UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2017

 

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNALNY

STOLICA

ŚWIAT KOLEI

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Wypadkowość rowerzystów a nowe technologie. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 6, s.13-20, rys.4, tab.2,

Wpływ oświetlenia roweru i drogi na bezpieczeństwo ruchu. Statystyka wypadków z udziałem rowerzystów w zależności od pory doby i warunków oświetlenia w latach 2008 – 2011. Rodzaje wypadków i czynniki ryzyka zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Zimowe zniszczenia dróg. Które naprawy warto wykonać późną jesienią?. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 6, s.28-36, fot.6,

Przyczyny i rodzaje uszkodzeń drogowych nawierzchni bitumicznych. Wpływ środków zimowego utrzymania dróg na stan nawierzchni; oddziaływanie chlorku sodu na korozję nawierzchni. Zalecane prace remontowe nawierzchni dróg i poboczy gruntowych, wykonywane jesienią.

 

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

Bień Joanna: Polska chce rozwijać transport śródlądowy. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.60-63, fot.2,

Cele strategiczne i założenia budowy europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych zgodnie z postanowieniami konwencji AGN. Plan realizacji inwestycji infrastrukturalnych dotyczących rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Madej Łukasz: Powstaje kluczowy transeuropejski korytarz Via Carpatia. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.56-57, rys.2,

Założenia projektu budowy transeuropejskiego korytarza drogowego Via Carpatia. Przebieg i plan realizacji trasy Via Carpatia w Polsce.

Madej Łukasz: Trzecia co do wielkości inwestycja ostatnich lat w Europie Dworzec Łódź Fabryczna. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.78-81, fot.4,

Budowa i charakterystyka infrastruktury dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Organizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego na podziemnej stacji kolejowej (kurtyny przeciwpożarowe). Funkcje dworca jako węzła przesiadkowego integrującego transport szynowy i autobusowy.

Madej Łukasz: Turcy połączyli dwa kontynenty. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.82-83, fot.1,

Parametry podwodnego, drogowo-kolejowego tunelu Eurasia w Stambule. Istniejące i projektowane tunele przez cieśninę Bosfor w Turcji.

 

LOGISTYKA

Mindur Leszek: Przegląd i ocena regulacji dotyczących wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. (The review and estimation of regulations realting to the assistance of the combined/intermodal transport in Poland.) Logistyka 2016, nr 6, s.7-9, bibliogr.poz.6.

Cele i instrumenty polityki rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. Dokumenty rządowe dotyczące rozwoju transportu intermodalnego. Założenia polityki państwa wobec transportu intermodalnego przedstawione Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Charakterystyka przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7.09.2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego na lata 2007 – 2013.

Mindur Maciej: Metody wspierania rozwoju przewozów oraz infrastruktury liniowej i punktowej transportu kombinowanego/intermodalnego w wybranych krajach Europy. (Methods to support the development of carriages and the linear and punctual infrastructure for combined/intermodal transport in the selected European countries.) Logistyka 2016, nr 6, s.13-18, rys.6, bibliogr.poz.17.

Strategia rozwoju transportu intermodalnego w polityce transportowej UE. Finansowe instrumenty wspierania transportu intermodalnego w Austrii i we Włoszech.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Mincewicz Janusz: Przewozy intermodalne w 2016 r. Najlepszy wynik w historii. Logistyka a Jakość 2017, nr 2, s.28-30, rys.4,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2007 – 2016. Udział transportu intermodalnego w rynku kolejowym w 2016 r. Wykaz przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2007 – 2016.

Mincewicz Janusz: Sieć terminali kontenerowych w Polsce a rozwój przewozów intermodalnych. By nie wyhamować intermodalu potrzebne są dalsze inwestycje. Logistyka a Jakość 2017, nr 2, s.32-34, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Charakterystyka sieci terminali intermodalnych (mapa). Wnioski dotyczące zarządzania i organizacji przewozów intermodalnych w Niemczech i USA.

 

NOWY PRZEMYSŁ

[Budownictwo – raport]. Nowy Przemysł 2017, nr 1, s.77-87, rys.7; fot.7, tab.1,

Kierunki rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Stan i perspektywy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Rozwój inwestycji dotyczących budownictwa przemysłowego. Prognozy wzrostu popytu na materiały budowlane oraz produkcji budowlano-montażowej budownictwa infrastrukturalnego do 2023 r.

