UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 09/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

WRZESIEŃ 2013

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

AUTOBUSY

Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy. Autobusy 2013, nr 6, s.18-23, rys.2, tab.5, bibliogr.poz.14.

Istota, założenia i metodyka wdrożenia Performance Management (PM) w przedsiębiorstwie PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Teoria i uwarunkowania prawne realizacji projektu. Zakres i narzędzia PM w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów i zarządzanie rentownością przewozów w ramach strategii PM; modelowanie i przetwarzanie danych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego; zastosowanie controllingu operacyjnego w procesie rozliczania kursów przewozowych.

Zagożdżon Beata: Europejska polityka transportowa a koszty zewnętrzne transportu. Autobusy 2013, nr 6, s.12-16, rys.13, tab.3, bibliogr.poz.6.

Dokumenty i priorytety polityki UE w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu. Rodzaje kosztów zewnętrznych i udział w nich poszczególnych gałęzi transportu; statystyki przewozów i kosztów zewnętrznych transportu w UE w latach 1995 – 2010. Czynniki determinujące poziom kosztów zewnętrznych transportu pasażerskiego i towarowego oraz przewozów aglomeracyjnych.

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Rosłoń- Szeryńska Edyta: Hydrosiew – skuteczna metoda zazieleniania poboczy i umacniania skarp przydrożnych. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 9, s.44-49, fot.7,

Metody zakładania zieleni na poboczach dróg i skarpach. Charakterystyka technologii hydrosiewu: produkty do hydrosiewu; najczęściej stosowane gatunki roślin; zalety i wady hydrosiewu i hydrohumusowania.

Sochacki Tadeusz: Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Często popełniane błędy. Drogi Gminne i Powiatowe 2013, nr 9, s.36-43, fot.19,

Wpływ poszczególnych elementów infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu. Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu dróg w Polsce; analiza zagrożeń i zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Charakterystyka błędów projektowych na wybranych przykładach: nieprawidłowa lokalizacja przystanków i przejść dla pieszych; ograniczona widoczność istotnych elementów drogi; organizacja ruchu na skrzyżowaniach i ich parametry geometryczne.

DROGOWNICTWO

Niemierko Andrzej: Mosty w Chinach. Część I. Mosty Pekinu, Luoyang, Guilin i Chongqing. Drogownictwo 2013, nr 9, s.259-268, rys.1; fot.28,

Obiekty mostowe zwiedzone przez uczestników Pierwszej Światowej Wyprawy Mostowej Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. Rys historyczny mostownictwa w Chinach. Charakterystyka konstrukcji, parametry i architektura różnych typów mostów zabytkowych i współczesnych.

Radzikowski Maciej: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. (Część 2. Zmiany stanu technicznego sieci dróg krajowych w latach 2006 – 2012, wynikające z nich potrzeby finansowe, działania GDDKiA). Drogownictwo 2013, nr 7-8, s.210-216, rys.14, bibliogr.poz.10.

Analiza stanu technicznego sieci dróg krajowych w Polsce w latach 2006 – 2012. Charakterystyka parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg i ich zmiany w latach 2006 – 2012. Potrzeby związane z finansowaniem utrzymania dróg pod zarządem GDDKiA; wielkość nakładów na remonty nawierzchni, poboczy i elementów systemu odwodnienia w latach 2007 – 2013. Plany i realizacja działań GDDKiA w zakresie poprawy stanu technicznego dróg krajowych.

EUROLOGISTICS

Antonowicz Mirosław: Brama Londynu. Logistyka w Anglii. Eurologistics 2013, nr 3, s.64-66, fot.3,

Projekt budowy portu kontenerowego i parku logistycznego w Londynie – London Gateway. Wpływ realizacji London Gateway na rozwój logistyki miejskiej i zmiany strategii łańcuchów dostaw transportu towarowego w Londynie. Efektywność funkcjonowania multimodalnego, zintegrowanego parku logistycznego na przykładzie Mersey Gate. Przewidywane kierunki rozwoju logistyki transportu miejskiego w Wielkiej Brytanii.

