UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 07/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2018

AUTOBUSY

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

LOGISTYKA

MAGAZYN AUTOSTRADY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

SAMOCHODY SPECJALNE

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

AUTOBUSY

Adamkewicz Tomasz: Możliwości i uwarunkowania wdrażania rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym na przykładzie obszaru dwumiasta Słupsk – Ustka. (Possibilities and conditions for the implementation of integration solutions in public transport on the example of a double-city area Słupsk-Ustka.) Autobusy 2018, nr 4, s.21-26, rys.5, bibliogr.poz.11.

Cele i uwarunkowania integracji systemu transportu zbiorowego na obszarze Ustki i Słupska. Analiza funkcjonowania przewozów kolejowych i autobusowych w korytarzu Słupsk – Ustka. Ocena potrzeb pasażerów w zakresie organizacji podróży między miastami; podsumowanie wyników badań opinii mieszkańców regionu, przeprowadzonych w 2016 r.

Gręda Dorota, Bielecki Sławomir: Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym. (Estimation of area photovoltaic panels for electric buses in Warsaw. Extreme variant.) Autobusy 2018, nr 5, s.13-17, rys.5; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.16.

Analiza możliwości zasilania autobusów miejskich energią słoneczną ze źródeł fotowoltaicznych. Oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną dla publicznego transportu autobusowego w Warszawie; obliczenia możliwości generacji energii elektrycznej oraz wymaganej powierzchni elektrowni fotowoltaicznej.

Kozłowska Małgorzata, Cygan Grzegorz: Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. (Forecast of demand on the passenger transport market in the European Union.) Autobusy 2018, nr 4, s.14-20, rys.14, tab.3, bibliogr.poz.22.

Główne czynniki kształtujące popyt na usługi transportu pasażerskiego w UE. Statystyka przewozów i podział pracy przewozowej w transporcie pasażerskim w latach 2000 – 2015. Analiza zależności pomiędzy dynamiką wzrostu gospodarczego i dynamiką przewozów autobusowych i autokarowych. Prognoza popytu na usługi przewozowe z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy ekonometrycznej.

Molecki Adam: Inteligentne priorytetowanie transportu publicznego na drogach wyższych kategorii. (Intelligent prioritization of public transport on intercity roads.) Autobusy 2018, nr 4, s.7-9, rys.3, bibliogr.poz.9.

Problem zwiększenia przepustowości skrzyżowań oraz uprzywilejowania ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej na drogach zamiejskich. Sposoby i metody uprzywilejowania komunikacji publicznej na drogach szybkiego ruchu; przykłady rozwiązań wykorzystujących inteligentne systemy transportowe do priorytetowania transportu autobusowego.

Niekurzak Mariusz, Kubińska- Jabcoń Ewa, Bazior Agnieszka: Analiza inteligentnych systemów transportowych na przykładzie miasta Krakowa. (Analysis of intelligent transport systems on the example of the city of Krakow.) Autobusy 2018, nr 5, s.30-35, fot.1, bibliogr.poz.19.

Problemy i wyzwania dotyczące zarządzania transportem miejskim, poprawy jakości usług komunikacji zbiorowej oraz ograniczenia zjawiska kongestii. Zadania i funkcje telematycznych systemów transportowych. Przykłady realizacji inteligentnych systemów transportu miejskiego w Krakowie: tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, aplikacje ułatwiające zakup biletu i planowanie podróży, inteligentne skrzyżowania, informacje na temat aktualnego stanu dróg.

Pędziwiatr Kamil, Sokół Joanna: Analiza funkcjonowania Związku Komunikacyjnego Berlina i Branderburgii (Verkehrsverbund Berlin-Branderburg, VBB). (Analysis of the functioning of the Berlin-Branderburg Union of Communication (Verkehrsverbund Berlin-Branderburg, VBB).) Autobusy 2018, nr 5, s.22-29, rys.4; fot.12, bibliogr.poz.24.

