Ostatnio dodano

UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

ATLAS KOLEJOWY

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (7/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LIPIEC 2017

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

KURIER KOLEJOWY

MOSTY

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

TSL BIZNES

WSPÓLNOTA

 

AUTOBUSY

Abramek Karol F., Regulski Paweł: Ocena funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej w Szczecinie. Autobusy 2017, nr 3, s.24-27, fot.1, bibliogr.poz.10.

Wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie.

Abramowicz Andrzej: Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A.. Autobusy 2017, nr 1-2, s.23-25, bibliogr.poz.11.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011. Przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa w 2010 r.

Hawlena Joanna, Osuch Paulina: Organizacja turystycznej komunikacji autobusowej w Kapsztadzie. Autobusy 2017, nr 1-2, s.14-22, fot.19, bibliogr.poz.24.

Geneza komunikacji autobusowej. Charakterystyka transportu autobusowego w Kapsztadzie. Sieć połączeń turystycznych w Kapsztadzie.

Kobos Witold, Chudzik Piotr: Dostarczanie energii do autobusu elektrycznego. Autobusy 2017, nr 1-2, s.48-52, rys.5; fot.3, bibliogr.poz.8.

Metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Charakterystyka dwóch rodzajów ładowarek – szybkich i wolnych wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej. Autobusy 2017, nr 3, s.16-22, tab.10, bibliogr.poz.15.

Wyniki analizy przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Północnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Autobusy 2017, nr 1-2, s.40-46, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.16.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych autobusami i autokarami.

Orzeł Artur, Stepaniuk Róża: Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Autobusy 2017, nr 1-2, s.37-39, fot.1, tab.3, bibliogr.poz.12.

Najważniejsze założenia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Plan działań w procesie kreowania nowoczesnej infrastruktury transportowej ośrodków metropolitarnych Polski Wschodniej. Plan finansowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Raczyńska-Buława Ewa: Osoby starsze a miejski transport publiczny. Problemy i bariery mobilności. Autobusy 2017, nr 1-2, s.26-36, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.17.

Charakterystyka problemu zapewnienia dostępności transportu publicznego dla osób starszych. Charakterystyka wiekowa grupy. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Stan zdrowia i inne bariery w dostępie do komunikacji publicznej; działania na rzecz zwiększenia dostępności.

Rusak Zbigniew: Solaris podsumowuje jubileuszowy rok 2016. Autobusy 2017, nr 3, s.10-15, fot. wiele, bibliogr.poz.8.

Wyniki rynkowe firmy Solaris w 2016 r. Statystyki. Nowości produktowe firmy Solaris.

Selwon Adam, Roman Kamil: Wpływ Inteligentnych Systemów Transportowych na redukcję kongestii w miastach. Autobusy 2017, nr 3, s.28-32, rys.1; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.16.

Istota funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). ITS w komunikacji miejskiej w Polsce. Metodyka badań ankietowych funkcjonowania ITS w Polsce.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Innowacyjne połączenie ekranów akustycznych z fotowoltaiką. Projekt Neuötting. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.42-43, fot.3,

Efektywność zastosowania instalacji fotowoltaicznych na drogowych ekranach akustycznych na przykładzie doświadczeń niemieckich.

Kopta Tadeusz: Planowanie infrastruktury rowerowej – praktyczne porady. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 2, s.32-41, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.10.

Zasady i wytyczne projektowania dróg rowerowych w miastach. Planowanie przebiegu tras rowerowych. Wymagania dotyczące gęstości sieci i parametrów dróg rowerowych. Wskaźniki charakteryzujące bezpieczeństwo, funkcjonalność i atrakcyjność systemu rowerowego.

 

EUROLOGISTICS

Wiśniewska Kinga: Modernizacja głównych polskich portów morskich. Eurologistics 2017, nr 3, s.56-59, fot.3,

Inwestycje infrastrukturalne w polskich portach morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, planowane do realizacji w latach 2017 – 2020. Zakres i koszty inwestycji obejmujących m.in.: modernizację infrastruktury przeładunkowej i nabrzeży, dostęp drogowy i kolejowy do portów, pogłębienie kanałów portowych.

 

KURIER KOLEJOWY

Gładyga Maciej: ‚Ustawa ocenowa’ – przepisy obowiązują od dawna, ale czy przyjęły się w praktyce?. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.22-24, fot.1,

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; podsumowanie dotychczasowych efektów obowiązywania regulacji ustawowych oraz ich wpływu na efektywność ekonomiczną i ekologiczną inwestycji kolejowych

Gładyga Maciej: Jak obniżyć koszty intermodalu na stałe?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.50-52, fot.1,

Instrumenty finansowe wsparcia rozwoju transportu intermodalnego w polityce transportowej państwa. Kształtowanie stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej dla przewoźników intermodalnych oraz warunki uzyskania przez nich ulgi w opłacie podstawowej.

Gójski Ireneusz: Transport kontenerów koleją rośnie, ale wciąż za wolno. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.34-40, rys.2; fot.4, tab.3,

Wskaźniki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010 – 2016. Plany i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego oraz kolejowej; mapa terminali kontenerowych w Polsce. Założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczące transportu intermodalnego. Rola i znaczenie transportu kolejowego w łańcuchu logistycznym dla przewozu kontenerów do portów morskich; porównanie odległości i czasów przewozu towarów transportem samochodowym i kolejowym do portu w Gdyni.

Jezierski Przemysław B.: Klaustrofobiczne metro w Glasgow. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.58-59, fot.3,

Charakterystyka sieci metra w Glasgow: rys historyczny, infrastruktura techniczna, organizacja i praktyka funkcjonowania metra.

Jezierski Przemysław B.: Kolej parkowa ‚Sztandar Pokoju’. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.71, fot.1,

Historia i oferta przewozowa wąskotorowej kolei parkowej „Sztandar Pokoju” w mieście Płowdiw w Bułgarii.

Jezierski Przemysław B.: Przez Szkocję z biletem FIP. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.68-70, fot.5,

Oferta przewozowa szkockich kolei pasażerskich oraz możliwości wykorzystania bezpłatnych biletów FIP na terenie Szkocji i Wielkiej Brytanii.

Kuś Łukasz: Aglomeracje z miliardami na kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.30-35, rys.1; fot.3,

Plany i realizacja inwestycji kolejowych w polskich aglomeracjach: Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Szczecin, Rzeszów.

Kuś Łukasz: Budownictwo pasywne wkracza do kolejnictwa. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.26-27, fot.1,

Przesłanki i korzyści z zastosowania technologii energooszczędnego budownictwa pasywnego na dworcach kolejowych; przykłady innowacyjnych rozwiązań dotyczących m.in. systemów oświetlenia i klimatyzacji dworców w Polsce i na świecie.

Kuś Łukasz: Kolej wchodzi w erę gospodarki bezemisyjnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.16-19, fot.3,

Kierunki rozwoju ekologicznych technologii napędowych i trakcyjnych w transporcie kolejowym na świecie. Plany i perspektywy wdrożenia innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii kolejowych w Polsce.

Kuś Łukasz: Polskie porty morskie potrzebują spójnej sieci intermodalnej. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.28-29, rys.2; fot.1,

Uwarunkowania infrastrukturalne i dynamika wzrostu transportu intermodalnego w Polsce. Statystyka kolejowych przewozów intermodalnych w latach 2007 – 2016. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury transportu intermodalnego z funduszy europejskich.

Litwin Michał: Nikt nie zawalczył o kolej. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Priorytety polityki kolejowej państwa przedstawione w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do 2020 r.; wnioski dotyczące strategii inwestowania w zakresie infrastruktury kolejowej.

Pieriegud Jana: Czy kolej w Polsce sprosta wyzwaniom rewolucji cyfrowej?. Kurier Kolejowy 2017, nr 3, s.56-58, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju technologii cyfrowych w transporcie kolejowym w Polsce. Strategia cyfryzacji kolei europejskich opracowana przez organizacje branżowe (CER, CIT, EIM, UIC) i przedstawiona w dokumencie pt.: „A Roadmap for Digital Railways”. Praktyka wdrażania technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa kolejowego na przykładzie DB Cargo. Wnioski dla Polski.

Wilgusiak Rafał: Bezpieczeństwo to cel wykluczający półśrodki. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.45-47, rys.3; fot.2,

Cele i zasady szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych. Projektowanie baz danych i konfiguracja wirtualnych tras na potrzeby szkolenia.

Wilgusiak Rafał: Intermodal musi wjechać na wyższy poziom. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.34-38, rys.4; fot.2,

Rola i zadania państwa w strategii rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Planowane i realizowane inwestycje dotyczące dostosowania kolejowej infrastruktury do potrzeb przewozów intermodalnych. Porównanie opłat infrastrukturalnych w transporcie kolejowym do portów morskich w latach 2014 – 2017.

Wilgusiak Rafał: Na drodze do wspólnotowej kolei. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.62-63, fot.1,

Perspektywy i proces realizacji zmian w funkcjonowaniu kolei europejskich, wprowadzonych przez regulacje prawne czwartego pakietu kolejowego.

Wilgusiak Rafał: Niewykorzystany potencjał eksportowy. Kurier Kolejowy 2017, nr 5, s.18-21, rys.1; fot.3,

Kierunki rozwoju produkcji taboru kolejowego w Polsce. Możliwości zwiększenia konkurencyjności polskich producentów taboru na rynku europejskim.

Wilgusiak Rafał: Polska musi wykorzystać strategiczne położenie. Kurier Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48,

Rola i znaczenie transportowe Polski wynikające z jej położenia geostrategicznego w Europie. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju transgranicznych przewozów intermodalnych przez Polskę. Analiza przebiegu międzynarodowych korytarzy transportowych i możliwości rozwoju intermodalnej sieci transportowej.

 

MOSTY

Furtak Kazimierz: Beton w budownictwie mostowym – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. (Concrete in bridge engineering – the past, present and future.) Mosty 2017, nr 3-4, s.33-36, fot.2, bibliogr.poz.28.

Historia i współczesne zastosowanie betonu w budownictwie mostowym. Parametry i właściwości betonów zwykłych i wysokowartościowych: fibrobeton, betony ze zbrojeniem niemetalicznym, betony geopolimerowe, beton lekki kruszywowy, beton samozagęszczony, betony architektoniczne, betony samoobsługowe.

Stankiewicz Beata: Bariery ochronne mostu drogowego w Tczewie zrealizowane w I etapie remontu. (Crash barriers for the Tczew Bridge constructed during the first stage of its rehabilitation.) Mosty 2017, nr 3-4, s.84-86, fot.5, bibliogr.poz.7.

Historia i charakterystyka techniczna mostu drogowego w Tczewie. Projekt i realizacja odnowy konstrukcji mostu. Funkcje i parametry drogowych barier ochronnych zamontowanych na moście.

 

POLSKIE DROGI

Czy czeka nas zwiększenie ilości CO2 w atmosferze?. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.42-47, rys.3; fot.2,

Schemat naturalnego obiegu węgla w przyrodzie. Naturalne i antropogeniczne źródła emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Porównanie wielkości dwutlenku węgla emitowanych podczas ruchu pieszego oraz podczas transportu: rowerowego, samochodowego, lotniczego.

[Transport rowerowy]. Polskie Drogi 2017, nr 3, s.24-28, fot.7,

Rola i zadania Polski w realizacji europejskiej sieci dróg rowerowych – EuroVelo; przebieg tras Eurovelo

w Europie (EV1 – EV15). Relacja z turystycznej wyprawy polskich rowerzystów do Danii w 2000 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Dąbrowski Józef: Systemy ochrony przed prądami błądzącymi i ich monitoringu oraz ochrona przeciwporażeniowa na II linii metra w Warszawie. (Systems of protection against stray currents and their monitoring and protection against shock on the II line of the metro in Warsaw.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 6, s.28-35, rys.5, bibliogr.poz.17.

Zagadnienia bezpieczeństwa elektrycznego systemu trakcyjnego metra. Identyfikacja zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym i środki ochrony przeciwporażeniowej stosowane na II linii metra w Warszawie. Charakterystyka systemu ochrony przed prądami błądzącymi – Monitoring Prądów Błądzących.

Gisterek Igor: Dopasowanie krawędzi peronowych do taboru w istniejących systemach tramwajowych na przykładzie Wrocławia. (Matching the platform edge placement to rolling stock in existing tram systems on the example of Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.10-16, rys.1; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.18.

Zalety komunikacji tramwajowej jako środka transportu publicznego. Efektywność poprawy parametrów jakościowych komunikacji tramwajowej na przykładzie Drezna. Propozycje rozwiązań technicznych nowego taboru tramwajowego dla Wrocławia, mających na celu dopasowanie progu tramwaju do krawędzi peronu.

Makuch Jacek: Propozycja miejskiej linii tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia. (Proposal of city tram-train line for Wrocław.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 7, s.2-9, rys.1; fot.2, bibliogr.poz.8.

Rozwiązania techniczne i doświadczenia z eksploatacji tramwajów dwusystemowych na świecie. Projekt nowej trasy tramwaju dwusystemowego dla Wrocławia, łączącej istniejące pętle tramwajowe z wykorzystaniem linii kolejowej nr 292.

 

RYNEK KOLEJOWY

Adamczyk Andrzej: Przewozy Regionalne wychodzą na prostą. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.10-11,

Rozmowa z ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem, na temat perspektyw rozwoju kolei regionalnych i kolei dużych prędkości. Poprawa wyników działalności przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne. Warunki realizacji projektu kolei dużych prędkości.

Antonowicz Mirosław: O żegludze śródlądowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.75-77, fot.1, bibliogr.poz.2.

Rola i znaczenie żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski. Założenia rządowej strategii rozwoju transportu śródlądowego z kwietnia 2016 r. Perspektywy i uwarunkowania integracji przewozów towarowych realizowanych transportem kolejowym i żeglugą śródlądową.

Dolecki Leonard: Rekordowy rok w polskiej gospodarce morskiej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.35-37, fot.2,

Wielkość i struktura przeładunków w polskich portach morskich w 2016 r. Zdolność przeładunkowa polskich terminali kontenerowych na rynku przewozów bałtyckich. Stan i perspektywy rozwoju połączeń komunikacyjnych portów z zapleczem lądowym.

Dybalski Jakub: Unia funduje tramwaje. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.32-35, fot.1,

Inwestycje dotyczące transportu tramwajowego w polskich miastach, współfinansowane w ramach funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.

Janduła Martyn: Jak Polska wydaje unijne pieniądze z obecnej perspektywy?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.24-26, fot.1,

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy UE w Polsce w 2016 r. Projekty i wydatkowane środki w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach.

Jasiński Rafał: Magistrala Wschodnia. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.54-57, fot.2, tab.2,

Projekt utworzenia na modernizowanych liniach kolejowych ciągu komunikacyjnego – Magistrali Wschodniej, łączącej miasta wojewódzkie makroregionu Polski Wschodniej. Inwestycje infrastrukturalne na Magistrali Wschodniej planowane do realizacji do 2023 r. Odcinki sieci kolejowej wchodzące w skład Magistrali Wschodniej oraz ich podstawowe parametry.

Lebda Dominik: Co czeka małopolską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.46-48, fot.1,

Plany inwestycji kolejowych w woj. małopolskim: budowa i modernizacja linii kolejowych na trasie Kraków – Katowice i Kraków – Zakopane; remonty linii pomiędzy Skawiną i Suchą Beskidzką oraz połączenia Tarnów – Krynica; przebudowa linii średnicowej w Krakowie.

Madrjas Jakub, Janduła Martyn: Grupa PKP podsumowała rok. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.12-14, fot.1,

Cele i założenia nowej strategii Grupy PKP. Proponowane zmiany w strukturze zarządzania, polityce inwestycyjnej i taborowej spółek: PLK, PKP Cargo, PKP Intercity.

Polaczek Jerzy: Szerokim torem aż do śląskich portów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.38-39, rys.1; fot.1,

Projekt przedłużenia szerokotorowej linii kolejowej LHS do portów śródlądowych w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu. Przewidywane korzyści i znaczenie transportowe proponowanej inwestycji.

