UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 11/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2017

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

LOGISTYKA

MOSTY

POJAZDY SZYNOWE

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

ŚWIAT KOLEI

SAMOCHODY SPECJALNE

AUTOBUSY

Brożyna Ewa: Czynnik ludzki a bezpieczeństwo ruchu drogowego. (Human factor and traffic safety.) Autobusy 2017, nr 7-8, s.49-52, rys.1; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.13.

Wpływ czynników biologicznych (wzrok, uwaga, czas reakcji) oraz zachowania użytkowników ruchu na bezpieczeństwo drogowe. Typowe błędy popełniane przez kierowców na drodze. Statystyka dotycząca sprawstwa wypadków drogowych w Polsce w latach 2010 – 2016.

Jaśkiewicz Marek, Jaskólski Jacek: Wypadkowe dane statystyczne na polskich drogach w latach 2001 – 2016. (The analysis of safety on the polish roads between 2001 and 2016.) Autobusy 2017, nr 9, s.20-23, rys.6, bibliogr.poz.11.

Cele strategiczne polityki UE w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), przedstawione w Białej Księdze Komisji Europejskiej z 2011 r. Analiza stanu brd w Polsce w latach 2001 – 2016; liczba wypadków i ich skutki oraz zróżnicowanie przestrzenne wskaźników wypadkowości.

Kozłowska Małgorzata, Abramowicz Andrzej: Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. (Passenger transport in the strategy towards the responsible development.) Autobusy 2017, nr 7-8, s.22-30, rys.4; fot.8, tab.4, bibliogr.poz.17.

Cele i założenia realizacji ‚Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)’ w odniesieniu do transportu pasażerskiego w Polsce. Projekty strategiczne dla poszczególnych sektorów transportu pasażerskiego. Plany strategiczne zwiększenia dostępności transportu publicznego w miastach, poprawy warunków świadczenia usług transportowych oraz rozwoju infrastruktury. Efektywność finansowania i realizacji inwestycji transportowych. Rozwój elektromobilności; charakterystyka projektu autobusu elektrycznego nowej generacji – ‚Polski E-BUS’.

Molecki Adam: Elektromobilność a komunikacja publiczna. (Electromobility public transport.) Autobusy 2017, nr 9, s.16-19, rys.7; fot.1,

Cele i realizacja Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Prognozowane skutki uprzywilejowania pojazdów elektrycznych w ruchu miejskim dla komunikacji zbiorowej; organizacja ruchu wspólnego na skrzyżowaniach; wprowadzenie pojazdów elektrycznych na pasy autobusowe.

Raczyńska-Buława Ewa: Dostosowanie usług transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. (Making public transport accessible for disabled people.) Autobusy 2017, nr 7-8, s.31-41, fot.10, tab.1, bibliogr.poz.29.

Regulacje prawne w zakresie dostosowania transportu publicznego do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych. Bariery komunikacyjne oraz wymagania dotyczące poprawy dostępności komunikacji zbiorowej dla osób o ograniczonej mobilności; dostosowanie infrastruktury i taboru komunikacji zbiorowej; wymagania w zakresie jakości usług transportowych, informacji pasażerskiej i systemu sprzedaży biletów.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Dostępność czasowa pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej a stacjami i przystankami kolejowymi na trasie Szczecin Główny-Police. (Time availability between public transport stops and stations and train stops on the route Szczecin Główny – Police.) Autobusy 2017, nr 9, s.30-32, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.8.

Analiza porównawcza czasów przejazdu z przystanku węzłowego komunikacji miejskiej do stacji lub przystanku kolejowego na podstawie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w Szczecinie.

Wyszomirski Olgierd: 25 lat Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Autobusy 2017, nr 10, s.22-28, fot.11,

Charakterystyka transportu miejskiego w Gdyni: komunikacja autobusowa, minibusowa, mikrobusowa i trolejbusowa. Zadania, obszar i zakres działania Zarządu Komunikacji Miejskiej (ZKM). Operatorzy w sieci ZKM. Nadzór i regulacja pojazdów komunikacji miejskiej. Obsługa imprez masowych.

