UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 02/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2017

 

AURA

AUTOBUSY

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

GAZETA POLSKA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TSL BIZNES

 

 

AURA

Czaplicka Anna, Siedlecki Bogdan: Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem. (Light pollution and its threat to environment.) Aura 2017, nr 2, s.3-6, fot.7, bibliogr.poz.29.

Analiza oddziaływania sztucznego oświetlenia na środowisko naturalne. Problem zanieczyszczenia środowiska przez antropogeniczne źródła światła pochodzące z terenów miejskich. Wpływ nadmiernego oświetlenia w porze nocnej na zdrowie człowieka oraz warunki bytowania roślin i zwierząt.

Żylicz Tomasz: Przekopywanie Mierzei Wiślanej. (Cutting the Vistula Spit.) Aura 2017, nr 1, s.20-21,

Koszty i korzyści budowy kanału żeglugowego Nowy Świat na Mierzei Wiślanej – projekt połączenia drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską.

 

AUTOBUSY

Brożek Katarzyna, Kogut Justyna: Projekt ElectriCity jako instrument zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Autobusy 2016, nr 12, s.22-25, fot.4, bibliogr.poz.17.

Geneza i ewolucja idei zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym. Założenia i realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu w polityce transportowej UE. Wdrożenie połączeń elektrycznej komunikacji autobusowej w Goteborgu w ramach europejskiego projektu ElectriCity.

Oziomek Jakub, Rogowski Andrzej: Synchronizacja miejskich linii komunikacyjnych z wykorzystaniem wielu kryteriów. (Synchronization of urban bus lines with using multiple criteria.) Autobusy 2016, nr 12, s.26-31, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.9.

Znaczenie synchronizacji rozkładów jazdy dla zapewnienia regularności kursowania pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Algorytm optymalizacji wielokryterialnej linii komunikacyjnych oraz wartości wskaźników synchronizacji dla rozwiązań optymalnych. Przykłady rozwiązań modeli synchronizacji interwałowej.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dąbrowski Józef: Zagrożenia w eksploatacji elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.59-62, rys.4, bibliogr.poz.8.

Korzyści i wyzwania związane z elektryfikacją miejskiej komunikacji autobusowej. Ocena efektywności użytkowania autobusów elektrycznych z uwzględnieniem kosztów zużycia energii na poszczególnych etapach procesu eksploatacji.

Rakasz Laszlo: Założenia i realizacja montażu przemysłowego autobusów Ikraus w latach 1993 – 1998. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.28-31, rys.2; fot.6,

Koncepcja i realizacja montażu przemysłowego autobusów w Polsce w latach 1993 – 1998, w ramach współpracy Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i węgierskiej fabryki Ikarus.

Ratnicyn Krzysztof: Jak efektywnie doskonalić procesy w przedsiębiorstwach komunikacyjnych?. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.40-42,

Założenia strategii zarządzania Lean opartej na koncepcji ‚organizacji bez patologii’. Przebieg procesu i ocena efektów wdrożenia strategii Lean w sekcjach obrządzania wagonów i naprawy lokomotyw przedsiębiorstwa PKP Intercity w 2015 r.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław, Sołowczuk Alicja: Zalecenia projektowe przystanków autobusowych zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowań wg wytycznych niemieckich, cz. III. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9, s.39-43, rys.4; fot.11, bibliogr.poz.3.

Zasady projektowania zatok i przystanków autobusowych zlokalizowanych przed i za skrzyżowaniem, obowiązujące w Niemczech. Przykłady rozwiązań przystanków autobusowych zlokalizowanych na wlocie i wylocie skrzyżowania z uwzględnieniem ruchu rowerowego.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych angielskich, cz. III (szykany w osi jezdni i zwężenia jezdni). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 7-8, s.29-32, rys.9; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zasady projektowania szykan drogowych w Wielkiej Brytanii. Warunki techniczne i parametry geometryczne szykan w osi jezdni i z przesunięciem toru jazdy. Przykłady rozwiązań projektowych dla różnych typów szykan.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Organizacja ruchu na rondach turbinowych w Polsce. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9, s.23-27, rys.7; fot.5, bibliogr.poz.12.

Ocena funkcjonalności oznakowania poziomego i pionowego rond turbinowych w Polsce. Przykłady znaków drogowych umiejscowionych na wlotach rond w Holandii. Wyniki badań ankietowych dotyczących propozycji modyfikacji oznakowania pionowego rond turbinowych.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. I (rondo knee typu look- a- like). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 7-8, s.35-41, rys.13, tab.1, bibliogr.poz.9.