Rydzyński Paweł: Piekielnie trudny temat. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.43-45, rys.1; fot.1,

Założenia projektu budowy linii kolejowej ‚Podłęże – Piekiełko’ w woj. małopolskim; planowane inwestycje infrastrukturalne oraz ich wpływ na poprawę przepustowości i optymalizację prędkości na sieci kolejowej w Małopolsce.

Rydzyński Paweł: Polskie wąskotorówki u progu likwidacji?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.46-47,

Warunki funkcjonowania i przesłanki ekonomiczne likwidacji wybranych linii kolei wąskotorowych w Polsce.

Sawicki Jerzy: Inwestycje kolejowe w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB). Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.88-90, fot.1,

Projekt regulacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB) w zakresie budownictwa kolejowego. Aktualny stan prawa dotyczącego realizacji inwestycji kolejowych oraz proponowane przez KUB przepisy zastępujące dotychczas obowiązującą specustawę kolejową: inwestycje kolejowe jako rodzaj inwestycji strategicznych, lokalizacja inwestycji strategicznych, inwestycje celu publicznego, decyzja środowiskowo- lokalizacyjna jako nowy rodzaj decyzji administracyjnej.

Szymajda Michał: Jak pieniądze z CEF zmienią polską kolej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.30-31, fot.1,

Plany i realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej, współfinansowanych z funduszu CEF.

Szymajda Michał: NIK krytycznie o inwestycjach kolejowych w ubiegłych latach. Rynek Kolejowy 2017, nr 3, s.27-29, fot.2,

Ocena realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych w latach 2011 – 2015 na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez NIK: efektywność wydatkowania środków finansowych oraz dodatkowe koszty inwestycji.

Urbanowicz Witold: Polski rynek tramwajowy. W tym roku zakup 393 wozów. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.57-60, fot.4, tab.1,

Zamówienia na tabor tramwajowy dla polskich miast w perspektywie finansowej do 2023 r.

Urbanowicz Witold: Velostrada obok mostu. Ciekawe warianty przebudowy linii średnicowej. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.54-56, fot.1,

Koncepcja przebudowy kolejowej linii średnicowej w Warszawie. Proponowane warianty przebudowy infrastruktury przystankowej i układu torowego. Modernizacja dworców kolejowych Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Wschodnia. Plan realizacji drogi rowerowej przebiegającej w ciągu linii kolejowej (velostrady).

Wołek Marcin: Mnogość operatorów regionalnych – atut czy wada?. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.84-87, rys.3, tab.1,

Analiza procesu usamorządowienia kolei regionalnych w Polsce. Rola i zadania samorządu województwa w organizacji kolejowych przewozów pasażerskich od 2001 r. do chwili obecnej. Etapy procesu tworzenia kolejowych operatorów samorządowych. Istota i znaczenie relacji właścicielskich pomiędzy samorządem i przedsiębiorstwem kolejowym.

[Kolej przyszłości]. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.28-53, rys.14; fot.16,

Kierunki rozwoju techniki kolejowej na świecie. Historia i ewolucja technologii pasażerskich przewozów dużych prędkości: Maglev, Shinkansen, Hyperloop. Charakterystyka projektowanego systemu kolei pneumatycznej Hyperloop w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Innowacje w polskim przemyśle taboru kolejowego (PESA, Newag).

[Przewozy kolejowe w 2016 r.]. Rynek Kolejowy 2017, nr 4, s.20-34, rys.2; fot.4, tab.2,

Charakterystyka polskiego rynku kolejowego w 2016 r.: wielkość i struktura przewozów pasażerskich i towarowych, udział w rynku i konkurencyjność przewoźników kolejowych, podsumowanie działalności przewozowej kolei aglomeracyjnych na Mazowszu. Udział przedsiębiorstwa Bombardier w realizacji projektu kolei dużych prędkości.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS

Giedryś Alina: Dworzec Łódź Fabryczna jako multimodalny dworzec centralny. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.63-77, fot.11; rys.9, bibliogr.poz.34.

Założenia projektowe oraz rozwiązania funkcjonalne multimodalnego dworca centralnego w Łodzi; historia planowania, układ funkcjonalny. Strategia integracji transportu pasażerskiego w mieście, aglomeracji i województwie. Integracja taryfowa w aglomeracji łódzkiej. Kalendarium głównych etapów budowy dworca Łódź Fabryczna.

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.16-26, fot. wiele; rys.4, bibliogr.poz.7.

Charakterystyka sieci kolejowej na pograniczu polsko-czeskim i polsko-słowackim; rys historyczny i stan obecny.

Hondius Harry: Coraz mniej zamówień na zatłoczonym rynku. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.35-45, fot. wiele; rys.4, tab.8,

Analiza rynku tramwajowego Unii Europejskiej w latach 2015-2016; nowości w branży, technologia, niezależne koła, innowacje Avenio, wagony wieloprzegubowe, bez trakcji w Doha, polskie i czeskie produkty eksportowe. Perspektywy rynkowe.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Centralnej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.10-13, tab.6, bibliogr.poz.12.

Analiza ofert przewozów pasażerskich z Warszawy do stolic państw Europy Centralnej. Porównanie przewozów realizowanych indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym pod względem dostępności danego środka transportu, czasu podróży oraz ceny.

Kozłowska Małgorzata: Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.18-23, tab.4, bibliogr.poz.11.

Analiza wielkości popytu efektywnego na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. Analiza rozwoju przewozów pociągami dużej prędkości; poprawa konkurencyjności kolei na rynku transportowym.

Raczyńska-Buława Ewa: Mobilność osób starszych. Dlaczego nie transport publiczny?. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.24-34, fot.4, tab.1, bibliogr.poz.21.

Struktura populacji wg grup wiekowych w Unii Europejskiej w latach 2015-2080. Zachowania komunikacyjne osób starszych. Bariery w dostępie do komunikacji publicznej. Działania na rzecz zwiększenia dostępności transportu publicznego dla osób starszych.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz: Kierunki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 1-2, s.46-61, rys.18, bibliogr.poz.33.

Charakterystyka koncepcji w zakresie kierunków rozwoju węzła łódzkiego, także w skali województwa łódzkiego oraz plany dotyczące jego lepszego włączenia w system kolejowy Polski w dalszej perspektywie.

Regulski Paweł, Abramek Karol F.: Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie przebiegającej wzdłuż linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Technika Transportu Szynowego TTS 2017, nr 4, s.14-15, fot.1, tab.2, bibliogr.poz.7.

Analiza potoków pasażerskich komunikacji miejskiej na trasie Szczecin Główny – Police. Metodyka i analiza badań. Wnioski.

 

TSL BIZNES

Dziewicka Katarzyna: W 12 godzin Los Angeles. TSL Biznes 2017, nr 6, s.60-62, fot.4,

Kierunki rozwoju współpracy gospodarczej i transportowej między Polską i USA. Rozwój i dywersyfikacja oferty przewozowej PLL LOT SA; usługi połączeń lotniczych z lotniska Chopina w Warszawie do Los Angeles. Inwestycje taborowe PLL LOT w ramach współpracy z amerykańską firmą leasingową Air Lease Corporation.

Nietz Franciszek: Przetargowy ‚wysyp’. TSL Biznes 2017, nr 6, s.63-65, fot.4,

Stan i perspektywy realizacji wydatków z funduszy unijnych na inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Modernizacja infrastruktury kolejowej w latach 2016 – 2017. Założenia planu wydatkowania środków unijnych do 2023 r.

 

WSPÓLNOTA

Koszty i korzyści smart city. Wspólnota 2017, nr 12, s.52-53, fot.1,

Koncepcja wykorzystania przez samorządy innowacji technologicznych do tworzenia ‚inteligentnego miasta’ – smart city. Przykłady rozwiązań dotyczących interakcji przestrzeni miejskiej i systemów informacji opartych telefonii mobilnej.

Krzysztofowicz Dominik: Elektrobusy z polskim rodowodem. Wspólnota 2017, nr 13, s.20-23, fot.2, tab.1,

Cele i założenia programu rozwoju elektromobilności, opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju; założenia i perspektywy uruchomienia produkcji autobusów elektrycznych w Polsce (e-Bus). Charakterystyka techniczna i doświadczenia z eksploatacji autobusu elektrycznego Solaris Urbino 12 Electric.

 

Nowy Wykaz Nabytków (1 i 2/2017)

Wykaz Ważniejszych Nabytków Głównej Biblioteki Komunikacyjnej

informator kwartalny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.

Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel.: 22 630 10 58


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz, pod nim dostęp do wszystkich wykazów z roku 2012 i 2013. Starsze są dostępne w dawnej witrynie GBK.

 

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (6/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

CZERWIEC 2017

 

AUTOBUSY

DROGI GMINNE I POWIATOWE

EUROLOGISTICS

GŁOS MASZYNISTY

INŻYNIER BUDOWNICTWA

LOGISTYKA

POLITYKA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

STUDIA PRAWNICZE

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

WSPÓLNOTA

 

 

AUTOBUSY

Grzelec Krzysztof, Wyszomirski Olgierd: Regionalizacja zbiorowego transportu pasażerskiego w Polsce. (Regionalization of passenger transport in Poland.) Autobusy 2017, nr 4, s.22-27, rys.2; fot.1, bibliogr.poz.8.

Istota i zakres regionalizacji pasażerskiego transportu zbiorowego. Organizacja i funkcjonowanie przewozów regionalnych na przykładzie doświadczeń wybranych państw europejskich (Niemcy, Szwecja, Dania). Aspekty prawne i praktyka organizacji transportu publicznego w polskich województwach. Przesłanki restrukturyzacji i integracji regionalnej komunikacji zbiorowej. Cel utworzenia i zadania zarządu transportu regionalnego. Źródła i mechanizmy finansowania działalności zintegrowanego transportu regionalnego.

Lotko Małgorzata, Paździor Piotr: Pomiar i ocena jakości usługi obsługi i naprawy samochodów osobowych z wykorzystaniem skal ważności realizacji. (Measuring and evaluating quality of the operation and repair services of passenger cars with the use of importance-performance scales.) Autobusy 2017, nr 4, s.28-32, rys.2, tab.1, bibliogr.poz.19.

Ocena jakości usług obsługi i naprawy samochodów osobowych na podstawie badania opinii użytkowników; analiza hierarchii ważności czynników wpływających na ocenę usługi motoryzacyjnej.

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Rowerem przez Polskę. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.3-13, rys.2; fot.5, tab.1, bibliogr.poz.3.

Kierunki rozwoju europejskiej turystyki rowerowej. Koszty i efektywność budowy długodystansowych, międzynarodowych tras rowerowych na przykładzie doświadczeń państw UE. Szanse i bariery rozwoju turystyki rowerowej w Polsce; koncepcja budowy nowych dróg rowerowych w ramach sieci EuroVelo.

Krzyżański Michał: Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej? Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.14-29, bibliogr.poz.22.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości przez zarządcę drogi w trybie specustawy drogowej. Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia przez zarządcę drogi umowy dzierżawy nieruchomości. Wycena nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową; sporządzenie i ocena operatu szacunkowego.

Sochacki Tomasz: Projektowanie nawierzchni betonowych. Drogi Gminne i Powiatowe 2017, nr 3, s.44-54, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.1.

Konstrukcja i cechy eksploatacyjne betonowych nawierzchni dróg. Zasady i metody projektowania dróg betonowych; czynniki oddziałujące na trwałość i uszkodzenia nawierzchni. Technologie budowy i recyklingu dróg betonowych. Ocena hałaśliwości nawierzchni betonowych.

 

EUROLOGISTICS

Mincewicz Janusz: Polskie terminale kontenerowe. Eurologistics 2017, nr 2, s.64-69, rys.3; fot.5, tab.1,

Charakterystyka infrastruktury lądowych terminali kontenerowych w Polsce. Uwarunkowania i czynniki rozwoju sieci terminali kontenerowych; mapa terminali kontenerowych oraz średnia odległość w przewozach intermodalnych w latach 2012 – 2016. Perspektywy realizacji centrum logistycznego w Łodzi. Kierunki rozbudowy infrastruktury logistycznej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Wykaz przewoźników wykonujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2007 – 2016.

 

GŁOS MASZYNISTY

Pierwszy polski maszynista. Głos Maszynisty 2017, nr 5, s.12, fot.3,

Biografia zawodowa polskiego maszynisty, Leona Miaskowskiego (1822 – 2017).

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Dąbrowski Grzegorz: Torowiska tramwajowe – roboty budowlane, cz. I. Inżynier Budownictwa 2017, nr 6, s.114-118, fot.6,

Rozwiązania techniczne stosowane przy budowie, przebudowie i remoncie torowisk tramwajowych. Zakres i technologia robót budowlanych na kolejnych etapach realizacji inwestycji: konstrukcja podsypkowa; podbudowa bezpodsypkowa monolityczna i podbudowa prefabrykowana; przytwierdzenie nawierzchni torowej do podbudowy za pomocą przytwierdzeń punktowych lub masy zalewowej mocującej, przytwierdzenie nawierzchni torowej w trakcie betonowania.

Dąbrowski Wiesław: Poprawa klimatu akustycznego w otoczeniu autostrad i dróg szybkiego ruchu – kierunki rozwoju cichych nawierzchni betonowych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 3, s.44-51, rys.4; fot.12, bibliogr.poz.7.

Zarys historii nawierzchni betonowych w Polsce. Kierunki rozwoju i metody obniżenia hałaśliwości dróg betonowych. Sposoby obniżenia poziomu hałasu na styku opona/nawierzchnia stosowane w Niemczech.

Gajdowski Piotr: Linia tramwajowa do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Inżynier Budownictwa 2017, nr 4, s.102-105, fot.4,

Przebieg realizacji i znaczenie transportowe budowy linii tramwajowej do Fordonu w Bydgoszczy. Inwestycje dotyczące przebudowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej. Rozwiązania inżynieryjne wpływające na poprawę płynności ruchu tramwajowego oraz usprawnienie komunikacji miejskiej.

Grodzki Mieczysław, Lulis Roman: Via Baltica – paneuropejski korytarz transportowy. W trzy godziny do Budziska. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.105-107, rys.3,

Plan przebiegu oraz etapy realizacji Via Baltica w Polsce.

Królikowska Agnieszka, Komorowski Leszek: Trwałość korozyjna ekranów akustycznych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.82-88, fot.14, bibliogr.poz.14.

Czynniki powodujące występowanie zagrożeń korozyjnych ekranów akustycznych. Wymagania normatywne dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, technologia ich wykonania i przyczyny degradacji.

Stankiewicz Beata: System extradosed jako efektywny sposób sprężania konstrukcji mostowych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 6, s.67-72, fot.4, bibliogr.poz.7.

Projektowanie i technologia budowy mostów extradosed. Zasady kształtowania układu nośnego mostów; typowe i modyfikowane konnstrukcje systemu extradosed. Przykłady realizacji mostów extradosed w Polsce.

Tadla Janusz: Budowa i obciążenia próbne mostu podwieszonego Nissibi w Turcji. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.108-112, rys.4; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.3.

Budowa i konstrukcja mostu podwieszonego Nissibi w ciągu drogi Adyaman- Kahta- Siverek- Diyabakr w Turcji. Metodyka i wyniki pomiarów obciążeń próbnych mostu, przeprowadzonych w 2015 r. Charakterystyka systemu monitoringu przeznaczonego do bieżącej kontroli wybranych parametrów mostu w czasie jego eksploatacji.

Wasilewski Andrzej: Rodzaje projektów w cyklu inwestycyjnym i ich zawartość. Inżynier Budownictwa 2017, nr 1, s.22-28, rys.4,

Wymagania dotyczące zakresu i formy oraz szaty graficznej projektu budowlanego. Opracowanie dokumentacji realizacyjnej w czasie budowy. Zawartość i forma dokumentów: opisu technicznego, rysunków warsztatowych, projektu wykonawczego i powykonawczego. Przygotowanie dokumentacji projektowej w technologii Building Information Modeling (BIM).

