UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 03/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2017

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PRZEGLĄD KOMUNALNY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Leśnikowska- Matusiak Ida, Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: [Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.3-12,

Cele i metodyka kształcenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce i na świecie. Działalność naukowa i szkoleniowa Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego. Plany teoretycznych i praktycznych zajęć edukacyjnych dotyczących brd, przeznaczonych dla uczniów i studentów na różnych poziomach kształcenia.

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.1]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 3, s.4-25, rys.20; fot.1, tab.18,

Przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. Wymagania dotyczące stanu infrastruktury pieszej i rowerowej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Statystyki wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w Polsce w latach 2006 – 2015. Podsumowanie wyników kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 r. (Artykuły: Leśnikowska- Matusiak Ida, „Interakcje piesi – rowerzyści w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia najsłabszych uczestników ruchu drogowego”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Dąbrowska-Loranc Maria, Leśnikowska- Matusiak Ida, „Jak zapewnić bezpieczeństwo pieszym w ruchu drogowym”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo rowerzystów na polskich drogach w latach 2006 – 2015”).

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.2]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.19-28, rys.9; fot.1, tab.3,

Analiza wypadków drogowych z udziałem pieszych w latach 2006 – 2015 w Polsce: liczba wypadków, potrącenia pieszych wg obszarów i warunków oświetlenia oraz czasu zdarzenia. Statystyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w UE w latach 2005 – 2015. Współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w Polsce i na świecie: regulacje prawne oraz programy UE, Międzynarodowy Standard Danych o Chodzeniu (The International Walking Data Standard), Międzynarodowa Karta Pieszych (The International Charter for Walking). Rekomendacje Europejskiej Federacji Cyklistów dotyczące polityki rowerowej oraz projekt Europejskiej Strategii Rowerowej. (Artykuły: Skoczyński Przemysław, „Potrącenia pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle wybranych dokumentów i inicjatyw w Polsce i państwach Unii Europejskiej”).

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bajor Mirosław: Sygnalizacja świetlna 2016. Stosowanie wyświetlaczy czasu – wnioski. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.31-34,

Tezy i wnioski przedstawione przez uczestników I. Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego ‚Sterowanie ruchem drogowym – Sygnalizacja świetlna 2016’, dotyczące zagadnień związanych m. in z efektywnością sterowania adaptacyjnego, działaniem wyświetlaczy i liczników czasu oraz wpływu sygnalizacji świetlnej na bezpieczeństwo drogowe.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe wybudowane w osi jezdni cz. III). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.39-43, rys.3; fot.10, bibliogr.poz.4.

Przykłady środków uspokojenia ruchu stosowanych w strefach wjazdu do obszaru zabudowanego. Zasady projektowania geometrii szykan z wyspą umieszczoną w osi jezdni; kształt i parametry wysp spowalniających wg wytycznych obowiązujących w Niemczech.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe w osi jezdni cz. IV). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 11, s.37-43, rys.3; fot.11, bibliogr.poz.5.

Przykłady środków uspokojenia ruchu na drogach położonych w strefach wjazdowych do obszaru zabudowanego stosowanych w Niemczech i w Polsce. Zasady projektowania geometrii naprzemiennych szykan umieszczonych w osi jezdni. Geometria i parametry jednostronnych naprzemiennych wysp spowalniających; lokalizacja przejść dla pieszych i zieleni na wyspach spowalniających.

 

DROGOWNICTWO

Heller Sławomir: Zastosowanie metod kompleksowego zarządzania infrastrukturą w drogownictwie. (Application of asset management in road engineering.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.379-384, bibliogr.poz.9.

Koncepcja i standardy kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową (road asset management). Zasady i metodyka implementacji reguł kompleksowego zarządzania w odniesieniu do infrastruktury drogowej, zgodnie z wytycznymi norm serii ISO 55000 ‚Asset Management’; proces zarządzania ryzykiem; opracowanie planu zarządzania infrastrukturą (infrastructure asset management plan – IAMP). Szanse i perspektywy rozwoju systemów zarządzania drogami w UE.

