UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 08/2018

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

SIERPEŃ 2018

AUTOBUSY

BUILDER

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

GAZETA POLSKA

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWY PRZEMYSŁ

OBSERWATOR MORSKI

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD TECHNICZNY

PRZETARGI PUBLICZNE

RZECZPOSPOLITA

SIECI

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TSL BIZNES

WIEDZA I ŻYCIE

AUTOBUSY

Brożyna Ewa: Jakość usług MPK Kraków – ocena składowych jakościowych najistotniejszych z punktu widzenia pasażera. (MPK Krakow quality services – assessment of the qualitative components that are most important from the passenger’s point of view.) Autobusy 2018, nr 6, s.29-36, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.18.

Podsumowanie wyników badań jakości usług transportu publicznego świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie. Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej

i tramwajowej w Krakowie wg kryteriów: częstotliwości kursowania, punktualności, czasu i komfortu podróżowania, bezpieczeństwa, adekwatności cen biletów do jakości usług.

 

BUILDER

Jończyk Małgorzata: Tunele – nowoczesne podejście do projektowania. (Modern approach to tunnel design.) Builder 2018, nr 7, s.50-56, fot.4; rys.9, tab.4,

Technologia drążenia tunelu pod Luboniem Małym w ciągu drogi ekspresowej S7 z wykorzystaniem metody ADECO-RS (Analysis of Controlled Deformations in Rocks and Soils – Analiza Kontrolowanych Odkształceń w Skałach i Gruncie). Obliczenia stateczności i wytrzymałości obudowy tunelu. Dobór sposobu drążenia tunelu i monitoring prac budowlanych.

Kielce na szlaku smart. Builder 2018, nr 6, s.98-99, fot.5,

Cele i instrumenty zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem miasta na przykładzie Kielc. Założenia i realizacja systemu informacji przestrzennej. Koncepcja Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030 +.

 

DROGOWNICTWO

Pogodzińska Sylwia: Doświadczenia zagraniczne w stosowaniu poziomego oznakowania dróg do zarządzania prędkością. (Foreign experience of the use of non-standard road marking as a speed management measure.) Drogownictwo 2018, nr 5, s.175-180, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.24.

Przykłady stosowania poziomych znaków niestandardowych do zarządzania prędkością pojazdów w ruchu drogowym w Polsce i na świecie. Rodzaje i funkcje nietypowego oznakowania stanowiącego optyczny środek redukcji prędkości: pasy na jezdni, poziome znaki trójkątne, poziome znaki w kształcie litery V. Wyniki badań wpływu poziomego niestandardowego oznakowania dróg na prędkości pojazdów.

Sarna Stefan: Analiza zmian natężeń ruchu drogowego w obszarach dużych aglomeracji. (Analysis of changes in road traffic volumes within large conurbations.) Drogownictwo 2018, nr 5,bibliogr.poz.10.

Ocena wpływu rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu na wzrost natężenia ruchu drogowego w aglomeracjach. Zmiany stanu motoryzacji w Polsce w latach 2005 – 2015 na tle wzrostu PKB. Analiza wartości średniego dobowego ruchu rocznego na podstawie wyników Generalnych Pomiarów Ruchu przeprowadzonych

w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Rzeszowie. Wnioski dotyczące wpływu poprawy jakości infrastruktury drogowej na wzbudzenie dodatkowego ruchu drogowego.

 

EUROLOGISTICS

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Transport proekologiczny. Budowanie połączeń intermodalnych. Eurologistics 2018, nr 3, s.60-64, rys.5, tab.1,

 

 

GAZETA POLSKA

Polska kolej z historią. Gazeta Polska 2018, nr 28, s.84-85, rys.1,

Osiągnięcia zawodowe polskich inżynierów w zakresie budownictwa kolejowego w kraju i na świecie (Stanisław Wysocki, Ernest Malinowski, Józef Tymoteusz Nowkuński).

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Kolej na Polskę Wschodnią. Inżynier Budownictwa 2018, nr 7-8, s.93-94, rys.1; fot.1,

Realizacja i finansowanie projektu Magistrali Wschodniej, obejmującego modernizację linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie we wschodniej części Polski (Olsztyn, Białystok, Siedlce, Lublin, Rzeszów, Kielce). Mapa przebiegu Magistrali Wschodniej.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Biliszczuk Jan: Inżynieria mostowa w Polsce Niepodległej (1918 – 2018). (Bridge engineering in independent Poland (1918 – 2018).) Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 7-8, s.371-382, bibliogr.poz.69.