Włostowska Renata, Majchrzak Łukasz: Nowy Dworzec Łódź Fabryczna. Inżynier Budownictwa 2017, nr 1, s.39-42, fot.5,

Zakres i technologia realizacji przebudowy i modernizacji dworca kolejowego Łódź Fabryczna; etapy i sposoby wykonania prac budowlanych.

Zużycie energii w budynkach mieszkalnych w UE w latach 2000 – 2014. Inżynier Budownictwa 2017, nr 2, s.30-31, rys.4,

Ocena zużycia energii w sektorze mieszkalnictwa oraz w sektorach usług, transportu i przemysłu na podstawie raportu pt.: „Zużycie energii i efektywność energetyczna, trendy w UE w latach 2000 – 2014”.

Śmiertka Grzegorz: Czy tylko nawierzchnie asfaltowe sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi na rowerze?. Inżynier Budownictwa 2017, nr 3, s.108-112, fot.9, bibliogr.poz.10.

Porównanie konstrukcji i cech eksploatacyjnych różnych rodzajów nawierzchni dróg rowerowych. Ocena wielkości drgań i komfortu jazdy na nawierzchniach wykonanych z: lanego betonu, betonowych płyt i kostek brukowych, kostek i płyt kamiennych, drewnianych, z klińca kamiennego.

Żelaśkiewicz Tomasz, Malik Adam, Czuba Marcin: Budowa tuneli w ciągu Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie. Inżynier Budownictwa 2017, nr 4, s.114-119, rys.1; fot.7,

Przebieg realizacji Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie; technologia wykonania kompleksu tuneli drogowych w ciągu trasy.

 

LOGISTYKA

Dyduch Janusz, Zielaskiewicz Henryk: Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych. Logistyka 2017, nr 1, s.10-13, rys.4, tab.2,

Cele i instrumenty finansowania rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce; wielkości dofinansowania przyznane dla terminali kontenerowych w latach 2007 – 2013. Zadania i funkcje terminali kontenerowych w obsłudze przewozów intermodalnych. Zdolność przeładunkowa terminali i obroty kontenerów w polskich portach morskich w latach 2007 – 2015.

Fajczak- Kowalska Anita, Kowalska Magdalena: Narzędzie wykorzystywane w ocenie polityki rowerowej miasta – BYPAD. (The tool used in the evaluation of cycling policy of the city – BYPAD.) Logistyka 2017, nr 1, s.56-58, rys.1, tab.1,

Rola i zadania audytu (BYPAD – Bicycle Policy Audit) w zarządzaniu transportem rowerowym w Poznaniu. Przykład zastosowania BYPAD jako narzędzia oceny polityki rowerowej; skutki audytu oraz wnioski dotyczące usprawnienia polityki rowerowej.

Grzybowski Marek: Rynek przewozów morskich LNG. Logistyka 2017, nr 1, s.46-49, rys.1, tab.4,

Tendencje rozwoju globalnego rynku przewozów skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską w latach 2015 – 2017. Wielkość i struktura podaży oraz popytu na ładunki LNG na świecie. Rozwój infrastruktury przeładunkowej i floty transportowej oraz frachty i czartery w przewozach LNG.

Jureczka Kinga, Wróbel Aneta: Dostępność transportu kolejowego dla osób z ograniczoną mobilnością. (Accessibility of rail transport for people with reduced mobility.) Logistyka 2017, nr 2, s.55-58, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.14.

Ocena dostępności komunikacyjnej transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2017 r. Rola i znaczenie czynników techniczno-eksploatacyjnych oraz psychospołecznych w kształtowaniu wizerunku kolei przyjaznej dla niepełnosprawnych podróżnych.

Nowak Iwo: Rynek powierzchni magazynowo-logistycznych w Polsce w ostatnich latach. Logistyka 2017, nr 1, s.21-29, rys.2, tab.1,

Analiza podaży i popytu na rynku powierzchni magazynowo-logistycznych w Polsce w latach 2012 – 2016; zasoby i struktura własności oraz najem powierzchni magazynowych.

Szymański Mirosław: Czy kolej ma szanse na swój renesans. Logistyka 2017, nr 2, s.12-18, fot.4, tab.1,

Zarys historii kolei na świecie od XIX w. Etapy rozwoju infrastruktury i techniki kolejowej. Budowa i elektryfikacja kolei w Polsce. Perspektywy liberalizacji polskiego rynku kolejowego. Statystyka przewozów towarowych różnymi rodzajami transportu w Polsce w latach 2004 – 2015.

 

POLITYKA

Henzler Marek: Polska w kanale. Polityka 2017, nr 24, s.64-67, fot.5,

Geneza i historia kanalizacji rzek w Polsce. Budowa kanałów śródlądowych oraz rozwój żeglugi towarowej od XIV w. do chwili obecnej.

 

POLSKIE DROGI

Hajdys Dagmara: Zakres wykorzystania kapitału prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu infrastruktury drogowej. Polskie Drogi 2017, nr 2, s.8-15, tab.5,

Charakterystyka sieci dróg publicznych na tle infrastruktury innych gałęzi transportu w Polsce w latach 2010 – 2014. Krajowe programy rozwoju infrastruktury drogowej i źródła ich finansowania. Porównanie europejskiego i polskiego rynku partnerstwa publiczno prywatnego w zakresie inwestycji drogowych.

Szlak konny Puszczy Augustowskiej i Mazur. Polskie Drogi 2017, nr 2, s.23-25, rys.1; fot.3, bibliogr.poz.1.

Charakterystyka szlaku jeździeckiego: Wigierski Park Narodowy – jezioro Orzysz.

Wyprawy rowerowe – Pierwsza polska wyprawa do Azji Mniejszej w 1931 roku. Polskie Drogi 2017, nr 1, s.36-40, fot.9, bibliogr.poz.1.

Sprawozdanie z wyprawy rowerowej z Warszawy przez Rumunię, Bułgarię i Turcję do Stambułu, zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Rowerowe w 1931 r.

[Budowa dworca Łódź Fabryczna]: Polskie Drogi 2017, nr 1, s.7-22, rys.12; fot.28, bibliogr.poz.10.

Historia dworca kolejowego w Łodzi od końca XIX w. Projekt architektoniczno-budowlany nowego Dworca Łódź Fabryczna oraz jego realizacja w latach 2011 – 2016; charakterystyka konstrukcji, wyposażenia i infrastruktury technicznej dworca.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Zakrzewski Bartosz, Płocica Mieczysław: Wspomnienie o inż. Antonim Jakubowskim (1928 – 2015). Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 5, s.26-30, fot.8, tab.1, bibliogr.poz.13.

Biografia zawodowa i dorobek naukowy inż. Antoniego Jakubowskiego (1928 – 2015); ważniejsze prace naukowo-badawcze z jego udziałem, zrealizowane w FSO i ITS od lat 50. XX w.

 

RYNEK KOLEJOWY

Czubiński Roman: Powstanie tunel średnicowy. Jak Łódź wykorzysta szansę?. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.28-30,

Projekt budowy linii kolejowej miedzy stacjami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska; charakterystyka infrastruktury tunelu średnicowego oraz plan rozwoju połączeń kolejowych.

Derewienko Emilia: Jak centralne obiekty zdominowały infrastrukturę. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.40-41, fot.2,

Znaczenie transportowe oraz przewidywane koszty i korzyści z realizacji Centralnego Portu Lotniczego. Rola kolei dużych prędkości w komunikacji między nowym portem lotniczym a pozostałymi regionami kraju.

Dolecki Leonard: Infrastruktura mniej szkodliwa dla środowiska. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.19-21, fot.1,

Doświadczenia z realizacji urządzeń ochrony środowiska na drogach i liniach kolejowych w Polsce (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt).

Dolecki Leonard: Polskie porty idą w stronę kolei. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.12-14, fot.1,

Trendy wzrostu obrotów ładunkowych w polskich portach morskich w 2016 r. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na potencjał przeładunkowy terminali kontenerowych. Inwestycje dotyczące poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Drugie życie linii kolejowych. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.34-35, fot.2,

Przesłanki likwidacji nieczynnych linii kolejowych. Reaktywacja tras kolejowych na przykładzie kolei regionalnych i wąskotorowych.

Dybalski Jakub: Najlepiej oddychać na szynach. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.28-30, fot.1,

Porównanie środków transportu miejskiego jako źródeł emisji spalin, przyczyniających się do powstawania zjawiska smogu w miastach. Kierunki polityki transportowej oraz efektywność rozwoju transportu szynowego w polskich aglomeracjach.

Dybalski Jakub: Raczej koleje z kłopotami, niż kłopot z kolejami. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.38-39,

Organizacja przewozów pasażerskich oraz szanse rozwoju oferty przewozowej Kolei Śląskich związane z powstaniem metropolii śląskiej.

Dybalski Jakub: Tiry na tory w stylu niemieckim. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.24-25, tab.2,

Zalecenia Niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące strategii rozwoju kolejowych przewozów cargo w Niemczech. Wnioski przedstawione w raporcie pt.: ‚Financing of sustainable freight transport: Requirements and conditions for a future development of freight transport’; przewidywane efekty realizacji planu w latach 2010 – 2030.

Janduła Martyn: Kolejowe spółki giełdowe: ‚To był trudny rok’. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.12-15, fot.2,

Działalność transportowa i przychody kapitałowe PKP Cargo oraz przedsiębiorstw budownictwa kolejowego Trakcja PRKiI i Torpol w 2016 r.

Janduła Martyn: Olsztyn z aspiracjami do kolei aglomeracyjnej. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.31-33, fot.1,

Inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej w Olsztynie: modernizacje linii i stacji kolejowych, przebudowa dworca głównego.

Janduła Martyn: PLK wydadzą 2 mld zł na Warszawski Węzeł Kolejowy. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.22-27, fot.2,

Plan prac inwestycyjnych dotyczących przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Janduła Martyn: Polskie przewozy towarowe to czysta polityka. Rynek Kolejowy 2017, nr 1-2, s.18-19, fot.1,

Uwarunkowania i kierunki rozwoju kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Czynniki kształtujące popyt na usługi transportu kolejowego. Instrumenty polityki gospodarczej i transportowej oddziałujące na konkurencyjność polskich kolei.

Janduła Martyn: Tabor i jego dylematy. Modernizować czy kupować nowy? Gdzie szukać pieniędzy i innowacji?. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.46-51, fot.3,

Sprawozdanie z obrad IV Europejskiego Forum Taborowego w Warszawie, w dn.15.03.2017 r. Strategie zarządzania taborem kolejowym. Źródła i mechanizmy finansowania inwestycji taborowych; perspektywy finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych UE po 2022 r. Instrumenty wsparcia rozwoju polskiego przemysłu kolejowego. Innowacje i prace badawczo-rozwojowe w branży kolejowej.

Jasiński Rafał: Przygotowania do zamknięcia linii nr 7. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.31-33, fot.2,

Plan przebudowy odcinka linii kolejowej nr 7 (Otwock – Lublin); organizacja ruchu pociągów na modernizowanej trasie.

Jasiński Rafał: Sezonowy powrót ‚pasażera’. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.54-55, fot.1,

Przesłanki i korzyści z reaktywacji kolejowych połączeń pasażerskich na podstawie doświadczeń samorządów lokalnych w Polsce.

Lebda Dominik: Krakowska kolej do przebudowy. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.34-35, fot.1,

Plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury kolejowej w Krakowie: budowa łącznicy kolejowej oraz przebudowa linii średnicowej, budowa i modernizacja przystanków i stacji kolejowych, budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru.

Madrjas Jakub: PLK wycinają setki tysięcy drzew. Dla bezpieczeństwa. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.22-23, fot.1,

Zasady prawne i praktyka usuwania drzew przy torach kolejowych.

Madrjas Jakub: Rok nowego zarządu PLK. Co dalej?. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.10-13, fot.2,

Uwarunkowania i perspektywy zwiększenia prędkości ruchu pociągów na sieci kolejowej administrowanej przez PKP PLK; zakres i koszty planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Pałys Elżbieta: Chronić przed hałasem, nie tylko budować ekrany. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.16-18, fot.2,

Podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie stosowania ekranów akustycznych przy drogach publicznych i liniach kolejowych. Prace legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń ochrony przed hałasem. Działania na rzecz ochrony przed hałasem kolejowym realizowane przez PKP PLK.

Pałys Elżbieta: Kolej – transport drugiej prędkości. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.46-47, fot.1,

Czynniki konkurencyjności transportu drogowego i kolei w Polsce. Porównanie wielkości nakładów na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Wnioski dotyczące struktury finansowania inwestycji transportowych.

Rydzyński Paweł: Dolnośląskie – najbardziej kolejowe województwo w Polsce. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.51-53, fot.1, tab.1,

Tendencje rozwoju kolejowych, pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Statystyka przewozów pasażerów transportem kolejowym wg województw w 2012 i 2016 r.

Rydzyński Paweł: Kolej – autobus: przyjaciele, a nie konkurenci. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.56-57, fot.1,

Koncepcja współpracy biletowo taryfowej między spółką kolejową Przewozy Regionalne a przedsiębiorstwami PKS. Przewidywane korzyści z realizacji zintegrowanych połączeń kolejowych i autobusowych.

Rydzyński Paweł: Tanio, a dobrze. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.44-45, fot.1,

Koncepcja rewitalizacji i reaktywacji przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 230 (Wejherowo- Garczegorze). Projekt utworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy Trójmiasta.

Rydzyński Paweł: Wszystko, tylko nie modernizacje. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.54-56, fot.1,

Czynniki decyzyjne w procesie odnowy taboru kolejowego; koszty i korzyści zakupu lub modernizacji taboru na przykładzie doświadczeń polskich przewoźników.

Szymajda Michał: Powrót do normalności we Wrocławiu. Wystartowała kolej miejska. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.42-43, fot.1,

Charakterystyka oferty przewozowej kolei miejskiej na trasie między Wrocławiem Nadodrzem a Wojnowem.

Szymajda Michał: Poznańska Kolej Metropolitarna wychodzi z fazy marzeń. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.36-37, fot.1,

Założenia projektu budowy Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Urabnowicz Witold: Pomysł kolei na Warszawę Zachodnią. Nowa wizytówka stolicy?. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.36-38, fot.1,

Inwestycje infrastrukturalne w ramach planu przebudowy dworca Warszawa Zachodnia. Założenia projektowe dotyczące zwiększenia przepustowości stacji kolejowej. Przebudowa układu torowego i infrastruktury stacji. Budowa podziemnych ciągów komunikacyjnych i tunelu tramwajowego. Zagospodarowanie przestrzeni pasażerskiej dworca.

Urbanowicz Witold: Ponad sto lat zielonych torowisk tramwajowych. Rynek Kolejowy 2017, nr 5, s.26-27, fot.1,

Efektywność eksploatacji i utrzymanie zielonych torowisk tramwajowych.

Urbanowicz Witold: Szczecin w oczekiwaniu na swój ‚S- Bahn’. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.40-42, rys.1; fot.2,

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej (SKM) obejmujący utworzenie nowych połączeń na sieci kolejowej aglomeracji szczecińskiej oraz inwestycje infrastrukturalne. Planowany przebieg i przystanki SKM (schemat).

Urbanowicz Witold: Warszawa z tramwajem do Wilanowa idzie na rekord. Rynek Kolejowy 2017, nr 6, s.58-63, fot.5, tab.1,

Założenia projektowe budowy trasy tramwajowej od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie, w latach 2019 – 2021. Plan przebiegu trasy oraz charakterystyka poszczególnych odcinków.

