UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 04/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2018

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

BJULLETEN OSŽD

DROGOWNICTWO

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

SAMOCHODY SPECJALNE

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

 

BEZPIECZEŃSTWO W LOGISTYCE

Mrozowska Alicja: Bezpieczeństwo transportu ropy naftowej drogą morską w aspekcie wprowadzania i przestrzegania międzynarodowych dokumentów. Bezpieczeństwo w Logistyce 2017, nr 1(4), s.26-33, rys.4; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.20.

Charakterystyka przepisów prawa międzynarodowego dotyczących bezpieczeństwa przewozu ropy naftowej i jej produktów drogą morską; cele i zakres regulacji postanowień umów międzynarodowych: konwencja SOLAS, konwencja MARPOL, konwencja STCW, kodeks ISM, kodeks ISPS, kodeks IMDG. Przyczyny i okoliczności wypadków transportowych z udziałem statków przewożących ropę naftową oraz powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska morskiego; liczba wypadków i katastrof morskich z udziałem zbiornikowców w latach 2005 – 2014.

Różycki Marek: Co wiemy o rynku transportowym. Dane o roku 2016. Bezpieczeństwo w Logistyce 2017, nr 2-3(6-7), s.24-45, rys.1; fot.1, tab.26,

Analiza rynku przewozów towarów niebezpiecznych w Polsce w 2016 r. Wielkość i struktura przewozów ładunków transportem drogowym, kolejowym i morskim w latach 2014 – 2016. Zdarzenia drogowe przy przewozie towarów niebezpiecznych w latach 2015 – 2016. Obroty ładunkowe w portach morskich w 2016 r. (w tym przeładunki towarów niebezpiecznych). Sprawozdawczość prowadzona przez doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w 2016 r. Kwalifikacje i rynek zatrudnienia kierowców.

Różycki Marek: Nowelizacja umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Informacja praktyczna. Bezpieczeństwo w Logistyce 2017, nr 1(4), s.35-46, fot.1,

Regulacje znowelizowanej umowy ADR dotyczące przewozu paliw płynnych i gazowych. Obowiązki uczestników przewozu oraz doradców do spraw bezpieczeństwa. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych. Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów zasilanych gazem.

Różycki Marek: Śledzenie jednostek transportowych towarów niebezpiecznych – kierunki zmian w pracach gremiów międzynarodowych. Bezpieczeństwo w Logistyce 2017, nr 2(5), s.40-52, bibliogr.poz.4.

Proces stanowienia prawa międzynarodowego oraz organy odpowiedzialne za tworzenie przepisów w transporcie towarów niebezpiecznych. Regulacje prawne oraz działalność grup roboczych ONZ w obszarze dokumentacji i monitoringu ładunków niebezpiecznych: projekt wykorzystania Europejskiej Stacji Geodezyjnej Nawigacji (EGNOS) do określania pozycji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych; system monitoringu SCU- TUM; francuski test operacyjny CETE SO; rozbudowa e- Call dla potrzeb samochodów ciężarowych; ‚e-fracht’ w transporcie lotniczym opracowany przez IATA; platforma telematyczna do śledzenia transportu multimodalnego oraz towarów w portach morskich – ‚Aquiret’. Specyfikacje techniczne TSI TAF w zakresie transportu kolejowego. Zasady udostępniania danych telematycznych organom publicznym i osobom prywatnym.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Gospodarczyk Tadeusz: Sandomierska ‚reforma’ komunikacyjna. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.39-44, rys.1; fot.3, tab.3,

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej w Sandomierzu wprowadzone w 2017 r. Przesłanki i zakres optymalizacji oferty przewozów pasażerskich realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Analiza popytu i podaży usług transportu publicznego. Nowy model obsługi  komunikacyjnej miasta przez transport autobusowy; schemat linii autobusowych w Sandomierzu.

Gromadzki Marcin: Czy autobus elektryczny może stać się podstawą nowej oferty przewozowej w transporcie miejskim w Polsce?. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.6-16, fot.4, tab.1,

Uwarunkowania i czynniki  rozwoju elektrycznego transportu autobusowego w miastach różnej wielkości w Polsce. Deklaracje zakupów autobusów elektrycznych w polskich miastach wg stanu na 30.09.2017 r. Analiza efektywności stosowania napędów elektrycznych w transporcie autobusowym. Porównanie cech eksploatacji elektrobusów i autobusów z silnikiem Diesla. Korzyści środowiskowe i społeczne z wprowadzenia do eksploatacji autobusów z napędem elektrycznym. Konstrukcja zasobników energii oraz  technologia ładowania autobusów elektrycznych. Wpływ zadań przewozowych w rozkładach jazdy na warunki eksploatacji elektrobusów. Rekomendacje dotyczące alokacji autobusów elektrycznych na liniach komunikacyjnych w zależności od charakteru tras.