Historia polskiej inżynierii mostowej w latach 1918 – 2018. Etapy rozwoju technologii budownictwa mostowego. Budowniczowie i konstrukcje obiektów mostowych w Polsce; mosty o najdłuższych przęsłach

i długości całkowitej powyżej 1000 m.; największe mosty kratownicowe i belkowe; mosty typu extradosed

o największej rozpiętości przęseł.

Grodecki Wojciech, Siemińska-Lewandowska Anna: O rozwoju budownictwa podziemnego w XX i XXI wieku. (On underground construction development in XXth and XXIst century.) Inżynieria i Budownictwo 2018, nr 7-8, s.383-389, rys.11, bibliogr.poz.14.

Kierunki rozwoju technologii budownictwa podziemnego w Polsce. Porównanie sposobów budowy metra

w latach 50 XX w. oraz współczesnych metod. Technika drążenia tuneli metra tarczą zmechanizowaną; konstrukcja i zasada działania tarczy zawiesinowej i tarczy wyrównanych ciśnień gruntowych (EPB).

 

KURIER KOLEJOWY

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Konieczne są rozwiązania wspierające intermodal. Kurier Kolejowy 2018, nr 3,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Analiza zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i dynamiką wzrostu przewozów intermodalnych. Wpływ transportu intermodalnego na podział międzygałęziowy rynku transportowego. Kierunki rozwoju potoku ładunków intermodalnych i perspektywy wzrostu konkurencyjności intermodalnego transportu kolejowego. Statystyka przewozów lądowych transportem intermodalnym w latach 2010 – 2016.

Brzozowski Adam: Budowy napędzają koniunkturę. Kurier Kolejowy 2018, nr 3, s.22-25, rys.2; fot.1, tab.1,

Trendy zmian wielkości i struktury kolejowych przewozów towarowych w Polsce w latach 2007 – 2017. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na konkurencyjność transportu kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu kolejowego z udziałem kolei; statystyka kolejowych przewozów intermodalnych w latach 2008 – 2017.

Engelhardt Juliusz: Główne czynniki rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. Kurier Kolejowy 2018, nr 3, s.32-35, rys.1; fot.1, tab.1,

Trendy wzrostu przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2003 – 2016 na tle wskaźników koniunktury gospodarczej. Czynniki wpływające na popyt na przewozy intermodalne. Potrzeby i sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Cele i instrumenty polityki państwa w zakresie rozwoju transportu intermodalnego.

Gładyga Maciej: Priorytety rządu i ich przełożenie na strategię kolejową. Przykład francuski. Kurier Kolejowy 2018, nr 4, s.14-17, fot.2,

Model organizacji i zarządzania transportem kolejowym we Francji. Priorytety i instrumenty polityki państwa w zakresie rozwoju transportu kolejowego. Podstawy prawne i środki realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wnioski dotyczące efektów reform i programów inwestycyjnych.

Gójski Ireneusz: Czy z Kolei Szwajcarskich można i należy brać przykład. Kurier Kolejowy 2018, nr 3, s.16-21, rys.9, tab.2,

Charakterystyka systemu transportu kolejowego w Szwajcarii. Udział przewozów kolejowych w rynku transportowym; statystyka przewozów pasażerskich i towarowych koleją w latach 1970 – 2016. Strategia rozwoju transportu oraz infrastruktury kolei do 2035 r.

Góra Ignacy: IV Pakiet Kolejowy przyniesie zmiany w infrastrukturze. Kurier Kolejowy 2018, nr 4, s.18-21 , fot.1,

Analiza zmian w funkcjonowaniu rynku kolejowego UE związanych z wdrożeniem regulacji filaru technicznego IV pakietu kolejowego, obejmujących m.in.: zwiększenie liczby składników interoperacyjności; wymagania dla wyrobów i podsystemów kolejowych; aktualizację procedur oceny zgodności.

Jaszowski Władysław: Gdynia głębokowodna czyli lepiej późno niż wcale. Kurier Kolejowy 2018, nr 3, s.46-48,

Zakres rzeczowy i warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gdyni mających na celu poprawę dostępności portu dla dużych statków oceanicznych. Ocena efektywności inwestycji oraz wpływ na wzrost potencjału przeładunkowego i konkurencyjność usług portowych.

