UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 12/2017

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2017

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MAGAZYN AUTOSTRADY

MORZE, STATKI I OKRĘTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

RYNEK KOLEJOWY

SAMOCHODY SPECJALNE

SKRZYDLATA POLSKA

STOLICA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

AURA

Żylicz Tomasz: Użeglownienie polskich rzek. (Making Polish rivers navigable.) Aura 2017, nr 12, s.18-19, fot.1,

Analiza kosztów i korzyści użeglownienia polskich dróg wodnych śródlądowych; koszty i korzyści ekonomiczne inwestycji hydrotechnicznych na Odrze i Wiśle oraz ich wpływ na środowisko.

 

DROGOWNICTWO

Jarominiak Andrzej: Problemy budowlane Międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka. (Construction problems of Kansai International Airport.) Drogownictwo 2017, nr 10, s.322-330, rys.9; fot.7, bibliogr.poz.7.

Założenia projektowe i realizacja Międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka. Etapy i technologia budowy sztucznych wysp; warunki geotechniczne i rozwiązania inżynierskie.

Tracz Marian: Kształtowanie otoczenia dróg krajowych klasy GP w programie przekształceń sieci drogowej. (Shaping environment of national roads GP class in the program of road network transformation.) Drogownictwo 2017, nr 11, s.369-374, fot.7, bibliogr.poz.8.

Wpływ rozbudowy sieci dróg krajowych klas A i S na warunki ruchowe na drogach klasy GP. Zagadnienia kształtowania dostępności i poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach GP oraz zmniejszenia emisji hałasu. Wnioski dotyczące potrzeby opracowania wytycznych w zakresie zagospodarowania otoczenia dróg GP.

 

GAZETA POLSKA

Kasprzak Marzena: Elektryczne pojazdy ze wsparciem rządowym. Gazeta Polska 2017, nr 16.11.2017, s.6-7, rys.1,

Priorytety i etapy wdrażania programów ‚e-Bus’ i ‚Samochód elektryczny’ realizowanych w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności do 2025 r. Koncepcja, uwarunkowania i bariery upowszechnienia pojazdów elektrycznych w Polsce.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Jermołowicz Piotr: Sposoby zabezpieczania osuwisk – cz. I. Inżynier Budownictwa 2017, nr 12, s.42-48, rys.9; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.12.

Przyczyny i charakterystyka zjawiska powstawania osuwisk. Rozmieszczenie obszarów zagrożonych ruchami masowymi w ziemi (mapa). Rodzaje i sposoby zabezpieczania osuwisk. Zabezpieczenie konstrukcyjne i minimalizacja zagrożenia powodowanego przez osuwisko: stabilizacja powierzchniowa skarp i zboczy, konstrukcje odwadniające, przypory dociążające, przypory filtracyjne, zastrzyki iniekcyjne i iniekcja strumieniowa.

Kowalski Tomasz, Tubis Zbigniew, Gołos Michał: Przykład wzmocnienia podłoża nasypu przy obiekcie mostowym. Inżynier Budownictwa 2017, nr 12, s.88-91, rys.6; fot.1,

Charakterystyka technologii stabilizacji podłoża w systemie TensarTech Stratum. Przykład realizacji wzmocnienia nasypu w warunkach słabego podłoża gruntowego z wykorzystaniem materaca  TensarTech Stratum; budowa i etapy wykonania materaca.

Pająk Tadeusz: Spalarnia odpadów komunalnych – nie tylko obiekt budowlany. Inżynier Budownictwa 2017, nr 11, s.64-69, rys.2; fot.4,

Funkcje i bezpieczeństwo ekologiczne miejskich spalarni odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów komunalnych zrealizowane w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 – 2013.  Typowe cechy i parametry konstrukcyjne spalarni w polskich miastach (Bydgoszcz, Kraków, Białystok, Szczecin, Konin, Poznań).

Radomski Wojciech, Kasprzak Andrzej: Poszerzanie mostów – cz. I. Inżynier Budownictwa 2017, nr 12, s.66-69, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.10.