 

POLSKIE DROGI

Jak wygląda system kontroli w ramach systemu viaTOLL. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.61-65, rys.2; fot.3, tab.1,

Organizacja i zasady funkcjonowania systemu opłat drogowych viaTOLL; mapa i lista dróg, które od 1.10.2016 r. są objęte viaTOLL.

Jaździk- Osmólska Agata: Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.56-60, rys.4, tab.3,

Analiza kosztów wypadków drogowych w Polsce w 2016 r.: liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w podziale na województwa; roczne i jednostkowe koszty zdarzeń drogowych i ich ofiar.

Milion aut elektrycznych w 2025 r. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.54,

Założenia planu rozwoju elektryfikacji transportu drogowego i infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce, na podstawie dyrektywy 2014/94/UE oraz dokumentu pt.: „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”.

Na polskich drogach znów więcej wypadków. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.52-53,

Statystyka wypadków i kolizji drogowych w Polsce w 2016 r. Koszty wypadków drogowych oraz ich wpływ na ceny ubezpieczeń transportowych.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Hajduk Kamil: Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym. (Low noise barriers – new perspectives for noise protection in railway transport.) Problemy Kolejnictwa 2016, nr 170, s.7-13, rys.12, tab.2, bibliogr.poz.15.

Źródła hałasu kolejowego oraz rozwiązania stosowane w celu obniżenia poziomu hałasu w Polsce i na świecie. Konstrukcja, parametry i efektywność niskich ekranów akustycznych; wyniki pomiarów skuteczności niskiego ekranu akustycznego, przeprowadzonych na linii kolejowej Wiedeń – St. Pölten.

Siergiejczyk Mirosław, Chmiel Jerzy, Rosiński Adam: Modelowanie poziomu bezpieczeństwa trójrodzajowych systemów ochrony peryferyjnej. (Modeling the level of security three generic peripheral protection systems on the example of rail objects.) Problemy Kolejnictwa 2016, nr 170, s.79-84, rys.1, bibliogr.poz.24.

Rodzaje systemów zaliczanych do infrastruktury krytycznej. Charakterystyka systemów ochrony peryferyjnej kolejowych obiektów transportowych. Modelowanie poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów ochrony infrastruktury kolei: kabel światłowodowy, aktywne bariery podczerwieni, monitoring wizyjny.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Gawroński Henryk: ‚Mieszkanie Plus’ wsparciem dla budownictwa. Przegląd Komunalny 2017, nr 1, s.68-70, rys.2, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania demograficzne rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Cele, działania i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa ujęte w Narodowym Programie Mieszkaniowym; plan zwiększenia podaży i dostępności mieszkań na wynajem w ramach pakietu ‚Mieszkanie Plus’; strategia aktywizacji spółdzielczości mieszkaniowej.

Kopta Tadeusz: Ulice bez samochodu są najdroższe. Przegląd Komunalny 2017, nr 1, s.66-67, bibliogr.poz.4.

Ocena efektywności tworzenia stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu samochodowego w centrach miast; wpływ ograniczenia ruchu samochodowego na handel oraz zmiany w przestrzeni publicznej na przykładzie Krakowa i innych miast europejskich.

Skowron Marek: Metody odśnieżania miast w XIX i XX wieku. Sposoby na sprawne spławianie śniegu. Przegląd Komunalny 2017, nr 4, s.74-76, fot.3,

Technologie odśnieżania ulic w Warszawie stosowane na początku XX w.: organizacja spławiania śniegu kanałami; topienie śniegu przy użyciu soli.

Ciechański Ariel: Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse i zagrożenia. Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.2-9, fot.5, bibliogr.poz.22.

Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowych przed wyodrębnieniem ze struktur przedsiębiorstwa PKP. Wąskotorowe koleje turystyczne i muzealne po zakończeniu restrukturyzacji PKP. Sieci kolei wąskotorowych w obsłudze całorocznego transportu zbiorowego na obszarach turystycznych. Adaptacja przemysłowych kolei wąskotorowych do funkcji turystycznej w krajach graniczących z Polską. Zagrożenia i wyzwania stojące przed turystyką w oparciu o zabytki kolejnictwa wąskotorowego w Polsce.

Engelhardt Juliusz: Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych 2008 – 2015. Co dalej…?. (The transfer of ownership of Regional Railway to governments provinces 2008 – 2015. What’s next…?.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.30-37, rys.2, tab.3,

Geneza, założenia i realizacja procesu usamorządowienia kolei regionalnych w Polsce. Charakterystyka rynku kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2011 – 2015. Działalność przewozowa i rentowność spółki Przewozy Regionalne. Proponowane zmiany funkcjonowania rynków kolejowych państw członkowskich UE przedstawione w ramach IV. pakietu kolejowego.

