UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 10/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

PAŹDZIERNIK 2013

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

FLOTA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

MORZE, STATKI I OKRĘTY

MOSTY

NOWY PRZEMYSŁ

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

SKRZYDLATA POLSKA

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

ŚWIAT KOLEI

AUTOBUSY

Dyr Tadeusz: Wsparcie rozwoju komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej. Autobusy 2013, nr 7-8, s.10-18, rys.1; fot.6, tab.5, bibliogr.poz.4.

Inwestycje w zakresie miejskiego transportu publicznego w Polsce, współfinansowane z funduszy UE w ramach programów operacyjnych na lata 2007 – 2013: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne. Projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju, modernizacji i integracji transportu zbiorowego, w tym zakupu taboru autobusowego w miastach: Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce, Białystok. Indykatywna alokacja środków z funduszy UE na transportowe inwestycje infrastrukturalne.

Rusak Zbigniew: Genewskie rozmowy o przyszłości lokalnego transportu zbiorowego. Autobusy 2013, nr 9, s.22-27, fot.3,

Sprawozdanie z 60. Kongresu UITP, który odbył się w Genewie, w maju 2013 r.; zakres tematyczny Międzynarodowej Wystawy Mobilności i Transportu; przedsiębiorcy nagrodzeni za wspieranie innowacyjności w transporcie publicznym w ramach programu „Wzrost z transportem publicznym”. Zagadnienia omawiane na konferencji, dotyczące m.in.: poprawy jakości i efektywności transportu publicznego, organizacji i zarządzania, integracji transportu, nowych technologii teleinformatycznych, napędów alternatywnych, regionalnych uwarunkowań rozwoju transportu.

Siwiec Barbara: Dynamiczna informacja pasażerska i jej działanie. Autobusy 2013, nr 7-8, s.20-24, fot.11,

Charakterystyka systemu dynamicznej informacji pasażerskiej MUNICOM.premium. Struktura i funkcje systemu; opcje informacji pasażerskiej statycznej (off- line) i dynamicznej (on- line) o rozkładach jazdy autobusów. Obieg informacji w systemie dynamicznej informacji pasażerskiej: łączność z pojazdem i transmisja danych w technologii GPRS; zadania modułów Rozkład jazdy i Centrum Nadzoru Ruchu. Funkcje aplikacji myBus online dla telefonów komórkowych w zakresie: wyszukiwania połączeń, lokalizacji przystanków, rozkładów jazdy w czasie rzeczywistym.

Wołek Marcin: Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni. Autobusy 2013, nr 7-8, s.42-46, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.9.

Przesłanki rozwoju transportu trolejbusowego w miastach w kontekście proekologicznych założeń polityki transportowej UE. Czynniki determinujące wzrost znaczenia energii elektrycznej w transporcie miejskim. Geneza i kierunki rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni w oparciu o dokumenty strategiczne Urzędu Miasta i Zarządu Komunikacji Miejskiej opublikowane w latach 1998 – 2011. Rola transportu trolejbusowego w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. Ocena kosztów i jakości przewozów trolejbusowych przez mieszkańców Gdyni na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2010 r. Statystyka podaży transportu trolejbusowego organizowanego przez ZKM Gdynia w latach 1995 – 2012. Projekty europejskie dotyczące transportu trolejbusowego i zrównoważonej mobilności miejskiej.

Wyszomirski Olgierd, Hebel Katarzyna: 70 lat trolejbusów w Gdyni. Autobusy 2013, nr 7-8, s.48-56, rys.3; fot.13, bibliogr.poz.14.

Historia transportu trolejbusowego w Gdyni od lat 20. XX w. do chwili obecnej. Organizacja przewozów i zmiany taboru trolejbusowego; schematy sieci linii trolejbusowych w 1967 r. i w 2012 r.; przebieg rewitalizacji połączeń i modernizacji taboru od lat 80. XX w. Kierunki rozwoju transportu trolejbusowego pod zarządem Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej powołanego w 1998 r. Statystyka pracy eksploatacyjnej realizowanej przez trolejbusy w latach 1946 – 2012.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Bany Paweł: Fotoradary. Dialog bez komunikacji. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 2, s.15-17,

Opinie społeczne na temat projektu rozbudowy systemu nadzoru ruchu drogowego w Polsce, realizowanego w ramach Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Ocena efektywności informowania społeczeństwa przez administrację państwową i media w zakresie prowadzonych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmujących m.in.: wdrożenie automatycznego systemu nadzoru nad ruchem drogowym CANARD; instalację urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości na drogach (fotoradarów i wideorejestratorów).

