UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01-02/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ – LUTY 2018

ARCHITEKTURA MURATOR

AUTOBUSY

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

INFRASTRUKTURA

INZYNIERIA I BUDOWNICTWO

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

KURIER KOLEJOWY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NIERUCHOMOŚCI

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

RAILVOLUTION

PRZEGLĄD KOMUNALNY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

WSPÓLNOTA

ARCHITEKTURA MURATOR

Bulwary Wiślane. Architektura Murator 2017. nr 11, s.46-66, rys. wiele; fot.wiele.

Budowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej Bulwarów nad Wisłą w Warszawie. Ścieżki rekreacyjne i rowerowe. Atrakcje turystyczne zlokalizowane przy Bulwarach.

AUTOBUSY

Gemra Stanisław: Istota i znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami transportowymi. (The essence and importance of clusters in the management of transport companies). Autobusy 2017.- nr 11, s.30-33, rys.4, tab.1,

Teoria klasteringu oraz struktura i klasyfikacja klastrów w Polsce. Koncepcja klastra jako organizacyjnej formy współdziałania przedsiębiorstw transportowych. Typy klastrów transportowych. Istota i rodzaje powiązań kooperacyjnych między firmami w branży pasażerskiego transportu samochodowego. Podsumowanie wyników badań ankietowych dotyczących klasteringu w Przedsiębiorstwach Komunikacji Samochodowej, przeprowadzonych w 2015 r.

Kozłowska Małgorzata: Autobusy Volvo jako instrument elektromobilności w polskich miastach. Autobusy 2017.- nr 11, s.34-36, fot.3, bibliogr.poz.9.

Cele i kierunki rozwoju elektromobilności w miastach europejskich i w Polsce. Doświadczenia i korzyści z eksploatacji autobusów hybrydowych i elektrycznych marki Volvo.

Misiurski Przemysław: Analiza statystyczna danych miejskiego transportu autobusowego w wymiarze regionalnym. (Statistical analysis of urban bus transport data in the regional dimension). Autobusy 2017.- nr 11,bibliogr.poz.9.

Zadania i kierunki rozwoju miejskiego transportu autobusowego w Polsce. Analiza statystyczna autobusowych przewozów pasażerskich w podziale na województwa w latach 2009 – 2016. Wskaźniki eksploatacji taboru autobusowego oraz liczba autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Czynniki determinujące wielkość przewozów pasażerskich w miejskim transporcie autobusowym.

Pomykała Agata, Raczyński Jan: Multimodalny dworzec dla komunikacji autobusowej w Łodzi. (The new multimodal railway and buses station in Łódź). Autobusy 2017.- nr 12, s.9-13, rys.3; fot.8, tab.1, bibliogr.poz.6.

Budowa, układ funkcjonalny i zadania transportowe multimodalnego dworca autobusowego w Łodzi. Założenia integracji dworca autobusowego z dworcem kolejowym Łódź Fabryczna oraz miejską komunikacją zbiorową. Organizacja obsługi połączeń autobusowych dalekobieżnych i regionalnych. Prognoza zadań przewozowych w dojazdach do dworca Łódź Fabryczna w 2040 r.

Rusak Zbigniew: Mercedes-Benz powraca do napędów hybrydowych. Autobusy 2017.- nr 12, s.24-31, fot.23, bibliogr.poz.4.

Geneza i rozwój technologii produkcji autobusów z napędem hybrydowym marki Mercedes-Benz. Konstrukcja i podstawowe dane techniczne autobusów hybrydowych (OE302 – OE305, duobusy, midibusy, Citaro). Charakterystyka techniczna i eksploatacyjna nowej generacji napędów hybrydowych w autobusach miejskich i podmiejskich Citaro.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Nawierzchnie Drogowe 2015. Opis prezentacji i dyskusji cz.II. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2017.- nr 4, s.12-35, fot.22,

Synteza treści wystąpień uczestników konferencji pn. III Forum Nawierzchnie Drogowe 2015, które odbyło się w dn. 26-27.11.2015 r.: Twardowski Ł: „Pojazdy przeciążone w ruchu drogowym – uwarunkowania prawne”; Kula T.: „Pojazdy przeciążone w ruchu drogowym – skala problemu”; Ryś D., Judycki J., Jaskuła P.: „Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych oraz na koszty ich utrzymania”; Spławińska M., Zieliński P., Burnos P.: „Wpływ zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz temperatury na odporność zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej”; Dąbrowski W.: „Opory toczenia, szorstkość i właściwości akustyczne nawierzchni betonowych”; Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: „Sposoby obniżania temperatur technologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych”; Konopska-Piechurska M., Jackiewicz-Rek W.: „Kształtowanie wymagań wytrzymałościowych betonu do nawierzchni”; Bebłacz D., Różycki P.: „Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych”; Kędzierska A.: „Asfalty do specjalnych zastosowań”; Hebdaś M.: „Beton wałowany – idea i zastosowanie”.

Sołowczuk Alicja: Sztuka funkcjonalna na rondzie w Santa Cruz w Kalifornii. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2017.- nr 4, s.39-45, rys.1; fot.20, bibliogr.poz.9.

Budowa ronda turbinowego typu knee w Santa Cruz w Kalifornii. Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcyjne i wizualne zastosowane przy budowie ronda.

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

Apaydin Isa: High-speed expansion in Turkey shapes the future of travel . (Ekspansja dużych prędkości w Turcji kształtuje przyszłość podróży). European Railway Review 2016.- nr 5, s.113-116, fot.3,

Parametry istniejących linii kolei dużych prędkości (kdp) w Turcji. Inwestycje realizowane i planowane dotyczące rozwoju sieci kdp do 2023 r. Organizacja i eksploatacja kdp przez Tureckie Koleje Państwowe (TCDD).

Bauer Kurt: ÖBB Railjet – technology that moves . (ÖBB Railjet – technologia, która porusza). European Railway Review 2017.- nr 1, s.29-31, fot.5,

Organizacja pasażerskich przewozów dużych prędkości przez Koleje Austriackie (Österreichische Bundesbahnen -ÖBB). Budowa składu zespolonego dużych prędkości typu push-pull – Railjet. Jakość i efektywność usług Railjet w przewozach międzynarodowych i dalekobieżnych. Wyposażenie wnętrza wagonów pasażerskich i udogodnienia dla podróżnych, dotyczące m.in. możliwości korzystania z usług telewizji oraz informacji pasażerskiej online (Railnet).