Wójcik Marta: Technologie recyklingu filtrów cząstek stałych (DPF) z wyeksploatowanych autobusów z silnikiem wysokoprężnym. Autobusy 2017, nr 10, s.29-33, rys.8, tab.1, bibliogr.poz.26.

Metody recyklingu filtrów cząstek stałych (DFP) z wyeksploatowanych pojazdów, w tym autobusów. Odzysk platyny i innych metali z filtrów DFP jako istotny krok w kierunku ograniczenia ilości powstających odpadów oraz ochrony zmniejszających się zasobów metali na świecie.

 

DROGOWNICTWO

Nagórska Karolina: System bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. (Safety systems on voivodeship roads.) Drogownictwo 2017, nr 9, s.302-307, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.6.

Porównanie wskaźników wypadków drogowych w Polsce i w Europie w latach 2010 – 2015. Statystyka wypadkowości w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Zadania i funkcje systemu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowanego i rozwijanego przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Olko Sylwia: Potencjał parkingu typu P+R w obszarze buforowym strefy płatnego parkowania w Krakowie. (Potential of Park Ride system based in the paid parking zone.) Drogownictwo 2017, nr 9, s.296-301, rys.10; fot.2, bibliogr.poz.10.

Badania efektywności wykorzystania miejsc parkingowych w systemie park and ride, przeprowadzonych w latach 2016 – 2017 w Krakowie. Wskaźniki wykorzystania powierzchni parkingowej, prawidłowości i długości czasu parkowania. Propozycja zmian w organizacji parkowania.

Łada Maciej, Birr Krystian: Analiza zmian funkcjonowania transportu zbiorowego wynikających z budowy węzłów integracyjnych. (The analysis of changes in operation of public transport resulting from transfer nodes construction.) Drogownictwo 2017, nr 9, s.290-295, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.10.

Wpływ zmiany struktury sieci transportowych w miastach na dostępność transportu publicznego i zachowania pasażerów. Porównanie sieci transportowych opartych na połączeniach bezpośrednich i niebezpośrednich (przesiadkowych). Funkcje węzłów przesiadkowych jako narzędzi integracji środków komunikacji zbiorowej. Wpływ modernizacji sieci transportowej i budowy węzłów przesiadkowych na zmianę oferty przewozowej komunikacji publicznej oraz preferencje i zachowania pasażerów.

 

EUROLOGISTICS

Grzelak Patryk: Mobilnie w transporcie i logistyce. Eurologistics 2017, nr 4, s.68-69,  fot.1,

Rola i zadania aplikacji mobilnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym; zakres działania i funkcjonalność aplikacji mSPEED.

Inwestycje w nieruchomości na świecie. Eurologistics 2017, nr 4, s.30-31, rys.1, tab.1 , bibliogr.poz.1.

Trendy i uwarunkowania rozwoju światowego rynku nieruchomości wg regionów geograficznych; wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w latach 2016 – 2017.

Kuczek Mariusz: Najwięksi spedytorzy lotniczy. Ranking. Eurologistics 2017, nr 4, s.54-57, rys.2; fot.1, tab.1,

Trendy rozwoju towarowych przewozów lotniczych na światowym rynku. Ranking największych firm spedycyjnych świadczących usługi towarowego transportu lotniczego w 2016 r. Wysokość i zróżnicowanie stawek frachtowych za przewozy cargo.

Perspektywy dla logistyki multimodalnej w Europie. Eurologistics 2017, nr 4, s.58-59, rys.1; fot.1, tab.1,

Czynniki rozwoju transportu multimodalnego w Europie. Inwestycje w zakresie infrastruktury logistycznej oraz poszerzenie oferty usług  przewozów multimodalnych.

Wiśniewska Kinga: Dynamika wzrostu przeładunków [w] polskich portach. Podsumowanie wyników z I półrocza w głównych polskich portach morskich. Eurologistics 2017, nr 4, s.62,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w pierwszej połowie 2017 r.

