UWAGA: KATALOGI ON-LINE DOSTĘPNE DO 2015 ROKU. OD 2015 R. W WERSJI PAPIEROWEJ NA MIEJSCU!

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (3/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

MARZEC 2017

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

GŁOS MASZYNISTY

LOTNICTWO

MAGAZYN AUTOSTRADY

MOSTY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

PRZEGLĄD KOMUNALNY

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

ŚWIAT KOLEI

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

 

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Leśnikowska- Matusiak Ida, Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta: [Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.3-12,

Cele i metodyka kształcenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce i na świecie. Działalność naukowa i szkoleniowa Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego. Plany teoretycznych i praktycznych zajęć edukacyjnych dotyczących brd, przeznaczonych dla uczniów i studentów na różnych poziomach kształcenia.

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.1]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 3, s.4-25, rys.20; fot.1, tab.18,

Przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. Wymagania dotyczące stanu infrastruktury pieszej i rowerowej oraz jej wpływu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Statystyki wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w Polsce w latach 2006 – 2015. Podsumowanie wyników kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2016 r. (Artykuły: Leśnikowska- Matusiak Ida, „Interakcje piesi – rowerzyści w kontekście bezpieczeństwa i jakości życia najsłabszych uczestników ruchu drogowego”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Dąbrowska-Loranc Maria, Leśnikowska- Matusiak Ida, „Jak zapewnić bezpieczeństwo pieszym w ruchu drogowym”; Skoczyński Przemysław, „Bezpieczeństwo rowerzystów na polskich drogach w latach 2006 – 2015”).

[Piesi i rowerzyści w ruchu drogowym – cz.2]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 4, s.19-28, rys.9; fot.1, tab.3,

Analiza wypadków drogowych z udziałem pieszych w latach 2006 – 2015 w Polsce: liczba wypadków, potrącenia pieszych wg obszarów i warunków oświetlenia oraz czasu zdarzenia. Statystyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w UE w latach 2005 – 2015. Współpraca międzynarodowa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w Polsce i na świecie: regulacje prawne oraz programy UE, Międzynarodowy Standard Danych o Chodzeniu (The International Walking Data Standard), Międzynarodowa Karta Pieszych (The International Charter for Walking). Rekomendacje Europejskiej Federacji Cyklistów dotyczące polityki rowerowej oraz projekt Europejskiej Strategii Rowerowej. (Artykuły: Skoczyński Przemysław, „Potrącenia pieszych na polskich drogach w latach 2006 – 2015”; Jankowska-Karpa Dagmara, Wnuk Aneta, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle wybranych dokumentów i inicjatyw w Polsce i państwach Unii Europejskiej”).

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Bajor Mirosław: Sygnalizacja świetlna 2016. Stosowanie wyświetlaczy czasu – wnioski. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.31-34,

Tezy i wnioski przedstawione przez uczestników I. Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego ‚Sterowanie ruchem drogowym – Sygnalizacja świetlna 2016’, dotyczące zagadnień związanych m. in z efektywnością sterowania adaptacyjnego, działaniem wyświetlaczy i liczników czasu oraz wpływu sygnalizacji świetlnej na bezpieczeństwo drogowe.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe wybudowane w osi jezdni cz. III). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 10, s.39-43, rys.3; fot.10, bibliogr.poz.4.

Przykłady środków uspokojenia ruchu stosowanych w strefach wjazdu do obszaru zabudowanego. Zasady projektowania geometrii szykan z wyspą umieszczoną w osi jezdni; kształt i parametry wysp spowalniających wg wytycznych obowiązujących w Niemczech.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych niemieckich (wyspy wjazdowe w osi jezdni cz. IV). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 11, s.37-43, rys.3; fot.11, bibliogr.poz.5.

Przykłady środków uspokojenia ruchu na drogach położonych w strefach wjazdowych do obszaru zabudowanego stosowanych w Niemczech i w Polsce. Zasady projektowania geometrii naprzemiennych szykan umieszczonych w osi jezdni. Geometria i parametry jednostronnych naprzemiennych wysp spowalniających; lokalizacja przejść dla pieszych i zieleni na wyspach spowalniających.

 

DROGOWNICTWO

Heller Sławomir: Zastosowanie metod kompleksowego zarządzania infrastrukturą w drogownictwie. (Application of asset management in road engineering.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.379-384, bibliogr.poz.9.

Koncepcja i standardy kompleksowego zarządzania infrastrukturą drogową (road asset management). Zasady i metodyka implementacji reguł kompleksowego zarządzania w odniesieniu do infrastruktury drogowej, zgodnie z wytycznymi norm serii ISO 55000 ‚Asset Management’; proces zarządzania ryzykiem; opracowanie planu zarządzania infrastrukturą (infrastructure asset management plan – IAMP). Szanse i perspektywy rozwoju systemów zarządzania drogami w UE.

Nowak Przemysław: Analiza usprawnienia ruchu w centrum miasta na przykładzie Bochni. (Analysis of traffic improvement in town center on the example of Bochnia.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.391-400, rys.13, tab.13, bibliogr.poz.14.

Analiza i propozycje zmian w organizacji ruchu w centrum Bochni. Analiza istniejącego układu drogowego; lokalizacja i przepustowość skrzyżowań oraz prognozy ruchowe. Ocena możliwych wariantów zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniach oraz wyłączenia ulicy przyległej do rynku z ruchu samochodowego.

Stańczyk Andrzej: Most przez Bug w Broku. (Bridge over Bug River in Brok.) Drogownictwo 2017, nr 2, s.71-72,III-IV(okł.), fot.10, bibliogr.poz.2.

Charakterystyka konstrukcji mostu przez Bug w Broku w ciągu drogi krajowej nr 50. Technologia wykonania i pomiary odkształcalności ustroju nośnego mostu.

Suchocka Marzena, Milanowska Agata: Podłoża strukturalne jako inżynieryjne rozwiązanie ochrony drzew w miastach. (Structural soil as engineering solution of tree protection in cities.) Drogownictwo 2016, nr 12, s.401-406, rys.5, bibliogr.poz.20.

Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na degradację gleby i zagrożenia dla drzew w miastach. Wymagania dotyczące odległości drzew przyulicznych od obiektów infrastruktury technicznej. Parametry i właściwości systemów antykompresyjnych – podłoży strukturalnych – stosowanych jako warstwa nośna nawierzchni drogowej.

 

GŁOS MASZYNISTY

Bittel Andrzej: Wzmacnianie kolei. Głos Maszynisty 2017, nr 2, s.4-5, fot.1,

Rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Bittelem, na temat strategii rozwoju transportu kolejowego. Zakres i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Priorytety dotyczące liberalizacji rynku kolejowego. Działania resortu na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Saab 340/2000. Lotnictwo 2017, nr 3, s.40-51, rys.1; fot.23, tab.1,

Charakterystyka techniczna pasażerskich samolotów regionalnych Saab 340/2000; rozwój konstrukcji i wyposażenia samolotów od lat 80. XX w.

Olejko Andrzej: C.K. Lotnictwo w działaniach nad Galicją, październik – grudzień 1914 r., część I. Lotnictwo 2017, nr 3, s.86-98, fot.17, tab.10,

Udział jednostek C.K Lotnictwo w działaniach wojennych w rejonie Twierdzy Przemyśl i Krakowa w okresie od września do grudnia 1914 r.

Wieliczko Leszek A.: Siły Powietrzne Szwecji. Lotnictwo 2017, nr 3, s.52-61, fot.15, tab.3,

Historia i współczesność Szwedzkich Sił Powietrznych; struktura organizacyjna Szwedzkich Sił Zbrojnych; stan floty samolotów bojowych i transportowych.

 

MAGAZYN AUTOSTRADY

Bojanowicz Mariusz: Zjazdy indywidualne. Ujednolicenie oznaczenia poziomego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.70-71, fot.8,

Warunki prawne i praktyka oznakowania zjazdów indywidualnych na drogach w Polsce.

Iwanow Adam: Gwarancje na oznakowanie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.64-65, fot.1, tab.1,

Zasady gwarancji i odnowy oznakowania poziomego dróg; tabela okresów gwarancji dla oznakowania dróg zamiejskich, miejskich i przejść dla pieszych.

Jędrych Krzysztof, Poślada Jan: Projektowanie w INRoads SS4. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.54-56, rys.5, bibliogr.poz.1.

Działanie i funkcjonalność programu InRoads SS4 do projektowania dróg; metody modelowania dróg i budowa numerycznego modelu terenu. Koncepcje oprogramowania OpenRoads Designer i OpenRoads Concept Station.

Królikowski Waldemar, Heller Sławomir: System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych. Doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.50-53, rys.4,

Rola i zadania systemów informacji w kompleksowym zarządzaniu infrastrukturą drogową. Metodyka gromadzenia i przetwarzania danych o drogach samorządowych na przykładzie systemu informacji drogowej zrealizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i mostów. (Changes in the regional resource base of natural aggregates used for the construction of road and motorways.) Magazyn Autostrady 2017, nr 3, s.46-52, rys.6; fot.1, tab.3, bibliogr.poz.16.

Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych stosowanych w budownictwie drogowym w Polsce w latach 1990 – 2015. Zmiany zasobów kruszyw żwirowo-piaskowych, łamanych i bocznych oraz analiza trendów w zakresie wydobycia kruszyw naturalnych w poszczególnych województwach.

Sochacki Tomasz: Problematyka projektowania parkingów i miejsc postojowych. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.45-49, rys.5,

Regulacje prawne dotyczące projektowania parkingów publicznych. Lokalizacja i wymiary miejsc postojowych. Parametry dróg manewrowych dla pojazdów osobowych. Zasady projektowania podłużnych zatok postojowych bezpośrednio przy jezdni oraz przejść dla pieszych.

Widzialność oznakowania poziomego w czasie deszczu – trendy europejskie. Magazyn Autostrady 2016, nr 11-12, s.66-68, rys.1; fot.4, tab.3,

Wpływ widoczności oznakowania w warunkach nocnych i w czasie opadów atmosferycznych na bezpieczeństwo drogowe. Europejskie standardy dotyczące oznakowania poziomego dróg spełniającego parametry widoczności w stanie wilgotnym i podczas deszczu. Metody wykonania oznakowania poziomego w Polsce, w tym technologie oznakowania odblaskowego.

[Oświetlenie drogowe]. ([Road lighting].) Magazyn Autostrady 2017, nr 1-2, s.18-38, rys.13; fot.6, tab.2, bibliogr.poz.19.

Zasady projektowania i realizacji oświetlenia drogowego zgodnie z przepisami norm zharmonizowanych. Metody oceny jakości i efektywności energetycznej oświetlenia drogowego; sposoby i technika pomiarów stanu oświetlenia dróg. Charakterystyka nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych opartych na elektronicznych systemach sterowania, w tym m. in: oświetlenie LED, inteligentne systemy sterowania smart lighting, technologie wykorzystujące komunikację przewodową i bezprzewodową oraz internet (Internet of Things). Architektura i funkcjonalność inteligentnego systemu oświetlenia ulic w Olsztynie – LEDMICON. Prawne aspekty i zagadnienia finansowania oświetlenia dróg krajowych w Polsce. Zadania i obowiązki gmin w zakresie planowania, realizacji i utrzymania infrastruktury oświetleniowej; pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach przetargowych dotyczących oświetlenia drogowego.

 

MOSTY

Markocki Bogusław: Koncepcja Mostu Południowego przez Wisłę w Warszawie. (Cocceptual design of the South Bridge over the Vistula river.) Mosty 2017, nr 2, s.56-60, rys.6, bibliogr.poz.3.

Założenia projektowe budowy mostu przez Wisłę w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2. Charakterystyka elementów konstrukcji mostu wg dwóch wariantów koncepcji budowy.

Uszkodzenia Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w wyniku pożaru w 2015 roku. (Damage to the Łazienkowski Bridge in Warsaw as a result of fire in 2015.) Mosty 2017, nr 2, s.74-77, rys.7; fot.11, tab.1, bibliogr.poz.1.

Analiza uszkodzeń konstrukcji Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, spowodowanych pożarem z 14 lutego 2015 r. Pomiary i ocena spalonych elementów mostu. Technologia wymiany konstrukcji stalowej przęseł.

Wałęga Mirosław, Werbowy Marcin: Most kolejowy nad Martwą Wisłą w Gdańsku. Mosty 2017, nr 2, s.64-67, rys.1; fot.9, tab.1,

Opis techniczny mostu kolejowego w Gdańsku nad Martwą Wisłą, położonego w ciągu linii kolejowej nr 226. Technologia montażu obiektu. Koszty i korzyści z realizacji inwestycji.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Feigel- Młodkowska Ksenia, Kędzielska Joanna: XXII Europejska Wyprawa Mostowa, Północna Hiszpania – Pireneje 2016, cz.2. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.86-92, fot.32,

Charakterystyka mostów i obiektów architektonicznych zwiedzonych przez uczestników XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej „Północna Hiszpania – Pireneje 2016”.

Szuba Maria: Ochrona brzegów morskich. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2017, nr 1, s.60-63, fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Przyczyny niekorzystnych zmian linii brzegowej Morza Bałtyckiego w Polsce. Regulacje prawne i zadania urzędów morskich w zakresie ochrony brzegu morskiego. Sposoby i rozwiązania techniczne dotyczące ochrony pasa nadbrzeżnego stosowane do 2003 r. oraz w latach 2003 – 2013. Cele i realizacja Programu ochrony brzegów morskich na lata 2004 – 2023.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Maślak Mariusz, Palka Arkadiusz: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’. cz. IV. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 4, s.19-43, fot.54,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, w dn.18-22.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Isfahan, Abyaneh, Nushabad, Kashan, Qom, Teheran.

 

PRZEGLĄD KOMUNALNY

Gawroński Henryk: Programy mieszkaniowe dostępne dla wszystkich?. Przegląd Komunalny 2017, nr 2, s.64-67, tab.1,

Założenia programu finansowania budowy mieszkań na wynajem z budżetu państwa. Wielkość i struktura dotacji w ramach programów mieszkaniowych „Mieszkanie dla Młodych i „Rodzina na Swoim” w latach 2010 – 2016; instrumenty finansowe i realizacja wsparcia mieszkalnictwa: termomodernizacje i remonty, kredyty ‚powodziowe’, premie gwarancyjne i kredyty mieszkaniowe.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

[Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce]. Przegląd Komunikacyjny 2017, nr 3, s.2-44, rys. 29; fot.29, tab.4, bibliogr.poz.83.

Regulacje prawa administracyjnego w zakresie budowy i eksploatacji kolei linowych. Działalność organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń w obszarze zagadnień związanych z problematyką transportu linowego (Międzynarodowa Organizacja Transportu Linowego – OITAF, Międzynarodowa Konfederacja Dozorów i Jednostek Oceny Zgodności – CEOC). Metodyka badań i oceny bezpieczeństwa eksploatacji kolei linowych. Sposoby badania elementów używanych kolei linowych przed ich ponownym zainstalowaniem. Analiza konstrukcji i porównanie efektywności systemów kolei dwulinowych i jednolinowych na przykładzie polskich kolei w Zakopanem, Wrocławiu i Jankowie-Piechcinie. Zakres i technika badań nieniszczących przeprowadzanych na wybranych elementach urządzeń transportu linowego (wprzęgło kolei linowej). Możliwości wykorzystania kolei linowych do rozwiązywania problemów komunikacyjnych w miastach na przykładzie kolei linowej funkcjonującej w Politechnice Wrocławskiej; wyniki badań ruchu i statystyka przewozów pasażerskich w latach 2014 – 2016.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Krawcewicz Krzysztof: Temperatura a wysokość. Przegląd Lotniczy 2017, nr 2, s.30-35, rys.9; fot.1,

Wpływ niskich temperatur na wskazania wysokościomierza lotniczego. Zasady i metody korekty wysokości dokonywanej przez pilota.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Żuchowski Tomasz: Ku dobrym zmianom w przestrzeni. Przegląd Techniczny 2017, nr 4, s.21-22,

Rozmowa z wiceministrem infrastruktury i budownictwa, Tomaszem Żuchowskim, na temat działań resortu w zakresie rozwoju budownictwa. Przebieg prac legislacyjnych dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Główne problemy rynku mieszkaniowego. Nowe kierunki działań w urbanistyce i planowaniu przestrzeni miejskiej. Współpraca środowisk naukowych i przedsiębiorców w dziedzinie technologii budownictwa. Uwarunkowania rozwoju polskiego rynku budowlanego.

 

ŚWIAT KOLEI

Halor Jakub: Tramwaje w Ostrawie. Świat Kolei 2017, nr 1, s.46-53, rys.1; fot.12, tab.1, bibliogr.poz.4.

Historia komunikacji tramwajowej w Ostrawie (Czechy). Organizacja pasażerskiego i towarowego transportu tramwajowego od XIX w. do chwili obecnej. Charakterystyka i kierunki rozwoju sieci tramwajowej. Parametry taboru i średnie prędkości komunikacyjne.