Bulc Violeta: High-speed rail – state of play and vision for European development . (Koleje dużych prędkości – obecny stan i wizje europejskiego rozwoju). European Railway Review 2017.- nr 1, s.32-33, fot.1,

Cele i założenia polityki transportowej UE w zakresie rozwoju kolei dużych prędkości (kdp). Rola i znaczenie kdp w realizacji strategii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery (dekarbonizacji transportu). Działania na rzecz integracji europejskich kolei realizowane przez instytucje unijne. Rozbudowa sieci kdp w państwach UE oraz instrumenty finansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich. Przedmiot i zakres regulacji Czwartego Pakietu Kolejowego w odniesieniu do kdp. Kierunki liberalizacji rynku przewozów pasażerskich. Ustalenia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa kolei, przyjęte na 28. spotkaniu Rady Ministrów UE ds.Transportu w grudniu 2016 r.

Caposciutti Marco: Frecciarossa 1000 – high-speed comfort and safety. (Frecciarossa 1000 – komfort i bezpieczeństwo dużych prędkości).
European Railway Review 2015.- nr 5, s.48-51, fot.5, tab.2,

Charakterystyka pociągu dużych prędkości ETR 1000 – Frecciarossa 1000, eksploatowanego przez włoskie koleje Trenitalia.  Główne parametry techniczne i wyposażenie pociągu oraz zgodność ze specyfikacjami technicznymi TSI. Standardy ekologiczne i bezpieczeństwo ruchu. Parametry eksploatacyjne i prędkości handlowe osiągane w przewozach pasażerskich.

Chraniuk Marek: Poland’s modern Express InterCity Premium trains. (Nowoczesne polskie pociągi Express InterCity Premium).
European Railway Review 2017.- nr 1, s.34-36, fot.4,

Charakterystyka usług przewozów pasażerskich realizowanych pociągami kategorii Express InterCity Premium przez polskie przedsiębiorstwo PKP Intercity. Konstrukcja i wyposażenie techniczne pociągów Pendolino. Oferta usług gastronomicznych oraz udogodnienia dla podróżnych w wagonach pasażerskich.

Elia Michele Mario: Naples-Bari and Palermo-Catania-Messina high speed/high capacity lines: an important driving force for Italy’s development. (Linie dużej prędkości/dużej przepustowości Naples-Bari i Palermo-Katania-Mesyna: ważna siła napędowa rozwoju Włoch).

Cele i zakres modernizacji istniejącej sieci kolei dużych prędkości Kolei Włoskich (Ferrovie dello Stato Italiane). Znaczenie transportowe linii kolei dużych prędkości (kdp) przebiegających w ramach 5. Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej we Włoszech (Naples-Bari i Palermo-Katania-Mesyna).  Plany inwestycyjne dotyczące połączenia kdp z alternatywnymi trasami o podwyższonych parametrach, zwiększenia przepustowości linii i skrócenia czasu podróży.

Fortea Pedro: 25 years of high speed rail in Spain: a beacon of international reference. (25-lecie kolei dużych prędkości w Hiszpanii: światło przewodnie międzynarodowych wzorców odniesienia).
European Railway Review 2017.- nr 3, s.14-15, fot.1,

Zarys historii kolei dużych prędkości (kdp) w Hiszpanii od 1992 r. Budowa i eksploatacja sieci kolejowej oraz organizacja i zarządzanie ruchem dużych prędkości. Plany rozwoju infrastruktury korytarzy i obiektów inżynierskich kdp. Wnioski dotyczące celowości i efektywności wdrażania systemu kdp w Hiszpanii.

Fritzson Crister: Swedish high-speed rail – an important investment. (Szwedzka kolej dużych prędkości – ważna inwestycja). European Railway Review 2015.- nr 5, s.19-21, fot.1,

Cele i założenia strategii rozwoju kolei dużych prędkości (kdp) w Szwecji. Prognozowane parametry nowo budowanej linii kdp dotyczące m.in. prędkości jazdy, czasów podróży i punktualności pociągów. Czynniki i uwarunkowania efektywności funkcjonowania kdp na przykładzie doświadczeń innych państw europejskich.

Kunz Andy: Bringing high-speed rail to America. (Wdrażanie kolei dużych prędkości w Ameryce). European Railway Review 2017.- nr 2, s.22-23, rys.1; fot.2,

Cele i założenia programu budowy kolei dużych prędkości (kdp) w USA. Etapy rozwoju sieci kdp w ramach Narodowego Systemu Kolejowego w latach 2015 – 2030. Problemy dotyczące kongestii i emisyjności transportu w USA oraz rola kdp w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w zakresie rozwoju sieci kdp w Kalifornii.

Molto Gonzalo Ferre: Developing a sustainable Spanish high-speed rail network. (Zrównoważony rozwój hiszpańskiej sieci kolei dużych prędkości). European Railway Review 2015.- nr 6, s.49-50, fot.3,

Założenia strategii rozwoju kolei dużych prędkości (kdp) w Hiszpanii. Model zarządzania kdp i zrównoważonego podejścia do rozwoju kolei realizowany przez państwowe przedsiębiorstwo zarządzające infrastrukturą – ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Schang Christian: French high-speed line development and network modernization – the challenge to come. (Rozwój francuskich linii dużych prędkości i modernizacja sieci – nadchodzą zmiany). European Railway Review 2015.- nr 3, s.40-42, rys.1; fot.3,

Wpływ reformy zarządzania infrastrukturą kolejową na funkcjonowanie kolei dużych prędkości (kdp) we Francji. Zadania nowego zarządcy infrastruktury SNCF Réseau ( powstałego po połączeniu przedsiębiorstw RFF i  SNCF Infra) dotyczące modernizacji i rozwoju sieci kdp.

INFRASTRUKTURA

Wilgusiak Rafał: Rynek budowlany nie rozwinie się bez pomocy państwa. Infrastruktura 2017.- nr 11-12, s.39-42, fot.3,

Ocena koniunktury na polskim rynku budowlanym. Uwarunkowania wzrostu produkcji budowlanej i rentowności przedsiębiorstw budowlanych. Organizacja dostaw materiałów dla budownictwa oraz problemy związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej. Instrumenty wsparcia udzielanego małym firmom budowlanym przez resort budownictwa i infrastruktury.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Jarominiak Andrzej: Problemy budowy międzynarodowego portu lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka. (Problems building of the international airport Kansai on artifficial islands in Osaka Bay). Inżynieria i Budownictwo 2018.- nr 1,

Warunki geotechniczne i technologia budowy portu lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka. Konstrukcja budowli zabezpieczających wyspy przed destrukcyjnym działaniem wody i klęskami żywiołowymi (dreny, pale piaskowe, wały, falochrony, nasypy korpusów wysp). Technologia utrzymania infrastruktury lotniska w warunkach osiadania wysp; koncepcja systemu podnoszenia siłownikami hydraulicznymi podpór budynku terminalu pasażerskiego.