 

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych. Logistyka 2017, nr 5, s.5-9, rys.3,

Wpływ zmian przepisów ustawy o transporcie kolejowym z 2016 r. na zarządzanie i eksploatację obiektów kolejowej infrastruktury usługowej. Konkurencyjność i dostępność do punktowej infrastruktury kolejowej; warunki funkcjonowania stacji przeładunkowych i bocznic kolejowych. Propozycja organizacji sieci terminali typu Railport. Powierzchnie magazynowe i Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce wg stanu na luty 2017 r. (mapa).

Fajczak-Kowalska Ania, Kowalska Magdalena, Szczucka-Lasota Bożena: Transport i ICT jako obszar smart city. (Transport and ICT as a smart city area.) Logistyka 2017, nr 5, s.20-23, tab.1, bibliogr.poz.9.

Geneza i założenia koncepcji inteligentnego rozwoju miast – smart city. Elementy obszaru smart city w ujęciu modelowym. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju inteligentnego transportu. Inteligentna mobilność w smart city na przykładzie Edynburga.

Suproń Błażej: Wpływ instytucji kontrolnych na działalność międzynarodowych przewoźników drogowych w województwie zachodniopomorskim. (Impact of control institutions for the activity of international road hauliers in Zachodniopomorskie voivodeship.) Logistyka 2017, nr 5, s.2-5, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.7.

Liczba i zakres kontroli działalności przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, przeprowadzonych przez organy administracji publicznej w latach 2008 – 2014. Podsumowanie wyników kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości.

 

MOSTY

Biliszczuk Jan: Tysiącletnia historia polskiej inżynierii mostowej. (Thousand-year-old history of Polish bridge engineering.) Mosty 2017, nr 6, s.82-85, rys.1; fot.14, bibliogr.poz.1.

Rozwój polskiego mostownictwa w okresie od początków państwa polskiego do chwili obecnej. Ewolucja technologii wykonania i konstrukcji mostów.

Siwowski Tomasz: Przegląd innowacyjnych materiałów i form konstrukcyjnych w mostownictwie. (Overview of innovative materials and structural forms in bridge engineering.) Mosty 2017, nr 6, s.22-27, rys.1; fot.20, bibliogr.poz.7.

Przegląd innowacyjnych technologii inżynierii mostowej. Właściwości i zastosowanie zaawansowanych technologicznie materiałów konstrukcyjnych w budownictwie mostowym, m.in.: beton ultrawysokościowy (ultra-high performance concrete- UHPC), beton zbrojony tkaniną (textile- reinforced concrete- TRC), geopolimery, stal nierdzewna typu dupleks, aluminium, kompozyty polimerowe i biokompozyty. Nowe formy architektoniczne i konstrukcje mostów na przykładzie wybranych mostów drogowych i kładek dla pieszych (kładka helikalna).

Sobala Dariusz: Palisady w fundamentowaniu obiektów mostowych. (Pile walis used in bridge foundation.) Mosty 2017, nr 6, s.48-53, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.12.

Rodzaje i zastosowanie palisad w budownictwie mostowym. Cechy konstrukcyjne i technologie wykonania palisad stalowych i betonowych: palisady w postaci ściany berlińskiej, palisady z grodzic stalowych, palisady z pali wierconych. Wymagania dotyczące sztywności, nośności i szczelności palisad.

 

POJAZDY SZYNOWE

Cichy Rafał: Dopuszczenie pojazdów do eksploatacji po modernizacji i odnowieniu – wymagania europejskie i krajowe. (Authorization of vehicles for placing in service after modernization and renewal. European and national requirements.) Pojazdy Szynowe 2017, nr 1, s.31-43, fot.4, bibliogr.poz.12.

Regulacje prawa UE i polskiego określające warunki dopuszczenia do ruchu pojazdów kolejowych po przeprowadzonej modernizacji i odnowieniu. Wymagania dotyczące interoperacyjności kolei oraz wpływu dokonywanych zmian parametrów pojazdu na bezpieczeństwo. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

Merkisz Jerzy, Stawecki Włodzimierz: Badania pojazdów szynowych według procedury RDE. (Rail vehicles testing under RDE procedure.) Pojazdy Szynowe 2017, nr 1, s.1-9, rys.7, bibliogr.poz.9.