Horna Marco: Projektowanie schematów sieci komunikacyjnych. Technika tworzenia funkcjonalnych schematów graficznych dla skomplikowanych sieci transportowych. (Entwicklung eines schematischen Liniennetzplans.) Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.33-38, rys.10, bibliogr.poz.1.

Zasady projektowania funkcjonalnych i poprawnych merytorycznie schematów sieci transportowych. Metody i etapy realizacji schematu sieci komunikacji publicznej w Akwizgranie (Niemcy).

Mikiel Piotr: Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1370/2009 dotyczącego usług publicznych w transporcie pasażerskim. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.67-68,

Cele i zakres zmian regulacji prawnych UE w dotyczących funkcjonowania otwartego rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego, wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/16/2338 z 14 grudnia 2016 r.

Perchel Artur: Stanowisko Komitetu UE UITP dotyczące propozycji zmian w dyrektywie w sprawie ekologicznie czystych pojazdów. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 147, s.25-27, tab.1,

Ocena proponowanych zmian regulacji unijnej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (2009/33/WE), w zakresie: obowiązywania i stosowania przepisów dyrektywy; definicji ekologicznie czystego pojazdu; zakupu ekologicznie czystych pojazdów; metodologii obliczania kosztów całego cyklu użytkowania; obowiązku składania sprawozdań z wdrożenia dyrektywy przez państwa członkowskie UE.

Przesmycki Krzysztof: Schematy sieci transportu miejskiego w średnich i małych miastach – szansa, potrzeba czy raczej przesada?. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.22-32, rys.11,

Cele i realizacja schematu graficznego sieci transportowych w miastach. Różnice między schematem i mapą. Analiza oferty schematów transportowych w polskich miastach; dane dotyczące schematów sieci komunikacyjnej w ośrodkach średniej wielkości wg stanu na czerwiec 2017 r. Przykłady topograficznych schematów linii komunikacji miejskiej w Pile oraz sieci metra w Londynie. Analiza oferty schematów transportowych w polskich miastach; dane dotyczące schematów sieci komunikacyjnej w ośrodkach średniej wielkości wg stanu na czerwiec 2017 r.

Stawicki Grzegorz: Systemy napędowe do autobusów elektrycznych. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 147, s.44-50, rys.9; fot.3,

Charakterystyka techniczna systemów napędowych autobusów elektrycznych, oferowanych przez firmę TM4; wpływ warunków eksploatacji pojazdu na wydajność systemu napędowego.

W komunikacji miejskiej nadchodzi era elektromobilności. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2018, nr 147, s.21-24, rys.2; fot.3,

Instrumenty prawne i ekonomiczne polityki rozwoju elektromobilności w Polsce. Regulacje ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie planowania i organizacji publicznego transportu autobusowego z wykorzystaniem pojazdów zeroemisyjnych; metodyka analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych.

Woźniak Grażyna: Proces adaptacji zawodowej pracowników nowo zatrudnionych w Tramwajach Warszawskich sp. z o.o.. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.56-58, fot.1,

Założenia i etapy wdrażania procedury adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

Wyszomirski Olgierd: Ćwierć wieku Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2017, nr 146, s.45-48, fot.8,

Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni. Charakterystyka taboru autobusowego i trolejbusowego eksploatowanego przez ZKM. Organizacja publicznych przewozów pasażerskich i obsługi transportowej imprez masowych.

 

BJULLETEN OSŽD

Massel’ A., Pomykala A., Racin’ski J.: Sostojanie i perspektivy razvitija skorostnogo železnodorožnogo passažirskogo soobscenija v Central’noj i Vostočnoj Evrope. (Stan i perspektywy rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego dużych prędkości – informacje z Centralnej i Wschodniej Europy.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 5, s.17-30, rys.10, tab.1,

Analiza rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Centralnej i Wschodniej Europie. Plany rozbudowy linii kolejowych dużych prędkości w krajach Centralnej i Wschodniej Europy.

