UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 10/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2017

ARCHITEKTURA MURATOR

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI GMINNE I POWIATOWE

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI

INŻYNIER BUDOWNICTWA

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

WSPÓLNOTA

 

ARCHITEKTURA MURATOR

Klumpner Hubert: Miasto dobrze wymieszane. Architektura Murator 2017, nr 10, s.32-40, fot.15,

Uwarunkowania i strategie rozwoju przestrzennego miast na świecie. Zarządzanie miejską przestrzenią publiczną; wnioski dotyczące funkcjonalności architektury i zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Gromadzki Marcin: Rozwiązania infrastrukturalne w średnich i małych ośrodkach miejskich. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 144, s.16-24, rys.3; fot.10,

Podstawy programowe i warunki realizacji inwestycji w zakresie transportu publicznego w średnich i małych miastach w Polsce. Wymagania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Polski z UE oraz wynikających z jej postanowień programów operacyjnych. Doświadczenia z realizacji projektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach: (Grudziądz, Zielona Góra, Jaworzno, Września) oraz we Francji (Aubagne).

Wolański Michał, Pieróg Mateusz: Przegląd rozwiązań światowych w zakresie ograniczania emisyjności transportu indywidualnego na terenach miejskich. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 144, s.38-44, fot.3, tab.2,

Rodzaje i źródła zanieczyszczeń atmosfery pochodzących z indywidualnego transportu drogowego w miastach. Wielkość i struktura emisji pyłów zawieszonych i tlenków azotu przez samochody osobowe z silnikiem diesla i benzynowym. Instrumenty polityki transportowej w zakresie ograniczenia emisyjności pojazdów i internalizacji kosztów zewnętrznych transportu.

Żabicki Marcin: Polityka parkingowa ważnym elementem polityki transportowej w Warszawie. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 144, s.45-47 , fot.3,

Uwarunkowania i przesłanki rozwoju stref płatnego parkowania w Warszawie. Proponowane usprawnienie systemu pobierania opłat parkingowych.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Krzyżański Michał: Zjazd z drogi publicznej. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.17-24, fot.3, bibliogr.poz.13.

Wymagania dotyczące budowy i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej wg przepisów ustawy o drogach publicznych z 21 marca1985 r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. Procedura administracyjna w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

Majewska Magdalena: Owady chronione w pasie drogowym. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.11-16, fot.5, bibliogr.poz.11.

Metody i środki ochrony owadów zagrożonych wymarciem (pachnica dębowa, kozioróg dębosz) podczas realizacji inwestycji drogowych .

Rosłon- Szeryńska: Uszkodzenia i wady drzew na terenach zurbanizowanych – przyczyny powstania i wskazania do diagnozy. Część 2. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.55-62, fot.11, bibliogr.poz.6.

Przyczyny powstawania i rodzaje uszkodzeń drzew powodowanych przez czynniki antropogeniczne lub abiotyczne.

Sochacki Tomasz: Dobór parametrów geometrycznych ulic w terenie zurbanizowanym. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.30-37, fot.3, tab.2,

Zasady projektowania dróg i skrzyżowań w aglomeracjach. Określenie rzeczywistych potrzeb użytkowników drogi. Klasyfikacja i dobór parametrów projektowanej ulicy lub ciągu pieszo-rowerowego.

Stawowiak Michał: Przegląd pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.51-54, fot.5, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka i wyposażenie pojazdów do ciśnieniowego mycia i płukania kanałów ściekowych, używanych w robotach drogowych.

Szafranko Elżbieta: Techniczne metody ochrony zwierząt w inwestycjach drogowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 5, s.3-10, rys.2; fot.6, tab.1,

Wpływ realizacji inwestycji drogowych na środowisko naturalne, w tym zwierzęta. Budowa i funkcje przejść drogowych dla zwierząt: mosty krajobrazowe ekologiczne, tunele drogowe, mosty zielone, estakady, przejścia dolne, przejścia podziemne, przejście po powierzchni jezdni, przejścia dla płazów, przejścia zespolone.