Struktura organizacyjna i działalność Związku Komunikacyjnego Berlina i Branderburgii (Verkehrsverbund Berlin-Branderburg – VBB). Organizacja transportu publicznego przez Berlińskie Zakłady Komunikacyjne (Berliner Verkehrsbetriebe – BVG). Założenia i formy integracji taryfowej na obszarze VBB. Przykłady zastosowania innowacyjnych technologii informacyjnych w komunikacji zbiorowej; architektura i funkcje zintegrowanego elektronicznego systemu biletowego (VBB- Tarifberater) oraz internetowy system informacji i planowania podróży dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się – BAIM/BAIM Plus.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina. (Analysis of road traffic intensity on selected streets of Szczecin.) Autobusy 2018, nr 4, s.10-12, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.6.

Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina (Matejki, Mieszka, Gdańska); wyniki badań pomiarowych ruchu samochodów osobowych przeprowadzonych we wrześniu 2017 r. w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego.

Wójcik Marta: Azbest w odpadach motoryzacyjnych. Współczesne metody recyklingu odpadów azbestowych z sektora motoryzacyjnego. (Asbestos in automotive waste. Contemporary recycling methods of waste from automotive industry.) Autobusy 2018, nr 4, s.27-32, rys.6, bibliogr.poz.40.

Zagrożenia dla środowiska powodowane przez materiały azbestowe pochodzące z przemysłu motoryzacyjnego i transportu. Innowacyjne metody i technologie recyklingu odpadów motoryzacyjnych zawierających azbest.

Zwierzchowska Magdalena: Ocena jakości usług komunikacji miejskiej – dobór zmiennych do badania metodą delficką. (Assessment of the quality of public transport services – selection of variables for the study by the Delphi method.) Autobusy 2018, nr 5,tab.3, bibliogr.poz.27.

Definicje i koncepcje jakości usług w literaturze naukowej. Metodyka badań jakości usług przewozowych. Cechy i parametry jakości usług zbiorowego transportu miejskiego.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Sołowczuk Akicja, Zdun Mateusz: Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. III (rondo typu knee). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2017, nr 3, s.37-43, rys.9; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.8.

Charakterystyka elementów klasycznego ronda turbinowego wg wytycznych holenderskich: pasy separacyjne na wlotach i jezdni ronda, wysepki rozdzielające. Przykłady pasów separacyjnych z tworzyw sztucznych i betonowych stosowanych na rondach turbinowych w Polsce. Założenia projektowe i etapy kształtowania geometrii ronda turbinowego typu knee.

 

DROGOWNICTWO

Radzikowski Maciej: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2017 roku. (Pavement condition of national roads at the end of 2017.) Drogownictwo 2018, nr 5, s.147-159, rys.12; fot.3, tab.12, bibliogr.poz.10.

Ocena stanu technicznego dróg krajowych w Polsce w 2017 r. na podstawie badań przeprowadzonych przez GDDKiA. Metodologia i zasady oceny parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: nośność nawierzchni, stan spękań, równość podłużna, głębokość kolein, właściwości przeciwpoślizgowe, stan powierzchni. Potrzeby inwestycyjne oraz finansowe wynikające ze stanu technicznego sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

 

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Czy kolejowe przewozy towarowe odzyskają rynek transportowy. Logistyka 2017, nr 6, s.9-14, rys.2,

Czynniki wzrostu konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych na rynku europejskim. Uwarunkowania infrastrukturalne poprawy konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego. Możliwości zwiększenia efektywności technologii kolejowego transportu intermodalnego.

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Program rozwoju transportu intermodalnego na lata 2020 – 2030. Logistyka 2018, nr 2, s.5-13, rys.4,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Propozycje działań rządu w zakresie programu rozwoju transportu intermodalnego. Statystyka towarowych przewozów intermodalnych w latach 2010 – 2017.  Innowacyjne rozwiązania dotyczące kolejowej infrastruktury logistycznej; rozmieszczenie terminali intermodalnych i centrów logistycznych oraz nieruchomości PKP SA o potencjale logistycznym (mapa schematyczna).

Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: ITS jako element unijnych programów transportowych. (ITS as part of the EU transport programs.) Logistyka 2018, nr 2, s.49-52, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.10.

Prawne i ekonomiczne instrumenty rozwoju inteligentnych systemów transportowych (ITS) w Unii Europejskiej. Usługi realizowane przez  ITS oraz korzyści wynikające ze stosowania inteligentnych technologii w transporcie pasażerskim i towarowym. Źródła finansowania inwestycji dotyczących ITS w Polsce; schemat systemu dystrybucji środków unijnych na inwestycje transportowe.

Grzybowski Marek: Polskie porty morskie – rekordowy rok 2017. Logistyka 2018, nr 2, s.38-43, rys.2; fot.3,

Trendy wzrostu i struktura przeładunków w największych polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2000 – 2017. Rozwój połączeń kontenerowych i przewozy intermodalne do portów morskich. Cele i zakres rzeczowy inwestycji infrastrukturalnych do 2020 r.

Szaciłło Lucyna: Obsługa małych partii ładunków jako szansa dla kolei na odzyskanie rynku w lądowych przewozach rzeczy. (Small batch consigments as a chance for railways to regin market share in inland freight.) Logistyka 2018, nr 2, s.44-48, rys.4, bibliogr.poz.4.

Kierunki rozwoju logistyki przewozów towarowych. Czynniki wpływające na konkurencyjność usług kolei na rynku transportowym; przesłanki wzrostu udziału przewozów rozproszonych w kolejowych przewozach towarowych. Statystyka przewozów przesyłek całopociągowych i całowagonowych realizowanych przez PKP Cargo w latach 2010 – 2016.

Targosz Jan, Wiederek Jacek, Kozerska Angelika: Progi zwalniające jako element uspokajania ruchu. Logistyka 2018, nr 2, s.24-26, fot.1,

Regulacje prawne dotyczące stosowania progów zwalniających. Definicja prawna oraz rodzaje progów zwalniających. Podsumowanie efektywności działania progów zwalniających oraz ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu i emisję spalin.

Wieliczko Marta Magda: Transport produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej z Unii Europejskiej do Polski. (Transport of food products at controlled temperature from the European Union to Poland.) Logistyka 2018, nr 2, s.53-59, fot.1, tab.4, bibliogr.poz.11.

Regulacje prawne w zakresie przewozów produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej z UE do Polski. Wymagania dotyczące izotermicznych środków transportu używanych w transporcie szybko psujących się artykułów spożywczych. Zadania i zakres stosowania systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jako narzędzia kontroli bezpieczeństwa w transporcie żywności. Międzynarodowy standard dla usług logistycznych w zakresie żywności i produktów nieżywnościowych – IFS Logistic Standard.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Jermołowicz Piotr: Osuwiska i zsuwy skarp – sposoby zabezpieczeń. Magazyn Autostrady 2018, nr 5, s.91-96, rys.13; fot.10,

Przyczyny powstawania osuwisk i zsuwów skarp. Porównanie rozwiązań w zakresie zabezpieczenia konstrukcyjnego i przeciwdziałania erozji skarp i zboczy: konstrukcje odwadniające, przypory dociążające, przypory filtracyjne, zastrzyki iniekcyjne i iniekcja strumieniowa, gwoździowanie, kotwienie gruntu, technologia Muru Messyńskiego, palowanie, kolumny i konstrukcje oporowe, stabilizacja geosynetykami.

Widomska Monika, Bryszewski Jan: Wizualizacja projektów drogowych w programie LumenRT. (Visualisation of road projects in the LumenRT programme.) Magazyn Autostrady 2018, nr 5, s.107-111, rys.11, bibliogr.poz.2.