Sokolov Maksim: Rossijskie železnye dorogi: soedinjaja Evropu i Aziju. (Koleje rosyjskie: łączą Europę i Azję.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 4, s.1-6, 3,

Realizacja reform na kolejach rosyjskich oraz rola kolei rosyjskich w transporcie regionu euroazjatyckiego.

Tofik Ali: Maksimal’noe vnimanie kadrovym resursam v celja’h dostiženija stabil’nogo konkurentnogo premušestva: opyt RAI. (Uwagi o polityce kadrowej na kolei irańskiej w celu osiągnięcia stabilnej konkurencji.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 5, s.32-35, 3,

Przedstawienie polityki kadrowej na kolejach irańskich. Organizacja pracy, rynek pracy.

Šarifi Reza, Arfa Ehsan: Analiz sostojanija železnodorožnoj sistemy putjom monitoringa s pomoščju signalizacionnyh datčikov. (Analiza stanu kolejowych systemów monitorowania trasy za pomocą czujników sygnalizacyjnych.) Bjulleten OSŽD 2017, nr 4, s.26-33, il., rys.6,

Kolejowe systemy wymagają udoskonalenia i bezpiecznych wagonów, towarowych i pasażerskich, a także podniesienia swojej efektywności. Dużą w tym rolę odgrywa monitoring z zastosowaniem czujników.

 

DROGOWNICTWO

Gasz Krzysztof: Drogowskazy tablicowe na autostradach. (Overhead signs on motorways.) Drogownictwo 2018, nr 3, s.97-101, fot.8, bibliogr.poz.10.

Wpływ oznakowania drogowskazowego na rozkład i bezpieczeństwo ruchu na pasach autostrady. Charakterystyka drogowskazów tablicowych stosowanych na autostradach w Polsce, w Niemczech i w Holandii.

Stańczyk Andrzej: Mosty na Sri Lance w rejonie tsunami. (Bridges in Sri Lanka in the tsunami region.) Drogownictwo 2018, nr 3,rys.1; fot.8,

Zniszczenia w infrastrukturze komunikacyjnej Sri Lanki spowodowane tsunami w 2004 r.; konstrukcja mostów zniszczonych i odbudowanych na wschodnim wybrzeżu wyspy.

Suchocka Marzena, Kosiba Agnieszka: Analiza możliwości wykonania nasadzeń zastępczych i kompensacyjnych drzew w pasach drogowych na przykładzie wybranych ulic. (Analysis of the possibility of replacement and compensatory street planting on the example of selected streets.) Drogownictwo 2018, nr 3, s.92-96, rys.1; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.14.

Cele i zakres działań mających na celu kompensację przyrodniczą ubytków drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ w Warszawie. Liczba drzew posadzonych jako nasadzenia zastępcze, w tym drzewa stanowiące kompensację przyrodniczą wg stanu w 2016 r. Analiza możliwości wykonania nowych nasadzeń na wybranym obszarze Pragi Północ.

 

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Kontenery na Jedwabnym Szlaku. Logistyka 2018, nr 1, s.32-36, rys.3, tab.1,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wpływ wymiany handlowej Polski i Chin na wielkość i strukturę przewozów towarowych. Liczba tras i połączeń kolejowych w relacjach Chiny – Europa w latach 2014 – 2017 oraz planowana liczba pociągów w 2020 r.; przebieg tras głównych – euroazjatyckich i transeuropejskich – kolejowych korytarzy transportowych (mapy). Prognozy rozwoju przewozów kontenerowych i intermodalnych.

Fajczak- Kowalska Anita: Innowacyjny środek transportu – Hyperloop jako odpowiedź na współczesne problemy komunikacyjne. (EInnovative mean of transport – Hyperloop as a response to growing transport needs.) Logistyka 2018, nr 1, s.43-47, tab.4, bibliogr.poz.11.

Wyzwania dla współczesnego transportu związane ze wzrostem mobilności i potrzeb przewozowych. Koncepcja i funkcjonalność Hyperloop jako środka transportu pasażerskiego i towarowego. Propozycja utworzenia połączeń transportowych polskich miast za pomocą technologii Hyperloop; prognozowane czasy przejazdu Hyperloop’em dla wybranych miast w Polsce.