 

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Turek Bartosz: Nowa propozycja prezydenta może doprowadzić do kolejnych wzrostów na rynku mieszkaniowym. Finansowanie Nieruchomości 2017, nr 3, s.14-19, rys.5; fot.3,

Trendy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce oraz ocena wpływu rządowego programu Mieszkanie+ na rynek mieszkaniowy. Analiza działalności deweloperów, sprzedaży i cen mieszkań w latach 2006 – 2017.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Sulewska Maria Jolanta: Aktualna klasyfikacja gruntów. Inżynier Budownictwa 2017, nr 10, s.33-36, tab.6, bibliogr.poz.13.

Zasady klasyfikacji gruntów obowiązującej w Polsce od 2006 r., zmienionej przepisami norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 4688-2:2006. Porównanie procedur badań i oznaczeń gruntu wg aktualnego stanu prawnego oraz klasyfikacji obowiązującej przed 2006 r.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Brzeski Jakub: Wykorzystywanie ekranów akustycznych w świetle prawa polskiego. Magazyn Autostrady 2017, nr 6, s.57-59, fot.1,

Regulacje ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych w zakresie ochrony przed hałasem drogowym. Metodyka oceny stanu akustycznego środowiska. Rodzaje i warunki stosowania drogowych barier akustycznych, w tym ekranów akustycznych. Obowiązki zarządcy drogi dotyczące przeciwdziałania hałasowi drogowemu.

Gaca Stanisław: Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg. (Comments on the application of the traffic safety criterion in road design practice.) Magazyn Autostrady 2017, nr 6, s.19-26, bibliogr.poz.7.

Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kryterium bezpieczeństwa ruchu w przepisach projektowania dróg. Oddziaływanie elementów konstrukcyjnych i parametrów drogi na bezpieczeństwo: krzywizna trasy, przekrój poprzeczny, niweleta drogi, pasy ruchu i pobocza, otoczenie drogi, cechy powierzchniowe jezdni.

Jermołowicz Piotr: Awarie konstrukcji drogowych – przyczyny. Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.110-113, rys.3; fot.2,

Przyczyny awarii i uszkodzeń w konstrukcjach drogowych: geologiczne, hydrologiczne i hydrogeologiczne, wykonawcze, eksploatacyjne i konserwatorskie. Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania i eksploatacji obiektu drogowego. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji.

Jędrych Krzysztof, Poślada Jan: Projektowanie dróg w Norwegii – software. Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.146-149, rys.5,

Charakterystyka oprogramowania stosowanego do projektowania dróg w Norwegii; funkcjonalność, wady i zalety programu Novapoint.

Narożny Jerzy: Tymczasowa organizacja ruchu – jeszcze rzemiosło czy już sztuka?. Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.164-168, rys.3,

Zasady tymczasowej organizacji ruchu podczas prac drogowych: stosowanie ograniczeń w ruchu drogowym i sygnalizacja wahadłowa, oznakowanie drogi.

OpenRoads ConceptStation – program do dynamicznego tworzenia wstępnego projektu drogi. (OpenRoads ConceptStation – a program for the dynamical creation of a preliminary road design.) Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.139-144, rys.16, bibliogr.poz.4.

Zadania i funkcje programu OpenRoads ConceptStation na poszczególnych etapach projektowania dróg i obiektów drogowych: trasa, niweleta, obiekt mostowy, skrzyżowania i węzły, przedmiar i kosztorys, wizualizacja rozwiązania.

Sochacki Tomasz: Błędy w oznakowaniu pionowym dróg publicznych. Magazyn Autostrady 2017, nr 10, s.69-73, rys.9; fot.3,

Podstawy prawne i praktyka stosowania znaków drogowych. Najczęstsze błędy popełniane przy pionowym oznakowaniu dróg publicznych. Zasady prawidłowego oznakowania dróg publicznych: strefa zamieszkania, pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach, kierunki jazdy na pasach ruchu, zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, oznakowanie zaniżonej skrajni pod wiaduktem, oznakowanie wyniesionych wysp na jezdni.