Buttler Ilona: Raport Banku Światowego. ‚Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Polsce’. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 2, s.3-8, rys.2,

Charakterystyka systemu zarządzania bezpieczeństwem drogowym w Polsce, na podstawie raportu Banku Światowego, przedstawionego 13.06.2013 r. w Warszawie. Założenia i plan działań w ramach koncepcji „Bezpiecznego systemu (Safe System Approach)” w bezpieczeństwie ruchu drogowego (brd). Struktura i zadania organów administracji w systemie zarządzania brd; propozycja utworzenia nowej instytucji zarzadzającej oraz zmiany charakteru działalności Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jankowska Dagmara: Mobilność i bezpieczeństwo starszych uczestników ruchu drogowego w kontekście światowych badań. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2013, nr 2, s.18-25, rys.2; fot.3,

Ocena zachowań i potrzeb transportowych osób starszych w referatach przedstawionych na Międzynarodowym Kongresie „Mobilność i bezpieczeństwo ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwie” w Wiedniu, w dn. 19-20.06.2013 r. Wyniki badań ankietowych na temat stanu zdrowia i umiejętności starszych kierowców w Szwecji i we Francji, przeprowadzonych w ramach projektu Safe Move. Analiza mobilności i wypadkowości wśród starszych uczestników ruchu w państwach europejskich, USA i Kanadzie. Propozycje innowacyjnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i rozwoju mobilności osób starszych w ruchu drogowym. Cele i realizacja projektów UE: GOAL (Growing Older, Staying Mobile) – Potrzeby transportowe dla starzejącego się społeczeństwa; CONSOL: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w starzejącym się społeczeństwie – obawy i rozwiązania.

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Dąbek Przemysław: Transport zbiorowy jako priorytet w stolicy Górnego Śląska. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 7-8, s.47-51, rys.4; fot.3, bibliogr.poz.1.

Utrudnienia dla transportu zbiorowego w Katowicach spowodowane wzrostem indywidualnego ruchu samochodowego. Propozycja utworzenia w centrum miasta strefy ruchu o ograniczonym dostępie dla kierowców samochodów osobowych. Przewidywane korzyści ustanowienia strefy zamkniętej dla transportu indywidualnego. Plany rozwoju sieci dróg rowerowych w centrum Katowic.

Nowacki Gabriel, Walendzik Małgorzata: System informacyjny – bezpieczne i chornione miejsca parkingowe. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2013, nr 7-8, s.39-45, rys.2; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.12.

Projekt systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych i dostawczych, opracowywany przez Instytut Transportu Samochodowego. Wymagania prawa UE w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia bezpieczeństwa w drogowym transporcie towarowym. Organizacja, funkcje i wyposażenie parkingów wg kategorii określających poziom bezpieczeństwa (1-5). Propozycje specyfikacji technicznych dla zintegrowanego systemu informacji o bezpiecznych miejscach parkingowych; architektura systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Statystyka przewozów ładunków różnymi rodzajami transportu w latach 2000 – 2011 oraz prognoza wzrostu natężenia ruchu samochodów ciężarowych do 2025 r.

DROGOWNICTWO

Niemierko Andrzej: Mosty w Chinach. Część II. Mosty na Jangcy od Zhongxian do Jiangyin. Drogownictwo 2013, nr 10, s.291-300, fot.57,

Historia i charakterystyka konstrukcji 24 mostów przez rzekę Jangcy w Chinach, w tym: autostradowego, kolejowego na linii dużej prędkości, kolejowo-drogowego, łukowych, wiszących, podwieszanych.

FLOTA

Janowski Paweł: Rośnie popularność wideorejestratorów. Flota 2013, nr 9, s.66-68, rys.1; fot.3,

Funkcje i zastosowania wideorejestratorów samochodowych z punktu widzenia użytkowników prywatnych i instytucji publicznych. Możliwości wykorzystania nagrań z wideorejestratora dla potrzeb sądownictwa i badania zdarzeń drogowych. Rodzaje i parametry użytkowe wideorejestratorów.

Monitoring wchodzi w dorosłość. Flota 2013, nr 9, s.32-33, rys.2,

Zadania i funkcje mobilnych systemów monitoringu floty samochodowej wykorzystujących telefony komórkowe (smartfony) i łączność GPS, na przykładzie systemu Flotis Mobile.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Antonowicz Mirosław: Klastry jako instrument innowacji w transporcie. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.54-57, rys.5, bibliogr.poz.3.

Definicje klastrów i ich wpływ na innowacyjność i rozwój transportu. Modele struktury i relacji między członkami klastra; przykłady klastra w transporcie pasażerskim i modelu 3H. Cele i funkcjonowanie klastrów w transporcie kolejowym w Polsce i UE. Struktura, cele i obszary działania klastra „Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury”, realizowanego w Polsce pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej jako platforma współpracy jednostek naukowo-badawczych, sektora publicznego i prywatnego.

