UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2017

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

GŁOS MASZYNISTY

INŻYNIER BUDOWNICTWA

LOGISTYKA

POLITYKA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

STUDIA PRAWNICZE

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

WSPÓLNOTA

 

 

AUTOBUSY

Grzelec Krzysztof, Wyszomirski Olgierd: Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. (Regionalization of passenger transport in Poland.) Autobusy 2017, nr 4, s.22-27, rys.2; fot.1, bibliogr.poz.8.

Istota i zakres regionalizacji pasażerskiego transportu zbiorowego. Organizacja i funkcjonowanie przewozów regionalnych na przykładzie doświadczeń wybranych państw europejskich (Niemcy, Szwecja, Dania). Aspekty prawne i praktyka organizacji transportu publicznego w polskich województwach. Przesłanki restrukturyzacji i integracji regionalnej komunikacji zbiorowej. Cel utworzenia i zadania zarządu transportu regionalnego. Źródła i mechanizmy finansowania działalności zintegrowanego transportu regionalnego.

Lotko Małgorzata, Paździor Piotr: Pomiar i ocena jakości usługi obsługi i naprawy samochodów osobowych z wykorzystaniem skal ważności realizacji. (Measuring and evaluating quality of the operation and repair services of passenger cars with the use of importance-performance scales.) Autobusy 2017, nr 4, s.28-32, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.19.

Ocena jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych na podstawie badania opinii użytkowników; analiza hierarchii ważności czynników wpływających na ocenę usługi motoryzacyjnej.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Rowerem przez Polskę. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.3-13, rys.2; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.3.

Kierunki rozwoju europejskiej turystyki rowerowej. Koszty i efektywność budowy długodystansowych, międzynarodowych tras rowerowych na przykładzie doświadczeń państw UE. Szanse i bariery rozwoju turystyki rowerowej w Polsce; koncepcja budowy nowych dróg rowerowych w ramach sieci EuroVelo.

Krzyżański Michał: Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej? Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.14-29, bibliogr.poz.22.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości przez zarządcę drogi w trybie specustawy drogowej. Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia przez zarządcę drogi umowy dzierżawy nieruchomości. Wycena nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową; sporządzenie i ocena operatu szacunkowego.

Sochacki Tomasz: Projektowanie nawierzchni betonowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.44-54, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.1.

Konstrukcja i cechy eksploatacyjne betonowych nawierzchni dróg. Zasady i metody projektowania dróg betonowych; czynniki oddziałujące na trwałość i uszkodzenia nawierzchni. Technologie budowy i recyklingu dróg betonowych. Ocena hałaśliwości nawierzchni betonowych.

 

EUROLOGISTICS

Mincewicz Janusz: Polskie terminale kontenerowe. Eurologistics 2017, nr 2, s.64-69, rys.3; fot.5, tab.1,

Charakterystyka infrastruktury lądowych terminali kontenerowych w Polsce. Uwarunkowania i czynniki rozwoju sieci terminali kontenerowych; mapa terminali kontenerowych oraz średnia odległość w przewozach intermodalnych w latach 2012 – 2016. Perspektywy realizacji centrum logistycznego w Łodzi. Kierunki rozbudowy infrastruktury logistycznej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Wykaz przewoźników wykonujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2007 – 2016.

 

GŁOS MASZYNISTY

Pierwszy polski maszynista. Głos Maszynisty 2017, nr 5, s.12, fot.3,

Biografia zawodowa polskiego maszynisty, Leona Miaskowskiego (1822 – 2017).

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Dąbrowski Grzegorz: Torowiska tramwajowe – roboty budowlane, cz. I. Inżynier Budownictwa 2017, nr 6, s.114-118, fot.6,

Rozwiązania techniczne stosowane przy budowie, przebudowie i remoncie torowisk tramwajowych. Zakres i technologia robót budowlanych na kolejnych etapach realizacji inwestycji: konstrukcja podsypkowa; podbudowa bezpodsypkowa monolityczna i podbudowa prefabrykowana; przytwierdzenie nawierzchni torowej do podbudowy za pomocą przytwierdzeń punktowych lub masy zalewowej mocującej, przytwierdzenie nawierzchni torowej w trakcie betonowania.

Dąbrowski Wiesław: Poprawa klimatu akustycznego w otoczeniu autostrad i dróg szybkiego ruchu – kierunki rozwoju cichych nawierzchni betonowych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 3, s.44-51, rys.4; fot.12, bibliogr.poz.7.