Lipiński Leszek: Koleje wąskotorowe w roku 2016. Świat Kolei 2017, nr 1, s.42-45, fot.12, tab.1, bibliogr.poz.6.

Zestawienie połączeń kolei wąskotorowych eksploatowanych w 2016 r.: długość i parametry odcinków linii; rozkład jazdy kolei na trasie Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy (Kowalew) obowiązujący od 11.12.2016 r. do 11.03.2017 r.

Rusak Ryszard: Lokomotywy spalinowe serii CC 72000/CC 72100 kolei SNCF (1). Świat Kolei 2017, nr 1, s.34-39, rys.1; fot.16,

Konstrukcja i eksploatacja lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną serii CC 72000/CC 72100 na sieci SNCF, produkowanych przez Alsthom od lat 60. XX w. Charakterystyka układu napędowego i wyposażenia oraz parametry eksploatacyjne pojazdów.

Sibilski Michał: Historia lokomotywowni w Węglińcu (2). Świat Kolei 2017, nr 1, s.25-33, rys.1; fot.15, tab.6, bibliogr.poz.20.

Historia lokomotywowni w Węglińcu od 1969 r. Etapy modernizacji trakcji i elektryfikacji węzła kolejowego w Węglińcu. Organizacja pracy lokomotywowni oraz obsługa trakcyjna pociągów pasażerskich. Stan ilościowy i eksploatacja lokomotyw trakcji parowej, spalinowej i elektrycznej od 1969 r. do chwili obecnej.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (3). Świat Kolei 2017, nr 1, s.18-24, rys.2; fot.8,

Konstrukcja i eksploatacja pociągów drogowych z napędem spalinowo-elektrycznym od początku XX w.: pociągi drogowe Müllera, pociągi drogowo-szynowe systemu Landwehr- Porsche. Organizacja kolei wojskowej między Siedmiogrodem a Bukowiną w czasie I wojny światowej; linie kolejowe armii austro- węgierskiej, w tym kolei samochodowej.

 

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bielański Piotr: Analiza możliwości wytyczenia wydzielonego pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ulic Pilotów i Olszyny w Krakowie. (Analysis of the possibility to separate bus lane along to the traffic route on the Pilotów and Olszyny streets in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.27-31, rys.8; fot.1, tab.4, bibliogr.poz.4.

Warunki efektywności funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych w miastach. Analiza natężenia ruchu, czasów jazdy i napełnień pojazdów komunikacji zbiorowej w ciągu ulic Pilotów, Olszyny i Brodowicza w Krakowie. Porównanie parametrów czasu przejazdu przed i po wprowadzeniu wydzielonego pasa autobusowego na ul. Brodowicza. Proponowane warianty zmiany poprowadzenia pasa autobusowego w analizowanym ciągu komunikacyjnym.

Grzelec Krzysztof, Miloch Mateusz: Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim. (Modeling of multimodal urban public transport trips.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.6-12, rys.6, tab.2, bibliogr.poz.12.

Uwarunkowania i czynniki wpływające na efektywność funkcjonowania systemu przesiadkowego; zasady kształtowania sieci transportu publicznego i integracja oferty przewozowej. Potrzeby i preferencje pasażerów w podróżach z przesiadkami w oparciu o wyniki badań ankietowych dotyczących podróży do Politechniki Gdańskiej. Model logitowy skłonności do podróży z przesiadkami.

Górz Maciej: Metrobus. Latynoska koncepcja kontra polskie realia. (Metrobus. Latin system versus Polish reality.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.16-22, rys.4, tab.2, bibliogr.poz.23.

Cele i uwarunkowania realizacji systemów BRT (Bus Rapid Transit) w transporcie miejskim. Porównanie cech i organizacji systemów BRT w Kurytybie (Brazylia) i Brisbane (Australia). Założenia i warianty koncepcji budowy linii metrobusu w Warszawie i Krakowie.

 

Książek Sławomir: Pasażerskie połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku po 1989 roku – aspekt przestrzenny. (Passenger rail connection in the Lower Silesia after 1989 – a spatial aspect.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.22-29, rys.6, bibliogr.poz.13.

Ocena dostępności pasażerskiego transportu kolejowego na Dolnym Śląsku w latach 1988 – 2014. Kierunki rozwoju przestrzennego sieci kolejowej. Charakterystyka połączeń i natężenie ruchu pasażerskiego w wybranych relacjach w woj. dolnośląskim w latach 1988 – 2014.

Kusio Ewa: Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym. (Intelligent support for operational traffic management.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.13-18, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.15.

Nowe wyzwania i kierunki zarządzania miejskim ruchem drogowym. Zakres funkcjonalny systemów zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach. Zależności i relacje pomiędzy zarządzaniem strategicznym i operacyjnym oraz systemem transportowym. Cele i uwarunkowania stosowania inteligentnych systemów transportowych w miastach w obszarze zarządzania operacyjnego. Zarządzanie jakością w odniesieniu do usług przemieszczania się i dostępu do infrastruktury transportu miejskiego.

Magiera Tomasz, Wójcik Kaja, Kułaga Paweł: Naziemne systemy transportu linowego wspomagające miejskie środki transportu – rozwiązania historyczne. (Rope transport ground systems supporting urban public transport – historical solutions.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.19-21, rys.3; fot.2, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka systemów kolei linowo-terenowej i tramwaju linowego w Europie (Niemcy, Włochy) i USA (Nowy Jork, Cincinnati, Hoboken) w XIX i XX w. Przykłady hybrydowych rozwiązań technicznych łączących koleje linowo-terenowe z tramwajami elektrycznymi.

Malasek Jacek: Innowacyjne bezpieczeństwo drogowe. (Innovative road safety.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.4-5, fot.8,

Przykłady innowacyjnych technologii informacyjnych stosowanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: technologie Internetu rzeczy i telefonii komórkowej, systemy detekcji i monitoringu, oprogramowanie telematyczne, rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu oraz indywidualne środki ochrony dla motocyklistów.

Malasek Jacek: Nowy standard łączności bezprzewodowej 5G. (New 5th generation mobile networks.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.3-4, rys.4; fot.3,

Uwarunkowania i perspektywy wdrożenia standardu łączności 5G dla pojazdów drogowych. Innowacje i rozwój technologii samochodów autonomicznych na świecie.

Michnej Maciej, Zwoliński Tomasz: Zarządzanie parkowaniem jako element strategii na rzecz energooszczędnego transportu miejskiego w kontekście projektu PUSH
PULL. (Parking management as proven strategies for energy-efficient urban transport under the PUSH
PULL Project.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.5-9, rys.5; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie strategii zarządzania parkowaniem jako elementu polityki zrównoważonego rozwoju transportu w miastach. Cele, założenia i efekty realizacji międzynarodowego projektu „PUSH

PULL – Parking management and incentives as successful and proven strategies for energo- efficient urban transport” w miastach europejskich (Nottingham, Orebro, Gandawa, Kraków).

Paszkowski Jan, Kulpa Tomasz: Ocena wybranych działań podejmowanych na rzecz zrównoważonej mobilności w Krakowie. (Evaluation of selected activities for sustainable mobility in Cracow.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.32-35, rys.2; fot.2, tab.3, bibliogr.poz.5.

Koncepcja i zasady zrównoważonego rozwoju mobilności w miastach. Przykłady zmian w organizacji ruchu środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz w ruchu pieszym w Krakowie, realizowanych w ramach planu działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Percepcja znaków drogowych przez kierowców – analiza uwagi wzrokowej z użyciem mobilnego eyetrackera. (Perception of traffic signs by drivers: analysis of visual attention in mobile eye-tracking studies.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 1, s.30-36, rys.10, bibliogr.poz.11.

Analiza wyników badań postrzegania znaków drogowych przez kierowców, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses) w 2015 r. na drodze krajowej nr 5. Wnioski dotyczące czynników wpływających na widoczność oznakowania drogowego oraz przystosowania znaków do warunków panujących na drodze.

Pietruch Mateusz: Analiza wykorzystania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w Krakowie. (Analysis of the use parking spaces in Cracow’s parking paid zone.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2, s.10-15, rys.5, tab.4, bibliogr.poz.8.

Rola i znaczenie stref płatnego parkowania w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach. Metodyka i podsumowanie wyników badań dotyczących wykorzystania powierzchni parkingowej w strefach płatnego parkowania w Krakowie. Czynniki wpływające na popyt na miejsca parkingowe oraz wnioski dotyczące poprawy efektywności zarządzania parkingami.

Zielińska Lidia: Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska. (Analysis of legitymacy of countdown timers at intersections with traffic lights in Słupsk.) Transport Miejski i Regionalny 2017, nr 2,

Ocena wpływu dodatkowych liczników czasu montowanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na bezpieczeństwo ruchu i przepustowość skrzyżowania. Przykłady innowacyjnych rozwiązań z zakresu drogowej sygnalizacji świetlnej na świecie. Uwarunkowania prawne i praktyka stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach w polskich miastach. Wyniki badań płynności ruchu i bezpieczeństwa jazdy na skrzyżowaniach w Słupsku, na których zainstalowano liczniki czasu. Podsumowanie ankiety dotyczącej efektywności działania liczników czasu w opinii pieszych i kierowców.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Koleją przez Bałtyk. TSL Biznes 2017, nr 3, s.48-49, fot.4,

Usługi PKP Cargo w zakresie kolejowo-promowych przewozów towarowych przez Morze Bałtyckie do krajów skandynawskich. Inwestycje infrastrukturalne dotyczące terminalu w Świnoujściu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów promowych między Polską a Skandynawią.

Nietz Franciszek: Towarowa kolej w kryzysie?. TSL Biznes 2017, nr 3, s.44-46, rys.3; fot.2,

Analiza struktury podmiotowej rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. Uwarunkowania i przyczyny spadku przewozów oraz zmniejszenia udziału PKP Cargo w rynku przewozowym. Wnioski dotyczące poprawy jakości i przystosowania infrastruktury do potrzeb kolejowego transportu ładunków.

 

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (2/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LUTY 2017

 

AURA

AUTOBUSY

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

GAZETA POLSKA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

KURIER KOLEJOWY

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

LOTNICTWO

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD LOTNICZY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

SKRZYDLATA POLSKA

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TSL BIZNES

 

 

AURA

Czaplicka Anna, Siedlecki Bogdan: Zagrożenie funkcjonowania środowiska naturalnego w aspekcie zanieczyszczenia światłem. (Light pollution and its threat to environment.) Aura 2017, nr 2, s.3-6, fot.7, bibliogr.poz.29.

Analiza oddziaływania sztucznego oświetlenia na środowisko naturalne. Problem zanieczyszczenia środowiska przez antropogeniczne źródła światła pochodzące z terenów miejskich. Wpływ nadmiernego oświetlenia w porze nocnej na zdrowie człowieka oraz warunki bytowania roślin i zwierząt.

Żylicz Tomasz: Przekopywanie Mierzei Wiślanej. (Cutting the Vistula Spit.) Aura 2017, nr 1, s.20-21,

Koszty i korzyści budowy kanału żeglugowego Nowy Świat na Mierzei Wiślanej – projekt połączenia drogą morską Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską.

 

AUTOBUSY

Brożek Katarzyna, Kogut Justyna: Projekt ElectriCity jako instrument zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Autobusy 2016, nr 12, s.22-25, fot.4, bibliogr.poz.17.

Geneza i ewolucja idei zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym. Założenia i realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu w polityce transportowej UE. Wdrożenie połączeń elektrycznej komunikacji autobusowej w Goteborgu w ramach europejskiego projektu ElectriCity.

Oziomek Jakub, Rogowski Andrzej: Synchronizacja miejskich linii komunikacyjnych z wykorzystaniem wielu kryteriów. (Synchronization of urban bus lines with using multiple criteria.) Autobusy 2016, nr 12, s.26-31, rys.3, tab.2, bibliogr.poz.9.

Znaczenie synchronizacji rozkładów jazdy dla zapewnienia regularności kursowania pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Algorytm optymalizacji wielokryterialnej linii komunikacyjnych oraz wartości wskaźników synchronizacji dla rozwiązań optymalnych. Przykłady rozwiązań modeli synchronizacji interwałowej.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dąbrowski Józef: Zagrożenia w eksploatacji elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.59-62, rys.4, bibliogr.poz.8.

Korzyści i wyzwania związane z elektryfikacją miejskiej komunikacji autobusowej. Ocena efektywności użytkowania autobusów elektrycznych z uwzględnieniem kosztów zużycia energii na poszczególnych etapach procesu eksploatacji.

Rakasz Laszlo: Założenia i realizacja montażu przemysłowego autobusów Ikraus w latach 1993 – 1998. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.28-31, rys.2; fot.6,

Koncepcja i realizacja montażu przemysłowego autobusów w Polsce w latach 1993 – 1998, w ramach współpracy Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i węgierskiej fabryki Ikarus.

Ratnicyn Krzysztof: Jak efektywnie doskonalić procesy w przedsiębiorstwach komunikacyjnych?. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.40-42,

Założenia strategii zarządzania Lean opartej na koncepcji ‚organizacji bez patologii’. Przebieg procesu i ocena efektów wdrożenia strategii Lean w sekcjach obrządzania wagonów i naprawy lokomotyw przedsiębiorstwa PKP Intercity w 2015 r.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław, Sołowczuk Alicja: Zalecenia projektowe przystanków autobusowych zlokalizowanych w pobliżu skrzyżowań wg wytycznych niemieckich, cz. III. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9, s.39-43, rys.4; fot.11, bibliogr.poz.3.

Zasady projektowania zatok i przystanków autobusowych zlokalizowanych przed i za skrzyżowaniem, obowiązujące w Niemczech. Przykłady rozwiązań przystanków autobusowych zlokalizowanych na wlocie i wylocie skrzyżowania z uwzględnieniem ruchu rowerowego.

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych angielskich, cz. III (szykany w osi jezdni i zwężenia jezdni). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 7-8, s.29-32, rys.9; fot.1, tab.1, bibliogr.poz.4.

Zasady projektowania szykan drogowych w Wielkiej Brytanii. Warunki techniczne i parametry geometryczne szykan w osi jezdni i z przesunięciem toru jazdy. Przykłady rozwiązań projektowych dla różnych typów szykan.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Organizacja ruchu na rondach turbinowych w Polsce. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9, s.23-27, rys.7; fot.5, bibliogr.poz.12.

Ocena funkcjonalności oznakowania poziomego i pionowego rond turbinowych w Polsce. Przykłady znaków drogowych umiejscowionych na wlotach rond w Holandii. Wyniki badań ankietowych dotyczących propozycji modyfikacji oznakowania pionowego rond turbinowych.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. I (rondo knee typu look- a- like). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 7-8, s.35-41, rys.13, tab.1, bibliogr.poz.9.

Cechy charakterystyczne i specyfika budowy rond turbinowych wg wytycznych obowiązujących w państwach europejskich. Zasady projektowania ronda turbinowego knee typu Look- a- like (rondo z wyspą okrągłą i oznakowaniem poziomym bezpośrednio przy wyspie środkowej). Parametry i kształtowanie geometrii elementów ronda turbinowego Look- a- like.

Sołowczuk Alicja, Zdun Mateusz: Studium kształtowania geometrii rond turbinowych typu knee, cz. II (rondo knee typu Look -a- like z dwoma i trzema nosami). Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 9,

Przykłady rozwiązań inżynieryjnych geometrii rond turbinowych typu Look- a- like w Polsce, Holandii i USA. Zasady projektowania geometrii ronda Look- a- like z dwoma lub trzema nosami.

 

GAZETA POLSKA

Kowalczyk Agnieszka [red.]: ‚Gazeta Codzienna’ w wieku pary i elektryczności. Gazeta Polska 2016, nr 28, s. I-VIII, rys.10; fot.2,

Zagadnienia z zakresu tematyki kolejowej i transportowej, publikowane w artykułach prasowych na łamach polskiej ‚Gazety Codziennej’ w XIX w. Relacja ze światowej Wielkiej Wystawy w Londynie, na której zaprezentowano wynalazki m.in. polskich konstruktorów (1.05.-15.10.1851 r).

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Popławski Michał, Wojtkiewicz Tomasz: O kryteriach wyboru sposobu i zakresu napraw obiektów zabytkowych. (On criteria of choosing methods and scope of architectural monuments restorations.) Inżynieria i Budownictwo 2017, nr 2, s.72-73, bibliogr.poz.11.

Propozycja systematyki kryteriów projektowania napraw obiektów zabytkowych: ekonomiczne, inżynierskie, użytkowe, konserwatorskie, prawne.

 

KURIER KOLEJOWY

Góra Ignacy: Priorytet dostępnej kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.20-22, rys.1; fot.1,

Wymagania dotyczące obsługi niepełnosprawnych podróżnych w transporcie kolejowym według przepisów rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 r. Zadania Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w zakresie kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców stacji wobec niepełnosprawnych pasażerów. Działania podejmowane przez UTK na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: kampanie społeczne na rzecz poprawy jakości obsługi podróżnych i likwidacji barier komunikacyjnych, inicjatywy dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jezierski Przemysław B.: Nietypowe metro w Valparaiso. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.64-65, fot.1,

Budowa i eksploatacja linii metra w chilijskim mieście Valparaiso. Inwestycje obejmujące przebudowę infrastruktury kolei podmiejskiej i utworzenie nowego systemu kolei aglomeracyjnej. Oferta przewozowa i system biletowy metra.

