UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 01/2019

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2019

AUTOBUSY

BUILDER

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

POJAZDY SZYNOWE

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz, Kozłowska Małgorzata, Sikorski Sławomir: Efekty działań Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych. Autobusy 2018, nr 12, s.32-36, rys.6; fot.4, bibliogr.poz.10.

Wyniki kontroli gimbusów i autobusów szkolnych przeprowadzonych przez policję w ramach programu „GIMBUS” na drogach województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

Małek Arkadiusz, Ogrodnik Marek: Metody badań autonomii pojazdów elektrycznych. Autobusy 2018, nr 12, s.27-31, fot.4; rys.7, tab.2, bibliogr.poz.9.

Metodyka badań autonomii pojazdów elektrycznych w warunkach laboratoryjnych i drogowych. Analiza użyteczności wybranych rodzajów badań pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Badania drogowe zasięgu prototypowego pojazdu Ursus Elvi.

Mroczek Marta: Infrastruktura rowerowa w budżecie obywatelskim miasta Łodzi. Autobusy 2018, nr 11, s.22-29, fot.9; rys.1, tab.2, bibliogr.poz.28.

Współcześni rowerzyści a infrastruktura rowerowa. Charakterystyka projektów zgłaszanych do Łódzkiego budżetu obywatelskiego. Polityka rowerowa miasta a realizacje budżetu obywatelskiego. Krytyka ze strony innych uczestników ruchu.

Wójcik Marta: Ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania techniczne w sektorze motoryzacyjnym. Część I: Rozwiązania konstrukcyjne. Autobusy 2018, nr 11, s.30-35, fot.5; rys.1, tab.1, bibliogr.poz.38.

Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjnych w branży motoryzacyjnej wpływających na poprawę stanu środowiska. Strategie przedsiębiorstw motoryzacyjnych w zakresie ekologii.

Łanowy Tomasz, Czapski Grzegorz: Problem znajomości praw i obowiązków podróżujących komunikacją miejską w Polsce. Autobusy 2018, nr 11, s.18-21, tab.1, bibliogr.poz.12.

Problem znajomości praw i obowiązków pasażerów podróżujących komunikacją autobusową w Polsce. Obowiązki pasażera a obowiązki przewoźnika. Kontrola biletów – skutki nieposiadania ważnego biletu i uprawnienia kontrolera. Odpowiedzialność przewoźnika za szkody powstałe podczas świadczenia usług.  Opinie pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu dotyczące praw pasażera.

 

BUILDER

Barucki Tadeusz: Architektura czasów wojny. Builder 2018, nr 11, s.26-29, fot.6,

Zniszczenia i dewastacje budynków miejskich w czasie drugiej wojny światowej. Przykłady inwestycji budowlanych zrealizowanych na obszarze okupacji niemieckiej w wybranych miastach (Kraków, Toruń, Warszawa, Poznań, Katowice).

Barucki Tadeusz: Architektura II RP 1918 – 1939. Builder 2018, nr 11, s.18-23, fot.12,

Wiodące style i  kierunki architektury w Polsce w latach 1918 – 1939. Wybrane budynki użyteczności publicznej zrealizowane w okresie Drugiej Rzeczpospolitej. Budowa portu morskiego w Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Barucki Tadeusz: Architektura III RP 1989 – 2018. Builder 2018, nr 11,

Wiodące style i kierunki rozwoju architektury w Polsce w latach 1989 – 2018. Wpływ procesu transformacji społeczno-gospodarczej na budownictwo użyteczności publicznej, komunikacyjne, sportowe i sakralne.

Barucki Tadeusz: Architektura PRL 1945 -1989. Builder 2018, nr 11, s.32-37, fot.12,

Wiodące kierunki i etapy rozwoju architektury w Polsce w latach 1945 – 1989. Ograniczenia w budownictwie sakralnym.

Ikony polskiego mostownictwa: Builder 2018, nr 11, s.86-90, fot.10,

Historia rozwoju mostownictwa w Polsce w latach 1918 – 2018. Osiągnięcia polskiego budownictwa mostowego na przykładzie wybranych realizacji mostów drogowych z lat 1929 – 2013; lista wybitnych przedstawicieli mostownictwa.

Karczmarczyk Stanisław: Budowle i budowniczowie Polski niepodległej. Builder 2018, nr 11, s.74-82, rys.3; fot.9, bibliogr.poz.14.