Zadania i funkcje oprogramowania do modelowania i wizualizacji projektów drogowych – LumenRT. Wizualizacja rozwiązań projektowych elementów infrastruktury i zagospodarowania otoczenia drogi.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

[Prawo i ubezpieczenia w transporcie morskim]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 12, s.9-16, fot.4,

Wymagania prawne w zakresie recyklingu statków morskich na podstawie regulacji Konwencji o bezpiecznym i ekologicznie racjonalnym recyklingu statków (Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1257/2013 z 20.11.2013 r. w sprawie recyklingu statków. Uwarunkowania i efektywność budowy morskich farm wiatrowych w Polsce. Rola i znaczenie morskiego planowania przestrzennego (marine spatial planning – MSP) jako instrumentu realizacji zintegrowanej polityki morskiej UE. Nowelizacja formularza BARECON dla czarterów typu bareboat (demise charter).

[Przewozy ładunków ciężkich, wielkogabarytowych i specjalnych, cargo lotnicze]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 11, s.9-17, fot.5, tab.1,

Organizacja przewozów ładunków ciężkich i ponadgabarytowych transportem morskim, lotniczym i kolejowym. Czynniki rozwoju światowego rynku przewozów ładunków break bulk, typu project i ciężkich transportem morskim. Najwięksi armatorzy oferujący usługi transportu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych drogą morską. Obsługa ładunków ponadnormatywnych przez DB Port Szczecin. Oferta PKP Cargo dotycząca przewozów nadzwyczajnych.

[Transportowe zaplecze portów morskich]. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 10, s.9-16, rys.2; fot.6,

Kierunki rozwoju infrastruktury dostępowej polskich portów morskich. Funkcje transportowe i przebieg trasy Via Carpatia w Polsce. Inwestycje w zakresie portowej infrastruktury logistycznej i przeładunkowej. Obsługa ładunków kontenerowych z Białorusi przez porty w Gdańsku i w Kłajpedzie.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Grunert Ewa, Grzybowski Marek: Morska autostrada przez Bałtyk. Połączenie Gdynia-Karlskrona w korytarzu TEN-T?. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 25-26, s.1,7, fot.2,

Cele i założenia rozwoju infrastruktury transportowej w polskiej części korytarza Bałtyk – Adriatyk (BAC). Rozwój portowej infrastruktury przeładunkowej i dostępowej w Gdyni. Projekt włączenia autostrady morskiej Gdynia-Karlskrona do BAC w ramach sieci bazowej korytarzy TEN-T. Sprawozdanie z konferencji pt. ‚Autostrada morska Gdynia- Karlskrona w kontekście rozbudowy Korytarza Sieci Bałtyckiej TEN-T’, która odbyła się 11.06.2018 r. w Gdyni.

Konwicki Jerzy: 30 mln pasażerów rocznie do 2027 r.? LOT rozszerza swoją flotę i szykuje nową strategię. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 23-24, s.2, fot.1,

Priorytety strategii rozwojowej PLL LOT na lata 2020 – 2027. Plan inwestycyjny w zakresie modernizacji floty oraz nowe kierunki połączeń pasażerskich.

Marszycki Mikołaj: W połowie drogi do marzeń. Czyli jak to jest z tą infrastrukturą w Polsce?. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 25-26, s.5, rys.1; fot.1,

Założenia i priorytety polityki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce. Stan aktualny i perspektywy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury: drogowej, kolejowej, portowej, żeglugi śródlądowej, transportu intermodalnego. Zakres i struktura finansowania inwestycji z funduszy europejskich oraz w ramach rządowego programu utrzymania infrastruktury. Program Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023 (mapa schematyczna).

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Kozłowska Małgorzata Klaudia, Kalinka Karol: Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju lokalnego transportu kolejowego. (The activities of local governments units in the field of a development of local railway transport.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 3, s.29-33, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.30.

Zadania i obowiązki samorządów lokalnych jako organizatorów publicznego transportu kolejowego. Przykłady działań samorządów gminnych i wojewódzkich w zakresie rozwoju kolei, m.in. inwestycji dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Kozłowska Małgorzata Klaudia: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jako instrument kształtowania rynku przewozów pasażerskich w Polsce. (Plan for sustainable development of collective public transport as a tool to shape the passenger transport market in Poland.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 3, s.22-28, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.17.