Jabłoński Adam, Jabłoński Marek: Systemowe aspekty zarządzania utrzymaniem taboru. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.16-18, bibliogr.poz.3.

Warunki skutecznego i efektywnego wdrożenia systemu zarządzania utrzymaniem (MMS – Maintenance Management System) w transporcie kolejowym wg Rozporządzenia Komisji (WE) nr 445 z 10.05.2011 r. Wymagania w zakresie opracowania i realizacji MMS w przedsiębiorstwie: model i funkcje systemu, informacja o systemie i szkolenie kadr, kontrola i bezpieczeństwo oraz audyt wewnętrzny MMS.

Janas Piotr: SILK – System Informacji dla Linii Kolejowych. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.28-31, rys.4,

Charakterystyka Systemu Informacji dla Linii Kolejowych (SILK) użytkowanego przez PKP PLK. Funkcje i działanie poszczególnych modułów SILK: Liniowy System Referencyjny (LRS), Dokumentacja, Nieruchomości, Mapa Interaktywna Linii Kolejowych (MILK), aplikacje administracyjne map i zbiorów przestrzennych. Ocena korzyści z wdrożenia systemu dla PKP PLK.

Jeleń Rafał: Bocznice kolejowe – prawne podstawy eksploatacji – cz. II. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.70-71,

Zasady i wymagania dotyczące kwalifikacji i pracy personelu bocznic kolejowych na podstawie przepisów prawa polskiego i UE. Analiza rozbieżności między prawem polskim i unijnym na przykładzie zróżnicowania wymagań wobec maszynistów licencjonowanych i maszynistów świadczących pracę na podstawie prawa kierowania. Regulacje dyrektywy 2012/34/UE w zakresie infrastruktury kolejowej i bocznic, które podlegają obowiązkowi transpozycji do prawa polskiego do 2015 r. Cele i zakres projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym dostosowującego prawo krajowe do przepisów rozporządzenia 445/2011 i decyzji 2011/633/WE.

Kampczyk Arkadiusz: Rozbieżność w obowiązujących regulacjach prawnych zarządcy narodowej sieci kolejowej. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.58-62, tab.3, bibliogr.poz.20.

Problemy występujące przy praktycznym stosowaniu przepisów prawa z zakresu infrastruktury kolejowej. Identyfikacja tzw. luk prawnych i rozbieżności w terminologii aktów prawnych; przykłady różnic w definicjach pojęć linia kolejowa i roboty budowlane, zamieszczonych w ustawach i przepisach wykonawczych. Praktyka stosowania instrukcji i warunków technicznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Mincewicz Janusz: KDP – przede wszystkim dobra i bezpieczna infrastruktura. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.8-10, fot.1,

Ocena kosztów i korzyści realizacji rządowego programu kolei dużych prędkości (KDP); prace przygotowawcze i perspektywy rozpoczęcia budowy sieci KDP w Polsce po 2020 r. Efekty ekonomiczne oraz wpływ KDP na poprawę jakości i bezpieczeństwa przewozów kolejowych. Przewidywane koszty i zakres modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej i wdrożenia systemu ETCS. Prognozy rozwoju oferty przewozowej polskich KDP.

Molecki Adam: Metro w miastach liczących mniej niż milion mieszkańców. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.48-53, rys.4; fot.1,

Czynniki determinujące efektywność budowy metra we Wrocławiu w porównaniu do innych środków transportu publicznego. Ocena i problemy funkcjonowania systemu transportowego Wrocławia. Ograniczenia płynności ruchu tramwajów i perspektywy budowy nowych tras tramwajowych. Możliwości usprawnienia komunikacji miejskiej z zastosowaniem różnych wariantów rozwoju układu komunikacyjnego; koszty i korzyści budowy infrastruktury transportu szynowego: szybkiego tramwaju, metra, premetra, szybkiej kolei miejskiej.

Szajko Piotr, Molecki Bogusław: 170 lat techniki kolejowej na Dolnym Śląsku. Normalizacja mechanicznych urządzeń zabezpieczenia ruchu. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.32-37, rys.6; fot.1, bibliogr.poz.17.

Geneza i rozwój urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego (zrk) na Dolnym Śląsku od początku XX w. Założenia sygnalizacji kolejowej wg stanu na 1935 r. Konstrukcja i praca mechanicznych urządzeń zrk; wprowadzenie pędni drutowej; wymagania dla dźwigni sygnałowych i zwrotnicowych. Porównanie różnych typów konstrukcji urządzeń zrk (Jüdel, Zimmerman und Buchloch, Schnabel und Henning, Siemens und Halske). Normalizacja srk w Polsce po nacjonalizacji dolnośląskiej sieci kolejowej.