Cechy charakterystyczne i specyfika budowy rond turbinowych wg wytycznych obowiązujących w państwach europejskich. Zasady projektowania ronda turbinowego knee typu Look- a- like (rondo z wyspą okrągłą i oznakowaniem poziomym bezpośrednio przy wyspie środkowej). Parametry i kształtowanie geometrii elementów ronda turbinowego Look- a- like.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. II (rondo knee typu Look -a- like z dwoma i trzema nosami). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9,

Przykłady rozwiązań inżynieryjnych geometrii rond turbinowych typu Look- a- like w Polsce, Holandii i USA. Zasady projektowania geometrii ronda Look- a- like z dwoma lub trzema nosami.

 

GAZETA POLSKA

Kowalczyk Agnieszka [red.]: ‚Gazeta Codzienna’ w wieku pary i elektryczności. Gazeta Polska 2016, nr 28, s. I-VIII, rys.10; fot.2,

Zagadnienia z zakresu tematyki kolejowej i transportowej, publikowane w artykułach prasowych na łamach polskiej ‚Gazety Codziennej’ w XIX w. Relacja ze światowej Wielkiej Wystawy w Londynie, na której zaprezentowano wynalazki m.in. polskich konstruktorów (1.05.-15.10.1851 r).

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Popławski Michał, Wojtkiewicz Tomasz: O kryteriach wyboru sposobu i zakresu napraw obiektów zabytkowych. (On criteria of choosing methods and scope of architectural monuments restorations.) Inżynieria i Budownictwo 2017, nr 2, s.72-73, bibliogr.poz.11.

Propozycja systematyki kryteriów projektowania napraw obiektów zabytkowych: ekonomiczne, inżynierskie, użytkowe, konserwatorskie, prawne.

 

KURIER KOLEJOWY

Góra Ignacy: Priorytet dostępnej kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.20-22, rys.1; fot.1,

Wymagania dotyczące obsługi niepełnosprawnych podróżnych w transporcie kolejowym według przepisów rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. Zadania Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w zakresie kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców stacji wobec niepełnosprawnych pasażerów. Działania podejmowane przez UTK na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: kampanie społeczne na rzecz poprawy jakości obsługi podróżnych i likwidacji barier komunikacyjnych, inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jezierski Przemysław B.: Nietypowe metro w Valparaiso. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.64-65, fot.1,

Budowa i eksploatacja linii metra w chilijskim mieście Valparaiso. Inwestycje obejmujące przebudowę infrastruktury kolei podmiejskiej i utworzenie nowego systemu kolei aglomeracyjnej. Oferta przewozowa i system biletowy metra.

Larczyński Tomasz: Kontenery z Azji popłyną przez Morze Czarne?. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.50-51, fot.1,

Projekt budowy korytarza do transportu kontenerów z Ukrainy do Chin przez Morze Czarne. Plany inwestycyjne dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej korytarza na terytorium Iranu. Uwarunkowania i perspektywy realizacji przedsięwzięcia.

Larczyński Tomasz: Skomplikowane losy karpackiej kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.56-58, fot.2,

Historia magistrali kolejowej CFR 300 Bukareszt – Wielki Waradyn w Rumunii od 1879 r.: budowa, znaczenie transportowe, elektryfikacja, plan modernizacji linii.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Nowy program dla Polski Wschodniej – wreszcie jest kolej na kolej. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.46-47,

Zakres rzeczowy inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020. Priorytety programu oraz warunki uzyskania przez beneficjentów dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Tomczak Jakub: Zmiany w ustawie a udostępnianie infrastruktury kolejowej. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.60-61, fot.1,

Zmiany prawa w zakresie zasad i procedury udostępniania infrastruktury kolejowej oraz opłat infrastrukturalnych, wprowadzone przepisami znowelizowanej w 2016 r. ustawy o transporcie kolejowym.

Wilgusiak Rafał: Rok inwestycyjnej zadyszki. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.28-31, fot.1, tab.2,

Podsumowanie działalności polskiego transportu kolejowego w 2016 r. Główne cele i kierunki strategii zarządzania i polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw Grupy PKP SA w 2016 r. oraz priorytety na 2017 r. Źródła i sposoby finansowania inwestycji kolejowych w latach 2016 – 2023. Wpływ prac inwestycyjnych prowadzonych na sieci kolejowej na przepustowość tras. Organizacja i funkcjonowanie rynku kolejowego; tendencje zmian wielkości przewozów pasażerskich i towarowych. Przedmiot i zakres nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Cieszyński Miłosz: Platooning po polsku. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.28-29, fot.1,

Uwarunkowania rozwoju technologii platooningu w ciężarowym transporcie samochodowym w Europie i USA. Postulaty dopuszczenia do ruchu na polskich drogach autonomicznych konwojów pojazdów, zgłoszone przez przewoźników zrzeszonych w organizacji Transport i Logistyka Polska.