Rozwój budownictwa w Polsce w latach 1918 – 2018. Przykłady wybitnych osiągnięć polskich inżynierów i architektów w dziedzinie budownictwa. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach; przekrój konstrukcji budowli.

Symbole epoki 1918 – 2018. Builder 2018, nr 11, s.94-114, fot.28,

Budynki i obiekty inżynierskie stanowiące osiągnięcia polskiego budownictwa w latach 1918 – 2018 oraz sylwetki ich twórców.

 

DROGOWNICTWO

Grzesik Justyna: Poziome oznakowanie jezdni i sposoby jego regeneracji. (Road marking and its regeneration.) Drogownictwo 2018, nr 10, s.299-310, fot.22, bibliogr.poz.11.

Rodzaje poziomego oznakowania nawierzchni jezdni. Technologie wykonania oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego z mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Utrzymanie i metody odnowy oznakowania poziomego.

Ryś Artur, Jamroz Kazimierz: Przekrój drogi ‚2 minus 1’ – ocena możliwości zastosowania na drogach samorządowych w Polsce. (Cross-section ‚2 minus 1’ – evaluation of possibility for use on local roads in Poland.) Drogownictwo 2018, nr 12, s.371-379, bibliogr.poz.8.

Koncepcja i zastosowanie niekonwencjonalnego przekroju drogi – „2 minus 1” w krajach europejskich. Przykłady organizacji jednojezdniowego przekroju drogi z obustronnie wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów w Danii, Holandii i Szwecji. Pilotażowy projekt oznakowania „2 minus 1” na drodze powiatowej w powiecie chojnickim w Polsce (2628G); ocena funkcjonowania testowego odcinka drogi na podstawie wyników badań parametrów ruchowych i zachowań uczestników ruchu, przeprowadzonych w latach 2014 – 2017.

Spławińska Malwina, Buczek Piotr: Wpływ zmienności dobowej natężeń ruchu na autostradach i drogach ekspresowych na poziom hałasu drogowego. (Influence of Annual Daily Traffic on motorways and expressways on road noise level.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.345-350, bibliogr.poz.11.

Metodologia oceny oddziaływania akustycznego ruchu drogowego na środowisko. Analiza wpływu zmian godzinowych natężenia ruchu na drogach klasy Ai S na poziom hałasu drogowego.

Stańczyk Andrzej: Most Konstytucji nad Canal Grande w Wenecji. (Constitution Bridge over the Grand Canal in Venice.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.360-362, fot.5, bibliogr.poz.1.

Przebieg realizacji i parametry konstrukcji stalowego mostu łukowego Ponte della Costituzione (Most Konstytucji) nad Canal Grande w Wenecji.

Stańczyk Andrzej: Przeprawy mostowe przez Morze Wewnętrzne w Japonii. (Bridges over Interior Sea in Japan.) Drogownictwo 2019, nr 1, s.18-26, fot.23, bibliogr.poz.2.

Konstrukcja mostów drogowych wchodzących w skład przeprawy Seto – Ohashi przez Wewnętrzne Morze Japońskie (Seto-naikai); schemat usytuowania oraz parametry głównych mostów przeprawy.

Suchocka Marzena, Góźdź Karolina: Ścieżki rowerowe i chodniki w systemach korzeniowych drzew. (Bicycle paths and sidewalks in trees root system.) Drogownictwo 2019, nr 1, s.14-17, rys.2; fot.4, bibliogr.poz.6.

Zagrożenia i sposoby ochrony systemów korzeniowych drzew w procesie budowy ścieżek rowerowych. Technologia budowy podwieszanej ścieżki rowerowej w Alei Żwirki i Wigury w Warszawie jako przykład rozwiązania pozwalającego na skuteczną ochronę gleby i korzeni drzew; konstrukcja, koszty i efektywność ekologiczna chodnika podwieszanego w porównaniu do tradycyjnych metod  realizacji.

Wróbel Dariusz: Wpływ rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Kielce-Łopuszno na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Influence of reconstruction of regional road No 786 Kielce- Łopuszno section on road traffic safety.) Drogownictwo 2018, nr 11, s.351-359, rys.11, tab.9,

Założenia projektowe i realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Kielce-Łopuszno. Zakres wprowadzonych zmian parametrów drogi oraz rozwiązania techniczne dotyczące budowy skrzyżowań typu rondo, przejść dla pieszych i miejsca obsługi podróżnych. Statystyka zdarzeń drogowych przed i po rozbudowie drogi (2011 – 2017).