Szarata Andrzej: Strefy płatnego parkowania jako narzędzie sterowania dostępnością centrów miast. (Paid parking zones as a tool to control the availability of city centers.) Magazyn Autostrady 2017, nr 10, s.56-59, bibliogr.poz.9.

Znaczenie i funkcje stref płatnego parkowania w miastach jako środków ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Zasady ustalania stawek opłat parkingowych. Ruch generowany przez poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Magazyn Autostrady 2017, nr 6, s.34-38, rys. wiele,

Konstrukcja i parametry oraz warunki stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: znaki wskazujące pikietaż drogi, urządzenia do oznaczania obiektów w skrajni, balustrady, urządzenia zamykające drogi dla ruchu, progi zwalniające, lustra drogowe, osłony przeciwolśnieniowe, zapory drogowe, tablice kierujące, taśmy ostrzegawcze, pachołki drogowe, tablice uchylne z elementami odblaskowymi, separatory ruchu, znak zmiennej treści, słupki prowadzące, słupek krawędziowy, punktowe elementy odblaskowe.                                      

Ziółkowski Robert: Sprawność komunikacji miejskiej w warunkach funkcjonowania Systemu Zarządzania Ruchem w Białymstoku. (Efficiency of public transportin the conditions of the traffic management system functioning in Białystok.) Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.64-67, rys.3, bibliogr.poz.10.

Założenia i funkcjonalność zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (SZR)w Białymstoku. Wpływ SZR na poprawę funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej; ocena efektywności SZR na podstawie wyników badań płynności przejazdu autobusów.

Zofka Ewa, Zofka Adam: Wybrane aspekty transportu drogowego w krajach europejskich w obliczu automatyzacji – cz. I. (Selected aspects of road transport in European countries in the face of automation.) Magazyn Autostrady 2017, nr 5, s.59-63, rys.4, bibliogr.poz.9.

Trendy automatyzacji transportu drogowego w Europie. Wyzwania dotyczące dostosowania infrastruktury drogowej do ruchu pojazdów autonomicznych. Koncepcja zautomatyzowanej Zawsze Otwartej i Dostępnej Drogi (Forever Open Road). Założenia unifikacji europejskiej inteligentnej infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Zofka Ewa, Zofka Adam: Wybrane aspekty transportu drogowego w krajach europejskich w obliczu automatyzacji – cz. II. (Selected aspects of road transport in European countries in the face of automation – part II.) Magazyn Autostrady 2017, nr 6, s.72-74, rys.2, bibliogr.poz.9.

Czynniki i uwarunkowania automatyzacji transportu drogowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Zalecenia dotyczące dostosowania infrastruktury drogowej do automatyzacji: harmonizacja przepisów prawnych i inteligentnych rozwiązań, utworzenie jednolitych standardów i klasyfikacji dróg w Europie.

 

MOSTY

Wąchalski Krzysztof: Posadowienie mostów – to, czego nie widać. (Bridge foundation – what cannot be seen.) Mosty 2017, nr 5, s.42-49, rys.5; fot.18,

Ewolucja metod i technik inżynierii mostowej. Zasady projektowania geotechnicznego podłoża oraz elementów konstrukcyjnych mostu (pale prefabrykowane, podpory nurtowe). Przykłady realizacji obiektów mostowych: most Nowocłowy przez Regalicę w Szczecinie, mosty przez Odrę i Regalicę w ciągu Autostrady Poznańskiej w Szczecinie, most przez Wisłę w Toruniu.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Flaga Przemysław, Rymsza Barbara: XXII Europejska Wyprawa Mostowa. Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.4. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 3, s.100-107, fot. wiele,

Charakterystyka mostów i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej w Hiszpanii, w dn.16-18.07.2016 r.

Flaga Kazimierz, Rudnicka Wiesława: XXII Europejska Wyprawa Mostowa. Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.5. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 4, s.90-95, fot. wiele,

Mosty i zabytki architektury zwiedzone przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej w Hiszpanii, w dn.19-20.07.2016 r.

Flaga Kazimierz, Rytwiński Franciszek: XXII Europejska Wyprawa Mostowa. Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.6. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 5, s.98-104, fot. wiele,

Mosty i zabytki architektury zwiedzone przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej w Hiszpanii, w dn.21-23.07.2016 r.