Przesłanki i czynniki warunkujące zmianę parametrów geometrycznych mostu poddanego modernizacji. Zasady projektowania oraz podstawowe warianty i technika poszerzania obiektów mostowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Wilgusiak Rafał: Czy Polska doczeka się superszybkiej kolei. Kurier Kolejowy 2017, nr 11, s.38-43, rys.2; fot.3,

Analiza kosztów i korzyści z realizacji programu budowy kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce. Wpływ kdp na poprawę jakości usług i usprawnienie kolejowych przewozów pasażerskich, międzyaglomeracyjnych

i dalekobieżnych. Czynniki rozwoju innowacyjności przemysłu kolejowego. Mapy schematyczne: aglomeracje w sieci szybkich połączeń, kdp na tle TEN- T.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Cieszyński Miłosz, Libiszewska Magdalena: [Lotnicze cargo w Polsce]. Logistyka a Jakość 2017, nr 6, s.44-49, fot.5,

Struktura popytu na lotnicze cargo w Europie. Trendy wzrostu przewozów lotniczych cargo w Polsce w 2017 r. Infrastruktura i usługi międzynarodowego lotniczego terminalu kurierskiego DHL Express w centrum logistycznym LS Cargo Park przy Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

LOTNICTWO

Gajzler Michał: Upadek linii Air Berlin oraz Monarch Airlines. Lotnictwo 2017, nr 12, s.61-63, fot.4,

Przyczyny i wpływ upadłości przedsiębiorstw Air Berlin i Monarch Airlines na europejski rynek usług lotniczych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Radziszewski Piotr, Liphardt Adam, Dębkowska Katarzyna: Wykorzystanie materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym. (Use of recycled materials in road construction in Poland.) Magazyn Autostrady 2017, nr 11-12, s.62-67, rys.7; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.17.

Ocena efektywności wykorzystania odpadów w budownictwie drogowym. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów wtórnych stosowanych w budowie dróg w Polsce.

Trojnar Krzysztof: Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i zabezpieczanie skarp drogowych na terenach osuwiskowych. (Identification of hazards, evaluation and protection of road embankments in landslide areas.) Magazyn Autostrady 2017, nr 11-12, s.27-31, rys.4; fot.3, bibliogr.poz.13.

Najczęstsze przyczyny powstawania osuwisk i zagrożenia stateczności skarp. Narzędzia diagnostyczne i metodyka oceny terenów osuwiskowych. Obliczenia stateczności oraz metody stabilizacji skarp drogowych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Wojewódzka-Król Krystyna: Wykorzystać potencjał Wisły. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 16, s.7-8, fot.1,

Uwarunkowania i perspektywy realizacji planu rewitalizacji wodnych dróg śródlądowych w Polsce. Koszty i korzyści modernizacji drogi wodnej Wisły. Działania na rzecz promocji transportu towarowego na Wiśle. Przewidywane skutki ratyfikacji przez Polskę umowy AGN.

[Chemia w obrotach polskich portów morskich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 23, s.9-16, rys.1; fot.6, tab.3,

Charakterystyka infrastruktury przeładunkowo-magazynowej do obsługi chemikaliów w polskich portach morskich. Przeładunki ładunków chemicznych w portach morskich w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu w latach 2016 – 2017. działalność i dostępność komunikacyjna terminalu przeładunku asfaltów i olejów naftalinowych w Szczecinie. Tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17.11.2017 r. dotyczące finansowania przekształcenia wojskowego lotniska w Gdyni w cywilne raz upadłości spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Projekt budowy portu zewnętrznego w Gdyni. Założenia i perspektywy realizacji połączenia drogowego do portu w Gdyni o parametrach drogi ekspresowej – Północna Obwodnica Aglomeracji Trójmiejskiej.

[Współpraca gospodarcza krajów bałtyckich – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 18, s.9-14, rys.2; fot.1,

Uwarunkowania i czynniki wzrostu przewozów kontenerowych na Morzu Bałtyckim. Statystyka przeładunków w największych portach bałtyckich w pierwszej połowie 2017 r. Projekt rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2014 – 2020 (projekt TENTacle); inwestycje TENTacle dotyczące infrastruktury portu w Gdyni. Działania na rzecz promocji i rozwoju konkurencyjności portów morskich realizowane przez Organizację Portów Bałtyckich (Baltic Ports Organisation – BPO).