Larczyński Tomasz: Kontenery z Azji popłyną przez Morze Czarne?. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.50-51, fot.1,

Projekt budowy korytarza do transportu kontenerów z Ukrainy do Chin przez Morze Czarne. Plany inwestycyjne dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej korytarza na terytorium Iranu. Uwarunkowania i perspektywy realizacji przedsięwzięcia.

Larczyński Tomasz: Skomplikowane losy karpackiej kolei. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.56-58, fot.2,

Historia magistrali kolejowej CFR 300 Bukareszt – Wielki Waradyn w Rumunii od 1879 r.: budowa, znaczenie transportowe, elektryfikacja, plan modernizacji linii.

Pokrzycka-Walczak Magdalena: Nowy program dla Polski Wschodniej – wreszcie jest kolej na kolej. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.46-47,

Zakres rzeczowy inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020. Priorytety programu oraz warunki uzyskania przez beneficjentów dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Tomczak Jakub: Zmiany w ustawie a udostępnianie infrastruktury kolejowej. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.60-61, fot.1,

Zmiany prawa w zakresie zasad i procedury udostępniania infrastruktury kolejowej oraz opłat infrastrukturalnych, wprowadzone przepisami znowelizowanej w 2016 r. ustawy o transporcie kolejowym.

Wilgusiak Rafał: Rok inwestycyjnej zadyszki. Kurier Kolejowy 2016, nr 14, s.28-31, fot.1, tab.2,

Podsumowanie działalności polskiego transportu kolejowego w 2016 r. Główne cele i kierunki strategii zarządzania i polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw Grupy PKP SA w 2016 r. oraz priorytety na 2017 r. Źródła i sposoby finansowania inwestycji kolejowych w latach 2016 – 2023. Wpływ prac inwestycyjnych prowadzonych na sieci kolejowej na przepustowość tras. Organizacja i funkcjonowanie rynku kolejowego; tendencje zmian wielkości przewozów pasażerskich i towarowych. Przedmiot i zakres nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Cieszyński Miłosz: Platooning po polsku. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.28-29, fot.1,

Uwarunkowania rozwoju technologii platooningu w ciężarowym transporcie samochodowym w Europie i USA. Postulaty dopuszczenia do ruchu na polskich drogach autonomicznych konwojów pojazdów, zgłoszone przez przewoźników zrzeszonych w organizacji Transport i Logistyka Polska.

Madeja Klaudiusz: Jak nowy rok, to będzie drożej… Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.26-27, fot.1,

Ocena wpływu wzrostu cen paliw i ubezpieczeń pojazdów na warunki ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw transportu drogowego w Polsce.

Madeja Klaudiusz: Swój, obcy i mieszany. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.30-31, fot.2,

Organizacja własnego transportu samochodowego przez przedsiębiorstwa branży przemysłowej jako alternatywa dla outsourcingu usług przewozowych; efektywność zarządzania dystrybucją towarów i koszty finansowania floty samochodowej.

Mincewicz Janusz: Dobre tory, niższe stawki, intermodal i IV Pakiet Kolejowy. Logistyka a Jakość 2017, nr 1, s.58-61, fot.1,

Główne determinanty konkurencyjności europejskiego transportu kolejowego i drogowego. Wpływ opłat za dostęp do infrastruktury na koszty działalności przewoźników kolejowych i samochodowych. Warunki i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce; znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla poprawy stanu technicznego i dostępności sieci kolejowej oraz rozbudowa połączeń kolejowych do portów morskich. Organizacja kolejowych przewozów intermodalnych na trasie Chiny – Polska. Regulacje prawne IV Pakietu Kolejowego dotyczące zwiększenia roli i udziału europejskich kolei w rynku transportowym.

 

LOTNICTWO

Górecki Marek: Antonow An-148/158. Lotnictwo 2017, nr 1-2, s.46-57, rys.4; fot.21, tab.1,

Historia i rozwój konstrukcji ukraińskich, odrzutowych samolotów pasażerskich regionalnego zasięgu Antonow (An-148/158). Dane techniczne oraz budowa i wyposażenie kabiny samolotów rodziny An-148.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Modernizacja mostów kolejowych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.80-83, fot.4,

Zakres, koszty i realizacja budowy oraz remontów i modernizacji mostów kolejowych przez PKP PLK w 2015 r.: przez Wartę w Starołęce, przez Liwiec (Rail Baltica), przez Regalicę, przez Martwą Wisłę, przez Odrę we Wrocławiu (linia E59), na międzynarodowej trasie E30 przez Nysę Łużycką, przez Wisłok w Tryńczy (na linii 68 Lublin-Przeworsk), na trasie Skawina – Żywiec w Suchej Beskidzkiej, przez Wisłokę w Dębicy (linia E30), przez Wisłę w Górze Kalwarii, w Tomaszowie Mazowieckim, Most Gdański w Warszawie.

Szruba Maria: Konserwacja i naprawa dróg szynowych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.84-86, fot.1, bibliogr.poz.6.

Metodyka i zakres badań technicznych wykonywanych w ramach diagnostyki nawierzchni kolejowej. Charakterystyka technologii naprawy, modernizacji i rewitalizacji nawierzchni i podtorza kolejowego; specjalistyczny sprzęt i maszyny wykorzystywane w pracach utrzymaniowych.

Szruba Maria: Technologie informatyczne w projektowaniu infrastruktury. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 6, s.36-40, bibliogr.poz.7.

Metody komputerowe wspomagające projektowanie obiektów budowlanych. Przykłady zastosowania technologii informatycznych do modelowania konstrukcji budowli (CAD, BIM, modelowanie 7D, GEO5).

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Flaga Kazimierz, Germaniuk Krzysztof: VIII Światowa Wyprawa Mostowa ‚Iran 2015’. cz. III. Obiekty Inżynierskie 2016, nr 3, s.26-41, fot.53,

Sprawozdanie z VIII Światowej Wyprawy Mostowej ‚Iran 2015’, w dn.15-18.11.2015 r. Charakterystyka obiektów mostowych i zabytków architektury zwiedzonych przez uczestników imprezy w miastach: Kerman, Rayen, Mahan, Shahdad, Jazd, Meybod, Nain, Isfahan.

 

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Marszycki Mikołaj: Ponad 34 mln pasażerów w 2016 r. Polska Gazeta Transportowa 2017, nr 4, s.1-2, fot.1,

Statystyka ruchu pasażerskiego w polskich portach lotniczych w 2016 r.: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Modlin, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Szczecin-Goleniów, Lublin, Olsztyn-Mazury, Bydgoszcz, Łódź.

 

POLSKIE DROGI

Kusik Przemysław: Prawne uwarunkowania budowy ekranów akustycznych w odniesieniu do inwestycji drogowych. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.30-37, fot.1, bibliogr.poz.21.

Wymagania dotyczące ochrony przed hałasem na drogach publicznych ujęte w przepisach prawa ochrony środowiska. Warunki techniczne budowy oraz oddziaływanie ekranów akustycznych na środowisko i krajobraz. Znaczenie ekranów akustycznych jako środka realizacji obowiązku ochrony przed zanieczyszczeniem hałasem.

Popek Przemysław: Przyszłość transportu kolejowego do Chin. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.51-52, rys.1,

Przesłanki rozwoju euroazjatyckich przewozów towarowych z Chin przez Polskę. Koszty i efektywność połączeń transportu kolejowego na trasie Chiny – Polska.

Waloszczyk Tomasz: Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku. Polskie Drogi 2016, nr 9, s.57-59, rys.6,

Analiza wypadkowości w miejskim ruchu drogowym w Polsce w 2015 r.: liczba i najczęstsze przyczyny wypadków, ofiary śmiertelne, nietrzeźwi sprawcy.

 

PRZEGLĄD LOTNICZY

Liwiński Jerzy: Rejestr polskich statków powietrznych 2017. Przegląd Lotniczy 2017, s.22-31, rys.1; fot., tab.2,

Działalność polskiego Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych w 2016 r. Samoloty komunikacyjne i transportowe wpisane do rejestru i wykreślone. Flota lotnicza wg stanu na 1.01.2017 r.: samoloty komunikacyjne użytkowane przez przewoźników (PLL LOT, Enter Air, Small Planet Airways, Travel Service Polska, Sprint Air); samoloty bezzałogowe i specjalne w rejestrze i ewidencji. Stan sprzętu lotniczego w latach 2001 – 2017 wg stanu na 1.01.2017 r.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Zagadnienie obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa w przepisach prawa budowlanego. (Problem of structures necessary to objectives security and defence state laws and regulations of building.) Przegląd Techniczny 2017, nr 2-3, s.32-34, bibliogr.poz.12.

Pojęcie i rodzaje obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Regulacje ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących obiektów budowlanych niezbędnych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa.

 

SKRZYDLATA POLSKA

Wardziak Andrzej: Prawie cztery miliony w Gdańsku?. Skrzydlata Polska 2017, nr 1, s.31-33, rys.1; fot.2,

Wzrost ruchu pasażerskiego i rozwój usług Portu Lotniczego Gdańsk w 2016 r. Nowe międzynarodowe połączenia do państw europejskich. Projekt budowy międzynarodowego lotniczego terminalu kurierskiego w Gdańsku-Rębiechowie.

 

ŚWIAT KOLEI

Dembowski Michał: Wakacyjne spotkanie z kolejami norweskimi. Świat Kolei 2016, nr 12, s.27-29, fot.8,

Infrastruktura i parametry odcinka linii kolejowej Flam – Myrdal w Norwegii. Zabytki kolejowe prezentowane w muzeum Flamsbana.

Faliński Filip: Tajlandia – pociągiem przez targ. Świat Kolei 2016, nr 12, s.30-35, fot.19,

Charakterystyka trasy kolejowej przez bazar w Mae Klong w Tajlandii. Usługi i działalność przewozowa Tajskich Kolei Państwowych (SRT).

Sibilski Michał: Historia lokomotywowni w Węglińcu. Świat Kolei 2016, nr 12, s.18-26, rys.3; fot.12, tab.9,

Historia lokomotywowni w Węglińcu. Charakterystyka infrastruktury i działalność parowozowni Węgliniec przed 1945 r. oraz w latach 1945 – 1969; statystyki dotyczące liczby parowozów i zatrudnienia w latach 1946 – 1969. Organizacja obsługi trakcyjnej w parowozowni Węgliniec i parowozowni pomocniczej w Lubaniu.

Stankiewicz Ryszard: Stróże. Świat Kolei 2016, nr 12,

Architektura budynku dworca na stacji Stróże (pocztówka z ok.1905 r. i współczesna fotografia dworca).

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (2). Świat Kolei 2016, nr 12, s.36-39, rys.3; fot.7,

Konstrukcja i eksploatacja pociągów drogowych z napędem parowym, produkowanych przez niemiecką firmę Freibahngesellschft na przełomie XIX i XX w. Przykłady organizacji transportu wojskowego parowymi pociągami drogowymi dla potrzeb armii pruskiej i austro- węgierskiej.

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

Gamon Wojciech, Wachnik Rafał: Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Część I: Wymagania. (Covering sidetracks by safety certificate. The analysis of possiblility – Part I: Requirements.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.39-41, bibliogr.poz.7.

Polskie i unijne regulacje prawne dotyczące stosowania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) na bocznicy kolejowej. Kryteria objęcia bocznicy kolejowej certyfikatem bezpieczeństwa wg przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9.12.2010 r. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6.10.2015 r.

Goliszek Sławomir, Połom Marcin: Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. (Accesbility to public transport in Voivodship centres of Eastern Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.20-29, rys.8, bibliogr.poz.30.

Ocena wpływu inwestycji realizowanych w ramach perspektywy budżetowej UE na lata 2014 – 2020 na poprawę dostępności komunikacyjnej ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej. Schematy układów komunikacyjnych i lokalizacja wybranych inwestycji w transporcie publicznym. Prognozy zmiany dostępności komunikacji zbiorowej w miastach do 2020 r. (Lublin, Olsztyn, Rzeszów).

Graff Marek : Pociągi z unoszeniem magnetycznym. (Vehicles with the magnetic levitation.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.8-19, rys.4; fot.16, tab.5, bibliogr.poz.10.

Geneza i rozwój koncepcji magnetycznej lewitacji pociągów – Maglew. Charakterystyka systemów zawieszenia (EMS, EDS, SPM) oraz parametrów technicznych i eksploatacyjnych pociągów typu Maglew. Doświadczenia z eksploatacji kolei magnetycznej w Niemczech (Transrapid) i Japonii. Koszty i efektywność eksploatacji pojazdów szynowych na poduszce magnetycznej i konwencjonalnych.

Hawlena Joanna: Turystyka kolejowa – luksusowe pociągi (10). Elitarna turystyka na świecie – Podsumowanie. (Railway tourism – luxury trains (10) elite tourism in the world.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 11, s.29-38, fot.12, bibliogr.poz.26.

Charakterystyka usług transportu luksusowymi pociągami pasażerskimi; porównanie oferty przewozowej kolei: europejskich, azjatyckich, australijskich i afrykańskich.

Kampczyk Arkadiusz: Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej. (The right transport rail at the level of the European Union.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.42-48, bibliogr.poz.39.

Charakterystyka podstawowych aktów prawa pierwotnego i wtórnego UE dotyczących transportu kolejowego. Zakres i przedmiot regulacji prawnych ujętych w pakietach liberalizujących. Wyzwania dla tworzenia i wykładni prawa UE wynikające z rozbieżności znaczeniowych między wersjami językowymi unijnych aktów prawnych.

Olpiński Witold: Sterowanie ruchem na skrzyżowaniu dróg w strefie oddziaływania przejazdu kolejowego. (Traffic control on the crossroads in the zone of the influence of the railway crossing.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12,

Regulacje prawne i zasady organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniach zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych. Przykłady skrzyżowań oddziałujących na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Propozycja zasad nadawania pierwszeństwa drogom w pobliżu przejazdów. Rozwiązania dotyczące zarządzania drogową sygnalizacją świetlną w powiązaniu z ruchem kolejowym.

Pomykała Agata: Przyszłość kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce. (Future of the high speeds railways in Europe and Poland.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 12, s.11-17, rys.3, tab.5, bibliogr.poz.18.

Geneza i etapy rozwoju transportu kolejowego dużych prędkości na świecie. Podstawy prawne i ewolucja sieci kolei dużych prędkości (kdp) w Europie. Wymagania dotyczące interoperacyjności i multimodalności systemów kolejowych dużych prędkości. Stan aktualny i perspektywy budowy kdp w Polsce w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T).

Sitarz Marek, Graboń Marzena: Stan bezpieczeństwa kolei w Polsce. (Asessment of rail safety in Poland in 2015.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 11, s.21-28, rys.24, bibliogr.poz.15.

Analiza stanu bezpieczeństwa kolei w latach 2009 – 2014 na podstawie raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK): ‚Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 r’. Statystyka kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych na tle innych gałęzi transportu. Rodzaje i liczba zdarzeń kolejowych oraz dane dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego powodowane działaniami chuligańskimi (kradzieże i dewastacje). Zadania i funkcjonalność Rejestru Parametrów Ryzyka Podmiotów – modelu wskaźników oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce opracowanego przez Prezesa UTK. Wskaźniki wypadkowości na kolejach UE-28 w latach 2010 – 2014.

Uwarunkowania w planowaniu rozwoju pasażerskich zasobów taborowych kolejowych firm transportowych. Część 3 – zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo. (Conditioning of planning the development of passenger rolling stock resources by railway undertakings. Part 3. Risk management and safety.) Technika Transportu Szynowego 2016, nr 10, s.43-47, rys.5, tab.1, bibliogr.poz.3.

Zasady i metody zarządzania bezpieczeństwem eksploatacji taboru w przedsiębiorstwie kolejowym. Model zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym. Czynniki i ocena ryzyka oraz dobór metod zarządzania ryzykiem. Zarządzanie bezpieczeństwem technicznym projektów inwestycyjnych na kolei; koncepcja i wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym Projektu.

 

TSL BIZNES

Haber Elżbieta: Kierowcy pilnie poszukiwani. TSL Biznes 2017, nr 1, s.24-32, rys.5; fot.7,

Kierunki i dynamika rozwoju drogowych przewozów towarowych w Polsce. Wskaźniki pracy przewozowej i udziału polskich przewoźników w unijnym rynku transportu drogowego. Analiza potrzeb przewoźników dotyczących poziomu zatrudnienia i kwalifikacji kierowców. Warunki i bariery dostępu do zawodu kierowcy zawodowego.