Sokół Gracja: Przeregulowanie rynku. Rozwój kolei w Europie. Eurologistics 2013, nr 3, s.60-61, fot.1,

Wpływ deregulacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw na europejskim rynku kolejowym. Ocena wpływu planowanych reform rynku kolejowego UE na sytuację finansową przewoźników; koszty i problemy wdrożenia regulacji IV. Pakietu Kolejowego w opinii przedsiębiorstw przewozowych i infrastruktury, na podstawie badania przeprowadzonego przez Roland Berger Strategy Consultants.

INFRASTRUKTURA

Massel Andrzej: Procesy inwestycyjne na kolei bardziej sprawne. Infrastruktura 2013, nr 6, s.25-26, fot.1,

Rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzejem Masselem, na temat aktualnej polityki resortu w zakresie rozwoju i finansowania infrastruktury kolejowej. Realizacja i usprawnienie procesów inwestowania. Współfinansowanie inwestycji kolejowych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; wykorzystanie funduszy UE w latach 2007 – 2013 oraz planowane w okresie budżetowym 2014 – 2020. Działania na rzecz obniżenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej.

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Antonowicz Mirosław: Zmiany systemowe konieczne dla rozwoju polskiej kolei. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.48-51, fot.1,

Uwarunkowania rozwoju pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zwiększenia ich udziału w rynku transportowym w Polsce. Zadania polityki transportowej w zakresie poprawy jakości usług polskich kolei i ich konkurencyjności na rynku europejskim. Rewitalizacja i finansowanie rozwoju infrastruktury kolejowej. Efektywność działania klastrów transportowych i ich rola w kształtowaniu innowacyjnej gospodarki. Strategie zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach transportowych. Ocena systemu kształcenia kadr dla potrzeb kolei w Polsce.

Dąbrowska Anna: Wizja i rzeczywistość regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.40-43, rys.3,

Podstawy prawne i przebieg reformy kolejowych przewozów regionalnych w Polsce; założenia i realizacja strategii regionalizacji organizacyjnej i finansowej kolei od 2004 r. Etapy procesu usamorządowienia spółki Przewozy Regionalne; statystyki pracy eksploatacyjnej, kosztów i przychodów z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w latach 2004 – 2011. Projekt podziału Przewozów Regionalnych i utworzenia odrębnych samorządowych spółek przewozowych. Perspektywy liberalizacji rynku przewozów regionalnych w oparciu o założenia IV Pakietu Kolejowego.

Jeleń Rafał: Bocznice kolejowe – prawne podstawy eksploatacji – cz. I. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.44-46, fot.1,

Regulacje prawa polskiego i UE w zakresie eksploatacji bocznic kolejowych. Definicje i wymagania prawne dotyczące użytkowania bocznic w kontekście ich formalnego wyłączenia z systemu infrastruktury kolejowej wg polskiego prawa. Warunki dopuszczenia do eksploatacji bocznic.

Restel Franciszek J., Molecki Bogusław: 170 lat techniki kolejowej na Dolnym Śląsku. Przedwojenne koleje dużych prędkości. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.30-35, fot.3, bibliogr.poz.15.

Rozwój techniki kolejowej i wzrost prędkości handlowych pociągów w XIX w. Projekty badawcze i innowacje w zakresie zwiększenia prędkości pojazdów trakcji parowej i elektrycznej w Europie i USA. Zakres i przebieg elektryfikacji Śląskiej Kolei Górskiej na Dolnym Śląsku. Koncepcja i realizacja projektu podwieszonej kolei z napędem śmigłowym – Schienenzeppelin. Konstrukcja i eksploatacja szybkobieżnych zespołów trakcyjnych, spalinowych i elektrycznych oraz parowozów ekspresowych przystosowanych do prędkości jazdy 200 km/h. Dostosowanie parametrów infrastruktury i urządzeń zrk do szybkiego ruchu kolejowego.

Zielaskiewicz Henryk: Infrastruktura transportu kolejowego w świetle uregulowań UE. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.59-62, rys.2, bibliogr.poz.3.

Cechy i funkcje infrastruktury z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Założenia polityki transportowej UE w zakresie integracji i zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Koncepcja i realizacja strategii integracji europejskich kolei na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21.11.2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; uwarunkowania i przesłanki wdrożenia postanowień dyrektywy w Polsce. Statystyki: praca przewozowa kolejowych przewozów towarowych w Polsce w latach 1980 – 2011; wymiana handlowa wewnątrz UE z wykorzystaniem transportu lądowego w latach 2002 – 2012.

