UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 06/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2018

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

INFRASTRUKTURA

KURIER KOLEJOWY

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

WIEDZA I ŻYCIE

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej, Ziółkowska Karolina: Skutki opóźnionej restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim. (Delayed effects of restructuring the Motor Transport Company in Ostrów Wielkopolski.) Autobusy 2018, nr 1-2, s.38-42, rys.4, tab.5, bibliogr.poz.9.

Działalność przewozowa i podstawowe wskaźniki finansowe PKS w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2006 – 2013. Założenia i realizacja programu restrukturyzacji PKS w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2011 – 2015. Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa; koszty i efekty restrukturyzacji oraz otrzymana pomoc publiczna.

Brożyna Ewa: Carpooling – konkurencja dla transportu publicznego? Analiza zadowolenia osób korzystających ze wspólnego podróżowania. Autobusy 2018, nr 1-2, s.32-37, bibliogr.poz.7.

Historia i założenia carpoolingu. Ocena korzyści ze wspólnego podróżowania samochodem na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook) w 2017 r.

Dyr Tadeusz: Aplikacja OnTime firmy Pixel jako instrument kreowania zrównoważonej mobilności w miastach. (OnTime application by Pixel, as sustainable mobility creating tool in the cities.) Autobusy 2018, nr 3, s.12-15, fot.9, bibliogr.poz.17.

Koncepcja inteligentnego miasta oraz założenia polityki zrównoważonego rozwoju mobilności w UE. Rola inteligentnych systemów transportowych w rozwoju oferty przewozowej komunikacji zbiorowej i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kongestii. Budowa i funkcje Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej (CeSIP) opracowanego przez firmę Pixel; funkcjonalność i efekty wdrożenia aplikacji mobilnej OnTime w Żywcu i Tomaszowie Mazowieckim.

Dyr Tadeusz: Solaris – lider na rynku autobusów miejskich w Polsce. (Solaris – leader on the market of city buses in Poland.) Autobusy 2018, nr 1-2, s.18-25, rys.4; fot.17, bibliogr.poz.7.

Oferta produkcyjna firmy Solaris w zakresie autobusów miejskich z napędem konwencjonalnym i elektrycznym. Wielkość produkcji i sprzedaży różnych typów autobusów w latach 2006 – 2016; zakupy autobusów przez polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz eksport na rynki zagraniczne.

Dyr Tadeusz, Kozłowska Małgorzata: Koszty kongestii w Unii Europejskiej. (Congestion costs in the European Union.) Autobusy 2018, nr 1-2, s.26-31, rys.6, tab.6, bibliogr.poz.12.

Przyczyny i skutki kongestii transportowej w miastach europejskich. Straty ekonomiczne powstające w wyniku niewystarczającej przepustowości sieci transportowych w miastach. Statystyki dotyczące poziomu wewnętrznych i zewnętrznych kosztów kongestii w poszczególnych państwach UE. Porównanie kosztów kongestii na obszarze pozamiejskim.

Hartleb Agnieszka: Prawo pracy w usługach transportowych realizowanych w Unii Europejskiej. (Labor law in transport services carried out in the European Union.) Autobusy 2018, nr 3, s.32-36, rys.1, bibliogr.poz.16.

Zakres regulacji i praktyka stosowania prawa pracy dotyczącego regularnego, tygodniowego odpoczynku kierowcy oraz delegowania pracowników transportu w państwach UE.  Wpływ regulacji czasu pracy na koszty obsługi transportu międzynarodowego i konkurencyjność usług przewoźników drogowych w Polsce. Charakterystyka prawna pojęć: międzynarodowy towarowy transport drogowy, regularne i regularne specjalne międzynarodowe przewozy osób, przewozy kabotażowe.

Pędziwiatr Kamil, Pędziwiatr Marcin: Analiza projektu E-Bus Berlin. (Analysis of the E-Bus Berlin project.) Autobusy 2018, nr 1-2, s.43-47, rys.5, bibliogr.poz.19.

Założenia oraz ocena innowacyjności i efektywności ekologicznej projektu E-Bus Berlin. Doświadczenia z eksploatacji miejskich autobusów elektrycznych przez Zakłady Komunikacyjne BVG w Berlinie; charakterystyka elektrycznej linii autobusowej; parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów typu Urbino 12 electric polskiego producenta Solaris Bus

Coach; technologia szybkiego ładowania indukcyjnego pojazdów.