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (1/2017)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

STYCZEŃ 2017

 

ARCHITEKTURA MURATOR

AUTOBUSY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

DROGI I MOSTY

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

EUROTRANSPORT

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

KURIER KOLEJOWY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RAILVOLUTION

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TRANSPORT SAMOCHODOWY

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

 

 

ARCHITEKTURA MURATOR

Stiasny Grzegorz, Załuski Daniel: Pomorska Kolej Metropolitarna. (The Pomeranian Metropolitan Railway.) Architektura Murator 2016, nr 12, s.60-74, rys.12; fot.27,

Projekt budowy Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM); architektura i konstrukcje (przekroje) przystanków kolejowych na trasie PKM.

 

AUTOBUSY

Abramowicz Andrzej: Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Autobusy 2016, nr 11, s.6-9, rys.4, tab.3, bibliogr.poz.16.

Koszty i efekty realizacji programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2012 – 2014, finansowanego ze środków publicznych. Wyniki finansowe i dynamika zmian przychodów oraz wskaźniki płynności finansowej PKS w latach 2006 – 2015. Modernizacje i wiek taboru eksploatowanego przez spółkę wg stanu na koniec 2015 r. Skutki optymalizacji zatrudnienia w latach 2012 – 2015. Wnioski dotyczące wpływu udzielonej pomocy publicznej na efektywność procesu restrukturyzacji i poziom rentowności przedsiębiorstwa.

Beger Michał, Połom Marcin: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji publicznej w Gdańsku. (Use ArcGIS software in the analysis of the functioning of urban transport on the example of public transport in Gdańsk.) Autobusy 2016, nr 11, s.16-21, rys.4, bibliogr.poz.11.

Cele i możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej w analizach dostępności transportu publicznego. Przykład zastosowania oprogramowania ArcGIS do analiz danych wektorowych uzyskanych z serwisu OpenStreetMap, dotyczących obciążenia i dostępności sieci tramwajowej i dworców kolejowych w Gdańsku; analiza dostępności transportowej hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena dla imprez masowych.

Grzelec Krzysztof, Okrój Dominik: Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu. (Perspectives for the use of electric buses in the public transport in the chosen city – Sopot.) Autobusy 2016, nr 11, s.26-32, rys.3; fot.2, tab.1, bibliogr.poz.23.

Ocena efektywności eksploatacji i wpływu na środowisko elektrycznych autobusów miejskiej komunikacji zbiorowej. Budowa układu napędowego i cechy eksploatacyjne autobusu elektrycznego z silnikiem asynchronicznym. Porównanie kosztów zużycia energii przez tabor autobusowy w zależności od rodzaju układu napędowego (Diesel, CNG, napęd hybrydowy, ogniwo paliwowe, trolejbus, elektrobus). Charakterystyka systemu transportu publicznego w Sopocie oraz analiza efektywności kosztowej wprowadzenia do eksploatacji elektrobusów.

Molecki Adam: Dynamiczne pasy autobusowe. (Dynamic bus lines.) Autobusy 2016, nr 11, s.10-15, rys.9, bibliogr.poz.6.

Koncepcja i przykłady realizacji pasów autobusowych wydzielonych w sposób dynamiczny w polskich miastach. Usytuowanie i oznakowanie dynamicznego pasa autobusowego. Organizacja ruchu na wydzielonym pasie autobusowym o zmiennej kierunkowości. Przesłanki zastosowania sygnalizacji kabinowej w celu zwiększenia efektywności pasów wydzielanych dynamicznie. Warunki korzystania z pasów autobusowych przez innych użytkowników ruchu.

Sala Karolina: Zastosowanie systemu Trans ERP w koszalińskiej komunikacji miejskiej. (The use of ERP Trans system in public transportation in Koszalin.) Autobusy 2016, nr 11, s.22-25, fot.1, bibliogr.poz.12.

Zadania i funkcje systemów ERP jako narzędzi umożliwiających zintegrowane zarządzanie różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Przykłady zastosowania systemów ERP w zarządzaniu komunikacją miejską na świecie (Singapur, Hongkong, Londyn) i w Polsce (Grudziądz, Koszalin). Wnioski dotyczące efektywności funkcjonowania i wpływu systemu Trans ERP na rozwój Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Koszalinie

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

[Edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 2, s.3-30, rys. wiele,

Cele i założenia polityki UE w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Krajowe i europejskie projekty dotyczące wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży oraz edukacji seniorów. Metodologia opracowywania i wdrażania programów kształcenia i kampanii informacyjnych w obszarze brd.

[Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego]. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 2016, nr 1, s.3-30, rys. wiele,

Rola i zadania Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) jako krajowego systemu informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa drogowego. Zakres gromadzonych informacji i sposoby udostępniania danych o wypadkach. Funkcje i usługi POBR przeznaczone dla różnych grup użytkowników. Możliwości i przykłady wykorzystania POBR do sporządzania analiz z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Drabczyński Paweł: Ergonomia miejsca pracy kierowcy jako warunek bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.24-27, rys.6; fot.8,

Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie ergonomii kabiny kierowcy autobusu (‚Stress prevention for bus drivers’). Standardy dotyczące ergonomicznego miejsca pracy kierowcy (DWP) opracowane przez Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV). Parametry i wyposażenie nowoczesnego stanowiska pracy kierowcy.

Rusak Zbigniew: Przedział pasażerski autobusu przyszłości – przegląd rozwiązań technicznych proponowanych przez producentów. Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2016, nr 142, s.12-22, fot.30,

Konstrukcja i wyposażenie wnętrza przedziału pasażerskiego w autobusach. Warunki techniczne i inne czynniki wpływające na sposób zagospodarowania wnętrza autobusu. Przegląd rozwiązań technicznych oferowanych przez producentów autobusów: układ siedzeń pasażerskich, dodatkowe urządzenia montowane na poręczach, oświetlenie przestrzeni pasażerskiej, informacja pasażerska i urządzenia do poboru opłat, ułatwienia dla niepełnosprawnych podróżnych(miejsce do mocowania wózka inwalidzkiego), materiały wykończeniowe i kolorystyka wnętrza.

 

DROGI I MOSTY

Jaździk- Osmólska Agata, Smółka Łukasz: Analiza nakładów finansowych na drogi powiatowe w latach 2006 – 2010 na przykładzie województwa małopolskiego. (Analysis of expenditure on district roads in the years 2006 – 2010 on the example of Małopolska province.) Drogi i Mosty 2016, nr 3, s.179-189, rys.9, tab.2, bibliogr.poz.12.

Regulacje prawne w zakresie finansowania infrastruktury dróg powiatowych. Źródła finansowania i wielkość nakładów na inwestycje związane z utrzymaniem sieci drogowej w woj. małopolskim; charakterystyka statystyczna sieci dróg powiatowych w woj. małopolskim w latach 2005 – 2010.

 

EUROPEAN RAILWAY REVIEW

Gismondi Danilo: Trenitalia improves rolling stock maintenance using big data. (Trenitalia usprawnia utrzymanie taboru kolejowego wykorzystując duże zbiory danych.) European Railway Review 2016, nr 4,

Charakterystyka innowacyjnego systemu utrzymania taboru włoskich kolei dużych prędkości Trenitalia, wykorzystującego technologie informatyczne i internetowe (Internet Rzeczy – Internet of Things). Architektura, zadania i funkcjonalność Dynamicznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (Dynamic Management Maintenance System – DMMS) umożliwiającego przewidywanie uszkodzeń pojazdów. Wpływ cyfryzacji i technologii przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) na usprawnienie zarządzania taborem kolejowym.

Holzfeind Jochen, Wilczek Krzysztof, Nerlich Ingolf: SwissTAMP – big data in proactive track asset management. (SwissTAMP – duże zbiory danych w proaktywnym zarządzaniu siecią kolejową.) European Railway Review 2016, nr 6, s.41-44,

Koncepcja i funkcjonalność informatycznego systemu swissTAMP, przeznaczonego do analizy i planowania prac utrzymaniowych na sieci kolejowej w Szwajcarii. Założenia i narzędzia informatyczne proaktywnego zarządzania infrastrukturą kolejową; organizacja i technologie przetwarzania danych na platformie IT przedsiębiorstwa SBB.

Sennhenn Frank: ‚Zukunft Bahn’ – the future of railway. (‚Kolej przyszłości’ – przyszłość kolei.) European Railway Review 2016, nr 2, s.55-58,

Kierunki i perspektywy rozwoju niemieckich kolei związane z postępem technologicznym. Koncepcja strategicznego programu DB pt.: „Kolej przyszłości” (Zukunft Bahn). Zadania przedsiębiorstwa DB Netz AG dotyczące wdrażania programu w zakresie infrastruktury kolejowej. Inteligentne systemy zarządzania siecią kolejową oraz przykłady innowacyjnych rozwiązań technologii łączności i diagnostyki kolejowej.

Stenmark John: High speed and high accuracy keep German trains moving. (Wysokie prędkości i precyzja stanowią siłę napędową niemieckich kolei.) European Railway Review 2015, nr 3, s.33-35,

Charakterystyka systemu do pomiaru geometrii torów Trimble GEDO. Zastosowanie i funkcje systemu dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych. Technika zarządzania procesem pomiarowym z wykorzystaniem skanera laserowego 3D i specjalistycznego oprogramowania Trimble GEDO Office.

 

EUROTRANSPORT

Gurnik Peter: New functionalities towards higher automation levels. (Nowe funkcje w automatyce sterowania ruchem.) Eurotransport 2015, nr 1, s.47-49,

Sterowanie ruchem kolejowym. Technologie zwiększające przepustowość linii. Telekomunikacja w systemach kontroli transportu kolejowego.

Kidner Phil: TETRA – delivering Essentials benefits and double digit growth. (TETRA – większe korzyści i podwojenie efektywności eksploatacyjnej.) Eurotransport 2015, nr 1, s.34-37,

Wpływ systemu TETRA na usprawnienie funkcjonowania sieci transportowych. Zapewnienie bezpieczeństwa i szybkiej łączności dyspozytorskiej na przykładzie linii metra.

Noia Giuseppe: Improving services by investing in vehicles, infrastructure and technology. (Poprawa usług transport publicznego w Rzymie poprzez inwestycję w tabor, infrastrukturę i technologie.) Eurotransport 2015, nr 4, s.16-18,

Efektywność eksploatacyjna przewozów publicznych w Rzymie. Technologie informacyjne stosowane przy obsłudze transportu publicznego.

See Edgar: Modernisation and automation of Paris Metro Line 4. (Modernizacja i automatyzacja 4 Linii Metra w Paryżu.) Eurotransport 2015, nr 1, s.44-46,

Systemy i programy automatycznego sterowania ruchem na 4 Linii Metra w Paryżu. Unowocześnianie urządzeń sygnalizacyjnych. Centrum kontroli ruchu. Modernizacja infrastruktury.

 

 

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Doboszyński Witold, Nagórko Krzysztof: Inżynier Budownictwa 2016, nr 10, s.102-108, rys.7; fot.4, bibliogr.poz.8 .

Charakterystyka technologii budowy betonowych mostów ramowych i łukowych. Sposoby budowy mostów o małej i średniej rozpiętości przęseł. Przykłady realizacji betonowych obiektów mostowych w Polsce: obiekt E1 w ciągu drogi krajowej nr 10 (obwodnica Stargardu Szczecińskiego), wiadukt WA-4 (obwodnica Bełchatowa), estakada 6T nad Trasą AK w Warszawie.

Dąbrowski Grzegorz: Torowiska tramwajowe – projektowanie, cz.II. Inżynier Budownictwa 2016, nr 10, s.114-117, rys.3, fot.2,

Zasady projektowania konstrukcji torowych: podsypkowej i bezpodsypkowej. Wykaz dokumentów normatywnych i pomocniczych służących projektowaniu torowisk. Sposoby mocowania szyn do podbudowy bezpodsypkowej. Rozwiązania inżynieryjne stosowane w celu zapobiegania destrukcji szyn i tłumienia hałasu. Analiza parametrów podłoża i odwodnienie konstrukcji torowiska. Wymagania dotyczące projektowania peronów tramwajowych.

Górczewska Małgorzata: Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych i rowerzystów. Inżynier Budownictwa 2016, nr 12, s.71-76, rys.3; fot.3, tab.3, bibliogr.poz.5.

Wymagania w zakresie parametrów oświetlenia drogowego i prawidłowego usytuowania opraw oświetleniowych w Polsce (normy zharmonizowane), Czechach (wytyczne Ministerstwa Transportu Czech) i Niemczech (DIN 67523). Zasady oświetlenia przejść dla pieszych i rowerzystów na podstawie przepisów norm zharmonizowanych: PN-76/E-02032 „Oświetlenie dróg publicznych” i PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. Wnioski dotyczące potrzeby opracowania krajowych zaleceń oświetlenia przejść dla pieszych, stanowiących uzupełnienie wymagań normatywnych.

Sagan Joanna, Sobotka Anna: Odzysk materiałów podczas remontów obiektów budowlanych. Inżynier Budownictwa 2016, nr 12, s.65-70, rys.5; fot. 2, tab.2, bibliogr.poz.13.

Cele i logistyka gospodarki odpadami budowlanymi. Koszty i efektywność odzysku materiałów podczas remontów obiektów budowlanych. Porównanie kosztów konwencjonalnej rozbiórki oraz dekonstrukcji budynku. Praktyka odzyskiwania surowców z wyrobów budowlanych na przykładzie zagospodarowania gruzu betonowego podczas remontu dworca kolejowego w Gliwicach.

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Doboszyński Witold, Kieniewicz Maciej, Świąder Łukasz: O odbudowie po pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie. (About the reconstruction after fire of the Łazienkowski Bridge in Warsaw.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 12, s.635-640, rys.6; fot.8, bibliogr.poz.3.

Projekt i realizacja odbudowy mostu Łazienkowskiego w Warszawie po pożarze w 2015 r. Ocena uszkodzeń konstrukcji mostu spowodowanych pożarem. Koncepcja i zakres prac rekonstrukcyjnych; detale konstrukcji i urządzeń mostowych; przekroje konstrukcji stalowej i kablobetonowej; wizualizacja ścieżki rowerowej.

 

JAPAN RAILWAY AND TRANSPORT REVIEW

Takikawa Mitsunobu: Innovation in railway maintenance utilizing information and communication technology /smart maintenance initiative/. (Innowacyjne rozwiązania w utrzymaniu kolei wykorzystujące informacyjno-komunikacyjne technologie /inicjatywa inteligentnego utrzymania/.) Japan Railway and Transport Review 2016, nr 67, s.22-35,

Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu kolejami japońskimi, w tym systemy zarządzania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Przykłady wdrożenia ICT w utrzymaniu infrastruktury transportu kolejowego: Internet Rzeczy (Internet of Things), analiza dużych zbiorów danych (big data), sztuczna inteligencja (AI). Charakterystyka metod i narzędzi inteligentnego utrzymania infrastruktury kolejowej.

 

KURIER KOLEJOWY

Golik Mariusz: Kolejarski ruch oporu. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.54-55, fot.1,

Historia udziału polskich kolejarzy w walce z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. Współpraca pracowników kolejowych z armiami podziemnymi w zakresie prowadzonych akcji dywersyjnych i sabotażu.

Gościniarek Sebastian: Czy połączenie kolejowe może poprawić konkurencyjność portu lotniczego?. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.38-39, fot.1,

Wpływ intermodalności połączeń transportowych na poprawę konkurencyjności usług portów lotniczych. Ocena jakości połączeń kolejowych z polskimi portami lotniczymi na przykładzie Lotniska Chopina. Czynniki i uwarunkowania zwiększenia udziału kolei w obsłudze lotnisk w Polsce.

Góra Ignacy: Filar techniczny czwartego pakietu kolejowego – zmiany z punktu widzenia rynku. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.14-16, fot.1,

Przedmiot i zakres regulacji IV pakietu kolejowego UE w sprawach dotyczących interoperacyjności i zwiększenia bezpieczeństwa kolei europejskich, m.in.: zadania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, certyfikacja bezpieczeństwa i zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu, obowiązki przewoźników i zarządców związane z kontrolą ryzyka.

Jezierski Przemysław B.: Metro w Panama City. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.50, fot.1,

Budowa i eksploatacja metra w Panama-City (stolicy Panamy).

Jezierski Przemysław B.: Południowoamerykański Orient-Express. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.48-49, fot.3,

Charakterystyka oferty przewozu luksusowym pociągiem Andean Explorer na trasie Cuzco – Puno w Peru.

Kuta Grzegorz, Wilgusiak Rafał: [Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym]. Kurier Kolejowy 2016, nr 13, s.22-28, fot.7,

Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu kolejowego związanych z atakami hakerskimi na systemy kolejowe. Podatność systemów automatycznych i sterowania ruchem na cyberataki. Wypowiedzi ekspertów na temat zakresu i narzędzi ochrony danych informatycznych kolei.

Tomczak Jakub: Licencjonowanie transportu kolejowego po zmianach ustawy. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.52-53, fot.1,

Warunki prawne i wymagania dotyczące licencjonowania przewozów kolejowych w Polsce. Założenia projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie: zmiany zasad licencjonowania transportu kolejowego, warunków uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Wilgusiak Rafał: Na torze do przyszłości. Kurier Kolejowy 2016, nr 12, s.32-37, fot.13,

Charakterystyka pojazdów szynowych nowej generacji zaprezentowanych na Targach InnoTrans 2016 w Berlinie. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów kolejowych i tramwajów z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym.