Metodyka badań technicznych w zakresie pomiaru emisji szkodliwych składników spalin przez pojazdy szynowe. Analiza natężenia emisji i toksyczności spalin pojazdów drogowych i lokomotywy spalinowej przeprowadzona w rzeczywistych warunkach ruchu (lokomotywa ST44, dwuczłonowy zespół trakcyjny MR/MRD, Solaris Urbino 18, Scania 94 G, ciagnik szynowo-kołowy Orion Crystal 13). (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

Wykorzystanie paliw alternatywnych w pojazdach kolejowych. (The use of alternative fuels in railway vehicles.) Pojazdy Szynowe 2017, nr 1, s.10-19, rys.9; fot.2, bibliogr.poz.6.

Analiza efektywności wykorzystania paliw alternatywnych w pojazdach kolejowych.  Pomiary emisji składników gazowych i zadymienia spalin oraz ich oddziaływanie na wskaźniki ekologiczne silnika spalinowego lokomotywy. Wyniki badań toksyczności spalin z pojazdu zasilanego paliwem B100 (biodiesel). Projekt układu napędowego z silnikiem HPDI na skroplony gaz ziemny. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Eksperymentalne oznakowanie dróg i skrzyżowań. Przegląd Techniczny 2017, nr 22-23, s.24-25 (nlb.), rys.6; fot.6,

Wpływ oznakowania pionowego i poziomego dróg krajowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego płynność. Propozycje zmian oraz przykłady eksperymentalnego oznakowania dróg i skrzyżowań w Polsce (projekt badawczy Instytutu Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów).

Kulig Maciej: Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – Czy wystarczająco skorzystaliśmy z tej lekcji? Cz. I. (Railway accident near Szczekociny – Have we learned the lesson? P.I.) Przegląd Techniczny 2017, nr 21, s.12-15, rys.3, bibliogr.poz.2.

Analiza przyczyn wypadku kolejowego z dn. 3.03.2012 r., który miał miejsce w okolicy Szczekocin. Opis zdarzenia i przyczyny wjazdu pociągu IR 13126 na niewłaściwy tor; mapa przyczyn dla katastrofy kolejowej pod Szczekocinami.

Kulig Maciej: Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami – Czy wystarczająco skorzystaliśmy z tej lekcji? Cz.II. (Railway accident near Szczekociny – Have we learned the lesson? P.II.) Przegląd Techniczny 2017, nr 22-23, s.12-15, rys.3, bibliogr.poz.2.

Analiza przyczyn wypadku kolejowego z dn. 3.03.2012 r., który miał miejsce w okolicy Szczekocin. Mapa przyczyn dla katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Nieprawidłowości w postępowaniu dyżurnego ruchu posterunku Starzyny. Możliwe przyczyny awarii rozjazdów.

 

RYNEK KOLEJOWY

Góra Ignacy: Postawmy na intermodal. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.80-83, rys.4; fot.1,

Udział kolejowych przewozów towarowych w rynku transportowym w wybranych państwach europejskich i w Polsce. Uwarunkowania i kierunki rozwoju kolejowego transportu kontenerowego i intermodalnego.

Janduła Martyn: Na kolei entuzjazm. Wracają pasażerowie. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.76-78, fot.1, tab.1,

Wielkość kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce zrealizowanych przez poszczególnych przewoźników w pierwszym półroczu 2016 r. i 2017 r.

Janduła Martyn: Pomorze się elektryfikuje. Gdzie PLK chcą rozwiesić sieci. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.90-92, fot.1,

Modernizacja i elektryfikacja sieci kolejowej w województwie pomorskim; plan elektryfikacji linii kolejowej nr 201.

Janduła Martyn: Rosną wyniki w przewozach towarowych. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.74-75, fot.1, tab.1,

Wielkość kolejowych przewozów towarowych zrealizowanych przez poszczególnych przewoźników w Polsce w pierwszym półroczu 2016 r. i 2017 r.