Mikrut Iwona: 220 km nowych dróg krajowych w Małopolsce. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 5, s.34-35, rys.1; fot.2,

Inwestycje drogowe w województwie małopolskim przewidziane do realizacji w ramach zaktualizowanego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Szruba Maria: Wpływ infrastruktury drogowej i oświetlenia na bezpieczeństwo ruchu. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 3, s.58-62, bibliogr.poz.6.

Wpływ poszczególnych elementów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego: bariery ochronne, oznakowanie, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów, ograniczenie prędkości pojazdów, oświetlenie dróg.

Towpik Kazimierz: Największe europejskie budowle infrastruktury transportu kolejowego przełomu XX i XXI w. oraz badanie oddziaływań dużych prędkości na obiekty inżynieryjne. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 4, s.20-23, rys.3; fot.3, bibliogr.poz.9.

Największe budowle kolejowe zrealizowane w Europie na przełomie XX i XXI w. Badania oddziaływania dużych prędkości na obiekty inżynieryjne.

Wielądek Adam: Historia i przyszłość kolei w Polsce. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 4, s.16-19, fot.1,

Kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz perspektywy  rozwoju kolei w Polsce; obchody jubileuszy związanych z historią kolei w 2016 r.

 

POLSKIE DROGI

Drobyk Damian: Ethiopian Expedition 2017 – rowerem po Etiopii. Polskie Drogi 2017, nr 7, s.28-32, fot.10, bibliogr.poz.1.

Relacja z podróży autora rowerem po Etiopii; podsumowanie i statystyki wyprawy przez najwyżej położone etiopskie drogi i przełęcze.

[Ochrona przed hałasem]. Polskie Drogi 2017, nr 7, s.5-26,

Żródła i rodzaje hałasu komunikacyjnego. Dopuszczalne poziomy hałasu i ich wpływ na środowisko, w tym na organizm ludzki. Działania na rzecz poprawy klimatu akustycznego oraz  środki ochrony przed hałasem w miastach. Konstrukcja, funkcjonalność i efektywność różnych typów ekranów akustycznych. Wpływ technologii tzw. cichych nawierzchni na ograniczenie emisji hałasu drogowego

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dyduch Janusz, Kornaszewski Mieczysław: Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce. (New systems in management of railway traffic in Poland.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 10, s.24-28, rys.5; fot.4, bibliogr.poz.16.

Kierunki rozwoju technologii oraz informatyzacji zarządzania ruchem kolejowym. Charakterystyka i funkcjonalność systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) nowej generacji: systemy wspomagania prowadzenia pociągu; komputerowe systemy srk; ERTMS i ETCS; System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM- R. Badania naukowe w zakresie automatyki kolejowej i infrastruktura badawcza na wydziale transportu i elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Gaca Stanisław: Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury. (Road transportation – selected aspects and the role of infrastructure development.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 8, s.18-23, rys.2, bibliogr.poz.11.

Ocena stanu infrastruktury drogowej w Polsce. Potrzeby inwestycyjne dotyczące poprawy jakości polskiej sieci drogowej. Priorytety planu rozwoju sieci dróg krajowych według ‚Programu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r).’ Problematyka badań naukowych i działań rozwojowych w dziedzinie infrastruktury drogowej.

Janas Lucjan: Akustyczna specyfika stalowych mostów kolejowych. (The acoustic specifity of steel railway bridges.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 9, s.22-25, fot.4, tab.4, bibliogr.poz.11.

Ocena wpływu konstrukcji kolejowych obiektów mostowych na poziom emitowanego hałasu. Wymagania normatywne dotyczące hałasu mostów kolejowych w normach UIC i Eurokod. Wyniki badań hałasu przeprowadzonych w otoczeniu stalowych mostów kolejowych w Polsce: wiadukt z pomostem w postaci płyty stalowej bez podsypki, most blachownicowy z pomostem otwartym, most blachownicowy z torem ułożonym na podsypce, most kratownicowy z torem ułożonym na podsypce.