Jezierski Przemysław B.: Kolej aglomeracyjna w wersji mikro. Kurier Kolejowy 2018, nr 4, s.68-70,

Organizacja i funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej w regionie Central Valley w Kostaryce. Oferta przewozów pasażerskich i tabor eksploatowany przez przedsiębiorstwo kolejowe Incofer.

Kuś Łukasz: Zasilanie nowoczesnej kolei. Kurier Kolejowy 2018, nr 4,

Inwestycje dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej polskich kolei. Priorytety i realizacja drugiego etapu programu Modernizacji Układów Zasilania (MUZa II). Modernizacje sieci trakcyjnej i stacji zasilających prowadzone przez PKP Energetyka. Plany elektryfikacji linii kolejowych do 2020 i 2025 r.

Napieralski Jędrzej: Konieczność certyfikacji infrastruktury dworcowej. Kurier Kolejowy 2018, nr 4, s.28-29,

Wymagania prawne dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei UE dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM). Zagadnienia stosowania TSI PRM na dworcach kolejowych w Polsce.

Niemiec Krzysztof : Inwestycje kolejowe. Wyścig z czasem nie kosztem jakości. Kurier Kolejowy 2018, nr 4, s.22-23, rys.1; fot.1,

Realizacja przedsięwzięć dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej przez PKP PLK; wydatki na inwestycje infrastrukturalne w ramach krajowego Programu Kolejowego w latach 2017 – 2023.

Szozda Tadeusz: Duży impuls chińskiego megaprojektu. Kurier Kolejowy 2018, nr 4,

Cele i zadania działalności OSŻD dotyczące rozwoju przewozów towarowych między Europą i Azją. Przebieg prac legislacyjnych nad projektem Konwencji o bezpośredniej międzynarodowej komunikacji kolejowej. Czynniki rozwoju i poprawy konkurencyjności usług kolejowych. Udział OSŻD w realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku.

Zahorski Rafał: Inwestycja, która się zwróci po 500 latach. Kurier Kolejowy 2018, nr 3,

Uwarunkowania i perspektywy realizacji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Zakres rzeczowy, oszacowanie kosztów i przewidywana efektywność inwestycji. Możliwości wzrostu potencjału infrastruktury i zdolności konkurencyjnej portu w Elblągu.

 

LOGISTYKA

Bubel Dagmara: Logistyczne aspekty obsługi użytkowników w bibliotekach. (Logistics aspects of user service in libraries.) Logistyka 2017, nr 6, s.15-19, bibliogr.poz.20.

Koncepcja marketingowego zarządzania obsługą informacyjną użytkowników w bibliotece. Rola i wpływ jakości usług bibliotecznych na poziom konkurencyjności placówki. Elementy procesu logistycznego obsługi użytkownika w bibliotece.

Logistyka w transporcie odpadów komunalnych na podstawie miasta Ruda Śląska. (Logistics of municipal waste transport based on the city of Ruda Slaska .) Logistyka 2017, nr 6, s.48-52, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.19.

Elementy i organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej. Proces logistyczny zbierania i wywozu odpadów. Wyniki badań dotyczących nagromadzenia i struktury odpadów. Przesłanki budowy spalarni odpadów w Rudzie Śląskiej.

Szczucka-Lasota Bożena, Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Zielony transport – inwestycje w zrównoważony rozwój miasta. (Green transport – investment in sustainable urban development.) Logistyka 2017, nr 6, s.2-6, rys.2, bibliogr.poz.16.

Geneza i założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. Cele ekologiczne logistyki miejskiej związane z ograniczeniem negatywnego oddziaływania procesów logistycznych na środowisko. Charakterystyka planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2014 – 2025.

Szczyrbak Robert, Gdowska Katarzyna: Tworzenie brygad autobusowych jako problem harmonogramowania zadań. Logistyka 2017, nr 6, s.58-60, rys.2, bibliogr.poz.10.

Planowanie i modelowanie pracy brygad autobusowych na przykładzie organizacji transportu zbiorowego

w Gminie Kraków. Definicja brygady w komunikacji miejskiej. Zasady i metodyka tworzenia harmonogramów pracy kierowców autobusów.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Marciniak Radosław: Analiza rynków żeglugowych – czerwiec 2018. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 13, s.24-25, fot.1, tab.2,

Koniunktura na rynkach żeglugowych oraz stan floty towarowej na świecie w 2018 r.  Kupno i sprzedaż statków oraz recykling okrętowy.

