UWAGA: SKANY KART KATALOGOWYCH DO 2015 R. DOSTĘPNE NA STRONIE. OD 2016 R. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA MIEJSCU.

ATLAS KOLEJOWY

PPT 02/2013

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ
LUTY 2013

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA

LOTNICTWO

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

DROGI. BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Czopek Grażyna, Bajor Mirosław: Doświadczenia ze stosowania metody „Zaprojektuj i wybuduj”. Polemika. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2012, nr 12, s.21-30, fot.7, bibliogr.poz.9.

Wady i zalety systemu „Zaprojektuj i wybuduj” z punktu widzenia inwestora i projektanta. Koszty i korzyści łączenia funkcji projektanta i wykonawcy. Podział odpowiedzialności projektanta i wykonawcy za realizację robót budowlanych. Ryzyko wykonawcy i wycena wartości robót. Wymagania prawne i praktyczne przykłady opisywania przedmiotu zamówienia. Propozycja usprawnienia systemu „zaprojektuj i wybuduj”.

Kossakowski Paweł: Stalowo-ziemny ekran akustyczny. Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne 2012, nr 12, s.49-57, rys.5; fot.13, tab.2, bibliogr.poz.27.

Źródła emisji i czynniki wpływające na poziom hałasu drogowego. Metody ograniczania hałasu i rodzaje osłon przeciwhałasowych. Funkcje i parametry różnych typów stosowanych w Polsce ekranów akustycznych: ekrany w formie ściany, wały akustyczne, konstrukcje stalowe z wypełnieniem z gruntu lub piasku. Charakterystyka konstrukcji, parametry akustyczne i eksploatacyjne stalowo-ziemnego ekranu „EMTEGREEN” przy ul. Krakowskiej w Kielcach.

DROGOWNICTWO

Buczek Piotr: Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów. Drogownictwo 2013, nr 1, s.3-8, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.10.

Metody zmniejszenia emisji hałasu drogowego i poprawy klimatu akustycznego na terenach przyległych do ciągów komunikacyjnych. Zasady projektowania zabezpieczeń akustycznych z uwzględnieniem kryteriów skuteczności i efektywności ekonomicznej ich budowy i eksploatacji: ekrany akustyczne, ciche nawierzchnie (na przykładzie asfaltu porowatego), wały ziemne. Korzyści z zastosowania zintegrowanych środków zabezpieczenia akustycznego w postaci zmniejszenia długości ekranów akustycznych oraz optymalizacji kosztów wykonania zabezpieczenia.

Jamroz Kazimierz: Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 2. Możliwości zastosowania koncepcji trzech er w Polsce. Drogownictwo 2013, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.26.

Propozycje zastosowania koncepcji trzech er w strategii działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce. Cele, narzędzia i metody realizacji koncepcji trzech er w zakresie: bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, systemowego zarządzania brd na całej sieci drogowej, minimalizacji ryzyka i podniesienia kultury brd wśród użytkowników dróg.

KURIER KOLEJOWY

Raport: tramwaje pod lupą. Kurier Kolejowy 2013, nr 2, s.13-32, fot.21, tab.2,

Uwarunkowania i korzyści rozwoju transportu tramwajowego w polskich aglomeracjach. Inwestycje dotyczące taboru i infrastruktury tramwajowej. Ocena stanu technicznego tras i taboru w największych miastach w Polsce. Budowa i modernizacja linii tramwajowych. Zarządzanie taborem tramwajowym: efektywność eksploatacji tramwajów niskopodłogowych, kryteria wyboru między zakupem nowych lub używanych pojazdów a modernizacją, problemy finansowania inwestycji w zakresie taboru.

LOGISTYKA

Antonowicz Mirosław, Zielaskiewicz Henryk: Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów. Logistyka 2012, nr 5, s.2-28, rys.10, tab.2, bibliogr.poz.5.

Tendencje rozwoju europejskiej branży motoryzacyjnej i wzrost importu produktów motoryzacyjnych do Polski. Produkcja samochodów osobowych w Polsce i na świecie w 2011 r. Handel zagraniczny produktami motoryzacyjnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 2011 r. Rola i udział transportu kolejowego w logistyce dostaw przemysłu samochodowego w UE i w Polsce. Udział PKP Cargo i innych przewoników kolejowych w rynku przewozów samochodów koleją w 2010 r; statystyki przewozów samochodów osobowych przez PKP Cargo w latach 2008-2011. Ocena zapotrzebowania na usługi transportu samochodów do salonów dealerskich; najwięksi dealerzy samochodów w Polsce i ich udział w rynku w 2010 r.