Łomecki Karol: Zarządzanie drogami powiatowymi a bezpieczeństwo użytkowników. (Management of county roads versus safety of users.) Drogownictwo 2018, nr 12,

Główne zagadnienia i obszary problemowe dotyczące zarządzania drogami powiatowymi. Działalność zarządcy drogi w zakresie utrzymania i  finansowania infrastruktury. Wpływ sposobu zarządzania drogami na warunki i bezpieczeństwo ruchu.

 

EUROLOGISTICS

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Transport w łańcuchu dostaw. Eurologistics 2018, nr 5, s.32-33, rys.1, bibliogr.poz.1.

Zasady planowania i organizacji łańcucha dostaw w transporcie towarowym. Wpływ nowych technologii i handlu elektronicznego na proces transportowy. Kierunki rozwoju przewozów i infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce; przewozy lądowe transportem intermodalnym wg masy w latach 2010 – 2017.

Paprocki Wojciech, Kordel Zdzisław: Wzrost kosztów osobowych w transporcie. Eurologistics 2018, nr 5, s.43-47, bibliogr.poz.1.

Czynniki oddziałujące na wzrost kosztów osobowych w przedsiębiorstwie transportowym. Przykład kalkulacji jednej godziny pracy kierowcy zatrudnionego przez polskiego przewoźnika międzynarodowego. Praktyka zarządzania czasem pracy kierowców, w tym m.in. czasem oczekiwania na realizację czynności ładunkowych w dostawach just in time. Znaczenie kosztów krańcowych dla efektywności łańcucha dostaw. Opinie przedstawicieli branży transportowej na temat sposobów optymalizacji kosztów osobowych.

 

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Jabłoński Konrad, Wałęcka Hanna K., Żurek Bohdan: Dokument aplikacyjny do normy PN-EN 13043:2004. Nawierzchnie Asfaltowe 2005, nr 2, s.s.17-19, tab.1,

Projekt dokumentu aplikacyjnego do normy PN-EN 13043:2004 ‚Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu’.

 

POJAZDY SZYNOWE

Królikowski Jarosław, Cichy Rafał, Kowalski Michał: Propozycja regulacji prawnych dla modernizacji tramwajów z uwzględnieniem doświadczeń i przepisów obowiązujących w taborze kolejowym. (Proposal of legal regulations of trams modernization taking into account the experiences and provisions applicable in railway rolling stock.) Pojazdy Szynowe 2018, nr 4, s.35-48, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.2.

Etapy procesu homologacji tramwajów; przedmiot i zakres badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji. Prawne uwarunkowania modyfikacji tramwajów posiadających aktualne świadectwa homologacyjne. Cele i metody analizy bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim).

 

RYNEK KOLEJOWY

Raczyński Jan: Na progu rewolucji w dużych prędkościach – będzie szybciej i taniej. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.60-64, rys.3; fot.4, tab.1, bibliogr.poz.2.

Przykłady innowacyjnych rozwiązań stosowanych w konstrukcji taboru dużych prędkości. Parametry techniczne i eksploatacyjne szybkich pociągów nowej generacji. Koszty i efektywność budowy linii kolei dużych prędkości.

Urbanowicz Witold: Cała II linia metra już zakontraktowana. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.54-58, rys.4,

Stan i perspektywy rozbudowy II linii metra w Warszawie; etapy realizacji poszczególnych odcinków metra oraz organizacja prac budowlanych.

[Konkurencja w transporcie kolejowym w Polsce]. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.26-35, fot.5, bibliogr.poz.1.

Stan konkurencji na rynku kolejowym w Polsce na podstawie raportu „Konkurencja w transporcie kolejowym” przygotowanego przez Railway Business Forum. Analiza czynników i uwarunkowań oddziałujących na warunki konkurencji, m.in.: nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty infrastrukturalne, dostępność transportowa, prędkość i czas jazdy pociągiem, koszty parkowania w miastach, finansowanie kolei ze środków publicznych, inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru. Przewidywane efekty wdrożenia regulacji IV pakietu kolejowego w Polsce i ich wpływ na organizację przewozów pasażerskich. Nowelizacja prawa dotyczącego ochrony praw pasażerów na kolejach UE.