Zarys historii nawierzchni betonowych w Polsce. Kierunki rozwoju i metody obniżenia hałaśliwości dróg betonowych. Sposoby obniżenia poziomu hałasu na styku opona/nawierzchnia stosowane w Niemczech.

Gajdowski Piotr: Linia tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Inżynier Budownictwa 2017, nr 4, s.102-105, fot.4,

Przebieg realizacji i znaczenie transportowe budowy linii tramwajowej do Fordonu w Bydgoszczy. Inwestycje dotyczące przebudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej. Rozwiązania inżynieryjne wpływające na poprawę płynności ruchu tramwajowego oraz usprawnienie komunikacji miejskiej.

Grodzki Mieczysław, Lulis Roman: Via Baltica – paneuropejski korytarz transportowy. W trzy godziny do Budziska. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.105-107, rys.3,

Plan przebiegu oraz etapy realizacji Via Baltica w Polsce.

Królikowska Agnieszka, Komorowski Leszek: Trwałość korozyjna ekranów akustycznych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.82-88, fot.14, bibliogr.poz.14.

Czynniki powodujące występowanie zagrożeń korozyjnych ekranów akustycznych. Wymagania normatywne dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, technologia ich wykonania i przyczyny degradacji.

Stankiewicz Beata: System extradosed jako efektywny sposób sprężania konstrukcji mostowych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 6, s.67-72, fot.4, bibliogr.poz.7.

Projektowanie i technologia budowy mostów extradosed. Zasady kształtowania układu nośnego mostów; typowe i modyfikowane konnstrukcje systemu extradosed. Przykłady realizacji mostów extradosed w Polsce.

Tadla Janusz: Budowa i obciążenia próbne mostu podwieszonego Nissibi w Turcji. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.108-112, rys.4; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.3.

Budowa i konstrukcja mostu podwieszonego Nissibi w ciągu drogi Adyaman- Kahta- Siverek- Diyabakr w Turcji. Metodyka i wyniki pomiarów obciążeń próbnych mostu, przeprowadzonych w 2015 r. Charakterystyka systemu monitoringu przeznaczonego do bieżącej kontroli wybranych parametrów mostu w czasie jego eksploatacji.

Wasilewski Andrzej: Rodzaje projektów w cyklu inwestycyjnym i ich zawartość. Inżynier Budownictwa 2017, nr 1, s.22-28, rys.4,

Wymagania dotyczące zakresu i formy oraz szaty graficznej projektu budowlanego. Opracowanie dokumentacji realizacyjnej w czasie budowy. Zawartość i forma dokumentów: opisu technicznego, rysunków warsztatowych, projektu wykonawczego i powykonawczego. Przygotowanie dokumentacji projektowej w technologii Building Information Modeling (BIM).

Włostowska Renata, Majchrzak Łukasz: Nowy Dworzec Łódź Fabryczna. Inżynier Budownictwa 2017, nr 1, s.39-42, fot.5,

Zakres i technologia realizacji przebudowy i modernizacji dworca kolejowego Łódź Fabryczna; etapy i sposoby wykonania prac budowlanych.

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w UE w latach 2000 – 2014. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.30-31, rys.4,

Ocena zużycia energii w sektorze mieszkalnictwa oraz w sektorach usług, transportu i przemysłu na podstawie raportu pt.: „Zużycie energii i efektywność energetyczna, trendy w UE w latach 2000 – 2014”.

Śmiertka Grzegorz: Czy tylko nawierzchnie asfaltowe sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na rowerze?. Inżynier Budownictwa 2017, nr 3, s.108-112, fot.9, bibliogr.poz.10.

Porównanie konstrukcji i cech eksploatacyjnych różnych rodzajów nawierzchni dróg rowerowych. Ocena wielkości drgań i komfortu jazdy na nawierzchniach wykonanych z: lanego betonu, betonowych płyt i kostek brukowych, kostek i płyt kamiennych, drewnianych, z klińca kamiennego.

Żelaśkiewicz Tomasz, Malik Adam, Czuba Marcin: Budowa tuneli w ciągu Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie. Inżynier Budownictwa 2017, nr 4, s.114-119, rys.1; fot.7,

Przebieg realizacji Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie; technologia wykonania kompleksu tuneli drogowych w ciągu trasy.