Zobel Henryk, Wróbel Marcin: Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą w Warszawie po ponad czterdziestu latach użytkowania. (Viaducts along Trasa Łazienkowska across Agrykola in Warsaw after forty years of exploitation). Inżynieria i Budownictwo 2018.- nr 1, s.23-27, rys.9, bibliogr.poz.26.

Rys historyczny budowy dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad Agrykolą w Warszawie. Charakterystyka konstrukcji i parametry techniczne wiaduktów. Metodyka badań diagnostycznych oraz wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budowli.

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

One year after Hokuriku Shinkansen opening. (Rok po otwarciu Hokuriku Shinkansen). Japan Railway and Transport Review 2016.- nr 68, s.26-33, rys.4; fot.3, tab.4,

Eksploatacja i organizacja ruchu pasażerskiego na linii dużych prędkości Hokuriku Shinkansen, oddanej do eksploatacji 14 marca 2015 r. Podsumowanie wyników eksploatacji linii przez koleje japońskie JR West. Obsługa międzymiastowych przewozów pasażerskich i wskaźniki pracy przewozowej. Znaczenie transportowe Hokuriku Shinkansen dla rozwoju ruchu turystycznego. Średnio- i długoterminowe plany przedłużenia linii do miasta Tsuruga.

Shimamura Shoshi: Overview of Hokkaido Shinkansen (Opening between Shin-Aomori and Shin-Hakodate-Hokuto). (Przegląd/opis kolei Shinkansen na Hokkaido (Otwarcie pomiędzy Shin-Aomori i Shin-Hakodate-Hokuto)). Japan Railway and Transport Review 2016.- nr 68, s.6-13, rys.6; fot.1, tab.1,

Charakterystyka odcinka linii Shinkansen na Hokkaido (Shin-Aomori and Shin-Hakodate-Hokuto), otwartego 26 marca 2016 r. Parametry techniczne i eksploatacyjne infrastruktury kolejowej. Zadania i funkcjonalność systemów utrzymania zimowego i ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. Organizacja i sterowanie ruchem kolejowym dużych prędkości Shinkansen. Polityka personalna i szkolenie kadr technicznych kolei. Etapy rozwoju linii Shinkansen do 2030 r.

Uno Mamoru: Shinkansen Project using Superconducting Maglev System. (Projekt Chuo Shinkansen wykorzystujący System Nadprzewodnictwa Maglev). Japan Railway and Transport Review 2016.- nr 68, s.14-25, rys.12; fot.3, tab.1,

Założenia projektowe budowy linii kolei magnetycznej Chuo Shinkansen w Japonii. Podstawy prawne,  procedury i etapy realizacji projektu.  Opis technologii SC Maglev wykorzystującej zjawisko nadprzewodnictwa i lewitacji magnetycznej (superconducting maglev – SCMaglev). Plan wdrożenia systemu kolei magnetycznej do obsługi pasażerskich przewozów międzymiastowych na trasie Tokio – Nagoja – Osaka. Wyniki testów przeprowadzonych na torze doświadczalnym Yamanashi.

KURIER KOLEJOWY

Brzozowski Adam: Pociągi przestaną omijać Łódź. Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.56-57, fot.1,

Założenia projektu budowy tunelu kolejowego między stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Przewidywany wpływ inwestycji na rozwój ruchu kolejowego oraz ofertę przewozów pasażerskich realizowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

Brzozowski Adam: Skonteneryzować towary! Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.22-23, rys.2,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju przewozów kontenerowych koleją i żeglugą śródlądową do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu. Przeładunki kontenerów w portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2012 – 2016. Ocena możliwości przeładunkowych polskich portów wg TEU. Plany inwestycyjne dotyczące przystosowania infrastruktury kolejowej do obsługi ładunków skonteneryzowanych . Perspektywy oraz bariery rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych do zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.

Gładyga Maciej: AVV/GCU. Teoria a praktyka. Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.28-29, fot.1,

Cele i zakres regulacji ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (GCU/AVV), określającej wzajemne prawa i obowiązki posiadaczy wagonów i przewoźników. Problemy współpracy polskich i zagranicznych kontrahentów w ramach AVV, dotyczące m.in. zgłoszenia uszkodzeń i organizacji napraw wagonów oraz utraty wartości zestawu kołowego.

Góra Ignacy: Bezpieczeństwo to priorytet na kolei. Kurier Kolejowy 2017.- nr 10, s.80-82, fot.2,

Czynniki kształtujące poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego. Ocena stanu bezpieczeństwa kolei w Polsce w 2016 r. Rodzaje zdarzeń kolejowych i przyczyny ich powstawania oraz wskaźniki wypadkowości. Udział maszynistów w wypadkach kolejowych. Wpływ zachowania kierowców na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jezierski Przemysław B.: Złotym pociągiem wzdłuż Dunaju. Kurier Kolejowy 2017.- nr 10, s.90-91, fot.2,

Oferta turystycznych przewozów pasażerskich koleją na trasie Krems nad Dunajem – Emmersdorf (Austria).

Massel Andrzej: Państwo ma istotną rolę do odegrania. Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.62-65, fot.2,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej jako efekt realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych. Ograniczenia przepustowości linii związane z robotami remontowymi i modernizacyjnymi na sieci kolejowej. Odnowa taboru i rozwój oferty przewozowej przedsiębiorstw kolejowych.

Pawlik Marek: Europejski wymiar kolei. Kolej nie musi być jedna, ale musi być bezpieczna i technicznie spójna. Kurier Kolejowy 2017.- nr 10, s.74-75, fot.1,

Podstawy prawne i wymagania dotyczące interoperacyjności kolei konwencjonalnych w UE. Znaczenie i wpływ technicznych specyfikacji interoperacyjności na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Wilgusiak Rafał: Infrastruktura lądowa barierą w rozwoju zachodniopomorskich portów. Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.14-17, fot.1,

Plany inwestycyjne dotyczące poprawy dostępności transportowej portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu oraz powiązania infrastruktury portowej z infrastrukturą lądową. Inwestycje mające na celu  zwiększenie przepustowości oraz efektywności logistycznej infrastruktury drogowej i kolejowej.  Modernizacje i użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej do 2020 r.

Wilgusiak Rafał: Transformacja cyfrowa zrewolucjonizuje kolej. Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.30-33, fot.2,

  Kierunki rozwoju technologii cyfrowych stosowanych w transporcie kolejowym.  Zastosowanie aplikacji mobilnych do planowania podróży oraz w systemach informacji pasażerskiej. Usługi cyfrowe w zakresie utrzymania taboru i infrastruktury. Wykorzystanie technologii Internetu rzeczy  oraz automatyzacja sterowania ruchem kolejowym. Plany cyfryzacji transportu kolejowego realizowane przez PKP i koleje niemieckie DB.