Zielaskiewicz Henryk: Przewozy kolejowo-promowe a obsługa transportowa państw rejonu Morza Bałtyckiego. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.72-76, rys.3, tab.3,

Stan infrastruktury i uwarunkowania rozwoju kolejowo-promowych przewozów towarowych przez porty morskie. Charakterystyka infrastruktury przeładunkowej i usług portu Szczecin-Świnoujście w zakresie obsługi przewozów promowych w wagonach kolejowych i samochodach ciężarowych; porównanie ilości i struktury ładunków przewożonych w wagonach i samochodami w latach 2008 – 2012. Połączenia promowe z udziałem przewozów wagonów kolejowych realizowane przez porty bałtyckie. Kierunki kolejowych przewozów promowych w Polsce w 2012 r. i struktura rodzajowa ładunków w relacji z państwami skandynawskimi.

Łukasik Zbigniew, Nowakowski Waldemar: Bezprzewodowe systemy sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura Transportu 2013, nr 4, s.22-25, rys.6, bibliogr.poz.2.

Architektura i funkcje systemu zdalnego sterowania i kierowania ruchem kolejowym – ESTER, zrealizowanego dla potrzeb PKP PLK w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wymagania bezpieczeństwa w procesie wymiany danych dla systemów sterowania ruchem kolejowym wg normy PN-EN 50159. Założenia w zakresie bezpieczeństwa bezprzewodowej transmisji danych w systemie ESTER; badania doświadczalne podsystemów ESTER, w tym systemu zdalnego sterowania MOR-21csr.

KURIER KOLEJOWY

Wójcicki Michał: Z zawrotną prędkością. Kurier Kolejowy 2013, nr 20, s.28-29, fot.5,

Rys historyczny kolei dużych prędkości (KDP) na świecie. Rozwój techniki kolejowej w dziedzinie KDP; rekordy prędkości i eksploatacja szybkich kolei.

LOGISTYKA

Filina- Dawidowicz Ludmiła, Wienconek Krzysztof: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących się na terenie Unii Europejskiej. Logistyka 2013, nr 4, s.57-60, rys.1; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.12.

Kierunki i trendy wzrostu przewozów artykułów rolno-spożywczych między Polską i pozostałymi państwami UE; statystyki wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami UE w latach 2011 – 2012. Regulacje prawa UE w zakresie drogowych przewozów żywności; wymagania dotyczące m.in.: czasu pracy kierowców, temperatury wewnątrz pojazdu, wyposażenia samochodowych zestawów chłodniczych, dopuszczalnych nacisków osi naczepy chłodniczej. Monitoring warunków bezpieczeństwa i temperaturowych w transporcie chłodniczym; przykłady stosowanych indykatorów i rejestratorów temperatury.

Matusiewicz Maria: Udział regionów Ludwigsfelde i Grossbeeren w projekcie Rail Baltica Growth Corridor jako przykład działań wspierających wykorzystanie transportu kombinowanego. Logistyka 2013, nr 4, s.15-18, rys.10,

Rola i udział miast regionu Berlin- Branderburg w realizacji międzynarodowego projektu Rail Baltica Growth Corridor (RBGC). Infrastruktura kolejowa i logistyczna Ludwigsfelde i centrum logistycznego Grossbeeren. Ocena potencjału przeładunkowego i warunków rozwoju transportu kombinowanego w regionie w ramach korytarza Rail Baltica. Uwarunkowania zwiększenia udziału kolejowego transportu intermodalnego w przewozach towarowych z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora TSL na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 r.

Zacharski Jacek: Telematyka w transporcie – lekarstwo na wszystkie problemy?. Logistyka 2013, nr 4, s.26-28, fot.4, bibliogr.poz.6.

Dziedziny i zakres stosowania rozwiązań telematycznych w zarządzaniu procesem przewozowym przez przedsiębiorstwa transportowe. Rodzaje i funkcje systemów telematycznych wykorzystywanych w transporcie drogowym. Wpływ telematyki na procesy komunikacji w przedsiębiorstwie. Optymalizacja kosztów zużycia paliwa i czasu pracy kierowcy.