 

LOGISTYKA

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych. Logistyka 2017, nr 1, s.10-13, rys.4, tab.2,

Cele i instrumenty finansowania rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce; wielkości dofinansowania przyznane dla terminali kontenerowych w latach 2007 – 2013. Zadania i funkcje terminali kontenerowych w obsłudze przewozów intermodalnych. Zdolność przeładunkowa terminali i obroty kontenerów w polskich portach morskich w latach 2007 – 2015.

Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Narzędzie wykorzystywane w ocenie polityki rowerowej miasta – BYPAD. (The tool used in the evaluation of cycling policy of the city – BYPAD.) Logistyka 2017, nr 1, s.56-58, rys.1, tab.1,

Rola i zadania audytu (BYPAD – Bicycle Policy Audit) w zarządzaniu transportem rowerowym w Poznaniu. Przykład zastosowania BYPAD jako narzędzia oceny polityki rowerowej; skutki audytu oraz wnioski dotyczące usprawnienia polityki rowerowej.

Grzybowski Marek: Rynek przewozów morskich LNG. Logistyka 2017, nr 1, s.46-49, rys.1, tab.4,

Tendencje rozwoju globalnego rynku przewozów skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską w latach 2015 – 2017. Wielkość i struktura podaży oraz popytu na ładunki LNG na świecie. Rozwój infrastruktury przeładunkowej i floty transportowej oraz frachty i czartery w przewozach LNG.

Jureczka Kinga, Wróbel Aneta: Dostępność transportu kolejowego dla osób z ograniczoną mobilnością. (Accessibility of rail transport for people with reduced mobility.) Logistyka 2017, nr 2, s.55-58, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.14.

Ocena dostępności komunikacyjnej transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2017 r. Rola i znaczenie czynników techniczno-eksploatacyjnych oraz psychospołecznych w kształtowaniu wizerunku kolei przyjaznej dla niepełnosprawnych podróżnych.

Nowak Iwo: Rynek powierzchni magazynowo-logistycznych w Polsce w ostatnich latach. Logistyka 2017, nr 1, s.21-29, rys.2, tab.1,

Analiza podaży i popytu na rynku powierzchni magazynowo-logistycznych w Polsce w latach 2012 – 2016; zasoby i struktura własności oraz najem powierzchni magazynowych.

Szymański Mirosław: Czy kolej ma szanse na swój renesans. Logistyka 2017, nr 2, s.12-18, fot.4, tab.1,

Zarys historii kolei na świecie od XIX w. Etapy rozwoju infrastruktury i techniki kolejowej. Budowa i elektryfikacja kolei w Polsce. Perspektywy liberalizacji polskiego rynku kolejowego. Statystyka przewozów towarowych różnymi rodzajami transportu w Polsce w latach 2004 – 2015.

 

POLITYKA

Henzler Marek: Polska w kanale. Polityka 2017, nr 24, s.64-67, fot.5,

Geneza i historia kanalizacji rzek w Polsce. Budowa kanałów śródlądowych oraz rozwój żeglugi towarowej od XIV w. do chwili obecnej.

 

POLSKIE DROGI

Hajdys Dagmara: Zakres wykorzystania kapitału prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu infrastruktury drogowej. Polskie Drogi 2017, nr 2, s.8-15, tab.5,

Charakterystyka sieci dróg publicznych na tle infrastruktury innych gałęzi transportu w Polsce w latach 2010 – 2014. Krajowe programy rozwoju infrastruktury drogowej i źródła ich finansowania. Porównanie europejskiego i polskiego rynku partnerstwa publiczno prywatnego w zakresie inwestycji drogowych.

Szlak konny Puszczy Augustowskiej i Mazur. Polskie Drogi 2017, nr 2, s.23-25, rys.1; fot.3, bibliogr.poz.1.

Charakterystyka szlaku jeździeckiego: Wigierski Park Narodowy – jezioro Orzysz.

Wyprawy rowerowe – Pierwsza polska wyprawa do Azji Mniejszej w 1931 roku. Polskie Drogi 2017, nr 1, s.36-40, fot.9, bibliogr.poz.1.

Sprawozdanie z wyprawy rowerowej z Warszawy przez Rumunię, Bułgarię i Turcję do Stambułu, zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Rowerowe w 1931 r.

[Budowa dworca Łódź Fabryczna]: Polskie Drogi 2017, nr 1, s.7-22, rys.12; fot.28, bibliogr.poz.10.