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz. II). (Building facilities needed for targets of security and defence (p. II).) Przegląd Techniczny 2016, nr 25-26, s.24-26, rys.2, bibliogr.poz.5.

Kategorie obiektów budowlanych szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz wymagających szczególnej ochrony (w tym obiekty infrastruktury transportu). Procedura postępowania organów administracji w sprawie uznania obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Dziedzic Tomasz: Transport lotniczy jako stymulator rozwoju, cz.III. (Aviation as a stimulator of development, p.III.) Przegląd Techniczny 2016, nr 25-26, s.21-23, rys.3, bibliogr.poz.23.

Analiza rozwoju transportu lotniczego na tle trendów wzrostu światowej gospodarki w latach 2000 – 2015. Porównanie dynamiki zmian światowego PKB i wybranych parametrów światowego transportu lotniczego w okresie 2000 – 2015. Statystyka dostaw samolotów Airbus i Boeing zrealizowanych w latach 2000 – 2015 oraz prognozy popytu na flotę lotniczą do 2034 r.

 

RAILVOLUTION

1520 Strategic Partnership In Sochi. (Strategiczne Partnerstwo 1520 w Soczi.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

Głównym tematem Biznesowego 11 Forum Międzynarodowego „Strategicheskoe partnerstwo 1520”, które odbyło się w Soczi w dniach 2-3 czerwca 2016, była „Mapa priorytetów dla państw korzystających z sieci kolei szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm”. 2 czerwca 2016 roku przedstawiciel rosyjskiej kolei Oleg Belozyorov i przedstawiciel Krajowej Spółki kolejowej Kazachstanu Askar Mamin podpisali umowę o współpracy w zakresie elektronicznej wymiany danych w międzynarodowym transporcie towarowym. Firma Siemens była jednym z uczestników konferencji podsumowującym swą aktywność na terenie Rosji.

DAKO-CZ, Leading Manufacturer Of Braking Systems For Rail Vehicles. (DAKO- CZ wiodący producent systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych.) Railvolution 2016, nr 4, s.127,

Jest to producent pneumatycznych układów hamulcowych elektro-mechanicznych i hydraulicznych dla pojazdów szynowych. Firma dostarcza hamulce do wagonów towarowych, osobowych i podmiejskich a także lokomotyw, wagonów metra i tramwajów. Nie tylko Europa, ale także Algieria, Malezja, Indonezja i Chiny korzystają z zastosowań firmy DAKO- CZ. Tradycje powstania firmy sięgają 1816 a 200letnia działalność to także upamiętnienie niektórych produktów firmy. Dzisiaj oferuje ona kompletne systemy hamulcowe, w tym kompakty hamulców, panele hamulcowe, tarcze hamulcowe, cylindry hamulcowe, rozdzielnie zaworów, armatury i inne. DACO- CZ wytwarza najnowsze technologie wykorzystywane w wagonach towarowych, ale także korzysta z zastosowania dawnych technik i łączenia ich z innowacjami, w szczególności w zintegrowanych hamulcach i hamulcach tarczowych.

Syslogic railway computer in rolling stock. (Kolejowy komputer Syslogic w taborze przyszłości.) Railvolution 2015, nr 1, s.34-35,

Szynowa jednostka komunikacyjna w taborze Stadlers, czyli „wszystko pod kontrolą”. Firma Stadler stworzyła zdalny system analizy informujący o wszelkich zmianach i nieprawidłowościach w działaniu taboru, w którym system zostanie zainstalowany. Projekt wprowadzony został w Szwajcarii w fabryce firmy Stadler. Stadler dostarcza pociągi na całym świecie. Jej najbardziej znane modele FLIRT i KISS testowane są także w Serbii i w Rosji, gdzie temperatury zimą są bardzo niskie. Za pomocą zdalnego systemu istnieje możliwość kontroli nieprawidłowości pojawiających się w taborze nawet na odległość. Dzięki temu Stadler monitoruje system produkcyjny oraz unowocześnia technologię w oparciu o dane uzyskane z komputerów zainstalowanych w taborze.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Bryniarska Zofia, Jastrząb Wojciech: Analiza wpływu nieplanowanych zatrzymań pojazdów komunikacji tramwajowej na płynność ruchu na przykładzie Krakowa. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.55-60, rys. 7, tab.4, bibliogr. poz. 7.

Wyniki analizy płynności ruchu pojazdów komunikacji tramwajowej na podstawie analizy liczby nieplanowanych zatrzymań tramwajów i czasu ich trwania w zależności od przyczyny zatrzymań, lokalizacji, podmiotów odpowiedzialnych za spowodowanie zatrzymania i liczby dodatkowych tramwajów uczestniczących w zatrzymaniu.

Bul Radosław: Droga do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – działania na rzecz budowy systemu kolei w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.23-29, rys.5, tab.2, bibliogr.poz.13.

Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Bąk Radosław: Funkcjonowanie pasa ruchu z dwiema grupami sygnałowymi na skrzyżowaniach z sygnalizacją. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.48-54, rys.7, tab.2, bibliogr.poz.9.

Przedstawienie sposobu obliczania przepustowości pasa ruchu sterowanego dwiema grupami sygnałowymi, bazującego na prawdopodobieństwie wystąpienia blokowania się pojazdów jednej relacji na drugą, na przykładzie danych wypadkowych ze skrzyżowań w Krakowie.

Bąkowski Wojciech: Metodyka ustalania popytu gospodarstw domowych na usługi transportu zbiorowego. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.14-17, rys.1, bibliogr.poz.6.

Kryteria wyboru korzystania z samochodu osobowego w kontekście usług transportu zbiorowego. Podatność gospodarstw domowych posiadających samochód osobowy na korzystanie z usług komunikacji zbiorowej.

Duda- Wiertel Urszula, Nosal Katarzyna: Proces realizacji i rezultaty Kampanii Marketingu Aktywnego promującej transport publiczny w obszarach podmiejskich. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.42-47, rys.7, bibliogr. poz. 12.

Proces realizacji oraz rezultaty organizacji Kampanii Marketingu Aktywnego, promującej usługi transportu zbiorowego w podkrakowskiej gminie Liszki. Wybrane wyniki realizacji kampanii.

Faron Aleksandra: Koncepcja zagospodarowania terenów Politechniki Krakowskiej w Czyżynach w powiązaniu z systemem transportowym. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.37-41, rys.3, tab.1, bibliogr.poz.3.

Przykład przekształcenia planowanej struktury monofunkcyjnej, w funkcji usługowo-biurowej w Krakowie, na wielofunkcyjną, w powiązaniu z systemem transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego, a także z sąsiadującą zabudową mieszkaniową.

Kempa Jan, Iwanowicz Damian: Ogólna ocena i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w przewozach regionalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.6-13, fot.2; rys.1, tab.3, bibliogr. poz. 8.

Ocena i diagnoza stanu istniejącego oraz uwarunkowania i koncepcja rozwoju systemu informacji pasażerskiej w regionalnej komunikacji województwa kujawsko-pomorskiego.

Malasek Jacek: Zarys nowego paradygmatu zarządzania transportem w miastach. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.30-36, rys.5; fot.4, bibliogr.poz.12.

Zarys nowego paradygmatu transportu miejskiego determinowanego starzeniem się społeczeństw, rozwojem idei Smart City oraz gwałtownym postępem w dziedzinie automatyzacji ruchu drogowego. Projekt nowej agendy badawczo-naukowej dla kolejnych interdyscyplinarnych programów unijnych HORIZON 2020.

Pilecka Elżbieta: Geologiczne uwarunkowania budowy metra w Krakowie i możliwości wykorzystania metod geofizycznych w ich ocenie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 11, s.18-22, rys.7, bibliogr.poz.22.

Kierunki rozwoju systemu transportowego w Krakowie. Historyczne koncepcje budowy metra w Krakowie; budowa geologiczna miasta. Rola metod geofizycznych w rozpoznaniu tras metra w Krakowie.

Pogodzińska Sylwia: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego. (Selected issues of cyclists safety.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 12, s.6-12, rys.9, tab.3, bibliogr.poz.22.

Analiza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu rowerzystów w odniesieniu do innych grup użytkowników dróg. Czynniki ryzyka oraz najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Ocena stanu bezpieczeństwa rowerzystów w woj. małopolskim na podstawie danych statystycznych z lat 2007 – 2014. Wpływ stanu infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Starczewski Jakub: Aspekt wykorzystania rowerów towarowych w dystrybucji towarów wewnątrz aglomeracji miejskich. (Using of cargo bikes in the distribution of goods within urban areas.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 12, s.42-48, rys.2; fot.8, tab.2, bibliogr.poz.26.

Trendy rozwoju komunikacji rowerowej w Polsce na tle innych państw europejskich; dane porównawcze dotyczące liczby osób i liczby rowerów w Holandii i Polsce. Organizacja dystrybucji towarów w miastach z wykorzystaniem rowerów jako środka transportu. Rodzaje rowerów towarowych z uwzględnieniem ich potencjalnego zastosowania w łańcuchu dostaw. Zasady logistyki rowerowej (cyklologistyki). Usługi transportu rowerowego w przewozach kurierskich.

 

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Brdulak Jacek, Zakrzewski Bartosz: Zasady teoretyczne zarządzania infrastrukturą korytarzy transportowych na przykładzie paneuropejskiego korytarza transportowego nr II. (Theoretical principles of the transport corridors infrastructure management using the example of the pan-european transport corridor II.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.5-22, bibliogr.poz.18.

Teoretyczne koncepcje zarządzania infrastrukturą transportu drogowego w korytarzach paneuropejskich. Zasady i technika zarządzania przedsiębiorstwem infrastrukturalnym. Zagadnienia organizacji centrów logistycznych.

Gis Maciej: Elektryfikacja transportu samochodowego. (Electrification of motor transport.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.35-57, rys.15; fot.4, tab.2, bibliogr.poz.29.

Kierunki i perspektywy rozwoju technologii napędów samochodowych. Porównanie cech eksploatacyjnych i efektywności silników spalinowych oraz pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Charakterystyka pojazdów z ogniwami paliwowymi. Rodzaje akumulatorów stosowanych w samochodach hybrydowych, elektrycznych i wodorowych. Stan aktualny i założenia elektryfikacji transportu samochodowego w Europie.

Kontrola techniczna pojazdów z adaptacjami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pilotażowe badanie ankietowe wśród diagnostów stacji kontroli pojazdów. (Technical inspection of the vehicles with adaptations designed for people with disabilities. Pilot questionnaire survey among the vehicle inspection stations diagnosticians.) Transport Samochodowy 2016, nr 3,

Zasady i sposoby wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów po zmianach adaptacyjnych przeprowadzanych dla kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Regulacje prawne w zakresie przeglądów technicznych pojazdów z adaptacjami. Przykładowe urządzenia adaptacyjne dostępne w Polsce dla niepełnosprawnych klientów. Wyniki badań ankietowych dotyczących zagadnień montażu i kontroli technicznej urządzeń adaptacyjnych w pojazdach samochodowych, przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Załącznik: „Warunki Techniczne. Dodatkowe urządzenia sterowania hamulcami oraz przyspieszeniem pojazdu. Wymagania i badania.” (WTS- ITS 90/10-ZBH).

Koźma Mateusz, Skitek Piotr, Sydor Maciej: Ergonomiczne kryteria doboru dostosowań pojazdów osobowych dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu [cz.1 i 2]. (Ergonomic selection criteria for the adaptation of passenger vehicles for people with mobility dysfunctions [Part 1 and Part 2].) Transport Samochodowy 2016, nr 3, s.105-126, rys.7, tab.5, bibliogr.poz.25.

Kryteria doboru urządzeń adaptujących seryjne samochody osobowe do potrzeb niepełnosprawnych kierowców. Rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie dostosowania pojazdów do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności ruchowej. Propozycja algorytmu doboru pojazdu oraz zastosowanych w nim urządzeń adaptacyjnych.

Menes Maciej: Ewolucja zbiorowego transportu publicznego w polskich miastach w latach 1990 – 2013. (Evolution of the collective public transport in the polish cities in the years 1990 – 2013.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.23-34, tab.5, bibliogr.poz.9.

Analiza rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej w Polsce w latach 1990 – 2013. Statystyki ilościowe dotyczące sieci komunikacyjnej, przewozów pasażerskich i taboru transportowego w polskich aglomeracjach. Struktura podróży i sposoby przemieszczania się w dużych i średnich miastach oraz w Warszawie. Ewolucja prawa w dziedzinie organizacji transportu publicznego.

Ucińska Monika, Odachowska Ewa: Niepełnosprawność jako konsekwencja wypadku drogowego – psychologiczne wsparcie osób z dysfunkcjami. (Disability as a consequence of the road accident – psychological support for people with dysfunctions.) Transport Samochodowy 2016, nr 3, s.53-70, rys.1, bibliogr.poz.49.

Psychologiczny aspekt utraty sprawności fizycznej i powstania niepełnosprawności wskutek wypadku drogowego. System wsparcia udzielanego przez terapeutów i instytucje publiczne ofiarom wypadków drogowych w Polsce.

Zbyszyński Mariusz, Świderski Andrzej: Agresywne zachowania osób starszych a bezpieczeństwo ruchu drogowego. (Agressive behavior of elderly people a road traffic safety.) Transport Samochodowy 2016, nr 2, s.67-79, rys.3, tab.3, bibliogr.poz.16.

Analiza wpływu zachowań komunikacyjnych starszych kierowców na bezpieczeństwo drogowe – w tym zachowań agresywnych. Ocena zależności pomiędzy wiekiem kierowcy a występowaniem problemów z prowadzeniem samochodu. Postrzeganie starszych kierowców przez innych uczestników ruchu drogowego. Udział starszych kierowców w wypadkach drogowych w Polsce w latach 2014 – 2015. Prognozy dotyczące wzrostu ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym wśród osób starszych w Europie do 2020 r.

 

TRANSPORT TECHNIKA MOTORYZACYJNA

300 + 1 Solarisów InterUrbino. Transport Technika Motoryzacyjna 2016, nr 8, s.84-88, rys.6; fot.11,

Charakterystyka konstrukcji i wyposażenia autobusu Solaris InterUrbino przeznaczonego do obsługi produkcji filmowych i celów edukacyjnych (Mobilne Centrum Edukacji Audiowizualnej – Cinebus).

 

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (12/2016)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

GRUDZIEŃ 2016

 

AUTOBUSY

DROGOWNICTWO

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

GŁOS MASZYNISTY

KZA EXPRESS

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

MOSTY

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

RYNEK KOLEJOWY

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TSL BIZNES

WPROST

 

 

AUTOBUSY

Praca Inspekcji Transportu Drogowego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Autobusy 2016, nr 10, s.15-19, fot.3; rys.2, bibliogr.poz.20.

Podstawy prawne powołania i funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego (ITD); struktura organizacyjna i zadania. Na przykładzie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawiono czynności wykonywane na drogach: sposób przygotowania planów kontroli pojazdów na drogach, główne punkty kontrolne oraz tabor samochodowy i sprzęt używany w czasie kontroli. Krytyczna ocena sposobu kontroli pojazdów drogowych przez ITD.

Płachecka Magdalena: Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Autobusy 2016, nr 10, s.20-23, tab.2, bibliogr.poz.14.

Analiza poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach oraz prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Raczyńska-Buława Ewa: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie – założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych. Autobusy 2016, nr 10, s.8-14, bibliogr.poz.15.

Główne założenia programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej na lata 2011-2020; dane statystyczne dotyczące wypadków, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz waga interdyscyplinarnych i kompleksowych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

 

DROGOWNICTWO

Maśkiewicz Jakub: Synteza Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich. (Synthesis of traffic census in 2015 on national nad regional roads.) Drogownictwo 2015, nr 11, s.364-370, rys.2, tab.9, bibliogr.poz.4.

Zakres i metodyka pomiarów ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w ramach Generalnych Pomiarów Ruchu (GPR) w Polsce w 2015 r. Analiza obciążenia ruchem sieci drogowej w 2015 r. w porównaniu do wyników GPR z 2010 r.; wielkość i struktura rodzajowa średniego dobowego ruchu pojazdów ogółem, w godzinach nocnych oraz w miesiącach letnich i zimowych.

Rożek Karol: Ruch rowerowy w pasie drogowym. (Bicycle traffic in road right of way.) Drogownictwo 2016, nr 11, s.339-346, bibliogr.poz.11.

Warunki formalno-prawne oraz techniczne realizacji dróg rowerowych; charakterystyka funkcjonalna i parametry elementów infrastruktury rowerowej. Zasady i sposoby organizacji ruchu rowerowego: na zasadach ogólnych, pasy i kontrapasy rowerowe, śluzy rowerowe. Rodzaje nawierzchni i oznakowanie dróg rowerowych.