Romanowski Czesław: Całkiem dobre prognozy. Namiary na Morze i Handel 2018, nr 14-15, s.23, rys.2, tab.3,

Przeładunki i ruch statków w polskich portach morskich na tle wskaźników rozwoju ekonomicznego

w Polsce w pierwszym kwartale 2018 r.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Soful Adam: Fachowy państwowiec. Nowy Przemysł 2018, nr 3, s.32-33, fot.2,

Rola i zasługi Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974) dla rozwoju gospodarki II Rzeczypospolitej.

Stefaniak Piotr: Budujemy nowy port. Nowy Przemysł 2018, nr 3, s.34-35, rys.2; fot.3,

Rola i znaczenie transportowe Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce; cele i przewidywane korzyści z realizacji inwestycji.

 

OBSERWATOR MORSKI

Łopion Anna: Korytarz Bałtyk – Adriatyk. Obserwator Morski 2018, nr 7-8, s.28-30, fot.4,

Przebieg i plan realizacji infrastruktury korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk (BAC) w ramach TEN-T; podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji Europejskiej w Porcie Gdynia. Projekt przedłużenia BAC z Gdyni do Szwecji, Norwegii i Finlandii. Wpływ realizacji BAC na rozwój portów morskich; inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej portu w Gdyni.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

130 pociągów do obsługi CPK. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 31-35, s.3, fot.1,

Propozycje projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury transportu współfinansowanych w ramach instrumentu Military Mobility, przedstawione na drugim posiedzeniu Komitetu Sterującego Komponentu Kolejowego Projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zadania inwestycyjne dla relacji łączących poszczególne regiony Polski z CPK; nowy system kolejowych przewozów pasażerskich oraz wytyczne dla nowych projektów taborowych i zintegrowanego modelu ruchu sieciowego.

Grunert Ewa: Lotniska regionalne szybują w górę. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 31-35, s.7, fot.2,

Prognozy wzrostu ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych. Dynamika przewozów i główne kierunki połączeń lotniczych z lotnisk regionalnych w Gdańsku i Bydgoszczy. Plany i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w porcie lotniczym w Gdańsku. Koncepcja rozbudowy portu lotniczego w Bydgoszczy.

Grunert Ewa: Via Carpatia – bezdyskusyjny priorytet. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 27-30, s.2,4, rys.1,

Perspektywy realizacji korytarza Via Carpatia oraz przewidywane korzyści z  dla polskiego transportu towarowego; wpływ inwestycji na zwiększenie dostępności komunikacyjnej i obrotów ładunkowych portów morskich.

Koprowski Krzysztof: Wykorzystanie funduszy europejskich na projekty transportowe. Polska Gazeta Transportowa 2018, nr 31-35, s.1, fot.1,

Podsumowanie realizacji inwestycji transportowych w Polsce w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2023 (POIiŚ, CEF, POPW). Proponowany podział środków z funduszy unijnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji dotyczących transportu w latach 2021 – 2027.

 

POLSKIE DROGI

Chołuj Liliana: Sposoby kształtowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polskie Drogi 2018, nr 3[1], s.6-18, rys.1; fot.6, bibliogr.poz.2.

Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd): podejścia przyczynowego, podejścia działaniowego, czterech paradygmatów, trzech er. Czynniki wpływające na brd. Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu; zasady projektowania infrastruktury z uwzględnieniem wymogów brd

(w tym przejścia dla pieszych, skrzyżowania). Rodzaje i funkcje urządzeń brd.

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. Polskie Drogi 2018, nr 3[1], s.39-50, rys.24, tab.1,

Produkcja i sprzedaż pojazdów samochodowych oraz części i podzespołów motoryzacyjnych w Polsce w latach 2008 – 2016. Kluczowi producenci branży motoryzacyjnej w Polsce (dane teleadresowe). Rejestracje nowych samochodów i jednośladów oraz import używanych samochodów osobowych do Polski. Przychody sektora finansów publicznych związane z branżą motoryzacyjną w latach 2012 – 2017.

Zrozumieć kolor. Polskie Drogi 2018, nr 3[1], s.19-28, bibliogr.poz.1.