Historia dworca kolejowego w Łodzi od końca XIX w. Projekt architektoniczno-budowlany nowego Dworca Łódź Fabryczna oraz jego realizacja w latach 2011 – 2016; charakterystyka konstrukcji, wyposażenia i infrastruktury technicznej dworca.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Zakrzewski Bartosz, Płocica Mieczysław: Wspomnienie o inż. Antonim Jakubowskim (1928 – 2015). Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 5, s.26-30, fot.8, tab.1, bibliogr.poz.13.

Biografia zawodowa i dorobek naukowy inż. Antoniego Jakubowskiego (1928 – 2015); ważniejsze prace naukowo-badawcze z jego udziałem, zrealizowane w FSO i ITS od lat 50. XX w.

 

RYNEK KOLEJOWY

Czubiński Roman: Powstanie tunel średnicowy. Jak Łódź wykorzysta szansę?. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.28-30,

Projekt budowy linii kolejowej miedzy stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska; charakterystyka infrastruktury tunelu średnicowego oraz plan rozwoju połączeń kolejowych.

Derewienko Emilia: Jak centralne obiekty zdominowały infrastrukturę. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.40-41, fot.2,

Znaczenie transportowe oraz przewidywane koszty i korzyści z realizacji Centralnego Portu Lotniczego. Rola kolei dużych prędkości w komunikacji między nowym portem lotniczym a pozostałymi regionami kraju.

Dolecki Leonard: Infrastruktura mniej szkodliwa dla środowiska. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.19-21, fot.1,

Doświadczenia z realizacji urządzeń ochrony środowiska na drogach i liniach kolejowych w Polsce (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt).

Dolecki Leonard: Polskie porty idą w stronę kolei. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.12-14, fot.1,

Trendy wzrostu obrotów ładunkowych w polskich portach morskich w 2016 r. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na potencjał przeładunkowy terminali kontenerowych. Inwestycje dotyczące poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Drugie życie linii kolejowych. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.34-35, fot.2,

Przesłanki likwidacji nieczynnych linii kolejowych. Reaktywacja tras kolejowych na przykładzie kolei regionalnych i wąskotorowych.

Dybalski Jakub: Najlepiej oddychać na szynach. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.28-30, fot.1,

Porównanie środków transportu miejskiego jako źródeł emisji spalin, przyczyniających się do powstawania zjawiska smogu w miastach. Kierunki polityki transportowej oraz efektywność rozwoju transportu szynowego w polskich aglomeracjach.

Dybalski Jakub: Raczej koleje z kłopotami, niż kłopot z kolejami. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.38-39,

Organizacja przewozów pasażerskich oraz szanse rozwoju oferty przewozowej Kolei Śląskich związane z powstaniem metropolii śląskiej.

Dybalski Jakub: Tiry na tory w stylu niemieckim. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.24-25, tab.2,

Zalecenia Niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące strategii rozwoju kolejowych przewozów cargo w Niemczech. Wnioski przedstawione w raporcie pt.: ‚Financing of sustainable freight transport: Requirements and conditions for a future development of freight transport’; przewidywane efekty realizacji planu w latach 2010 – 2030.

Janduła Martyn: Kolejowe spółki giełdowe: ‚To był trudny rok’. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.12-15, fot.2,

Działalność transportowa i przychody kapitałowe PKP Cargo oraz przedsiębiorstw budownictwa kolejowego Trakcja PRKiI i Torpol w 2016 r.

Janduła Martyn: Olsztyn z aspiracjami do kolei aglomeracyjnej. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.31-33, fot.1,

Inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej w Olsztynie: modernizacje linii i stacji kolejowych, przebudowa dworca głównego.

Janduła Martyn: PLK wydadzą 2 mld zł na Warszawski Węzeł Kolejowy. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.22-27, fot.2,

Plan prac inwestycyjnych dotyczących przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Janduła Martyn: Polskie przewozy towarowe to czysta polityka. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.18-19, fot.1,

Uwarunkowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Czynniki kształtujące popyt na usługi transportu kolejowego. Instrumenty polityki gospodarczej i transportowej oddziałujące na konkurencyjność polskich kolei.

Janduła Martyn: Tabor i jego dylematy. Modernizować czy kupować nowy? Gdzie szukać pieniędzy i innowacji?. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.46-51, fot.3,

Sprawozdanie z obrad IV Europejskiego Forum Taborowego w Warszawie, w dn.15.03.2017 r. Strategie zarządzania taborem kolejowym. Źródła i mechanizmy finansowania inwestycji taborowych; perspektywy finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych UE po 2022 r. Instrumenty wsparcia rozwoju polskiego przemysłu kolejowego. Innowacje i prace badawczo-rozwojowe w branży kolejowej.