Świątecki Piotr: Zarządzanie infrastrukturą kolejową – uwarunkowania prawne. Infrastruktura Transportu 2013, nr 3, s.56-58, bibliogr.poz.5.

Geneza oddzielenia sfery zarządzania infrastrukturą kolejową od działalności przewozowej w Europie i w Polsce. Charakterystyka prawa w zakresie zarządzania infrastrukturą transportu kolejowego: zakres działania i funkcje zarządcy, zadania i obowiązki zarządcy wynikające z przepisów Ustawy o transporcie kolejowym z 28.03.2003 r.; udział zarządcy w przygotowywaniu planów transportowych i organizacji transportu publicznego.

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Boniecka Joanna: Santiago Calatrava – kreatywność i innowacyjność w architekturze mostów. Inżynieria i Budownictwo 2013, nr 9, s.484-488, fot.13, tab.1, bibliogr.poz.11.

Konstrukcja i walory estetyczne mostów zaprojektowanych przez Santiago Calatravę. Znaczenie funkcji estetycznych architektury mostów i ich oddziaływanie społeczne. Zasady kształtowania przestrzeni i krajobrazu przez obiekty mostowe. Uwarunkowania ekonomiczne projektowania konstrukcji mostowych.

KURIER KOLEJOWY

Hiszpańska katastrofa. Co nie zadziałało w Hiszpanii?. Kurier Kolejowy 2013, nr 16, s.14-16, fot.4,

Analiza przyczyn i okoliczności katastrofy kolejowej na linii kolei dużej prędkości w Santiago de Compostela w Hiszpanii, 24.07.2013 r. Ocena możliwości nieprawidłowego działania systemu sterowania ruchem pociągów (ASFA) i jego wpływu na przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy przez prowadzącego pociąg. Porównanie efektywności systemu ETCS i narodowych systemów sterowania ruchem na przykładzie ASFA, PZB i SHP. Stan wdrożenia ETCS na sieci kolejowej w Hiszpanii.

Wilgusiak Rafał, Dobrosławski Tadeusz: [Diagnostyka techniczna infrastruktury kolejowej w Polsce]. Kurier Kolejowy 2013, nr 17, s.12-20, rys.2; fot.7,

Zakres, metody i narzędzia diagnostyki stanu technicznego infrastruktury kolejowej administrowanej przez PKP PLK. Zadania i działalność Centrum Diagnostyki PKP PLK. Przebieg procesu diagnostycznego. Charakterystyka urządzeń i pojazdów diagnostycznych wykorzystywanych w trakcie badań pomiarowych nawierzchni i obiektów infrastruktury.  Diagnostyka i utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i Instrukcji Ie-7(E-14). Informatyzacja zarządzania stanem technicznym sieci kolejowej PKP PLK; projekt centralnych baz diagnostycznych.

LOTNICTWO

Liwiński Jerzy: Linie lotnicze świata 2012. Lotnictwo 2013, nr 9, s.16-23, fot.18, tab.3,

Wielkość i struktura przewozów pasażerskich i towarowych wykonanych w 2012 r. przez linie lotnicze na rynku światowym. Rankingi linii lotniczych i linii niskokosztowych wg przewozów pasażerów i cargo w 2012 r. Wskaźniki pracy przewozowej i rentowność przedsiębiorstw lotniczych. Dynamika wzrostu i trendy rozwoju transportu lotniczego w latach 2003 – 2012. Struktura przewozów wg regionów świata w 2011 r. Przewoźnicy objęci zakazem lub ograniczeniem wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE z uwagi na wymagania bezpieczeństwa lotniczego.

Liwiński Jerzy: Pięćdziesiąt lat Boeinga 727. Lotnictwo 2013, nr 8, s.22-27, fot.13, tab.2,

Budowa i eksploatacja samolotów Boeing 727 od lat 60. XX w. do 2013 r. Charakterystyka Boeing 727-100 i 727-200: dane techniczne, zmiany konstrukcji i wyposażenia samolotów, statystyka zamówień i produkcji Boeing 727 w latach 1960 – 1984. Eksploatacja samolotów Boeing 727 przez linie lotnicze na świecie.