Rola i znaczenie zbiorowego transportu publicznego w kształtowaniu zrównoważonego systemu transportowego. Istota i zadania planu transportowego jako instrumentu polityki rozwoju konkurencyjności transportu zbiorowego na rynku przewozów pasażerskich.

Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym w Polsce w kontekście badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej. (Problems of disabled persons in public transport in Poland in light of research in V4 countries.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 3, s.14-21, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.24.

Definicje i klasyfikacje kategorii osób z niepełnosprawnościami w Polsce, Czechach i Niemczech. Metodyka i podsumowanie wyników badań dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzonych w latach 2014 – 2015 w Polsce i w Czechach. Największe problemy napotykane w transporcie publicznym przez osoby z niepełnosprawnościami.

Smolarski Mateusz: Kolejowe przejścia graniczne na granicy polsko-czeskiej. Stopień wykorzystania i oferta przewozowa. (Railway border crossings on polish-czech borderland. Level of utilization and public transport offer.) Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 3, s.2-6, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.12.

Charakterystyka infrastruktury przejść kolejowych na granicy polsko-czeskiej; istniejące połaczenia kolejowe oraz dawne, obecnie nieczynne linie transgraniczne. Klasyfikacja kolejowych przejść granicznych oraz ocena stopnia ich wykorzystania. Organizacja i oferta przewozów pasażerskich w miastach przygranicznych.

Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Przegląd Komunikacyjny 2018, nr 3, s.7-13, rys.6, bibliogr.poz.28.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pasażerskim transporcie autobusowym i kolejowym w państwach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Udział kapitału zagranicznego w prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw transportowych po 2000 r.

 

SAMOCHODY SPECJALNE

Piernikarski Dariusz: Elektryczna mobilność made by Solaris. Samochody Specjalne 2018, nr 5, s.70-75, rys.1; fot.10,

Oferta firmy Solaris Bus and Coach w zakresie produkcji miejskich autobusów elektrycznych. Korzyści z wprowadzenia elektrycznych autobusów w transporcie miejskim na przykładzie doświadczeń przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Krakowie i Jaworznie. Prognoza rozwoju rynku autobusów elektrycznych w Polsce do 2030 r.

Piernikarski Dariusz: Nadeszło nieuniknione: normatywne ograniczenia emisji CO2. Samochody Specjalne 2018, nr 5, s.41-45, fot.3, bibliogr.poz.2.

Cele i założenia ograniczenia emisji dwutlenku węgla dla pojazdów użytkowych na terenie Unii Europejskiej na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej z 17.05.2018 r. (Proposal for a regulation of the European parliament and of the council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. COM(2018)284 final, 2018/0143(COD)). Proponowany poziom redukcji emisji spalin do 2025 i 2030 r. Projekty zmian legislacyjnych w zakresie monitorowania emisji spalin i zużycia paliwa przez samochody ciężarowe. Opinia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) dotycząca kosztów i uwarunkowań wdrożenia proponowanych rozwiązań.

 

ŚWIAT KOLEI

Bieńko Marek: Osieck, 4 czerwca 1981 r. Świat Kolei 2018, nr 5, s.38-39, rys.1; fot.2,

Przebieg zdarzeń i przyczyny zderzenia pociągów w Osiecku, 4 czerwca 1981 r.

Faliński Filip: Tramwaje Zurychu – jak w szwajcarskim zegarku. Świat Kolei 2018, nr 5, s.46-51, fot.15,

Organizacja komunikacji tramwajowej w Zurychu. Infrastruktura i częstotliwość ruchu tramwajowego. Charakterystyka taboru tramwajowego eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Verkehrsbetriebe Zurich.

Kucharski Maciej: Kolej przemysłowa gwarectwa Bach koło Cybinki. Świat Kolei 2018, nr 5, s.27-29, fot.9, tab.1, bibliogr.poz.5.

Rys historyczny zlikwidowanej linii kolei przemysłowej łączącej kopalnię Bach z papierniami w Rosiejewie

i Koziczynie (Białków – Cybinka – Rosiejewo).