[Organizacja pasażerskiego transportu kolejowego]. Rynek Kolejowy 2019, nr 1-2, s.36-49, fot.7,

Strategia dywersyfikacji i poprawy jakości usług pasażerskiego transportu kolejowego przedsiębiorstw Grupy PKP. Analiza nowego rozkładu jazdy  kolei regionalnych i aglomeracyjnych. Zasady organizacji zastępczej komunikacji autobusowej. Historia wąskotorowej Średzkiej Kolei Powiatowej.

 

ŚWIAT KOLEI

Faliński Filip: O psie, który jest koleją. Świat Kolei 2018, nr 3, s.36-37, fot. 6,

Charakterystyka linii kolejowej Kishigawa w Japonii, obsługiwanej przez przewoźnika Wakayama Electric Railway. Oferta przewozów podmiejskiej kolei turystycznej, realizowanych przez specjalnie oznakowane pociągi pasażerskie tzw. słodkie pociągi (np. pociąg – kotek, pociąg – truskawka, pociąg z zabawkami).

Garbacik Roman: Tragiczna sobota na Kujawach. Świat Kolei 2018, nr 10, s.40-41, fot.1; rys.3, tab.1, bibliogr.poz.9.

Katastrofa kolejowa pod Krośniewicami w dniu 10 września 1966 r. na linii wąskotorowej PKP. Przyczyny, przebieg i skutki wypadku na wąskich torach PKP.

Gieżyński Tomasz: Pocztówka z Odessy. Świat Kolei 2018, nr 10, s.46-47, fot.4,

Transport miejski w Odessie. Historia komunikacyjnej atrakcji turystycznej – kolei linowej. Charakterystyka linowej kolei kubełkowej (kanatnaja doroga) oraz funikularu przy słynnych Schodach Potiomkinowskich.

Gąsior Wojciech: Tramwaj regionalny w Chemnitz. Świat Kolei 2018, nr 3, s.48-53, fot. wiele, bibliogr.poz.3.

Historia sieci tramwajow wąskotorowych w Chemnitz. Przebudowa sieci tramwajów miejskich i pierwsze plany tramwaju regionalnego. Plany rozbudowy sieci tramwajowej w ramach Modelu Chemnitz. Charakterystyka sieci tramwajów miejskich i regionalnych w Chemnitz w 2018 r. Schemat sieci.

Jankowski Tomasz: Koleje wąskotorowe w czeskim Muzeum Górnictwa w Przybramiu. Świat Kolei 2018, nr 3, s.42-45, fot. wiele,

Historia kolei wąskotorowych w czeskim Przybramiu. Charakterystyka linii kolejowych. Charakterystyka Muzeum Górnictwa w Przybramiu z bogatą kolekcją górniczego taboru wąskotorowego. Eksploatacja górniczych wąskotorowych kolejek turystycznych.

Kilanowski Piotr: Michigan Central Station w Detroit, relikt złotej ery pociągów pasażerskich w USA. Świat Kolei 2018, nr 3, s.32-35, fot.10, bibliogr.poz.7.

Historia Michigan Central Station w Detroit. Charakterystyka transportu kolejowego w USA na przełomie XIX i XX wieku. Budowa centralnego dworca kolejowego w Detroit, tzw. Michigan Central Station. Charakterystyka dworca kolejowego. Złote czasy przewozów pasażerskich w USA, gwałtowny regres i upadek w drugiej połowie XX wieku. Wyłączenie z eksploatacji centralnego dworca kolejowego w Detroit w 1988r.

Kilanowski Piotr: Pociągi ALEX – tradycja i nowoczesność (1). Świat Kolei 2018, nr 10, s.32-37, fot.12,

Historia marki ALEX w Bawarii oraz na pograniczu Czech i Niemiec. Charakterystyka sieci połączeń pod marką ALEX; ALEX Sud, obejmujący szlaki na południowy zachód od Monachium i ALEX Nord, obejmujący linie na północy wschód. Schemat sieci ALEX w 2018 r. Charakterystyka używanego taboru kolejowego, zestawienia składów.