Lewandowski Patryk: Problem pozbawiania kategorii dróg publicznych w świetle ustawy o drogach publicznych. (The problem od degrading of public road categories in light of the Public Roads Act.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 8, s.35-37, rys.4, bibliogr.poz.11.

Uwarunkowania prawne zmiany kategorii drogi publicznej na podstawie znowelizowanej ustawy o drogach publicznych. Praktyka i problemy realizacji postanowień ustawy dotyczące procedury pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej i przekazania do niższych organów samorządowych.

Rudnik Sebastian: Ratyfikacja przez Polskę Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 10, s.29-32, bibliogr.poz.12.

Pojęcie umowy międzynarodowej oraz wprowadzenie jej postanowień do polskiego porządku prawnego. Charakterystyka regulacji  Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Zadania i działalność Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Stoeck Tomasz: Dysfunkcje systemu drogowego łączącego lewo- i prawobrzeżną część Szczecina. (Dysfunction of the road system connecting the left and right-bank part of Szczecin.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 8, s.8-40, rys.1, tab.3, bibliogr.poz.12.

Problemy funkcjonowania drogowego układu komunikacyjnego w Szczecinie. Czynniki wpływające na ograniczenie płynności ruchu i powstanie kongestii transportowej.  Propozycje alternatywnych tras dojazdowych od węzła drogowego Szczecin Kijewo do Placu Kościuszki.

Wolek Czesław, Grosel Jacek, Kowerski Sebastian: Wpływ nawierzchni drogi rowerowej na zużycie energii rowerzysty. (The effect of bicycle road surface on cycling energy consumption.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 8, s.24-29, rys.10, tab.3, bibliogr.poz.36.

Rodzaje nawierzchni dróg rowerowych. Stan dróg rowerowych i natężenie ruchu rowerowego we Wrocławiu w latach 2010 – 2016. Wpływ jakości infrastruktury rowerowej na wykorzystanie roweru jako środka transportu w podróżach miejskich. Analiza zużycia energii rowerzysty w warunkach miejskich na podstawie wyników badań pomiarowych przeprowadzonych we Wrocławiu w 2016 r.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Analiza poziomu komfortu podróży w pociągach aglomeracyjnych na trasie Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia. (Analysis of travel comfort level in aglomeration trains on the route: Krakow Airport/Wieliczka Mine Market.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 6, s.11-17, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.15.

Znaczenie komfortu podróży jako czynnika decydującego o jakości oferty przewozowej. Wskaźniki opisujące komfort podróży w środkach transportu publicznego. Ocena poziomu komfortu podróży w pociągach obsługujących połączenie kolejowe Kraków Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia.

Czekała Katarzyna, Bryniarska Zofia: Ocena wskaźnikowa wybranych węzłów przesiadkowych publicznego transportu zbiorowego w Krakowie. (The empty method for assessment of selected interchanges in Krakow’s public transport.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 6, s.5-10, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.11.

Analiza funkcjonalności węzłów przesiadkowych w Krakowie (Dworzec Główny, Rondo Mogilskie, pętla tramwajowa i dworzec autobusowy), dotycząca wskaźników: infrastruktury podstawowej, integracji przestrzennej, czytelności węzła, dostępności dla niepełnosprawnych, bezpieczeństwa osobistego podróżnych i bezpieczeństwa w ruchu, informacji dla pasażerów, wyposażenia dodatkowego.

Kubala Caroline: Zmiana postrzegania Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie przez użytkowników. (Change of user’s perception of the Paid Parking Zone.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 7, s.17-21, rys.10, bibliogr.poz.11.

Organizacja i funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Krakowie. Opinie użytkowników dotyczące zasadności wprowadzenia SPP oraz dostępności miejsc postojowych. Wpływ wysokości opłat za korzystanie z SPP na preferencje i zachowania transportowe kierowców.

Malasek Jacek: Cyberbezpieczeństwo w transporcie drogowym. (Cybersecurity in road transport.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 6, s.3-4, rys.6,

Zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie realizowanym pojazdami autonomicznymi; sposoby przeciwdziałania cyberatakom na samochody autonomiczne.