Malczewski Marek: Modernizacja Kolei Parkowej Maltanka. Świat Kolei 2018, nr 6, s.38-43, fot.24, tab.1,

Historia i eksploatacja linii wąskotorowej Kolei Parkowej Maltanka w Poznaniu. Statystyka przewozów pasażerskich w latach 2001 – 2017. Zakres modernizacji toru i peronów kolejowych; parametry układu torowego.

Sibilski Michał: Lokomotywownia Wałbrzych Główny. Świat Kolei 2018, nr 5, s.12-19, rys.2; fot.14, tab.5,

Historia parowozowni w Wałbrzychu od drugiej połowy XIX w. do lat 60. XX w. Wyposażenie techniczne i tabor lokomotywowni. Praca trakcyjna i obsługa ruchu pasażerskiego oraz zatrudnienie od lat 40. do 1968 r.

Siton Alon: Historia kolei palestyńskich i izraelskich. Świat Kolei 2018, nr 6, s.22-28, fot.20,

Budowa i rozwój sieci kolejowej na terytorium obecnie zajmowanym przez Izrael i Palestynę. Budowa i eksploatacja połączeń kolejowych na trasie Jafa – Jerozolima oraz Hajfa – Bejrut – Trypolis. Powstanie i działalność przewozowa przedsiębiorstwa Koleje Izraelskie.

Szulc Paweł: Turystyka kolejowa w II Rzeczpospolitej. Świat Kolei 2018, nr 5, s.20-26, fot.17, bibliogr.poz.16.

Organizacja kolejowych przewozów turystycznych w Polsce w latach 1918 – 1939. Działalność stowarzyszenia Liga Popierania Turystyki, powstałego na mocy decyzji Ministra Komunikacji z 1935 r. Specjalna oferta kolei turystycznych PKP w zakresie podróży do popularnych ośrodków turystycznych oraz obsługi imprez masowych. Tabor i wyposażenie pociągów turystycznych.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Maciążek Franciszek: Komunikacja kolejowa między Polską a Białorusią. (Railway communication between Poland and Belarusian.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 10, s.22-40, rys.6; fot.31, bibliogr.poz.12.

Organizacja ruchu pasażerskiego i towarowego oraz infrastruktura przejść kolejowych na granicy Polski z Białorusią. Przebieg linii kolejowych na pograniczu polsko-białoruskim. Działalność rejonów przeładunkowych Terespol-Brześć i SRP Terespol. Infrastruktura przeładunkowa stacji w Małaszewiczach oraz możliwości jej wykorzystania w przewozach trasą Nowego Jedwabnego Szlaku. Infrastruktura kolejowa przejść granicznych: Kuźnica Białostocka- Bruzgi, Siemianówka- Cisówka- Świsłocz, Czeremcha- Wysokolitowsk, Zubki Białostockie- Bierastawica. Warunki i perspektywy realizacji budowy nowego przejścia granicznego Włodawa-Tomaszówka.

Raczyńska-Buława Ewa: Rodzina w podróży. (Family travelling.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 10, s.12-21, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.30.

Analiza potrzeb i zachowań pasażerów podróżujących z dziećmi transportem zbiorowym lub samochodem osobowym w Polsce i w Europie. Wyniki badań dotyczących wykorzystania poszczególnych środków transportu w codziennych podróżach do pracy i  szkoły oraz w celu opieki nad innymi członkami rodziny. Oferta kolejowych przewozów turystycznych. Ocena przystosowania infrastruktury i taboru kolejowego do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Faron Aleksandra: Wpływ dostępności pieszej oraz lokalizacji przystanku kolejowego na jego potencjał pasażerski. (The impact of pedestrian accessibility and the location of the railway station on its passenger potential.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 5, s.12-17, rys.7, bibliogr.poz.12.

Analiza wpływu dostępności komunikacyjnej przystanków na potencjał pasażerskiego transportu kolejowego. Lokalizacja i zagospodarowanie otoczenia przystanków kolejowych oraz zasady kształtowania dostępności pieszej.