MAGAZYN AUTOSTRADY

Heller Sławomir: Zarządzanie infrastrukturą drogową – wyzwania i szanse. Magazyn Autostrady 2013, nr 8-9, s.28-31, rys.3,

Cele i zakres zarządzania infrastrukturą drogową. Rozwój technik i instrumentów zarządzania w drogownictwie na przykładzie systemów: identyfikacji i oceny stanu dróg, zarządzania eksploatacją nawierzchni (PMS), informacji drogowej, Road Asset Management; metodyka i korzyści zastosowania systemów z punktu widzenia zarządcy drogi. Zewnętrzne uwarunkowania i czynniki o charakterze globalnym oddziałujące na efektywność zarządzania infrastrukturą drogową.

Szafranko Elżbieta: Drogi a ekologia. Magazyn Autostrady 2013, nr 8-9, s.22-27, fot.1, bibliogr.poz.13.

Definicje pojęć: ekologia i ekologiczny. Istota i znaczenie ekologicznego podejścia do działalności budowlanej. Rodzaje i źródła zagrożeń inwestycji drogowych dla środowiska. Metody ochrony przed negatywnym wpływem dróg na środowisko na etapie ich projektowania; kryteria uwzględniane w analizie wariantów przebiegu drogi i podczas podejmowania decyzji administracyjnych dotyczących uwarunkowań środowiskowych inwestycji.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

[Transport lotniczy w Polsce i na świecie]. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 31-32, s. I-IV,

Prognozy wzrostu przewozów lotniczych i popytu na samoloty do 2032 r. na podstawie analiz Boeinga. Budowa i usługi terminali pasażerskich w Gdańskim Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy i we Wrocławiu- Strachowicach. Inwestycje infrastrukturalne na gdańskim lotnisku oraz realizacja projektu budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Problemy związane z finansowaniem budowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Działalność przewozowa i rentowność linii lotniczych Lufthansa i LOT Cargo. Ocena konkurencyjności usług LOT Cargo i lotniska Chopina w Warszawie na rynku międzynarodowym.

POLSKIE DROGI

[Komunikacja rowerowa w Warszawie i we Wrocławiu]. Polskie Drogi 2013, nr 6, s.46-55, rys.1; fot.12, tab.3, bibliogr.poz.6.

Cele i instrumenty realizacji polityki rozwoju komunikacji rowerowej we Wrocławiu; rozbudowa infrastruktury i organizacja ruchu rowerowego; przykłady rozwiązań inżynieryjnych usprawniających ruch rowerowy. Statystyki bezpieczeństwa ruchu rowerowego na drogach miejskich w Warszawie w latach 2007 – 2012. Analiza właściwości i zalet eksploatacji betonowych nawierzchni ścieżek rowerowych w porównaniu do nawierzchni asfaltowych.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Śledziewski Krzysztof: O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 8, s.14-17, fot.7, tab.1, bibliogr.poz.6.

Historia powstania i likwidacji Podlaskiej Kolei Wąskotorowej: budowa i początki eksploatacji; okres międzywojenny; II wojna światowa i lata powojenne. Charakterystyka mostu kolejowego przez rzekę Krznę w miejscowości Biała Podlaska. Schemat Bialskiej Kolejki Wąskotorowej.

PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY

Muraszkiewicz Mieczysław: W stronę społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast. Propozycja programu I’Miasto. Przegląd Telekomunikacyjny 2013, nr 8-9, s.609-613, rys.1, bibliogr.poz.10.

Koncepcja rozwoju miasta jako inteligentnej, wielofunkcjonalnej sieci – miasta inteligentnego (i’miasta). Cechy charakteryzujące i’miasto; rodzaje i przykłady systemów i technologii teleinformatycznych działających w strukturze i’miasta. Charakterystyka opracowywanego w Polsce programu I’Miasto oraz projekty z tego zakresu realizowane w UE i na świecie; propozycje dotyczące tematyki i struktury zarządzania programem.