Rutkowski Jacek: Lokomotywownia Lublin (1). Świat Kolei 2018, nr 10, s.20-31, fot. wiele, tab.4,

Kolejowa historia Lublina. Budowa Kolei Nadwiślańskiej. Charakterystyka linii kolejowych, infrastruktury kolejowej i używanego taboru kolejowego. Historia i charakterystyka lubelskiej parawozowni od 1879 r. do II wojny światowej.

Szczuryk vel Szczerba Jarosław: Historia wojskowej linii Łuków – Lublin. Świat Kolei 2018, nr 3, s.23-31, fot. wiele, tab.3,

Historia wojskowej linii kolejowej Łuków – Lublin. Charakterystyka linii Łuków – Lublin; budowa linii; ruch towarowy i pasażerski w latach 1898-1914 oraz podczas I wojny światowej. Obiekty mostowe na linii Łuków – Lublin.

Tomasik Piotr: O sposobach oznaczania linii tramwajowych (2). Świat Kolei 2018, nr 10, s.48-53, fot. wiele, tab.3, bibliogr.poz.4.

Wybrane przykłady systemów oznaczeń tras komunikacji. Sposoby oznaczania wariantów tras tramwajowych. Trasy zmienione lub tymczasowe. Linie turystyczne i wycieczkowe oraz przypadki szczególne.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Antonowicz Mirosław: Strategia Grupy PKP S.A. – elementy logistyczne i organizacyjne. (PKP S.A. Group strategy – logistic and organizational elements.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.14-17, rys.3, bibliogr.poz.13.

Cele i założenia strategii Grupy PKP S.A. w perspektywie do 2023 r. Plan rozwoju logistyki przewozów towarowych i pasażerskich. Racjonalizacja systemu zarządzania i organizacja struktury holdingowej. Koncepcja powołania podmiotu łączącego uczestników systemu logistycznego – integratora logistycznego. Priorytety i obszary działań zawarte w Planie Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r.

Maciążek Franciszek: Stacje graniczne Sassnitz (1435 mm) i Sassnitz- Mukran (1435/1520 mm) w Niemczech. (Rail border stations Sassnitz (1435 mmm) and Sassnitz- Mukran (1435/1520 mm) in Germany.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.18-24, rys.1; fot.14, bibliogr.poz.24.

Budowa i rozwój linii kolei normalno- i szerokotorowych do portu Sassnitz od końca XIX w. Połączenia kolejowe i organizacja przewozów towarowych wagonami szerokotorowymi w relacjach z portami bałtyckimi.

Okroj Janusz: Kreatywność, innowacyjność i elastyczność – fundament sukcesu XXI wieku, nie tylko w branży SRK. (Creativity, innovation and flexibility – a success foundation of the 21st century, not only in railway signalling.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.31-33, rys.1; fot.4,

Oferta produktowa Wielobranżowej i Projektowej Spółki z o.o. MONAT z siedzibą w Gdańsku w zakresie systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). Charakterystyka wybranych innowacyjnych rozwiązań systemów srk i automatyki kolejowej (układy zasilania systemów srk, drągi rogatkowe, zintegrowana sygnalizacja kolejowa).

Raczyńska-Buława Ewa: Łódzka Kolej Aglomeracyjna – innowacyjny system regionalnych przewozów pasażerskich. (Łódzka Kolej Aglomeracyjna – new approach in railway business.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.25-30, rys.7; fot.4, bibliogr.poz.7.

Działalność przewozowa przedsiębiorstwa Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) w latach 2015 – 2018. Organizacja i funkcjonowanie przewozów pasażerskich oraz integracja usług ŁKA z innymi środkami transportu. Innowacyjne systemy IT w zarządzaniu taborem i pracą maszynistów. Strategia poprawy dostępności usług kolei dla osób o ograniczonej mobilności.

Stolarski Marek, Bartoszek-Majewska Dorota, Żyłkowska Joanna: Urządzenia ochrony zwierząt odpowiedzią na ogólnoświatowy problem kolizji pociągów ze zwierzętami. (Animal protection devices UOZ – an answer to the global problem of animal-train collisions.) Technika Transportu Szynowego 2018, nr 9, s.46-48, rys.3,

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowane przez kolizje ze zwierzętami; mapa ‚czarnych punktów’ na polskich liniach kolejowych. Funkcje i ocena efektywności stosowania urządzeń do ochrony zwierząt na torach kolejowych – UOZ-1; mapa lokalizacji urządzeń UOZ-1 wg stanu na koniec 2017 r.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Banet Krystian: Koncepcja poprawy dostępności transportowej i powiązań przestrzennych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego Kortowo w Olsztynie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.30-34, rys.8, bibliogr.poz.14.