Nowak Przemysław: Analiza usprawnienia ruchu w centrum miasta na przykładzie Bochni. (Analysis of traffic improvement in town center on the example of Bochnia.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.391-400, rys.13, tab.13, bibliogr.poz.14.

Analiza i propozycje zmian w organizacji ruchu w centrum Bochni. Analiza istniejącego układu drogowego; lokalizacja i przepustowość skrzyżowań oraz prognozy ruchowe. Ocena możliwych wariantów zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniach oraz wyłączenia ulicy przyległej do rynku z ruchu samochodowego.

Stańczyk Andrzej: Most przez Bug w Broku. (Bridge over Bug River in Brok.) Drogownictwo 2017, nr 2, s.71-72,III-IV(okł.), fot.10, bibliogr.poz.2.

Charakterystyka konstrukcji mostu przez Bug w Broku w ciągu drogi krajowej nr 50. Technologia wykonania i pomiary odkształcalności ustroju nośnego mostu.

Suchocka Marzena, Milanowska Agata: Podłoża strukturalne jako inżynieryjne rozwiązanie ochrony drzew w miastach. (Structural soil as engineering solution of tree protection in cities.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.401-406, rys.5, bibliogr.poz.20.

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na degradację gleby i zagrożenia dla drzew w miastach. Wymagania dotyczące odległości drzew przyulicznych od obiektów infrastruktury technicznej. Parametry i właściwości systemów antykompresyjnych – podłoży strukturalnych – stosowanych jako warstwa nośna nawierzchni drogowej.

 

GŁOS MASZYNISTY

Bittel Andrzej: Wzmacnianie kolei. Głos Maszynisty 2017, nr 2, s.4-5, fot.1,

Rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Bittelem, na temat strategii rozwoju transportu kolejowego. Zakres i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Priorytety dotyczące liberalizacji rynku kolejowego. Działania resortu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Saab 340/2000. Lotnictwo 2017, nr 3, s.40-51, rys.1; fot.23, tab.1,

Charakterystyka techniczna pasażerskich samolotów regionalnych Saab 340/2000; rozwój konstrukcji i wyposażenia samolotów od lat 80. XX w.

Olejko Andrzej: C.K. Lotnictwo w działaniach nad Galicją, październik – grudzień 1914 r., część I. Lotnictwo 2017, nr 3, s.86-98, fot.17, tab.10,

Udział jednostek C.K Lotnictwo w działaniach wojennych w rejonie Twierdzy Przemyśl i Krakowa w okresie od września do grudnia 1914 r.

Wieliczko Leszek A.: Siły Powietrzne Szwecji. Lotnictwo 2017, nr 3, s.52-61, fot.15, tab.3,

Historia i współczesność Szwedzkich Sił Powietrznych; struktura organizacyjna Szwedzkich Sił Zbrojnych; stan floty samolotów bojowych i transportowych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bojanowicz Mariusz: Zjazdy indywidualne. Ujednolicenie oznaczenia poziomego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.70-71, fot.8,

Warunki prawne i praktyka oznakowania zjazdów indywidualnych na drogach w Polsce.

Iwanow Adam: Gwarancje na oznakowanie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.64-65, fot.1, tab.1,

Zasady gwarancji i odnowy oznakowania poziomego dróg; tabela okresów gwarancji dla oznakowania dróg zamiejskich, miejskich i przejść dla pieszych.

Jędrych Krzysztof, Poślada Jan: Projektowanie w INRoads SS4. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.54-56, rys.5, bibliogr.poz.1.

Działanie i funkcjonalność programu InRoads SS4 do projektowania dróg; metody modelowania dróg i budowa numerycznego modelu terenu. Koncepcje oprogramowania OpenRoads Designer i OpenRoads Concept Station.

Królikowski Waldemar, Heller Sławomir: System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych. Doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.50-53, rys.4,

Rola i zadania systemów informacji w kompleksowym zarządzaniu infrastrukturą drogową. Metodyka gromadzenia i przetwarzania danych o drogach samorządowych na przykładzie systemu informacji drogowej zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i mostów. (Changes in the regional resource base of natural aggregates used for the construction of road and motorways.) Magazyn Autostrady 2017, nr 3, s.46-52, rys.6; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.16.