Gadziński Jędrzej, Bul Radosław: Planowanie przebiegu linii transportu zbiorowego w oparciu o kryterium dostępności. (Planning new public transport line based on accessibility criteria.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.2-7, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.38.

Metodyka analizy dostępności komunikacyjnej w procesie planowania rozwoju sieci transportu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych. Porównanie wariantów przebiegu linii komunikacji zbiorowej (autobusowej) w Poznaniu z punktu widzenia ich oddziaływania na dostępność transportową .

Jagiełło Aleksander: Rola Bus Rapid Transit w zbiorowym transporcie miejskim. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.2-6, tab.4, bibliogr.poz.17.

Geneza koncepcji BRT. BRT na tle pozostałych środków transportu miejskiego. Rozwój BRT na świecie. Statystyki.

Jurkowski Wojciech, Smolarski Mateusz: Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego. (Koniecpol prosthesis as a stimulant of railway transport development.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.20-24, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.16.

Ocena efektywności modernizacji linii łączącej Opole z Koniecpolem przez Częstochowę (proteza koniecpolska). Wpływ inwestycji na ofertę przewozową i konkurencyjność czasową połączeń kolejowych między Wrocławiem i Warszawą oraz między Wrocławiem a Krakowem.

Klemba Szymon: Zintegrowane systemy taryfowe – kraj i zagranica. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.11-20, tab.1, bibliogr.poz.12.

Znaczenie integracji taryfowej dla efektywnego wykorzystania transportu publicznego. Rodzaje systemów taryfowych. integracja taryfowa w Polsce na przykładzie Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia (BiTCity). Zagraniczne przykłady zintegrowanych systemów taryfowych.

Koniak Marcin: Wpływ warunków pracy pakietów trakcyjnych na eksploatacje autobusów z napędem elektrycznym. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.7-10, tab.1, bibliogr.poz.6.

Typy akumulatorów wykorzystywane w pojazdach elektrycznych. Wpływ warunków klimatycznych na eksploatację autobusów z napędem elektrycznym. Wpływ cykli pracy na eksploatację autobusów z napędem elektrycznym.

Kozłowska Małgorzata: Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia w ruchu. Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.10-14, fot.3, bibliogr.poz.12.

Ogólne zasady rządzące ruchem zwierząt po drogach oraz szczegółowe regulacje dotyczące pędzenia zwierząt i jazdy wierzchem. Zakazy obowiązujące w ruchu zwierząt po drodze. Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z ruchem zwierząt po drodze.

Kozłowska Małgorzata: Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot ochrony na gruncie prawa wykroczeń. Analiza znamion wykroczenia z artykułu 85 $ 1 kodeksu wykroczeń.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.25.

Prawidłowe oznakowanie dróg jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot ochrony art.85$ 1 kodeksu wykroczeń. Formy zachowania sprawcy wykroczenia podlegające penalizacji.

Kruszyna Maciej: Program tramwajowy jako bodziec do wprowadzenia mniej konwencjonalnych rozwiązań z zakresu miejskiej infrastruktury szynowej. (Tramways Program as a stimulus for the introduction of less conventional solutions in the field of urban transport infrastructure.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.8-12, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.14.

Cele i założenia rozbudowy sieci tramwajowej we Wrocławiu na podstawie Wrocławskiego Programu Tramwajowego; zadania inwestycyjne i rozwiązania niekonwencjonalne dotyczące projektowanej infrastruktury tramwajowej.

Rola samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni w 2015 roku w świetle wyników badań marketingowych. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.21-24, tab.4,

Charakterystyka badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni przeprowadzonych w 2015 r. w zakresie deklarowanego i rzeczywistego sposobu podróży, czynników wyboru samochodu i transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz czasu podróży. Wyniki badań. Statystyki.

Suda Józef: Błędy GPS- owej lokalizacji pojazdów transportu publicznego. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.25-30, rys.4, tab.9, bibliogr.poz.10.

Wyniki badań dokładności lokalizacji pojazdów transportu publicznego w obszarach o różnym stopniu urbanizacji; typowe źródła błędów występujących w systemach lokalizacji satelitarnej; wpływ czynników zewnętrznych jak i uwarunkowań wynikających z rozwoju technologii urządzeń odbiorczych. Ocena dokładności lokalizacji tramwajów warszawskich i autobusów należących do Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. w Warszawie.