Zielaskiewicz Henryk, Nowak Iwo: Kolejowy transport towarowy – zmierzch czy początek nowej ery. Logistyka 2013, nr 4, s.19-21, rys.1, tab.1,

Wpływ kosztów dostępu do infrastruktury na konkurencyjność usług transportu kolejowego wobec przewozów drogowych; porównanie kosztów transportu oraz nakładów na infrastrukturę drogową i kolejową w Polsce. Uwarunkowania oraz przesłanki ekonomiczne i ekologiczne rozwoju kolejowej infrastruktury logistycznej; propozycje nowych rozwiązań logistycznych dla transportu kolejowego przyczyniających się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Flota linii lotniczych 2013. Lotnictwo 2013, nr 10, s.28-35, fot.16, tab.4,

Wielkość i struktura floty samolotów pasażerskich i towarowych eksploatowanych przez linie lotnicze na świecie w 2013 r. Statystyki taboru lotniczego użytkowanego przez przewoźników, firmy kurierskie i linie niskokosztowe. Rankingi linii lotniczych pod względem wielkości floty. Najpopularniejsze samoloty komunikacyjne wg typu, zasięgu i producenta. Statystyka floty polskich przewoźników.

MORZE, STATKI I OKRĘTY

Koszela Witold: Transatlantyk m/s Piłsudski. Morze, Statki i Okręty 2013, nr 10, s.68-77, rys.2; fot.10, tab.1,

Historia budowy i eksploatacji transatlantyka m/s Piłsudski w latach 1934 – 1939. Konstrukcja, wyposażenie i dane techniczno-eksploatacyjne statku. Żegluga liniowa i wycieczkowa transatlantykiem pod polską banderą. Zajęcie i przebudowa statku po wybuchu II wojny światowej oraz okoliczności jego zatonięcia 25.11.1939 r.

MOSTY

Siwowski Tomasz, Subczak Piotr, Wysocki Artur: Nietypowa kładka dla pieszych w centrum Rzeszowa. Mosty 2013, nr 5, s.50-54, rys.2; fot.7,

Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia kładki dla pieszych w formie pierścienia, zrealizowanej w 2012 r. w Rzeszowie. Technologia budowy, wykonania i montażu kładki.

NOWY PRZEMYSŁ

Elżbieciak Tomasz: Nowe rozdanie. Nowy Przemysł 2013, nr 9, s.38-40, rys.2; fot.1,

Koniunktura na rynku budowlanym w Polsce w 2013 r.; statystyki dynamiki produkcji i upadłości spółek budowlanych w latach 2009 – 2013.Uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności budowlanej w zakresie infrastruktury transportu.

Stefaniak Piotr: Infrastruktura: nowa nadzieja. Nowy Przemysł 2013, nr 9, s.34-37, rys.1; fot.4,

Stan techniczny i potrzeby inwestycyjne infrastruktury transportu w Polsce. Planowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, współfinansowane z funduszy UE; propozycje podziału środków na finansowanie infrastruktury do 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Założenia i wytyczne realizacji inwestycji infrastrukturalnych przedstawione w Strategii Rozwoju Transportu.

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Hildebrand Wojciech, Hildebrand Maciej: Most kolejowy w Lewinie Kłodzkim – historia i stan obecny. Obiekty Inżynierskie 2013, nr 3, s.17-21, fot.9, bibliogr.poz.7.

Historia i stan obecny mostu kolejowego w Lewinie Kłodzkim, zbudowanego na początku XX w.: parametry konstrukcji i techniczne mostu; ocena walorów estetycznych i architektonicznych; stan techniczny i zakres prac remontowych.

V Światowa Wyprawa Mostowa ‚Emiraty Arabskie 2012’. Część II. Obiekty Inżynierskie 2013, nr 3, s.37-45, fot.23,

Charakterystyka mostów i obiektów infrastruktury zwiedzonych przez uczestników V. Światowej Wyprawy Mostowej w październiku 2012 r., w miastach Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Dubaju, Abu Dhabi, Al Ain.

Zielińska-Smaruj Katarzyna: Extramost w Kwidzynie. Największy w Europie obiekt typu extradosed otwarty. Obiekty Inżynierskie 2013, nr 3, s.33-34, fot.3,

Budowa mostu drogowego przez Wisłę w Kwidzynie zrealizowana w technologii extradosed w 2013 r.; zakres prac towarzyszących budowie mostu głównego; cechy architektoniczne i konstrukcja mostu.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Ciechański Ariel: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 9, s.31-35, bibliogr.poz.24.

Lokalizacja oraz procesy rozwoju i regresu sieci najważniejszych rodzajów kolei przemysłowo-piaskowych, górnictwa węgla kamiennego, górnictwa węgla brunatnego, górnictwa rud żelaza oraz cukrowniczych i leśnych. Przyczyny powstania i upadku poszczególnych rodzajów kolei przemysłowych. Perspektywy kolei przemysłowych w Polsce.

Menes Maciej: Światowy rynek ropy naftowej na progu drugiej dekady XXI wieku. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 9, s.6-10, tab.8, bibliogr.poz.14.