RYNEK KOLEJOWY

Malinowski Łukasz: Przewozy towarowe ciągle w dołku. Rynek Kolejowy 2013, nr 8-9, s.26-27, rys.1; fot.2, tab.1,

Statystyka kolejowych przewozów towarowych w Polsce w 2012 i 2013 r. (styczeń-maj): praca przewozowa i masa ładunków przewiezionych przez poszczególne przedsiębiorstwa; udział przewoźników w rynku wg masy ładunków i wykonanej pracy przewozowej.

Pastor Łukasz: Kolejowe podróże z rowerem. Rynek Kolejowy 2013, nr 8-9, s.48-49, fot.1,

Warunki techniczne, procedury i przystosowanie taboru kolejowego do przewozu rowerów przez przedsiębiorstwa: Przewozy Regionalne, PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie.

Perchel Artur: Transport publiczny wg IV pakietu kolejowego. Rynek Kolejowy 2013, nr 8-9, s.64-66, fot.2,

Cele i zakres regulacji przepisów IV Pakietu Kolejowego UE. Przewidywany wpływ proponowanych zmian legislacyjnych na organizację i funkcjonowanie rynku szynowego transportu publicznego w Europie. Wnioski dotyczące modyfikacji prawa w zakresie organizacji, planowania i liberalizacji usług kolejowej komunikacji publicznej w ramach IV Pakietu Kolejowego.

Wyszyński Robert: CMK: wariant 300 km/h! (cz. II). Rynek Kolejowy 2013, nr 8-9, s.44-47, fot.4,

Plany i przebieg modernizacji CMK; parametry linii i odcinki przystosowane do prędkości 300 km/h i 200/220 km/h. Zadania do realizacji i wnioski na podstawie Studium wykonalności dla modernizacji CMK (linii kolejowej E65), aktualizowanego w sierpniu 2013 r. Założenia dotyczące parametrów CMK; eksploatacja pociągów Pendolino w ramach oferty przewozowej PKP Intercity.

SKRZYDLATA POLSKA

Sigmund Marcin: Katowice inwestują w przyszłość. Skrzydlata Polska 2013, nr 8, s.26-29, fot.6,

Założenia i realizacja projektu rozbudowy infrastruktury lotniskowej i portowej Katowice Airport, współfinansowanego z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Parametry i wyposażenie nowej drogi startowej. Inwestycje infrastrukturalne w trakcie realizacji i planowane, m.in. modernizacja płyty postojowej samolotów i budowa hali przylotów terminala pasażerskiego.

ŚWIAT KOLEI

Burzykowski Ryszard: Wąskotorowe klimaty. Bankardem przed siebie. Świat Kolei 2013, nr 8, s.40-41, fot.7,

Rys historyczny kolei wąskotorowych w regionie bydgoskim. Relacja z podróży pociągiem kolei wąskotorowych z Nakła nad Notecią w 1979.

Jerczyński Michał: Klątwa Rogowa. Świat Kolei 2013, nr 8, s.44-45, fot.1, bibliogr.poz.2.

Okoliczności i przyczyny katastrof kolejowych w Rogowie w latach 1925 – 1934; wykolejenia pociągów w następstwie przeprowadzonych celowych uszkodzeń torów kolejowych.

Kalinowski Dariusz: Zmodernizowane EN57 z programu SPOT. Świat Kolei 2013, nr 8, s.12-17, fot.19, tab.2, bibliogr.poz.7.

Zakres modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, eksploatowanych przez spółkę Przewozy Regionalne. Charakterystyka zmian technicznych, konstrukcji i wyposażenia pojazdów: wygląd zewnętrzny, wnętrze pasażerskie, kabina maszynisty, układ biegowy. Oznaczenia zespołów EN57 po modernizacji i przydział do poszczególnych Zakładów Przewozów Regionalnych. Ocena efektów przeprowadzonych prac modernizacyjnych.

Stankiewicz Ryszard: Kołomyjskie Koleje Lokalne. Świat Kolei 2013, nr 8, s.18-27, rys.6; fot.11, tab.7, bibliogr.poz.37.