Raczyńska-Buława Ewa: Wybrane aspekty mobilności dzieci. (Some issues of children’s mobility.) Autobusy 2018, nr 3, s.23-31, rys.5; fot.10, tab.1, bibliogr.poz.25.

Organizacja i dostosowanie oferty autobusowej komunikacji zbiorowej do potrzeb dzieci. Zasady przystosowania infrastruktury i taboru autobusowego do przewozów dzieci na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 oraz prawa krajowego. Wymagania dotyczące dostępności i ułatwień w podróży dla pasażerów o ograniczonej mobilności; charakterystyka elementów wyposażenia pojazdów i dworców autobusowych. Wyniki badań preferencji podróżnych w zakresie wykorzystania samochodu osobowego w podróżach do szkoły oraz wyjazdach o charakterze rekreacyjnym, przeprowadzonych w Belgii, Polsce i Kanadzie.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Gogojewicz Przemysław: Odpady na drogach. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.28-32, fot.1, bibliogr.poz.1.

Zasady usuwania odpadów z dróg publicznych. Zakres odpowiedzialności zarządcy drogi za odpady. Organizacja i bezpieczeństwo składowania odpadów.

Gogojewicz Przemysław: Sytuowanie obiektów budowlanych i reklam przy drodze. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.33-35, fot.1,

Wymagania prawne dotyczące lokalizacji reklam i obiektów budowlanych przy drogach publicznych; zasady sytuowania obiektów i reklam przy autostradach i drogach międzynarodowych.

Kopta Tadeusz: ABC infrastruktury rowerowej. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.3-8, fot.5, bibliogr.poz.2.

Uwarunkowania prawne oraz standardy techniczne projektowania infrastruktury rowerowej. Planowanie tras rowerowych . Sposoby organizacji ruchu rowerowego oraz kształtowania bezpieczeństwa drogowego.

Kopta Tadeusz: Green Velo – stracona szansa?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 3, s.38-41, fot.2,

Historia budowy szlaku rowerowego Green Velo. Przebieg trasy i infrastruktura oraz oznakowanie Green Velo.

Kopta Tadeusz: Parametry dróg dla rowerów. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 3, s.11-16, fot.2, tab.4, bibliogr.poz.8.

Zasady określania parametrów projektowanych dróg rowerowych stosowane w Polsce i w Europie. Zestawienie parametrów dla poszczególnych rodzajów tras rowerowych (klasa G i pozostałe). Przykładowe wytyczne projektowania tras rowerowych w Niemczech i Danii.

Kopta Tadeusz: Rowerem po dawnych liniach kolejowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.9-13, fot.3,

Charakterystyka i zalety koncepcji przekształcania nieeksploatowanych linii kolejowych w drogi rowerowe. Zasady projektowania i wyposażenie dróg rowerowych wytyczonych na nieczynnych szlakach kolejowych. Przykłady tras rowerowych utworzonych na dawnych liniach kolejowych w Polsce (Połczyn-Zdrój – Złocieniec; Bydgoszcz – Koronowo).

Krzyżański Michał: Partnerstwo publiczno-prywatne. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.20-27, fot.3, bibliogr.poz.5.

Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Założenia projektu nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dotyczące m.in. wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiązania spółki podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Zadania i kompetencje organu właściwego do spraw PPP.

Krzyżański Michał: Prawne aspekty kształtowania terenów zieleni w pasach drogowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 3, s.21-25, fot.1, bibliogr.poz.8.

Wymagania prawne dotyczące zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej. Zasady kształtowania  terenów zieleni przy drogach istniejących i nowo projektowanych. Procedury administracyjne oraz opłaty za usuwanie drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym.

Rosłon- Szeryńska Edyta: Cechy pokroju drzew a prawdopodobieństwo ich złamania się i wywrócenia – wskazania do diagnozy. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.56-61, rys.4; fot.6, bibliogr.poz.4.

Metody oceny kondycji i stabilności drzewa rosnącego w pasie przydrożnym.

Rosłon-Szeryńska Edyta: Zdrowotność, witalność a statyka drzew – różnice w diagnozie. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 3, s.56-60, fot.5, tab.1, bibliogr.poz.3.