Suszczewicz Michał: Młodzież a transport na peryferiach – wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego transportu lokalnego w podróżach młodzieży na przykładzie powiatu wschowskiego (woj. lubuskie). Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.26-33, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.17.

Postrzeganie transportu przez młodzież obszaru peryferyjnego położonego poza bezpośrednim oddziaływaniem komunikacji obsługującej aglomeracje na przykładzie badań ankietowych w powiacie wschowskim w woj. lubuskim. Charakterystyka transportowa powiatu wschowskiego. Postrzeganie lokalnego transportu przez licealistów.

Tłoczyński Dariusz: Potencjał konkurencyjności podmiotów sektora transportu lotniczego jako determinanta rozwoju dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych. (The potential competitiveness of the air transport industry as a determinant of development and the availability of temporary roads to airports.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.31-36, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.12.

Znaczenie gospodarcze transportu lotniczego i portów lotniczych. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora transportu lotniczego na polskim i światowym rynku. Funkcje transportu lotniczego jako nośnika nowych technologii i innowacji. Wpływ dostępności drogowej i czasowej na poziom konkurencyjności lotnisk.

Analizy zagrożeń wynikających z przewozów ładunków niebezpiecznych w infrastrukturze drogowo-kolejowej na przykładzie wybranych regionów Polski. Przegląd Komunkacyjny 2017, nr 1, s.20-25, rys.3, tab.6, bibliogr.poz.14.

Analiza transportu ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowej na przykładzie powiatu zamojskiego. Charakterystyka infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie, ilości przewożonych ładunków niebezpiecznych i kierunków przewozowych. Statystyki.

 

STOLICA

Falkowski Krzysztof Janusz: Spacer pod rękę z Tylmanem po XVII-wiecznej Warszawie. Stolica 2016, nr 11, s.28-33, rys.8; fot.2,

Charakterystyka siedemnastowiecznych zabytków architektury w Warszawie, zaprojektowanych przez Tylmana van Gameren.

Korpysz Ewa: Czy pierwsza była św. Katarzyna?. Stolica 2016, nr 3, s.15-19, rys.5; fot.5,

Historia i charakterystyka architektury średniowiecznych budynków sakralnych w Warszawie: kościół św. Jana, kościół augustianów, kościół św. Jerzego, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół bernardynów pw. św. Anny, kościoły w Służewie i Tarchominie.

Majewski Jerzy S., Zieliński Jarosław, Zieliński Tadeusz: [Plac Trzech Krzyży w Warszawie]. Stolica 2017, nr 4, s.10-29, rys. ;fot.,

Historia Placu Trzech Krzyży w Warszawie; charakterystyka zabudowy i zagospodarowanie placu oraz Alej Ujazdowskich od XVIII w. do chwili obecnej.

Mika Grzegorz: Jak kształtowała się Praga-Południe. Stolica 2016, nr 4, s.23-27, rys.1; fot.8,

Polityka rozwoju przestrzennego Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Założenia i realizacja „Ogólnego planu zabudowania m.st. Warszawy” z 1931 r. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i inwestycje infrastrukturalne w dzielnicy Praga-Południe.

Mika Grzegorz: Miasto robotniczych pałaców. Stolica 2017, nr 3, s.20-25, rys.4; fot.6,

Założenia i realizacja polityki budownictwa mieszkaniowego w Warszawie po II wojnie światowej. Budowa nowych osiedli i architektura budynków mieszkalnych w latach 50. XX w.

Mika Grzegorz: Najdłuższa budowa II RP, czyli o losach Muzeum Narodowego. Stolica 2016, nr 5, s.38-42, fot.9,

Założenia projektowe i realizacja budowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1923 – 1938.

Mika Grzegorz: Najważniejszy plac międzywojennej Warszawy. Stolica 2016, nr 10, s.24-28, rys.5; fot.2,

Architektura i zagospodarowanie przestrzeni Placu Piłsudskiego w Warszawie w XX w.

Mika Grzegorz: Plany nowej Warszawy. Stolica 2016, nr 1-2, s.36-41, rys.4; fot.4,

Plany odbudowy Warszawy opracowane w czasie okupacji niemieckiej przez polskich architektów. Rozwój przestrzenny stolicy po 1945 r.

Mika Grzegorz: Po pierwsze: mieszkania!. Stolica 2017, nr 1-2, s.26-31, rys.3; fot.8,

Historia odbudowy warszawskich osiedli mieszkaniowych po II wojnie światowej; inwestycje realizowane przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową i Zakład Osiedli Robotniczych (Żoliborz, Koło, Mokotów, Mariensztat, Muranów Południowy).