Jasiński Rafał, Rydzyński Paweł: [Integracja taryfowo-biletowa w pasażerskim transporcie kolejowym]. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.116-123, fot.2,

Kierunki integracji taryfowej kolei pasażerskich w Polsce. Koncepcja wspólnego biletu kolejowego, realizowana pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz projekt wspólnego biletu kolei samorządowych. Oferty przewozowe i integracja biletowa w zakresie pasażerskich przewozów regionalnych i dalekobieżnych oraz kolei wąskotorowych.

Madrjas Jakub: Jakie zmiany w Krajowym Programie Kolejowym?. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.46-51, rys.1; fot.1, tab.1,

Zakres rzeczowy oraz realizacja kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w ramach Krajowego Programu Kolejowego; wykonanie celów Programu w latach 2016 – 2017; szacunkowa wartość i finansowanie projektów inwestycyjnych do 2023 r.

Pawlik Marek: Trylogia o kolei w Unii Europejskiej 2004 – 2017, rzut oka na zmiany od wejścia PL do UE do dziś. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.178-190, rys.4; fot.2, tab.3,

Etapy integracji polskich kolei z systemem kolejowym UE oraz rola instytucji branżowych w procesie dostosowawczym. Harmonizacja techniczna i wdrożenie specyfikacji TSI. Prace normalizacyjne w dziedzinie rozwoju i standaryzacji kolei europejskich. Procedury oceny zgodności systemów i produktów dla kolejnictwa na wspólnym rynku.

Rydzyński Paweł: ‚Tanio’ może oznaczać ‚dobrze’. Rynek Kolejowy 2017, nr 11, s.37-39, fot.1,

Propozycje inwestycji infrastrukturalnych na sieci kolejowej w województwie pomorskim  Analiza uwarunkowań rewitalizacji i rozwoju infrastruktury oraz ich wpływu na poprawę jakości przewozów pasażerskich (Góra Pomorska k. Wejherowa, Lębork, Kwidzyn).

Rydzyński Paweł: KDP Północ – wyzwanie na nową perspektywę unijną. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.96-98, fot.1,

Projekt budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) ‚Północ’: proponowany przebieg trasy szybkich kolei , stacje kolejowe i infrastruktura KDP, przewidywany udział KDP w przewozach aglomeracyjnych i regionalnych.

Rydzyński Paweł: Nowe życie dla magistrali węglowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.100-102, fot.1,

Budowa i eksploatacja magistrali węglowej od lat 30. XX w. Przewozy pasażerskie i towarowe na północnym szlaku magistrali. Projekt modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 201.

Rydzyński Paweł: Taborowa rewolucja w ruchu regionalnym. Rynek Kolejowy 2017, nr 11, s.44-45, fot.1,

Strategia rozwoju oferty przewozowej i zakupu taboru przez Przewozy Regionalne.

Syryjczyk Tadeusz: Elektromobilność – priorytet dla transportu publicznego. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.136-140, fot.3,

Szanse i bariery rozwoju elektromobilności w Polsce. Właściwości pojazdów elektrycznych dotyczące ich wpływu na środowisko, emisji hałasu i zanieczyszczeń oraz zużycia energii. Koszty i efektywność eksploatacji pojazdów komunikacji publicznej z napędem elektrycznym.

Urbanowicz Witold: Dworce przebudowywane liniowo. Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.70-72, fot.2,

Cele i zakres rzeczowy planu modernizacji i przebudowy dworców kolejowych przez PKP S.A. do 2023 r.

Winek Włodzimierz: Rynek Kolejowy 2017, nr 10, s.202-203, fot.1,

Odbudowa i elektryfikacja Warszawskiego Węzła Kolejowego po 1945 r.; wprowadzenie do eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych EZT E-91.

Zakopane z wielkimi planami na dworzec przekazany przez PKP S.A. Rynek Kolejowy 2017, nr 11, s.40-41, fot.2,

Założenia planu modernizacji dworca kolejowego w Zakopanem.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Muskała Piotr: W podróż autokarem, pociągiem czy samolotem?. Samochody Specjalne 2017, nr 10, s.12-19, fot.10, tab.2,

Porównanie cech jakościowych i eksploatacji środków transportu zbiorowego: autokarowego, kolejowego i lotniczego. Parametry bezpieczeństwa, komfortu, czasu i kosztu podróżowania poszczególnymi rodzajami transportu. Oddziaływanie środków komunikacji zbiorowej na środowisko naturalne. Czynniki warunkujące wybór środka transportu i efektywność wykorzystania pojazdów komunikacji publicznej.