Metodologia oceny kondycji zdrowotnej i witalności drzew.

Sochacki Tomasz: Gdzie lokalizować drogi rowerowe?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.14-19, rys.5,

Zasady projektowania dróg rowerowych. Warunki techniczne wyznaczania dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych: przy krawędzi jezdni, na jezdni, odsuniętych od jezdni. Przykłady rozwiązań inżynieryjnych dotyczących rozdzielenie chodnika i drogi rowerowej przy zatoce autobusowej.

Sochacki Tomasz: Kiedy potrzebne jest odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.38-42, fot.3,

Procedura postępowania w przypadku konieczności odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w procesie projektowania i realizacji inwestycji drogowej. Procedura uzyskania przez inwestora zgody na odstępstwo od warunków technicznych dla drogi publicznej.

Sochacki Tomasz: Z czego budować zatoki autobusowe?. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 3, s.3-10, rys.4; fot.4, tab.5,

Zasady projektowania konstrukcji wydzielonych zatok autobusowych. Porównanie właściwości i kosztów zastosowania różnego rodzaju materiałów do budowy nawierzchni zatok autobusowych (bruk betonowy, bruk kamienny, mieszanki bitumiczne, beton cementowy).

Stawowiak Michał: Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.48-55, fot.9, bibliogr.poz.12.

Technologie oczyszczania nawierzchni drogowych. Sposoby usuwania zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych w okresie pozimowym oraz w okresie letnim. Sprzęt wykorzystywany do mechanicznego oczyszczania dróg.

Stawowiak Michał: Wiosenne roboty utrzymaniowe. Drogi Gminne i Powiatowe 2018, nr 2, s.43-47, fot.3, bibliogr.poz.3.

Zakres prac utrzymaniowych dotyczących odnowy nawierzchni i uporządkowania dróg po okresie zimowym. Odprowadzenie wody z nawierzchni drogowej i oczyszczenie jezdni. Odnowienie oznakowania poziomego drogi.

 

DROGOWNICTWO

Partyka Edward: 700-letni Lublin i jego drogi. (700th year Lublin and its roads.) Drogownictwo 2018, nr 4, s.134-137, rys.1; fot.7,

Historia i położenie geograficzne Lublina. Charakterystyka układu drogowego Lublina; przebieg i powiązania komunikacyjne obwodnic w ciągu dróg ekspresowych; schemat planowanego układu komunikacyjnego.

Stańczyk Andrzej: O przewadze ‚Chudych Wojtków’ nad ‚Grubą Kaśką’, czyli starania człowieka w pozyskiwaniu i przesyłaniu wody oraz polskie osiągnięcia w tym zakresie. (On the advantages of ‚Thin Wojteks’ over ‚Fat Cathy’.) Drogownictwo 2018, nr 4, s.138-146 (okł.), rys.6; fot.19,

Historia systemów nawadniania i przesyłu wody na świecie. Opisy instalacji wodnych i sposobów dostarczania wody stosowanych od starożytności do czasów współczesnych. Budowa i rozwój sieci wodociągowej w Warszawie; technologia i parametry studni czerpiących wodę spod dna Wisły.

 

EUROLOGISTICS

Pomian-Biesiekierski Marek: Transport Nowym Jedwabnym Szlakiem. Eurologistics 2018, nr 2, s.56-57, fot.2,

Charakterystyka transportu kontenerowego Nowym Jedwabnym Szlakiem. Plany rozwoju Trasy nr 1 – z Chin przez Kazachstan, Rosję i Białoruś do Europy; cena a serwis, czas transportu, lista świąt chińskich.

Kuczek Mariusz: Możliwości rozwoju cargo lotniczego – perspektywa CPK. Eurologistics 2018, nr 2, s.48-51, fot.1,

Cargo lotnicze – charakterystyka sytuacji na świecie; statystyki. Polski i europejski rynek cargo. Analiza wpływu koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) na rynek przewozów lotniczych cargo w najbliższych latach oraz po zakończeniu inwestycji.

 

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

Andersen Kim Smerdegaard, Baltzer Wolfgang: Fehmarnbelt Fixed Link. Koncepcje i strategie bezpieczeństwa dla tunelu drogowo-kolejowego. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2018, nr 1, s.70-76, rys.9; fot.2, bibliogr.poz.3.