 

STUDIA PRAWNICZE

Walulik Jan: Ochrona materiałów z dochodzeń lotniczych przed nieograniczonym wykorzystaniem procesowym. (Restrictions on use of aircraft accident and incident investigation materials in administrative and court proceeedings.) Studia Prawnicze 2012, nr 2, s.135-157,

Rodzaje materiałów z dochodzenia lotniczego, dotyczących wypadków i incydentów lotniczych oraz możliwości ich wykorzystania w innych postępowaniach. Ograniczenia w udostępnianiu materiałów z dochodzeń lotniczych, wynikające z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Graff Marek: Komunikacja kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu. (Rail transport on the Polish-German borderland.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.22-33, rys.2; fot.25, bibliogr.poz.17.

Współpraca polsko-niemiecka w zakresie organizacji pasażerskiego transportu kolejowego w obszarze przygranicznym. Charakterystyka infrastruktury kolejowych przejść granicznych. Schemat sieci kolejowej na polsko-niemieckim pograniczu.

Kozłowska Małgorzata: Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej i Europy Zachodniej. (Competition in the international passenger transport market. Passenger transportation between Warsaw and the capitals of the countries of Northern Europe and Western Europe.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.10-21, tab.18, bibliogr.poz.17.

Porównanie oferty przewozów pasażerskich transportem autobusowym, kolejowym i lotniczym (m.in. koszty i czas podróży) w relacjach między Warszawą i stolicami państw europejskich: Dublin, Kopenhaga, Helsinki, Reykjavik, Oslo, Sztokholm, Talllin, Wilno, Ryga, Berlin, Amsterdam, Bruksela, Paryż, Berno, Vaduz, Luksemburg, Monako.

Wojtaszek Michał: Budowa łącznic kolejowych w Krakowie i Suchej Beskidzkiej. (Structure of rail by-assess in Cracow and Sucha Beskidzka.) Technika Transportu Szynowego 2017, nr 3, s.34-38, rys.1; fot.9, bibliogr.poz.8.

Założenia projektowe i plan realizacji budowy łącznic kolejowych w Krakowie, Suchej Beskidzkiej i Chabówce. Prognozowany wpływ inwestycji na skrócenie czasu podróży transportem kolejowym z Krakowa do Zakopanego.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Ciszewska- Kulwińska Eliza, Łada Maciej: Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.19-23, tab.7, bibliogr.poz.10.

Metoda oceny bezpieczeństwa na przykładowych przejściach dla pieszych z „Agatką” na drogach wojewódzkich w województwie pomorskim. Proces budowy bazy danych, wyboru kryteriów oceny oraz przykładowe oceny przejść dla pieszych.

Kołodziejczyk Krzysztof: Wpływ zmian oferty komunikacji autobusowej na dostępność atrakcji turystycznych na ziemi kłodzkiej. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.5-11, tab.3, bibliogr.poz.13.

Ocena dostępności komunikacji autobusowej powiatu kłodzkiego. Historia rozwoju komunikacji autobusowej po II wojnie światowej na ziemi kłodzkiej. Współczesna autobusowa dostępność z perspektywy turystycznej. Konkurencja między przewoźnikami autobusowymi.

Nosal Katarzyna: Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej i przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 5, s.12-18, tab.5, bibliogr.poz.35.

Wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego; definicje przyjazności oraz główne czynniki warunkujące jej poziom. Korzyści wynikające z poprawy warunków ruchu pieszego.

 

WSPÓLNOTA

Metko Jan: Projekt nowego prawa wodnego już w Sejmie. Wspólnota 2017, nr 10, s.34-36,

Projekt nowelizacji prawa wodnego związany z implementacją postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE). Działania legislacyjne ukierunkowane na realizację zasady ‚zanieczyszczający/użytkownik płaci’ w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej. Projekt reorganizacji administracji publicznej i powołania nowej jednostki organizacyjnej – Wody Polskie. Zadania samorządów terytorialnych w dziedzinie gospodarki wodnej. Finansowanie inwestycji dotyczących infrastruktury dróg wodnych i urządzeń gospodarki wodnej. Zmiana definicji prawnej pojęcia ‚kąpielisko’.

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (5/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MAJ 2017

 

BJULLETEN OSŽD

EUROLOGISTICS

INŻYNIER BUDOWNICTWA

KURIER KOLEJOWY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

PRZEGLĄD LOTNICZY

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT, LOGISTYKA, PORTY

TSL BIZNES

 

BJULLETEN OSŽD

Czăn’min’ Dun: Rol’ OSŽD v razvitii meždunarodnyh železnodorožnyh gruzovyh perevozok v soobšenii Kitaj – Evropa. (Rola OSŻD w rozwoju towarowych przewozów kolejowych Chiny – Europa.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.12-18, fot.,

Realizacja i perspektywy międzynarodowych przewozów kolejowych – towarowych Chiny – Europa. Rola OSŻD w rozwoju transportu towarowego między dwoma kontynentami.

Gurbanov Džavid: Azerbajdžanskie železnye dorogi: na peresečenii Evropy i Azii. (Azerbejdżańska kolej na pograniczu Europy i Azji.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.1-10, fot.,

Rozwój azerbejdżańskich kolei. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Modernizacja dworców. Przebudowa baskijskiego, międzynarodowego portu morskiego w celu zwiększenia transportu towarowego. Aktywne uczestnictwo w pracach OSŻD. (Artykuł okolicznościowy z okazji jubileuszu 60-lecia OSŻD, przedstawiony na Konferencji Ministrów Transportu.)

Nikitin Oleg: Povyšenie kačestva uslug dlă passažirov glavnyj orientir v deătel’nosti AO FPK. (Podniesienie jakości usług dla pasażerów – główne założenia AO FPK [Federalnej Spółki Pasażerskiej].) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.19-23, fot.,

Podniesienie jakości usług w przewozach pasażerskich w połączeniach krajowych (Rosja) i międzynarodowych. System zniżek – nowe taryfy przewozowe. Elektroniczna sprzedaż biletów. Internetowa informacja kolejowa. Bilet łączony kolej – autobus. Wprowadzanie nowych połączeń.

Otkrytie novyh železnodorožnyh linij v Central’noj Azii. (Otwarcie nowych linii kolejowych w centralnej Azji.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 4-5, s.46-48, fot.,

Otwarcie nowej linii kolejowej Iran – Afganistan w 2016 r., która została zbudowana głównie dla przewozów kolejowych towarowych, wg nowoczesnych technologii i standardów. W 2016 r. Tadżykistan otworzył nową linię. Znaczenie tego odcinka jest duże. Łączy odległe rejony ze stolicą. W przyszłości połączy linie kolejowe Chin, Kirgistanu i Iranu. W 2016 r. także Uzbekistan uruchomił nową 123 km linię kolejową.

Reforma na železnodorožnom transporte v Kitae. (Reforma kolei w Chinach.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.21-27, fot.,

Kolejna reforma administracyjna kolei chińskich (od marca 2013 r). Reorganizacja ministerstw, powołanie 7 regionalnych filii kolejowych. Zmiany w finansowaniu kolei. Wprowadzenie nowych taryf przewozowych.

Železnye dorogi Litovskoj Respubliki v kanun 60-letija OSŽD. (Koleje Litwy w przededniu 60-lecia OSŻD.) Bjulleten OSŽD 2016, nr 3, s.28-32, fot.,

Litwa kontynuuje z powodzeniem prace w celu dalszego rozwoju kolei dla zabezpieczenia zapotrzebowania przewozów kolejowych, zarówno wewnątrz kraju, jak i w połączeniach międzynarodowych. Plany rozwoju transportu kolejowego Litwy do 2030 r.

 

EUROLOGISTICS

Kos Ewa: Jedwabny Szlak, Rozwój transportu kolejowego do Chin. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.68,70, fot.2,

Kierunki rozwoju przewozów ładunków transportem kolejowym z Chin do Europy, przez Polskę. Charakterystyka regularnych, kolejowych połączeń towarowych realizowanych między Polską i Chinami.

Kostecka Alicja: Polska potentatem transportowym. Kierowca na wagę złota. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.46-50, rys.4; fot.4,

Analiza stanu i potrzeb rynku pracy w zakresie zatrudnienia kierowców samochodów ciężarowych w Polsce. Trendy i uwarunkowania wzrostu pracy przewozowej i liczby taboru w samochodowym transporcie towarowym; statystyka pracy przewozowej wykonywanej przez polskie firmy w latach 2004 – 2015. Porównanie stanu zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę kierowców zawodowych w Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech

Malinowska Maja: Gdański Terminal Kontenerowy. Brama na Bałtyk. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.66, fot.1, tab.1,

Znaczenie transportowe i parametry infrastruktury Gdańskiego Terminalu Kontenerowego, oddanego do eksploatacji w październiku 2016 r.

Malinowska Maja: Operator intermodalny Loconi jedzie do Chin. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.72-73, fot.1,

Działalność i usługi przedsiębiorstwa Loconi Intermodal w zakresie przewozów intermodalnych między Polską i Chinami. Perspektywy wzrostu polsko-chińskiej wymiany handlowej i jej znaczenie dla transportu towarowego.

Pomian-Biesiekierski Marek: Nowy Jedwabny Szlak…Czy czas kosztuje?. Eurologistics 2017, nr 1, s.54-55, rys.1; fot.1,

Analiza efektywności kolejowego transportu towarów Nowym Jedwabnym Szlakiem z Chin do Polski; wpływ czynnika czasu na koszty i realizację dostawy.

Wiśniewski Kryspin: Rozwój motoryzacji do 2030 roku. Rynek motoryzacyjny czeka rewolucja. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.22-25, rys.2,

Prognozowane trendy rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce i na świecie. Kierunki wzrostu innowacyjności w zakresie technologii motoryzacji. Perspektywy zwiększenia popytu na samochody inteligentne, autonomiczne i elektryczne do 2030 r.

Wojcieszak Andrzej, Brudz Magdalena, Siedlecki Tomasz: Transport ropy naftowej. Rurociąg SUMED. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.80-81, rys.1; fot.2, bibliogr. poz.

Proces logistyczny przewozu ropy naftowej przez Kanał Sueski, przesyłanej rurociągiem SUMED (Suez-Mediterranean Pipeline). Charakterystyka infrastruktury terminalu Ain Sukhna. Statystyka przewozów surowej ropy naftowej przez Kanał Sueski i Rurociąg SUMED w latach 2009 – 2014.

Wojcieszak Andrzej, Osińska Aleksandra: Strategia rozwoju Kolei Rosyjskich. W kierunku Jedwabnego Szlaku. Eurologistics 2016,2017, nr 6, s.74-79, rys.2; fot.2,

Cele i założenia strategii rozwoju transportu kolejowego w Rosji, obejmujące m.in.: sieć linii kolejowych konwencjonalnych i dużych prędkości, międzynarodowe korytarze tranzytowe, infrastrukturę przeładunkową, transport surowców na potrzeby przemysłu.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Antoniak Joanna: Rowy drogowe jako urządzenia wodne. Inżynier Budownictwa 2017, nr 5, s.37-40, fot.2, bibliogr.poz.3.

Regulacje ustawy Prawo wodne w zakresie kwalifikacji rowów drogowych i odwadniających jako urządzeń wodnych. Rodzaje robót budowlanych prowadzonych na rowach drogowych, wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Minister Żuchowski o problemach planistycznych. Inżynier Budownictwa 2017, nr 5, s.32,

Prace legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego; założenia i najważniejsze postanowienia projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Ostatnie lata wojny – historia kolei i kolejarzy w odzyskiwanym kraju. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.52-54, fot.1,

Organizacja polskich kolei w latach 1944 – 1945. Przewozy kolejowe na potrzeby wojska. Organy publicznej administracji kolejowej funkcjonujące do 1945 r. Odbudowa sieci kolejowej PKP.

Góra Ignacy: Wirtualna lokomotywa, realne umiejętności. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.16-18, fot.2,

Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania szkolenia maszynistów na symulatorach pojazdów kolejowych; wymagania odnoszące sie do symulatorów i programów szkoleniowych.

Jezierski Przemysław B.: Bananowa granica na wąskim torze. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.51, fot.1,

Historia przeprawy Sixaola Bridge na granicy Kostaryki i Panamy. Projekt budowy nowego mostu drogowego na rzece Sixaola.

Jezierski Przemysław B.: Ekspresem Wara Wara przez Boliwię. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.48-50, fot.6,

Oferta pasażerskich kolejowych przewozów ekspresowych realizowanych przez boliwijskie przedsiębiorstwa kolejowe; relacja z podróży na trasie Oruro – Villazón

Jezierski Przemysław B.: Pięć godzin na wąskim torze przez Bułgarię. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.56-57, fot.3,

Infrastruktura i oferta przewozów pasażerskich koleją waskotorową na trasie Septemvri – Dobriniszte w Bułgarii.

Larczyński Tomasz: Dobry rok dla kolei w Europie Środkowej. Kurier Kolejowy 2017, nr 2, s.36-37, rys.6,

Uwarunkowania rozwoju rynku kolejowego w Polsce; analiza trendów sezonowości przewozów dalekobieżnych oraz przesłanki kryzysu transportu towarowego. Statystyka pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych w latach 2010 – 2016.

Wilgusiak Rafał: Od przetargów do realizacji. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.23-29, rys.4; fot.2, tab.5,

Zakres i aktualizacja inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r. Źródła finansowania i przewidywana efektywność inwestycji po aktualizacji KPK. Projekty współfinansowane z funduszy UE w latach 2014 – 2020.

Wilgusiak Rafał: Opóźniony pociąg inwestycyjny. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.30-33, rys.2; fot.1, tab.2,

Podsumowanie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych (WPIK) na lata 20111 – 2015. Koszty i finansowanie oraz efektywność projektów infrastrukturalnych. Wnioski na podstawie wyników kontroli NIK dotyczącej oceny wykonania WPIK.

Zemła Jacek: Dworzec na skarpie. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.52-54, fot.6,

Historia budowy dworca kolejowego w Głogowie. Konstrukcja i architektura stacji kolejowej z wiszącym przejściem dla pieszych.

Zemła Jacek: Węzeł multimodalny w sercu Łodzi. Kurier Kolejowy 2017, nr 1, s.38-41, fot.9,

Konstrukcja i architektura dworca Łódź Fabryczna. Przebieg realizacji i znaczenie transportowe inwestycji.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Flaga Przemysław, Kędzielska Joanna: XXII Europejska Wyprawa Mostowa. Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.3. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 2, s.100-106, fot. wiele,

Charakterystyka miast i mostów położonych w północno-zachodniej części Hiszpanii. Sieć nowoczesnych autostrad i mostów wyznacza trendy we współczesnym mostownictwie.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Myszor Piotr: Rewolucja krok po kroku. Nowy Przemysł 2017, nr 2, s.110-112, fot.1,

Cele ekologiczne i trendy rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Innowacje w konstrukcji samochodowych napędów hybrydowych – plug- in. Perspektywy i kierunki rozwoju elektromobilności na świecie; szanse i bariery upowszechnienia samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Stefaniak Piotr: Gdańsk zabiera Hamburgowi. Nowy Przemysł 2017, nr 2, s.114-117, fot.1, tab.2,

Przesłanki rozwoju handlu morskiego oraz wzrost konkurencji między portami bałtyckimi. Przeładunki w największych portach nadbałtyckich i w Gdańsku w 2016 r. Statystyka przeładunków towarów w kontenerach w Hamburgu w relacji do i z Polski w latach 2014 – 2016. Działalność i strategia konkurencyjna głębokowodnego terminala kontenerowego w Gdańsku (DCT Gdańsk).

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Krawczyk Jacek P.: Mocno spóźniony sen o potędze. Przegląd Lotniczy 2017, nr 4, s.24-27, rys.1; fot.4, tab.2,

Analiza efektywności projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) w Polsce. Statystyki natężenia ruchu pasażerskiego na wybranych lotniskach w Polsce i w regionie w 2016 r. Przewidywane koszty i efektywność realizacji CPL oraz propozycje alternatywnych rozwiązań w zakresie poprawy przepustowości portów lotniczych.

