UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPIEŃ 2017

 

 

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

SKRZYDLATA POLSKA

STOLICA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

 

 

AUTOBUSY

Brożyna Ewa: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w komunikacji miejskiej – analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów na przykładzie KZK GOP. Autobusy 2017, nr 6, s.16-21, fot. 1; rys.3, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) obsługującego komunikację miejską na terenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Analiza użyteczności i zadowolenia pasażerów z tego rodzaju systemów.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Zachodniej. Autobusy 2017, nr 5, s.13-19, fot. 3, tab.9, bibliogr.poz.13.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Zachodniej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Centralnej. Autobusy 2017, nr 6, s.12-15, tab.5, bibliogr.poz.12.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Molecki Adam: Wykorzystanie systemu DIP do ułatwienia orientacji turystów w mieście. Autobusy 2017, nr 6, s.22-24, fot.4; rys.1, bibliogr.poz.3.

Przyszłość Tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) w świetle rozwoju technologii mobilnych. Inne funkcje DIP.

Pająk Anna, Orzeł Artur, Stepaniuk Róża: Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Rzeszowa w perspektywie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Autobusy 2017, nr 6, s.32-35, fot.3, tab.4, bibliogr.poz.16.

Charakterystyka Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) 2014-2020. Realizacja działań w ramach PO PW 2014-2020. Rzeszów w PO PW 2007-2013 i PO PW 2014-2020.

Płachecka Magdalena: Bezpieczeństwo dzieci w podróżach turystycznych autokarami. Autobusy 2017, nr 5, s.28-32, fot.3; rys.1, tab.4, bibliogr.poz.10.

Prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego; Akcja „Bezpieczny Autokar”.

Wolański Michał, Pieróg Mateusz: Rozwój komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009-2015. Autobusy 2017, nr 6, s.25-29, fot.1, bibliogr.poz.5.

Zmiany w polskiej komunikacji miejskiej w latach 2009-2015 w sferze produktowej oraz oddziaływania. Charakterystyka intensywnych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, których duża część była znacząco wsparta funduszami Unii Europejskiej.

 

DROGOWNICTWO

Doboszyński Witold: Przykrycie Trasy Armii Krajowej/Toruńskiej w Warszawie. (Cover of Armii Krajowej and Toruńskiej route in Warsaw.) Drogownictwo 2017, nr 4, s.122-127, rys.5; fot.5, bibliogr.poz.4.

Rodzaje konstrukcji przykryć arterii komunikacyjnych. Rozwiązania konstrukcyjne i parametry przykrycia drogi S 8 w Warszawie (Trasa Toruńska).

Karkut Dominika Gabriela: Bezpieczna droga do szkoły. (Safe way to school.) Drogownictwo 2017, nr 6, s.206-216, rys.8; fot.7, bibliogr.poz.6.

Analiza bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego w rejonie szkoły podstawowej w Gdańsku. Sposoby podróżowania dzieci w drodze do szkoły na podstawie wyników badań ankietowych. Proponowane zmiany w organizacji ruchu oraz metody poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2016 roku. (Pavement condition of national roads at the end of 2016.) Drogownictwo 2017, nr 5, s.162-173, rys.13, tab.12, bibliogr.poz.10.

Ocena stanu technicznego dróg krajowych w Polsce w 2016 r. Zakres i rodzaje potrzeb remontowych nawierzchni dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA i koncecjonariuszy autostrad. Zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjne dróg krajowych w latach 2011 – 2016. Plan działań związanych z utrzymaniem i poprawą stanu technicznego dróg w 2017 r.

Suchocka Marzena, Siedlecka Marta: Powierzchniowe systemy infiltracyjne z możliwością retencji wody jako metoda odwadniania nawierzchni dróg i ulic. (Surface infiltration tools with the possibility of water retention as a part of roads and streets drainag.) Drogownictwo 2017, nr 4, s.128-136, rys.3; fot.12, bibliogr.poz.40.