Projekt budowy tunelu drogowo-kolejowego Fehmarnbelt Link między duńską wyspą Lolland i niemiecką wyspą Fehmarn. Wyposażenie techniczne i system wentylacji. Budowa i zadania centrum sterowania i monitoringu tunelu – Link Control Center (LCC). Elementy systemu bezpieczeństwa ruchu i pożarowego w tunelach kolejowym i drogowym; środki  zapobiegania i kontroli wypadków i incydentów oraz organizacja działań ratowniczych.

Januszek Magdalena: Wielokilometrowe przeprawy nad Morzem Arabskim. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2018, nr 1, s.56-57, fot.2,

Istniejące i planowane mosty drogowe przez Morze Arabskie w Indiach. Projekt budowy sześciopasmowej autostrady poprowadzonej przeprawą o długości 22 km – Mumbai Trans Link.

Madej Łukasz, Wójtowicz Paulina: [Budowa dróg krajowych]. Geoinżynieria, Drogi, Mosty Tunele 2018, nr 1, s.40-48, rys.4; fot.7, tab.1,

Zakres rzeczowy i perspektywy realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce do 2025 r. Prace przygotowawcze do budowy odcinka drogi ekspresowej S7 między mazowiecką miejscowością Płońsk a woj. warmińsko-mazurskim. Długość w km. i obiekty inżynierskie obwodnic miast oddanych do użytku w 2017 r. (Wieluń, Kraków, Inowrocław, Ostrów Wielkopolski, Jarocin, Kościerzyna, Nysa, Gorzów Wielkopolski, Ostróda, Marki). Przyczyny opóźnienia w realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

INFRASTRUKTURA

Markowski Karol: Kontrakty wskaźnikowe w zarządzaniu utrzymaniem dróg publicznych w Polsce – ujęcie klasyczne i model gdański. Infrastruktura 2018, nr 5-6, s.42-45, fot.4, tab.1,

Cechy modelu zarządzania drogami z wykorzystaniem umów performance- based contracts (kontrakty wskaźnikowe). Porównanie stosowanych w GDDKiA kontraktów wskaźnikowych opartych na ocenie spełnienia standardu: klasycznego modelu „utrzymaj standard” oraz gdańskiego modelu utrzymania obszarowego.

 

KURIER KOLEJOWY

Bittel Andrzej: Gwiazda zamiast igreka. Kurier Kolejowy 2018, nr 2, s.10-14, fot.2,

Cele i założenia polityki państwa w zakresie rozwoju transportu kolejowego w Polsce (rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzejem Bittelem). Mechanizmy i efektywność finansowania inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich. Perspektywy budowy sieci kolei dużych prędkości oraz problemy eksploatacji pociągów Pendolino. Przesłanki liberalizacji rynku przewozów pasażerskich. Rozwój i integracja usług przewozowych polskich kolei w ramach oferty Pakiet Podróżnika. Cele i instrumenty wsparcia rozwoju transportu intermodalnego. Nowe regulacje ustawowe dotyczące realizacji inwestycji kolejowych w tunelach, ułatwiające budowę tunelu pod centrum Łodzi.

Gładyga Maciej: Niemiecki masterplan dla kolejowych przewozów towarowych. Kurier Kolejowy 2018, nr 2, s.28-31, fot..2,

Analiza strategii rozwoju kolejowego transportu towarowego w Niemczech na podstawie masterplanu opracowanego przez niemieckie ministerstwo właściwe do spraw transportu. Struktura i zakres rzeczowy planu oraz jego rola jako narzędzia realizacji polityki transportowej. Wnioski i propozycje autora dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu w Polsce.

Janiszewski Aleksander: Państwo musi wspierać transport zbiorowy. Kurier Kolejowy 2018, nr 2,

Założenia planu rozwoju sieci kolejowej określonego w uchwale Rady Ministrów z 7.11.2017 r., dotyczącej projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego; opinia autora na temat celowości i uwarunkowań realizacji inwestycji kolejowych.

Kuś Łukasz: Kolejne miasta inwestują w inteligentne systemy transportowe. Kurier Kolejowy 2018, nr 2, s.44-47, fot.1,

Zadania i funkcje inteligentnych systemów transportu (ITS) w zarządzaniu komunikacją zbiorową i ruchem drogowym w miastach. Przykłady realizacji i ocena efektywności wdrożonych rozwiązań w zakresie ITS w polskich miastach.