Steen Hansen Ole: Polecieć Zeppelinem… Przegląd Lotniczy 2017, nr 5, s.26-31, fot.12, tab.1,

Historia budowy i przewozów pasażerskich sterowcami Zeppelin. Konstrukcja i dane techniczne sterowca Zeppelin NT 07-101, współcześnie eksploatowanego przez przedsiębiorstwo Deutsche Zeppelin Reederei w Niemczech.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bździuch Paulina, Bogacki Marek: Autobusowy transport publiczny w Krakowie na tle najlepszych systemów komunikacji miejskiej oraz ocena wpływu jego modernizacji na wielkość emisji zanieczyszczeń. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.26-31, bibliogr.poz.34.

Przykłady najlepszych systemów transportu publicznego na świecie. Krakowska polityka transportowa. Ekologiczny aspekt modernizacji krakowskiej floty autobusów w latach 2000-2015.

Hanusik Andrzej: Charakterystyka kongestii transportowej w Katowicach. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.11-16, rys.6, bibliogr.poz.10.

Ocena kongestii transportowej występującej w Katowicach. Analiza szczególnych czynników wpływających na poziom kongestii transportowej w mieście. Planowany system centrów przesiadkowych w Katowicach. Propozycje rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zjawiska kongestii transportowej w Katowicach.

Kołodziejczyk Krzysztof: Zmiany dostępności komunikacyjnej ziemi kłodzkiej wobec jej funkcji turystycznych – wybrane zagadnienia. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.18-25, tab.4, bibliogr.poz.19.

Ocena dostępności komunikacyjnej powiatu kłodzkiego. Dostępność zewnętrzna i wewnętrzna ziemi kłodzkiej w zakresie komunikacji kolejowej. Wskaźniki obsługi komunikacyjnej ziemi kłodzkiej.

Kruszyna Maciej: Rozwój sieci tramwajowych w Polsce jako tło dla Wrocławskiego Programu Tramwajowego. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.24-28, tab.5, bibliogr. poz. 15.

Historia i stan obecny sieci tramwajowych w Polsce. Plany rozwoju sieci tramwajowych we Wrocławiu. Charakterystyka Wrocławskiego Programu Tramwajowego (WPT): cele, podstawowe efekty i kluczowe elementy planu. Dylematy związane ze skuteczną realizacją programu.

Malasek Jacek: Badanie sondażowe popytu na transport innowacyjny w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.13-17, bibliogr.poz.9.

Analiza wyników sondażowych badań mieszkańców Warszawy pod kątem ich zainteresowania ofertą przemysłu innowacyjnego i skłonności do zmiany zachowań komunikacyjnych na bardziej przyjazne środowisku; popyt na samochody elektryczne, rowery i deskorolki, samochody autonomiczne, car- sharing

i e-usługi.

Malasek Jacek: Rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.3-4, fot.5; rys.2,

Charakterystyka światowego rynku pojazdów elektrycznych. Główne stymulatory rozwoju rynku pojazdów elektrycznych.

Starowicz Wiesław: Nowa polityka transportowa miasta Krakowa na lata 2016-2025. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 4, s.5-12, tab.2, bibliogr.poz.5.

Charakterystyka polityki transportowej miasta Krakowa na lata 2016-2025. Cele i założenia polityki transportowej. Struktura środków realizacji polityki transportowej.

Zawieska Jakub: Zachowania i preferencje komunikacyjne mieszkańców Warszawy w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2015. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.17-23, tab.5, bibliogr.poz.39.

Analiza zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w latach 1993-2015 oraz ocena stopnia realizacji koncepcji zrównoważonej mobilności, zwłaszcza w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących w tamtym czasie. Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju zrównoważonego systemu transportowego w Warszawie i dalszych zmian w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców.

Zdanowska Aleksandra, Bojke Izabela: System Roweru Metropolitarnego jako przyjazne środowisku rozwiązanie transportowe na terenie Trójmiasta. Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 3, s.29-33, fot.1; rys.1, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka Systemu Roweru Metropolitanego jako innowacyjnego i ekologicznego środka transportu; alternatywnego dla transportu samochodowego. Analiza stanu komunikacji rowerowej w Trójmieście ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni i Gdańska. System Roweru Metroploitalnego jako jedno z narzędzi równoważenia mobilności miejskiej.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Brdulak Jacek, Krysiuk Cezary: Humanizacja sieci komunikacyjnej obszaru metropolitarnego Warszawy. (Humanization network communications metropolitan area Warsaw.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.5-24, rys.9, bibliogr.poz.47.

Założenia teoretyczne i praktyka budowy oraz funkcjonowania systemu transportowego w miastach. Koncepcja zintegrowanego systemu transportu miejskiego. Metodologia badań ilościowych i jakościowych transportu miejskiego. Charakterystyka sieci transportowej Obszaru Metropolitarnego Warszawy.

Gis Wojciech, Menes Maciej, Waśkiewicz Jerzy: Przyszłość indywidualnej elektromobilności w Polsce w świetle badań użytkowników samochodów osobowych. (Future of the individual electromobility in Poland in light of the survey conducted among the passenger cars users.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.25-34, rys.6, bibliogr.poz.3.

Wyniki badań zainteresowania użytkowników samochodów osobowych pojazdami elektrycznymi, przeprowadzonych w latach 2013 – 2014 przez Instytut Transportu Samochodowego w ramach europejskiego projektu ‚e-MAP’. Czynniki decydujące o wyborze samochodu oraz postawy konsumentów wobec elektromobilności. Instrumenty polityki państwa i inne środki oddziaływania na rozwój rynku samochodów elektrycznych.

Hitczenko Dorota: Porównanie znaków drogowych w Polsce na przestrzeni 60 lat. (Comparison of trafficsigns in Poland over 60 years.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.35-44, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka oznakowania pionowego dróg w Polsce od 1940 r. do chwili obecnej; porównanie rodzajów i liczby obowiązujących znaków drogowych.

Kaźmierczak Piotr, Cholewiński Sławomir: Akcesoria odblaskowe dla pieszych stosowane na drogach publicznych. (Retro-reflective accessories for pedestrians used on public roads.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.57-63, rys.4, bibliogr.poz.7.

Regulacje prawne i normy dotyczące stosowania akcesoriów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach publicznych w Polsce. Funkcje i zasady działania urządzeń odblaskowych oraz ich znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szmidt Ewa: Mechanizmy działania systemów ITS i ich wpływ na BRD. (Mechanisms of the ITS systems’ operation and their impact on the road safety.) Transport Samochodowy 2016, nr 4, s.83-102, bibliogr.poz.78.

Zadania i funkcje inteligentnych systemów transportu (ITS) z punktu widzenia ich oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Teorie dotyczące wpływu różnych czynników na ryzyko wystąpienia wypadku drogowego (w tym m.in.: przypadkowa, statystyczna, przyczynowa, systemowa, epidemiologiczna, behawioralna). Mechanizmy oddziaływania systemów ITS na zachowania kierowców w ruchu drogowym. Rodzaje i ocena efektywności technologii ITS stosowanych w Polsce i innych państwach europejskich oraz USA.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, PORTY

Dziechciarz Mateusz: Zachodnie drogowe obejście Szczecina jako kluczowa inwestycja dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.11-14, rys.6,

Założenia techniczne i projektowe budowy zachodniego drogowego obejścia Szczecina; charakterystyka planowanych węzłów drogowych i przeprawy przez Odrę. Ocena efektywności realizacji inwestycji.

Niedzielski Piotr, Downar Wojciech: Wykorzystanie matrycy logicznej w zarządzaniu projektem na przykładzie budowy linii kolejowej Ahlbeck Granica Państwa – Świnoujście Uznam. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.4-10, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Ocena zastosowania matrycy logicznej w planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów transportowych. Cele i założenia projektu budowy stałego połączenia kolejowego między Świnoujściem i niemieckim miastem Ahlbeck (matryca logiczna dla projektu). Schemat sieci kolejowej na wyspie Uznam. Oferta przewozowa oraz kierunki rozwoju Uznamskiej Kolei Kąpieliskowej (UBB).

Wiktorowska-Jasik Anna: Rozwój transportu drogowego w ujęciu historycznym – najważniejsze osiągnięcia światowej motoryzacji. Transport, Logistyka, Porty 2016, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.11.

Historia rozwoju transportu drogowego w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia techniki, które wpłynęły na rozwój transportu drogowego. Historia motoryzacji oraz wybranych modeli pojazdów osobowych i ciężarowych.

 

TSL BIZNES

Borkowski Maciej: Problemy z nadmiarem i niedostatkiem. TSL Biznes 2017, nr 2, s.34-37, rys.4; fot.3,

Charakterystyka infrastruktury przeładunkowej polskich portów morskich. Wpływ inwestycji na wzrost potencjału przeładunkowego terminali. Dostępność komunikacyjna zaplecza lądowego portów. Przeładunki kontenerów w portowych terminalach (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) w latach 2010 – 2017.

Borkowski Maciej: Żegluga układa się na nowo. TSL Biznes 2017, nr 5, s.38-39, rys.3; fot.2,

Kierunki rozwoju europejsko-azjatyckich przewozów kontenerowych drogą morską; udział aliansów żeglugowych (Ocean Alliance, THE Alliance, 2M) w rynku przewozowym na szlaku Azja – Europa. Czynniki konkurencyjności polskich portów w obsłudze transportu kontenerów. Przeładunki w głównych portowych terminalach kontenerowych (BCT, DCT, GCT, DB PS) w latach 2014 – 2017.

Haber Elżbieta: Przyszłość Odry. TSL Biznes 2017, nr 2, s.38-40, rys.1; fot.4,

Znaczenie transportowe i infrastruktura Odrzańskiej Drogi Wodnej. Założenia strategii rozwoju żeglugi na Odrze w ramach sieci międzynarodowych szlaków wodnych AGN i TEN- T. Inwestycje mające na celu przywrócenie żeglowności Odry do 2030 r.

Nietz Franciszek: Nowy Jedwabny Szlak. TSL Biznes 2017, nr 5, s.21-23, rys.2; fot.2,

Uwarunkowania i czynniki rozwoju przewozów towarowych Nowym Jedwabnym Szlakiem na terytorium Polski. Rola i znaczenie transportowe Polski w przewozach między Chinami i Europą. Perspektywy rozbudowy sieci transportowo-logistycznej w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku; oczekiwane korzyści z realizacji projektu terminala przeładunkowego w Łodzi. Kierunki rozwoju współpracy polsko-chińskiej w zakresie transportu kolejowego; struktura kolejowych połączeń bezpośrednich obsługiwanych przez PKP Cargo.

Nietz Franciszek: Rekordowy intermodal. TSL Biznes 2017, nr 5, s.43-45, rys.4; fot.1,

Trendy i czynniki wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2016 r. Wielkość przewozów kontenerów koleją oraz liczba przewoźników wykonujących przewozy towarowe na sieci PKP PLK w latach 2007 – 2016. Wpływ polityki państwa na poprawę wyników transportu kolejowego; porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w latach 2010 – 2016; strategia rozwoju infrastruktury kolejowej do 2023 r.

Nietz Franciszek: Transport przyszłości. TSL Biznes 2017, nr 2, s.42-44, fot.4,

Cechy i funkcjonalność systemu ultraszybkich przewozów w tunelach pneumatycznych – Hyperloop. Projekty budowy Hyperloop w Europie i USA.

Nietz Franciszek: Zapowiada się udany rok. TSL Biznes 2017, nr 2, s.28-31, rys.1; fot.4,

Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu intermodalnego między Polską i Chinami. Przewozy intermodalne realizowane przez PKP Cargo. Projekt budowy terminalu przeładunkowego w Łodzi.

Projekt ustawy uderza w przewoźników. TSL Biznes 2017, nr 2, s.24-26, fot.4,

Przedmiot i zakres regulacji projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów z 24.01.2017 r. Zasady kontroli, gromadzenia i przetwarzania danych o przewozie towarów; rodzaje ładunków objętych systemem monitorowania; obowiązki przewoźnika dotyczące zgłoszenia danych o przewożonym ładunku. Opinia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych na temat projektu ustawy.

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (4/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

KWIECIEŃ 2017

 

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

LOGISTYKA

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

NOWY PRZEMYSŁ

POLSKIE DROGI

PROBLEMY KOLEJNICTWA

PRZEGLĄD KOMUNALNY

STOLICA

ŚWIAT KOLEI

 

DROGI GMINNE I POWIATOWE

Kopta Tadeusz: Wypadkowość rowerzystów a nowe technologie. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 6, s.13-20, rys.4, tab.2,

Wpływ oświetlenia roweru i drogi na bezpieczeństwo ruchu. Statystyka wypadków z udziałem rowerzystów w zależności od pory doby i warunków oświetlenia w latach 2008 – 2011. Rodzaje wypadków i czynniki ryzyka zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Zimowe zniszczenia dróg. Które naprawy warto wykonać późną jesienią?. Drogi Gminne i Powiatowe 2016, nr 6, s.28-36, fot.6,

Przyczyny i rodzaje uszkodzeń drogowych nawierzchni bitumicznych. Wpływ środków zimowego utrzymania dróg na stan nawierzchni; oddziaływanie chlorku sodu na korozję nawierzchni. Zalecane prace remontowe nawierzchni dróg i poboczy gruntowych, wykonywane jesienią.

 

GEOINŻYNIERIA, DROGI, MOSTY, TUNELE

Bień Joanna: Polska chce rozwijać transport śródlądowy. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.60-63, fot.2,

Cele strategiczne i założenia budowy europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych zgodnie z postanowieniami konwencji AGN. Plan realizacji inwestycji infrastrukturalnych dotyczących rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Madej Łukasz: Powstaje kluczowy transeuropejski korytarz Via Carpatia. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.56-57, rys.2,

Założenia projektu budowy transeuropejskiego korytarza drogowego Via Carpatia. Przebieg i plan realizacji trasy Via Carpatia w Polsce.

Madej Łukasz: Trzecia co do wielkości inwestycja ostatnich lat w Europie Dworzec Łódź Fabryczna. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.78-81, fot.4,

Budowa i charakterystyka infrastruktury dworca kolejowego Łódź Fabryczna. Organizacja systemu bezpieczeństwa pożarowego na podziemnej stacji kolejowej (kurtyny przeciwpożarowe). Funkcje dworca jako węzła przesiadkowego integrującego transport szynowy i autobusowy.

Madej Łukasz: Turcy połączyli dwa kontynenty. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele 2017, nr 1, s.82-83, fot.1,

Parametry podwodnego, drogowo-kolejowego tunelu Eurasia w Stambule. Istniejące i projektowane tunele przez cieśninę Bosfor w Turcji.

 

LOGISTYKA

Mindur Leszek: Przegląd i ocena regulacji dotyczących wspierania transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. (The review and estimation of regulations realting to the assistance of the combined/intermodal transport in Poland.) Logistyka 2016, nr 6, s.7-9, bibliogr.poz.6.

Cele i instrumenty polityki rozwoju transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce. Dokumenty rządowe dotyczące rozwoju transportu intermodalnego. Założenia polityki państwa wobec transportu intermodalnego przedstawione Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Charakterystyka przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7.09.2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego na lata 2007 – 2013.

Mindur Maciej: Metody wspierania rozwoju przewozów oraz infrastruktury liniowej i punktowej transportu kombinowanego/intermodalnego w wybranych krajach Europy. (Methods to support the development of carriages and the linear and punctual infrastructure for combined/intermodal transport in the selected European countries.) Logistyka 2016, nr 6, s.13-18, rys.6, bibliogr.poz.17.

Strategia rozwoju transportu intermodalnego w polityce transportowej UE. Finansowe instrumenty wspierania transportu intermodalnego w Austrii i we Włoszech.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Mincewicz Janusz: Przewozy intermodalne w 2016 r. Najlepszy wynik w historii. Logistyka a Jakość 2017, nr 2, s.28-30, rys.4,

Wielkość i struktura kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2007 – 2016. Udział transportu intermodalnego w rynku kolejowym w 2016 r. Wykaz przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2007 – 2016.