Budowa i eksploatacja linii kolei lokalnej z Kołomyi realizowane przez Towarzystwo Akcyjne Kołomyjskich Kolei Lokalnych (Kolomeaer Localbahnen Actiengesellschaft – KLB) od 1883 r. Charakterystyka i dane techniczne linii kolejowych: Kołomyja – Słoboda Rungurska Kopalnia; Kołomyja Nadwórniańskie Przedmieście – Szeparowce Kniaźdwór. Zarządzanie i eksploatacja KLB w latach 1886 – 1945. Statystyki przewozów pasażerskich i towarowych oraz wyniki finansowe KLB w latach 1898 – 1913. Ilostan i charakterystyka techniczna taboru kolejowego: parowozy serii KLB 031-034 i 299; wagony osobowe i wagony-cysterny.

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Graff Marek: Linie i pociągi dużych prędkości w Hiszpanii. Technika Transportu Szynowego 2013, nr 6, s.11-34, rys.1; fot.38, bibliogr.poz.15.

Historia budowy sieci kolei dużych prędkości (KDP) w Hiszpanii. Przebieg i parametry linii KDP od 1987 r. do chwili obecnej. Konstrukcja, dane techniczne i eksploatacja pociągów dużych prędkości przez Koleje Hiszpańskie (RENFE).

Mężyk Anna: Zmiany regulacji unijnego rynku transportu kolejowego ujęte w propozycjach czwartego pakietu kolejowego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2013, nr 5, s.9-15, bibliogr.poz.6.

Uzasadnienie i cel propozycji legislacyjnych czwartego pakietu kolejowego, złożonych przez Komisję Europejską. Wzmocnienie niezależności i kompetencji podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową. Otwarcie dostępu do krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich. Uproszczenie procesów certyfikacji taboru. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dla kolei.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bruchnal Izabella: Informacja pasażerska w systemie komunikacji miejskiej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.31-36, fot.3; rys.9, bibliogr.poz.4.

Innowacje w systemie informacji pasażerskiej w Krakowie. Potrzeba stworzenia marki systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), konkurs na znak graficzny systemu KMK, bilet z nowym logo KMK, strona internetowa www.kmkkrakow.pl. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DPI) oraz pozostałe informacje na przystankach. Rozwój systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

Brzeziński Andrzej, Jesionkiewicz – Niedzińska Karolina, Rogala Agnieszka: Wady i zalety systemu parkuj i jedź na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 8, s.4-9, rys.8, tab.1, bibliogr.poz.8.

Wyniki badań oraz doświadczenia w funkcjonowaniu systemu P+R w Warszawie i na Mazowszu w latach 2007-2013. Charakterystyks funkcjonujących systemów P+R, intensywność wykorzystania systemu, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz preferencje użytkowników. Korzyści z systemu P+R; wnioski i rekomendacje dla planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.

Dera Piotr: Stosowanie priorytetów dla pojazdów transportu zbiorowego w szczególności w zakresie wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.20-25, fot.11, tab.1; rys.2, bibliogr.poz.13.

Polityka transportowa w Krakowie w zakresie transportu zbiorowego. Priorytety w miejskim transporcie zbiorowym – stosowane rozwiązania . Integracja komunikacji tramwajowej i komunikacji autobusowej poprzez wspólne pasy tramwajowo-autobusowe. Ocena zastosowanych priorytetów dla transportu zbiorowego w Krakowie.

Francuz Krzysztof, Wiśniowski Adam, Dera Piotr: Analiza wprowadzonych zmian w transporcie zbiorowym w Krakowie z uwzględnieniem wykorzystania oprogramowania makrosymulacyjnego. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.46-51, rys.2, tab.7, bibliogr.poz.5.

Przesłanki i zasady tworzenia układu linii transportu zbiorowego w Krakowie; wprowadzenie tzw. małej marszrutyzacji. Układ linii komunikacji miejskiej wprowadzony 17 listopada 2012 r. Porównanie pracy przewozowej na liniach tramwajowych i autobusowych; roczne koszty funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego w Krakowie. Analiza makrosymulacyjna nowego układu linii KMK w programie VISUM.

Gryga Łukasz, Wojtaszek Michał, Firlejczyk Grzegorz: Obszarowy system sterowania ruchem i nadawanie priorytetu dla transportu zbiorowego w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.4-12, tab.3,

Podstawy sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej. Charakterystyka programów: Obszarowy System Sterowania Ruchem firmy Siemens; System Nadzoru Ruchu Tramwajowego firmy Trapeze oraz Obszarowy System Sterowania Ruchem firmy Gevas wdrożone w Krakowie. Podstawy priorytetu dla transportu zbiorowego; wnioski i problemy z wprowadzania priorytetów.