Jasiński Rafał: Przygotowania do zamknięcia linii nr 7. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.31-33, fot.2,

Plan przebudowy odcinka linii kolejowej nr 7 (Otwock – Lublin); organizacja ruchu pociągów na modernizowanej trasie.

Jasiński Rafał: Sezonowy powrót ‚pasażera’. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.54-55, fot.1,

Przesłanki i korzyści z reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich na podstawie doświadczeń samorządów lokalnych w Polsce.

Lebda Dominik: Krakowska kolej do przebudowy. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.34-35, fot.1,

Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej w Krakowie: budowa łącznicy kolejowej oraz przebudowa linii średnicowej, budowa i modernizacja przystanków i stacji kolejowych, budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru.

Madrjas Jakub: PLK wycinają setki tysięcy drzew. Dla bezpieczeństwa. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.22-23, fot.1,

Zasady prawne i praktyka usuwania drzew przy torach kolejowych.

Madrjas Jakub: Rok nowego zarządu PLK. Co dalej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.10-13, fot.2,

Uwarunkowania i perspektywy zwiększenia prędkości ruchu pociągów na sieci kolejowej administrowanej przez PKP PLK; zakres i koszty planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Pałys Elżbieta: Chronić przed hałasem, nie tylko budować ekrany. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.16-18, fot.2,

Podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ekranów akustycznych przy drogach publicznych i liniach kolejowych. Prace legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń ochrony przed hałasem. Działania na rzecz ochrony przed hałasem kolejowym realizowane przez PKP PLK.

Pałys Elżbieta: Kolej – transport drugiej prędkości. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.46-47, fot.1,

Czynniki konkurencyjności transportu drogowego i kolei w Polsce. Porównanie wielkości nakładów na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Wnioski dotyczące struktury finansowania inwestycji transportowych.

Rydzyński Paweł: Dolnośląskie – najbardziej kolejowe województwo w Polsce. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.51-53, fot.1, tab.1,

Tendencje rozwoju kolejowych, pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Statystyka przewozów pasażerów transportem kolejowym wg województw w 2012 i 2016 r.

Rydzyński Paweł: Kolej – autobus: przyjaciele, a nie konkurenci. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.56-57, fot.1,

Koncepcja współpracy biletowo taryfowej między spółką kolejową Przewozy Regionalne a przedsiębiorstwami PKS. Przewidywane korzyści z realizacji zintegrowanych połączeń kolejowych i autobusowych.

Rydzyński Paweł: Tanio, a dobrze. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.44-45, fot.1,

Koncepcja rewitalizacji i reaktywacji przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 230 (Wejherowo- Garczegorze). Projekt utworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy Trójmiasta.

Rydzyński Paweł: Wszystko, tylko nie modernizacje. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.54-56, fot.1,

Czynniki decyzyjne w procesie odnowy taboru kolejowego; koszty i korzyści zakupu lub modernizacji taboru na przykładzie doświadczeń polskich przewoźników.

Szymajda Michał: Powrót do normalności we Wrocławiu. Wystartowała kolej miejska. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.42-43, fot.1,

Charakterystyka oferty przewozowej kolei miejskiej na trasie między Wrocławiem Nadodrzem a Wojnowem.

Szymajda Michał: Poznańska Kolej Metropolitarna wychodzi z fazy marzeń. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.36-37, fot.1,

Założenia projektu budowy Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Urabnowicz Witold: Pomysł kolei na Warszawę Zachodnią. Nowa wizytówka stolicy?. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.36-38, fot.1,

Inwestycje infrastrukturalne w ramach planu przebudowy dworca Warszawa Zachodnia. Założenia projektowe dotyczące zwiększenia przepustowości stacji kolejowej. Przebudowa układu torowego i infrastruktury stacji. Budowa podziemnych ciągów komunikacyjnych i tunelu tramwajowego. Zagospodarowanie przestrzeni pasażerskiej dworca.

Urbanowicz Witold: Ponad sto lat zielonych torowisk tramwajowych. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.26-27, fot.1,

Efektywność eksploatacji i utrzymanie zielonych torowisk tramwajowych.