Ryś Tadeusz: Kolej pracuje w trybie awaryjnym. Kurier Kolejowy 2018, nr 2, s.16-19, fot.3,

Uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce (rozmowa z przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Tadeuszem Rysiem). Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia wypadku. Metody i środki poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Hadryś Damian, Szewczyński Krystian: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. (Increasing the safety level of unprotected road users.) Magazyn Autostrady 2018, nr 4, s.76-82, rys.7, bibliogr.poz.21.

Czynniki warunkujące poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego; statystyka wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu w Polsce w latach 2012 – 2016. Rola i zastosowanie inteligentnych systemów transportowych w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego; przykłady rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych stosowanych wobec poszczególnych grup niechronionych uczestników ruchu.

Pydych Rafał: Zasady lokalizacji i doboru rodzaju przejścia dla pieszych. Magazyn Autostrady 2018, nr 4, s.71-75, rys.11; fot.5,

Zasady lokalizacji przejść dla pieszych oraz ich wyposażenia. Oświetlenie i oznakowanie przejścia. Środki poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie przejść dla pieszych; rozwiązania ograniczające prędkość pojazdów. Wymagania dotyczące dostosowania przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych; przykład wyposażenia przejścia przystosowanego dla osób niewidomych.

[Chemia drogowa]. Magazyn Autostrady 2018, nr 4, s.24-43, rys.17; fot.2, tab.5, bibliogr.poz.37.

Właściwości dodatków chemicznych stosowanych w budownictwie drogowym. Cechy i zadania modyfikatorów do betonów i asfaltów drogowych. Lepiszcza asfaltowe modyfikowane woskiem polietylenowym w technologii mieszanek wytwarzanych na ciepło (WMA). Farby, pigmenty i barwniki wykorzystywane do oznakowania poziomego dróg. Wpływ wypełniaczy w postaci nanomateriałów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Appetite for more. (Apetyt na więcej.) Namiary na Morze i Handel 2018, nr 8, s.XI-XIV, rys.4; fot.1, tab.1,

Trendy i kierunki wzrostu obrotu kontenerów w polskich portach morskich. Wielkość i struktura przeładunków w terminalach kontenerowych w latach 2008 – 2017/2018 (BCT, DCT, GCT, GTK, DB PS, OT Port Gdynia, OT Port Świnoujście). Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi żeglugi kontenerowej na Morzu Bałtyckim.

Borkowski Maciej: Co za kwartał!. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 8, s.22-23, fot.1, tab.1,

Przeładunki kontenerów w terminalach portowych w Polsce w pierwszym kwartale lat 2016 – 2018 (BCT, DCT, GCT, DB PS, OT PG, OT PŚ).

Borkowski Maciej: Record after record. (Rekord za rekordem.) Namiary na Morze i Handel 2018, nr 8, s.VI-X, rys.7, tab.2,

Działalność przeładunkowa polskich portów morskich w latach 2007 – 2017 (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, Police). Uwarunkowania rozwoju oraz trendy wzrostu ruchu towarowego i kontenerowego w portach. Struktura obrotów ładunkowych wg grup towarowych w latach 2007 – 2017.

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – kwiecień 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 9, s.24-25, fot.1, tab.4,

Kierunki rozwoju światowej żeglugi towarowej w 2018 r.; przegląd poszczególnych rynków frachtowych (masowy, kontenerowy, project cargo, offshore). Kupno i sprzedaż floty towarowej oraz recykling okrętowy. Rynek ubezpieczeń morskich i finansów.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Salwa Maria: XXIII Europejska Wyprawa Mostowa. Białoruś, Litwa, obwód kaliningradzki 2017, cz.2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.86-92, fot.32,

Obiekty architektury i mosty zwiedzone w lipcu 2017 r. przez uczestników XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej, której trasa przebiegała przez Kresy dawnej Rzeczypospolitej, obecnie należące do Litwy i Białorusi.

Kaczyński Mariusz, Zawiła Paweł: Obiekty mostowe obwodnicy Ostródy – rekordowy kontrakt mostowy Budimeksu SA. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.48-54, rys.15; fot.14, bibliogr.poz.3.