Massel Andrzej: Ewolucja stanu infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim. (Evolution of the state of railway infrastructure in the Łódź voivodeship.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 6, s.18-24, rys.4; fot.4, tab.4, bibliogr.poz.9.

Ocena stanu technicznego i efektywności infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim w latach 1990 – 2015.  Analiza wskaźników stanu infrastruktury dotyczących: prędkości maksymalnych, ograniczeń prędkości, dopuszczalnych nacisków osi. Działania na rzecz poprawy jakości infrastruktury kolejowej w województwie łódzkim w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Puławska- Obiedowska Sabina: Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób z ograniczoną mobilnością w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 7, s.22-26, rys.6, tab.3, bibliogr.poz.19.

Problemy przystosowania systemu miejskiego transportu publicznego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Wyniki badań dostępności transportu i przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Analiza dostępności usług i infrastruktury komunikacji zbiorowej w Krakowie.

Tomanek Robert: Rola bezpłatnego transportu zbiorowego w równoważeniu mobilności w miastach. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 7, s.5-9, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.11.

Instrumenty polityki transportowej w zakresie zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Koncepcja bezpłatnego transportu zbiorowego (Free Fare Public Transport); wpływ FFPT na mobilność i konkurencyjność transportu zbiorowego.

 

TSL BIZNES

Borkowski Maciej: Zanosi się na lepszą pogodę. TSL Biznes 2017, nr 7-8, s.52-53, rys.1; fot.1, tab.2,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2016 – 2017.

Haber Elżbieta: Brexit – i co z transportem?. TSL Biznes 2017, nr 7-8, s.37-38, fot.3,

Przewidywane zmiany w organizacji i funkcjonowaniu międzynarodowego transportu drogowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Utrudnienia i koszty związane z wprowadzeniem kontroli granicznych i procedur celnych w drogowych przewozach towarowych między Wielką Brytanią a państwami UE, w tym w relacjach z Polską.

Nietz Franciszek: Krajowy Program Kolejowy – po wolnym starcie przyspieszenie. TSL Biznes 2017, nr 10, s.52-54, rys.2; fot.3,

Podsumowanie realizacji znowelizowanego Krajowego Programu Kolejowego w latach 2016 – 2017; inwestycje infrastrukturalne oraz szacowane nakłady inwestycyjne PKP PLK w latach 2012 – 2026.

Nietz Franciszek: Podniebny fracht liczy na e-handel. TSL Biznes 2017, nr 7-8, s.42-45, rys.2; fot.4, tab.2,

Czynniki i trendy wzrostu lotniczych przewozów cargo na rynku światowym; wpływ zwiększenia wymiany handlowej, w tym handlu elektronicznego, na kształtowanie popytu na usługi lotnicze. Statystyki lotniczych przewozów towarowych w latach 2005 – 2035. Obsługa ładunków w największych lotniskach cargo na świecie oraz w Polsce w latach 2015 – 2016. Inwestycje infrastrukturalne i perspektywy rozwoju polskiego rynku lotniczego cargo; realizacja terminali cargo w portach lotniczych Katowice Pyrzowice i Rzeszów Jasionka.

Nietz Franciszek: Trako 2017. Kolej przyszłości nie może czekać. TSL Biznes 2017, nr 10, s.55-57, fot.5,

Wnioski z konferencji, które odbyły się w ramach Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako, w dn. 26-29.09.2017 r. Rola i znaczenie innowacji w rozwoju transportu kolejowego. Uwarunkowania i czynniki rozwoju rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w UE.

Wiland- Rogulska Edyta: LOT liderem lotniczego cargo. TSL Biznes 2017, nr 7-8, s.48-49, fot.3,

Czynniki i uwarunkowania wzrostu towarowych przewozów lotniczych w Polsce i na świecie. Rozwój oferty przewozowej LOT Cargo.

WSPÓLNOTA

Gwóźdź Wojciech: Krajowy Zasób Nieruchomości. Wspólnota 2017, nr 20, s.30-32,

Przedmiot i zakres regulacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z 20.07.2017 r. Wymagania dotyczące prowadzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przez organy administracji.