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych stosowanych w budownictwie drogowym w Polsce w latach 1990 – 2015. Zmiany zasobów kruszyw żwirowo-piaskowych, łamanych i bocznych oraz analiza trendów w zakresie wydobycia kruszyw naturalnych w poszczególnych województwach.

Sochacki Tomasz: Problematyka projektowania parkingów i miejsc postojowych. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.45-49, rys.5,

Regulacje prawne dotyczące projektowania parkingów publicznych. Lokalizacja i wymiary miejsc postojowych. Parametry dróg manewrowych dla pojazdów osobowych. Zasady projektowania podłużnych zatok postojowych bezpośrednio przy jezdni oraz przejść dla pieszych.

Widzialność oznakowania poziomego w czasie deszczu – trendy europejskie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.66-68, rys.1; fot.4, tab.3,

Wpływ widoczności oznakowania w warunkach nocnych i w czasie opadów atmosferycznych na bezpieczeństwo drogowe. Europejskie standardy dotyczące oznakowania poziomego dróg spełniającego parametry widoczności w stanie wilgotnym i podczas deszczu. Metody wykonania oznakowania poziomego w Polsce, w tym technologie oznakowania odblaskowego.

[Oświetlenie drogowe]. ([Road lighting].) Magazyn Autostrady 2017, nr 1-2, s.18-38, rys.13; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.19.

Zasady projektowania i realizacji oświetlenia drogowego zgodnie z przepisami norm zharmonizowanych. Metody oceny jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego; sposoby i technika pomiarów stanu oświetlenia dróg. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych opartych na elektronicznych systemach sterowania, w tym m. in: oświetlenie LED, inteligentne systemy sterowania smart lighting, technologie wykorzystujące komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet (Internet of Things). Architektura i funkcjonalność inteligentnego systemu oświetlenia ulic w Olsztynie – LEDMICON. Prawne aspekty i zagadnienia finansowania oświetlenia dróg krajowych w Polsce. Zadania i obowiązki gmin w zakresie planowania, realizacji i utrzymania infrastruktury oświetleniowej; pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących oświetlenia drogowego.

 

MOSTY

Markocki Bogusław: Koncepcja Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie. (Cocceptual design of the South Bridge over the Vistula river.) Mosty 2017, nr 2, s.56-60, rys.6, bibliogr.poz.3.

Założenia projektowe budowy mostu przez Wisłę w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2. Charakterystyka elementów konstrukcji mostu wg dwóch wariantów koncepcji budowy.

Uszkodzenia Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w wyniku pożaru w 2015 roku. (Damage to the Łazienkowski Bridge in Warsaw as a result of fire in 2015.) Mosty 2017, nr 2, s.74-77, rys.7; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.1.

Analiza uszkodzeń konstrukcji Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, spowodowanych pożarem z 14 lutego 2015 r. Pomiary i ocena spalonych elementów mostu. Technologia wymiany konstrukcji stalowej przęseł.

Wałęga Mirosław, Werbowy Marcin: Most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku. Mosty 2017, nr 2, s.64-67, rys.1; fot.9, tab.1,

Opis techniczny mostu kolejowego w Gdańsku nad Martwą Wisłą, położonego w ciągu linii kolejowej nr 226. Technologia montażu obiektu. Koszty i korzyści z realizacji inwestycji.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia, Kędzielska Joanna: XXII Europejska Wyprawa Mostowa, Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.86-92, fot.32,

Charakterystyka mostów i obiektów architektonicznych zwiedzonych przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej „Północna Hiszpania – Pireneje 2016”.