[Żegluga śródlądowa – raport]. Namiary na Morze i Handel 2017, nr 16, s.9-13, fot.3,

Przebieg realizacji rządowego programu „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2030 r”. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Odry i Wisły. Perspektywy rozwoju przewozów towarowych żeglugą śródlądową. Działalność stoczni rzecznych w zakresie budowy i remontu jednostek śródlądowych.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia: XXIII Europejska Wyprawa Mostowa. Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki 2017, cz.1. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 6, s.100-107, fot.27,

Sprawozdanie z XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej do Białorusi, Litwy i obwodu kaliningradzkiego; obiekty mostowe i zabytki architektury zwiedzone przez uczestników imprezy w dn.3-4.07.2017 r.

Gajda Mariusz: Nowe prawo wodne – podstawowe tezy. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 6, s.70-73, fot.3,

Przedmiot i zakres regulacji ustawy Prawo wodne z 20.07.2017 r. Cele reformy gospodarki wodnej w Polsce. Regulacje prawne nowej ustawy dotyczące: ochrony przed powodzią, melioracji wodnych, kontroli gospodarowania wodami; powołanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wprowadzenie katalogu usług wodnych.

Szruba Maria: Rozwój polskiej kolei do 2023 r.. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 6, s.80-85, fot.5, bibliogr.poz.2.

Inwestycje infrastrukturalne realizowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Zakres rzeczowy modernizacji i rewitalizacji sieci kolejowej prowadzonych przez PKP PLK; charakterystyka inwestycji dotyczących infrastruktury kolei pasażerskich i towarowych oraz aglomeracyjnych.

Trzoński Karol, Ostenda Aleksander: Koleje dużych prędkości – aspekty techniczne i społeczne, Hyperloop One. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 6, s.86-90, rys.5; fot.1, bibliogr.poz.17.

Porównanie konwencjonalnych  systemów kolei dużych prędkości (KDP) oraz systemu kolei magnetycznej. Rozwój sieci KDP na świecie w latach 2013 – 2025 (mapy). Charakterystyka, zalety i funkcjonalność innowacyjnej technologii superszybkich przewozów – Hyperloop One; schemat konstrukcji kapsuły pasażerskiej Hyperloop One.

 

POLSKIE DROGI

Historia betonowych nawierzchni. Polskie Drogi 2017, nr 8, s.4-8, fot.4,

Wynalezienie i historia zastosowania betonu w budownictwie drogowym. Rozwój konstrukcji i technologii wykonania betonowych nawierzchni dróg w Polsce i na świecie.

[Transport konny]. Polskie Drogi 2017, nr 8, s.14-18, fot.4,

Warunki i procedura wyznaczania leśnych tras konnych w Polsce. Organizacja rajdów konnych w Gruzji.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Ciupa Szymon: Smart city pod stałą kontrolą. Przegląd Komunalny 2017, nr 12, s.57-59, rys.4,

Etapy procesu budowy inteligentnego miasta. Zastosowanie technologii informacyjnych w zarządzaniu cyfrowymi i fizycznymi zasobami miasta. Organizacja i świadczenie usług miejskich.

Gawroński Henryk: Termomodernizacja budownictwa mieszkaniowego. Przegląd Komunalny 2017, nr 12, s.35-37, rys.1; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zadania Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) w zakresie finansowania ze środków publicznych termomodernizacji i remontów budynków mieszkalnych. Rodzaje i instrumenty wsparcia finansowego udzielanego przez FTiR inwestorom realizującym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Zasady przyznawania i wypłacania premii termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych. Statystyki: liczba i struktura wniosków o premie wg formy organizacyjnej inwestora; liczba premii wypłaconych przez FTiR w latach 2012 – 2017 (do 30.09); oszczędności kosztów energii wynikające z termomodernizacji w latach 1999 – 2016.

Kamińska Katarzyna: Co dalej z elektromobilnością?. Przegląd Komunalny 2017, nr 12, s.60-61, fot.1,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju elektromobilności w Polsce. Plany rozbudowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Efektywność eksploatacji  i wpływ transportu elektrycznego na środowisko.