Wielkość i struktura światowego zużycia energii w latach 2000-2011, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej. Wydobycie oraz poziom zużycia eksportu i importu ropy naftowej w ujęciu globalnym oraz w podziale na największych producentów, konsumentów, eksporterów i importerów. Poziom i lokalizacja światowych zasobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych ropy naftowej. Wpływ cen rynkowych na poziom wydobycia ropy naftowej.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Nowe oblicze Kraków Airport. Skrzydlata Polska 2013, nr 9, s.26-30, rys.7; fot.2,

Projekt rozbudowy infrastruktury lotniska Kraków Airport współfinansowany z funduszy UE. Charakterystyka inwestycji i plan realizacji: nowego terminala pasażerskiego, hotelu, rozwoju wewnętrznego układu komunikacyjnego, rozbudowy płyty postojowej, modernizacji dróg kołowania, budowy nowego lub remontu istniejącego pasa startowego.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Bużałek Tomasz, Raczyński Jan: Połączenie Łodzi i Kielc jako element krajowej sieci kolejowej – stan obecny i perspektywy rozwoju. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 9, s.39-44, fot.1; rys.1, tab.1, bibliogr.poz.5.

Historia i stan obecny linii kolejowej nr 25 na styku województw łódzkiego i świętokrzyskiego; parametry i stan techniczny linii; modernizacja infrastruktury kolejowej. Zakres inwestycji dla połączenia Łódź – Kielce/Skarżysko. Rola nowego połączenia w rozwoju Kielc i Łodzi oraz krystalizowania powiązań regionów łódzkiego i świętokrzyskiego.

Dyr Tadeusz: Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 9, s.9-18, rys.8, bibliogr.poz.14.

Opis Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) w perspektywie do 2030 r. Cele i kierunki polityki zagospodarowania przestrzennego kraju; zasady, mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. Ocena wpływu koncepcji na rozwój systemu transportowego w Polsce.

Dyr Tadeusz: Wsparcie rozwoju trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej (1). Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 7-8, s.54-67, fot. wiele; rys.8, tab.3, bibliogr.poz.5.

Alokacja środków z funduszy UE na transportowe inwestycje strukturalne. Inwestycje w systemy, trakcje elektrycznej komunikacji miejskiej finansowane w ramach POIiŚ w latach 2007-2013. Charakterystyka projektów w działaniu 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych POIiŚ. Ocena wykorzystania środków unijnych na finansowanie działań rozwojowych.

Gieżyński Tomasz: Co nowego na miejskich torach?. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 7-8, s.72-80, fot. wiele,

Analiza zmian w zakresie taboru szynowego w polskich miastach w latach 2012-2013; polityka taborowa w transporcie tramwajowym.

Graff Marek: Tramwaje w Jerozolimie. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 7-8, s.68-71, fot.7; rys.1, bibliogr.poz.7.

Historia projektu i budowy sieci tramwajowej w Jerozolimie; schemat linii tramwajowej; funkcjonowanie komunikacji tramwajowej; użytkowany tabor; informacje o Jerozolimie.

Kulgejko Michaił: Szybkie pociągi na sieci kolei ukraińskich. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 9, s.26-28, fot.8; rys.1,

Charakterystyka techniczna , wyposażenie i parametry eksploatacyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych dużych prędkości użytkowanych przez koleje Ukrainy (UZ): HRCS2, EJ675/25, PLT200.

Pawlik Marek: Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 9, s.56-59, bibliogr.poz.7.

Wymagania dotyczące monitorowania ryzyka w transporcie kolejowym przez zarządców infrastruktury i przewoźników. Metodyka oceny ryzyka zdarzeń wypadków kolejowych; analiza, wycena, rejestracja zdarzeń, środki bezpieczeństwa. Wycena ryzyka i kryteria akceptowalności ryzyka. Ocena zarządzania ryzykiem przez niezależną Jednostkę Oceniającą (AsBo). Całościowe monitorowanie i nadzorowanie bezpieczeństwa.

Rusak Zbigniew: Genewskie rozmowy o przyszłości lokalnego transportu zbiorowego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 7-8, s.36-45, fot. wiele,

Opis Międzynarodowej Wystawy Mobilności i Transportu zorganizowanej (w maju 2013 r.) przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) i lokalnego przewoźnika TPG w Genewie. Główna tematyka sesji 60. Kongresu UITO; regionalne uwarunkowania rozwoju transportu publicznego; prezentowane innowacje; inwestycje transportowe; finansowanie transportu publicznego; technologie teleinformatyczne.

Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 9, s.45-55, tab.7, bibliogr.poz.6.

Ocena poziomu bezpieczeństwa kolejowego w Unii Europejskiej na podstawie danych z Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) zawartych w Raporcie Unii Europejskiej 2013. Historyczny rozwój bezpieczeństwa na kolei; wypadki kolejowe – ryzyko śmiertelności; wspólne cele bezpieczeństwa (CST); ocena drugiego pakietu CST; wyniki analizy zdarzeń; ofiary śmiertelne; samobójstwa; koszty wypadków; bezpieczeństwo infrastruktury; wnioski na podstawie CSI z krajów UE i z Polski.