Budowa i przykłady systemów odwodnienia powierzchniowego dróg i ulic z wykorzystaniem roślinności w Europie i w USA: rowy chłonne żwirowe i wegetacyjne, powierzchnie bioretencyjne, niecki infiltracyjno-retencyjne, wyspy środkowe, wypustki uliczne, boks roślinny, zadrzewione muldy, suche zbiorniki.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Kolej odbudowana po wojnie. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.50-53, fot.4,

Historia odbudowy polskich kolei po II wojnie światowej. Zniszczenia i odbudowa infrastruktury kolejowej w Warszawie. Rozwój i elektryfikacja sieci kolejowej.

Jezierski Przemysław B.: Sezon na Kysucko- Orawskiej Kolei Leśnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.56-57, fot.4,

Usługi przewozowe i tabor Kysucko- Orawskiej Kolei Leśnej na Słowacji.

Jezierski Przemysław B.: Upadek kolei w Paragwaju. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.54-55, fot.3,

Historia kolei w Paragwaju. Przyczyny stopniowej likwidacji połączeń kolejowych. Plany i perspektywy reaktywacji transportu kolejowego.

Kuś Łukasz: Chronić zwierzęta i pociągi. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.36-39, rys.2,

Analiza ryzyka kolizji pociągów ze zwierzętami na podstawie mapy przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce. Metody ochrony i zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt stosowane przez PKP PLK.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: ETCS – inteligentny system bezpieczeństwa. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.34-35, fot.1,

Zadania i funkcje Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ERTMS/ETCS. Przebieg procesu wdrożenia ETCS w Polsce i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Wilgusiak Rafał, Pokrzycka-Walczak Magdalena: [Szkolenie i zatrudnienie maszynistów w Polsce]. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.22-32, rys.1; fot.4, tab.2,

Poziom kwalifikacji i zatrudnienia maszynistów w Polsce; liczba i struktura wiekowa prowadzących pojazdy kolejowe w największych spółkach w 2016 r. Warunki szkolenia i pracy maszynisty.

Zemła Jacek: Najmłodsza kolej wąskotorowa w Polsce. Kurier Kolejowy 2017, nr 6, s.58-59, fot.3,

Historia budowy i zabytkowy tabor Krośnickiej Kolei Wąskotorowej, oddanej do eksploatacji w 2013 r.

 

LOGISTYKA

Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Rower miejski jako alternatywny środek transportu dla komunikacji miejskiej. (Urban bicycle as an alternative means of transport for public transport.) Logistyka 2017, nr 3, s.20-22, tab.2, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka systemu miejskiej komunikacji zbiorowej w Łodzi oraz podsystemu Łódzkiego Roweru Publicznego. Ocena jakości usług komunikacji miejskiej i rowerowej na podstawie wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w Łodzi w 2017 r. Liczba użytkowników, liczba wypożyczeń oraz przychody uzyskane z systemu Łódzki Rower Publiczny w 2016 r.

Zielaskiewicz Henryk: Przewozy intermodalne w Polsce na tle przewozów w Unii Europejskiej. Logistyka 2017, nr 3, s.5-10, rys.rys.14, tab.2, bibliogr.poz.7.

Uwarunkowania i czynniki ekonomiczne rozwoju transportu intermodalnego w Europie. Charakterystyka rynku przewozów intermodalnych w Polsce i UE w latach 2010 – 2016. Udział transportu kolejowego w przewozach intermodalnych; wykorzystanie zdolności przeładunkowej terminali kontenerowych w latach: 2009 i 2015 – 2016.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Madeja Klaudiusz: W kierunku maksymalnego uproszczenia opłat. Logistyka a Jakość 2017, nr 4, s.66-67, rys.1,

Plan realizacji Krajowego Systemu Poboru Opłat viaTOLL w Polsce. Zadania i funkcje Europejskiej Usługi Poboru Opłat (EETS).

Nowicka Katarzyna: Transport multimodalny – nowy obszar konkurowania?. Logistyka a Jakość 2017, nr 4, s.58-61, rys.3,

Projekt upowszechnienia transportu intermodalnego produktów chemicznych – ChemMultimodal, realizowany w latach 2016 – 2019 w ramach Programu Interreg Central Europe. Ocena aktualnego stanu wykorzystania transportu multimodalnego w Polsce; udział wykorzystania poszczególnych gałęzi transportu w krajach UE w 2010 i 2015 r. Proponowane instrumenty wsparcia rozwoju przewozów intermodalnych w łańcuchach dostaw w branży chemicznej.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Baczyńska Marzena, Bukowska Anna: Finansowanie samorządowej infrastruktury drogowej w perspektywie unijnej 2014 – 2020. (Self-government road infrastructure financing methods in the years 2014 – 2020.) Magazyn Autostrady 2017, nr 7, s.66-68, rys.1, bibliogr.poz.9.