Wilgusiak Rafał: Zachodniopomorskie porty wypłyną na szerokie wody . Kurier Kolejowy 2017.- nr 11, s.18-21, fot.1,

Planowane i realizowane inwestycje infrastrukturalne w portach morskich w zespole portowym Szczecin- Świnoujście. Zakres i przewidywana efektywność przedsięwzięć: przebudowa i pogłębienie toru wodnego Świnoujście -Szczecin, przebudowa i modernizacja nabrzeży,  modernizacja Terminalu Promowego Świnoujście, budowa stanowisk do obsługi  zbiornikowców LNG.

Wilgusiak Rafał: Żegluga śródlądowa priorytetem rządu. Kurier Kolejowy 2017.- nr 10, s.54-57, fot.2,

Cele i założenia rządowej strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych do 2030 r. Plan inwestycji dotyczących modernizacji i użeglownienia dróg wodnych Wisły i Odry. Projekt rozbudowy infrastruktury portowo-przeładunkowej na potrzeby żeglugi śródlądowej. Uwarunkowania wzrostu przewozów ładunków intermodalnych transportem wodnym śródlądowym.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

[Inwestycje w gospodarce morskiej, budownictwo morskie – raport]. Namiary na Morze i Handel 2018.- nr 1, s.9-16,

Strategie rozwoju i zakres rzeczowy inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich. Założenia projektowe budowy: Portu Zewnętrznego w Gdyni, Gdańskiego Portu Centralnego, głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Plany zwiększenia dostępności transportowej portów dla statków morskich. Finansowanie inwestycji portowych z instrumentu ‚Łącząc Europę’ (CEF). Projekt modernizacji i poprawy żeglowności drogi wodnej Wisły opracowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA.

[Połączenia żeglugowe z polskich portów morskich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017.- nr 21, s.9-17, rys.1; fot.3, tab.3,

  Rola i zadania portów morskich jako multimodalnych węzłów transportowych. Kształtowanie dostępności transportowej polskich portów dla przewoźników morskich i zaplecza lądowego. Struktura przedmiotowa i podmiotowa oraz kierunki konsolidacji rynku morskiego transportu kontenerowego. Główni operatorzy żeglugi liniowej i przewozy ładunków tocznych (ro-ro) w regionie Morza Bałtyckiego w 2017 r. Cele i zakres inwestycji infrastrukturalnych w porcie w Gdyni.

[Przeładunki masowe w polskich portach morskich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017.- nr 24, s.9-20, tab.3,

Analiza statystyczna przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w latach 2007 – 2017. Rodzaje i zakres usług przeładunkowych oferowanych przez DB Port Szczecin. Przewozy masowe realizowane przez OT Logistics; przeładunki  i przychody terminali w portach handlowych w Gdyni i w Świnoujściu w 2016 r. Działalność przeładunkowa terminalu cementowego w Gdyni. Stan i perspektywy finansowania inwestycji portowych w Polsce.

[Przemysł przyportowy (konstrukcje stalowe, energetyka) – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017.- nr 22, s.9-13, fot.3,

Warunki naturalne i infrastrukturalne rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Możliwości i perspektywy udziału polskich portów w realizacji farm wiatrowych na Bałtyku. Producenci stalowych konstrukcji na potrzeby farm wiatrowych w Polsce.

NIERUCHOMOŚCI

Syrkiewicz Filip: Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania przeszkód lotniczych położonych w rejonie podejść do lądowania. Nieruchomości 2017.- nr 10, s.12-15,

Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa lądowania przez zarządcę lotniska. Rodzaje obiektów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w rejonie podejść do lądowania i podlegających usunięciu. Zasady ustalania odpowiedzialności i formy usuwania przeszkody lotniczej. Procedura postępowania o wydanie decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej.

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Dwie strony jedwabiu. Nowy Przemysł 2017.- nr 6, s.58-60, fot.1,

Założenia projektu budowy Nowego Jedwabnego Szlaku, realizowanego pod nazwą Jeden Pas i Jedna Droga (One Belt One Road – OBOR). Znaczenie transportowe i geopolityczne budowy OBOR. Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach programu OBOR.

POLSKIE DROGI

Historia transportu kolejowego. Polskie Drogi 2017.- nr 9, s.9-14, rys.1; fot.5,

Historia transportu kolejowego na świecie od starożytności do czasów współczesnych. Etapy rozwoju techniki kolejowej i taboru oraz prędkości ruchu pociągów.

Manikowska Karolina, Wąsik Tomasz: Żuławskie manowce, czyli w skrócie o trasach i szlakach Żuław Wiślanych. Polskie Drogi 2017.- nr 9, s.22-26, fot.7,

Warunki  rozwoju turystyki rowerowej na Żuławach Wiślanych. Ocena stanu istniejącego i potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury rowerowej.

[Przejścia dla pieszych]. Polskie Drogi 2017.- nr 10, s.4-20, fot.10,

Historia drogowych przejść dla pieszych. Geneza i rozwój technologii oznakowania przejść dla pieszych. Zasady bezpieczeństwa ruchu oraz rodzaje i parametry techniczne przejść dla pieszych wg przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. Charakterystyka systemów aktywnych przejść wykorzystujących technologię solarną i diody LED (SeeMe, Zebra).

Transport wodny. Polskie Drogi 2017.- nr 9, s.5-8, rys.1; fot.4,

Geneza i czynniki rozwoju  towarowego transportu wodnego na świecie i w Polsce. Wpływ handlu z amerykańskimi koloniami na wzrost przewozów towarowych drogą morską. Etapy rozwoju żeglugi i floty morskiej.

Trasa Via Baltica. Polskie Drogi 2017.- nr 10, s.48-51, rys.3; fot.1,

Plan przebiegu i etapy realizacji międzynarodowej drogi Via Baltica na terytorium Polski.

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Kopta Tadeusz: Tramwajem w smog. Przegląd Komunalny 2018.- nr 1, s.49-51,

Priorytety polityki UE dotyczące ograniczenia emisji spalin do atmosfery. Przesłanki rozwoju transportu szynowego i elektromobilności w miastach europejskich. Ocena i uwarunkowania efektywności ekologicznej transportu tramwajowego.