Grzybowski Marek: Transport morski – współczesność i perspektywa długoterminowa. Logistyka 2018, nr 1, s.27-31, rys.3, tab.2,

Kierunki rozwoju i przebieg procesu konsolidacji światowego rynku transportu morskiego. Trendy wzrostu przewozów towarowych drogą morską oraz światowej floty transportowej w latach 2000 – 2017. Wielkość i struktura floty światowej wg rodzajów statków i nośności w latach 2016 – 2017.  Kierunki rozwoju rynku żeglugi kontenerowej; potencjał przewozowy floty kontenerowców; wskaźniki rentowności armatorów liniowych w 2017 r. Innowacyjność i automatyzacja w logistyce morskiej.

Jaskólska Ewa, Koliński Adam: Analiza efektywności outsourcingu procesów transportowych – wyniki prowadzonych badań. Logistyka 2018, nr 1, s.37-42, rys.4, tab.11, bibliogr.poz.8.

Struktura przedmiotowa rynku outsourcingu w Polsce w latach 2010 – 2017 (klasyfikacja zasobów zlecanych w outsourcing). Analiza efektywności zastosowania outsourcingu na przykładzie procesu transportowego; porównanie kosztów utrzymania własnej floty samochodowej przez przedsiębiorstwa z kosztami outsourcingu.

Szołtysek Jacek: Ewolucja zainteresowań logistyki miasta – nowe kierunki eksploracji naukowo-badawczej. (Evolution of the interests of city logistics – new directions of scientific research.) Logistyka 2018, nr 1, s.11-15, bibliogr.poz.18.

Rola czynnika społecznego w koncepcji logistyki miejskiej. Zarządzanie miejską przestrzenią publiczną i  transportem w aspekcie logistyki społecznej.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Jaskólska Ewa, Koliński Adam: Jak zracjonalizować koszty transportu? Analiza outsourcingowa procesów transportowych. Logistyka a Jakość 2018, nr 2, s.18-22, tab.15,

Metody racjonalizacji zarządzania samochodową w przedsiębiorstwie transportowym. Porównanie kosztów zakupu nowego taboru oraz zastosowania outsourcingu usług transportowych. Kryteria oceny ofert dotyczące zakupu samochodów flotowych.

Sędziak Piotr: Samochody autonomiczne – odkrywanie koła na nowo. Technologia chłodnym okiem (cz.II). Logistyka a Jakość 2018, nr 2, s.34-36, fot.1,

Kierunki rozwoju technologii pojazdów autonomicznych na świecie. Korzyści i potencjalne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu oraz cyberbezpieczeństwa samochodów autonomicznych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Apetyt na więcej. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 4, s.8-12, rys.6; fot.1, tab.1,

Statystyka przeładunków kontenerów w polskich portach morskich w latach 2008 – 2017. Porównanie potencjału przeładunkowego i konkurencyjności terminali kontenerowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Gróbarczyk Marek: Rozwój branży morskiej . Namiary na Morze i Handel 2018, nr 3, s.7-9, fot.1,

Cele i strategia rozwoju polskiej gospodarki morskiej (rozmowa z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Markiem Gróbarczykiem). Plany dotyczące reaktywacji przemysłu stoczniowego. Kierunki poprawy rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstw żeglugowych, w tym przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska. Zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury portów morskich. Kierunki zmian w polityce rybołówstwa oraz w szkolnictwie morskim.

[Kolejowa obsługa portów morskich]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 7, s.9-17, fot.2, tab.1,

Trendy wzrostu przewozów intermodalnych do polskich portów morskich. Program modernizacji infrastruktury dostępu kolejowego do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu do 2020 r. Inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury portowej i kolejowej współfinansowane z funduszu CEF. Wykaz regularnych i bezpośrednich połączeń portów z zapleczem, portami polskimi i europejskimi, realizowanych przez pociągi intermodalne.

[Nowe technologie w gospodarce morskiej]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 5, s.9-17, rys.5; fot.1,

Trendy rozwoju nowych technologii w gospodarce i transporcie morskim. Projekty automatyzacji i cyfryzacji żeglugi kontenerowej (autonomiczne statki kontenerowe i kontenery) oraz  systemów zarządzania i pracy przeładunkowej portów morskich. Koncepcja intermodalnej platformy informatycznej integrującej uczestników dostaw opracowana przez PKP Informatyka. Kierunki rozwoju rynku handlu elektronicznego w Polsce. Przykłady i efektywność stosowania technologii satelitarnych w transporcie morskim.