Zakres i realizacja robót mostowych związanych z budową obwodnicy Ostródy. Charakterystyka konstrukcji mostów: obiekt MS-2 (skrzynkowy, sprężony); obiekt MS-4 (zespolony, łukowy); obiekt WD-9 (extradosed), obiekt MS-6 (skrzynkowy, sprężony); obiekt WD-10/B (przejazd gospodarczy i przejście dla zwierząt); obiekt MS-3/DK16 (extradosed).

Krakowska łącznica – największy nowy obiekt kolejowy w Polsce. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.18-19, fot.3,

Cele i zakres rzeczowy projektu budowy kolejowej łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze; koszty i finansowanie inwestycji.

Mitrosz Oskar, Skóra Tomasz: Posadowienie na ścianach szczelinowych fundamentów łukowego wiaduktu kolejowego. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.74, rys.11; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.11.

Założenia projektowe i realizacja wiaduktu kolejowego (WK-11) na nowo budowanym odcinku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Ocena parametrów geotechnicznych terenu pod budowę wiaduktu. Metodologia przygotowania projektu oraz etapy budowy obiektu inżynieryjnego.

Stefańczyk Mateusz: Dążenie do optymalnego przekroju poprzecznego obiektów mostowych z elementów prefabrykowanych na podstawie wybranych realizacji. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.68-72, rys.15; fot.6, bibliogr.poz.2.

Porównanie konstrukcji mostów z elementów prefabrykowanych zrealizowanych technologią optemARCH w Polsce. Parametry i przekroje poprzeczne obiektów jednonawowych i dwunawowych: dolne przejście dla zwierząt na drodze krajowej nr 20 (PZ-2); wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S7 (WS-19A); przejście górne dla zwierząt w ciągu drogi S7 (PE-1.1); wiadukt nad drogą S5 (PZDg 7.05).

Tajduś Antoni: Wraz z budową autostrad na terenach górskich pojawiły się w Polsce tunele. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2018, nr 1, s.30-32, fot.3,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju budownictwa tunelowego w Polsce. Metody drążenia tuneli na terenach górskich. Zakres obowiązywania ustawy Prawo górnicze w odniesieniu do tuneli podziemnych.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Fortońska Agnieszka: Środki umożliwiające zwalczanie terroryzmu lotniczego. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 4, s.26-32, bibliogr.poz. 33.

Terroryzm lotniczy i mechanizmy jego zwalczania. Międzynarodowe prawo antyterrorystyczne. Prawo unijne dotyczące bezpieczeństwa. Przepisy krajowe. Środki ochronne stosowane w portach lotniczych i na pokładzie statków powietrznych.

Menes Maciej: Rozwój motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 4, s.14-25, tab.9, bibliogr.poz.15.

Charakterystyka rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce w latach 1990-2015. Wielkość produkcji, eksportu, importu instytucjonalnego i indywidualnego, rejestracji i kasacji, samochodów osobowych. Strukturalne i ilościowe zmiany polskiego parku samochodów osobowych. Automobilność Polaków.

Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym Republiki Czeskiej w kontekście wyników badań przeprowadzonych w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 4, s.8-12, tab.2, bibliogr.poz. 6.

Wyniki badań dotyczących problemów osób z niepełnosprawnością w transporcie publicznym Republiki Czeskiej. Porównanie wyników badań w Polsce i Czechach. Ranking preferencji dotyczących poprawy dostępności transportu publicznego.

Skupień Emilia, Rydlewski Mateusz: Analiza wpływu sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w obrębie pl. Kościuszki we Wrocławiu. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 4, s.2-7, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.9.

Wpływ sygnalizacji świetlnej na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, na przykładzie placu Kościuszki we Wrocławiu; obserwacja ruchu, analiza badań. Propozycje zmian mające na celu usprawnienie ruchu komunikacji zbiorowej w obrębie placu.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Chruzik Katarzyna, Sitarz Marek: Integracja systemów zarządzania w transporcie kolejowym. (Integration of management systems in railway transport.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 3, s.38-40, rys.2, bibliogr.poz.11.

Cele i kryteria integracji systemów zarządzania w transporcie kolejowym. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego systemy zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego; budowa i relacje obszarów zintegrowanego systemu.

Ciechański Ariel: Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie. (Standard-gauge railways as a mode of inter-branch transport in the polish market.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 1-2, s.41-48, rys.6; fot.9, bibliogr.poz.30.