RAILVOLUTION

Class 2ES7 Testing Completed, And RZD’s Orders For 2016. (Zakończone testy klasy 2ES7 i zamówienia RZD na 2016). Railvolution 2016.- nr 2, s.34-35,

Pomiędzy styczniem i lutym 2016 roku Uralskie Lokomotivy, razem z RZD testowały elektryczny prototyp Class 2ES7 na terenie Yuzhno-Uralskaya zheleznaya droga. Powodem wyboru miejsca były strome nachylenia, dochodzące do 17-18 procent, gdzie można było przeprowadzić realną ocenę przygotowania prototypu do trudnych warunków.

Clipping the Spanish Speedbird’s Wings. (Hiszpańskie skrzydła prędkości rozwijają się). Railvolution 2015.- nr 1, s.20-30,

Hiszpania jest obecnie ponownym adresatem programu budowy linii dużych prędkości, w związku z recesją gospodarczą. W 2015 r. odbędą się inauguracje nowych linii kolejowych. Pomiędzy stacjami kolejowymi wzdłuż linii znajdują się stacje przejazdowe. Umożliwiają one szybszym pociągom wyprzedzanie wolniejszych pociągów i parkowanie pociągów ratunkowych. Ponadto większość tych stacji ma podstawowe platformy, z których pasażerowie mogą zejść i zmienić transport na autobus na wypadek sytuacji awaryjnej. Pociągi poruszają się prędkością 300 km/h na odcinkach niedaleko Madrytu. Podróżują one z prędkością od 200 do 300 km/h przez region Sierra Morena, między Kordobą i Sewillą, oraz w Maladze.

Doubling High Speed Capacity: Madrid – Atocha – Torrejon De Velasco Quadrupling Tracklaying. (Podwojenie dużej przepustowości: Madryt – Atocha – Czterozakresowy tor transferowy w Torrejon De Velasco). Railvolution 2017.- nr 3, s.32-33,

Budowa drugiego podwójnego toru między Madryt-Atocha i Torrejon del Velasco, w celu oddzielenia pociągów dużych prędkości, zmierzających do Levante od tych, które zmierzają do Andaluzji, zbliża się do końca. To rozwiązanie pozwoli na bezkolizyjną i szybką podróż pomiędzy Madryt-Atocha i Torrejon del Velasco oraz zwiększy możliwości rozwijania prędkości dla nowoczesnych maszyn, które są planowane do zakupu.

Evolution On The LHS. (Ewolucja w LHS). Railvolution 2015.- nr 3, s.68-69,

W czerwcu 2015 roku  PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zakończyła jazdy próbne lokomotywy serii Evolution. Lokomotywa ES44ACi poprowadziła najdłuższy oraz najcięższy pociąg w historii Europy. Liczący 75 wagonów skład mierzył 1.107 m, a jego łączna masa brutto wynosiła 6.062 ton. Lokomotywa ES44ACi trafiła do Polski z Ałmaty w Kazachstanie a w testach wykonała ponad 70 przejazdów. W czasie prób lokomotywa pokonała blisko 22 tys. km. Pojazd testowany był pod względem jazdy z maksymalną dozwoloną prędkością, jak również w zakresie przyspieszenia i hamowania. Sprawdzone zostały pokładowe systemy komputerowe i oprogramowanie. Ocenie podlegał także komfort jazdy w kabinie maszynisty. Ponadto dokonano pomiarów hałasu zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz pojazdu. Jazdy próbne odbywały się pod zróżnicowanym obciążeniem masy. Takie rozwiązanie pozwoli m.in. na porównanie wyników zużycia paliwa przez lokomotywę serii Evolution do obecnie stosowanych w PKP LHS typów lokomotyw.

First Complete Giruno Presented. (Zaprezentowano pierwszy kompletny zespół trakcyjny Giruno). Railvolution 2017.- nr 3, s.42-49,

  18 maja odbyła się uroczysta premiera Giruno, niskopodłogowego zespołu trakcyjnego dużych prędkości, stworzonego przez Stadlera dla SBB. Nowy pojazd został zaprojektowany i zbudowany w zaledwie dwa i pół roku. Teraz producent rozpoczyna postępowanie w celu uzyskania dopuszczenia do eksploatacji w czterech krajach – Szwajcarii, Niemczech, Austrii i Włoszech. Zgodnie z planem Giruno pojawi się na torach Szwajcarii już pod koniec 2019 roku i będzie obsługiwał Tunel Świętego Gotarda – najdłuższy tunel kolejowy na świecie, łącząc Zurych i Bazyleę z Mediolanem, a w kolejnym etapie także z Frankfurtem. Stadler wyprodukuje dla SBB łącznie 29 niskopodłogowych zespołów trakcyjnych złożonych z 11 członów. Zamówienie przewiduje także opcję powiększenia go o dalsze 92 pojazdy. Pod koniec października 2014 roku Koleje Szwajcarskie SBB złożyły w firmie Stadler zamówienie na 29 elektrycznych pociągów dużej prędkości przeznaczonych do jazdy w Tunelu bazowym Świętego Gotarda, na trasie łączącej Bazyleę i Zurych z Mediolanem, z rozpoczęciem eksploatacji zaplanowanym na koniec 2019 roku. We wrześniu 2016 r., w niecałe dwa lata po podpisaniu umowy, Stadler zaprezentował model zamówionego pociągu podczas InnoTrans w Berlinie, największych targów poświęconych sektorowi transportu szynowego. Pojazd został nazwany przez SBB „Giruno” i był złożony z pięciu członów. Podczas wczorajszej uroczystości Stadler świętował wraz z SBB premierę jedenastoczłonowej wersji zespołu trakcyjnego. Uroczysta premiera wyznacza początek skomplikowanych procedur homologacji tego modelu w czterech różnych krajach, co stanowi jeden z najważniejszych etapów przygotowania pojazdu szynowego o tak zaawansowanej technologicznie konstrukcji.

Harmony Revival (Hexie HaoBecomes Fuxing). (Harmonijne odrodzenie). Railvolution 2017.- nr 4, s.24-26,

  21 września 2017 r. maksymalna prędkość eksploatacyjna na linii kolejowej z Beijing do Szanghaju zostanie zwiększona z 300 km/h do 350 km/h. Jest to reakcja na zmianę chińskiej strategii narodowej, która po raz kolejny sprawdza się w Chinach obsługujących najszybsze na świecie konwencjonalne komercyjne szybkie pociągi. Chiny planują wydać 447 bilionów Euro do rozbudowy swojej sieci kolejowej, to jest około 30 000 km do 2020 roku. Po raz kolejny Chiny będą wiodły prym w unowocześnianiu swej sieci kolejowej i podnoszeniu standardów podróżowania.