[Polskie porty morskie]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 3, s.10-19, rys.8; fot.1, tab.1,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich wg grup towarowych w latach 2007 – 2017. Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Gdańsk; charakterystyka projektu budowy terminala cukrowego. Problemy wzrostu potencjału przeładunkowego i zdolności konkurencyjnej portów w Elblągu i Kołobrzegu.

[Przedsiębiorstwa żeglugowe w Polsce]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 6, s.9-17, fot.3,

Trendy wzrostu przewozów towarowych, masowych i kontenerowych na światowym rynku żeglugi morskiej. Sytuacja finansowa, strategie rynkowe i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw żeglugowych. Rozwój oferty przewozów kontenerowych i ro-ro przez polskich armatorów.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Antonowicz Mirosław: Nieruchomości o potencjale logistycznym. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 14-15, s.10, fot.1,

Założenia planu rozwoju infrastruktury kolejowej i logistycznej PKP do 2023 r.(rozmowa z członkiem Zarządu PKP S.A., Mirosławem Antonowiczem); modernizacja dworców kolejowych; rozbudowa sieci terminali intermodalnych. Wnioski dotyczące polityki kolejowej UE w zakresie przewozów towarowych.

 

POLSKIE DROGI

Chołuj Liliana: Partnerstwo Publiczno-Prywatne ale o co chodzi?. Polskie Drogi 2018, nr 2, s.1-15, rys.1; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.5.

Regulacje prawa polskiego w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach PPP. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania PPP w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Muskała Piotr: Polski rynek autobusów w 2017 r. Samochody Specjalne 2018, nr 3, s.83-85, fot.5,

Statystyka sprzedaży nowych autobusów w Polsce w 2017 r.: rodzaje autobusów wg typu i marki, pojazdy z napędem alternatywnym.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Wizja dla Balic na 20 lat. Skrzydlata Polska 2018, nr 4, s.28-31, fot.7,

Założenia planu rozwoju lotniska Kraków-Balice do 2036 r. Projekty inwestycji dotyczących modernizacji i rozbudowy infrastruktury portu lotniczego w latach 2016 – 2025.

 

ŚWIAT KOLEI

Gieżyński Tomasz: Świerdłowska Dziecięca Kolej Żelazna. Świat Kolei 2017, nr 12, s.38-41, fot.14,

Historia oraz charakterystyka infrastruktury i taboru wąskotorowej kolejki dziecięcej w Swierdłowsku od 1960 r.

Jankowski Tomasz: Kolej borowinowa we Franciszkowych Łaźniach. Świat Kolei 2017, nr 12, s.42-43, fot.11,

Historia i stan obecny linii kolei wąskotorowej wykorzystywanej do przewozu borowiny w Czechach.

Jerczyński Michał: Ruszów – Gozdnica. Świat Kolei 2018, nr 12, s.36-37, rys.1; fot.8, tab.1,

Historia i stan obecny linii kolejowej Ruszów – Gozdnica; przebieg linii na polskiej mapie z 1936 r.; wykaz punktów taryfowych.

Massel Andrzej: Od Morza Czarnego do Morza Bałtyckiego – z dziejów kolei Brzesko-Grajewskiej (2). Świat Kolei 2017, nr 12, s.15-19, fot.8,

Historia linii kolejowej Grajewo – Brześć.  Funkcjonowanie kolei w czasie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku.  Eksploatacja linii i organizacja ruchu kolejowego na trasie Brześć – Grajewo w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w latach 1939 – 1945; rozkłady jazdy pociągów z lat 1938 – 1944.

Rusak Ryszard: Cztery pory roku na kolei Rhätische Bahn (cz.4 – zima). Świat Kolei 2017, nr 12, s.32-35, fot.11,

Trasa i atrakcje turystyczne wąskotorowej Kolei Retyckiej (Rhätische Bahn) w Szwajcarii; sezonowa oferta przewozowa dla podróżujących zimą.

Soczówka Andrzej, Rudakevych Ivan: Regres tramwajów na Ukrainie. Świat Kolei 2017, nr 12, s.46-53, rys.5: fot.13, tab.4,

Perspektywy i kierunki rozwoju transportu tramwajowego na Ukrainie po 1991 r. Wpływ działań wojennych w Donbasie na  stan infrastruktury transportowej. Przyczyny likwidacji połączeń tramwajowych w wybranych miastach. Porównanie wielkości sieci tramwajowych w 1991 i 2016 r. Stan taboru tramwajowego w ukraińskich przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w 2016 r.