Kopta Tadeusz: Jak długie powinny być drogi dla rowerów w miastach?. Przegląd Komunalny 2017, nr 12, s.49-51, fot.1, tab.3, bibliogr.poz.3.

Metodyka szacowania długości niezbędnej sieci tras rowerowych w miastach. Analiza i ocena wymaganej długości sieci dróg rowerowych w zależności od liczby mieszkańców; zestawienie minimalnych sieci tras rowerowych na tle tras zrealizowanych w polskich miastach. Przykład obliczeń dotyczących gęstości sieci rowerowej w Zakopanem.

Krawczyk Barbara: Funkcjonalność w smart city. Przegląd Komunalny 2017, nr 12, s.53-55, fot.1,

Założenia koncepcji smart city oraz obszary zastosowań inteligentnych technologii w miastach w Polsce. Przykłady inwestycji w zakresie inteligentnego transportu i infrastruktury miejskiej zrealizowanych w Rzeszowie i Wałbrzychu.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Augustyniak Wojciech: Analiza progów rentowności polskich regionalnych portów lotniczych. (Analysis of break-even points of Polish regional airports.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 12, s.16-19, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.8.

Analiza progu rentowności lotnisk regionalnych z zastosowaniem algorytmu Profitability Envelope. Porównanie wyniku finansowego (zysk/strata netto) portów lotniczych względem liczby obsłużonych pasażerów i przychodów ze sprzedaży.

Fellner Radosław: Bezzałogowe statki powietrzne jako narzędzie wsparcia służb lotniskowych. (Unmanned aerial vehicles as a tool to support aerodrome services.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 12, s.20-23, rys.1; fot.5, bibliogr.poz.13.

Cele i uwarunkowania wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych (Unmanned Aerial Vehicles – UAV) do zapewnienia bezpieczeństwa w porcie lotniczym. Możliwości zastosowania UAV przez służby lotnicze jako elementu systemów detekcji i monitorowania lotniska. Ocena wyników symulacji lokalizacji i detekcji obcego dronu przez dron lotniskowy w Porcie Lotniczym Katowice.

Fellner Radosław: Infrastruktura krytyczna portu lotniczego zdeterminowana implementacją PBN ICAO. (Critical infrastructure of the airport determined with PBN ICAO implementation.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 11, s.10-16, rys.14, bibliogr.poz.10.

Cele, założenia i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Nowe techniki komunikacji, nawigacji i nadzoru w obszarze zarządzania ruchem lotniczym – Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM).Charakterystyka i wdrażanie koncepcji nowych metod nawigacji – Performance Based Navigation (PBN) – w europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. Wpływ PBN na infrastrukturę krytyczną portu lotniczego.

Głowacki Paweł, Loroch Leszek: Zagrożenia w lotnictwie cywilnym wynikające z niesprawności silników lotniczych. (Hazards in the Polish Civil Aviation resulting from engines failures.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 12, s.24-29, rys.12, bibliogr.poz.11.

Wpływ stanu technicznego statków powietrznych na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Statystyka zdarzeń lotniczych spowodowanych przez niesprawność silników lotniczych w latach 2008 – 2016 wg rodzaju napędu: turbinowe silniki śmigłowcowe, silniki turbośmigłowe, turbinowe silniki odrzutowe, silniki tłokowe.

Huderek- Glapska Sonia: Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu?. (What does the success of an airport mean and when it contributes to the regional economy?.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 11, s.4-9, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.17.

Wpływ portu lotniczego na rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Mierniki sukcesu portu lotniczego w zależności od przyjętego celu funkcjonowania. Wskaźniki efektywności działania polskich portów lotniczych w latach 2015 – 2016 (liczba operacji lotniczych, przychód i zysk netto, udział w rynku); ruch pasażerski w polskich portach regionalnych w latach 1998 – 2016. Zarządzanie relacjami z liniami niskokosztowymi jako czynnik sukcesu portu lotniczego.

Laskowski Jan: Ewolucja standardów ochrony lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej. (Evolution of the civil aviation security standards in the European Union.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 11, s.17-21, rys.1, bibliogr.poz.30.