HS2: The project Evolves. (HS2 (Kolej dużej prędkości): projekt ewoluuje). Railvolution 2017.- nr 4, s.18-22,

  Sieć kolei dużych prędkości ma zasadnicze znaczenie dla modernizacji sieci transportu Wielkiej Brytanii i zapewnić przyszły wzrost brytyjskiej gospodarki. HS2 będzie pierwszą dużą linią północ-południe zbudowaną w ciągu ponad 120 lat i będzie zapewniać infrastrukturę, aby poprawić system wiktoriański, który wciąż jest  podstawą brytyjskich kolei. Chociaż jest przewidziany jako dodatek do sieci transportowej, jest projektowany w dwóch etapach. Faza 1:  HS2 ujrzy nową linię szybkich kolei zbudowaną z Euston na północ od Birmingham, gdzie ponownie dołączy do istniejącego Zachodniego Wybrzeża. Linia główna umożliwiająca szybkie usługi bezpośrednio do miejsc docelowych na istniejącej linii, w tym do: Manchesteru, Liverpoolu, Crewe, Preston i Glasgow. Nowe, wysokie i szybkie pociągi będą obsługiwały centrum Birmingham i węzeł komunikacyjny  zaprojektowany, aby służyć szerszemu West Midlands. W Old Oak Common na zachodzie Londynu, wybudowany zostanie nowy węzeł łączący HS2 z Crossrail, Wielka Zachodnia Linia Główna i Ekspresowy Heathrow. Propozycje dla fazy 2 miałyby zostać rozszerzone na północ i wschód, jako dołączenie do głównej linii West Coast na południe od Wigan i East Coast Main. Linia zbliżyłaby się do Yorku. W centrach miast pojawią się nowe stacje Manchester i Leeds, ze stacjami pośrednimi w East Midlands przy ul. Toton i niedaleko Sheffield w Meadowhall.

ICE 3 Modernisation Programme. (Program modernizacji ICE3). Railvolution 2017.- nr 3, s.36-40,

  DB rozpoczęła modernizację partii 66 EMU – ośmiu spojazdów o wysokiej prędkości. Dotyczy to 50 pociągów klasy 403 i 16 klasy 406 (w tym trzy należące do NS), które są obecnie używane od około 15 lat i są obecnie przeznaczone do remontu w połowie okresu eksploatacji. Pierwsze niemieckie pociągi dużej prędkości ICE 1 osiągnęły już półmetek swojej eksploatacji. Z tych przyczyn należało w nich wykonać naprawy główne. Jednak nie tylko układ jezdny po 15 latach eksploatacji nadawał się do remontu. Również wnętrze wagonów i ich wyposażenie odbiegały już od obecnych standardów. Dlatego też szefostwo DB A.G. zdecydowało się dokonać kompleksowej modernizacji wnętrza, wyposażając je na wzór najnowszych pociągów ICE 3. W ten oto sposób powstał program kompleksowej modernizacji wszystkich  zespołów trakcyjnych.

Kazakh Evolution Deliveries. (Ewolucja Kazachskich dostaw). Railvolution 2016.- nr 1, s.50-51,

W grudniu 2014 roku w LKZ w Astanie zaprezentowano TEP33A-0002, jedną z pierwszych dwóch lokomotyw wersji pasażerskiej klasy towarowej TE33A KTZ. W 2015 roku oba prototypy zostały przetestowane przez producenta, a w styczniu 2016 roku zostały przekazane do KTZ. Model TE33A został zaprojektowany dla rynku rosyjskiego o rozstawie 1,520 mm, w szczególności w celu zastąpienia 2TE10. W opracowaniu zastosowano rosyjskie normy norm i norm bezpieczeństwa GOST, a lokomotywa została zaprojektowana tak, aby wykorzystywać standardowe paliwo i smary GOST. Lokomotywy mają dwie kabiny i są jednymi z pierwszych lokomotyw spalinowo-elektrycznych z silnikami trakcyjnymi prądu przemiennego, które działają w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. TE33A posiada certyfikat UIC spełniający normy emisji EU IIIa i redukuje emisje cząstek stałych o około 75 procent.

Kiruna Wagon Develops HERMES Project Prototype Wagon For Catalunya. (Kiruna Wagon opracowuje prototyp wagonów projektu HERMES dla Catalunya). Railvolution 2016.- nr 3, s.68-69,

Projekt HERMES, który jest finalizowany w wysokości 6,7 milionów euro w ramach unijnego programu badawczo-rozwojowego ‚Horyzont 2020’, ma na celu zajęcie się różnymi aspektami, które mogą poprawić wydajność wagonów, przy jednoczesnym utrzymaniu procesu na poziomie konkurencyjnym.

Koleje Czeskie – Your Transport Partner in Poland. (Koleje Czeskie – Twój partner transportowy w Polsce). Railvolution 2017.- nr 2, s.62-63,

Koleje Czeskie Sp. z o.o. powstały po przemianie przedstawicielstwa generalnego ČD w spółkę (od 01.12.2007 r. ČD Cargo). Spółka odnosi sukcesy w transportach tranzytowych, udało się również podwyższyć transport żelaza z Polski do Czech, a w kierunku przeciwnym podwyższyć ilość transportów cementu. Koleje Czeskie wykorzystują jako tabor elektrowozy serii 130 i serii 163 . Świadczą usługi przede wszystkim w zakresie przewozu ładunków masowych węgla kamiennego oraz złomu.

LKW Walter Semi-Trailer Rail Transport Expands. (Rozszerza się transport naczepy LKW Walter Semi-Trailer). Railvolution 2017.- nr 4, s.56-57,

Średnio 1,1 miliona ton towarów przewożonych jest dziennie w czeskiej sieci drogowej, w transporcie krajowym, międzynarodowym i tranzytowym. Tak duża ilość transportu drogowego ma wyraźnie ostry negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do generowania gazów cieplarnianych, a także ma negatywne skutki dla bezpieczeństwa drogowego.

‚Minority Report’: Renfe Chooses Avrils. (‚Raport mniejszości’: Renfe wybiera Avrils). Railvolution 2016.- nr 6, s.24-28,

Szczegóły dotyczące proponowanego przetargu na 15 szybkich pociągów zostały po raz pierwszy ogłoszone podczas InnoTrans 2014, i to był pierwszy raz, kiedy Renfe wybrał publiczne otwarcie ofert, ostateczne rozstrzygnięcie kontraktu ogłoszonego w Madrycie przez Ministra w dniu 28 listopada 2016 r.

RZD’s Recent And Planned Locomotive Acquisitions. (Najnowsze i planowane przejęcia lokomotyw RZD). Railvolution 2015.- nr 2, s.36-42,

W 2014 r. W ramach programu modernizacji floty RZD wydał 76,5 mld rubli (około 1,5 mld euro według kursu wymiany z października 2014 r.). 660 nowych lokomotyw zostało włączonych do floty. Obejmowały one 411 elektryków i 249 silników diesla. Russian Railways to największy operator rosyjskiej sieci kolejowej i jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na świecie.Zakupione modele to: Class 4ES5K, Class 2ES5, 2TE25-KM-0001, Class 2TE25K, Class 2TE25A  i jego nowszy model 2TE25AM oraz 2TE116U i 2TE116UD.