Bąkowski Wojciech, Redmer Adam: Formy pozyskiwania pojazdów samochodowych. Logistyka 2012, nr 5, s.74-77, tab.1, bibliogr.poz.19.

Porównanie zalet i wad różnych form pozyskiwania pojazdów samochodowych przez formy zarządzające taborem: zakup gotowy, leasing operacyjny i finansowy, kredyt, najem krótko- i długoterminowy, usługa dedykowanego pojazdu.

Cieślakowski stanisław J.: Proekologiczny transport ładunków koleją. Logistyka 2012, nr 5, s.55-58, bibliogr.poz.10.

Założenia polityki UE dotyczące ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu i ich uwzględnienia w polityce cenowej. Porównanie kosztów zewnętrznych przewozów towarowych różnymi środkami transportu. Organizacja kolejowych przewozów rozproszonych jako metoda konkurowania kolei z transportem samochodowym. Funkcje i zadania stacji rozrządowych w organizacji przewozów ładunków pojedynczych i grup wagonowych PKP Cargo. Technologia Zielonych Sieci Logistycznych (Green Logistics Network) oparta na sieci railportów (portów kolejowych) zlokalizowanych przy stacjach rozrządowych, umożliwiających przejęcie ładunków przez kolej i organizowanych przez DB Schenker. Wnioski dotyczące efektywności ekologicznej i możliwości wdrożenia systemu railportów na polskiej sieci kolejowej.

Sułkowska Alina, Redmer Adam: Analiza ilościowa polskiego rynku transportu drogowego w dobie kryzysu. Logistyka 2012, nr 5, s.29-34, rs.12, bibliogr.poz.18.

Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na rynek transportu samochodowego w Polsce. Wskaźniki koniunktury gospodarczej i drogowych przewozów towarowych w latach 2005-2010. Zmiany popytu i podaży usług przewoźników samochodowych. Liczebność taboru i zatrudnienia w przedsiębiorstwach w stosunku do dynamiki pracy przewozowej. Uwarunkowania ekonomiczne prowadzenia działalności przewozowej dotyczące wzrostu kosztów i obniżenia rentowności przewozów.

LOTNICTWO

Butowski Piotr: Co dalej z Tu-204 i Tu-214?. Lotnictwo 2012, nr 11, s.52-55, rys.2; fot.9, tab.1,

Oferta produkcyjna Tupolewa dotycząca wersji komunikacyjnej i specjalnych samolotów Tu-204 i Tu-214. Konstrukcja samolotów zamówionych przez administrację rządową Rosji i przeznaczonych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Ocena zapotrzebowania na Tu-204 i Tu-214 w Rosji i na rynku międzynarodowym; opóźnienia w produkcji samolotów i straty ponoszone przez producentów.

Fiszer Michał, Gruszczyński Jerzy: Boeing 737 Classic Series (część 2). Lotnictwo 2012, nr 11, s.68-75, rys.2;fot.15, tab.1,

Samoloty Boeing 737 generacji Classic eksploatowane przez przewoźników lotniczych w latach 1985-2010. Dane techniczno-eksploatacyjne Boeing 737 Classic Series: 737-300, 737-400, 737-500. Wypadki z udziałem Boeing 737. Doświadczenia z eksploatacji samolotów na rynku światowym i europejskim, Boeingi 737-300 użytkowane przez PLL LOT.

Gołębiowski Jakub: Dreamliner – spełnione marzenie. Lotnictwo 2013, nr 1, s.14-20, fot.12,

Przebieg realizacji programu produkcji samolotu Boeing 787 Dreamliner. Konstrukcja, parametry i wyposażenie oraz doświadczenia z eksploatacji samolotu przez linie lotnicze; charakterystyka Boeinga 787 zakupionego przez PLL LOT.

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2013. Lotnictwo 2013, nr 2, s.18-21, fot.9, tab.2,

Sprzęt lotniczy wpisany do rejestru cywilnych statków powietrznych ULC w 2012 r. Charakterystyka floty samolotów eksploatowanych przez linie lotnicze. Kategorie statków powietrznych uwzględnione w rejestrze. Statystyka ilości sprzętu lotniczego wg rejestru w latach 2001-2013. Ewidencja statków powietrznych przebywających w Polsce i za granic wg stanu na 01.01.2013 r.