Charakterystyka sieci drogowej w województwie kujawsko-pomorskim. Ocena stanu infrastruktury i potrzeb inwestycyjnych w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich na podstawie analizy ex- ante. Plan inwestycji drogowych, realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014 – 2020, współfinansowanych z funduszy UE.

Boczkowski Arkadiusz: Analiza możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim. (Analysis of the noise reduction potential in the urban environment.) Magazyn Autostrady 2017, nr 7, s.69-73, rys.3, bibliogr.poz.6.

Źródła emisji i ocena uciążliwości hałasu drogowego w środowisku miejskim. Metody redukcji hałasu drogowego w miastach oraz rodzaje zabezpieczeń przed hałasem: drogowe ekrany akustyczne, cichobieżne nawierzchnie, ograniczenia prędkości jazdy, ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych, ekranowanie przez zieleń.

 

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Kolański Grzegorz: Lotniskowce. Morze, Statki i Okręty 2017, nr 7-8, s.42-53, fot.15,

Historia i rozwój konstrukcji lotniskowców na świecie. Budowa i stan floty lotniskowców marynarki wojennej wybranych państw (USA, Rosja, Chiny, Indie, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania).

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Bąbczyńska- Jelonek Zofia: Dwugłos o Odrze. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 14-15,fot.2,

Kierunki rozwoju współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zagospodarowania przygranicznych obszarów Odry. Projekty i perspektywy poprawy żeglowności Odry oraz zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej.

Gajlewicz Piotr, Nawrot Justyna, Marciniak Radosław: [Prawo i ubezpieczenia w transporcie morskim]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 12, s.9-15, fot.2,

Projekt zmian prawa unijnego dotyczącego pomocy publicznej w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich (projekt aktu zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i art.108 TFUE). Regulacje prawne i polityka UE w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na morzu i w portach morskich. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC czarterującego (Charterer’s Liability).

[Nauka i doskonalenie kadr morskich]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 14-15, s.9-13, fot.2,

Zagadnienia doskonalenia zawodowego kadr morskich w Polsce. Wymagania i postulaty dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników branży morskiej. Projekty innowacyjne i szkoleniowe realizowane przez polskie uczelnie morskie; budowa i funkcje laboratorium systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości Akademii Morskiej w Szczecinie.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Elżbieciak Tomasz: Wschodnia flanka drogowa. Nowy Przemysł 2017, nr 3, s.46-47, rys.1,

Plan realizacji i finansowanie budowy polskiego odcinka Via Carpatia.

Stefaniak Piotr: Centralny i wielki. Potrzebny?. Nowy Przemysł 2017, nr 3, s.48-50, fot.1, tab.2,

Cele i założenia planu budowy Centralnego Portu Lotniczego; uwarunkowania i perspektywy realizacji inwestycji. Statystyka ruchu pasażerskiego w największych portach lotniczych na świecie i w Polsce w latach 2008 – 2016.

 

RYNEK KOLEJOWY

Kolej coraz bardziej dostępna dla wszystkich grup pasażerów. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.62-63, fot.2,

Wpływ modernizacji infrastruktury na poprawę dostępności kolei dla niepełnosprawnych podróżnych. Oferta PKP SA w zakresie informacji pasażerskiej i obsługi transportowej osób niepełnosprawnych.

Madrjas Jakub: Modernizacja E20 w ogniu pytań. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.66-69, fot.2,

Koszty i efekty realizacji modernizacji linii kolejowej E20; organizacja robót torowych i ich wpływ na przepustowość linii.