Hamarnik piotr: Rzetelna informacja jako podstawa skutecznego wdrożenia idei zrównoważonego transportu w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.26-27,

Polityka informacyjna krakowskiego Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Opis kampanii medialnych ” omiń=”” kroki”=”” oraz=”” „kraków=”” bez=”” ogródek”.=”” wykorzystanie=”” mediów=”” społecznościowych=”” przez=”” zikit=”” w=”” zakresie=”” informacji=”” o=”” zrównoważonym=”” systemie=”” transportu=”” krakowie.<=”” p=””>

Jurga Stanisław: Kierunki odnowy taboru tramwajowego w MPK S.A. w Krakowie warunkujące realizację zadań przewozowych. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.37-40, rys.4,

Realizowane i planowane kierunki dla odnowy taboru tramwajowego w MPK S.A. w Krakowie. Modernizacja taboru eksploatowanego obecnie (105 NA i 405N), pozyskiwanego-używanego (E1 i C3, N8 i GT8S, E6 i EU8N)  i nowoczesnego, niskopodłogowego (NGT6, NGT8), który jest i będzie przedmiotem zakupu w ramach projektów unijnych. Efekty realizowanej strategii budowy taboru tramwajowego.

Matoga Paweł: Przystanki wiedeńskie w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.41-45, fot.15; rys.4, bibliogr.poz.4.

Koncepcja przystanków wiedeńskich. Zastosowanie wyniesionych peronów przystankowych w Krakowie – przystanki wiedeńskie na ul. Lubicz, na ul. Królewskiej, przystanek Dworzec Główny.

Obuchowicz Adrian: Wykorzystanie projektów unijnych do tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań transportowych. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 6, s.28-30, fot.2, tab.1; rys.6,

Opis projektu Civitas Caravel realizowanego w latach 2005-2009 w Krakowie. Doświadczenia partnerów i przygotowania do wdrożenia projektu w Krakowie; zasady funkcjonowania usługi autobusu na telefon; rozwój usługi Tele- bus.

Rokita Tomasz, Oleksy Wacław, Wójcik Marian: Koleje linowe w systemach transportu miejskiego na przykładzie aglomeracji Medellin. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 7, s.21-25, 1; fot.10, tab.2, bibliogr.poz.3.

Zintegrowany system transportu miejskiego, wykorzystujący koleje linowe w aglomeracji Medellin (Kolumbia). Położenie i uwarunkowania lokalne miasta Medellin; sieć transportu miejskiego Metro de Medellin (MdM – schemat linii metra); eksploatacja napowietrznych kolei linowych w mieście.

Szołtysek Jacek: Miasta przyjazne seniorom – identyfikacja problemu. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 7, s.11-14, 1, bibliogr.poz.9.

Wpływ starzenia się społeczeństwa oraz procesów urbanizacji na politykę transportową miasta. Problematyka dostosowawcza miast do potrzeb pełnoprawnego funkcjonowania osób starszych w programie WHO Global Age- Friendly Cities Initiative.

Wołek Marcin: Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 7, s.15-20, 2, tab.1, bibliogr.poz.14.

Działania promocyjne transportu trolejbusowego w Gdyni i Salzburgu; zakres i struktura podejmowanych działań promocyjnych w ramach projektu TROLLEY realizowanego w latach 2010-2013; wyniki analizy porównawczej.

Wójcicki Michał: Projekt kolejowy „STUTTGART 21”. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 8, s.33-40, fot.6;rys.6, tab.3, bibliogr.poz.20.

Charakterystyka Regionu Stuttgart; organizacja i planowanie transportu publicznego. Założenia projektu kolejowego „Stuttgart 21”: nowa organizacja węzła kolejowego w mieście i Regionie; nowy dworzec główny w Stuttgarcie; przebudowa linii kolejowych w relacjach dalekobieżnych; finansowanie i czas realizacji inwestycji. Inwestycje towarzyszące – przebudowa śródmieścia miasta. Korzyści wynikające z realizacji projektu.