The Belfort Saga, And French High Speed News. (Saga fabryki Belfort i francuskie wiadomości o kolei dużej prędkości). Railvolution 2017.- nr 2, s.18-19,

Christophe SIRUGUE, Minister Stanu ds. Przemysłu i Henri POUPART-LAFARGE, Przewodniczący i Dyrektor Generalny Alstom, przedstawił 17 lutego 2017r.  w Paryżu postępy podjęte przez rząd i Alstom w zakresie utrzymania działalności kolejowej i przemysłowej na terenie Belfort. Po raz drugi zwołali krajowy komitet monitorujący, który skupia państwo, kierownictwo i związki zawodowe grupy Alstom, a także wybranych przedstawicieli terytorium Belfort i regionu Burgundii-Franche-Comté. Lokalna komisja, skupiająca wybranych przedstawicieli lokalnych, związki zawodowe, Alstom i służby państwowe w regionach, została zwołana 6 lutego pod zwierzchnictwem prefekta Terytorium Belfort. Dywersyfikacja terenu w Belfort, w szczególności w zakresie usług i konserwacji, trwa nadal: od października 2016 r. Alstom zainwestował już milion euro w budowę nowego budynku przemysłowego przeznaczonego do konserwacji. W dniu 6 lutego 2017 r. Państwo, władze lokalne, SNCF Réseau i Alstom podpisały porozumienie finansowe dotyczące elektryfikacji toru testowego na miejscu. Inwestycje te podkreślają decyzję Alstom o stworzeniu europejskiego centrum konserwacji lokomotyw w Belfort. Francuskie szybkie koleje dzięki wspólnemu działaniu producenta i państwa przetrwają.

The Green Xpress Network Evolves. (Sieć Green Xpress ewoluuje). Railvolution 2016.- nr 2, s.58-59,

Artykuł poświęcony Green Xpress Network, najszybszemu i najprostszemu Belgijskiemu sposobowi transportu towarów drogą kolejową między europejskimi ośrodkami gospodarczymi. To połączenie z wieloma portami, łączy Rotterdam z większymi holenderskimi węzłami przemysłowymi – przez Antwerpię – z imponującym zestawem miejsc docelowych w całej Europie.

To the Sea: Two French High Speed Inaugurations. (W stronę morza: Dwie francuskie inauguracje szybkości). Railvolution 2017.- nr 4, s.14-16,

Po oficjalnej inauguracji specjalnych pociągów w dniu 1 lipca 2017 r., następnego dnia, SNCF uruchomiła usługi publiczne dzięki nowym liniom LGV Sud Européenne Atlantique (LGV przez Morze, obecnie LGV Oceaniczne) i LGV Bretania – Kraina Loary(LGV BPL). Otwarcie linii było możliwe dzięki nowej ustawie transportowej, która obejmie finansowanie przedsięwzięcia przez najbliższe 5 lat. Jej początek planowany jest na pierwszą połowę 2018 r.

Transport Logistic, Part 1. (Logistyka transportu, cz. 1). Railvolution 2017.- nr 3, s.70-79,

16. Międzynarodowe Targi Logistyki, Mobilności, IT i zarządzania łańcuchem dostaw odbyły się w München Messe w dniach 9-12 maja 2017 r. Artykuł opisuje eksponaty zgromadzone i przedstawione na tej tej wystawie.

Transport Logistic, Part 2. (Logistyka transportu, cz. 2). Railvolution 2017.- nr 4, s.58-69,

W kontynuacji raportu skupiamy się na eksploracji eksponatów w logistyce transportowej  z 2017 roku z Monachium.

Vectron On Driver Training Sessions With ZSSK CARGO. (Vectron w treningach maszynistów ZSSK CARGO). Railvolution 2017.- nr 1, s.58-59,

Używanie od 12 lutego 2017 roku systemu Vectron MS 193 823 na licencji EP Cargo.Celem tego projektu jest szkolenie maszynistów. Polska bazuje na programie Inter Cargo, jednej z firm partnerskich ZSSK Cargo. Planuje jednak korzystanie z Vectron MS na polskim serwisie, z którego korzystają też Czechy i Słowacja.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Aleksandrowicz Jan: Koncepcja bezpłatnych przejazdów liniami krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza. (The conception of free rides on Krakow’s fast commuter rail line during exceeded air pollution norms). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 10, s.12-16, rys.4, tab.5, bibliogr.poz.21.

Analiza efektywności wprowadzenia darmowych przejazdów dla pasażerów miejskiej komunikacji publicznej w Krakowie. Przykłady modeli bezpłatnych przejazdów dla pasażerów w miastach europejskich. Zasady bezpłatnych przejazdów w czasie przekroczonych norm zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Koszty oraz efekty popytowe i finansowe prowadzenia bezpłatnych przewozów pasażerskich na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Banet Krystian, Szarata Andrzej: Kształtowanie optymalnego systemu miejskiego transportu zbiorowego w miastach średniej wielkości na przykładzie Częstochowy . (Shaping of optimum urban public transport system in middle-sized cities – the city of Częstochowa case study). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 11, s.23-30, rys.5, tab.8, bibliogr.poz.15.

Charakterystyka procesu kształtowania sieci transportu publicznego w Częstochowie. Model struktury przestrzennej miasta. Metodyka i narzędzia oceny procesów transportowych. Modelowanie sieci transportowej i zachowań komunikacyjnych mieszkańców miasta. Trasowanie linii miejskiego transportu zbiorowego.

Bryniarska Zofia: Ocena satysfakcji pasażerów z innowacyjnego rozwiązania w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie. (Assesment of passengers’ satisfaction on the innovative solution in the public transport in Krakow). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 11, s.5-9, rys.10, bibliogr.poz.11.

Założenia koncepcji i ocena realizacji zintegrowanego węzła przesiadkowego w Krakowie, umożliwiającego korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego oraz transportu kolejowego aglomeracyjnego i dalekobieżnego. Opinie pasażerów dotyczące efektywności funkcjonowania i jakości usług transportu publicznego w ramach nowego układu komunikacyjnego.