Z cukru i herbaty. Historia Kolei Transirańskiej (2). Świat Kolei 2017, nr 12, s.20-29, fot.28, bibliogr.poz.30.

Historia  Kolei  Transirańskiej od 1938 r. do chwili obecnej. Organizacja ruchu kolejowego i przewozy na potrzeby wojska podczas II. wojny światowej; organizacja przewozów uchodźców wojennych z Polski. Współczesne kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej w Iranie.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Berlińska Ewelina, Choma Jan: Implikacja innowacyjnych aplikacji mobilnych usprawniających przepływ osób w miastach na wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu oraz koncepcji SmartCity. (Implication of innovative mobile applications that streamline urban mobility to implement sustainable transport concepts and the SmartCity concepts.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 1, s.30-35, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.19.

Cele i zasady polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Rola i zadania logistyki miejskiej w kształtowaniu efektywnego systemu transportowego. Problemy ograniczenia zjawiska kongestii w ruchu miejskim; liczba samochodów osobowych w Polsce w latach 1990 – 2015. Znaczenie i funkcje technologii informacyjnych w realizacji koncepcji inteligentnego miasta – SmartCity. Założenia i wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu publicznego w Lublinie; wyniki badań potrzeb przewozowych oraz wykorzystanie aplikacji mobilnych w transporcie miejskim (SkyCash, NextBike, Jakdojade.pl, MyBus, MobileMPK, GoogleMaps, Yanosik).

Bździuch Paulina, Bogacki Marek: Emisja metali ciężkich do powietrza z autobusów miejskich w Krakowie w latach 2010 – 2025. (Emission of heavy metals in to the air from urban buses in Krakow in 2010 – 2025.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 1, s.18-25, rys.18, bibliogr.poz.27.

Źródła i wielkość emisji metali ciężkich (ołów, kadm, miedź, chrom, nikiel, selen, cynk) z autobusów komunikacji miejskiej w latach 2010 – 2025 w Krakowie.

Ciastoń- Ciulkin Aleksandra: Autobusowe linie dowozowe do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia w aglomeracji krakowskiej. (Feeder bus lines to the Wieliczka Rynek- Kopalnia railway station in the Krakow agglomeration.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.24-30, rys.4; fot.3, tab.2, bibliogr.poz.12.

Organizacja połączenia kolejowego pomiędzy Wieliczką i Krakowem. Oferta przewozowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) oraz rozwiązania integrujące środki transportu indywidualnego i publicznego w aglomeracji krakowskiej z systemem kolejowym: integracja infrastruktury transportowej, wspólna oferta biletowa, zintegrowana informacja pasażerska i rozkłady jazdy. Ocena i perspektywy wzrostu dostępności kolei po uruchomieniu autobusowych linii dowozowych do stacji kolejowej Wieliczka Rynek-Kopalnia.

Drabicki Arkadiusz: Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. (Investigation of impact of sudden service disruptions (suspensions) on public transport trips in the city of Krakow – conclusions for further extension of the dynamic passenger information system.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.5-13, rys.5, tab.6, bibliogr.poz.14.

Analiza oddziaływania zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na jakość podróżowania i zachowanie podróżnych. Przyczyny, lokalizacja i skutki czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego w Krakowie w latach 2015 – 2017; wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu zakłóceń na decyzje podjęte przez pasażerów. Charakterystyka oraz propozycje modyfikacji systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Faron Aleksandra: Relacje pomiędzy planowaniem rozwoju struktury zabudowy miasta a systemem transportowym na przykładzie Krakowa. (Relations between planning of the city’s building structure development and the transport system based on the example of Krakow.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 1, s.26-29, rys.6, bibliogr.poz.3.

Zasady planowania przestrzennego miasta i obszarów podmiejskich (suburbia). Koncepcja rozwoju systemu transportu zbiorowego w Krakowie skoordynowanego z rozwojem przestrzennym; schemat planowanej w 2050 r. sieci komunikacji szynowej (tramwajowej, kolejowej i metra).

Korzeniowski Janusz: Historia komunikacji miejskiej Olsztyna. (History of urban public transport in Olsztyn.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.19-23, fot.8, bibliogr.poz.5.

Historia komunikacji tramwajowej w Olsztynie od 1907 r. do chwili obecnej. Przyczyny likwidacji trakcji tramwajowej w 1965 r. Reaktywacja transportu tramwajowego, inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru tramwajowego realizowane od 2012 r.