Przesłanki utworzenia jednolitych, europejskich standardów bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Geneza i rozwój procedur kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych UE. Regulacje prawne i standardy dotyczące ochrony lotnictwa cywilnego przed terroryzmem; wykaz aktów prawnych przyjętych przez UE w odpowiedzi na zaistniałe akty terroryzmu lotniczego.

Marszałkiewicz Jakub: Zagrożenie dla portów lotniczych ze strony bezzałogowych statków powietrznych. (The threat on airports from unmanned aerial vehicles.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 12, s.2-8, fot.9, bibliogr.poz.21.

Rola i znaczenie infrastruktury lotniczej jako elementu infrastruktury kryzysowej; definicja pojęcia infrastruktura krytyczna wg ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.  Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa portów lotniczych spowodowanych użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) w ataku terrorystycznym. Sposoby zapobiegania zagrożeniom ze strony UAV; przykłady polskich innowacyjnych systemów wykrywania UAV (SafeSky, Jastrząb). Możliwości i perspektywy stosowania UAV do ochrony infrastruktury lotnisk.

Tłoczyński Dariusz: Polityka państwa w odniesieniu do lotnisk użytku publicznego. (State policy in relation to public airfield.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 12, s.9-15, rys.1, tab.2, bibliogr.poz.10.

Rola i funkcje portów lotniczych w systemie transportowym. Uwarunkowania i zasady funkcjonowania portów lotniczych w Polsce. Definicja lotniska zgodnie z art. 2 ust.4 ustawy Prawo lotnicze z 2012 r. Wykaz lotnisk wg Rejestru Lotnisk Cywilnych. Proponowane zmiany w Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych z 8 maja 2007 r. Sposoby i zakres ingerencji państwa w  rynek usług lotniczych.

Wesołowski Mariusz, Poświata Adam: Nawierzchnie lotniskowe jako element infrastruktury krytycznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem lotnisk. (Airfield pavements as an element of critical infrastructure in the airport safety management process.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 11, s.22-26, fot.6, bibliogr.poz.12.

Wpływ stanu nawierzchni lotniska na bezpieczeństwo operacji lotniczych. Wymagania normatywne (normy obronne – NO) dotyczące stanu technicznego nawierzchni. Rodzaje i procedury badań diagnostycznych prowadzonych w trakcie procesu eksploatacji nawierzchni lotniskowych. Metodyka oceny parametrów nawierzchni: nośność, szorstkość, równość, wytrzymałość na odrywanie. Identyfikacja i inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Jazukiewicz Zygmunt: Groźne słowo ‚kataster’. Przegląd Techniczny 2017, nr 25, s.12-13, rys.3,

Regulacje prawne i praktyka realizacji ewidencji gruntów i budynków (kataster) w Polsce.

 

RYNEK KOLEJOWY

Czubiński Roman: Gorzów Wielkopolski chce wprowadzić tramwaje w XXI w. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.54-57, fot.4,

Historia i stan obecny komunikacji tramwajowej w Gorzowie Wielkopolskim. Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury i taboru tramwajowego od lat 90. XX w. Inwestycje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej oraz modernizacji taboru realizowane od 2013 r.

Derewienko Emilia: Centralny hub logistyczny wspomoże centralny port komunikacyjny?. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.28-29, fot.1,

Założenia planu budowy Centralnego Hubu Logistycznego (CHL) Poczty Polskiej. Projekt infrastruktury i skomunikowanie lotniczego Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie z CHL.

Góra Ignacy: Czy transport kolejowy ma szansę?. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.18-21, rys.4,

Uwarunkowania zwiększenia udziału kolei w pracy przewozowej transportu towarowego w Polsce. Statystyka kolejowych przewozów towarowych w 2017 r. wg grup towarowych oraz udziału przewoźników w rynku. Kierunki rozwoju przewozów kontenerowych i intermodalnych. Postulaty wprowadzenia ulg w opłatach za dostęp do infrastruktury dla transportu intermodalnego oraz rozbudowy kolejowej infrastruktury logistycznej. Rola i zadania administracji, w tym UTK i PKP PLK w realizacji strategii przeniesienia towarów z dróg na kolej.