Mincewicz Janusz: Sieć terminali kontenerowych w Polsce a rozwój przewozów intermodalnych. By nie wyhamować intermodalu potrzebne są dalsze inwestycje. Logistyka a Jakość 2017, nr 2, s.32-34, rys.1; fot.1,

Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Charakterystyka sieci terminali intermodalnych (mapa). Wnioski dotyczące zarządzania i organizacji przewozów intermodalnych w Niemczech i USA.

 

NOWY PRZEMYSŁ

[Budownictwo – raport]. Nowy Przemysł 2017, nr 1, s.77-87, rys.7; fot.7, tab.1,

Kierunki rozwoju rynku budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Stan i perspektywy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej. Rozwój inwestycji dotyczących budownictwa przemysłowego. Prognozy wzrostu popytu na materiały budowlane oraz produkcji budowlano-montażowej budownictwa infrastrukturalnego do 2023 r.

 

POLSKIE DROGI

Jak wygląda system kontroli w ramach systemu viaTOLL. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.61-65, rys.2; fot.3, tab.1,

Organizacja i zasady funkcjonowania systemu opłat drogowych viaTOLL; mapa i lista dróg, które od 1.10.2016 r. są objęte viaTOLL.

Jaździk- Osmólska Agata: Koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. to 48,2 mld złotych. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.56-60, rys.4, tab.3,

Analiza kosztów wypadków drogowych w Polsce w 2016 r.: liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych w podziale na województwa; roczne i jednostkowe koszty zdarzeń drogowych i ich ofiar.

Milion aut elektrycznych w 2025 r. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.54,

Założenia planu rozwoju elektryfikacji transportu drogowego i infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce, na podstawie dyrektywy 2014/94/UE oraz dokumentu pt.: „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”.

Na polskich drogach znów więcej wypadków. Polskie Drogi 2016, nr 11, s.52-53,

Statystyka wypadków i kolizji drogowych w Polsce w 2016 r. Koszty wypadków drogowych oraz ich wpływ na ceny ubezpieczeń transportowych.

 

PROBLEMY KOLEJNICTWA

Hajduk Kamil: Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym. (Low noise barriers – new perspectives for noise protection in railway transport.) Problemy Kolejnictwa 2016, nr 170, s.7-13, rys.12, tab.2, bibliogr.poz.15.

Źródła hałasu kolejowego oraz rozwiązania stosowane w celu obniżenia poziomu hałasu w Polsce i na świecie. Konstrukcja, parametry i efektywność niskich ekranów akustycznych; wyniki pomiarów skuteczności niskiego ekranu akustycznego, przeprowadzonych na linii kolejowej Wiedeń – St. Pölten.

Siergiejczyk Mirosław, Chmiel Jerzy, Rosiński Adam: Modelowanie poziomu bezpieczeństwa trójrodzajowych systemów ochrony peryferyjnej. (Modeling the level of security three generic peripheral protection systems on the example of rail objects.) Problemy Kolejnictwa 2016, nr 170, s.79-84, rys.1, bibliogr.poz.24.

Rodzaje systemów zaliczanych do infrastruktury krytycznej. Charakterystyka systemów ochrony peryferyjnej kolejowych obiektów transportowych. Modelowanie poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów ochrony infrastruktury kolei: kabel światłowodowy, aktywne bariery podczerwieni, monitoring wizyjny.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Gawroński Henryk: ‚Mieszkanie Plus’ wsparciem dla budownictwa. Przegląd Komunalny 2017, nr 1, s.68-70, rys.2, bibliogr.poz.1.

Uwarunkowania demograficzne rozwoju rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Cele, działania i instrumenty polityki mieszkaniowej państwa ujęte w Narodowym Programie Mieszkaniowym; plan zwiększenia podaży i dostępności mieszkań na wynajem w ramach pakietu ‚Mieszkanie Plus’; strategia aktywizacji spółdzielczości mieszkaniowej.

Kopta Tadeusz: Ulice bez samochodu są najdroższe. Przegląd Komunalny 2017, nr 1, s.66-67, bibliogr.poz.4.

Ocena efektywności tworzenia stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu samochodowego w centrach miast; wpływ ograniczenia ruchu samochodowego na handel oraz zmiany w przestrzeni publicznej na przykładzie Krakowa i innych miast europejskich.

Skowron Marek: Metody odśnieżania miast w XIX i XX wieku. Sposoby na sprawne spławianie śniegu. Przegląd Komunalny 2017, nr 4, s.74-76, fot.3,

Technologie odśnieżania ulic w Warszawie stosowane na początku XX w.: organizacja spławiania śniegu kanałami; topienie śniegu przy użyciu soli.

Ciechański Ariel: Dziedzictwo kulturowe kolei wąskotorowych w turystyce – szanse i zagrożenia. Dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.2-9, fot.5, bibliogr.poz.22.

Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowych przed wyodrębnieniem ze struktur przedsiębiorstwa PKP. Wąskotorowe koleje turystyczne i muzealne po zakończeniu restrukturyzacji PKP. Sieci kolei wąskotorowych w obsłudze całorocznego transportu zbiorowego na obszarach turystycznych. Adaptacja przemysłowych kolei wąskotorowych do funkcji turystycznej w krajach graniczących z Polską. Zagrożenia i wyzwania stojące przed turystyką w oparciu o zabytki kolejnictwa wąskotorowego w Polsce.

Engelhardt Juliusz: Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych 2008 – 2015. Co dalej…?. (The transfer of ownership of Regional Railway to governments provinces 2008 – 2015. What’s next…?.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.30-37, rys.2, tab.3,

Geneza, założenia i realizacja procesu usamorządowienia kolei regionalnych w Polsce. Charakterystyka rynku kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2011 – 2015. Działalność przewozowa i rentowność spółki Przewozy Regionalne. Proponowane zmiany funkcjonowania rynków kolejowych państw członkowskich UE przedstawione w ramach IV. pakietu kolejowego.

Gadziński Jędrzej, Bul Radosław: Planowanie przebiegu linii transportu zbiorowego w oparciu o kryterium dostępności. (Planning new public transport line based on accessibility criteria.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.2-7, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.38.

Metodyka analizy dostępności komunikacyjnej w procesie planowania rozwoju sieci transportu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych. Porównanie wariantów przebiegu linii komunikacji zbiorowej (autobusowej) w Poznaniu z punktu widzenia ich oddziaływania na dostępność transportową .

Jagiełło Aleksander: Rola Bus Rapid Transit w zbiorowym transporcie miejskim. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.2-6, tab.4, bibliogr.poz.17.

Geneza koncepcji BRT. BRT na tle pozostałych środków transportu miejskiego. Rozwój BRT na świecie. Statystyki.

Jurkowski Wojciech, Smolarski Mateusz: Proteza koniecpolska jako stymulanta rozwoju transportu kolejowego. (Koniecpol prosthesis as a stimulant of railway transport development.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.20-24, rys.3, tab.4, bibliogr.poz.16.

Ocena efektywności modernizacji linii łączącej Opole z Koniecpolem przez Częstochowę (proteza koniecpolska). Wpływ inwestycji na ofertę przewozową i konkurencyjność czasową połączeń kolejowych między Wrocławiem i Warszawą oraz między Wrocławiem a Krakowem.

Klemba Szymon: Zintegrowane systemy taryfowe – kraj i zagranica. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.11-20, tab.1, bibliogr.poz.12.

Znaczenie integracji taryfowej dla efektywnego wykorzystania transportu publicznego. Rodzaje systemów taryfowych. integracja taryfowa w Polsce na przykładzie Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia (BiTCity). Zagraniczne przykłady zintegrowanych systemów taryfowych.

Koniak Marcin: Wpływ warunków pracy pakietów trakcyjnych na eksploatacje autobusów z napędem elektrycznym. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.7-10, tab.1, bibliogr.poz.6.

Typy akumulatorów wykorzystywane w pojazdach elektrycznych. Wpływ warunków klimatycznych na eksploatację autobusów z napędem elektrycznym. Wpływ cykli pracy na eksploatację autobusów z napędem elektrycznym.

Kozłowska Małgorzata: Ruch zwierząt po drodze. Ograniczenia w ruchu. Reżim ustawowy związany z organizacją ruchu.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.10-14, fot.3, bibliogr.poz.12.

Ogólne zasady rządzące ruchem zwierząt po drogach oraz szczegółowe regulacje dotyczące pędzenia zwierząt i jazdy wierzchem. Zakazy obowiązujące w ruchu zwierząt po drodze. Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z ruchem zwierząt po drodze.

Kozłowska Małgorzata: Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot ochrony na gruncie prawa wykroczeń. Analiza znamion wykroczenia z artykułu 85 $ 1 kodeksu wykroczeń.. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.15-19, bibliogr.poz.25.

Prawidłowe oznakowanie dróg jako istotny element zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stabilność i pewność systemu oznakowań dróg jako przedmiot ochrony art.85$ 1 kodeksu wykroczeń. Formy zachowania sprawcy wykroczenia podlegające penalizacji.

Kruszyna Maciej: Program tramwajowy jako bodziec do wprowadzenia mniej konwencjonalnych rozwiązań z zakresu miejskiej infrastruktury szynowej. (Tramways Program as a stimulus for the introduction of less conventional solutions in the field of urban transport infrastructure.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 4, s.8-12, rys.4; fot.5, bibliogr.poz.14.

Cele i założenia rozbudowy sieci tramwajowej we Wrocławiu na podstawie Wrocławskiego Programu Tramwajowego; zadania inwestycyjne i rozwiązania niekonwencjonalne dotyczące projektowanej infrastruktury tramwajowej.

Rola samochodu osobowego w podróżach miejskich mieszkańców Gdyni w 2015 roku w świetle wyników badań marketingowych. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.21-24, tab.4,

Charakterystyka badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni przeprowadzonych w 2015 r. w zakresie deklarowanego i rzeczywistego sposobu podróży, czynników wyboru samochodu i transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz czasu podróży. Wyniki badań. Statystyki.

Suda Józef: Błędy GPS- owej lokalizacji pojazdów transportu publicznego. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.25-30, rys.4, tab.9, bibliogr.poz.10.

Wyniki badań dokładności lokalizacji pojazdów transportu publicznego w obszarach o różnym stopniu urbanizacji; typowe źródła błędów występujących w systemach lokalizacji satelitarnej; wpływ czynników zewnętrznych jak i uwarunkowań wynikających z rozwoju technologii urządzeń odbiorczych. Ocena dokładności lokalizacji tramwajów warszawskich i autobusów należących do Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o. o. w Warszawie.

Suszczewicz Michał: Młodzież a transport na peryferiach – wizerunek i wykorzystanie pasażerskiego transportu lokalnego w podróżach młodzieży na przykładzie powiatu wschowskiego (woj. lubuskie). Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 1, s.26-33, rys.1; fot.1, bibliogr.poz.17.

Postrzeganie transportu przez młodzież obszaru peryferyjnego położonego poza bezpośrednim oddziaływaniem komunikacji obsługującej aglomeracje na przykładzie badań ankietowych w powiacie wschowskim w woj. lubuskim. Charakterystyka transportowa powiatu wschowskiego. Postrzeganie lokalnego transportu przez licealistów.

Tłoczyński Dariusz: Potencjał konkurencyjności podmiotów sektora transportu lotniczego jako determinanta rozwoju dostępności czasowej i drogowej do portów lotniczych. (The potential competitiveness of the air transport industry as a determinant of development and the availability of temporary roads to airports.) Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 2, s.31-36, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.12.

Znaczenie gospodarcze transportu lotniczego i portów lotniczych. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora transportu lotniczego na polskim i światowym rynku. Funkcje transportu lotniczego jako nośnika nowych technologii i innowacji. Wpływ dostępności drogowej i czasowej na poziom konkurencyjności lotnisk.

Analizy zagrożeń wynikających z przewozów ładunków niebezpiecznych w infrastrukturze drogowo-kolejowej na przykładzie wybranych regionów Polski. Przegląd Komunkacyjny 2017, nr 1, s.20-25, rys.3, tab.6, bibliogr.poz.14.

Analiza transportu ładunków niebezpiecznych za pośrednictwem infrastruktury kolejowo-drogowej na przykładzie powiatu zamojskiego. Charakterystyka infrastruktury drogowej i kolejowej w tym regionie, ilości przewożonych ładunków niebezpiecznych i kierunków przewozowych. Statystyki.

 

STOLICA

Falkowski Krzysztof Janusz: Spacer pod rękę z Tylmanem po XVII-wiecznej Warszawie. Stolica 2016, nr 11, s.28-33, rys.8; fot.2,

Charakterystyka siedemnastowiecznych zabytków architektury w Warszawie, zaprojektowanych przez Tylmana van Gameren.

Korpysz Ewa: Czy pierwsza była św. Katarzyna?. Stolica 2016, nr 3, s.15-19, rys.5; fot.5,

Historia i charakterystyka architektury średniowiecznych budynków sakralnych w Warszawie: kościół św. Jana, kościół augustianów, kościół św. Jerzego, kościół Najświętszej Marii Panny, kościół bernardynów pw. św. Anny, kościoły w Służewie i Tarchominie.

Majewski Jerzy S., Zieliński Jarosław, Zieliński Tadeusz: [Plac Trzech Krzyży w Warszawie]. Stolica 2017, nr 4, s.10-29, rys. ;fot.,

Historia Placu Trzech Krzyży w Warszawie; charakterystyka zabudowy i zagospodarowanie placu oraz Alej Ujazdowskich od XVIII w. do chwili obecnej.

Mika Grzegorz: Jak kształtowała się Praga-Południe. Stolica 2016, nr 4, s.23-27, rys.1; fot.8,

Polityka rozwoju przestrzennego Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym. Założenia i realizacja „Ogólnego planu zabudowania m.st. Warszawy” z 1931 r. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i inwestycje infrastrukturalne w dzielnicy Praga-Południe.

Mika Grzegorz: Miasto robotniczych pałaców. Stolica 2017, nr 3, s.20-25, rys.4; fot.6,

Założenia i realizacja polityki budownictwa mieszkaniowego w Warszawie po II wojnie światowej. Budowa nowych osiedli i architektura budynków mieszkalnych w latach 50. XX w.

Mika Grzegorz: Najdłuższa budowa II RP, czyli o losach Muzeum Narodowego. Stolica 2016, nr 5, s.38-42, fot.9,

Założenia projektowe i realizacja budowy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1923 – 1938.

Mika Grzegorz: Najważniejszy plac międzywojennej Warszawy. Stolica 2016, nr 10, s.24-28, rys.5; fot.2,

Architektura i zagospodarowanie przestrzeni Placu Piłsudskiego w Warszawie w XX w.

Mika Grzegorz: Plany nowej Warszawy. Stolica 2016, nr 1-2, s.36-41, rys.4; fot.4,

Plany odbudowy Warszawy opracowane w czasie okupacji niemieckiej przez polskich architektów. Rozwój przestrzenny stolicy po 1945 r.

Mika Grzegorz: Po pierwsze: mieszkania!. Stolica 2017, nr 1-2, s.26-31, rys.3; fot.8,

Historia odbudowy warszawskich osiedli mieszkaniowych po II wojnie światowej; inwestycje realizowane przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową i Zakład Osiedli Robotniczych (Żoliborz, Koło, Mokotów, Mariensztat, Muranów Południowy).

Mika Grzegorz : Polska forma modernizmu. O Czesławie Przybylskim. Stolica 2016, nr 6-7, s.38-43, fot.10,

Rys biograficzny oraz projekty i realizacje architektoniczne prof. Czesława Przybylskiego (1880-1936); projekt Dworca Głównego w Warszawie.

Mitiurin Dmitrij W., Sokołow Aleksandr R.: Sobór Aleksandra Newskiego na placu Saskim – narodziny i zmierzch kolosa. Stolica 2016, nr 10, s.18-23, fot.6,

Historia i architektura Soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie, zbudowanego na początku XX w. i zburzonego w latach 1924 – 1926.