Rydzyński Paweł: PKP IC potrzebują ‚małych’ EZT. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.57-59, fot.1,

Plany PKP Intercity dotyczące modernizacji taboru kolejowego. Koszty i efektywność zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

[Integracja transportu publicznego, miejskiego i regionalnego]. Rynek Kolejowy 2017, nr 7, s.26-45, tab.1,

Projekt wspólnego biletu dla polskich kolei, opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Porównanie cen biletów komunikacji miejskiej w Polsce na tle średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto w województwach. Organizacja przewozów pasażerskich w Krakowie w czasie Światowych Dni Młodzieży. Ocena polityki parkingowej w polskich miastach; koncepcja lokalizacji parkingów park

ride przy stacjach kolejowych. Plany rozwoju działalności przewozowej przedsiębiorstw PKS oraz możliwości integracji usług transportu samochodowego i kolejowego. Integracja taryfowa i efektywność funkcjonowania kolejowego systemu biletowego w Szwajcarii. Projekt linii metra regionalnego Elizabeth (Crossrail) w Londynie.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Ewolucja na rynku dostaw. Samochody Specjalne 2017, nr 6, s.14-18, rys.1; fot.7, bibliogr.poz.2.

Zagadnienia optymalizacji kosztów i poprawy efektywności samochodowego transportu towarowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie przewozowym. Rozwój rynku przesyłek kurierskich w Polsce. Innowacje w taborze samochodowym – projekt konstrukcji samochodu elektrycznego z wykorzystaniem dronów do dostarczania przesyłek.

Powszechna informatyzacja. Samochody Specjalne 2017, nr 6, s.40-43, fot.4, bibliogr.poz.1.

Przykłady wykorzystania technologii informatycznych w transporcie samochodowym; narzędzia teleinformatyczne do zarządzania flotą samochodową i monitorowania dostaw.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sobczak Grzegorz: Norwegów walka o Atlantyk. Skrzydlata Polska 2017, nr 8, s.26-33, fot.11,

Oferta norweskiego przewoźnika niskokosztowego Norwegian Air Shuttle w zakresie przewozów dalekodystansowych do USA. Strategia konkurencyjna, rozwój floty i sieci połączeń lotniczych linii Norwegian.

 

STOLICA

Zieliński Tadeusz: Spacer ze wspomnieniami. Część trzecia. Stolica 2017, nr 6-7, s.16-21, fot.4,

Historia i współczesny stan zabytków architektury przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

 

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Problemy ruchu towarowego w Warszawskim Węźle Kolejowym na przełomie XIX i XX wieku. Świat Kolei 2017, nr 7, s.22-24, rys.2,

Charakterystyka infrastruktury Warszawskiego Węzła Kolejowego wg stanu w 1898 r. Organizacja ruchu towarowego; praca stacji handlowych i posterunków ruchu. Schemat sieci kolejowej Rosji ze średnią liczbą par pociągów towarowych na dobę w styczniu 1893 r.

Modrzejewski Jacek: Metro w Kopenhadze. Świat Kolei 2017, nr 7, s.42-45, rys.1; fot.10, tab.3, bibliogr.poz.5.

Historia i plany rozwoju metra w Kopenhadze; schemat sieci metra; dane techniczne taboru i ceny biletów.

Pokropiński Bogdan: Kolejki gruzowe w Warszawie (3). Świat Kolei 2017, nr 7, s.34-37, rys.1; fot.11,

Historia wąskotorowej kolei gruzowej i budowlanej działającej w Warszawie w latach 1945 – 1948. Schemat układu torowego Warszawskiego Węzła Kolejowego i linia kolei gruzowej na Szczęśliwicach.

Skucha Piotr, Kozak Bartosz: Tartak w Barczy- ostatni żywy odcinek zagnańskich kolejek wąskotorowych. Świat Kolei 2017, nr 7, s.32-33, fot.4,

Historia i stan techniczny wąskotorowej kolei tartacznej w Barczy; bocznica kolejowa na planie z 1949 r.

Tomasik Piotr: Pocztówka z Izraela. Świat Kolei 2017, nr 7, s.46-49, fot.11,

Organizacja i funkcjonowanie transportu publicznego w Izraelu; organizacja komunikacji kolejowej i tramwajowej w Jerozolimie, Hajfie i aglomeracji Tel Aviv- Jaffa.