Wojcieszak Jan: Rozwój komunikacji tramwajowej w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 7-8, s.8-34, fot. wiele, tab.1,

Historia i stan obecny komunikacji tramwajowej w Polsce; istniejące i zlikwidowane sieci tramwajowe; budowa nowych tras i modernizacja istniejących; używany tabor tramwajowy. Przyczyny likwidacji komunikacji tramwajowej w wielu miastach.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Biega Stanisław, Rytel Krzysztof: Pasażerskie przewozy kolejowe w Polsce na tle Europy cz.1. Transport i Komunikacja 2013, nr 3, s.8-13, rys.7; fot.2, tab.1,

Znaczenie rozwoju transportu publicznego dla poprawy jakości życia społeczeństwa i ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Cele i założenia polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu oraz ich realizacja w Polsce. Udział kolei i komunikacji autobusowej w europejskim transporcie pasażerskim; statystyki udziału kolei w pracy przewozowej w UE i w Polsce w latach 1990 – 2010. Ocena oferty przewozowej kolei regionalnej w Polsce na tle połączeń oferowanych przez koleje Europy Centralnej.

Dyduch Janusz, Cholewa Andrzej: Kierunki działań po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami. Transport i Komunikacja 2013, nr 3, s.64-73, fot.1,

Analiza wpływu działania urządzeń zrk i srk na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na przykładzie przyczyn katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Porównanie efektywności wykorzystywanych przez PKP systemów SHP i KHP na tle rozwiązań systemów ATP w państwach europejskich. Zadania i funkcje systemu ERTMS oraz stan jego wdrożenia w Polsce. Krytyczna ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem kolejowym. Cele i kierunki działań strategicznych niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury kolejowej, autorskie propozycje powołania Zespołu Bezpieczeństwa w Ruchu Kolejowym i przygotowania Wieloletniego Programu Badawczego Kolejnictwa.

Towpik Kazimierz: Utrzymanie nawierzchni na liniach dużych prędkości. Transport i Komunikacja 2013, nr 3, s.16-21, fot.4, bibliogr.poz.8.

Kryteria i metoda oceny zdolności eksploatacyjnej linii kolejowej dużych prędkości (KDP) w oparciu o wymagania RAMS (Reliability, Availability, Maintenability, Safety). Projektowanie linii KDP z uwzględnieniem parametrów konstrukcji nawierzchni i technologii jej utrzymania; zalety eksploatacyjne, budowa i utrzymanie nawierzchni niekonwencjonalnych. Diagnostyka techniczna, naprawy i wymiana nawierzchni i podtorza linii KDP.

Żurkowski Andrzej: Przewozowe uwarunkowania planów rozwoju infrastruktury kolejowej. Transport i Komunikacja 2013, nr 3, s.44-47, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.8.

Historyczne uwarunkowania powstania i rozwoju sieci kolejowych w Europie; struktura topologiczna sieci oraz przykłady sieci liniowej i liniowo-korytarzowej. Geneza i przesłanki polityki rozwoju i modernizacji kolei w Polsce. Metodyka i ocena efektywności klasycznego i nowoczesnego podejścia w planowaniu sieci kolejowej, opartych na prognozach liniowych i rozkładach jazdy konstruowanych na podstawie zapotrzebowania na przewozy.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bryniarska Zofia: Komunikacja nocna w Krakowie w latach 2007-2013. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s.27-36, tab.10, bibliogr.poz.8.

Zasady i analiza wskaźnikowa komunikacji nocnej w Krakowie w 2013 r. Porównanie zakresu obsługi transportowej i wyników przewozów na trasach nocnych w latach 2007, 2008 i 2013; statystyki.

Derda Bartłomiej, Pawlak-Burakowska Aleksandra: Koncepcja Airport City jako czynnik rozwoju regionalnego. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s.37-40, rys.6, bibliogr.poz.8.

Uwarunkowania rozwoju portów lotniczych. Opis koncepcji Airport City (Aerotropolis) czyli rozwoju lotnisk i ich okolic. Rozmieszczenie Airport Cities i Aerotropolis na świecie. Plany i działania podjęte w celu stworzenia Airport City w Polsce; rozwój okolic Lotniska Chopina w Warszawie oraz okolic portów lotniczych w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Analiza ekonomiczna skutków rozwoju stref lotniskowych. Rozwój regionalnych portów lotniczych wg koncepcji Airport City.

Goch Katarzyna, Malasek Jacek: EuroVelo. Sieć europejskich dróg rowerowych na terenie Polski. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s.4-8, fot.21, bibliogr.poz.7.