Stańczyk Andrzej: Jedwabny Szlak z betonu. (‚Silk Route’ in concrete.) Drogownictwo 2016, nr 10, s.333-335, fot.6,

Historia i współczesny stan odcinka trasy Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie.

Suwara Tadeusz: Doświadczenia i problemy w projektowaniu infrastruktury drogowej. (Experience and problems in road infrastructure design.) Drogownictwo 2015, nr 11, s.371-374, rys.2,

Charakterystyka procesu przygotowania inwestycji drogowej na przykładzie realizacji drogi ekspresowej S-74 w latach 2006 – 2016. Przesłanki środowiskowe zmiany przebiegu trasy przez obszary Natura 2000. Wymagania formalno-prawne i procedury administracyjne dotyczące budowy drogi w systemie „projektuj i buduj”.

 

GEOINŻYNIERIA DROGI MOSTY TUNELE

Bień Joanna: Trzecia przeprawa mostowa przez Bosfor. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.56-57, fot.3,

Konstrukcja i parametry hybrydowego mostu drogowo-kolejowego przez cieśninę Bosfor w Turcji.

Bień Joanna, Sumara Agata: To będzie najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.78-79, rys.1, tab.1,

Założenia projektowe budowy tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S7; warunki hydrogeologiczne budowy i ich znaczenie w procesie realizacji inwestycji.

Dukała Dagmara: 9 wybranych mostów kolejowych objętych modernizacją w 2015 r. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 1, s.64-66, fot.9,

Koszty inwestycyjne i zakres modernizacji mostów kolejowych wykonanych przez PKP PLK w 2015 r.: most nad Wartą w Starołęce, most zwodzony na rzece Regalica, most na Martwej Wiśle, most przez Wisłokę w Dębicy, most przez Pilicę w Tomaszowie Mazowieckim, most nad Odrą we Wrocławiu, most nad Nysą Łużycką, most na rzece Wisłok w Tryńczy, most nad Liwcem (Rail Baltica).

Dukała Dagmara: Integracja transportu miejskiego i kolejowego w aglomeracjach. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 1, s.56-57, fot.3,

Wpływ inwestycji kolejowych na usprawnienie komunikacji zbiorowej w polskich aglomeracjach oraz założenia integracji kolei i transportu miejskiego. Kolejowe inwestycje infrastrukturalne planowane i realizowane przez PKP PLK w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu.

[Inwestycje transportowe w Polsce finansowane ze środków funduszu ‚Łącząc Europę’]. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 2016, nr 3, s.40-53,

Charakterystyka inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, współfinansowanych ze środków funduszu „Łącząc Europę” w latach 2015 – 2016: koszty i finansowanie inwestycji kolejowych; rozbudowa dróg ekspresowych S5 i S7; obwodnice miast w województwach wielkopolskim, opolskim i łódzkim.

 

GŁOS MASZYNISTY

Zarzecki Rafał: ERA o bezpieczeństwie na kolei. Głos Maszynisty 2016, nr 11, s.8-9, rys.1,

Analiza wypadkowości na kolejach UE na podstawie raportu Europejskiej Agencji Kolejowej za lata 2012 – 2014; liczba śmiertelnych ofiar wypadków kolejowych w państwach członkowskich w latach 2010 – 2014.

 

KZA EXPRESS

Faron Barbara: Z Warszawy do Wiednia, Kolej Warszawsko-Wiedeńska. KZA Express 2016, nr 14, s.78-82, fot.4,

Historia budowy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej: projekt i realizacja inwestycji w latach 1835 – 1845, działalność Towarzystwa Akcyjnego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, eksploatacja linii do czasów współczesnych.

Kołaczek Piotr: Infrastruktura kolejowa Polska a UE. KZA Express 2016, nr 14, s.58-63, rys.3,

Cele i zadania europejskiej polityki transportowej dotyczące zrównoważonego rozwoju transportu oraz budowy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN- T) do 2050 r. Priorytety w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce oraz założenia finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach TEN- T.

Kołaczek Piotr: Kierunki rozwoju napędu lokomotyw. KZA Express 2016, nr 14, s.42-49, fot.4,

Ewolucja technologiczna układów napędowych pojazdów szynowych ukierunkowana na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez tabor kolejowy. Konstrukcja i cechy eksploatacyjne lokomotyw: spalinowych, spalinowych hybrydowych, elektrycznych, z napędem jądrowym.

Kołaczek Piotr: Liczniki energii trakcyjnej. KZA Express 2016, nr 14, s.32-35, fot.2,

Metody rozliczania zużycia energii przez pojazdy trakcyjne. Przesłanki i korzyści wyposażenia pojazdów kolejowych w indywidualne liczniki energii elektrycznej. Wymagania dotyczące budowy i działania liczników energii zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PKP Energetyka.

Kuś Łukasz: Kolej coraz bardziej miejska. KZA Express 2016, nr 14, s.36-40, fot.3,

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju szybkich kolei miejskich (SKM) w polskich aglomeracjach. Rodzaje systemów SKM oraz doświadczenia z ich eksploatacji w miastach polskich i niemieckich (Berlin, Hamburg); organizacja i funkcjonowanie zintegrowanych systemów kolei aglomeracyjnej w: Trójmieście, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Plany budowy SKM w konurbacji górnośląskiej i Bydgoszczy.

Sobolak Justyna: Muzea kolejnictwa w Polsce. KZA Express 2016, nr 14, s.70-77, fot.6,

Charakterystyka zbiorów muzealnych w zakresie taboru i techniki kolejowej w Polsce: Stacja Muzeum w Warszawie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, stacja kolei wąskotorowej w Rudach, Skansen Maszyn Parowych w Tarnowskich Górach, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Parowozownia Skierniewice, Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli-Karsznicach, parowozownia Wolsztyn, Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie, Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gryficach.

Sobolak Justyna: Otwarcie rynku kolejowego. KZA Express 2016, nr 14, s.54-57, fot.2,

Główne cele IV Pakietu Kolejowego oraz korzyści wynikające z liberalizacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE.

Sobolak Justyna: {Nie}bezpieczne przejazdy. KZA Express 2016, nr 14, s.28-31, fot.2,

Najczęściej występujące przyczyny wypadków na przejazdach kolejowych. Inicjatywy i działania PKP PLK na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych.

Syryjczyk Tadeusz: Po co duża prędkość? Jak do niej dochodzimy?. KZA Express 2016, nr 14, s.18-23, fot.3,

Cele i przesłanki budowy sieci kolei dużych prędkości (kdp) w Polsce. Wpływ zwiększenia prędkości pociągów na poprawę konkurencyjności usług kolejowego transportu pasażerskiego. Koszty i efektywność dostosowania parametrów infrastruktury i taboru kolejowego do podwyższonej prędkości jazdy. Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kdp.

Zielaskiewicz Henryk: Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów towarowych. KZA Express 2016, nr 14, s.6-16, rys.9; fot.5, tab.2, bibliogr.poz.2.

Uwarunkowania i czynniki konkurencji między transportem drogowym i kolejowym. Porównanie udziału kolei i transportu drogowego w rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 2008 – 2015. Plany i perspektywy w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej oraz kolejowego transportu intermodalnego; prognozowane efekty Krajowego Programu Kolejowego w latach 2015 – 2023.

Ziemski Marcin: Jaka kolej po Unii. KZA Express 2016, nr 14, s.50-53, fot.2,

Perspektywy finansowania inwestycji kolejowych z funduszy unijnych i krajowego budżetu po 2023 r. Propozycje dotyczące modelu finansowania infrastruktury kolejowej i systemowego wsparcia przewoźników przez państwo.

Ziemski Marcin: Wzór na Kolejową Dolinę. KZA Express 2016, nr 14, s.24-27, rys.2,

Założenia i perspektywy realizacji planów rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu kolejowego (Luxtorpeda 2.0, Kolejowa Dolina).

 

LOGISTYKA A JAKOŚĆ

Ryńska Joanna: Lotniska regionalne rosną. Logistyka a Jakość 2016, nr 6, s.46-48, fot.4, tab.1,

Charakterystyka inwestycji w infrastrukturę lotniczego transportu realizowanych na potrzeby konkretnych najemców – najczęściej firm logistycznych lub kurierskich, dla których obiekty na lotniskach odgrywają istotną rolę w strategii rozwoju transportu krajowego i międzynarodowego.

 

MOSTY

Biliszczuk Jan: Most kolejowy w Chabarowsku. (Rail bridge in Khabarovsk.) Mosty 2016, nr 6, s.85-86, rys.2; fot.5,

Działalność przedsiębiorstwa K. Rudzki i Spółka w zakresie budownictwa mostowego w Rosji (1858-1948). Charakterystyka konstrukcji stalowego mostu kolejowego przez Amur w Chabarowsku (1916 – 1999).

Hawryszków Paweł, Halicki Mateusz: Alpejskie konstrukcje – kładki na najwyższym pułapie świata. (Bridge structures in Alps.) Mosty 2016, nr 6, s.82-84, rys.4; fot.9, bibliogr.poz.7.

Porównanie konstrukcji wiszących kładek dla pieszych w Alpach Szwajcarskich: Titlis Cliff Walk i Peak Walk. Przykłady niekonwencjonalnych rozwiązań inżynieryjnych zastosowanych przy budowie kładek.

Staruch Małgorzata, Kliszewski Łukasz, Bulejko Pavel: Budowa zielonego mostu nad istniejącą autostradą D2 na Słowacji. (A new green bridge built over an existing motorway in Slovakia.) Mosty 2016, nr 6, s.76-78, rys.1; fot.6,

Charakterystyka konstrukcji mostu z przejściem dla zwierząt położonego w ciągu autostrady D2 na Słowacji (w ramach Korytarza Alpejsko-Karpackiego). Technologia budowy mostu i zastosowane rozwiązania inżynieryjne.

Stryszyk- Wieloszewska Bogumiła: Budowa przejścia dla zwierząt PE-1.1 jako przykład szybkiego i łatwego montażu obiektów z elementów prefabrykowanych o niskich kosztach eksploatacji. (The construction of the wildlife crossing PE-1.1 as an example of low-cost, quick and easy assembly of engineering structures made of precast concrete elements.) Mosty 2016, nr 6, s.71-74, rys.2; fot.8,

Konstrukcja i parametry przejścia dla zwierząt wykonanego z prefabrykatów żelbetowych na drodze ekspresowej S-7. Przebieg prac budowlanych i montażowych oraz system odwodnienia obiektu.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Borkowski Maciej: Odblokujmy potencjał Gdyni. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 23, s.13-15, rys.2; fot.1,

Ocena potencjału przeładunkowego i zdolności konkurencyjnej portu morskiego w Gdyni w zakresie obsługi ładunków kontenerowych; efektywność inwestycji infrastrukturalnych w gdyńskim porcie wobec trendów na światowym rynku żeglugi kontenerowej. Porównanie wielkości przeładunków kontenerów w portach morskich w Gdyni i w Gdańsku w latach 2007 – 2016.

Borkowski Maciej, Gogol Krzysztof: [Przeładunki masowe w polskich portach morskich]. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 24, s.9-15, rys.9; fot.4, tab.1,

Wielkość i struktura przeładunków towarów masowych w polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, Police) w latach 2015 – 2016; statystyka przeładunków w portach w ciągu 10 miesięcy i rocznie w latach 2010 – 2016. Stan światowej floty masowców i trendy koniunktury na rynku żeglugowym w 2016 r.

Zamknięty rozdział historii?. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 24,

Statystyka przeładunków w terminalach kontenerowych w polskich portach morskich w listopadzie 2015 r. i 2016 r.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Pawlik Marek: Bezpieczeństwo kolei w kontekście powiązań pomiędzy dyrektywami o bezpieczeństwie kolei i o interoperacyjności kolei, analiza z punktu widzenia wymagania zasadniczego ‚bezpieczeństwo’. (Rail safety in the context of the relationship between the directives on safety and on the other hand, interoperability, analysis from the point of view of essential requirement ‚safety’.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 12, s.23-29, bibliogr.poz.4.

Analiza prawa UE w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Charakterystyka porównawcza regulacji prawnych dyrektywy o bezpieczeństwie kolei i dyrektywy o interoperacyjności kolei, obejmująca zagadnienia: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo elektryczne, zabezpieczenie przed dostępem i przed pożarem, oddziaływanie taboru na tor kolejowy i obiekty inżynieryjne, sterowanie ruchem kolejowym, przepisy ruchowe, kwalifikacje personelu, bezpieczeństwo podróżnych. Wymagania dotyczące informatycznego wsparcia bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zakres obowiązywania specyfikacji TSI i dokumentów normatywnych. Zasady stosowania norm bezpieczeństwa w projektowaniu i realizacji inwestycji kolejowych.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dybalski Jakub: Osiemnastka w pociągu. W całej Europie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.46-47, fot.1,

Cele i perspektywy realizacji oferty darmowych przejazdów dla młodzieży transportem kolejowym w UE.

Jasiński Rafał: Modernizacja ‚siódemki’ ożywi lokalne linie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.40-42, fot.3,

Zakres prac modernizacyjnych na linii kolejowej nr 7, prowadzonych na odcinku Otwock – Lublin. Organizacja ruchu pociągów i objazdy przewidziane w trakcie realizacji robót torowych.

Madrjas Jakub: Nowy plan transportowy MIB. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.34-35, fot.1,

Założenia projektu nowelizacji planu transportowego przewozów kolejowych przedstawione przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; podsumowanie realizacji planu transportowego z 2012 r. w zakresie średniej prędkości handlowej pociągów pasażerskich.

Pastor Łukasz: Dworzec w Skarżysku-Kamiennej jednym z dziesięciu ‚szczęśliwców’. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.43-45, fot.1,

Założenia projektowe i źródła finansowania modernizacji dworca kolejowego w Skarżysku Kamiennej.

Rydzyński Paweł: Z Gdańska do Szczecina przez Kołobrzeg i lotnisko w Goleniowie. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.36-38, rys.1; fot.1,

Projekt rozbudowy układu linii kolejowych wokół Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych Szczecina z Trójmiastem, Kołobrzegiem, Koszalinem i Świnoujściem.

Rydzyński Paweł, Fiszer Kasper: Pomorze uprości zakup biletów. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.51-53, fot.1,

Założenia projektowe jednolitego systemu biletowego transportu publicznego w woj. pomorskim. Wzorcowe rozwiązania zintegrowanego systemu pobierania opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Koncepcja wykorzystania kart płatniczych do zakupu biletów transportu zbiorowego w Łodzi.

Szymajda Michał: Jak rozwinie się trójmiejska kolej aglomeracyjna?. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.54-55,

Stan obecny i perspektywy rozwoju połączeń kolejowych realizowanych przez PKP SKM Trójmiasto w aglomeracji trójmiejskiej.

Urbanowicz Witold: Warszawa aktualizuje priorytety transportowe. Więcej metra i tramwajów. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.56-59, fot.4,

Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury transportu szynowego w Warszawie: plan rozbudowy II linii metra do 2023 r.; budowa tras tramwajowych; perspektywy realizacji Mostu Krasińskiego przez Wisłę.

[Ekspansja Chin na rynki kolejowe]. Rynek Kolejowy 2016, nr 12, s.20-33,

Działania ekspansywne chińskich przedsiębiorstw na polskim i światowym rynku kolejowym. Problemy realizacji infrastrukturalnych inwestycji drogowych i kolejowych z udziałem chińskich wykonawców (m.in. budowa autostrady A2, modernizacja linii kolejowej nr 447). Chińskie inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej w Afryce na przykładzie Etiopii i Nigerii. Strategia rozwoju kolei dużych prędkości w Chinach. Stan obecny i perspektywy rozwoju kolejowych przewozów kontenerowych na trasie Chengdu – Łódź. Oferta chińskich producentów taboru kolejowego na rynek europejski.

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Bużałek Tomasz: Doświadczenia europejskie w zakresie zapewnienia regionom dostępu do systemów kolei dużych prędkości. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.25-29, fot.3; rys.7, bibliogr.poz.4.

Działania na rzecz rozszerzenia kręgu użytkowników i beneficjentów linii kolei dużych prędkości. W praktyce eksploatacji linii dużych prędkości, zwłaszcza na sieciach europejskich uwzględnia się potrzeby powiązań regionalnych. Wynika to z działań na rzecz harmonijnego rozwoju regionalnego oraz ekonomizacji eksploatacji infrastruktury.

Graff Marek: Pociągi Inspiro na drugiej linii metra warszawskiego. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.38-43, fot.7; rys.2, tab.1, bibliogr.poz.13.

Charakterystyka pociągów Inspiro eksploatowanych na drugiej linii metra warszawskiego. Rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w tym taborze.

Massel Andrzej: Rozwój sieci TEN- T w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.30-37, fot.4, tab.6, bibliogr.poz.18.

Uwarunkowania rozwoju sieci TEN- T w Polsce. Kształtowanie i działania inwestycyjne dotyczące sieci TEN- T w Polsce. Efekty dotychczasowych działań, prędkości maksymalne pociągów, naciski osi dla lokomotyw i wagonów, dopuszczalne długości pociągów towarowych.