Szuba Maria: Ochrona brzegów morskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.60-63, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Przyczyny niekorzystnych zmian linii brzegowej Morza Bałtyckiego w Polsce. Regulacje prawne i zadania urzędów morskich w zakresie ochrony brzegu morskiego. Sposoby i rozwiązania techniczne dotyczące ochrony pasa nadbrzeżnego stosowane do 2003 r. oraz w latach 2003 – 2013. Cele i realizacja Programu ochrony brzegów morskich na lata 2004 – 2023.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Maślak Mariusz, Palka Arkadiusz: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’. cz. IV. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 4, s.19-43, fot.54,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, w dn.18-22.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Isfahan, Abyaneh, Nushabad, Kashan, Qom, Teheran.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Gawroński Henryk: Programy mieszkaniowe dostępne dla wszystkich?. Przegląd Komunalny 2017, nr 2, s.64-67, tab.1,

Założenia programu finansowania budowy mieszkań na wynajem z budżetu państwa. Wielkość i struktura dotacji w ramach programów mieszkaniowych „Mieszkanie dla Młodych i „Rodzina na Swoim” w latach 2010 – 2016; instrumenty finansowe i realizacja wsparcia mieszkalnictwa: termomodernizacje i remonty, kredyty ‚powodziowe’, premie gwarancyjne i kredyty mieszkaniowe.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

[Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce]. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 3, s.2-44, rys. 29; fot.29, tab.4, bibliogr.poz.83.

Regulacje prawa administracyjnego w zakresie budowy i eksploatacji kolei linowych. Działalność organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń w obszarze zagadnień związanych z problematyką transportu linowego (Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego – OITAF, Międzynarodowa Konfederacja Dozorów i Jednostek Oceny Zgodności – CEOC). Metodyka badań i oceny bezpieczeństwa eksploatacji kolei linowych. Sposoby badania elementów używanych kolei linowych przed ich ponownym zainstalowaniem. Analiza konstrukcji i porównanie efektywności systemów kolei dwulinowych i jednolinowych na przykładzie polskich kolei w Zakopanem, Wrocławiu i Jankowie-Piechcinie. Zakres i technika badań nieniszczących przeprowadzanych na wybranych elementach urządzeń transportu linowego (wprzęgło kolei linowej). Możliwości wykorzystania kolei linowych do rozwiązywania problemów komunikacyjnych w miastach na przykładzie kolei linowej funkcjonującej w Politechnice Wrocławskiej; wyniki badań ruchu i statystyka przewozów pasażerskich w latach 2014 – 2016.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Krawcewicz Krzysztof: Temperatura a wysokość. Przegląd Lotniczy 2017, nr 2, s.30-35, rys.9; fot.1,

Wpływ niskich temperatur na wskazania wysokościomierza lotniczego. Zasady i metody korekty wysokości dokonywanej przez pilota.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Żuchowski Tomasz: Ku dobrym zmianom w przestrzeni. Przegląd Techniczny 2017, nr 4, s.21-22,

Rozmowa z wiceministrem infrastruktury i budownictwa, Tomaszem Żuchowskim, na temat działań resortu w zakresie rozwoju budownictwa. Przebieg prac legislacyjnych dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Główne problemy rynku mieszkaniowego. Nowe kierunki działań w urbanistyce i planowaniu przestrzeni miejskiej. Współpraca środowisk naukowych i przedsiębiorców w dziedzinie technologii budownictwa. Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku budowlanego.

 

ŚWIAT KOLEI

Halor Jakub: Tramwaje w Ostrawie. Świat Kolei 2017, nr 1, s.46-53, rys.1; fot.12, tab.1, bibliogr.poz.4.

Historia komunikacji tramwajowej w Ostrawie (Czechy). Organizacja pasażerskiego i towarowego transportu tramwajowego od XIX w. do chwili obecnej. Charakterystyka i kierunki rozwoju sieci tramwajowej. Parametry taboru i średnie prędkości komunikacyjne.

Lipiński Leszek: Koleje wąskotorowe w roku 2016. Świat Kolei 2017, nr 1, s.42-45, fot.12, tab.1, bibliogr.poz.6.

Zestawienie połączeń kolei wąskotorowych eksploatowanych w 2016 r.: długość i parametry odcinków linii; rozkład jazdy kolei na trasie Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy (Kowalew) obowiązujący od 11.12.2016 r. do 11.03.2017 r.

Rusak Ryszard: Lokomotywy spalinowe serii CC 72000/CC 72100 kolei SNCF (1). Świat Kolei 2017, nr 1, s.34-39, rys.1; fot.16,

Konstrukcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną serii CC 72000/CC 72100 na sieci SNCF, produkowanych przez Alsthom od lat 60. XX w. Charakterystyka układu napędowego i wyposażenia oraz parametry eksploatacyjne pojazdów.