Pilich Michał: Międzywojenne kościoły Grochowa, Kamionka i Saskiej Kępy. Stolica 2016, nr 4, s.28-33, fot.6,

Historia i charakterystyka architektury budynków sakralnych w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Polańska Hanna: Za koniem po szynach. Stolica 2017, nr 1-2, s.32-35, rys.1; fot.4,

Historia konnego transportu szynowego w Warszawie w XIX w. Budowa i eksploatacja sieci tramwajów konnych.

Szczepańczyk Dariusz Ryszard: Przygody z autobusami. Stolica 2017, nr 3, s.26-30, fot.7,

Organizacja i funkcjonowanie komunikacji autobusowej w Warszawie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Charakterystyka taboru autobusowego eksploatowanego w latach 1919 – 1939.

Tarczyński Jan: Kolebka polskiej motoryzacji. Stolica 2016, nr 11, s.41-44, fot.8,

Historia polskiego przemysłu motoryzacyjnego w dwudziestoleciu międzywojennym. Działalność Państwowych Zakładów Inżynierii dotycząca produkcji samochodów marki Fiat.

Winek Włodzimierz: Tramwaje pneumatyczne. Stolica 2017, nr 1-2, s.36-38, rys.1; fot.1,

Organizacja i eksploatacja pneumatycznego transportu tramwajowego we francuskich miastach na przełomie XIX i XX w. Koncepcja i przyczyny zaniechania realizacji projektu tramwajów pneumatycznych w Warszawie.

Zieliński Jarosław: Na wielkie problemy – wielka Warszawa. Stolica 2016, nr 4, s.18-22, fot.9,

Przebieg procesu urbanizacji Warszawy na początku XX w.; rozwój przestrzenny i poszerzanie granic administracyjnych miasta.

 

ŚWIAT KOLEI

Bebenow Filip: Rekordowe przewozy pasażerskie na liniach Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Świat Kolei 2017, nr 3, s.38-40, fot.6, tab.1,

Organizacja przewozów pasażerskich i oferta przewozowa Żuławskiej Kolei Dojazdowej (ŻKD); rozkład jazdy i terminy kursowania ŻKD w sezonie letnim w 2017 r.

Bobiński Marcin: Rok tramwajów w Olsztynie. Świat Kolei 2017, nr 4, s.44-49, rys.1; fot.12, tab.1,

Organizacja i funkcjonowanie transportu tramwajowego w Olsztynie. Wyniki przewozowe komunikacji tramwajowej po reaktywacji w 2015 r. Infrastruktura i eksploatowany tabor oraz perspektywy rozwoju sieci tramwajowej.

Faliński Filip: Pocztówka z Addis Abeby. Pierwszy tramwaj Czarnej Afryki. Świat Kolei 2017, nr 2, s.49-51, rys.1; fot.5,

Organizacja publicznej komunikacji tramwajowej w Addis Abebie, stolicy Etiopii: połączenia komunikacyjne i tabor tramwajowy; schemat sieci tramwajowej.

Faliński Filip: Podniebny pociąg w Bangkoku. Świat Kolei 2017, nr 3, s.50-53, rys.1; fot.9,

Organizacja i funkcjonowanie systemu szybkiej kolei miejskiej w Bangkoku – BTS Skytrain (Bangkok Mass Transit System).

Faliński Filip: Tramwajowe zmartwychwstanie Awdiejewki. Świat Kolei 2017, nr 2, s.52-53, fot.6,

Częściowa odbudowa linii tramwajowej w Awdiejewce (Ukraina), zniszczonej w czasie działań wojennych oraz reaktywacja przewozów pasażerskich.

Fedorowicz Sławomir, Tucholski Zbigniew: Transport kolejowy Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ‚Wronki’. Świat Kolei 2017, nr 4, s.20-24, rys.2; fot.9,

Historia Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach (ZPZ Wronki) od XIX w. do 2015 r. Infrastruktura i organizacja przewozów kolejowych ZPZ Wronki; charakterystyka bocznicy kolejowej i eksploatowany tabor.

Halor Jakub: Tramwaje wąskotorowe w okręgu ostrawsko- karwińskim. Świat Kolei 2017, nr 3, s.46-49, rys.1; fot.10, bibliogr.poz.3.

Historia wąskotorowej sieci kolei elektrycznych w aglomeracji ostrawsko- karwińskiej w Czechach; organizacja komunikacji tramwajowej na liniach wąskotorowych w XX w.

Jakuboszczak Paweł: Śmigielska Kolej Wąskotorowa w 2016 roku. Świat Kolei 2017, nr 3, s.41-43, fot.9,

Pasażerskie przewozy turystyczne zrealizowane przez Śmigielską Kolej Wąskotorową (ŚKW) w 2016 r. Prace remontowe i modernizacyjne dotyczące infrastruktury ŚKW i stacji w Wielichowie.

Jerczyński Michał: Nowa stacja Łódź Fabryczna. Świat Kolei 2017, nr 2, s.12-19, rys.1; fot.29,

Przebieg realizacji budowy podziemnej stacji kolejowej Łódź Fabryczna, oddanej do użytkowania w 2016 r. Przebudowa i rozbiórka budynków dworcowych. Technologia wykonania obiektów infrastruktury nowo budowanej podziemnej stacji i tunelu. Charakterystyka architektury i konstrukcji dworca oraz efekty jego eksploatacji.

Jerczyński Michał: Warsztaty Główne kolei Fabryczno-Łódzkiej na stacji Widzew. Świat Kolei 2017, nr 3, s.20-29, rys.9; fot.18, bibliogr.poz.5.

Rys historyczny i zaplecze obsługowo-naprawcze Kolei Fabryczno-Łódzkiej. Charakterystyka infrastruktury i działalności Głównych Warsztatów Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej do wybuchu I wojny światowej; stan techniczny obiektów stacji rozrządowej Widzew i warsztatów w czasie wojny i po jej zakończeniu. Zagospodarowanie, odbudowa i eksploatacja budynków zaplecza warsztatowego stacji Łódź Widzew od lat 40. XX w. do chwili obecnej.

Rusak Ryszard: Cztery pory roku na kolei Rhätische Bahn (cz.1 – wiosna). Świat Kolei 2017, nr 3, s.30-33, fot.8,

Oferta przewozowa i atrakcje turystyczne na trasie szwajcarskiej kolei wąskotorowej Rhätische Bahn.

Rusak Ryszard: Lokomotywy spalinowe serii CC 72000/CC 72100 kolei SNCF (2). Świat Kolei 2017, nr 2, s.30-35, fot.17, bibliogr.poz.5.

Konstrukcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną serii CC 72000/CC 72100 na sieci SNCF. Pojazdy przeznaczone do obsługi pociągów TGV. Modernizacja lokomotyw serii 72000 i przebudowa na serię 72100. Parametry eksperymentalnych silników spalinowych. Charakterystyka wersji eksportowych lokomotyw CC 72000: seria DF-100 dla Maroka, seria 1900/1930 dla kolei portugalskich CP.

Zintel Krzysztof: Motory zamiast koni. Austro- węgierskie wojskowe konne koleje polowe w czasie I wojny światowej i ich motoryzacja (1). Świat Kolei 2017, nr 4, s.25-29, rys.2; fot.6,

Historia woskowych kolei polowych w Monarchii Austro- Węgierskiej od końca XIX w. Rodzaje, infrastruktura i logistyka konnych przewozów kolejowych na potrzeby wojska w czasie I wojny światowej.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (4). Świat Kolei 2017, nr 2, s.40-45, rys.4; fot.16,

Budowa i charakterystyka techniczna trolejbusów eksploatowanych w Niemczech na przełomie XIX w. i XX w. Konstrukcja bezszynowych towarowych kolei elektrycznych systemu Schiemanna.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (5). Świat Kolei 2017, nr 3, s.34-37, fot.9, bibliogr.poz.32.

Historia autobusów drogowo-szynowych w USA, Kanadzie i w Niemczech w XX w. Konstrukcja i eksploatacja autobusów wykorzystywanych w komunikacji szynowo-drogowej przez koleje niemieckie (DB). Współczesne pojazdy drogowo-szynowe w Polsce.

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (3/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2017

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PRZEGLĄD KOMUNALNY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

 

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Leśnikowska- Matusiak Ida, Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: [Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.3-12,

Cele i metodyka kształcenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce i na świecie. Działalność naukowa i szkoleniowa Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego. Plany teoretycznych i praktycznych zajęć edukacyjnych dotyczących brd, przeznaczonych dla uczniów i studentów na różnych poziomach kształcenia.

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.1]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 3, s.4-25, rys.20; fot.1, tab.18,

Przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. Wymagania dotyczące stanu infrastruktury pieszej i rowerowej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Statystyki wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w Polsce w latach 2006 – 2015. Podsumowanie wyników kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 r. (Artykuły: Leśnikowska- Matusiak Ida, „Interakcje piesi – rowerzyści w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia najsłabszych uczestników ruchu drogowego”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Dąbrowska-Loranc Maria, Leśnikowska- Matusiak Ida, „Jak zapewnić bezpieczeństwo pieszym w ruchu drogowym”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo rowerzystów na polskich drogach w latach 2006 – 2015”).

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.2]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.19-28, rys.9; fot.1, tab.3,

Analiza wypadków drogowych z udziałem pieszych w latach 2006 – 2015 w Polsce: liczba wypadków, potrącenia pieszych wg obszarów i warunków oświetlenia oraz czasu zdarzenia. Statystyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w UE w latach 2005 – 2015. Współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w Polsce i na świecie: regulacje prawne oraz programy UE, Międzynarodowy Standard Danych o Chodzeniu (The International Walking Data Standard), Międzynarodowa Karta Pieszych (The International Charter for Walking). Rekomendacje Europejskiej Federacji Cyklistów dotyczące polityki rowerowej oraz projekt Europejskiej Strategii Rowerowej. (Artykuły: Skoczyński Przemysław, „Potrącenia pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle wybranych dokumentów i inicjatyw w Polsce i państwach Unii Europejskiej”).

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bajor Mirosław: Sygnalizacja świetlna 2016. Stosowanie wyświetlaczy czasu – wnioski. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.31-34,

Tezy i wnioski przedstawione przez uczestników I. Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego ‚Sterowanie ruchem drogowym – Sygnalizacja świetlna 2016’, dotyczące zagadnień związanych m. in z efektywnością sterowania adaptacyjnego, działaniem wyświetlaczy i liczników czasu oraz wpływu sygnalizacji świetlnej na bezpieczeństwo drogowe.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe wybudowane w osi jezdni cz. III). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.39-43, rys.3; fot.10, bibliogr.poz.4.

Przykłady środków uspokojenia ruchu stosowanych w strefach wjazdu do obszaru zabudowanego. Zasady projektowania geometrii szykan z wyspą umieszczoną w osi jezdni; kształt i parametry wysp spowalniających wg wytycznych obowiązujących w Niemczech.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe w osi jezdni cz. IV). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 11, s.37-43, rys.3; fot.11, bibliogr.poz.5.

Przykłady środków uspokojenia ruchu na drogach położonych w strefach wjazdowych do obszaru zabudowanego stosowanych w Niemczech i w Polsce. Zasady projektowania geometrii naprzemiennych szykan umieszczonych w osi jezdni. Geometria i parametry jednostronnych naprzemiennych wysp spowalniających; lokalizacja przejść dla pieszych i zieleni na wyspach spowalniających.

 

DROGOWNICTWO

Heller Sławomir: Zastosowanie metod kompleksowego zarządzania infrastrukturą w drogownictwie. (Application of asset management in road engineering.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.379-384, bibliogr.poz.9.

Koncepcja i standardy kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową (road asset management). Zasady i metodyka implementacji reguł kompleksowego zarządzania w odniesieniu do infrastruktury drogowej, zgodnie z wytycznymi norm serii ISO 55000 ‚Asset Management’; proces zarządzania ryzykiem; opracowanie planu zarządzania infrastrukturą (infrastructure asset management plan – IAMP). Szanse i perspektywy rozwoju systemów zarządzania drogami w UE.

Nowak Przemysław: Analiza usprawnienia ruchu w centrum miasta na przykładzie Bochni. (Analysis of traffic improvement in town center on the example of Bochnia.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.391-400, rys.13, tab.13, bibliogr.poz.14.

Analiza i propozycje zmian w organizacji ruchu w centrum Bochni. Analiza istniejącego układu drogowego; lokalizacja i przepustowość skrzyżowań oraz prognozy ruchowe. Ocena możliwych wariantów zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniach oraz wyłączenia ulicy przyległej do rynku z ruchu samochodowego.

Stańczyk Andrzej: Most przez Bug w Broku. (Bridge over Bug River in Brok.) Drogownictwo 2017, nr 2, s.71-72,III-IV(okł.), fot.10, bibliogr.poz.2.

Charakterystyka konstrukcji mostu przez Bug w Broku w ciągu drogi krajowej nr 50. Technologia wykonania i pomiary odkształcalności ustroju nośnego mostu.

Suchocka Marzena, Milanowska Agata: Podłoża strukturalne jako inżynieryjne rozwiązanie ochrony drzew w miastach. (Structural soil as engineering solution of tree protection in cities.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.401-406, rys.5, bibliogr.poz.20.

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na degradację gleby i zagrożenia dla drzew w miastach. Wymagania dotyczące odległości drzew przyulicznych od obiektów infrastruktury technicznej. Parametry i właściwości systemów antykompresyjnych – podłoży strukturalnych – stosowanych jako warstwa nośna nawierzchni drogowej.

 

GŁOS MASZYNISTY

Bittel Andrzej: Wzmacnianie kolei. Głos Maszynisty 2017, nr 2, s.4-5, fot.1,

Rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Bittelem, na temat strategii rozwoju transportu kolejowego. Zakres i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Priorytety dotyczące liberalizacji rynku kolejowego. Działania resortu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Saab 340/2000. Lotnictwo 2017, nr 3, s.40-51, rys.1; fot.23, tab.1,

Charakterystyka techniczna pasażerskich samolotów regionalnych Saab 340/2000; rozwój konstrukcji i wyposażenia samolotów od lat 80. XX w.

Olejko Andrzej: C.K. Lotnictwo w działaniach nad Galicją, październik – grudzień 1914 r., część I. Lotnictwo 2017, nr 3, s.86-98, fot.17, tab.10,

Udział jednostek C.K Lotnictwo w działaniach wojennych w rejonie Twierdzy Przemyśl i Krakowa w okresie od września do grudnia 1914 r.

Wieliczko Leszek A.: Siły Powietrzne Szwecji. Lotnictwo 2017, nr 3, s.52-61, fot.15, tab.3,

Historia i współczesność Szwedzkich Sił Powietrznych; struktura organizacyjna Szwedzkich Sił Zbrojnych; stan floty samolotów bojowych i transportowych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bojanowicz Mariusz: Zjazdy indywidualne. Ujednolicenie oznaczenia poziomego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.70-71, fot.8,

Warunki prawne i praktyka oznakowania zjazdów indywidualnych na drogach w Polsce.

Iwanow Adam: Gwarancje na oznakowanie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.64-65, fot.1, tab.1,

Zasady gwarancji i odnowy oznakowania poziomego dróg; tabela okresów gwarancji dla oznakowania dróg zamiejskich, miejskich i przejść dla pieszych.

Jędrych Krzysztof, Poślada Jan: Projektowanie w INRoads SS4. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.54-56, rys.5, bibliogr.poz.1.

Działanie i funkcjonalność programu InRoads SS4 do projektowania dróg; metody modelowania dróg i budowa numerycznego modelu terenu. Koncepcje oprogramowania OpenRoads Designer i OpenRoads Concept Station.

Królikowski Waldemar, Heller Sławomir: System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych. Doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.50-53, rys.4,

Rola i zadania systemów informacji w kompleksowym zarządzaniu infrastrukturą drogową. Metodyka gromadzenia i przetwarzania danych o drogach samorządowych na przykładzie systemu informacji drogowej zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i mostów. (Changes in the regional resource base of natural aggregates used for the construction of road and motorways.) Magazyn Autostrady 2017, nr 3, s.46-52, rys.6; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.16.