Przegląd literatury dotyczącej koncepcji LUTI, tj. interakcji w zakresie użytkowania gruntów i transportu. Charakterystyka kampusu na Kortowie w Olsztynie. Analiza powiązań transportowych i przestrzennych między trzema strefami funkcjonalnymi Kortowa; propozycja trzech wariantów obsługi transportowej.

Bryniarska Zofia, Gacek Karolina: Wykorzystanie planerów podróży jako źródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.5-11, tab.1, bibliogr.poz.9.

Rola informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym. Charakterystyka planerów podróży – aplikacji mobilnych i internetowych – jako żródła informacji pasażerskiej w komunikacji miejskiej. Analiza wyników przeprowadzonego badania marketingowego w Krakowie.

Choromański Włodzimierz, Grabarek Iwona: Pojazdy autonomiczne w aglomeracjach miejskich. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.12-16, rys.6, bibliogr.poz.9.

Czynniki i uwarunkowania rozwoju technologii  autonomicznego transportu miejskiego; charakterystyka pojazdów autonomicznych. Polskie koncepcje systemów transportu autonomicznego: HMASSUT Prometheus i Eco-samochód elektryczny – warunkowo autonomiczny na poziomie L4/B. Bariery innowacyjności w transporcie.

Engelhardt Juliusz: Zarządzanie publicznym transportem kolejowym w Polsce w latach 1990-2018. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.17-23, tab.1, bibliogr.poz.16.

System organizacji i zarządzania publicznym transportem kolejowym w latach 1990-2018. Charakterystyka 3 etapów zmian organizacji zarządzania w latach: 1990-2000, 2001-2008 i 2009-2018. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.; czynności organizowania, zarządzania i ogólne zasady funkcjonowania publicznego transportu kolejowego.

Górka Anna, Szustek Jarosław: Wdrożenie priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie metodą dekompozycji na podskrzyżowania częściowe . Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.17-21, fot.5; rys.3, tab.1, bibliogr.poz.11.

Nowatorskie podejście projektantów Tramwajów Warszawskich do procesu projektowania i wdrażania złożonych algorytmów sterowania ruchem oraz możliwe do uzyskania efekty na przykładzie wdrożenia priorytetu dla tramwajów na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” w Warszawie. Opis metody tworzenia algorytmu, sposób wdrażania projektu oraz osiągnięte wyniki przed i po wdrożeniu adaptacyjnego sterowania ruchem.

Lejk Jerzy, Grunke Ireneusz: Skrócenie czasu następstw pociągów w metrze warszawskim. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.30-35, tab.2, bibliogr.poz.5.

Krótka charakterystyka metra warszawskiego. Czynniki wpływające na następstwo czasowe pociągów: urządzenia i systemy techniczne oraz zachowania pasażerów. Badania testowe skrócenia czasu następstwa pociągów. Wnioski.

Malasek Jacek: Rynek surowców do produkcji pojazdów elektrycznych. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.3-4, rys.4,

Wdrażanie europejskiej strategii rozwoju elektromobilności. Znaczenie dostępności surowców strategicznych, niezbędnych do rozwoju technologii elektronicznych i informatycznych (w szczególności do produkcji laptopów, smartfonów i akumulatorów o dużej pojemności) dla rozwoju polskiego programu elektromobilności.

Malasek Jacek: Walka z niską emisją w transporcie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.3-4, fot.6,

Wpływ niskiej emisji generowanej przez pojazdy na zdrowie mieszkańców obszarów zurbanizowanych na intensyfikację działań z zakresu rozwoju transportu zrównoważonego i szerszego wykorzystywania technologii innowacyjnych. Stan i perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce.

Parkitny Waldemar: Analiza funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Opolu. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.13-16, fot.3, bibliogr.poz.12.

Analiza funkcjonowania stref płatnego parkowania dla wybranych okresów, warunków korzystania z parkingów w strefie, cen biletów parkingowych, wielkości sprzedaży różnych typów abonamentów, liczby i wpływów ze sprzedaży biletów parkingowych na przykładzie Opola.