Sibilski Michał: Historia lokomotywowni w Węglińcu (2). Świat Kolei 2017, nr 1, s.25-33, rys.1; fot.15, tab.6, bibliogr.poz.20.

Historia lokomotywowni w Węglińcu od 1969 r. Etapy modernizacji trakcji i elektryfikacji węzła kolejowego w Węglińcu. Organizacja pracy lokomotywowni oraz obsługa trakcyjna pociągów pasażerskich. Stan ilościowy i eksploatacja lokomotyw trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej od 1969 r. do chwili obecnej.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (3). Świat Kolei 2017, nr 1, s.18-24, rys.2; fot.8,

Konstrukcja i eksploatacja pociągów drogowych z napędem spalinowo-elektrycznym od początku XX w.: pociągi drogowe Müllera, pociągi drogowo-szynowe systemu Landwehr- Porsche. Organizacja kolei wojskowej między Siedmiogrodem a Bukowiną w czasie I wojny światowej; linie kolejowe armii austro- węgierskiej, w tym kolei samochodowej.

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bielański Piotr: Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie. (Analysis of the possibility to separate bus lane along to the traffic route on the Pilotów and Olszyny streets in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.27-31, rys.8; fot.1, tab.4, bibliogr.poz.4.

Warunki efektywności funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych w miastach. Analiza natężenia ruchu, czasów jazdy i napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej w ciągu ulic Pilotów, Olszyny i Brodowicza w Krakowie. Porównanie parametrów czasu przejazdu przed i po wprowadzeniu wydzielonego pasa autobusowego na ul. Brodowicza. Proponowane warianty zmiany poprowadzenia pasa autobusowego w analizowanym ciągu komunikacyjnym.

Grzelec Krzysztof, Miloch Mateusz: Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim. (Modeling of multimodal urban public transport trips.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.6-12, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.12.

Uwarunkowania i czynniki wpływające na efektywność funkcjonowania systemu przesiadkowego; zasady kształtowania sieci transportu publicznego i integracja oferty przewozowej. Potrzeby i preferencje pasażerów w podróżach z przesiadkami w oparciu o wyniki badań ankietowych dotyczących podróży do Politechniki Gdańskiej. Model logitowy skłonności do podróży z przesiadkami.

Górz Maciej: Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia. (Metrobus. Latin system versus Polish reality.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.16-22, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.23.

Cele i uwarunkowania realizacji systemów BRT (Bus Rapid Transit) w transporcie miejskim. Porównanie cech i organizacji systemów BRT w Kurytybie (Brazylia) i Brisbane (Australia). Założenia i warianty koncepcji budowy linii metrobusu w Warszawie i Krakowie.

 

Książek Sławomir: Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny. (Passenger rail connection in the Lower Silesia after 1989 – a spatial aspect.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.22-29, rys.6, bibliogr.poz.13.

Ocena dostępności pasażerskiego transportu kolejowego na Dolnym Śląsku w latach 1988 – 2014. Kierunki rozwoju przestrzennego sieci kolejowej. Charakterystyka połączeń i natężenie ruchu pasażerskiego w wybranych relacjach w woj. dolnośląskim w latach 1988 – 2014.

Kusio Ewa: Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym. (Intelligent support for operational traffic management.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.13-18, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.15.

Nowe wyzwania i kierunki zarządzania miejskim ruchem drogowym. Zakres funkcjonalny systemów zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach. Zależności i relacje pomiędzy zarządzaniem strategicznym i operacyjnym oraz systemem transportowym. Cele i uwarunkowania stosowania inteligentnych systemów transportowych w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Zarządzanie jakością w odniesieniu do usług przemieszczania się i dostępu do infrastruktury transportu miejskiego.