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych stosowanych w budownictwie drogowym w Polsce w latach 1990 – 2015. Zmiany zasobów kruszyw żwirowo-piaskowych, łamanych i bocznych oraz analiza trendów w zakresie wydobycia kruszyw naturalnych w poszczególnych województwach.

Sochacki Tomasz: Problematyka projektowania parkingów i miejsc postojowych. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.45-49, rys.5,

Regulacje prawne dotyczące projektowania parkingów publicznych. Lokalizacja i wymiary miejsc postojowych. Parametry dróg manewrowych dla pojazdów osobowych. Zasady projektowania podłużnych zatok postojowych bezpośrednio przy jezdni oraz przejść dla pieszych.

Widzialność oznakowania poziomego w czasie deszczu – trendy europejskie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.66-68, rys.1; fot.4, tab.3,

Wpływ widoczności oznakowania w warunkach nocnych i w czasie opadów atmosferycznych na bezpieczeństwo drogowe. Europejskie standardy dotyczące oznakowania poziomego dróg spełniającego parametry widoczności w stanie wilgotnym i podczas deszczu. Metody wykonania oznakowania poziomego w Polsce, w tym technologie oznakowania odblaskowego.

[Oświetlenie drogowe]. ([Road lighting].) Magazyn Autostrady 2017, nr 1-2, s.18-38, rys.13; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.19.

Zasady projektowania i realizacji oświetlenia drogowego zgodnie z przepisami norm zharmonizowanych. Metody oceny jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego; sposoby i technika pomiarów stanu oświetlenia dróg. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych opartych na elektronicznych systemach sterowania, w tym m. in: oświetlenie LED, inteligentne systemy sterowania smart lighting, technologie wykorzystujące komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet (Internet of Things). Architektura i funkcjonalność inteligentnego systemu oświetlenia ulic w Olsztynie – LEDMICON. Prawne aspekty i zagadnienia finansowania oświetlenia dróg krajowych w Polsce. Zadania i obowiązki gmin w zakresie planowania, realizacji i utrzymania infrastruktury oświetleniowej; pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących oświetlenia drogowego.

 

MOSTY

Markocki Bogusław: Koncepcja Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie. (Cocceptual design of the South Bridge over the Vistula river.) Mosty 2017, nr 2, s.56-60, rys.6, bibliogr.poz.3.

Założenia projektowe budowy mostu przez Wisłę w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2. Charakterystyka elementów konstrukcji mostu wg dwóch wariantów koncepcji budowy.

Uszkodzenia Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w wyniku pożaru w 2015 roku. (Damage to the Łazienkowski Bridge in Warsaw as a result of fire in 2015.) Mosty 2017, nr 2, s.74-77, rys.7; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.1.

Analiza uszkodzeń konstrukcji Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, spowodowanych pożarem z 14 lutego 2015 r. Pomiary i ocena spalonych elementów mostu. Technologia wymiany konstrukcji stalowej przęseł.

Wałęga Mirosław, Werbowy Marcin: Most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku. Mosty 2017, nr 2, s.64-67, rys.1; fot.9, tab.1,

Opis techniczny mostu kolejowego w Gdańsku nad Martwą Wisłą, położonego w ciągu linii kolejowej nr 226. Technologia montażu obiektu. Koszty i korzyści z realizacji inwestycji.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia, Kędzielska Joanna: XXII Europejska Wyprawa Mostowa, Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.86-92, fot.32,

Charakterystyka mostów i obiektów architektonicznych zwiedzonych przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej „Północna Hiszpania – Pireneje 2016”.

Szuba Maria: Ochrona brzegów morskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.60-63, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Przyczyny niekorzystnych zmian linii brzegowej Morza Bałtyckiego w Polsce. Regulacje prawne i zadania urzędów morskich w zakresie ochrony brzegu morskiego. Sposoby i rozwiązania techniczne dotyczące ochrony pasa nadbrzeżnego stosowane do 2003 r. oraz w latach 2003 – 2013. Cele i realizacja Programu ochrony brzegów morskich na lata 2004 – 2023.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Maślak Mariusz, Palka Arkadiusz: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’. cz. IV. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 4, s.19-43, fot.54,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, w dn.18-22.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Isfahan, Abyaneh, Nushabad, Kashan, Qom, Teheran.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Gawroński Henryk: Programy mieszkaniowe dostępne dla wszystkich?. Przegląd Komunalny 2017, nr 2, s.64-67, tab.1,

Założenia programu finansowania budowy mieszkań na wynajem z budżetu państwa. Wielkość i struktura dotacji w ramach programów mieszkaniowych „Mieszkanie dla Młodych i „Rodzina na Swoim” w latach 2010 – 2016; instrumenty finansowe i realizacja wsparcia mieszkalnictwa: termomodernizacje i remonty, kredyty ‚powodziowe’, premie gwarancyjne i kredyty mieszkaniowe.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

[Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce]. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 3, s.2-44, rys. 29; fot.29, tab.4, bibliogr.poz.83.

Regulacje prawa administracyjnego w zakresie budowy i eksploatacji kolei linowych. Działalność organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń w obszarze zagadnień związanych z problematyką transportu linowego (Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego – OITAF, Międzynarodowa Konfederacja Dozorów i Jednostek Oceny Zgodności – CEOC). Metodyka badań i oceny bezpieczeństwa eksploatacji kolei linowych. Sposoby badania elementów używanych kolei linowych przed ich ponownym zainstalowaniem. Analiza konstrukcji i porównanie efektywności systemów kolei dwulinowych i jednolinowych na przykładzie polskich kolei w Zakopanem, Wrocławiu i Jankowie-Piechcinie. Zakres i technika badań nieniszczących przeprowadzanych na wybranych elementach urządzeń transportu linowego (wprzęgło kolei linowej). Możliwości wykorzystania kolei linowych do rozwiązywania problemów komunikacyjnych w miastach na przykładzie kolei linowej funkcjonującej w Politechnice Wrocławskiej; wyniki badań ruchu i statystyka przewozów pasażerskich w latach 2014 – 2016.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Krawcewicz Krzysztof: Temperatura a wysokość. Przegląd Lotniczy 2017, nr 2, s.30-35, rys.9; fot.1,

Wpływ niskich temperatur na wskazania wysokościomierza lotniczego. Zasady i metody korekty wysokości dokonywanej przez pilota.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Żuchowski Tomasz: Ku dobrym zmianom w przestrzeni. Przegląd Techniczny 2017, nr 4, s.21-22,

Rozmowa z wiceministrem infrastruktury i budownictwa, Tomaszem Żuchowskim, na temat działań resortu w zakresie rozwoju budownictwa. Przebieg prac legislacyjnych dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Główne problemy rynku mieszkaniowego. Nowe kierunki działań w urbanistyce i planowaniu przestrzeni miejskiej. Współpraca środowisk naukowych i przedsiębiorców w dziedzinie technologii budownictwa. Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku budowlanego.

 

ŚWIAT KOLEI

Halor Jakub: Tramwaje w Ostrawie. Świat Kolei 2017, nr 1, s.46-53, rys.1; fot.12, tab.1, bibliogr.poz.4.

Historia komunikacji tramwajowej w Ostrawie (Czechy). Organizacja pasażerskiego i towarowego transportu tramwajowego od XIX w. do chwili obecnej. Charakterystyka i kierunki rozwoju sieci tramwajowej. Parametry taboru i średnie prędkości komunikacyjne.

Lipiński Leszek: Koleje wąskotorowe w roku 2016. Świat Kolei 2017, nr 1, s.42-45, fot.12, tab.1, bibliogr.poz.6.

Zestawienie połączeń kolei wąskotorowych eksploatowanych w 2016 r.: długość i parametry odcinków linii; rozkład jazdy kolei na trasie Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy (Kowalew) obowiązujący od 11.12.2016 r. do 11.03.2017 r.

Rusak Ryszard: Lokomotywy spalinowe serii CC 72000/CC 72100 kolei SNCF (1). Świat Kolei 2017, nr 1, s.34-39, rys.1; fot.16,

Konstrukcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną serii CC 72000/CC 72100 na sieci SNCF, produkowanych przez Alsthom od lat 60. XX w. Charakterystyka układu napędowego i wyposażenia oraz parametry eksploatacyjne pojazdów.

Sibilski Michał: Historia lokomotywowni w Węglińcu (2). Świat Kolei 2017, nr 1, s.25-33, rys.1; fot.15, tab.6, bibliogr.poz.20.

Historia lokomotywowni w Węglińcu od 1969 r. Etapy modernizacji trakcji i elektryfikacji węzła kolejowego w Węglińcu. Organizacja pracy lokomotywowni oraz obsługa trakcyjna pociągów pasażerskich. Stan ilościowy i eksploatacja lokomotyw trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej od 1969 r. do chwili obecnej.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (3). Świat Kolei 2017, nr 1, s.18-24, rys.2; fot.8,

Konstrukcja i eksploatacja pociągów drogowych z napędem spalinowo-elektrycznym od początku XX w.: pociągi drogowe Müllera, pociągi drogowo-szynowe systemu Landwehr- Porsche. Organizacja kolei wojskowej między Siedmiogrodem a Bukowiną w czasie I wojny światowej; linie kolejowe armii austro- węgierskiej, w tym kolei samochodowej.

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bielański Piotr: Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie. (Analysis of the possibility to separate bus lane along to the traffic route on the Pilotów and Olszyny streets in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.27-31, rys.8; fot.1, tab.4, bibliogr.poz.4.

Warunki efektywności funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych w miastach. Analiza natężenia ruchu, czasów jazdy i napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej w ciągu ulic Pilotów, Olszyny i Brodowicza w Krakowie. Porównanie parametrów czasu przejazdu przed i po wprowadzeniu wydzielonego pasa autobusowego na ul. Brodowicza. Proponowane warianty zmiany poprowadzenia pasa autobusowego w analizowanym ciągu komunikacyjnym.

Grzelec Krzysztof, Miloch Mateusz: Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim. (Modeling of multimodal urban public transport trips.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.6-12, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.12.

Uwarunkowania i czynniki wpływające na efektywność funkcjonowania systemu przesiadkowego; zasady kształtowania sieci transportu publicznego i integracja oferty przewozowej. Potrzeby i preferencje pasażerów w podróżach z przesiadkami w oparciu o wyniki badań ankietowych dotyczących podróży do Politechniki Gdańskiej. Model logitowy skłonności do podróży z przesiadkami.

Górz Maciej: Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia. (Metrobus. Latin system versus Polish reality.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.16-22, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.23.

Cele i uwarunkowania realizacji systemów BRT (Bus Rapid Transit) w transporcie miejskim. Porównanie cech i organizacji systemów BRT w Kurytybie (Brazylia) i Brisbane (Australia). Założenia i warianty koncepcji budowy linii metrobusu w Warszawie i Krakowie.

 

Książek Sławomir: Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny. (Passenger rail connection in the Lower Silesia after 1989 – a spatial aspect.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.22-29, rys.6, bibliogr.poz.13.

Ocena dostępności pasażerskiego transportu kolejowego na Dolnym Śląsku w latach 1988 – 2014. Kierunki rozwoju przestrzennego sieci kolejowej. Charakterystyka połączeń i natężenie ruchu pasażerskiego w wybranych relacjach w woj. dolnośląskim w latach 1988 – 2014.

Kusio Ewa: Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym. (Intelligent support for operational traffic management.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.13-18, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.15.

Nowe wyzwania i kierunki zarządzania miejskim ruchem drogowym. Zakres funkcjonalny systemów zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach. Zależności i relacje pomiędzy zarządzaniem strategicznym i operacyjnym oraz systemem transportowym. Cele i uwarunkowania stosowania inteligentnych systemów transportowych w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Zarządzanie jakością w odniesieniu do usług przemieszczania się i dostępu do infrastruktury transportu miejskiego.

Magiera Tomasz, Wójcik Kaja, Kułaga Paweł: Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne. (Rope transport ground systems supporting urban public transport – historical solutions.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.19-21, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej i tramwaju linowego w Europie (Niemcy, Włochy) i USA (Nowy Jork, Cincinnati, Hoboken) w XIX i XX w. Przykłady hybrydowych rozwiązań technicznych łączących koleje linowo-terenowe z tramwajami elektrycznymi.

Malasek Jacek: Innowacyjne bezpieczeństwo drogowe. (Innovative road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.4-5, fot.8,

Przykłady innowacyjnych technologii informacyjnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: technologie Internetu rzeczy i telefonii komórkowej, systemy detekcji i monitoringu, oprogramowanie telematyczne, rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz indywidualne środki ochrony dla motocyklistów.

Malasek Jacek: Nowy standard łączności bezprzewodowej 5G. (New 5th generation mobile networks.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.3-4, rys.4; fot.3,

Uwarunkowania i perspektywy wdrożenia standardu łączności 5G dla pojazdów drogowych. Innowacje i rozwój technologii samochodów autonomicznych na świecie.

Michnej Maciej, Zwoliński Tomasz: Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH
PULL. (Parking management as proven strategies for energy-efficient urban transport under the PUSH
PULL Project.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.5-9, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie strategii zarządzania parkowaniem jako elementu polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Cele, założenia i efekty realizacji międzynarodowego projektu „PUSH

PULL – Parking management and incentives as successful and proven strategies for energo- efficient urban transport” w miastach europejskich (Nottingham, Orebro, Gandawa, Kraków).

Paszkowski Jan, Kulpa Tomasz: Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie. (Evaluation of selected activities for sustainable mobility in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.32-35, rys.2; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.5.

Koncepcja i zasady zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Przykłady zmian w organizacji ruchu środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz w ruchu pieszym w Krakowie, realizowanych w ramach planu działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Percepcja znaków drogowych przez kierowców – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera. (Perception of traffic signs by drivers: analysis of visual attention in mobile eye-tracking studies.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.30-36, rys.10, bibliogr.poz.11.

Analiza wyników badań postrzegania znaków drogowych przez kierowców, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses) w 2015 r. na drodze krajowej nr 5. Wnioski dotyczące czynników wpływających na widoczność oznakowania drogowego oraz przystosowania znaków do warunków panujących na drodze.

Pietruch Mateusz: Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie. (Analysis of the use parking spaces in Cracow’s parking paid zone.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.10-15, rys.5, tab.4, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie stref płatnego parkowania w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach. Metodyka i podsumowanie wyników badań dotyczących wykorzystania powierzchni parkingowej w strefach płatnego parkowania w Krakowie. Czynniki wpływające na popyt na miejsca parkingowe oraz wnioski dotyczące poprawy efektywności zarządzania parkingami.

Zielińska Lidia: Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska. (Analysis of legitymacy of countdown timers at intersections with traffic lights in Słupsk.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2,

Ocena wpływu dodatkowych liczników czasu montowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na bezpieczeństwo ruchu i przepustowość skrzyżowania. Przykłady innowacyjnych rozwiązań z zakresu drogowej sygnalizacji świetlnej na świecie. Uwarunkowania prawne i praktyka stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach w polskich miastach. Wyniki badań płynności ruchu i bezpieczeństwa jazdy na skrzyżowaniach w Słupsku, na których zainstalowano liczniki czasu. Podsumowanie ankiety dotyczącej efektywności działania liczników czasu w opinii pieszych i kierowców.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Koleją przez Bałtyk. TSL Biznes 2017, nr 3, s.48-49, fot.4,

Usługi PKP Cargo w zakresie kolejowo-promowych przewozów towarowych przez Morze Bałtyckie do krajów skandynawskich. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące terminalu w Świnoujściu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów promowych między Polską a Skandynawią.

Nietz Franciszek: Towarowa kolej w kryzysie?. TSL Biznes 2017, nr 3, s.44-46, rys.3; fot.2,

Analiza struktury podmiotowej rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. Uwarunkowania i przyczyny spadku przewozów oraz zmniejszenia udziału PKP Cargo w rynku przewozowym. Wnioski dotyczące poprawy jakości i przystosowania infrastruktury do potrzeb kolejowego transportu ładunków.