Starowicz Wiesław: Wzorcowy zakres Karty Praw Pasażera w miejskim transporcie zbiorowym. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.35-38, bibliogr.poz.7.

Analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej. Idea Karty Praw Pasażera. Prawa pasażerów miejskiego transportu zbiorowego w Polsce w obowiązujących przepisach porządkowych i regulaminach przewozu. Propozycja zapisów Karty Praw Pasażera (wzorzec karty).

Suda Józef, Lenartowicz Jacek: Zarządzanie flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 11, s.24-29, rys.8, bibliogr.poz.7.

Metodyka zarządzania flotą pojazdów miejskiego transportu publicznego. Charakterystyka procesu zarządzania realizowanego przez największego w Polsce operatora miejskiego transportu publicznego – Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o. w Warszawie.

Szałkowski Mariusz, Wróbel Ryszard: Rozwój elektromobilności w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.22-29, fot.8; rys.1, bibliogr.poz.8.

Rozwój elektromobilności w krakowskim transporcie zbiorowym w zakresie wprowadzenia do eksploatacji bezemisyjnych autobusów elektrycznych. Doświadczenia z eksploatacji autobusów elektrycznych w Krakowie oraz jej efekty. Plany MPK SA w Krakowie oraz zagrożenia wynikające z braku ustabilizowanych standardów w zakresie rozwiązań technicznych.

Waloska Martyna, Nosal Hoy Katarzyna: Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2018, nr 12, s.5-12, rys.9, bibliogr.poz.12.

Wybrane wyniki analiz w zakresie przyjazności dla ruchu pieszego obszaru Rynku Dębnickiego w Krakowie. Propozycje działań dla poprawy przyjazności obszaru dla ruchu pieszego.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Gis Maciej: Emisja dwutlenku węgla z transportu drogowego – cz.2. Samochody klasy HDV. (Carbon dioxide emissions from road transport – part 2. HDV class vehicles.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.49-54, tab.3, bibliogr.poz.6.

Projektowane europejskie regulacje prawne w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla z ciężkich pojazdów samochodowych (HDV – Heavy Duty Vehicle). Prognoza popytu na przewozy towarów do 2030 r. oraz rejestracje pojazdów ciężkich w 2016 r. w Polsce.

Gis Maciej, Bednarski Mateusz: Propozycja lokalizacji stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na trasach TEN- T na terenie kraju z uwzględnieniem zapisów ustawy o elektromobilności. (A proposal for the location of a fast charging station for electric vehicles within the country, taking into account the provisionsof the act on electromobility.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.37-47, rys.8, tab.5, bibliogr.poz.17.

Trendy wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w Europie w latach 2015 – 2017. Propozycje budowy stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na drogach sieci TEN- T w Polsce. Uwarunkowania budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w miastach. Regulacje ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018, poz. 317) dotyczące rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.

Menes Maciej: Syntetyczny przegląd unijnych im narodowych prognoz przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem samochodowego transportu ciężarowego w perspektywie roku 2030 i dalszej. (Synthetic review of the EU’s and national forecasts with special consideration of the freight road transport for the 2030 and further.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.25-35, tab.8, bibliogr.poz.16.

Wielkość i struktura przewozów ładunków transportem lądowym w Polsce i na świecie w latach 2000 – 2050; trendy wzrostu popytu i pracy przewozowej dla poszczególnych gałęzi transportu. Prognozy pracy przewozowej towarowego transportu lądowego w wybranych krajach UE do 2030 r. (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Polska).

Waśkiewicz Jerzy, Menes Maciej, Gis Wojciech: Eksperckie oszacowanie skali zaangażowania krajowych przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w przewozach na obszarze Niemiec. (Expert evaluation of the domestic international freight transport enterprises’ scale of involvement in the haulge work on the therritory of Germany.) Transport Samochodowy 2018, nr 1, s.7-23, rys.4, bibliogr.poz.11.

Wpływ regulacji prawnych dotyczących płacy minimalnej na koszty transportu drogowego w Niemczech. Wielkość i struktura przewozów towarowych na rynku niemieckim wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa transportowe w latach 2013 – 2016. Licencjonowani przewoźnicy oraz główne kierunki przewozów tranzytowych i kabotażowych realizowanych na terytorium Niemiec; statystyka ruchu ciężarowego między Polska i Niemcami oraz Rosją, Ukrainą i Białorusią.