Raczyński Jan, Bużałek Tomasz: Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w Polsce. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 9, s.19-24, rys.9, tab.1, bibliogr.poz.11.

Koncepcje wykorzystania planowanych do budowy w Polsce linii dużych prędkości w celu stworzenia sieci szybkich połączeń regionalnych w rejonach największych polskich aglomeracji. Uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne. Połączenia regionalne w koncepcjach kolei dużych prędkości w Polsce: Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Małopolska.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: ‚Przezbrajanie’ PKP Cargo. TSL Biznes 2016, nr 10, s.56-57, rys.2; fot.2,

Wyniki działalności przewozowej i przychody PKP Cargo w pierwszym półroczu 2016 r. Plany dotyczące inwestycji taborowych oraz dywersyfikacji przewozów towarowych realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 

WPROST

Gryn Magdalena: Duże lotnisko potrzebne od zaraz. Wprost 2016, nr 48, s.44-47, rys.1; fot.1,

Cele i przesłanki budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL) w Polsce. Wzrost natężenia pasażerskiego ruchu lotniczego i ograniczenia przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie; liczba pasażerów w polskich portach lotniczych w 2016 r. (styczeń – październik). Propozycje dotyczące lokalizacji CPL oraz likwidacji Lotniska Chopina. Przewidywane koszty i korzyści z realizacji inwestycji.

 

Nowy Wykaz Nabytków (4/2016)

Wykaz Ważniejszych Nabytków Głównej Biblioteki Komunikacyjnej

informator kwartalny o nowych wydawnictwach wpływających do zbiorów bibliotecznych.

Redaktor: mgr Wojciech Styczeń
tel.: 22 630 10 58


Poniżej bezpośredni wgląd w ostatni wykaz, pod nim dostęp do wszystkich wykazów z roku 2012 i 2013. Starsze są dostępne w dawnej witrynie GBK.

 

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Nowy Przegląd Prasy Technicznej (11/2016)

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ

LISTOPAD 2016

 

AURA

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

DROGOWNICTWO

EUROLOGISTICS

INŻYNIER BUDOWNICTWA

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

LOGISTYKA

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

NOWY PRZEMYSŁ

POJAZDY SZYNOWE

POLSKIE DROGI

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

PRZEGLĄD TECHNICZNY

RYNEK KOLEJOWY

ŚWIAT KOLEI

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

TSL BIZNES

W SIECI

 

 

AURA

Muras Piotr: Wykorzystanie ekranów akustycznych i pnączy w walce z pyłami zawieszonymi w Krakowie. Aura 2016, nr 10, s.10-13, fot.5, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka ekranów akustycznych typu „zielona ściana” w Krakowie.

Sękowski Jerzy, Musiał Robert: Ekrany akustyczne – podstawowe założenia projektowania. Aura 2016, nr 10, s.5-7, fot.6; rys.1, bibliogr.poz.13.

Problematyka ekranów akustycznych; wymagania konstrukcyjne, estetyczne, użytkowe. Posadowienie ekranów akustycznych.

 

DROGI BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Gardas Przemysław, Sołowczuk Alicja: Zalecenia projektowe przystanków autobusowych funkcjonujące w Niemczech, cz. II. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 6, s.35-40, rys.6; fot.14, tab.1, bibliogr.poz.63.

Wymagania dotyczące projektowania przystanków i zatok autobusowych w Niemczech. Uwarunkowania techniczne i wady stosowania zatok autobusowych. Lokalizacja i podstawowe wymiary zatok oraz ich przystosowanie do potrzeb niepełnosprawnych podróżnych. Konstrukcja i parametry peronów i wiat na przystankach autobusowych.

 

Kacprzak Dominik, Sołowczuk Alicja: Środki uspokojenia ruchu wg wytycznych angielskich, cz.II {wykrzywienie toru jazdy i szykany boczne}. Drogi Budownictwo Infrastrukturalne 2016, nr 6, s.27-32, rys.5; fot.7, tab.3, bibliogr. poz. 3 .

Zasady i wytyczne w zakresie projektowania szykan drogowych w Wielkiej Brytanii. Budowa i lokalizacja szykan oraz ich wpływ na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Porównanie konstrukcji i parametrów dwóch typów szykan powodujących wykrzywienie toru jazdy. Warunki poprawnego funkcjonowania szykan jako środków uspokojenia ruchu drogowego.

 

DROGOWNICTWO

Godlewski Dariusz, Janowski Andrzej: System zarządzania nawierzchniami na lotniskach w Polsce . (Pavement management system on airports in Poland .) Drogownictwo 2016, nr 9, s.281-287, rys.16, bibliogr.poz.6.

Zadania i funkcje systemów zarządzania nawierzchniami na terenie portów lotniczych na przykładzie systemu APEX wdrożonego na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Specyfika diagnostyki stanu technicznego nawierzchni przeznaczonych do ruchu samolotów; metody inwentaryzacji, prezentacji i archiwizacji danych dotyczących stanu nawierzchni. Urządzenia i aplikacje mobilne wykorzystywane w systemie. Zastosowanie analizy wielokryterialnej jako narzędzia optymalizacji planowania prac utrzymaniowych.

Gradkowski Krzysztof: Wpływ innowacji IT na technologie ziemnych budowli dróg lądowych. (Impact of IT innovations on road earthworks technology .) Drogownictwo 2016, nr 9, s.288-291, rys.3, bibliogr.poz.2.

Rola i znaczenie technologii informatycznych w rozwoju budownictwa transportowego. Przykłady wyposażenia maszyn budowlanych w urządzenia i systemy oparte na innowacjach informatycznych. Wpływ technologii IT na zmiany jakościowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw budowlanych oraz usprawnienie procesu budowlanego.

Radzikowski Maciej, Foryś Grzegorz: 40 lat diagnostyki sieci dróg krajowych w Polsce. (40 years of diagnostics of national Road Network In Poland.) Drogownictwo 2016, nr 9, s.267-277, rys.4; fot.27, tab.1, bibliogr.poz.5.

Geneza i rozwój diagnostyki stanu nawierzchni drogowej w Polsce. Opracowanie i wdrożenie pierwszego polskiego systemu zarządzania nawierzchniami; dokumenty i organizacja Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) od 1989 r. Postęp technologiczny i automatyzacja pomiarów parametrów nawierzchni (ocena wizualna uszkodzeń nawierzchni, pomiar głębokości kolein, pomiary równości podłużnej). Zadania i funkcje nowego systemu do diagnostyki stanu nawierzchni zgodnie z Wytycznymi Stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN) opracowanymi przez GDDKiA w 2015 r.; zakres gromadzonych danych pomiarowych i przebieg procesu realizacji kampanii diagnostycznej w ramach DSN.

 

EUROLOGISTICS

Wojcieszak Andrzej: Przewozy kolejowe w Mołdawii . Eurologistics 2016, nr 5, s.60-65, rys.1; fot.4, tab.5,

Charakterystyka systemu transportu kolejowego w Mołdawii. Parametry infrastruktury i stan taboru kolejowego. Wielkość oraz dynamika krajowych i międzynarodowych przewozów towarowych w latach 2004 – 2013. Wskaźniki efektywności i ocena funkcjonowania mołdawskiego rynku kolejowego.

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

Panek Anna: 1 stycznia 2017 r. – zmiany w krajowym systemie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Inżynier Budownictwa 2016, nr 11, s.22-25, bibliogr.poz.5.

Przedmiot i zakres zmian prawa unijnego i polskich przepisów w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, obowiązujących od 1.01.2017 r.. Skutki prawne nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych w 2013 i 2015 r. Regulacje ustawowe i projektowane przepisy wykonawcze dotyczące wprowadzania lub udostępniania wyrobów budowlanych na polskim rynku (oznakowanie znakiem budowlanym, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne).

 

INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO

Biliszczuk Jan: Pierwsze mosty żelbetowe na ziemiach polskich 1892 – 1918. (First reinforced concrete bridges on polish territories in the period 1892 – 1918 .) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.461-467, fot.15, tab.3, bibliogr.poz.15.

Geneza i rozwój technologii żelbetowej w budownictwie mostowym w Polsce w latach 1892 – 1918. Działalność pierwszego polskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w budowie konstrukcji żelbetowych – Sosnowski i Zachariewicz. Przykłady konstrukcji mostów żelbetowych: wiadukt im. Stanisława Markiewicza w Warszawie, mosty Lutosławskiego w Lublinie, mosty nad Bystrzycą w Lublinie, most im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, mosty w Wielkopolsce i na Mazurach. Żelbetowe mosty łukowe o najdłuższych przęsłach wybudowane w latach 1918 – 1939.

Jarominiak Andrzej: Via Carpatia na tle euroazjatyckich korytarzy transportu drogowego. (Via Carpatia against the Eurasian road transport corridors.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.488-490, rys.2, bibliogr.poz.4.

Koncepcja i perspektywy realizacji międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia; przewidywane korzyści z budowy trasy i jej włączenia w układ lądowych korytarzy europejsko-azjatyckich.

Obiekty inżynierskie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. (Structures of Pomeranian Metropolitan Railway Line.) Inżynieria i Budownictwo 2016, nr 9, s.467-472, rys.5; fot.16, tab.1, bibliogr.poz.1.

Konstrukcja i parametry wybranych obiektów inżynierskich zbudowanych na linii Pomorskiej Kolei Metropolitarnej (PKM): wiadukty kolejowe (WK-11,WK-2, WK-5, WK-6, WD-9, WK-4, WK-03, WK-16), estakada kolejowa WK-36 przy Porcie Lotniczym w Gdańsku, kładka dla pieszych KL-19. Zestawienie podstawowych danych charakteryzujących obiekty inżynierskie PKM.

 

LOGISTYKA

Wojcieszak Andrzej, Trzcińska Marta, Osińska Aleksandra: Analiza dynamiki zmian w transalpejskim transporcie kolejowym. Logistyka 2016, nr 5, s.36-40, rys.8, tab.4, bibliogr.poz.28.

Wielkość i dynamika przewozów ładunków przez przełęcze alpejskie w latach 2011 – 2013. Kierunki i struktura przewozów tranzytowych realizowanych transportem kolejowym i samochodowym. Scenariusze rozwoju i kształtowania się struktury gałęziowej transportu towarowego przez Alpy do 2020 r.

Zielaskiewicz Henryk, Nowak Iwo: Transport wodny śródlądowy w Polsce nadal w ‚cieniu’ . Logistyka 2016, nr 5, s.10-12, rys.4; fot.2, tab.1,

Stan techniczny i zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce; podstawowe parametry dróg wodnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym oraz wykaz stoczni i portów rzecznych. Bariery rozwoju i przyczyny marginalizacji znaczenia żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym. Porównanie wielkości przewozów towarowych różnymi rodzajami transportu w Polsce w latach 2001 – 2015. Perspektywy zwiększenia udziału kolei w obsłudze przewozów masowych do portów śródlądowych.

 

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Marciniak Radosław: Okrętowy recykling. Namiary na Morze i Handel 2016, nr 20, s.9-10, fot.2,

Charakterystyka operacji złomowania statków na świecie. Obowiązujące przepisy międzynarodowe. Nowe regulacje wyznaczające standardy w zakresie recyclingu statków pod banderą Unii Europejskiej. Wpływ złomowań statków na środowisko naturalne.

Woźniak Roman: Nielegalna imigracja wyzwaniem dla współczesnej żeglugi. Namiary na morze i handel 2016, nr 20, s.11-13, fot.1,

Charakterystyka problemu imigracji morskiej. Trasy podwyższonego ryzyka. Zagrożenia ekonomiczne, zdrowotne oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla statków handlowych, ich załóg i armatorów na skutek masowej skali imigracji drogą morską. Pilna potrzeba wypracowania skutecznych mechanizmów wsparcia żeglugi międzynarodowej w tym zakresie.

 

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Flaga Kazimierz, Jackiewicz-Rek Wioletta: Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. Wybrane problemy materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne budowy. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.86-90, rys.5; fot.7, tab.1, bibliogr.poz.14.

Charakterystyka konstrukcji budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Technologia budowy oraz parametry materiałów konstrukcyjnych. Montaż żelbetowych mostów-łączników na narożnych pylonach Świątyni. Pomiary ugięć sprężystych konstrukcji mostów.

Radomski Wojciech: Utrzymanie i diagnostyka mostów w aspekcie działalności rzeczoznawcy budowlanego. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.94-99, rys.1; fot.1, tab.2, bibliogr.poz.13.

Źródła i czynniki degradacji mostów. Rola i zadania rzeczoznawcy w procesie diagnostyki stanu technicznego mostu drogowego; metodyka badań i kryteria podejmowania decyzji przez eksperta.

Szruba Maria: Nawierzchnie lotnisk. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5,bibliogr.poz.2.

Zasady projektowania nawierzchni lotniskowych: konstrukcja i cechy eksploatacyjne nawierzchni betonowych i asfaltowych; systemy odwodnienia obszaru lotniska.

Szruba Maria: Odwodnienie dróg, mostów i tuneli. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2016, nr 5, s.66-70, fot.2, bibliogr.poz.6.

Zadania i funkcje systemów odwadniających elementów infrastruktury dróg. Zalecenia projektowe dotyczące odwodnienia powierzchniowego i podziemnego obiektów drogowych; technologie i urządzenia stosowane do odwadniania: dróg i ulic, mostów, tuneli, przejść podziemnych, przepustów.

 

NOWY PRZEMYSŁ

Stefaniak Piotr: Luka w lukach. Nowy Przemysł 2016, nr 11, s.42-44, rys.1; fot.1, tab.2,

Trendy i kierunki wzrostu lotniczych przewozów towarowych na rynku światowym; największe linie cargo lotniczego w 2015 r. Uwarunkowania i bariery rozwoju polskiego rynku cargo lotniczego na tle tendencji światowych. Statystyka wielkości transportu towarów drogą powietrzną w Polsce w latach 2005 – 2015 oraz przeładunki cargo w portach lotniczych w latach 2015 – 2016. Wnioski dotyczące poprawy efektywności przewozów i zdolności przeładunkowej lotnisk.

 

POJAZDY SZYNOWE

Goliwąs Damian, Kałuba Marian, Stęchlicki Mateusz: System alarmu pasażera dla pociągów pasażerskich. (Passenger alarm system for passenger train.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 3, s.21-32, rys.8, tab.2, bibliogr.poz.8.

Standaryzacja i normalizacja w dziedzinie systemów hamowania bezpieczeństwa w pociągach; przykłady PN-EN i TSI. Budowa i funkcje Systemu Alarmu Pasażera (PAS); główne elementy i algorytm systemu w sytuacji uruchomienia alarmu przez pasażera. Proces hamowania bezpieczeństwa dla standardów łączności alarmowej w pociągach i hamulca bezpieczeństwa dla pasażerów. Charakterystyka rozwiązań integrujących PAS z pętlą bezpieczeństwa pojazdu: wariant elektryczny, wariant pneumatyczny z sygnalizacją elektryczną. (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

Nowoczesne systemy zmniejszające toksyczność spalin pojazdów kolejowych. (Modern systems for reducing the toxicity of rail vehicle exhaust.) Pojazdy Szynowe 2016, nr 3, s.33-38, rys.4; fot.3, tab.1, bibliogr.poz.11.

Charakterystyka i przykłady rozwiązań technicznych mających na celu ograniczenie emisji spalin z modernizowanych pojazdów kolejowych: technologia retrofittingu, system BATS (Blended Aftertreatment System). (Artykuł w jęz. polskim i angielskim)

 

POLSKIE DROGI

NIK o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Polskie Drogi 2016, nr 7, s.43-47, rys.1; fot.1,

Wnioski i ustalenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczące stanu bezpieczeństwa drogowego pieszych i rowerzystów w Polsce. Działalność instytucji odpowiedzialnych za politykę w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ocena stanu technicznego infrastruktury dróg publicznych i pieszo-rowerowej. Nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego dróg.

Tomczuk Piotr, Wytrykowska Anna: Ocena stanu zagrożenia na przejściach dla pieszych. Polskie Drogi 2016, nr 8, s.48-55, rys.2; fot.8, tab.3, bibliogr.poz.15.

Wpływ elementów systemu ruchu drogowego (człowiek – pojazd – droga) na bezpieczeństwo drogowe. Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i statystyki wypadkowości na przejściach dla pieszych w latach 2000 – 2014. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszych na przejściu dla pieszych: lokalizacja, widoczność, dostępność przejść dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie, ruch uliczny.

Łokaj Damian: Rozwój lokalnych sieci drogowych vs rzeczywistość. Polskie Drogi 2016, nr 7, s.24-27, rys.1; fot.1,

Rola i znaczenie infrastruktury drogowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce. Problematyka finansowania i realizacji inwestycji drogowych przez samorządy lokalne. Zadania inwestorów i administracji drogowej w zarządzaniu procesem inwestycyjnym. Podsumowanie efektów Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 – 2011 oraz perspektywy realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Gisterek Igor: Ochrona podtorza w warunkach intensywnej zabudowy. (Subgrade protection in urban environment.) Przegląd Komunikacyjny 2016, nr 11, s.11-14, fot.4, bibliogr. poz. 9.