Magiera Tomasz, Wójcik Kaja, Kułaga Paweł: Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne. (Rope transport ground systems supporting urban public transport – historical solutions.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.19-21, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej i tramwaju linowego w Europie (Niemcy, Włochy) i USA (Nowy Jork, Cincinnati, Hoboken) w XIX i XX w. Przykłady hybrydowych rozwiązań technicznych łączących koleje linowo-terenowe z tramwajami elektrycznymi.

Malasek Jacek: Innowacyjne bezpieczeństwo drogowe. (Innovative road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.4-5, fot.8,

Przykłady innowacyjnych technologii informacyjnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: technologie Internetu rzeczy i telefonii komórkowej, systemy detekcji i monitoringu, oprogramowanie telematyczne, rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz indywidualne środki ochrony dla motocyklistów.

Malasek Jacek: Nowy standard łączności bezprzewodowej 5G. (New 5th generation mobile networks.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.3-4, rys.4; fot.3,

Uwarunkowania i perspektywy wdrożenia standardu łączności 5G dla pojazdów drogowych. Innowacje i rozwój technologii samochodów autonomicznych na świecie.

Michnej Maciej, Zwoliński Tomasz: Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH
PULL. (Parking management as proven strategies for energy-efficient urban transport under the PUSH
PULL Project.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.5-9, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie strategii zarządzania parkowaniem jako elementu polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Cele, założenia i efekty realizacji międzynarodowego projektu „PUSH

PULL – Parking management and incentives as successful and proven strategies for energo- efficient urban transport” w miastach europejskich (Nottingham, Orebro, Gandawa, Kraków).

Paszkowski Jan, Kulpa Tomasz: Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie. (Evaluation of selected activities for sustainable mobility in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.32-35, rys.2; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.5.

Koncepcja i zasady zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Przykłady zmian w organizacji ruchu środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz w ruchu pieszym w Krakowie, realizowanych w ramach planu działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Percepcja znaków drogowych przez kierowców – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera. (Perception of traffic signs by drivers: analysis of visual attention in mobile eye-tracking studies.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.30-36, rys.10, bibliogr.poz.11.

Analiza wyników badań postrzegania znaków drogowych przez kierowców, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses) w 2015 r. na drodze krajowej nr 5. Wnioski dotyczące czynników wpływających na widoczność oznakowania drogowego oraz przystosowania znaków do warunków panujących na drodze.

Pietruch Mateusz: Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie. (Analysis of the use parking spaces in Cracow’s parking paid zone.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.10-15, rys.5, tab.4, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie stref płatnego parkowania w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach. Metodyka i podsumowanie wyników badań dotyczących wykorzystania powierzchni parkingowej w strefach płatnego parkowania w Krakowie. Czynniki wpływające na popyt na miejsca parkingowe oraz wnioski dotyczące poprawy efektywności zarządzania parkingami.

Zielińska Lidia: Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska. (Analysis of legitymacy of countdown timers at intersections with traffic lights in Słupsk.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2,

Ocena wpływu dodatkowych liczników czasu montowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na bezpieczeństwo ruchu i przepustowość skrzyżowania. Przykłady innowacyjnych rozwiązań z zakresu drogowej sygnalizacji świetlnej na świecie. Uwarunkowania prawne i praktyka stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach w polskich miastach. Wyniki badań płynności ruchu i bezpieczeństwa jazdy na skrzyżowaniach w Słupsku, na których zainstalowano liczniki czasu. Podsumowanie ankiety dotyczącej efektywności działania liczników czasu w opinii pieszych i kierowców.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Koleją przez Bałtyk. TSL Biznes 2017, nr 3, s.48-49, fot.4,

Usługi PKP Cargo w zakresie kolejowo-promowych przewozów towarowych przez Morze Bałtyckie do krajów skandynawskich. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące terminalu w Świnoujściu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów promowych między Polską a Skandynawią.

Nietz Franciszek: Towarowa kolej w kryzysie?. TSL Biznes 2017, nr 3, s.44-46, rys.3; fot.2,

Analiza struktury podmiotowej rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. Uwarunkowania i przyczyny spadku przewozów oraz zmniejszenia udziału PKP Cargo w rynku przewozowym. Wnioski dotyczące poprawy jakości i przystosowania infrastruktury do potrzeb kolejowego transportu ładunków.