Madeja Klaudiusz: Jak nowy rok, to będzie drożej… Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.26-27, fot.1,

Ocena wpływu wzrostu cen paliw i ubezpieczeń pojazdów na warunki ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce.

Madeja Klaudiusz: Swój, obcy i mieszany. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.30-31, fot.2,

Organizacja własnego transportu samochodowego przez przedsiębiorstwa branży przemysłowej jako alternatywa dla outsourcingu usług przewozowych; efektywność zarządzania dystrybucją towarów i koszty finansowania floty samochodowej.

Mincewicz Janusz: Dobre tory, niższe stawki, intermodal i IV Pakiet Kolejowy. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.58-61, fot.1,

Główne determinanty konkurencyjności europejskiego transportu kolejowego i drogowego. Wpływ opłat za dostęp do infrastruktury na koszty działalności przewoźników kolejowych i samochodowych. Warunki i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce; znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla poprawy stanu technicznego i dostępności sieci kolejowej oraz rozbudowa połączeń kolejowych do portów morskich. Organizacja kolejowych przewozów intermodalnych na trasie Chiny – Polska. Regulacje prawne IV Pakietu Kolejowego dotyczące zwiększenia roli i udziału europejskich kolei w rynku transportowym.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Antonow An-148/158. Lotnictwo 2017, nr 1-2, s.46-57, rys.4; fot.21, tab.1,

Historia i rozwój konstrukcji ukraińskich, odrzutowych samolotów pasażerskich regionalnego zasięgu Antonow (An-148/158). Dane techniczne oraz budowa i wyposażenie kabiny samolotów rodziny An-148.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Modernizacja mostów kolejowych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.80-83, fot.4,

Zakres, koszty i realizacja budowy oraz remontów i modernizacji mostów kolejowych przez PKP PLK w 2015 r.: przez Wartę w Starołęce, przez Liwiec (Rail Baltica), przez Regalicę, przez Martwą Wisłę, przez Odrę we Wrocławiu (linia E59), na międzynarodowej trasie E30 przez Nysę Łużycką, przez Wisłok w Tryńczy (na linii 68 Lublin-Przeworsk), na trasie Skawina – Żywiec w Suchej Beskidzkiej, przez Wisłokę w Dębicy (linia E30), przez Wisłę w Górze Kalwarii, w Tomaszowie Mazowieckim, Most Gdański w Warszawie.

Szruba Maria: Konserwacja i naprawa dróg szynowych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.84-86, fot.1, bibliogr.poz.6.

Metodyka i zakres badań technicznych wykonywanych w ramach diagnostyki nawierzchni kolejowej. Charakterystyka technologii naprawy, modernizacji i rewitalizacji nawierzchni i podtorza kolejowego; specjalistyczny sprzęt i maszyny wykorzystywane w pracach utrzymaniowych.

Szruba Maria: Technologie informatyczne w projektowaniu infrastruktury. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.36-40, bibliogr.poz.7.

Metody komputerowe wspomagające projektowanie obiektów budowlanych. Przykłady zastosowania technologii informatycznych do modelowania konstrukcji budowli (CAD, BIM, modelowanie 7D, GEO5).

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Germaniuk Krzysztof: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’. cz. III. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 3, s.26-41, fot.53,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, w dn.15-18.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Kerman, Rayen, Mahan, Shahdad, Jazd, Meybod, Nain, Isfahan.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Marszycki Mikołaj: Ponad 34 mln pasażerów w 2016 r. Polska Gazeta Transportowa 2017, nr 4, s.1-2, fot.1,

Statystyka ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych w 2016 r.: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Modlin, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Szczecin-Goleniów, Lublin, Olsztyn-Mazury, Bydgoszcz, Łódź.

 

POLSKIE DROGI

Kusik Przemysław: Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.30-37, fot.1, bibliogr.poz.21.

Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem na drogach publicznych ujęte w przepisach prawa ochrony środowiska. Warunki techniczne budowy oraz oddziaływanie ekranów akustycznych na środowisko i krajobraz. Znaczenie ekranów akustycznych jako środka realizacji obowiązku ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem.

Popek Przemysław: Przyszłość transportu kolejowego do Chin. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.51-52, rys.1,

Przesłanki rozwoju euroazjatyckich przewozów towarowych z Chin przez Polskę. Koszty i efektywność połączeń transportu kolejowego na trasie Chiny – Polska.

Waloszczyk Tomasz: Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.57-59, rys.6,

Analiza wypadkowości w miejskim ruchu drogowym w Polsce w 2015 r.: liczba i najczęstsze przyczyny wypadków, ofiary śmiertelne, nietrzeźwi sprawcy.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2017. Przegląd Lotniczy 2017, s.22-31, rys.1; fot., tab.2,

Działalność polskiego Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w 2016 r. Samoloty komunikacyjne i transportowe wpisane do rejestru i wykreślone. Flota lotnicza wg stanu na 1.01.2017 r.: samoloty komunikacyjne użytkowane przez przewoźników (PLL LOT, Enter Air, Small Planet Airways, Travel Service Polska, Sprint Air); samoloty bezzałogowe i specjalne w rejestrze i ewidencji. Stan sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2017 wg stanu na 1.01.2017 r.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego. (Problem of structures necessary to objectives security and defence state laws and regulations of building.) Przegląd Techniczny 2017, nr 2-3, s.32-34, bibliogr.poz.12.

Pojęcie i rodzaje obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Regulacje ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Wardziak Andrzej: Prawie cztery miliony w Gdańsku?. Skrzydlata Polska 2017, nr 1, s.31-33, rys.1; fot.2,

Wzrost ruchu pasażerskiego i rozwój usług Portu Lotniczego Gdańsk w 2016 r. Nowe międzynarodowe połączenia do państw europejskich. Projekt budowy międzynarodowego lotniczego terminalu kurierskiego w Gdańsku-Rębiechowie.

 

ŚWIAT KOLEI

Dembowski Michał: Wakacyjne spotkanie z kolejami norweskimi. Świat Kolei 2016, nr 12, s.27-29, fot.8,

Infrastruktura i parametry odcinka linii kolejowej Flam – Myrdal w Norwegii. Zabytki kolejowe prezentowane w muzeum Flamsbana.

Faliński Filip: Tajlandia – pociągiem przez targ. Świat Kolei 2016, nr 12, s.30-35, fot.19,

Charakterystyka trasy kolejowej przez bazar w Mae Klong w Tajlandii. Usługi i działalność przewozowa Tajskich Kolei Państwowych (SRT).

Sibilski Michał: Historia lokomotywowni w Węglińcu. Świat Kolei 2016, nr 12, s.18-26, rys.3; fot.12, tab.9,

Historia lokomotywowni w Węglińcu. Charakterystyka infrastruktury i działalność parowozowni Węgliniec przed 1945 r. oraz w latach 1945 – 1969; statystyki dotyczące liczby parowozów i zatrudnienia w latach 1946 – 1969. Organizacja obsługi trakcyjnej w parowozowni Węgliniec i parowozowni pomocniczej w Lubaniu.

Stankiewicz Ryszard: Stróże. Świat Kolei 2016, nr 12,

Architektura budynku dworca na stacji Stróże (pocztówka z ok.1905 r. i współczesna fotografia dworca).

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (2). Świat Kolei 2016, nr 12, s.36-39, rys.3; fot.7,

Konstrukcja i eksploatacja pociągów drogowych z napędem parowym, produkowanych przez niemiecką firmę Freibahngesellschft na przełomie XIX i XX w. Przykłady organizacji transportu wojskowego parowymi pociągami drogowymi dla potrzeb armii pruskiej i austro- węgierskiej.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Gamon Wojciech, Wachnik Rafał: Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Część I: Wymagania. (Covering sidetracks by safety certificate. The analysis of possiblility – Part I: Requirements.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.39-41, bibliogr.poz.7.

Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące stosowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) na bocznicy kolejowej. Kryteria objęcia bocznicy kolejowej certyfikatem bezpieczeństwa wg przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9.12.2010 r. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.10.2015 r.

Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. (Accesbility to public transport in Voivodship centres of Eastern Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.20-29, rys.8, bibliogr.poz.30.

Ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020 na poprawę dostępności komunikacyjnej ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej. Schematy układów komunikacyjnych i lokalizacja wybranych inwestycji w transporcie publicznym. Prognozy zmiany dostępności komunikacji zbiorowej w miastach do 2020 r. (Lublin, Olsztyn, Rzeszów).