Malasek Jacek: Ustawa o elektromobilności na tle europejskim. (Electromobility Bill on the European background.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.3-4, rys.3; fot.2,

Cele i instrumenty prawne polityki UE w zakresie rozwoju ekomobilności. Przedmiot regulacji i najważniejsze pojęcia definiowane w polskiej ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11.01.2018 r. Założenia planu realizacji ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych do 2020 r.

Myszka Agata, Truszczyński Mateusz: Możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej do zwiększenia dostępności transportowej trójmiejskich portów morskich. (Potential of using inland waterways to increase transport availability of the Tri-city seaports.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.14-18, rys.2, tab.2, bibliogr.poz.22.

Problemy i perspektywy rozwoju połączeń żeglugowych z portami Trójmiasta. Ocena dostępu drogowego i kolejowego do portów w Gdańsku i w Gdyni. Wpływ dostępności transportowej portów morskich na ich konkurencyjność i warunki rozwoju. Analiza potencjalnego wykorzystania żeglugi śródlądowej do obsługi transportu zaplecza.

Pogodzińska Sylwia: Szacowanie natężenia ruchu rowerowego na podstawie danych z systemu rowerów miejskich. (Estimation of bicycle traffic flow based on bike share system data.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 1, s.5-11, rys.2, tab.6, bibliogr.poz.40.

Metoda szacowania natężenia ruchu rowerowego oparta na danych GPS z systemu rowerów miejskich. Wyniki pomiarów i analiza natężenia ruchu na podstawie danych dotyczących funkcjonowania Krakowskiego Roweru Miejskiego (Wavelo) w 2017 r.

Przybyła Dorota: 2018 – rok inż. Ernesta Malinowskiego w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 2, s.31-32, fot.3,

Zarys biografii oraz osiągnięcia zawodowe inż. Ernesta Malinowskiego (1818 – 1899), dotyczące m.in. projektu i budowy Kolei Transandyjskiej. Uroczystości upamiętniające Ernesta Malinowskiego w 1999 r. i w 2018 r.

Wojtal Remigiusz: Zanieczyszczenie powietrza w miastach w aspekcie ruchu samochodowego. (Air pollution in cities in the aspect of car traffic.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 1,rys.8, tab.3, bibliogr.poz.13.

Charakterystyka źródeł zanieczyszczenia atmosfery w środowisku miejskim; udział poszczególnych źródeł i środków transportu w emisji zanieczyszczeń na podstawie badań przeprowadzonych w UE i w Polsce (Kraków). Analiza wpływu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza; czynniki warunkujące rodzaj i wielkość emisji tlenku węgla i tlenku azotu oraz pyłów zawieszonych. Przyczyny i skutki zjawiska powstawania smogu. 

 

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Ciężarówka z napędem elektrycznym – to już nie mrzonki. TSL Biznes 2018, nr 1, s.50-52, rys.2; fot.4,

Koszty i efektywności eksploatacji pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym. Porównanie kosztów zakupu oraz utrzymania tradycyjnych i elektrycznych pojazdów na przykładzie w pełni elektrycznego samochodu ciężarowego z naczepą firmy Tesla.

Nietz Franciszek: Na Rail Baltica jeszcze poczekamy. TSL Biznes 2018, nr 1, s.54-55, rys.1; fot.2,

Założenia projektowe i przebieg realizacji międzynarodowego korytarza Rail Baltica w Polsce. Przebieg modernizacji linii Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew oraz Białystok – Ełk. Zakres finansowania inwestycji w ramach funduszu ‚Łącząc Europę’ (CEF). Uwarunkowania i perspektywy oddania do użytkowania całej trasy Rail Baltica do 2026 r.

Nietz Franciszek: Nadchodzi cyfrowa kolej. TSL Biznes 2018, nr 1, s.32-34, rys.1; fot.3, tab.1,

Kierunki cyfryzacji w transporcie kolejowym na świecie i w Polsce. Rola i znaczenie technologii IT dla rozwoju usług kolei. Przykłady zastosowania technologii informatycznych w transporcie pasażerskim i towarowym; platformy multimodalne dla podróżnych; autonomiczne sterowanie ruchem pociągów i metra; inteligentne systemy w zakresie organizacji przewozów oraz zapobiegawcze utrzymanie infrastruktury i taboru. Innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze cyfryzacji realizowane przez PKP.