Rodzaje środków ochrony przed drganiami stosowanych w transporcie szynowym. Konstrukcja i technologia wykonania systemu masowo-sprężystego dla ochrony przed drganiem podtorza przebudowywanej linii tramwajowej w Bochum Langendreer (Niemcy).

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Baryłka Adam: Obiekty budowlane niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności państwa (cz.1). (Building facilities needed for target of security and defence (p.1).) Przegląd Techniczny 2016, nr 22-23, s.23-25,

Zarys pojęcia bezpieczeństwo i obronność państwa. Rola obiektów budowlanych w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Prawne definicje obiektu budowlanego. Rodzaje nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele bezpieczeństwa i obronności

Dziedzic Tomasz: Transport lotniczy jako stymulator rozwoju cz. II. (Aviation as a stimulator of development p. II.) Przegląd Techniczny 2016, nr 22-23, s.17-19,22, rys.5,

Trendy i dynamika rozwoju światowego rynku transportu lotniczego w latach 2000 – 2015. Liberalizacja i konkurencja na polskim rynku lotniczym po 2000 r. Struktura podmiotowa rynku przewozów pasażerskich i działalność przewoźników niskokosztowych; sytuacja finansowa i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa PLL LOT. Wzrost obsługi ruchu pasażerskiego i przychody polskich portów lotniczych.

Walczak Dariusz: Kiedy rano jadę… Przegląd Techniczny 2016, nr 24, s.36-37, fot.4,

Historia komunikacji tramwajowej w Warszawie od drugiej połowy XIX w. Budowa trakcji konnej i elektryfikacja sieci tramwajowej. Charakterystyka taboru i infrastruktury tramwajowej.

 

RYNEK KOLEJOWY

Dolecki Leonard: Kolej sprzyja przeładunkom w polskich portach morskich. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.26-29, fot.2,

Rozwój kolejowych połączeń intermodalnych do polskich portów morskich; wpływ inwestycji kolejowych na działalność przeładunkową portów oraz plany inwestycyjne PKP PLK dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury dostępowej do 2020 r. Projekt wdrożenia systemu PCS (Port Community System) jako wspólnej platformy elektronicznej do obsługi klienta w największych polskich portach.

Janduła Martyn: PKP Cargo notuje kolejną stratę, ale zapowiada poprawę. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.24-25,

Sytuacja finansowa, koszty i przychody PKP Cargo w pierwszym półroczu 2016 r. Udział czeskiej spółki przewozowej AWT w kosztach działalności grupy kapitałowej PKP Cargo. Założenia i realizacja strategii optymalizacji kosztów i zwiększenia rentowności przewozów.

Madrjas Jakub: Kraków myśli o tym, by jeździć bez sieci. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.74-75, fot.1,

Projekt uruchomienia odcinków linii tramwajowych bez sieci trakcyjnej w Krakowie; warunki ofertowe przetargu na nowe pojazdy przystosowane do jazdy autonomicznej oraz perspektywy realizacji inwestycji.

Malinowski Łukasz: Dobre wakacje PKP Intercity. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.68-70, rys.2; fot.1, tab.1,

Statystyka przewozów pasażerskich PKP Intercity w miesiącach wakacyjnych czerwiec – sierpień 2016 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. Wpływ wzrostu jakości usług na poprawę wyników przewozowych polskich kolei. Zestawienie wyników przewozów pasażerów przez przewoźników kolejowych w Polsce w 2015 i 2016 r. (styczeń – sierpień).

Rydzyński Paweł: Czy kolej regionalna powoli umiera?. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.78-80, fot.2,

Uwarunkowania rozwoju kolejowych przewozów regionalnych w kontekście potrzeb społecznych. Tendencje wzrostu motoryzacji i spadku zainteresowania przewozami kolejowymi w wybranych regionach Polski.

Rydzyński Paweł: Ożywić kolej w Kartuzach i Chojnicach. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.51-53, fot.1,

Projekty komplementarne do planu modernizacji linii kolejowej nr 201 (magistrala węglowa); warianty rozbudowy i elektryfikacji tras i węzłów kolejowych oraz ich znaczenie dla rozwoju oferty przewozów pasażerskich.

Urbaniak Justyna: Centralny Port Lotniczy – jeśli powstanie, to tylko w połączeniu ze spójną siecią drogowo-kolejową. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.54-57, rys.1,

Cele i założenia projektu budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPL). Porównanie dostępności komunikacyjnej portu lotniczego dla proponowanych wariantów lokalizacji inwestycji (Mszczonów, Baranów, Modlin). Perspektywy włączenia CPL do sieci połączeń kolei konwencjonalnych i dużych prędkości do 2030 r.

Urbanowicz Witold: Moskwa jeździ na około. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.71-73, fot.2,

Cele i przesłanki realizacji nowej kolejowej linii obwodowej w Moskwie. Parametry i efektywność zintegrowanego systemu połączeń komunikacji szynowej – kolejowej, tramwajowej i metra. Inwestycje w zakresie infrastruktury transportu szynowego i drogowo-ulicznej w aglomeracji.

Wild Patryk: Plan B potrzebny natychmiast. Rynek Kolejowy 2016, nr 11, s.58-65, rys.4; fot.1,

Priorytety strategii rozwoju polskiej sieci kolejowej w świetle założeń Krajowego Programu Kolejowego (KPK) do 2023 r. Cele i zakres inwestycji infrastrukturalnych kolei oraz projekt budowy Centralnego Portu Lotniczego. Podsumowanie dotychczasowych efektów wykonania projektów kolejowych współfinansowanych z funduszy UE na lata 2007 – 2013. Propozycje działań alternatywnych i uzupełniających KPK; wizja rozwoju systemów przewozów pasażerskich i przewozów towarowych; modele sieci pasażerskiej komunikacji regionalnej z centralnym Punktem Przesiadkowym oraz węzła logistycznego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (OBOR).

 

ŚWIAT KOLEI

Jerczyński Michał: Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny Cz.2 – I połowa XX wieku. Świat Kolei 2016, nr 10, s.14-23, fot. wiele; rys. wiele, bibliogr.poz.35.

Historia węzła kolejowego Koluszki-Słotwiny na przestrzeni pierwszej połowy XX wieku. Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kolejowych i stacji.

Jerczyński Michał: Historia węzła kolejowego Koluszki – Słotwiny Cz. 3 – dzieje powojenne. Świat Kolei 2016, nr 11, s.24-33, fot. wiele; rys. wiele, bibliogr.poz.17.

Historia węzła kolejowego Koluszki – Słotwiny po II wojnie światowej. Odbudowa, modernizacja i elektryfikacja trakcji kolejowych i stacji. Likwidacja infrastruktury kolejowej po upadku PRL.

Rusak Ryszard: Nowy tabor kolei Rhatische Bahn (1). Świat Kolei 2016, nr 10, s.30-35, fot.9; rys.5, tab.1,

Charakterystyka taboru Kolei Retyckiej (RhB). Elektryczne zespoły trakcyjne Allegra ABe 8/12 (3501-3515) oraz Allegra ABe 4/16 (3101-3105).

Rusak Ryszard: Nowy tabor kolei Rhatische Bahn (2). Świat Kolei 2016, nr 11, s.34-39, fot. wiele; rys.2, tab.2, bibliogr.poz.4.

Charakterystyka taboru kolejowego Kolei Retyckiej ( Rhatische Bahn): Alvra-Gliederzug; koncepcja „Retica 30”; Flugeltriebzung RTZ serii ABe 4/16 3111-3137 („Latające Skrzydło”); wagony sterownicze typu Bit 508 (52801-528130.

Tomasik Piotr: Tramwaje w Chinach (2). Świat Kolei 2016, nr 10, s.46-43, fot. wiele,

Charakterystyka transportu tramwajowego w Szanghaju, Suzhou, Nankin oraz Shenyang. Główne linie tramwajowe oraz eksploatowany tabor.

Tomasik Piotr: Tramwaje w Chinach (3). Świat Kolei 2016, nr 11, s.46-51, fot.wiele, bibliogr.poz.6.

Charakterystyka transportu tramwajowego w Dalian i Changchunie. Główne linie tramwajowe oraz eksploatowany tabor.

Zintel Krzysztof: Dawne pojazdy szynowe z napędem hybrydowym Część 4 : Lokomotywy i wagony akumulatorowo-spalinowe. Świat Kolei 2016, nr 10, s.24-29, fot.9; rys.4, tab.1, bibliogr.poz.27.

Charakterystyka lokomotyw akumulatorowo-spalinowych Deutsche Reichsahn (DR) : Kbs 4072 do 4077 oraz firm Henschel i SSW z lat 1933-1940. Wagony spalinowo-akumulatorowe PKP z 1938 r.

Zintel Krzysztof: Pociągi drogowe i drogowo-szynowe (1). Świat Kolei 2016, nr 11, s.18-23, fot. wiele,

Historia parowych pociągów drogowych przełomu XIX i XX wieku. Rodzaje pociągów towarowych na drogach bitych; fabryka maszyn J. Kemna we Wrocławoiu; pociągi drogowe systemu Scotte; ciągnik drogowy Altmann-Keller; pociąg drogowy w Poznaniu.

 

 

 

TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO. TTS

Beger Michał, Połom Marcin: Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie transportu tramwajowego w Gdańsku. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.32-37, bibliogr.poz.11.

Zagadnienia dotyczące analiz ruchu transportu miejskiego na przykładzie komunikacji tramwajowej w Gdańsku. Modelowanie przemieszczania się ludzi w ruchu pieszym i z wykorzystaniem transportu zbiorowego przy użyciu programu ArcGIS. Analiza wyników.

Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza – zarys dziejów. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.25-29, fot.6; rys4, tab.1, bibliogr.poz.8.

Rozmieszczenie oraz geneza powstania sieci kolei górnictwa rud żelaza w Polsce. Rozwój i regres sieci kolei wąskotorowych górnictwa rud żelaza w Zagłębiu Częstochowskim i Staropolskim.

Pastuszka Joanna: Rynek usług utrzymania taboru i urządzeń kolejowych. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.38-42, fot.8;rys.1, bibliogr.poz.3.

Charakterystyka rynku usług dla sektora kolejowego. Założenia systemu HealthHub, dzięki któremu Alstom dostarcza nie tylko sprzęt, ale również dane i rozwiązania informacyjne poprawiające gospodarkę taborem kolejowym.

Rabsztyn Marek: Budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej czyli prostowanie linii kolejowej Kraków-Zakopane. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.30-31, fot.2; rys.1, bibliogr.poz.5.

Założenia techniczne i eksploatacyjne budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie- Kraków Krzemionki oraz jej znaczenie w systemie przewozów kolejowych.

Uwarunkowania planowania rozwoju pasażerskich zasobów taborowych operatorów kolejowych. Część 2 – zagadnienia techniczno-eksploatacyjne. Technika Transportu Szynowego. TTS 2016, nr 7-8, s.43-51, fot.1;rys.1, tab.3, bibliogr.poz.15.

Analiza wymagań oraz zagrożeń przy zakupie nowych i przy modernizacji aktualnie eksploatowanych pojazdów pasażerskich operatorów kolejowych. Charakterystyka zasobów taborowych pasażerskich przedsiębiorstw kolejowych. Uwarunkowania prognozowania rozwoju środków transportu publicznego w przedsiębiorstwach kolejowych. Uwarunkowania dla zakupu nowych lub modernizacji pojazdów eksploatowanych.

 

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

Beim Michał, Soczówka Andrzej: Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgranicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.19-24, tab.2, bibliogr.poz.13.

Charakterystyka przemian w zakresie regionalnych, kolejowych połączeń transgranicznych w latach 1990-2016 na obszarze Polski w odniesieniu do połączeń dalekobieżnych.

Buda Marek, Folwarski Tomasz, Krukowicz Tomasz: Problemy stosowania liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej. (Problems of countdown timers use for traffic lights.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.3-10, bibliogr.poz.21.

Konstrukcja i funkcjonalność liczników czasu w drogowej sygnalizacji świetlnej. Techniczno-prawne zagadnienia stosowania liczników czasu w Polsce oraz wpływ urządzeń na poprawę przepustowości dróg i bezpieczeństwo ruchu.

Bul Radosław: Poznańska Kolej Metropolitarna jako odpowiedź na zmiany przestrzenne i demograficzne zachodzące na obszarze Poznania i jego strefy podmiejskiej. (Poznań Metropolitan Railway as a response to spatial and demographic changes occuring in the area of Poznań and its suburban zone.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.11-18, rys.4, tab.1, bibliogr.poz.17.

Ocena funkcjonowania pasażerskiego transportu kolejowego w woj. wielkopolskim. Parametry sieci kolejowej oraz główne problemy transportowe w aglomeracji poznańskiej. Geneza i porównanie projektów utworzenia kolei metropolitarnej w Poznaniu od lat 70. XX w. Przesłanki i założenia koncepcji Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Duda Urszula: Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na parkingach „Parkuj i jedź” w Warszawie. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.30-35, tab.1, bibliogr.poz.17.

Prezentacja wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wsród użytkowników warszawskiego systemu parkingów przesiadkowych. Efekty funkcjonowania parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Powody wykorzystywania parkingów P+R przez użytkowników.

Malasek Jacek: Priorytety badawcze i innowacyjność w dziedzinie transportu. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.12-18, fot.12; rys.8, tab.1, bibliogr.poz.10.

Charakterystyka wybranych innowacji z zakresu ekomobilności miejskiej (konsultant wyboru środka transportu, pojazdy o napędzie alternatywnym, miejskie wypożyczalnie samochodów elektrycznych, promocja ruchu rowerowego, chodniki ruchome), które stanowić mogą dla polskich przedsiębiorców i naukowców inspirację dla ich dalszego udoskonalania oraz tworzenia nowych produktów i usług.

Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego badania Ruchu 2015. Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 10, s.5-11, tab.2, bibliogr.poz.21.

Charakterystyka modelu ruchu rowerowego przygotowanego w ramach Warszawskiego Badania Ruchu (WBR) 2015. Ruch rowerowy w Warszawie, założenia do modelu ruchu, opis modelu ruchu rowerowego oraz jego implementacja w środowisku PTV VISUM. Charakterystyka modelu sieci, popytu oraz kalibracji modelu.

Nosal Katarzyna, Pawłowska Alicja: Zmiany w podejściu do zrównoważonej mobilności w miastach. (Changes in the approach to the urban sustainable mobility.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.19-25, rys.2, bibliogr.poz.27.

Problem zjawiska kongestii i koszty ponoszone przez pracodawców w efekcie zwiększenia indywidualnych dojazdów do pracy samochodami prywatnymi. Rola i zadania zakładów pracy w oddziaływaniu na zachowania transportowe pracowników. Propozycje dotyczące tworzenia planów mobilności przez przedsiębiorstwa w celu promocji zrównoważonych sposobów podróżowania do miejsc pracy. Wytyczne i przepisy europejskie dotyczące planów mobilności realizowanych przez firmy sektora publicznego i prywatnego. Założenia i efekty kampanii społecznej „Do pracy jadę rowerem” organizowanej w Gdyni od 2012 r.

Zych-Lewandowska Maria: Linie specjalne do obsługi cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych w Warszawie. (Special public transport lines during All Saints’ Day in Warsaw.) Transport Miejski i Regionalny 2016, nr 9, s.26-33, rys.11, tab.1, bibliogr.poz.13.

Rys historyczny i współczesna organizacja połączeń komunikacji zbiorowej do warszawskich cmentarzy w dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Zasady i metodyka planowania i organizacji komunikacji cmentarnej w ramach akcji ZNICZ. Doświadczenia z funkcjonowania specjalnych linii autobusowych ‚C’. Schematy tras linii cmentarnych w Warszawie w 1981 r. i w 2015 r. Statystyki dotyczące wykorzystania taboru, długości tras i czasów przejazdów linii ‚C’ w latach 2003 – 2015.

 

TSL BIZNES

Nietz Franciszek: Kolejowa Luxtorpeda 2.0. TSL Biznes 2016, nr 11, s.52-53, fot.2,

Cele i założenia polityki rozwoju polskiego kolejnictwa ujęte w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz projekcie Luxtorpeda 2.0. Inwestycje i działania na rzecz poprawy innowacyjności i efektywności transportu i przemysłu kolejowego w perspektywie do 2030 r.

 

W SIECI

Adamczyk Andrzej: W Sieci 2016, nr 45, s.101-103, fot.2,

Priorytety polityki państwa w zakresie rozwoju infrastruktury transportu, budownictwa i mieszkalnictwa (rozmowa z ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejem Adamczykiem). Kierunki rozwoju sieci drogowej i kolejowej oraz usprawnienie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych z funduszy UE. Założenia polityki mieszkaniowej i instrumenty wspierające rozwój budownictwa mieszkaniowego. Przebieg prac legislacyjnych dotyczących projektu kodyfikacji prawa budowlanego.