Mika Grzegorz : Polska forma modernizmu. O Czesławie Przybylskim. Stolica 2016, nr 6-7, s.38-43, fot.10,

Rys biograficzny oraz projekty i realizacje architektoniczne prof. Czesława Przybylskiego (1880-1936); projekt Dworca Głównego w Warszawie.

Mitiurin Dmitrij W., Sokołow Aleksandr R.: Sobór Aleksandra Newskiego na placu Saskim – narodziny i zmierzch kolosa. Stolica 2016, nr 10, s.18-23, fot.6,

Historia i architektura Soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie, zbudowanego na początku XX w. i zburzonego w latach 1924 – 1926.

Pilich Michał: Międzywojenne kościoły Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy. Stolica 2016, nr 4, s.28-33, fot.6,

Historia i charakterystyka architektury budynków sakralnych w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Polańska Hanna: Za koniem po szynach. Stolica 2017, nr 1-2, s.32-35, rys.1; fot.4,

Historia konnego transportu szynowego w Warszawie w XIX w. Budowa i eksploatacja sieci tramwajów konnych.

Szczepańczyk Dariusz Ryszard: Przygody z autobusami. Stolica 2017, nr 3, s.26-30, fot.7,

Organizacja i funkcjonowanie komunikacji autobusowej w Warszawie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Charakterystyka taboru autobusowego eksploatowanego w latach 1919 – 1939.

Tarczyński Jan: Kolebka polskiej motoryzacji. Stolica 2016, nr 11, s.41-44, fot.8,

Historia polskiego przemysłu motoryzacyjnego w dwudziestoleciu międzywojennym. Działalność Państwowych Zakładów Inżynierii dotycząca produkcji samochodów marki Fiat.

Winek Włodzimierz: Tramwaje pneumatyczne. Stolica 2017, nr 1-2, s.36-38, rys.1; fot.1,

Organizacja i eksploatacja pneumatycznego transportu tramwajowego we francuskich miastach na przełomie XIX i XX w. Koncepcja i przyczyny zaniechania realizacji projektu tramwajów pneumatycznych w Warszawie.

Zieliński Jarosław: Na wielkie problemy – wielka Warszawa. Stolica 2016, nr 4, s.18-22, fot.9,

Przebieg procesu urbanizacji Warszawy na początku XX w.; rozwój przestrzenny i poszerzanie granic administracyjnych miasta.

 

ŚWIAT KOLEI

Bebenow Filip: Rekordowe przewozy pasażerskie na liniach Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Świat Kolei 2017, nr 3, s.38-40, fot.6, tab.1,

Organizacja przewozów pasażerskich i oferta przewozowa Żuławskiej Kolei Dojazdowej (ŻKD); rozkład jazdy i terminy kursowania ŻKD w sezonie letnim w 2017 r.

Bobiński Marcin: Rok tramwajów w Olsztynie. Świat Kolei 2017, nr 4, s.44-49, rys.1; fot.12, tab.1,

Organizacja i funkcjonowanie transportu tramwajowego w Olsztynie. Wyniki przewozowe komunikacji tramwajowej po reaktywacji w 2015 r. Infrastruktura i eksploatowany tabor oraz perspektywy rozwoju sieci tramwajowej.

Faliński Filip: Pocztówka z Addis Abeby. Pierwszy tramwaj Czarnej Afryki. Świat Kolei 2017, nr 2, s.49-51, rys.1; fot.5,

Organizacja publicznej komunikacji tramwajowej w Addis Abebie, stolicy Etiopii: połączenia komunikacyjne i tabor tramwajowy; schemat sieci tramwajowej.

Faliński Filip: Podniebny pociąg w Bangkoku. Świat Kolei 2017, nr 3, s.50-53, rys.1; fot.9,

Organizacja i funkcjonowanie systemu szybkiej kolei miejskiej w Bangkoku – BTS Skytrain (Bangkok Mass Transit System).

Faliński Filip: Tramwajowe zmartwychwstanie Awdiejewki. Świat Kolei 2017, nr 2, s.52-53, fot.6,

Częściowa odbudowa linii tramwajowej w Awdiejewce (Ukraina), zniszczonej w czasie działań wojennych oraz reaktywacja przewozów pasażerskich.