Wielecki Bogumił: Kiedy koniec likwidacji kolei w Polsce?. Świat Kolei 2017, nr 7, s.40-41, fot.4,

Wykaz linii kolejowych z decyzjami MIiB o likwidacji wg stanu na dzień 5.05.2017 r.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Dyr Tadeusz, Ziółkowska Karolina: Efektywność budowy linii kolejowych dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.38-44, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.27.

Wyniki oceny finansowej i ekonomicznej budowy pierwszej linii kolejowej dużych prędkości, tj. Warszawa-Łódź- Poznań/Wrocław. Metodyka oceny efektywności budowy linii kolejowych dużych prędkości. Korzyści z KDL.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na wschodnim pograniczu (1). Uwarunkowania historyczne. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.38-45, fot.4, tab.2, bibliogr.poz.11.

Charakterystyka powiązań pomiędzy systemami kolejowymi 1435 mm i 1520/1524 mm na wschodniej granicy Polski przed I Wojną Światową. Restrukturyzacja sieci kolejowej po I i II wojnie oraz stan po 1989 r.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Litwą. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.45-56, fot. 17; rys. 1, tab.3, bibliogr.poz.14.

Charakterystyka przewozów pasażerskich i przewozów towarowych pomiędzy Polską i Litwą; historia i stan obecny. Modernizacja infrastruktury LG oraz PKP PLK w ramach Rail Baltica.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Wschodniej. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.12-15, tab.6, bibliogr.poz.15.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Wschodniej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Massel Andrzej, Pomykała Dorota, Raczyński Jan: Perspektywy rozwoju kolejowych międzynarodowych przewozów pasażerskich w Europie Środkowo-Wschodniej w aspekcie budowy linii dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.22-31, fot.3, tab.1, bibliogr.poz.21.

Międzynarodowe połączenia kolejowe w Europie Środkowo-Wschodniej – uwarunkowania historyczne, rozwój i stan obecny. Sieć pasażerska TEN- T dla Europy Środkowo-Wschodniej. Planowane linie dużej prędkości w Europie Centralnej. Możliwości utworzenia sieci międzynarodowych połączeń w oparciu o planowane linie dużej prędkości.

Pomykała Agata: Realizacja programu przygotowania i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.12-16, tab.1, bibliogr.poz.25.

Geneza projektu budowy linii dużych prędkości w Polsce. Podstawy prawne realizacji tej inwestycji w ramach sieci TEN- T. Zakres rzeczowy programu zakładającego budowę nowej linii z Warszawy do Poznania i Gdańska, jej międzynarodowe połączenie z Pragą i Berlinem; zestaw działań komplementarnych.

Pomykała Agata: Rola UIC w rozwoju kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.46-51, fot.5, tab.5, bibliogr.poz.5.

Historia kongresów kolei dużych prędkości. IX Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości w Tokio w 2015r.; prace przygotowawcze, debaty plenarne, polski udział w kongresie, wizyty techniczne, wystawy.

Raczyńska-Buława Ewa: Osoby niepełnosprawne w systemie transportu publicznego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.16-26, fot.6, tab.2, bibliogr.poz.27.

Charakterystyka osoby niepełnosprawnej. Dostępność systemu transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych – planowanie i organizacja w odniesieniu do infrastruktury, taboru i usługi przewozowej. Ulgi dla niepełnosprawnych.

Szarata Andrzej, Raczyński Jan: Analiza symulacyjna wielkości przewozów dla kolei dużych prędkości w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.32-36, rys.7, tab.1, bibliogr.poz.9.

Metodyka prognozowania przewozów pasażerskich dla systemu kolei dużych prędkości w Polsce i w relacjach międzynarodowych do Berlina i Pragi.

Wesołowski Jacek: Integracja lotnisk z kolejami dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 5, s.27-37, fot.11;rys.4, tab.5, bibliogr.poz.25.

Charakterystyka integracji lotnisk z kolejami dużych prędkości na przykładzie lotnisk wielkich i kilku mniejszych, obsługiwanych przez pociągi KDP w Niemczech, Francji i Chinach.

Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. Technika Transportu Szynowego. TTS 2017, nr 6, s.18-21, tab.1, bibliogr.poz.13.

Analiza dostępności czasowej i przestrzennej planowanej sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce.