszty i efektywność dostosowania parametrów infrastruktury i taboru kolejowego do podwyższonej prędkości jazdy. Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kdp.

Zielaskiewicz Henryk: Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych. KZA Express 2016, nr 14, s.6-16, rys.9; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.2.

Uwarunkowania i czynniki konkurencji między transportem drogowym i kolejowym. Porównanie udziału kolei i transportu drogowego w rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 2008 – 2015. Plany i perspektywy w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej oraz kolejowego transportu intermodalnego; prognozowane efekty Krajowego Programu Kolejowego w latach 2015 – 2023.

Ziemski Marcin: Jaka kolej po Unii. KZA Express 2016, nr 14, s.50-53, fot.2,

Perspektywy finansowania inwestycji kolejowych z funduszy unijnych i krajowego budżetu po 2023 r. Propozycje dotyczące modelu finansowania infrastruktury kolejowej i systemowego wsparcia przewoźników przez państwo.

Ziemski Marcin: Wzór na Kolejową Dolinę. KZA Express 2016, nr 14, s.24-27, rys.2,

Założenia i perspektywy realizacji planów rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu kolejowego (Luxtorpeda 2.0, Kolejowa Dolina).

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Ryńska Joanna: Lotniska regionalne rosną. Logistyka a Jakość 2016, nr 6, s.46-48, fot.4, tab.1,

Charakterystyka inwestycji w infrastrukturę lotniczego transportu realizowanych na potrzeby konkretnych najemców – najczęściej firm logistycznych lub kurierskich, dla których obiekty na lotniskach odgrywają istotną rolę w strategii rozwoju transportu krajowego i międzynarodowego.

 

MOSTY

Biliszczuk Jan: Most kolejowy w Chabarowsku. (Rail bridge in Khabarovsk.) Mosty 2016, nr 6, s.85-86, rys.2; fot.5,

Działalność przedsiębiorstwa K. Rudzki i Spółka w zakresie budownictwa mostowego w Rosji (1858-1948). Charakterystyka konstrukcji stalowego mostu kolejowego przez Amur w Chabarowsku (1916 – 1999).

Hawryszków Paweł, Halicki Mateusz: Alpejskie konstrukcje – kładki na najwyższym pułapie świata. (Bridge structures in Alps.) Mosty 2016, nr 6, s.82-84, rys.4; fot.9, bibliogr.poz.7.

Porównanie konstrukcji wiszących kładek dla pieszych w Alpach Szwajcarskich: Titlis Cliff Walk i Peak Walk. Przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań inżynieryjnych zastosowanych przy budowie kładek.

Staruch Małgorzata, Kliszewski Łukasz, Bulejko Pavel: Budowa zielonego mostu nad istniejącą autostradą D2 na Słowacji. (A new green bridge built over an existing motorway in Slovakia.) Mosty 2016, nr 6, s.76-78, rys.1; fot.6,

Charakterystyka konstrukcji mostu z przejściem dla zwierząt położonego w ciągu autostrady D2 na Słowacji (w ramach Korytarza Alpejsko-Karpackiego). Technologia budowy mostu i zastosowane rozwiązania inżynieryjne.

Stryszyk- Wieloszewska Bogumiła: Budowa przejścia dla zwierząt PE-1.1 jako przykład szybkiego i łatwego montażu obiektów z elementów prefabrykowanych o niskich kosztach eksploatacji. (The construction of the wildlife crossing PE-1.1 as an example of low-cost, quick and easy assembly of engineering structures made of precast concrete elements.) Mosty 2016, nr 6, s.71-74, rys.2; fot.8,

Konstrukcja i parametry przejścia dla zwierząt wykonanego z prefabrykatów żelbetowych na drodze ekspresowej S-7. Przebieg prac budowlanych i montażowych oraz system odwodnienia obiektu.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Odblokujmy potencjał Gdyni. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 23, s.13-15, rys.2; fot.1,

Ocena potencjału przeładunkowego i zdolności konkurencyjnej portu morskiego w Gdyni w zakresie obsługi ładunków kontenerowych; efektywność inwestycji infrastrukturalnych w gdyńskim porcie wobec trendów na światowym rynku żeglugi kontenerowej. Porównanie wielkości przeładunków kontenerów w portach morskich w Gdyni i w Gdańsku w latach 2007 – 2016.