Liwiński Jerzy: Władza lotnicza w Polsce – 10 lat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Lotnictwo 2012, nr 11, s.34-39, fot.15,

Historia państwowej administracji lotnictwa cywilnego w Polsce od 1919 r. Geneza i rozwój prawa lotniczego. Zakres działalności organów władzy w strukturze resortu transportu. Działalność Głównego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego. Struktura organizacyjna i zadania Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC); kompetencje i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych ULC.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: [Polskie porty morskie – raport]. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 3, s.9-18, rys.7; fot.32,

Rozwój infrastruktury i przeładunków w polskich portach morskich w 2011 i 2012 r. : Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police; wielkość i struktura przeładunków w latach 2003-2012. Cele i założenia „Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”, przedstawionego do konsultacji przez MTBiGM w 2013r. Przebieg prywatyzacji i modernizacja infrastruktury przeładunkowej Bałtyckiego Termonalu Drobnicowego Gdynia. Inwestycje i szanse wzrostu przeładunków w portach morskich: Darłowo, Kołobrzeg, Elbląg

Urbanyi Ilona: [Autostrady morskie, short sea shipping, żegluga promowa i ro-ro – raport]. Namiary na Morze i Handel 2013, nr 2, s.9-12, fot.1, tab.1,

Przewozy realizowane przez operatorów żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim w 2012 r.; usługi i inwestycje przewoźników promowych; statystyka przewozów na polskim rynku promowym w latach 2011-2012. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju żeglugi ro-ro na Bałtyku. Przebieg prywatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i zmiana strategii zarządzania mająca na celu poprawę konkurencyjności firmy.

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Kanał Panamski. Nowe otwarcie. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 1, s.44-47, rys.2;fot.3,

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w ramach projektu przebudowy Kanału Panamskiego w latach 2007-2014. Podstawowe dane charakteryzujące Kanał Panamski. Parametry techniczne i technologia wykonania 2 nowych śluz; opracowanie innowacyjnej domieszki do betonu na potrzeby budowy śluz – Dynamon XP2 Evolution 1.

Rafalski Leszek: Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 1, s.32-38, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.16.

Rodzaje innowacji w zakresie transportu drogowego i infrastruktury wdrażanych w UE i w Polsce. Prognozy popytu na innowacje uwarunkowane przewidywanym wzrostem popytu na usługi transportu drogowego; wskaźniki rozwoju przewozów pasażerskich i towarowych w latach 2000-2050. Przykłady działań proinnowacyjnych realizowanych w programach organizacji międzynarodowych: ITF, OECD, JIRC, FEHRL. Problemy wdrażania innowacji w polskim drogownictwie; tendencje i uwarunkowania wprowadzania nowych technologii w budownictwie drogowym i mostowym. Projekty innowacyjne realizowane z udziałem IBDiM.

Łagoda Grażyna, Boniecka Joanna: Odbiór estetyczny obiektów mostowych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2013, nr 1, s.62-67, rys.1; fot.12, bibliogr.poz.5.

Rola i znaczenie estetyki w projektowaniu mostów. przykłady konstrukcji mostowych o walorach estetycznych, historycznych i współczesnych. Problemy połączenia funkcjonalności i ekonomicznej efektywności projektów obiektów mostowych z kanonami estetyki; zasady estetycznego projektowania mostów.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Ecotaxe już w lipcu. Francja wprowadza nowy podatek drogowy. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 7, s.1, fot.1,

Organizacja systemu opłat za korzystanie z dróg krajowych i ekspresowych Ecotaxe we Francji: ustalanie stawek i pobieranie opat w systemie pre- paid i post- paid; automatyczny pobór myta i funkcje aplikacji internetowych.

Koprowski Krzysztof: Nowe rynki, dobre perspektywy. Solaris ciągle liderem polskiej branży autobusowej. Polska Gazeta Transportowa 2013, nr 7, s.2, fot.1,

Podsumowanie wyników sprzedaży w 2012 r. pojazdów marki Solaris na rynku polskim i w Europie, plany rozwoju produkcji w 2013 r.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Bąk Monika, Kaczmarczyk Jarosław: Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowej w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 1, s.16-20, tab.4, bibliogr.poz.26.

Historyczne uwarunkowania rozwoju kolei wąskotorowych w Polsce. Ocena roli kolei wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w wybranych rejonach Polski, formy organizacyjno-prawne jej funkcjonowania oraz kierunki rozwoju. Sieć kolei wąskotorowych w latach 1924-2010 (tab.).

Kruszyna Maciej, Mularczyk Krystian: Infrastruktura drogowa a kolejowa – własność i zarządzanie. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 1, s.30-31, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka porównawcza systemów zarządzania infrastrukturą kolejową i drogową w Polsce. Rozbieżności i problemy regulacji dotyczące transportu kolejowego i drogowego związane z różnym statusem własnościowym i ekonomicznym infrastruktury.

Majewska Magdalena: Ochrona praw osób podróżujących drogą lotniczą w świetle najnowszych propozycji Parlamentu Europejskiego. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 1, s.26-29, bibliogr.poz.22.

Regulacje UE dotyczące praw pasażerów w transporcie lotniczym: prawo do informacji i jednolitej polityki cenowej; obsługa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej; uprawnienia osób podróżujących z dziećmi; ujednolicenie polityki bagażowej. Inne proponowane rozwiązania.

Matusiewicz Maria: Problemy funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 1, s.12-15, bibliogr.poz.2.

Sytuacja polskich przewoźników na rynku przewozów europejskich i zmiany w transporcie drogowym w latach 2011-2012 (e- myto, nowe regulacje). Charakterystyka i wyniki badania przeprowadzonego wśród właścicieli firm zajmujących się międzynarodowymi przewozami drogowymi.

Zagożdżan Beata: Czynniki determinujące wykorzystanie PPP w obszarze infrastruktury transportowej. Przegląd Komunikacyjny 2013, nr 1, s.6-11, bibliogr.poz.32.

Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze infrastruktury transportowej w Polsce: kierunki polityki gospodarczej i poziom rozwoju, uregulowania prawne oraz pojemność instytucjonalna. Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek PPP w Polsce i Europie. Poziom konkurencyjności rynku zamówień publicznych.

PRZEGLĄD LOTNICZY

Seltak Michał: Mamy Dreamlinera!. Przegląd Lotniczy 2012, nr 12, s.20-23, fot.12,

Parametry i wyposażenie techniczne samolotu Boeing 787 – 8 zakupionego przez PLL LOT; aerodynamika i ograniczenie zużycia paliwa; komfort i ergonomia wyposażenia kabiny pasażerskiej.

RYNEK KOLEJOWY

Bednarz Patryk: Grecki bałagan kolejowy. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.90-92,

Organizacja i funkcjonowanie rynku kolejowego Grecji po oddzieleniu sektora infrastruktury od przewozów. Polityka rozwoju infrastruktury kolejowej. Regulacja konkurencji i perspektywy liberalizacji rynku. Błędy w zarządzaniu i problemy finansowe spółek kolejowych OSE i TrainOSE. Założenia planu restrukturyzacji kolei greckich wspieranego przez UE i międzynarodowe instytucje finansowe.

Lebola Dominik: Kiedy i jaki tabor dla Kolei Śląskich?. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.84-85, fot.1, tab.2,

Charakterystyka taboru Kolei Śląskich i plany inwestycyjne dotyczące zakupu i dzierżawy pojazdów wg stanu na październik 2012 r.

Madrjas Jakub: Aktualizacja listy POIiŚ – co nowego?. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.36-38, fot.2,

Zgłoszenia nowych projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawione do konsultacji społecznych. Zakres i koszty inwestycji dotyczących infrastruktury i taboru kolejowego oraz miejskiego transportu szynowego w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście.

Malinowski Łukasz: Dekada Transportu publicznego. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.30-41, fot.1,

Założenia polityki inwestycyjnej UE w odniesieniu do transportu publicznego w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Ocena wykorzystania środków z funduszy UE na inwestycje kolejowe w Polsce. Możliwości i uwarunkowania finansowania z budżetu UE inwestycji dotyczących transportu publicznego w Polsce.

Urbanowicz Witold: Metro wreszcie przyśpiesza. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.86-87 , fot.4,

Projekt zwiększenia prędkości pociągów metra w Warszawie z 60 km/h dla 80 km/h oraz koszty i korzyści wdrożenia nowego systemu samoczynnego ograniczania prędkości. Przewidywane efekty zmian organizacji ruchu metra.