Teoria kolorów oraz zasady stosowania barw w prezentacji danych na przykładzie tabel i wykresów.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bielski Marek: Polak – twórca teorii śmigła. Przegląd Techniczny 2018, nr 18, s.6-8,

Biografia Stefana Drzewieckiego (1844 – 1938) – polskiego inżyniera, wynalazcy, pioniera żeglugi podwodnej i lotnictwa.

 

PRZETARGI PUBLICZNE

Sitniewski Piotr: Co może poseł. Przetargi Publiczne 2005, nr 1, s.46-47,

Podstawy prawne i zakres przedmiotowy dostępu do informacji publicznej dla obywateli i parlamentarzystów w Polsce.

 

RZECZPOSPOLITA

Nadolski Kamil: Konstrukcyjne rewolucje. Rzeczpospolita 2018, nr 132, s.15, fot.1,

Największe, istniejące i projektowane konstrukcje mostowe na świecie. Realizacja najdłuższego w Europie mostu między Półwyspem Tamańskim w Rosji a Krymem. Plany i perspektywy budowy tuneli podmorskich, m.in. pod Morzem Bałtyckim (do 2024 r.).

 

SIECI

Autostrady coraz bardziej niebezpieczne. Sieci 2018, nr 29, s.10-12, rys.3; fot.2,

Najczęstsze przyczyny wypadków na autostradach i drogach ekspresowych. Wpływ prędkości pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Liczba pojazdów silnikowych oraz liczba wypadków drogowych i ich ofiar w Polsce w latach 2008 – 2017.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Rivas Santiago, Heguy Florencja Lucero: Niskokosztowa rewolucja w Ameryce Łacińskiej. Skrzydlata Polska 2018, nr 8, s.28-34, fot.10,

Czynniki i uwarunkowania rozwoju tanich połączeń lotniczych w Ameryce Łacińskiej. Działalność przewozowa niskokosztowych linii lotniczych na latynoamerykańskich rynkach transportu pasażerskiego (Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru).

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Adamkiewicz Tomasz: Miejski transport zbiorowy i kolej regionalna w obsłudze małych miast na przykładzie Lęborka. (Urban public transport and regional railways in the service of small cities on the example on Lębork.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4, s.43-47, rys.1, tab.3, poz.10,

Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego w małych miastach na przykładzie Lęborka w woj. pomorskim. Budowa i efektywność systemu transportu publicznego w Lęborku. Organizacja

i funkcjonowanie połączeń komunikacji autobusowej i kolejowej. Oferta przewozowa kolei regionalnej

i aglomeracyjnej.

Badionkin Siergiej, Graff Marek, Kulgejko Michaił: Koleje Ukraińskie w 2017 roku. (Ukrainian Railways in 2017.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4, s.24-35, rys.2; fot.20, tab.9, bibliogr.poz.10.

Struktura organizacyjna i działalność przedsiębiorstwa Koleje Ukraińskie (UZ). Parametry i elektryfikacja sieci kolejowej. Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem taboru; dane techniczne spalinowych

i elektrycznych zespołów trakcyjnych należących do UZ. Statystyka przewozów pasażerskich i towarowych w 2017 r. Strategia reform i poprawy sytuacji finansowej UZ.

Graff Marek: Linia metra nr 4/Zielona w Budapeszcie. (Metro line 4(Green) in Budapest.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 5, s.15-20, rys.1; fot.9, tab.4, bibliogr.poz.8.

Historia i technologia budowy linii nr 4 metra w Budapeszcie. Parametry techniczne infrastruktury i taboru metra. Schemat sieci metra w Budapeszcie.

Graff Marek, Nakamura Akihiro: Kolej jednoszynowa w Tokio. (Monorail in Tokio.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4, s.39-42, fot.7, tab.2, bibliogr.poz.7.

Konstrukcja i eksploatacja systemu kolei jednoszynowej w Tokio; parametry techniczne infrastruktury kolejowej i taboru.

Kisielewski Piotr, Semczyszyn Piotr: Ocena komfortu podróży w komunikacji miejskiej. (Assessment of travel comfort in passenger city transit.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 5, s.10-14, rys.5; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.14.

Czynniki wpływające na komfort podróży środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. Analiza komfortu jazdy pasażerów tramwajem w zależności od napełnienia pojazdu; wyniki badań pomiarowych i obserwacji przeprowadzonych na linii tramwajowej nr 14 w Krakowie.

Kozłowska Małgorzata, Cygan Grzegorz: Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. (Demand on the passenger transport market in the European Union.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4, s.12-17, rys.13, tab.4, bibliogr.poz.23.