Góra Ignacy: Wyzwania stojące przed budową ERTMS w Polsce. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.68-70, fot.1,

Założenia i etapy wdrażania systemu ERTMS/ETCS na sieci kolejowej w Polsce. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie ERTMS w 2016 r. oraz prognozy.

Innowacyjne dworce systemowe podbiją polską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.50-51, fot.4,

Parametry i wyposażenie Innowacyjnych Dworców Systemowych planowanych do realizacji w Pomiechówku i Oświęcimiu.

Jasiński Rafał: Niełatwy powrót do przewozów rozproszonych. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.30-32, fot.2,

Przyczyny zmniejszenia udziału kolejowych przewozów rozproszonych w polskim rynku transportowym. Obsługa transportowa i logistyczna przewozów rozproszonych PKP Cargo i DB Cargo Polska. Uwarunkowania rynku i rola państwa w rozwoju transportu kolejowego małych ładunków.

Litwin Michał, Pałys Elżbieta: [Transport kruszyw koleją w Polsce]. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.22-27, fot.2, tab.2,

Problemy organizacji przewozów kruszyw na potrzeby inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce. Wpływ stanu technicznego i dostępności  infrastruktury na warunki realizacji przewozów towarowych. Wnioski dotyczące roli państwa w likwidacji barier rozwoju kolejowego transportu kruszyw.

Madrjas Jakub: Wydać środki? Nie. Zrealizować program. Rynek Kolejowy 2017, nr 11, s.20-21, fot.1,

Zadania dotyczące realizacji Krajowego Programu Kolejowego w opinii uczestników debaty pt.: „Zarządca infrastruktury – Wykonawca i Producent – Jednostka Notyfikowana. Jak relacje pomiędzy tymi podmiotami wpływają na tempo i koszty realizacji, efektywność i jakość oraz innowacyjność inwestycji. Co osiągneliśmy? Co przed nami?”, która odbyła sie w ramach 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, we wrześniu 2017 r. Zakres rzeczowy inwestycji oraz ocena wydatkowania funduszy unijnych na ich finansowanie. Organizacja robót torowych i ruchu kolejowego w czasie wykonywania inwestycji.

Rydzyński Paweł: Lotnisko w Baranowie to dobry znak dla kolei. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.36-37,

Rola i znaczenie kolei w obsłudze transportowej Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Projekt i uwarunkowania realizacji połączeń kolei dużych prędkości z lotniskiem.

Szymajda Michał: Koleje Ukraińskie modernizują i kupują nowy tabor. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.66-67, fot.1,

Zakres rzeczowy inwestycji taborowych Kolei Ukraińskich; zakupy i modernizacje zespołów trakcyjnych oraz wagonów pasażerskich.

Urbanowicz Witold: Końcowy odcinek II linii metra wywraca sie na ostatniej prostej. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.42-46, fot.5,

Plan rozbudowy II linii metra do 2023 r. Założenia projektowe realizacji stacji metra i zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Przyczyny unieważnienia wyników konkursu na projekt stacji zlokalizowanych na zachodnim odcinku II linii metra.

[Inwestycje w zakresie taboru i techniki kolejowej]. Rynek Kolejowy 2017, nr 12, s.58-65, fot.5,

Zarządzanie taborem i polityka inwestycyjna polskich kolei pasażerskich (PKP Intercity, Koleje Mazowieckie). Kierunki rozwoju innowacyjności w przemyśle kolejowym w opinii przedstawiciela branży.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Raczyński Jan: Efekty społeczno-gospodarcze budowy linii dużych prędkości w Polsce (1). Wpływ inwestycji na rozwój przemysłu, sektora budowlanego i zaplecza naukowo-badawczego. (Social-economic effects of the high speed railways structure in Poland. The influence of investment of the development of industry, construction sector and study and research facilities.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 9, s.50-54, rys.2, tab.3, bibliogr.poz.17.

Plan budowy kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce zgodnie z priorytetami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; zakres i szacunkowe koszty inwestycji infrastrukturalnych i taborowych związanych z kdp. Charakterystyka planowanych linii dużych prędkości na tle obecnej sieci kolejowej. Wpływ budowy kdp na rozwój przemysłu i budownictwa. Rola i zadania krajowej polityki badawczo-rozwojowej w realizacji kdp.