Borkowski Maciej, Gogol Krzysztof: [Przeładunki masowe w polskich portach morskich]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 24, s.9-15, rys.9; fot.4, tab.1,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w latach 2015 – 2016; statystyka przeładunków w portach w ciągu 10 miesięcy i rocznie w latach 2010 – 2016. Stan światowej floty masowców i trendy koniunktury na rynku żeglugowym w 2016 r.

Zamknięty rozdział historii?. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 24,

Statystyka przeładunków w terminalach kontenerowych w polskich portach morskich w listopadzie 2015 r. i 2016 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Pawlik Marek: Bezpieczeństwo kolei w kontekście powiązań pomiędzy dyrektywami o bezpieczeństwie kolei i o interoperacyjności kolei, analiza z punktu widzenia wymagania zasadniczego ‚bezpieczeństwo’. (Rail safety in the context of the relationship between the directives on safety and on the other hand, interoperability, analysis from the point of view of essential requirement ‚safety’.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 12, s.23-29, bibliogr.poz.4.

Analiza prawa UE w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Charakterystyka porównawcza regulacji prawnych dyrektywy o bezpieczeństwie kolei i dyrektywy o interoperacyjności kolei, obejmująca zagadnienia: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo elektryczne, zabezpieczenie przed dostępem i przed pożarem, oddziaływanie taboru na tor kolejowy i obiekty inżynieryjne, sterowanie ruchem kolejowym, przepisy ruchowe, kwalifikacje personelu, bezpieczeństwo podróżnych. Wymagania dotyczące informatycznego wsparcia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zakres obowiązywania specyfikacji TSI i dokumentów normatywnych. Zasady stosowania norm bezpieczeństwa w projektowaniu i realizacji inwestycji kolejowych.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dybalski Jakub: Osiemnastka w pociągu. W całej Europie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.46-47, fot.1,

Cele i perspektywy realizacji oferty darmowych przejazdów dla młodzieży transportem kolejowym w UE.

Jasiński Rafał: Modernizacja ‚siódemki’ ożywi lokalne linie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.40-42, fot.3,

Zakres prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 7, prowadzonych na odcinku Otwock – Lublin. Organizacja ruchu pociągów i objazdy przewidziane w trakcie realizacji robót torowych.

Madrjas Jakub: Nowy plan transportowy MIB. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.34-35, fot.1,

Założenia projektu nowelizacji planu transportowego przewozów kolejowych przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; podsumowanie realizacji planu transportowego z 2012 r. w zakresie średniej prędkości handlowej pociągów pasażerskich.

Pastor Łukasz: Dworzec w Skarżysku-Kamiennej jednym z dziesięciu ‚szczęśliwców’. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.43-45, fot.1,

Założenia projektowe i źródła finansowania modernizacji dworca kolejowego w Skarżysku Kamiennej.

Rydzyński Paweł: Z Gdańska do Szczecina przez Kołobrzeg i lotnisko w Goleniowie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.36-38, rys.1; fot.1,

Projekt rozbudowy układu linii kolejowych wokół Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych Szczecina z Trójmiastem, Kołobrzegiem, Koszalinem i Świnoujściem.

Rydzyński Paweł, Fiszer Kasper: Pomorze uprości zakup biletów. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.51-53, fot.1,

Założenia projektowe jednolitego systemu biletowego transportu publicznego w woj. pomorskim. Wzorcowe rozwiązania zintegrowanego systemu pobierania opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Koncepcja wykorzystania kart płatniczych do zakupu biletów transportu zbiorowego w Łodzi.