Graff Marek : Pociągi z unoszeniem magnetycznym. (Vehicles with the magnetic levitation.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.8-19, rys.4; fot.16, tab.5, bibliogr.poz.10.

Geneza i rozwój koncepcji magnetycznej lewitacji pociągów – Maglew. Charakterystyka systemów zawieszenia (EMS, EDS, SPM) oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych pociągów typu Maglew. Doświadczenia z eksploatacji kolei magnetycznej w Niemczech (Transrapid) i Japonii. Koszty i efektywność eksploatacji pojazdów szynowych na poduszce magnetycznej i konwencjonalnych.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (10). Elitarna turystyka na świecie – Podsumowanie. (Railway tourism – luxury trains (10) elite tourism in the world.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 11, s.29-38, fot.12, bibliogr.poz.26.

Charakterystyka usług transportu luksusowymi pociągami pasażerskimi; porównanie oferty przewozowej kolei: europejskich, azjatyckich, australijskich i afrykańskich.

Kampczyk Arkadiusz: Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej. (The right transport rail at the level of the European Union.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.42-48, bibliogr.poz.39.

Charakterystyka podstawowych aktów prawa pierwotnego i wtórnego UE dotyczących transportu kolejowego. Zakres i przedmiot regulacji prawnych ujętych w pakietach liberalizujących. Wyzwania dla tworzenia i wykładni prawa UE wynikające z rozbieżności znaczeniowych między wersjami językowymi unijnych aktów prawnych.

Olpiński Witold: Sterowanie ruchem na skrzyżowaniu dróg w strefie oddziaływania przejazdu kolejowego. (Traffic control on the crossroads in the zone of the influence of the railway crossing.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12,

Regulacje prawne i zasady organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych. Przykłady skrzyżowań oddziałujących na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Propozycja zasad nadawania pierwszeństwa drogom w pobliżu przejazdów. Rozwiązania dotyczące zarządzania drogową sygnalizacją świetlną w powiązaniu z ruchem kolejowym.

Pomykała Agata: Przyszłość kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce. (Future of the high speeds railways in Europe and Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.11-17, rys.3, tab.5, bibliogr.poz.18.

Geneza i etapy rozwoju transportu kolejowego dużych prędkości na świecie. Podstawy prawne i ewolucja sieci kolei dużych prędkości (kdp) w Europie. Wymagania dotyczące interoperacyjności i multimodalności systemów kolejowych dużych prędkości. Stan aktualny i perspektywy budowy kdp w Polsce w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T).

Sitarz Marek, Graboń Marzena: Stan bezpieczeństwa kolei w Polsce. (Asessment of rail safety in Poland in 2015.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 11, s.21-28, rys.24, bibliogr.poz.15.

Analiza stanu bezpieczeństwa kolei w latach 2009 – 2014 na podstawie raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK): ‚Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 r’. Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych na tle innych gałęzi transportu. Rodzaje i liczba zdarzeń kolejowych oraz dane dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowane działaniami chuligańskimi (kradzieże i dewastacje). Zadania i funkcjonalność Rejestru Parametrów Ryzyka Podmiotów – modelu wskaźników oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce opracowanego przez Prezesa UTK. Wskaźniki wypadkowości na kolejach UE-28 w latach 2010 – 2014.

Uwarunkowania w planowaniu rozwoju pasażerskich zasobów taborowych kolejowych firm transportowych. Część 3 – zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo. (Conditioning of planning the development of passenger rolling stock resources by railway undertakings. Part 3. Risk management and safety.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.43-47, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.3.

Zasady i metody zarządzania bezpieczeństwem eksploatacji taboru w przedsiębiorstwie kolejowym. Model zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym. Czynniki i ocena ryzyka oraz dobór metod zarządzania ryzykiem. Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym projektów inwestycyjnych na kolei; koncepcja i wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym Projektu.

 

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Kierowcy pilnie poszukiwani. TSL Biznes 2017, nr 1, s.24-32, rys.5; fot.7,

Kierunki i dynamika rozwoju drogowych przewozów towarowych w Polsce. Wskaźniki pracy przewozowej i udziału polskich przewoźników w unijnym rynku transportu drogowego. Analiza potrzeb przewoźników dotyczących poziomu zatrudnienia i kwalifikacji kierowców. Warunki i bariery dostępu do zawodu kierowcy zawodowego.