Uwarunkowania i czynniki kształtowania popytu na usługi transportu kolejowego w UE. Trendy wzrostu kolejowych przewozów pasażerskich w UE na tle wskaźników makroekonomicznych w latach 2000 – 2015. Podział pracy przewozowej w UE w poszczególnych krajach; struktura pracy przewozowej kolei konwencjonalnych i dużych prędkości. Rozwój sieci kolei dużych prędkości w UE do 2024 r.

Kozłowska Małgorzata, Cygan Grzegorz: Prognoza popytu na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. (Forecast of demand on the passenger transport market in the European Union.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 5, s.25-30, rys.10, tab.6, bibliogr.poz.23.

Metody analizy ekonometrycznej popytu na przewozy kolejowe. Budowa modelu dla popytu na rynku pasażerskiego transportu kolejowego w UE. Model regresji liniowej dla popytu na przewozy kolejami dużych prędkości. Determinanty wzrostu popytu na usługi kolejowe z uwzględnieniem czynników jakości oferty przewozowej i wskaźników makroekonomicznych.

Massel Andrzej: Nowe połączenie Berlin – Monachium. Charakterystyka eksploatacyjna. (A new railway connection Berlin – Munich. Operational characteristics.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 4, s.18-22, fot.6, tab.7, bibliogr.poz.9.

Eksploatacja kolei dużych prędkości (kdp) na trasie Berlin – Monachium; prędkości handlowe i tabor pociągów ICE. Oferta przewozowa przedsiębiorstwa DB Fernverkehr w zakresie przewozów pasażerskich; organizacja i skomunikowanie szybkich połączeń kolejowych dalekobieżnych i regionalnych. Plan

i perspektywy dalszego rozwoju połączenia Berlin – Monachium.

Wachnik Rafał, Chruzik Katarzyna: Praktyczne zastosowanie procesu oceny znaczenia zmiany i zarządzania ryzykiem. (Practical application of the proces of evaluating the significance of a change and risk management.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 5, s.34-41, rys.2, tab.5, bibliogr.poz.10.

Pojęcie kultury bezpieczeństwa w transporcie. Regulacje prawne UE w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Zasady i praktyka stosowania systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwie kolejowym. Metodyka oceny znaczenia zmiany w zarządzaniu ryzykiem. Proces identyfikacji zagrożeń oraz oszacowania ryzyka.

Wesołowski Jacek: Dalekobieżna obsługa kolejowa planowanego lotniska pod Warszawą – propozycja modelu. (Long-distance trains at the planned Warsaw airport – proposal of the model of service.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 5, s.21-24 , rys.4, tab.1, bibliogr.poz.6.

Model obsługi komunikacyjnej Centralnego Portu Lotniczego. Plan kolejowych połączeń dalekobieżnych kolei konwencjonalnych i dużych prędkości (kdp). Projekt układu przestrzennego lotniska i usytuowanie dworca kolejowego; porównanie trzech wariantów układu węzła lotniskowego.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Kolej wagi ciężkiej. TSL Biznes 2018, nr 7-8, s.46-48, fot.3,

Charakterystyka kolejowego rynku transportu ładunków ponadgabarytowych i ciężkich w Polsce. Zasady realizowania przewozów nadzwyczajnych na sieci zarządzanej przez PKP PLK. Usługi polskich przedsiębiorstw kolejowych w zakresie przewozów nadzwyczajnych. Organizacja przewozów przesyłek ponadgabarytowych i specjalnych przez PKP Cargo.

Nietz Franciszek: Wysokie loty frachtu. TSL Biznes 2018, nr 7-8, s.40-44, fot.8, tab.2,

Trendy wzrostu przewozów frachtu lotniczego na rynkach światowych i w Polsce w 2017 r. Największe lotniska cargo na świecie w 2017 r. Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach dla rozwoju transportu lotniczego cargo. Ilość obsłużonego cargo on board w polskich portach lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym w latach 2016 – 2017.

 

WIEDZA I ŻYCIE

Pietrzak Wiesław B.: Hyperloop coraz bliższy rzeczywistości. Wiedza i Życie 2018, nr 6, s.38-41,

Rozwiązania techniczne i konstrukcja pojazdów superszybkiego transportu pasażerskiego wykorzystującego technologię próżniową i lewitacji magnetycznej (Hyperloop, Maglev, system Arrivo, Inductrack).