Kolejowy Model Towarowy – Model Ruchu na potrzeby PKP Polskich Linii Kolejowych SA. (Railway Freight Model – traffic model for the Polish Railways Company.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 6, s.20-26, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.12.

Założenia i metodyka budowy komponentu towarowego Model Ruchu (Kolejowy Model Towarowy) na potrzeby PKP PLK. Struktura i działanie Kolejowego Modelu Towarowego; modele popytu i podaży. Analiza danych na podstawie Bazowych Macierzy Przemieszczeń oraz modele obliczeniowe: podział ładunku na pociągi, masa składu próżnego, współczynnik średniego wykorzystania maksymalnej dopuszczalnej długości pociągu. Procedura trasowania pociągów oraz rozkład ruchu na sieć z uwzględnieniem ograniczeń przepustowości.

Malasek Jacek: Smog transportowy w miastach. (Transport smog in the cities.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 5, s.3-4, rys.2; fot.4,

Główne przyczyny powstawania zjawiska smogu w miastach. Wpływ smogu na zdrowie ludzkie. Programy i działania na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego wdrażane przez UE.

Model Ruchu na potrzeby PKP Polskich Linii Kolejowych SA – komponent pasażerski. (Traffic Model for the Polish Railway Company – passenger module.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 6, s.10-19, rys.1, tab.4, bibliogr.poz.9.

Założenia i metodyka opracowania komponentu pasażerskiego Modelu Ruchu PKP PLK. Modelowanie sieci transportu kolejowego i drogowego oraz przesiadek pomiędzy gałęziami transportu. Odwzorowanie systemu popytu i podaży. Obliczenia generacji i dystrybucji ruchu oraz rozkładu ruchu na sieć transportową. Procedura kalibracji i weryfikacji modelu.

Nosal Hoy Katarzyna: Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych. (Gender factor in travel behaviour.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 5, s.5-11, rys.6, tab.7, bibliogr.poz.34.

Analiza czynników wpływających na zachowania komunikacyjne kobiet i mężczyzn w Polsce i w UE. Podobieństwa i różnice w motywacji podróży kobiet i mężczyzn. Udział przedstawicieli obu płci w rynku pracy oraz pełnione przez nie role społeczne. Liczba podróży i środki transportu wykorzystywane w podróżach.

Postrzeganie płynności ruchu w świetle badań ankietowych. (Perception of traffic smoothness in the light of survey.) Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 6, s.27-32, rys.6, tab.4, bibliogr.poz.20.

Oczekiwania i preferencje kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej dotyczące płynności ruchu; wnioski na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 2009 i 2014 r. Pojęcie i rodzaje ruchu płynnego. Zagadnienia optymalizacji ruchu w sieci transportowej.

 

TSL BIZNES

Różyk Jerzy: Mocowanie i zabezpieczanie towarów. Rozporządzenie – tak, regulacje – nie. TSL Biznes 2018, nr 5, s.58-61, fot.7,

Zasady przygotowania przesyłki do przewozu środkami transportu drogowego. Aktualny stan prawa w zakresie mocowania i zabezpieczania przesyłek na środkach transportu. Regulacje i wytyczne rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.01.2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 13.02.2018 r., poz.361).

Stefański Dariusz: Docenić intermodal. TSL Biznes 2018, nr 5, s.40-43, fot.7,

Uwarunkowania i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce (rozmowa z prezesem przedsiębiorstwa PCC Intermodal S.A., Dariuszem Stefańskim). Trendy i kierunki wzrostu polskiego rynku przewozów intermodalnych w 2017 r. Wpływ warunków dostępu do infrastruktury kolejowej na koszty transportu i efektywność procesu logistycznego.

Zaskoczenie przez rozwój. TSL Biznes 2018, nr 5, s.36-38, fot.6,

Wnioski z dyskusji VI Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2018 na temat strategii rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Uwarunkowania, plany i realizacja inwestycji dotyczących budowy infrastruktury transportu intermodalnego, w tym kolejowej i przeładunkowej. Logistyka i efektywność przewozów intermodalnych trasą Nowego Jedwabnego Szlaku.