Opis Europejskiej sieci tras rowerowych EuroVelo. Standardy projektowe EuroVelo; podstawowe wymagania dla dróg rowerowych. EuroVelo w Polsce: projektowane trasy; rozbudowa krajowej sieci tras rowerowych; rozwój turystyki regionalnej; rower jako środek transportu.

Napierała Tomasz, Adamiak Maciej, Wiśniewski Szymon: Regionalna sieć transportowa determinantą lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s. 14-16; 25-26, tab.4, bibliogr.poz.15.

Wpływ lokalizacji i znaczenia węzłów transportowych, przebiegu sieci drogowej na rozmieszczenie centrów logistycznych – analiza na podstawie danych dotyczących istniejącej i aktualnie rozwijanej sieci drogowej o znaczeniu regionalnym, lokalnym i międzynarodowym w woj. łódzkim. Determinanty lokalizacji centrów logistycznych w kontekście funkcjonowania Transeuropejskiej Sieci Transportowej; rekomendacje dotyczące rozwoju regionalnej sieci transportowej.

Orłowski Adam, Tupalski Tomasz: Most drogowy przez Wisłę w Toruniu – inwestycja na miarę XXI wieku. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s.17-24, fot.8; rys.3, bibliogr.poz.3.

Opis budowy mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi w Toruniu. Strategiczne znaczenie inwestycji dla Torunia; jej wpływ na środowisko; charakterystyka przedsięwzięcia, lokalizacja, rozwiązania techniczne; innowacje technologiczne; realizacja i finansowanie projektu.

Wit Hubert, Kowalski Łukasz: Badanie sondażowe jako element uspołeczniania miejskiej polityki rowerowej. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 9, s.9-13, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.6.

Prezentacja i analiza wyników badania sondażowego rowerzystów, przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2013 r. w Krakowie oraz propozycja ich wykorzystania w kształtowaniu miejskiej polityki rowerowej. Sposób przeprowadzenia badania; segmenty stylów użytkowania roweru; rowerowy modalsplit; czynniki zachęcające i zniechęcające do podróżowania rowerem.

ŚWIAT KOLEI

Fedorowicz Sławomir: Krotoszyn Wąsk. – Pleszew Wąsk. (1). Świat Kolei 2013, nr 9, s.38-39, rys.1; fot.5,

Relacja z wyprawy trasą zlikwidowanej w latach 80. XX w. linii kolei wąskotorowej Krotoszyn – Pleszew; historyczna mapa przebiegu linii i obecny stan infrastruktury.

Koch Matthias, Kandler Udo: Palmnicken/Jantarnyj – kopalnia bursztynu na brzegu Bałtyku. Świat Kolei 2013, nr 9, s.18-25, rys.2; fot.14, tab.3, bibliogr.poz.5.

Historia działającej od 1827 r. kopalni bursztynu, znajdującej się początkowo na terytorium Niemiec (Palmnicken) a od 1945 r. w Rosji (Jantarnyj). Budowa i eksploatacja linii kolejowej do obsługi kopalni. Charakterystyka taboru i jego pracy podczas procesu wydobycia i transportu bursztynu. Wspomnienia na temat odbudowy i uruchomienia kopalni w latach 1947 – 1949.

Sielicki Tomasz: Wrocławski trolejbus. Świat Kolei 2013, nr 9, s.46-51, rys.1; fot.9, bibliogr.poz.11.

Historia połączeń miejskiej komunikacji zbiorowej między Wrocławiem i Brochowem od końca XIX w. do chwili obecnej. Budowa infrastruktury i organizacja przewozów omnibusowych a następnie trolejbusowych. Charakterystyka i eksploatacja linii trolejbusowej Wrocław – Brochów wykorzystującej technologię napowietrznej sieci Lloyda- Köhlera. Tabor i organizacja ruchu trolejbusów; mapa przebiegu linii; przykładowy rozkład jazdy Wrocław – Brochów z 1913 r. Przyczyny zawieszenia komunikacji trolejbusowej w 1914 r. Obecny stan realizacji połączeń Wrocław – Brochów przez transport autobusowy.

Tucholski Zbigniew: Wojskowa kolej wąskotorowa na poligonie w Zielonce i Rembertowie. Część 1 – okres przedwojenny. Świat Kolei 2013, nr 9, s.42-43, fot.2, bibliogr.poz.17.

Historia budowy, parametry i eksploatacja kolei wąskotorowej obsługującej w latach 20. i 30. XX w. wojskowe instytucje badawcze w Zielonce i Rembertowie: Centrala Badań Poligonowych (od 1932 r. Centrum Badań Balistycznych), Centrum Wyszkolenia Piechoty.