Urbanowicz Witold: Szczecin w oczekiwaniu na swój ‚S- Bahn’. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.40-42, rys.1; fot.2,

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej (SKM) obejmujący utworzenie nowych połączeń na sieci kolejowej aglomeracji szczecińskiej oraz inwestycje infrastrukturalne. Planowany przebieg i przystanki SKM (schemat).

Urbanowicz Witold: Warszawa z tramwajem do Wilanowa idzie na rekord. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.58-63, fot.5, tab.1,

Założenia projektowe budowy trasy tramwajowej od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie, w latach 2019 – 2021. Plan przebiegu trasy oraz charakterystyka poszczególnych odcinków.

 

STUDIA PRAWNICZE

Walulik Jan: Ochrona materiałów z dochodzeń lotniczych przed nieograniczonym wykorzystaniem procesowym. (Restrictions on use of aircraft accident and incident investigation materials in administrative and court proceeedings.) Studia Prawnicze 2012, nr 2, s.135-157,

Rodzaje materiałów z dochodzenia lotniczego, dotyczących wypadków i incydentów lotniczych oraz możliwości ich wykorzystania w innych postępowaniach. Ograniczenia w udostępnianiu materiałów z dochodzeń lotniczych, wynikające z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu. (Rail transport on the Polish-German borderland.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.22-33, rys.2; fot.25, bibliogr.poz.17.

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie organizacji pasażerskiego transportu kolejowego w obszarze przygranicznym. Charakterystyka infrastruktury kolejowych przejść granicznych. Schemat sieci kolejowej na polsko-niemieckim pograniczu.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej i Europy Zachodniej. (Competition in the international passenger transport market. Passenger transportation between Warsaw and the capitals of the countries of Northern Europe and Western Europe.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.10-21, tab.18, bibliogr.poz.17.

Porównanie oferty przewozów pasażerskich transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym (m.in. koszty i czas podróży) w relacjach między Warszawą i stolicami państw europejskich: Dublin, Kopenhaga, Helsinki, Reykjavik, Oslo, Sztokholm, Talllin, Wilno, Ryga, Berlin, Amsterdam, Bruksela, Paryż, Berno, Vaduz, Luksemburg, Monako.

Wojtaszek Michał: Budowa łącznic kolejowych w Krakowie i Suchej Beskidzkiej. (Structure of rail by-assess in Cracow and Sucha Beskidzka.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.34-38, rys.1; fot.9, bibliogr.poz.8.

Założenia projektowe i plan realizacji budowy łącznic kolejowych w Krakowie, Suchej Beskidzkiej i Chabówce. Prognozowany wpływ inwestycji na skrócenie czasu podróży transportem kolejowym z Krakowa do Zakopanego.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Ciszewska- Kulwińska Eliza, Łada Maciej: Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.19-23, tab.7, bibliogr.poz.10.

Metoda oceny bezpieczeństwa na przykładowych przejściach dla pieszych z „Agatką” na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim. Proces budowy bazy danych, wyboru kryteriów oceny oraz przykładowe oceny przejść dla pieszych.

Kołodziejczyk Krzysztof: Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.5-11, tab.3, bibliogr.poz.13.

Ocena dostępności komunikacji autobusowej powiatu kłodzkiego. Historia rozwoju komunikacji autobusowej po II wojnie światowej na ziemi kłodzkiej. Współczesna autobusowa dostępność z perspektywy turystycznej. Konkurencja między przewoźnikami autobusowymi.

Nosal Katarzyna: Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.12-18, tab.5, bibliogr.poz.35.

Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego; definicje przyjazności oraz główne czynniki warunkujące jej poziom. Korzyści wynikające z poprawy warunków ruchu pieszego.

 

WSPÓLNOTA

Metko Jan: Projekt nowego prawa wodnego już w Sejmie. Wspólnota 2017, nr 10, s.34-36,

Projekt nowelizacji prawa wodnego związany z implementacją postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Działania legislacyjne ukierunkowane na realizację zasady ‚zanieczyszczający/użytkownik płaci’ w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej. Projekt reorganizacji administracji publicznej i powołania nowej jednostki organizacyjnej – Wody Polskie. Zadania samorządów terytorialnych w dziedzinie gospodarki wodnej. Finansowanie inwestycji dotyczących infrastruktury dróg wodnych i urządzeń gospodarki wodnej. Zmiana definicji prawnej pojęcia ‚kąpielisko’.