Dyrkacz Grzegorz, Starowicz Wiesław: Dobre praktyki w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie ułatwiające podróżowanie osobom o ograniczonej mobilności. (Good practices in urban public transport in Cracow to facilitate mobility for people with reduced mobility). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 10, s.17-20, fot.19,

Przystosowanie infrastruktury i taboru miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności: wyposażenie pojazdów  i wiat przystankowych; systemy informacji pasażerskiej; informacja i oznakowanie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących; usługi udostępniane w internecie.

Engelhardt Juliusz: Czwarty pakiet kolejowy – przewozy pasażerskie. (The Fourth Railway Package – passenger transport). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.10-16, rys.1, bibliogr.poz.13.

Przedmiot i zakres nowelizacji regulacji prawnych UE odnoszących się do funkcjonowania rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przyjętych w grudniu 2016 r. w ramach czwartego pakietu kolejowego. Cele i przesłanki zmian na krajowych rynkach kolejowych w UE. Zasady liberalizacji rynku przewozów pasażerskich. Warunki dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników. Organizacja przewozów oraz zamówienia publiczne i umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym.

Malasek Jacek: Inteligentny parking miejski. (Inteligent urban parking). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.3-4, fot.10,

Charakterystyka inteligentnych technologii usprawniających parkowanie w miastach. Przykłady innowacyjnych rozwiązań dotyczących: zarządzania ogólnodostępnymi parkingami, automatyzacji parkowania, systemów pobierania opłat i informacji o dostępnych miejscach parkingowych.

Malasek Jacek: Ograniczanie emisji w transporcie drogowym. (Cutting emissions in a road transport). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 10, s.3-4, rys.4,

Cele i przesłanki ograniczenia emisji spalin z pojazdów samochodowych w Europie. Przykłady innowacyjnych rozwiązań i narzędzi technologicznych zmniejszających emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Kierunki rozwoju napędów alternatywnych i elektromobilności. Koncepcje i realizacja stref nisko- lub zero-emisyjnych w miastach europejskich.

Malasek Jacek: Sztuczna inteligencja w transporcie miejskim. (Artificial inteligence in urban transport). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 11, s.3-4, rys.2; fot.8,

Koncepcja wykorzystania sztucznej inteligencji (AI – Artificial Inteligence) w systemach transportu miejskiego. Przykłady wdrożeń technologii inteligentnych systemów transportu miejskiego oraz ranking miast inteligentnych.

Pierzchała Jarosław, Starowicz Wiesław: Badania sondażowe na temat przystosowania transportu zbiorowego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących w Krakowie. (Survey study on the adaptation of public transport to the needs of blind and visually impaired people in Krakow). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 10, s.21-26, rys.2, tab.12, bibliogr.poz.6.

Podsumowanie wyników badań ankietowych dotyczących oceny systemu transportu zbiorowego przez niewidomych i słabowidzących pasażerów w Krakowie. Wnioski i wskazania respondentów w zakresie: lokalizacji i dostępności przystanków, informacji o rozkładzie jazdy i nadjeżdżającym pojeździe, informacji i orientacji w czasie podróży, problemów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Propozycje działań zwiększających komfort podróżowania osób niewidomych i słabowidzących.

Solecka Katarzyna, Maderak Damian: Ocena miejskiego systemu transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. (Evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 11, s.17-22, rys.9, bibliogr.poz.9.

Uwarunkowania demograficzne i społeczne organizacji transportu miejskiego. Podsumowanie wyników badań poziomu zadowolenia i satysfakcji osób starszych z usług transportu publicznego w Krakowie. Propozycje zmian i usprawnień dotyczących funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej.

Starowicz Wiesław, Nosal Katarzyna: Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach. (Mobility plans for workplaces as a tool for mobility management in cities). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.17-20, tab.3, bibliogr.poz.9.

Cele i przesłanki stosowania planów mobilności przez zakłady pracy. Zadania planów mobilności związane z promocją zrównoważonego transportu miejskiego. Charakterystyka treści oraz etapy opracowywania i wdrażania planów mobilności.

Suda Józef: Operatywne zarządzanie miejskim transportem publicznym na przykładzie MZA Warszawa. (Operative urban transport management in the example of the Warsaw Municipal Bus Company). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.21-26, rys.6, bibliogr.poz.12.

Budowa i funkcje operatywnego Systemu Zarządzania Ruchem Pojazdów MZA w Warszawie. Opis funkcjonalności aplikacji w zakresie: obrazowania położenia pojazdów, nadzoru punktualności, obsługi zdarzeń i wypadków, łączności dyspozytorskiej, telemetrii pojazdowej, sterowania bezpośredniego.

Tłoczyński Dariusz: Postulaty przewozowe i sposoby ich zaspokajania na rynku regionalnego transportu lotniczego w Polsce. (Transport demands and means of satysfying them on the regional air transport market in Poland). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.5-9, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.18.

Analiza potrzeb przewozowych pasażerów regionalnego rynku transportu lotniczego. Pojęcie i klasyfikacja regionalnych rynków transportowych. Współczynnik mobilności pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2000 – 2016. Ocena statysfakcji i zaspokojenia potrzeb przewozowych podróżnych korzystających z polskich portów lotniczych.

Wiśniewski Piotr: Projekt i implementacja systemu wspomagania decyzji dla zarządzania kryzysowego transportem miejskim. (Design and implementation of a decision support system for urban transport crisis management). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 11, s.10-16, rys.5; fot.3, bibliogr.poz.25.

Analiza sytuacji kryzysowych w transporcie miejskim. Czynniki powodujące zagrożenia bezpieczeństwa i utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Projekt systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe transportem tramwajowym w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Modelowanie układu komunikacyjnego. Propozycja rozwiązania wspierającego dyspozytora w procesie zarządzania ruchem tramwajowym w czasie występowania przerw w ruchu spowodowanych sytuacjami kryzysowymi.

Wyszomirski Olgierd: Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia. (Sustainable development of transport in cities and quality of life). Transport Miejski i Regionalny 2017.- nr 12, s.27-32, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.18.

Jakość życia mieszkańców jako czynnik warunkujący rozwój zrównoważony miasta. Oddziaływanie ruchu samochodowego i kongestii na jakość życia  w miastach. Priorytety polityki UE w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego i zarządzania mobilnością. Uwarunkowania i bariery rozwoju elektromobilności; zalety eksploatacji samochodów elektrycznych i elektrobusów.

WSPÓLNOTA

Metropolia bierze transport. Wspólnota 2018.- nr 1, s.18-24, fot.,

Organizacja i integracja taryfowa miejskiej komunikacji zbiorowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koncepcja i realizacja zintegrowanego systemu biletowego; rodzaje biletów metropolitarnych oraz ujednolicenie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów. Powołanie i zadania Zarządu Transportu Metropolitarnego. Projekt budowy kolei metropolitarnej.