Historia sieci górniczych kolei przemysłowych w Polsce. Czynniki warunkujące rozwój i regres sieci kolejowej. Charakterystyka linii kolei piaskowych oraz połączeń kolejowych zakładów górnictwa na Górnym Śląsku (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, górnictwo siarkowe, rud miedzi i żelaza).

Graff Marek, Pomykała Agata, Raczyński Jan: Tabor kolejowy dla obsługi portów lotniczych. (Rolling stock used to airport rail links.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 1-2, s.16-26, rys.1; fot.11, tab.11, bibliogr.poz.32.

Organizacja obsługi przewozów pasażerskich do portów lotniczych transportem kolejowym. Charakterystyka techniczna pociągów kolei konwencjonalnej obsługujących lotniska w Europie i Japonii: Heathrow Express, Gatwick Express, Stansted Express, Leonardo Express, Malpensa Express, Arlanda Express, Narita Express, Keisei Narita, Aeroexpress ESz2, NSB Class 71 (Oslo Gardemoen).   Systemy kolei magnetycznej i jednoszynowej: Incheon Airport Maglev, Maglev Szanghai, Haneda Monorail. Organizacja połączeń kolei lotniskowych w Polsce. Planowany układ sieci kolejowej w otoczeniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Maciążek Franciszek: Połączenia kolejowe pomiędzy Polską a Obwodem Królewieckim. (The rail communication between Poland and the Kaliningrad Region.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 1-2, s.28-40, rys.1; fot.26, tab.1, bibliogr.poz.14.

Organizacja kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych pomiędzy Polską a Obwodem Królewieckim od 1945 r. do chwili obecnej. Infrastruktura kolejowa i logistyczna przejść granicznych. Projekt reaktywacji połączenia pasażerskiego Gdynia – Królewiec.

Massel Andrzej: Nowe połączenie Berlin – Monachium. Geneza i charakterystyka infrastruktury. (A new connection Berlin – Munich. Genesis and the infrastructure technical parameters.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 3, s.27-35, rys.5; fot.6, tab.3, bibliogr.poz.18.

Historia linii kolejowej Berlin – Monachium od końca XIX w. Budowa i  rozwój połączenia Berlin – Monachium; porównanie czasów przejazdu  na linii w latach 1880 – 2018. Geneza i założenia planu budowy nowej linii kolejowej z Berlina do Norymbergi, realizowanego w ramach projektu komunikacyjnego zjednoczenia Niemiec – VDE (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit). Zakres rzeczowy inwestycji infrastrukturalnych na odcinku Norymberga – Berlin oraz linii dużych prędkości Ebensfeld – Erfurt – Lipsk; podstawowe parametry techniczne linii kolejowej i obiektów inżynieryjnych.

Olpiński Witold: Zapewnienie bezpieczeństwa przy przekraczaniu linii kolejowych podczas prowadzenia jazd pojazdów nienormatywnych. (Ensuring safety while crossing railway lines by oversized vehicles.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 1-2, s.49-54, fot.3, bibliogr.poz.14.

Zasady bezpieczeństwa przewozów ładunków ponadgabarytowych podczas przekraczania linii kolejowych. Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych, na których droga publiczna krzyżuje sie jednopoziomowo z linią kolejową. Okoliczności przykładowego wypadku pojazdu nienormatywnego na przejeździe kolejowym.

Rydzewska Joanna, Sitarz Marek: Pomiar poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym. (Measuring a level of safety culture in a railway undertaking.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 3, s.18-26, rys.8, bibliogr.poz.12.

Pojęcie i rola kultury bezpieczeństwa jako elementu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Metody i narzędzia kształtowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa. Założenia projektowe i realizacja narzędzi do pomiaru kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie kolejowym.

 

WIEDZA I ŻYCIE

Matacz Marek: Ekostatki. Wiedza i Życie 2018, nr 5, s.40-43, fot.5,

Kierunki rozwoju technologii ekologicznych napędów statków morskich. Korzyści ekologiczne i efektywność energetyczna napędów elektrycznych i odnawialnych źródeł energii. Projekt pasażerskiego statku wycieczkowego „Ecoship”, zasilanego energią pozyskiwaną z  paneli słonecznych, energii wiatrowej i ciekłego gazu ziemnego.