Wyszyński Robert: Modernizacja zasilania CMK – cz. II. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.68-70, fot.2,

Analiza układu zasilania elektrotrakcyjnego Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) w odniesieniu do wymagań pojazdów trakcyjnych poruszających się z prędkością 200-220 i 230 km/h. Symulacja funkcjonowania zasilania CMK i wymagane parametry eksploatacyjne. Założenia projektu modernizacji układu zasilania CMK (wariant UZ3).

Wyszyński Robert: Projekt „Y” – konieczna kontynuacja/ (cz. IV). Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.64-67, fot.3, bibliogr.poz.1.

Polityka resortu transportu w zakresie rozwoju kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce. Perspektywy realizacji projektu linii KDP – „Y”; prognozy transportowe oraz korzyści ekonomiczne i społeczne budowy szybkiego połączenia kolejowego między aglomeracjami (Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań) na podstawie „Analizy uwarunkowań społecznych kolei dużych prędkości w Polsce w perspektywie roku 2050”.

Węcławik Ryszard: Kiedy zamiast skutków nauczymy się znajdować przyczyny wypadków kolejowych?. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.88-89, fot.3,

Rola czynnika ludzkiego i kryteria ustalania bezpośrednich przyczyn wypadków przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych; oddziaływanie regulacji wewnętrznych PKP na poziom bezpieczeństwa kolei.

[Integracja systemów transportu szynowego]. Rynek Kolejowy 2012, nr 12, s.74-81, fot.5,

Plany budowy linii transportu szynowego łączącej gminy aglomeracji warszawskiej ze stacją metra Młociny i lotniskiem w Modlinie; warianty realizacji projektu linii lekkiej kolei i tramwajowej. Warunki przeprowadzenia II linii metra przez Wisłę mostem i tunelem podziemnym. Budowa połączenia kolejowego z centrum Lublina do portu lotniczego w Świdniku.

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Dąbek Przemysław: Transport zbiorowy jako podstawa atrakcyjności miasta. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 1, s.35-39, fot.9, bibliogr.poz.6.

Punkt przesiadkowy zlokalizowany w ścisłym centrum miasta jako element systemu transportowego umożliwiającego płynne przesiadanie się pasażerów różnych środków transportu zbiorowego. Historia budowy linii tramwajowej w centrum Będzina; wpływ likwidacji węzła przesiadkowego na funkcjonowanie handlu i usług w centrum miasta; projekt reaktywacji połączeń komunikacyjnych w celu przywrócenia ruchu.

Gajda Dorota, Jamroz Kazimierz: Krajowe strategie bezpieczeństwa ruchu drogowego realizujące założenia dekady ONZ 2011-2020. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 1, s.27-34, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.7.

Założenia dla państw członkowskich opracowane przez ONZ w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 w tzw. Dekadzie BRD. Sposoby realizacji dokumentu ONZ pt. „Plan Globalny” na przykładzie Australii, Austrii, Kanady, Meksyku i Filipin. Wykorzystanie strategii innych państw w tworzonym obecnie w Polsce Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zastępującym dotychczasowy program GAMBIT.

Książek Arkadiusz: Analiza rozwiązań strefowego uspokojenia ruchu. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 1, s.10-16, rs.3; fot.3, bibliogr.poz.16.

Przegląd budowlanych środków uspokojenia ruchu oraz propozycje możliwości modelowania symulacyjnego tych środków. Opis modelu Bielska-Białej w programie Visum: charakterystyka układu komunikacyjnego miasta, warianty uspokojenia ruchu, propozycja modelowania środków uspokojenia ruchu.

Wyszomirska-Góra Magdalena: Psychologiczne determinanty wyboru środka transportu w codziennych podróżach miejskich. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 1, s.4-9, rys.2, bibliogr.poz.23.

Rola postaw i wartości w zachowaniach transportowych. Wpływ nawyków na decyzje dotyczące wyboru środka transportu. Znaczenie satysfakcji kierowców samochodów i pasażerów transporu publicznego. Rola emocji; afektu w wyborze środków codziennego transportu.

Zych Maria: System przystanków na żądanie w Warszawie – badania opinii pasażerów i kierowców autobusów miejskich. Transport Miejski i Regionalny 2013, nr 1, s.17-21, rys.12, bibliogr.poz.5.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Warszawie w sprawie propozycji systemu przystanków na żądanie (SPNŻ). Opinie pasażerów i kierowców autobusów miejskich na temat funkcjonowania przystanków na żądanie kosztem przystanków stałych.