Szymajda Michał: Jak rozwinie się trójmiejska kolej aglomeracyjna?. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.54-55,

Stan obecny i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych realizowanych przez PKP SKM Trójmiasto w aglomeracji trójmiejskiej.

Urbanowicz Witold: Warszawa aktualizuje priorytety transportowe. Więcej metra i tramwajów. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.56-59, fot.4,

Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportu szynowego w Warszawie: plan rozbudowy II linii metra do 2023 r.; budowa tras tramwajowych; perspektywy realizacji Mostu Krasińskiego przez Wisłę.

[Ekspansja Chin na rynki kolejowe]. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.20-33,

Działania ekspansywne chińskich przedsiębiorstw na polskim i światowym rynku kolejowym. Problemy realizacji infrastrukturalnych inwestycji drogowych i kolejowych z udziałem chińskich wykonawców (m.in. budowa autostrady A2, modernizacja linii kolejowej nr 447). Chińskie inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej w Afryce na przykładzie Etiopii i Nigerii. Strategia rozwoju kolei dużych prędkości w Chinach. Stan obecny i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów kontenerowych na trasie Chengdu – Łódź. Oferta chińskich producentów taboru kolejowego na rynek europejski.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Bużałek Tomasz: Doświadczenia europejskie w zakresie zapewnienia regionom dostępu do systemów kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.25-29, fot.3; rys.7, bibliogr.poz.4.

Działania na rzecz rozszerzenia kręgu użytkowników i beneficjentów linii kolei dużych prędkości. W praktyce eksploatacji linii dużych prędkości, zwłaszcza na sieciach europejskich uwzględnia się potrzeby powiązań regionalnych. Wynika to z działań na rzecz harmonijnego rozwoju regionalnego oraz ekonomizacji eksploatacji infrastruktury.

Graff Marek: Pociągi Inspiro na drugiej linii metra warszawskiego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.38-43, fot.7; rys.2, tab.1, bibliogr.poz.13.

Charakterystyka pociągów Inspiro eksploatowanych na drugiej linii metra warszawskiego. Rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym taborze.

Massel Andrzej: Rozwój sieci TEN- T w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.30-37, fot.4, tab.6, bibliogr.poz.18.

Uwarunkowania rozwoju sieci TEN- T w Polsce. Kształtowanie i działania inwestycyjne dotyczące sieci TEN- T w Polsce. Efekty dotychczasowych działań, prędkości maksymalne pociągów, naciski osi dla lokomotyw i wagonów, dopuszczalne długości pociągów towarowych.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz: Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.19-24, rys.9, tab.1, bibliogr.poz.11.

Koncepcje wykorzystania planowanych do budowy w Polsce linii dużych prędkości w celu stworzenia sieci szybkich połączeń regionalnych w rejonach największych polskich aglomeracji. Uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne. Połączenia regionalne w koncepcjach kolei dużych prędkości w Polsce: Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Małopolska.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: ‚Przezbrajanie’ PKP Cargo. TSL Biznes 2016, nr 10, s.56-57, rys.2; fot.2,

Wyniki działalności przewozowej i przychody PKP Cargo w pierwszym półroczu 2016 r. Plany dotyczące inwestycji taborowych oraz dywersyfikacji przewozów towarowych realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 

WPROST

Gryn Magdalena: Duże lotnisko potrzebne od zaraz. Wprost 2016, nr 48, s.44-47, rys.1; fot.1,

Cele i przesłanki budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) w Polsce. Wzrost natężenia pasażerskiego ruchu lotniczego i ograniczenia przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie; liczba pasażerów w polskich portach lotniczych w 2016 r. (styczeń – październik). Propozycje dotyczące lokalizacji CPL oraz likwidacji Lotniska Chopina. Przewidywane koszty i korzyści z realizacji inwestycji.