Piernikarski Dariusz: Autobusowa elektryfikacja. Samochody Specjalne 2017, nr 10, s.29-33, rys.9; fot.1, bibliogr.poz.2.

Kierunki rozwoju rynku autobusowych napędów alternatywnych. Rodzaje układów napędowych stosowanych w autobusach hybrydowych i elektrycznych. Koszty i zalety eksploatacji autobusów hybrydowych i elektrycznych w komunikacji zbiorowej.

 

ŚWIAT KOLEI

Fedorowicz Sławomir: Kolejka folwarczna Boleszkowice – Troszyn. Świat Kolei 2017, nr 10, s.38-39, rys.2; fot.6,

Trasa i układ torów kolejki folwarcznej Boleszkowice – Troszyn na podstawie map z lat 50. XX w.

Fedorowicz Sławomir, Tucholski Zbigniew: Transport kolejowy Cukrowni ‚Unisław’. Świat Kolei 2017, nr 10, s.26-31, rys.3; fot.18, tab.2,

Historia bocznicy kolejowej przy Cukrowni ‚Unisław’ użytkowanej od końca XIX w. do 2017 r. Trasa bocznicy na mapach topograficznych z 1897 i 1906 r. oraz plan schematyczny bocznicy z lat 50. XX w. Wykaz torów i lokomotyw.

Fiszer Kasper: Łódzkie tramwaje podmiejskie w przededniu likwidacji?. Świat Kolei 2017, nr 10, s.46-51, fot.21,

Organizacja i infrastruktura podmiejskiego transportu tramwajowego w Łodzi. Założenia i realizacja koncepcji Łódzkiego Tramwaju Metropolitarnego. Charakterystyka połączeń tramwajowych i przesłanki wyłączenia z ruchu wybranych odcinków linii.

Jankowski Tomasz: Austriackie klimaty – Waldviertelbahn. Świat Kolei 2017, nr 10, s.40-45, rys.2; fot.15,

Historia kolei wąskotorowej Waldviertelbahn w Austrii. Organizacja ruchu towarowego i osobowego od 1900 r. Zmiany przebiegu linii w obszarze przygranicznym po rozpadzie Czechosłowacji. Pasażerskie przewozy turystyczne na trasie Gmünd – Litschau.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej. Świat Kolei 2017, nr 10, s.18-25, rys.3; fot.9, tab.3,

Budowa i eksploatacja Kolei Brzesko-Grajewskiej od II połowy XIX w. Organizacja i działalność Towarzystwa Brzesko-Grajewskiej Drogi Żelaznej. Włączenie Kolei Brzesko-Grajewskiej do Towarzystwa Południowo-Zachodnich Dróg Żelaznych. Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej kolei. Działania wojenne na trasie Brześć – Grajewo w czasie I wojny światowej.

Tomasik Piotr: ‚To jest tradycja’, czyli o organizacji komunikacji miejskiej w Brnie. Świat Kolei 2017, nr 11, s.47-53, fot.21,

Organizacja transportu zbiorowego w Brnie w Czechach. Oferta przewozowa i efektywność funkcjonowania komunikacji tramwajowej, trolejbusowej i autobusowej. Działania marketingowe popularyzujące korzystanie z transportu publicznego

Z cukru i herbaty. Historia Kolei Transirańskiej (1). Świat Kolei 2017, nr 11, s.20-29, rys.3; fot.27, tab.1,

Historia  kolei w Iranie od końca XIX w. Budowa i eksploatacja linii Kolei Transirańskiej. Mapy ilustrujące przebieg Kolei Transirańskiej. Udział polskich inżynierów w realizacji obiektów infrastruktury. Stan taboru kolejowego w I połowie XX w.