Fedorowicz Sławomir, Tucholski Zbigniew: Transport kolejowy Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ‚Wronki’. Świat Kolei 2017, nr 4, s.20-24, rys.2; fot.9,

Historia Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach (ZPZ Wronki) od XIX w. do 2015 r. Infrastruktura i organizacja przewozów kolejowych ZPZ Wronki; charakterystyka bocznicy kolejowej i eksploatowany tabor.

Halor Jakub: Tramwaje wąskotorowe w okręgu ostrawsko- karwińskim. Świat Kolei 2017, nr 3, s.46-49, rys.1; fot.10, bibliogr.poz.3.

Historia wąskotorowej sieci kolei elektrycznych w aglomeracji ostrawsko- karwińskiej w Czechach; organizacja komunikacji tramwajowej na liniach wąskotorowych w XX w.

Jakuboszczak Paweł: Śmigielska Kolej Wąskotorowa w 2016 roku. Świat Kolei 2017, nr 3, s.41-43, fot.9,

Pasażerskie przewozy turystyczne zrealizowane przez Śmigielską Kolej Wąskotorową (ŚKW) w 2016 r. Prace remontowe i modernizacyjne dotyczące infrastruktury ŚKW i stacji w Wielichowie.

Jerczyński Michał: Nowa stacja Łódź Fabryczna. Świat Kolei 2017, nr 2, s.12-19, rys.1; fot.29,

Przebieg realizacji budowy podziemnej stacji kolejowej Łódź Fabryczna, oddanej do użytkowania w 2016 r. Przebudowa i rozbiórka budynków dworcowych. Technologia wykonania obiektów infrastruktury nowo budowanej podziemnej stacji i tunelu. Charakterystyka architektury i konstrukcji dworca oraz efekty jego eksploatacji.

Jerczyński Michał: Warsztaty Główne kolei Fabryczno-Łódzkiej na stacji Widzew. Świat Kolei 2017, nr 3, s.20-29, rys.9; fot.18, bibliogr.poz.5.

Rys historyczny i zaplecze obsługowo-naprawcze Kolei Fabryczno-Łódzkiej. Charakterystyka infrastruktury i działalności Głównych Warsztatów Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej do wybuchu I wojny światowej; stan techniczny obiektów stacji rozrządowej Widzew i warsztatów w czasie wojny i po jej zakończeniu. Zagospodarowanie, odbudowa i eksploatacja budynków zaplecza warsztatowego stacji Łódź Widzew od lat 40. XX w. do chwili obecnej.

Rusak Ryszard: Cztery pory roku na kolei Rhätische Bahn (cz.1 – wiosna). Świat Kolei 2017, nr 3, s.30-33, fot.8,

Oferta przewozowa i atrakcje turystyczne na trasie szwajcarskiej kolei wąskotorowej Rhätische Bahn.

Rusak Ryszard: Lokomotywy spalinowe serii CC 72000/CC 72100 kolei SNCF (2). Świat Kolei 2017, nr 2, s.30-35, fot.17, bibliogr.poz.5.

Konstrukcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną serii CC 72000/CC 72100 na sieci SNCF. Pojazdy przeznaczone do obsługi pociągów TGV. Modernizacja lokomotyw serii 72000 i przebudowa na serię 72100. Parametry eksperymentalnych silników spalinowych. Charakterystyka wersji eksportowych lokomotyw CC 72000: seria DF-100 dla Maroka, seria 1900/1930 dla kolei portugalskich CP.

Zintel Krzysztof: Motory zamiast koni. Austro- węgierskie wojskowe konne koleje polowe w czasie I wojny światowej i ich motoryzacja (1). Świat Kolei 2017, nr 4, s.25-29, rys.2; fot.6,

Historia woskowych kolei polowych w Monarchii Austro- Węgierskiej od końca XIX w. Rodzaje, infrastruktura i logistyka konnych przewozów kolejowych na potrzeby wojska w czasie I wojny światowej.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (4). Świat Kolei 2017, nr 2, s.40-45, rys.4; fot.16,

Budowa i charakterystyka techniczna trolejbusów eksploatowanych w Niemczech na przełomie XIX w. i XX w. Konstrukcja bezszynowych towarowych kolei elektrycznych systemu Schiemanna.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (5). Świat Kolei 2017, nr 3, s.34-37, fot.9, bibliogr.poz.32.

Historia autobusów drogowo-szynowych w USA, Kanadzie i w Niemczech w XX w. Konstrukcja i eksploatacja autobusów wykorzystywanych w komunikacji szynowo-drogowej przez koleje niemieckie (DB). Współczesne pojazdy drogowo-szynowe w Polsce.